Uploaded by Liana Makgetloa

PEFI311 ASAENEMENTE 2 2020

advertisement
PEFI311 ASAENEMENTE 2 2020
DIPOTŠIŠO
1. Laetša gore o tla ruta bjang go ngwala ka go latela dikgato tše tshela tša go ngwala. Hlalosa kgato
ye nngwe le ye nngwe gore e ra go reng le go laetša ka dithalwa goba ka mehlala mo go
kgonegago.
2. Hlama mošongwana wa go ngwalwa wo o loketšego barutwana ba Mphato o tee wa Sehlopha sa
Gare. Ngwala gore o kgethile Mphato o fe. Netefatša gore mošongwana woo o tla kgontšha
barutwana go latela dikgato tšeo o di rutilego go 1. Mošomo wo o swanetše go tšwa ka gare ga
tokomane ya SEPHOLEKE (Tsopola go tšwa ka gare ga tokomane ye o be o laetše letlakala leo
mošomo wo o tšwago go lona). Gape bolela gore ke ka lebaka la eng o kgethile mošongwana wo o
kgethilego.
3. Dira lenaneotshwaiwa (la go šomišwa ke morutwana go lekola mošomo wa gagwe) le rubriki
tša go swaya mošomo wa go ngwala wo o o hlamilego go 2.
4. Sekaseka dinyakwa tšeo di kgethegilego tša go ngwala tšeo o tlo di hlokomelago ge o swaya
mešongwana ya barutwana.
5. Sekaseka diphošo tša go ngwala tšeo di dirilwego ke barutwana ba ba lego mehlaleng ye e latelago
gomme o ba fe ditshwayatshwayo tše di kgethegilego, tša go aga tšeo di lebišitšego dinyakwa tše
bohlokwa tša go ngwala bjalo la tatelano ya dikgopolo, kgetho ya mantšu, tlhamo ya mafoko,
tšhomišo ya dikarolo tša polelo, maswaodikga, mopeleto le tše dingwe.
PEFI311
1/5
Mohlala wa 1
PEFI311
2/5
Mohlala wa 2
PEFI311
3/5
Mohlala wa 3
6. Phošolla mešomo (ngwalolla mesomo yeo ka mongwalo wo o hlwekilego) yeo gomme o e
romele.
7. Dira ponagatšo ya thutwana ya go ngwala gomme o bolele se o ithutilego sona, ditlhohlo tše o
kopanego le tšona gammogo le dikakanyo tša gago mabapi le gore thuto ye e ka kaonafatšwa
bjang.
PEFI311
4/5
Rubriki ya go swaya
Dintlha
Meputso ya dintlha
Potšišo 1
12
Ditshwayatshwayo

Mokgwa wa go ruta dikgato tše 6
tshela tša go ngwala
6
 Tlhalošo ya dikgato tše tshela tša
go ngwala e gona
20
Potšišo 2



Mošongwana wa go ngwala o
gona ebile o hlalošitšwe gabotse.
Mphato o laeditšwe
Mošomo o tšwa ka gare ga
10
2
2
SEPHOLEKE.
 Lebaka la go kgetha mošongwana 6
wo o kgethilwego
Potšišo 3
 Lenaneotshwaiwa le gona
 Rubriki e gona
Potšišo 4

10
10
Tshekatsheko ya dinyakwa tša go 5
ngwala
Potšišo 4

Tshekatsheko
le
ditshwayatshwayo di dirilwe ka
botlalo, ebile ke tša go aga
morutwana.
Potšišo 5
18

O phošolotše mešongwana ka
nepagalo.
Potšišo 6
15

5
O dirile ponagatšo, e bile o latetše
ditaelo gabotse ka botlalo.
Dithekniki (polelo, ditšhupetšo)
5
Palomoka
100
File reference: 8.1.7.2.2
PEFI311
5/5
Download