Uploaded by DSE Lily

《六國論》模擬試題小測

advertisement
《六國論》模擬試題小測
試根據《六國論》一文,回答下列問題:
1.舉例有史例、事例、設例及語例四種。
下列三項分別屬於哪一種?(3 分)
a. 古人云:「以地事秦,猶抱薪救火;薪不盡,火不滅。」
b. 思厥先祖父,暴霜露,斬荊棘,以有尺寸之地。
c. 夫六國與秦皆諸侯,其勢弱於秦,而猶有可以不賂而勝之之勢。
2. 試指出下列各句在表達主旨方面有甚麼作用: ( 8 分 )
a. 六國破滅,非兵不利,戰不善,弊在賂秦。
b. 以地事秦,猶抱薪救火;薪不盡,火不滅。
c. 苟以天下之大,而從六國破亡之故事,是又在六國之下矣。
d. 以賂秦之地,封天下之謀臣;以事秦之心,禮天下之奇才;並力西嚮,則吾恐秦人
食之不得下咽也。
3. 本篇用了「借古諷今」的寫作手法。文中借的是甚麼古?(2 分)諷的是甚麼今?
(2 分)
試根據《六國論》一文,回答下列問題:
1.舉例有史例、事例、設例及語例四種。
下列三項分別屬於哪一種?(3 分)
a. 古人云:「以地事秦,猶抱薪救火;薪不盡,火不滅。」
答案﹕語例 (1 分)
b. 思厥先祖父,暴霜露,斬荊棘,以有尺寸之地。
答案﹕事例 (1 分)
c. 夫六國與秦皆諸侯,其勢弱於秦,而猶有可以不賂而勝之之勢。
答案﹕設例 (1 分)
2. 試指出下列各句在表達主旨方面有甚麼作用: ( 8 分 )
a. 六國破滅,非兵不利,戰不善,弊在賂秦。
答案﹕指出六國的失敗,在於用土地賄賂秦國 (1 分) 。這句「下筆立論」,是全文的骨幹,下
文即依循這個方向,提出論據,反覆論證 (1 分) 。
b. 以地事秦,猶抱薪救火;薪不盡,火不滅。
答案﹕指出賂秦十分不智,有如抱薪救火,只會自取滅亡。這句話是戰國時魏人蘇代所說的
(1 分), 作者引用這句話,來比喻賂秦之弊 (1 分)。
c. 苟以天下之大,而從六國破亡之故事,是又在六國之下矣。
答案﹕這一句從反面立論,分析不賂秦之利 (1 分)。指出六國假如能夠積極抗秦,不但不會
滅亡,事情甚至大有可為 (1 分)。
d. 以賂秦之地,封天下之謀臣;以事秦之心,禮天下之奇才;並力西嚮,
則吾恐秦人食之不得下咽也。
答案﹕這一句是本文主旨,表明借古諷今的意思 (1 分)。暗示北宋不可重蹈覆轍,不可對外敵
議和妥協 (1 分)。
3. 本篇用了「借古諷今」的寫作手法。文中借的是甚麼古?(2 分)諷的是甚麼今?(2 分)
答案﹕文中借的古是 : 戰國時六國因割地討好秦國而招致滅亡的史事 (2 分)
諷的今是 : 當時北宋向契丹(遼)和西夏輸納銀絹、屈辱求和的外交政策。(2 分)
《六國論》模擬試題小測之答案舉隅� � �
Q2. 試指出下列各句在表達主旨方面有甚麼作用: ( 8 分 )
1.
a) 開門見山表達中心論點,帶出六國滅亡的原因是因為賄賂秦,而不是因為兵器不
鋒利,不善於戰鬥。
b) 以比喻論證,將六国的土地比喻為薪,秦的慾望為火,藉此表達用土地賄賂秦只會
助長秦國的慾望,令六國國力虧損,加快六國的滅亡。
c)借古諷今,指出北宋不能重蹈六國的覆轍,否則便會加快滅亡。
d) 指出對付秦國的方法,藉此帶出六國需要同心合力、愛惜土地才能擊敗秦國。
2.
a. 開門見山,指出中心論點:六國滅亡的原因不在於兵器不鋒利或作戰不擅長,而是
賄賂秦,所以北宋統治者也不應該與外族妥協求和,亦是主旨的要點
b. 利用比喻將抽象的主旨道理具體化,令主旨更清楚易明,指出秦國的欲望只會在吞
拼六國後才會停,而北宋面對的外族也如是。
c. 利用六國因賄賂秦而滅亡的歷史,告誡北宋統治者不要重蹈其覆徹,帶出文章主
旨:勸諭北宋治國者不要妥協求和。諷刺北宋統治者如果妥協求和,便連六國都不
如。
d. 假設各國不賂秦,指出便會有好後果,從而提出六國滅亡是因為賂秦,故勸北宋不
要重蹈六國覆徹的主旨。
3.
a. 此是整篇文章的中心思想,開門見山地表達作者認為賄賂秦國是六國破滅的原因
的觀點。
b. 此比喻論證有助讀者了解以土地賄賂秦國有如抱薪救火,他們將會無止盡地一直奉
獻所有土地,是不智的行為且使他們破滅的原因,以加強表達賄賂國家是自取滅亡的
行為。
c. 表達六國如何因不智地賄賂秦國而亡,並暗示北宋不該重蹈六國覆轍,否則將會比
六國還不如,陷入滅亡的險局。
d. 表達出戰勝秦國的方法,表達出賄賂秦國的可惜與錯誤,再次深化文章軟弱地賄賂
國家導致滅亡的中心思想。
Download