Uploaded by Michael Giordani

mosadeghafogh

advertisement
‫موضوع‪ :‬محمد مصادق نمونه ملی گرای معاصر است؟‬
‫معرفی‪ :‬با نقل قول مصادق درباره ملی شدن صنعت نفت‪ -‬پاکترین دولت ایران بود قانون گریز ترین دولت بود‪ -‬مجلس‬
‫‪ 16‬بود‪ -‬موسسه امینت اجتماعی تاسیس کرد‪ -‬نظر سنجی‪-‬‬
‫هفت پرده‪ :‬سخن درباره مصادق مسلم نبود‪ -‬سخن حامنه ای درباره ان انتخبات‪ -‬خیابان ها اسم مصادق داشت ولی به اسم‬
‫امام کشانی و ولی عصر تبدیل شد‪ -‬چرا آمریکایان او را دوست نداشت‪ -‬دیگر‪ ,‬این طور ملی شدن علیه قانون ها بین‬
‫المللی‪ -‬او رضا شاه دوست داشت – شارلتان بود‪ -‬مقایسه بین امدی نژاد و مصادق چون او اختیار ویژه خواست‪-‬‬
‫مهمان ها‪:‬‬
‫دکتر عباس میالنی (‪ – ) trebec stanford‬طرفدر مصادق ولی بین واقعی دارد‬
‫دکتر محمد امینی (‪ )Irvine‬چپولی طرفدار مصادق فکر میکند که انگلیسی صدق بودند‬
‫ضبت پیروز مشاهده در لندن‪-‬منتقد مصادق دید او درباره عقل ایرانیان در ان زمان درست نیست‪ -‬فکر میکنم که بیشتر‬
‫نفرت او از گرفتن قدرت و منحل مجلس و دیوان عالی است‬
‫یکی دیگر بود ولی بعلت تهدید علیه او نآمد‬
‫سوال اول‪ :‬میالنی مصادق کیست؟‬
‫جواب میالنی‪ :‬کار زیاد درباره او شده‪ ,‬ولی بیشتر شیطان سازی است‪ ,‬نقل قول من اشتباه زیادی کردم‪ -‬زیستنامه میهان‬
‫پرست پرسیا جدی و جلبی است‪-‬‬
‫مجری‪ :‬علت برای این دو قطبی درباره او است؟ جواب‪ :‬سردار آن جنبش که به جنگ با انگلیس رفت و شکست خورد‪-‬‬
‫علت چون فرق بین نسل است‪-‬‬
‫مجری‪ :‬اقا امینی سخنرانی در اروپا درباره مصادق کرد‬
‫‪ :‬بخش پیروز مشاهده‪ :‬مصادق نقش سواک بر انگیز بازی کرد‪ ,‬دو پهلو داشت‪ ,‬نفت ایران برای رفاه مردم ایران ولی‬
‫معلوم نبود که چه طرف او بود‪ -‬دو صورت یک ملی شدن طرف دو همکاری با همان شرکت ها و دیگر بود برای‬
‫فروش نفت ایران‪ -‬دیگر او توجه نکرد و ایران صدمه کالن دید‪ -‬ندیده گرفت مقررات بین‬
‫مجری‪ :‬آن را خالصه کرد "آگر ایران توفق ‪ 50/50‬پرذیفت ایران بهتر بود‬
‫امینی‪ :‬برگترین نقش مصادق نمونه مشروطه بود‪ .‬سه بزرگترین رضا شاه مصادق و خمینی‪ .‬تمایران؟ بلبلبلبل‪ .‬او جامه بر‬
‫پای مشرکت ساخت‪ -‬مثل مشروطه گران‪ 50/50 -‬با بی بپ واقع بود‪ -‬ولی چون ایران انگلیس را بوار نکردند پس این‬
‫پیمان ویتو شد‪ -‬ولی کار دولت ‪ 1952‬بسیار دشوار بود‪ -‬ولی مصادق سرتیپ یک ارتش نبود‪ ,‬اسالم گراین و توده بیسار‬
‫مخالف بودند‬
‫ضبت‪ : 50/50 :‬در رد این پیمان ایران دماق را برید برای نفرت صورت اش – چون انها تمام روابط اقتصاد بین ایران و‬
‫بی پی نفهمیدند‪ -‬اشتباهات مصادق بسیار تخریب بود‪-‬‬
‫مجری‪ :‬میالنی فکر میکند که ‪ 50/50‬واقعی نبود‪ -‬میالنی چون پیمان چون فشار آمریکا چون پیمان ها آمریکای ‪50/50‬‬
‫بود‪ -‬انگلیسی زیر بار نرفتند‪ -‬و هم چون نگران درباره شوریوی در صنعت نفت‪ -‬گولشایان خندیدار به انگلیسی بود‪ -‬بنظر‬
