Uploaded by One Aleaf

asduijabjcihsbucab

advertisement
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Tarikh ………………….
BAB 1
:
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
BAHAGIAN A
1
Bezakan antara sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam.[8 markah]
Perbezaan antara sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan Islam ialah:
Sistem Perbankan Konvensional
Sistem Perbankan Islam
Mengamalkan dasar perniagaan
berlandaskan pemberian faedah
Berlandaskan Akta Perbankan Islam 1983
dan mematuhi hukum syarak
Setiap pelaburan bebas dari unsur
ketidakpastian(gharar) dan perjudian(maisir)
Penasihat terdiri daripada mereka yang
pakar dalam urusan perbankan sahaja
2
Senaraikan empat fungsi bank pusat.
[4 markah]
(i)
___________________________________________________________________
(ii)
___________________________________________________________________
(iii) ___________________________________________________________________
(iv) ___________________________________________________________________
3
Selain daripada menerima deposit, terangkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh bank
saudagar. (SPM 2004)
[8 markah]
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4
Berdasarkan fungsi berikut, nyatakan sama ada ia merujuk kepada bank perdagangan,
bank pusat, bank saudagar dan bank badan berkanun.
[6 markah]
Fungsi
(a)
Melaksanakan dasar kewangan kerajaan
(b)
Memberi pinjaman kepada syarikat dan badan
korporat
Ditubuhkan oleh kerajaan untuk menggalakkan
(c)
Jenis bank
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Tarikh ………………….
(d)
(e)
(f)
5
Padankan perkhidmatan bank perdagangan dengan pernyataan yang diberi.
Perkhidmatan
Pernyataan
bank
perdagangan
Menyediakan kemudahan pembayaran dengan
(a)

 Arahan tetap
cek
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
6
tabiat berjimat cermat dan menabung di kalangan
rakyat
Memberi khidmat nasihat kepada syarikat
berkaitan dengan pengambilalihan dan
penggabungan syarikat
Membiayai pelbagai projek perdagangan dan
perindustrian dengan memberi pembiayaan
seperti pinjaman dan overdraf
Mempunyai kuasa untuk menerbitkan dan
mengedarkan mata wang dalam negara
Menyimpan sejumlah wang yang banyak untuk
satu tempoh tertentu
Pendahuluan yang diberi oleh bank kepada
pelanggan yang mempunyai akaun semasa dan
membenarkan pelanggan membayar melebihi baki
simpanan di dalam akaunnya
Merangkumi segala transaksi yang melibatkan
mesin ATM, mesin deposit tunai, mesin deposit
cek, telebank dan perbankan internet
Arahan bertulis yang diberikan oleh pemegang
akaun kepada bank untuk menerima atau
membuat bayaran berulang atau berkala pada
tarikh tertentu
Peti yang disewakan kepada pelanggan untuk
menyimpan barang bernilai seperti barang kemas
atau dokumen penting
Arahan bertulis atau cek yang dikeluarkan oleh
sebuah bank kepada bank lain atas permintaan
pelanggan untuk membuat sejumlah bayaran
tertentu kepada penerima yang dinamakan


