Uploaded by Harol Crespo Reyes

circuit força

advertisement
Matèria: Educació Física
Tema : La Força
Data: Gener 2020 / Curs:2n ESO
Noms i Cognoms:
DISSENYA EL TEU CIRCUIT DE FORÇA
Per grups dissenyeu un circuit de FORÇA:
- 3 estacions han de ser de força explosiva i 3 han de ser de força resistència.
- Hi ha d’haver 3 estacions que treballin els grups musculars de les EEII, 1 que treballi la
musculatura del tronc i 2 que treballin els grups musculars de les EESS.
Tipus força EESS/EEII
Dibuix
Descripció
Material
Agafar una pilota de 1k i amb una altra Pilota de un 2k
F
companya/i es passant en forma de
O
passada de pit
R
Ç
Saltar en tres direccions endavant a Cons
l´esquera i a la dreta
A
E
X
Saltar a peu Cox intercalant els peus 3 Cons
P
metres
L
Agadar les peses en cada ma i aguantar
Peses
F
O
R
Ç
A
Fer planxa: recolzar els closes i les puntes Catifa blava
de els peus
R
E
S
I
Posares al terra cap amunt doblegar els Catifa blava
S
genolls y aixecares el cap fins els genolls
T
Pàgina 2 de 2
Download