Uploaded by martinapoliakova100

Právo a legislatíva

advertisement
KATOLÍCKA UNIVERZIA V RUŽOMBERKU
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
KATEDRA FYZIOTERAPIE
MLČANLIVOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
Seminárna práca
Meno: Martina Poliaková
Študijný odbor: Fyzioterapia
Predmet: Právo a legislatíva
Akademický rok: 2019/2020
578
ZAKON
z 21. októbra 2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
§ 80
Povinnosti zdravotníckeho pracovníka
Zdravotnícky pracovník je povinný a) poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak
by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život alebo bolo ohrozené jej zdravie, a ak je to
nevyhnutné, zabezpečiť podľa potreby ďalšiu odbornú zdravotnú starostlivosť, b) sústavne sa
vzdelávať, c) oznámiť údaje na zápis do registra a oznamovať zmenu údajov d) vykonávať
svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a s etickým kódexom
Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.
Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa
skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov
činných v trestnom konaní a súdov.
Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi
poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť, ako aj v ďalších prípadoch ustanovených osobitným
predpisom.
Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním a) zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah
poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník
nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, b)
členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im
priznáva tento zákon.
Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými
predpismi týmto nie je dotknutá. Ten, komu sa skutočnosti oznamujú, je povinný zachovávať
o nich mlčanlivosť.
Nevyhnutným predpokladom úspešného poskytovania zdravotnej starostlivosti je
vzťah dôvery medzi pacientom a zdravotníckymi pracovníkmi Tento vzťah spočíva
predovšetkým v zachovaní mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu
pacienta a o ďalších skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom. Zdravotnícky
pracovník, v našom prípade, my fyzioterapeuti sme povinný dodržiavať mlčanlivosť vo
všetkých veciach ktoré sa týkajú osobných údajov pacienta, anamnestické údaje, priebeh
ochorenia, vykonané diagnostické a liečebné výkony, ich výsledky, všetky údaje, ktoré
pacient alebo jeho zákonný zástupca oznámi lekárovi, a tiež výsledky pitvy. Povinnosti
zachovávať mlčanlivosť môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa
skutočnosti týkajú. Takou osobou, oprávnenou zbaviť zdravotníckeho pracovníka
mlčanlivosti, je len pacient, prípadne jeho zákonný zástupca.
Zákon mlčanlivosti má nenahraditeľnú hodnotu v zdravotníctve. Kto by bol taký
odvážny a šiel ku niektorému zdravotníckemu pracovníkovi s vedomím, že všetko čo mu
povie sa dostane na svetlo sveta a nič neostane tajomstvom? Určite sa už každý z nás stretol
s nejakým problémom, ktorý nechcel rozoberať s nikým iným ako napr. len s lekárom. Každý
sme iní, ale určite by nik z nás nebol rád keby sa o našich intímnych veciach rozprávalo
niekde verejne na chodbe. Pri vykonávaní fyzioterapeutickej praxe som sa už aj ja stretla
s nerešpektovaním tohto zákonu či už to bolo vedome alebo nevedome. Podľa môjho názoru
sa nerešpektovanie tohto práva stáva obrovským prešľapom zo strany zdravotníckeho
pracovníka a spôsobí to narušenie profesijného vzťahu medzi pacientom a hlavne sa to odrazí
na dôvere pacienta.
Mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť orgán príslušný na vydanie
povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Znenie zákona
umožňuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia zbaviť zdravotníckeho pracovníka
mlčanlivosti dokonca aj proti vôli pacienta a počas jeho života. Mlčanlivosť zdravotníckych
pracovníkov nie je absolútna, existujú z nej početné výnimky, ktoré vyplývajú z rozličných
právnych predpisov. Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu
pracovníkovi osobitnými predpismi nie je dotknutá existenciou inštitútu mlčanlivosti. Ten,
komu sa takéto skutočnosti oznamujú, je však povinný zachovávať o nich mlčanlivosť. Sem
patrí: príslušný orgán na účely sociálnej pomoc, inšpektorát práce a orgány dozoru podľa
osobitných predpisov na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,
príslušný orgán na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa. Taktiež sme povinný oznámiť
prokuratúre alebo policajnému zboru : dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a
prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na poškodení zdravia alebo smrti mohla mať
účasť iná osoba, podozrenie na zanedbávanie, týranie alebo zneužívanie maloletej osoby
alebo inej osoby, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne
úkony bola obmedzená, prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej
totožnosť nemožno zistiť, alebo ktorá je zranená strelnou zbraňou alebo inou zbraňou,
opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na
zdravotný stav ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neoznámenie trestných činov týrania blízkej
osoby a zverenej osoby a vraždy zakladá trestnú zodpovednosť. Rovnako sme povinný ihneď
nahlásiť zistené prednostné ochorenie u pacienta.
Vzhľadom na narastajúce právne povedomie pacientov, by som odporučila najmä
zdravotníckym pracovníkom aby neposkytovali informácie o zdravotnom stave pacientov
telefonicky alebo iným spôsobom, kedy nie je možné vylúči, že informácie o zdr. stave sa
môžu dostať ku neoprávnenej osobe. Pri nedodržaní mlčanlivosti sa zdravotnícky pracovník
môže dostať do žalôb, požadujúcich finančnú kompenzáciu za prezradenie údajov o
zdravotnom stave pacienta.
Download