Perbankan
elektronik


Peti simpanan
selamat


Akaun
simpanan
tetap


Overdraf


Draf bank


Akaun semasa
Pernyataan berikut berkaitan dengan seorang pengguna kad kredit.
(SPM 2005)
Puan Fairuz ialah seorang perunding imej yang berjaya di Kuala Lumpur dan sering
menghadiri persidangan di luar negara Beliau memilih menggunakan kad kredit untuk
membuat pembayaran dalam urusan harian.
Mengapakah Puan Fairuz menggunakan kaedah pembayaran tersebut?
[6 markah]
Puan Fairuz menggunakan kad kredit kerana :- ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Tarikh ………………….
- ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7
Bagaimanakah penggunaan kad kredit oleh pelanggan dapat membantu seseorang
peniaga. (SPM 2002)
[6 markah]
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
8
Nyatakan prinsip sistem perbankan Islam berikut.
Konsep
(a)
Konsep jualan secara tertangguh termasuk
keuntungan
(b)
Konsep pinjaman ikhlas yang diberi tanpa faedah
(c)
Suatu konsep simpanan keselamatan antara
penyimpan dengan pihak bank
(d)
Aset berharga dijadikan cagaran untuk
mendapatkan pinjaman
(e)
Suatu sistem prabayar
(f)
Suatu konsep perkongsian untung di mana suatu
pihak menyumbangkan kerja dan satu pihak lagi
menawarkan sumber modal
Konsep sewa beli
(g)
9
Prinsip
(i)
Apakah cek?
[2 markah]
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Tarikh ………………….
(ii)
10
Lengkapkan cek yang berikut.
Berikut menunjukkan sejenis cek.
Berdasarkan cek tersebut :
(i)
Siapakah si dibayar?
[1 markah]
________________________________________________________________
(ii)
Nyatakan tarikh cek dikeluarkan dan nombor cek tersebut.
[2 markah]
Tarikh : ___________________________________________
Nombor cek : ______________________________________
(ii)
Apakah jenis cek yang dibayar kepada Encik Zakaria?
[1 markah]
__________________________________________________________
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
Tarikh ………………….
11
Berikut pernyataan mengenai suatu pembayaran.
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
(SPM 2002)
Encik Jasni Alias ialah pemilik Syarikat SV Vacation yang menyediakan pelbagai
perkhidmatan pelancongan. Pada 20 Mac 2006, Encik Jasni telah diarah untuk
membayar sejumlah wang RM9 700 oleh pengusaha Bay Eagle, Langkawi
sebagai bayaran kos penginapan pelancong yang diuruskan oleh syarikatnyA
Akaun semasa syarikat ialah Bank Harmoni, Johor Bahru, Johor. Pihak hotel
meminta Encik Jasni membayar dengan cek palang akaun penerima sahaja
(i)
Lakarkan cek yang dikeluarkan oleh Encik Jasni.
[8 markah]
(ii)
Jelaskan kesan palangan pada cek tersebut.
[4 markah]
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12
13
Terangkan kebaikan pembayaran menggunakan cek ?
[8 markah]
-
___________________________________________________________________
-
___________________________________________________________________
-
___________________________________________________________________
-
___________________________________________________________________
-
___________________________________________________________________
Cek merupakan cara pembayaran yang selamat untuk membuat pembayaran. Namun
begitu ada kalanya orang ramai menolak pembayaran dengan cara ini.
(SPM 2001)
Terangkan mengapa keadaan ini berlaku.
[10 markah]
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Tarikh ………………….
Keburukan cek ialah :
14
-
___________________________________________________________________
-
___________________________________________________________________
-
___________________________________________________________________
-
___________________________________________________________________
-
___________________________________________________________________
Namakan jenis cek berdasarkan pernyataan berikut.
[5 markah]
Pernyataan
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
Jenis cek
Cek yang telah tamat tempohnya dan tidak
diterima oleh bank
Cek yang diberi jaminan bayaran oleh bank
penyuruhbayar sama ada atas permintaan
penyuruhbayar sendiri atau penerima
Cek yang ditandatangani oleh penyuruhbayar
tetapi butiran jumlah ditinggalkan untuk diisi oleh
sidibayar
Cek ini ditulis dengan tarikh akan datang dan
penerima boleh mengemukakan cek tersebut
untuk bayaran apabila tiba tarikhnya
Cek yang dibayar oleh penyuruhbayar kepada
