Uploaded by Al Aiden

Rubrik Pemarkahan Tugasan Berkumpulan

advertisement
Nama IPT: UOW Malaysia KDU Penang University College
Kod Kursus: MPU3123
Nama Kursus: Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS)
Semester:
Nama Kumpulan:
Tajuk Tugasan:
No. ID Pelajar (Ketua Kumpulan):
Nama Pelajar (Ketua Kumpulan):
No. ID Pelajar (Pen. Ketua Kumpulan):
Nama Pelajar (Pen. Ketua Kumpulan):
No. ID Pelajar (Setiausaha Kumpulan):
Nama Pelajar (Setiausaha Kumpulan):
No. ID Pelajar (AJK Kumpulan):
Nama Pelajar (AJK Kumpulan):
MPU-U1: Rubrik Pemarkahan Tugasan Berkumpulan (25%)
- Penghantaran Berkumpulan -
CLO-2: Mempamerkan kebolehan komunikasi sosial dalam kepelbagaian landskap budaya. (C3,PLO3)
CLO
Kriteria
Kebolehan
Memupuk
Hubungan
Kebolehan
Menyampaikan
Idea
Melalui Lisan
Kebolehan
Mendengar
Pendapat
Kebolehan
Memberi Maklum
balas Terhadap
Pendapat
Sangat Lemah
Failed Work
(0 - 4.5)
Lemah
3rd Class Work
(5.0 - 5.5)
Memuaskan
2nd Lower Class Work
(6.0 - 6.5)
Baik
2nd Upper Class Work
(7.0 - 7.5)
Sangat Baik
1st Class Work
(8.0 - 10.0)
Ini adalah
Pensyarah
pemberat
memberi
bagi kriteria,
markah dari
sebagai
0 - 10.0
peratusan
untuk setiap
daripada
kriteria.
100%.
Markah
Asas
(0 - 10.0)
Pemberat
(%)
Pelajar berupaya
Pelajar berupaya
Pelajar tidak berupaya Pelajar lemah untuk
Pelajar berupaya
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
kebolehan memupuk
kebolehan memupuk
kebolehan memupuk kebolehan memupuk
kebolehan memupuk
hubungan dalam
hubungan dalam
hubungan dalam
hubungan dalam
hubungan dalam
kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap
budaya pada tahap
budaya dengan sangat
budaya.
budaya.
budaya dengan baik.
memuaskan.
baik.
25%
Pelajar berupaya
Pelajar berupaya
Pelajar tidak berupaya Pelajar lemah untuk
Pelajar berupaya
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
kebolehan
kebolehan
kebolehan
kebolehan
kebolehan
menyampaikan idea
menyampaikan idea
menyampaikan idea
menyampaikan idea
menyampaikan idea
melalui lisan dalam
melalui lisan dalam
melalui lisan dalam
melalui lisan dalam
melalui lisan dalam
kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap
budaya pada tahap
budaya dengan sangat
budaya.
budaya.
budaya dengan baik.
memuaskan.
baik.
25%
Pelajar berupaya
Pelajar berupaya
Pelajar tidak berupaya Pelajar lemah untuk
Pelajar berupaya
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
kebolehan mendengar
kebolehan mendengar
kebolehan mendengar kebolehan mendengar
kebolehan mendengar
pendapat dalam
pendapat dalam
pendapat dalam
pendapat dalam
pendapat dalam
kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap
budaya pada tahap
budaya dengan sangat
budaya.
budaya.
budaya dengan baik.
memuaskan.
baik.
25%
Pelajar berupaya
Pelajar berupaya
Pelajar tidak berupaya Pelajar lemah untuk
Pelajar berupaya
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
mempamerkan
kebolehan memberi
kebolehan memberi
kebolehan memberi
kebolehan memberi
kebolehan memberi
maklum balas terhadap
maklum balas terhadap
maklum balas terhadap maklum balas terhadap
maklum balas terhadap
pendapat dalam
pendapat dalam
pendapat dalam
pendapat dalam
pendapat dalam
kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap kepelbagaian landskap
kepelbagaian landskap
budaya pada tahap
budaya dengan sangat
budaya.
budaya.
budaya dengan baik.
memuaskan.
baik.
25%
Ulasan:
JUMLAH
Markah
sebenar yang
diperoleh oleh
pelajar untuk
setiap kriteria.
Tanda ini
dihasilkan
secara
automatik.
Markah
Sebenar
(dihasilkan
secara
automatik)
Download