Uploaded by Lyka Joy Estrañero Gereña

Ang seksuwalidad ng tao

advertisement
Ang seksuwalidad ng tao
Ano nga ba ang seksuwalidad? Ang seksuwalidad ng tao ay kaugnay ng kaniyang pagiging
ganapna babae at lalaki. Hindi ka magiging ganap na tao maliban sa iyong ganap na pagiging
babae o lalaki. Maaari ding sabihing, sa iyong pagkalalaki o
pagkababae magiging ganap at bukod-tangi kang tao.
Halimbawa, may kaugnayan ang iyong pagiging babae o lalaki
sa papel na ginagampanan mo sa pamilya at sa lipunan. Sa
pamilya, babae lang ang maaaring maging ina, ate, lola, o tiya;
at lalaki lang ang puwedeng maging ama, kuya, lolo, o tiyo;.
May mga gampanin din na kakaiba sa lalaki o babae ayon sa
dikta o pamantayan ng lipunan o kulturang kinamulatan.
Ang unang katangian na nagpabukog-tangi sa iyo nang ikaw ay ipanganak o noong una
kang Makita sa ultrasound imaging ng iyong magulang ay ang iyong paggiging lalaki o babae. Ito
ang unang itinatanong sa doktor ng nga magulang mo at itinatanong
naman sa magulang mo ng ibang tao tungkol sa iyo. Ngunit ang
pagkalalaki o pagkababae ng isang tao ay hindi nakikita lamang sa
pisikal o bayolohikal na kakayahan niya. Ang kaniyang pagkalalaki o
pagkobabae ang mismong katauhan niya. Gayonpaman kailangan
tanggapin at igalang natin ang ating katawan, dahil ito ang pisikal na
manipestasyon ng ating pagkatao.
Bagama’t tiyak na natutukoy sa kapanganakan pa lang ang pagiging lalaki o babae ng isang tao,
ito’y Malaya ring tinatangap at ginagampanan ng tao ayon sa tawag ng
pagmamahal at batay sa kaniyang pagkatao. Ang seksuwalidad kung gayon ay
ang behikulo upang maging ganap na tao –lalaki o babae- na ninanais mong
maging. Hindi ito pisikal o bayolohikal na kakayahan lamang, ang
pagpapakalalaki at pagpapakababae ay isang malayang pinili at personal na
tungkulin na gagampanan mo sa iyong buong buhay.
By; Shem Agayan
========================================================================
Ang seksuwalidad ng tao
Download