‫انگیلی ایران حاضر نبود برای جنبش ملی شدن‪ -‬ولی با آمدن مصادق نظر عوض شد و برای درگیری آمده کردند‪ -‬در‬
‫آغاز کار ش نمونه مشروطه بود ولی تبدیل شد وقتیکه به قدرت رسید‪ -‬وحدت کاشانی‪ -‬او سیاست با مذهب مخلوط کرد؟‬
‫در را باز کرد برای این دخالت مذهبی‪ -‬یاران ش آزادی را کشتند‪-‬‬
‫مجری‪ :‬ضبط بیشتر سرآغاز دولت اقتصاد نبود؟ ‪ :--‬چه دلیل؟ نفت زندگی اقتصاد ایران‪ -‬مصادق خواست که علیه انگلیس‬
‫بایستاد ولی ملی شدن امکان او بود‪ -‬ایران فقط تکیه کوچک سود کلیه بی پی بود‪ -‬بعد او به شهید جنگ با انگلیس تبدیل‬
‫شد‪ -‬دستان سازی – بسیار مبهم است‪-‬‬
‫امینی‪ :‬کوشش برای افزایش در آمد نفت در زمان رضا شاه شروع شد‪ -‬کسانی دیگر هم بودند‪ -‬چرچیب اگلیس بود؟‪ -‬دزد‬
‫نفت ما – اقا ضبط فکر میکند که مام ایرانیان تمام موضوع را دانستند – و حساب بی پی به ایران نداده شده بود‪ -‬یک سال‬
‫سود بی پی بزرگتر از تمام سود ایران در طول آن پیمان بود‪ 16 -‬در صد سود بود تمام به دولت رفت‪ -‬استبداد‪ -‬مصادق‬
‫زیاد کار ها خوبی تالش ککرد بجز ملی شدن‪ -‬انتخابات‬
‫اقا ضبطی ‪ :‬قانونی اساسی – قوه قضای دیوان عالی تعطیل کرد‪ -‬مجلس را منحل کرد و انتخابات دیگر‪ -‬بعد کودتا شد‪-‬‬
‫‪ 32-1331‬هر سه قوه سرنگون کرد‪ -‬تصمیم مجلس به مصادق رسید شد‪ -‬فرمنده کل کشور شد‪ -‬استات نظام حکومتی –‬
‫‪ 28‬مرداد کودتا نبود ضد کودتا بود‪ -‬مصادق کودتا کرد!‪-‬‬
‫میالنی‪ :‬دلیل ‪ 28‬مرداد شاه حکم مصادق داد‪ -‬آگر مجلس را منحل کنید شاه دشمن شما میشود‪ -‬رضا شاه این جرات را‬
‫پیدا کرد‪ -‬تبدیل مصادق که این اختریار به نفع کشور است‪ -‬اسنداد که انگلیسی گلشایان را مزخرف کردند‪ -‬بازرسی به‬
‫دفتر انگلی نداده شد انگلیلس سرسخت بودند‪ -‬سند آمریکای گفت که انگلیل بد رو بودند در توفق با ایران شان‪-‬‬
‫مجری‪ :‬قانون گریزی مصادق‪ :‬خشونت قانونی شد ترجیح شد؟ اقا امینی‬
‫امینی‪ :‬این حرف بی پایه است‪ -‬نکته تلگرافی‪ -‬دیوان عالی کرد تا یکی دیگر تشکیل بشود‪ -‬انحالل مجلس بعد از ‪ 4‬ماه‬
‫هیچ کار نکرد هیچ نشست نداشت‪ -‬فرمنده کل قوا؟ این طبق قانون بود مثل وقتیکه رضا شاه نخست وزیر بود‪ -‬امینت‬
‫اجتماعی و شکنجه هیچ سند در دست ما نیست‪ -‬تعبید؟ مثل توده و روحانیات‪ -‬اخالل گرایان گرفته شد؟ خودکامه طبق‬
‫قانون‪ -‬پایه در بازرسی به قانون اساسی مشروطه داشت‪ 93 -‬در صد از الیحه او پس از کودتا مطرح و تصویب شد‪-‬‬
‫مجری‪ :‬امحدی نژاد مثل مصادق یا فقط وضیعت کنونی؟‬
‫میالنی‪ :‬گرفتاری مصادق‪ -‬هر کاری او را کرد برای حفظ امینت استقالل ایران تالش کرد‪ -‬ان مجلس در داخل بهارستان‬
‫بود نا در خیابان نبودند‪ -‬حق توکی ؟ مقصد ش خوب ولی راه ش مختلفی کرد‪ -‬اشتهابات مهمی کرد‬
‫مجری‪ :‬پرسش مصادق و سلطنه؟‬
‫ایمینی‪ :‬این کمالت توده یان است‪ -‬نامه امضا کرد؟ نه نا در آن زمان – مجلس این الحیه ها را رد نکردند‪ -‬سو قاضی شد‬
Download