Uploaded by khuongnv

So do nguyen ly BigK

advertisement
BigK 2200TL
Cấu hình
Số lượng tấm Pin
Inverter
Công suất (kWp)
Poly
Mono
(IR330P-72) (IR310M-60)
8
8
BigK 2200 TL BigK 2200 TL
2,64
2,48
SPD
600VDC
DC DC +
PE
AC 220V
MCB 2P
16A
N
L
ĐIỂM
LƯỚI HÒA
ĐIỆN
LƯỚI
AC
220V
BigK 3KTLM-G2
Cấu hình
SPD 2
600VDC
Số lượng tấm Pin
Inverter
Công suất (kWp)
SPD 1
600VDC
DC 1 DC 1 +
DC 2 DC 2 +
PE
AC 220V
Poly
(IR330P-72)
12
BigK 3KTLM-G2
3,96
MCB 2P
16A
20A
N
L
LƯỚI HÒA
ĐIỆN
ĐIỂM
AC
220V
LƯỚI
Mono
(IR310M-60)
12
BigK 3KTLM-G2
3,72
BigK 5KTLM-G2
Cấu hình
Số lượng tấm Pin
Inverter
Công suất (kWp)
SPD 2
600VDC
Poly
(IR330P-72)
16
Mono
(IR310M-60)
16
BigK 5KT LM-G2
BigK 5KT LM-G2
5,28
4,96
SPD 1
600VDC
DC 1 DC 1 +
DC 2 DC 2 +
AC 220V
MCB 2P
32A
16A
PE
N
L
ĐIỂM
HÒA
LƯỚI ĐIỆN
ACLƯỚI
220V
BigK 4.4 KTL-X
Cấu hình
Số lượng tấm Pin
Inverter
Công suất (kWp)
SPD 1
SPD 2
1100VDC 1100VDC
DC 1 DC 1 +
DC 2 DC 2 +
PE
AC 380V
MCB 3P
10A
L1
L2
L3
N
ĐIỂM
HÒA
LƯỚI ĐIỆN
ACLƯỚI
380V
Poly
(IR330P-72)
12
Mono
(IR310M-60)
12
BigK 4.4 KT L-X
BigK 4.4 KT L-X
3,96
3,72
BigK 5.5 KTL-X
Poly
(IR330P-72)
16
Mono
(IR310M-60)
16
BigK 5.5 KT L-X
BigK 5.5 KT L-X
5,28
4,96
Cấu hình
Số lượng tấm Pin
Inverter
Công suất (kWp)
SPD 2
SPD 1
1100VDC 1100VDC
DC 1 DC 1 +
DC 2 -
AC 380V
MCB 3P
16A
DC 2 +
PE
L1
L2
L3
N
ĐIỂMĐIỆN
HÒA
LƯỚI
AC LƯỚI
380V
10 tấm ghép nối tiếp
10 tấm ghép nối tiếp
BigK 6.6 KTL-X
Cấu hình
Số lượng tấm Pin
Inverter
Công suất (kWp)
SPD 2
SPD 1
1100VDC 1100VDC
DC 1 DC 1 +
DC 2 DC 2 +
PE
Poly
(IR330P-72)
20
Mono
(IR310M-60)
20
BigK 6.6 KT L-X
BigK 6.6 KT L-X
6,6
6,2
AC 380V
MCB 3P
16A
L1
L2
L3
N
ĐIỂM
HÒA
LƯỚI ĐIỆN
ACLƯỚI
380V
12 tấm ghép nối tiếp
12 tấm ghép nối tiếp
BigK 8.8 KTL-X
Cấu hình
Số lượng tấm Pin
Inverter
Công suất (kWp)
SPD 1
SPD 2
1100VDC 1100VDC
DC 1 DC 1 +
DC 2 -
AC 380V
MCB 3P
16A
DC 2 +
PE
L1
L2
L3
N
ĐIỂMĐIỆN
HÒA
LƯỚI
ACLƯỚI
380V
Poly
(IR330P-72)
24
Mono
(IR310M-60)
24
BigK 8.8 KT L-X
BigK 8.8 KT L-X
7,92
7,44
14 tấm ghép nối tiếp
14 tấm ghép nối tiếp
BigK 8.8 KTL-X
Cấu hình
Số lượng tấm Pin
Inverter
Công suất (kWp)
SPD 2
SPD 1
1100VDC 1100VDC
DC 1 DC 1 +
DC 2 DC 2 +
PE
AC 380V
MCB 3P
20A
L1
L2
L3
N
ĐIỂM
HÒA
LƯỚI ĐIỆN
ACLƯỚI
380V
Poly
(IR330P-72)
28
Mono
(IR310M-60)
28
BigK 8.8 KT L-X
BigK 8.8 KT L-X
9,24
8,68
16 tấm ghép nối tiếp
16 tấm ghép nối tiếp
BigK 11 KTL-X
Cấu hình
SPD 1
SPD 2
1100VDC 1100VDC
Số lượng tấm Pin
Inverter
Công suất (kWp)
DC 1 DC 1 +
DC 2 DC 2 +
PE
AC 380V
MCB 3P
20A
L1
L2
L3
N
ĐIỂMĐIỆN
HÒA
LƯỚI
AC LƯỚI
380V
Poly
(IR330P-72)
32
Mono
(IR310M-60)
32
BigK 11 KT L-X
BigK 11 KT L-X
10,56
9,92
Download