penerima yang mempunyai akaun di bank yang
sama
BAHAGIAN B
1
Antara berikut, yang manakah ciri perbankan Islam?
I
Amalan riba diharamkan
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Tarikh ………………….
II
III
IV
A
B
2
Bebas dari unsur maisir
Konsep kongsi untung
Memberi faedah atas simpanan
I, II dan III
I, II dan IV
C
D
II, III dan IV
I, III dan IV
Antara yang berikut, yang manakah merupakan ciri perbankan konvensional?
I
Keuntungan maksimum dari pelaburan
II
Fedah dikenakan kepadda peminjam
III Faedah diberi kepada peminjam
IV Mengamalkan prinsip keadilan
A
I, II dan III
C
II, III dan IV
B
I, II dan IV
D
I, III dan IV
Apakah perbezaan antara Bank Islam dan Bank Perdagangan?
Bank Islam
Bank Perdagangan
I
Riba dan faedah
Faedah menjadi amalan
tidak dibenarkan
biasa
II Dilesenkan dan
Dilesenkan dan dikawal
dikawal oleh Akta
oleh Akta Bank 1973
Bank Islam 1983
III Menjalankan aktiviti
Menjalankan urusan
berdasarkan prinsip
mengikut undang-undang
dan hukum Islam
Akta Syarikat dan
peraturan awam
IV Tidak mengambil
Mengambil bahagian
bahagian dalam
dalam perniagaan
perniagaan
A I, II dan III
B I, II dan IV
C II, III dan IV
D I,II, III dan IV
2
Akaun pelaburan yang disediakan oleh Bank Islam adalah berdasarkan
hukum…………….
A Al Wadiah
B Al Mudharabah
C Al Murabahah
D Al Musyarakah
3
Perbankan Islam berbeza daripada sistem perbankan konvensional kerana perbankan
Islam
mementingkan .……
A
kedudukan kewangan peminjam.
B
pembayaran balik pinjaman.
C
keadilan sosial dan kesamarataan.
D
kebajikan pemegang-pemegang syer
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
Tarikh ………………….
4
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
 Bank ini ditubuhkan oleh kerajaan
 Bank ini bertanggungjawab mengadakan kemudahan
perbankan kepada orang ramai bagi sektor-sektor
yang kurang diberi perhatian oleh Bank
Perdagangan
Apakah jenis bank yang dinyatakan di atas?
A
Bank saudagar
B
Bank Pusat
C
Bank Koperasi
D
Bank Badan Berkanun
5
Apakah ciri utama yang membezakan Bank Islam dengan Bank Perdagangan yang lain?
A
Perbankan tanpa faedah.
B
Kemudahan simpanan wang.
C
Kemudahan pembayaran.
D
Kemudahan overdaraf.
6
KERAJAAN TELAH MENURUNKAN KADAR
FAEDAH BAGI MENGGALAKKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
Apakah peranan Bank Negara yang dijelaskan oleh pernyataan di atas?
A
Bertindak sebagai jurubank kepada kerajaan.
B
Bertindak mengawal dan mengeluarkan mata wang.
C
Bertindak sebagai jurubank kepada Bank Perdagangan.
D
Bertindak sebagai pelaksana dasar kewangan kerajaan.
7
Syarikat Antomi Berhad bercadang untuk menyenaraikan syernya di Bursa Saham
Malaysia
Bank apakah yang dapat membantu Syarikat. Antomi Berhad?
A
Bank Negara Malaysia
B
Maybank Berhad
C
Bank Simpanan Nasioanal
D
Arab Malaysian Merchant Berhad
8
Pada setiap 5 haribulan, Faroq membayar sewa rumahnya kepada pemilik rumah
berjumlah RM550. Apakah cara pembayaran yang disediakan oleh bank untuk tujuan ini?
A
Debit terus
B
Pindahan kredit
C
Perintah sedia ada
D
Pindahan telegraf
9
Apakah kemudahan pembayaran yang digunakan untuk membuat bayaran butang yang
tidak
tetap dan tarikh pembayaran yang berubah-ubah?
A
Pindahan kredit
B
Perintah sedia ada
C
Surat kredit
D
Debit langsung
10
Antara berikut yang manakah kelebihan akaun simpanan tetap?
A
Kadar faedah lebih tinggi daripada simpanan biasa
B
Penyimpan dapat mengeluarkan wang pada bila-bila masa
C
Pelanggan dapat kemudahan penggunaan cek
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
Tarikh ………………….
D
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Jumlah minima simpanan adalah lebih rendah daripada simpanan biasa
11
Puan Habibah ditawarkan kemudahan overdraf sebanyak RM10 000. Beliau mempunyai
simpanan sebanyak RM2 500 di dalam akaun semasA Puan Habibah telah mengeluarkan
sekeping cek bernilai RM4 800. Berapakah jumlah pinjaman overdraf Puan Habibah?
A
RM2 300
C
RM2 500
B
RM4 800
D
RM5 000
12
Apakah keistimewaan yang diterima oleh pemegang akaun semasa?
A
faedah yang tinggi
B
Kemudahan overdraf
C
buku akaun
D
kemudahan kad kredit
13
Peranan bank perdagangan terdiri daripada yang berikut kecuali
A
menerima simpanan orang ramai
B
membiayai peniaga dalam bentuk pinjaman dan overdraf
C
memberi khidmat nasihat kepada peniaga dalam pengambilalihan dan percantuman
perniagaan
D
menyediakan kemudahan pindahan wang
14
Apakah kelebihan overdraf bank berbanding pinjaman bank?
A
Amaun pinjaman adalah tinggi
B
Peminjam tidak perlukan akaun semasa
C
Kadar faedah yang dikenakan adalah rendah
D
Faedah dikenakan bagi amaun yang digunakan sahaja
15
Puan Elizaberth seorang pemborong. Permohonan overdraf sebanyak RM10,000
diluluskan oleh
bank. Baki akaun semasanya ialah RM450.00. Pada 3 Mac, Puan
Elizaberth telah mengeluarkan cek-cek yang bernilai RM 800, RM 2 580 dan RM 3 250.
Berdasarkan maklumat di atas, bank akan mengenakan faedah ke atas jumlah overdraf
iaitu…………….
A
RM1,820
C
RM6,180
B
RM2,260
D
RM6,640
16
Apakah fungsi Biro Maklumat Cek?
A
Membantu bank-bank Perdagangan menjelaskan cek
B
Membantu Bank Pusat mengawasi pengeluaran mata wang
C
Membantu pelanggan mengetahui baki dalam akaun semasa
D
Mengawasi pengeluaran cek tak laku oleh pemegang akaun semasa
17
18
Cek boleh menjadi cek tak laku atas sebab-sebab berikut kecuali
A
jumlah yang tertulis dalam angka dan perkataan berbeza
B
cek yang ditandatangani oleh penyuruh bayar
C
penyuruh bayar tidak mempunyai wang yang cukup di dalam akaun semasanya
D
akaun semasa penyuruh bayar telah ditutup
19
Antara berikut, yang manakah pindaan ke atas cek yang memerlukan tandatangan
penyuruhbayar?
A
Meminda tarikh
B
Memalangkan cek
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Tarikh ………………….
C
D
Mengubah cek pembawa kepada cek perintah
Menjadikan cek palang am kepada cek palang khas
20
Apakah maksud cek palang am dengan perkataan “Tak boleh niaga” ?
A
Hanya sidibayar yang mempunyai hak ke atas cek ini.
B
Cek ini tidak boleh dipindahmilik melalui pengendorsan.
C
Cek ini mesti dimasukkan ke dalam akaun sidibayar sahaja
D
Cek ini mesti dimasukkan ke dalam akaun bank penerima
21
Maklumat berikut berkaitan dengan Encik Imran.
Pada 1 Januari 2001, Encik Imran membeli sebuah pemain VCD dengan
harga RM3 000. Wang pendahuluan RM500 telah dijelaskan. Bakinya
dibayar ansuran dengan tempoh bayaran balik 12 bulan. Kadar faedah 8 %
setahun dikenakan oleh pembiayA
Berapakah ansuran bulanan yang perlu dijelaskan oleh Encik Imran?
A
RM215
B
RM225
C
RM270
D
RM275
22
Peniaga selalu menggunakan cek untuk membuat pembayaran kerana
A cek merupakan wang sah
B butiran dalam cek mudah dipinda
C dijamin pembayarannya oleh bank
D cek boleh dijadikan bukti pembayaran
23
Maklumat berikut berkaitan dengan perkhidmatan sejenis institusi kewangan.
*
*
*
menerima simpanan daripada orang ramai
membiayai sewa beli dan projek industri
memberi pinjaman dan menguruskan pelaburan
Apakah institusi kewangan tersebut?
A Syarikat Pemajakan
B Syarikat Kewangan
C Syarikat Pemfaktoran
D Syarikat Jaminan Kredit
24
Rajah 1 menunjukkan sekeping cek.
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Tarikh ………………….
Di bank manakah cek ini sepatutnya dikemukakan?
A Semua cawangan Bank Garden Bhd.
B Semua cawangan NEO Bank Bhd.
C Bank Garden Bhd., Kuantan
D NEO Bank Bhd., Kajang
25
Maklumat berikut berkaitan butiran pembayaran yang perlu dijelaskan oleh Encik Azman
setiap bulan.
RM600
RM550
RM200
RM50
-
Ansuran pinjaman kereta
Ansuran pinjaman perumahan
Ansuran sewa beli set hi-fi
Yuran kebajikan kelab golf
Manakah perkhidmatan bank yang memudahkan urusan pembayaran Encik Azman?
A
Cek bank
C
Debit langsung
B
Draf bank
D
Perintah sedia ada
26
Encik Ramli membeli sebuah rumah dengan kemudahan pembiayaan secara Islam.
Pembayaran dilakukan secara ansuran setiap bulan berasaskan jualan dengan bayaran
tertangguh.
Apakah kemudahan pembiayaan itu?
A
Ijarah
B
Kafalah
C
Al-Rahnu
D
Bai- Bithaman-Ajil
27
28
Ahmad mahu membuat pinjaman di bank. Apakah faktor yang perlu dipertimbangkan oleh
pegawai bank untuk meluluskan pinjaman.
A
Dasar bank pusat
B
Nilai aset dicagarkan
C
Kedudukan kewangan
D
Pengalaman seorang peniaga
29
Apakah kelebihan menggunakan cek kepada peniaga?
I Selamat digunakan
II Ada bukti pembayaran
III Pelbagai kegunaan
IV Semua orang boleh menerimanya
A I, II dan III
B I, II dan IV
C
D
II, III dan IV
I, III dan IV
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
Tarikh ………………….
30
PERBANKAN & INSTITUSI KEWANGAN LAIN
Antara berikut, yang manakah contoh bank koperasi?
A
Bank Simpanan Nasional
B
Bank Maybank
C
Bank Rakyat
D
Bank Negara
Disediakan Oleh : Puan Suhaila Bte Khalid SMKTP
Download