Uploaded by paolo otero

Kahulugan-ng-Pagsasalin

advertisement
mensaheng nakasaad sa wikang isasalin
(Nida at Taber, 1969)
Kahulugan ng Pagsasalin


Translation is a process by which a
spoken or written utterance takes place
in one language which is intended and
presumed to convey the same meaning
as previously existing utterance in
another language. (C. Rabin, 1958)
Translation consists in producing in the
receptor language the closest natural
equivalent of the message of the source
language, first in meaning and secondly
instyle. (E. Nida, 1959/1966)

“The replacement of textual material in
one language (SL) by equivalent textual
material in another language.” (J.
Catford, 1965)

M)ay dalawa lámang (paraan sa
pagsasalin). Maaaring pabayaang
manahimik ng tagasalin ang awtor,
hanggang posible, at pakilusin ang
mambabasá túngo sa kaniya; o
maaaring pabayaang manahimik ng
tagasalin ang mambabasá, hanggang
posible, at pakilusin ang awtor túngo sa
kaniya. “ (F. Schleiermacher, 1813)

Ang pagsasalin ay iniaayon sa mga salita
kapag ito’y mauunawaan, at
ginagawang malaya naman kapag iyon
ay may kalabuan datapua’t hindi
lumalayo kailanman sa kahulugan.” (P.
Rizal, 1886)

Ang paglilipat ng kahulugan ng
pinagmulang wika sa target na wika.
(Larson, 1984)

Isang proseso ng paglilipat sa
pinakamalapit na katumbas ng diwa o

Ang pagsasalin ay isang proseso ng
paglilipat ng mga salita o mensahe sa
malapit na katumbas na diwa gamit ang
ibang wika. (Griarte, 2014)

Ang pagsasalin ay maaring maisagawa
sa pamamagitan ng pagtutumbas sa
kaisipang nasa likod ng mga pahayag na
berbal. (Theodore Savory, 1968)

"Hindi kailanman mapapantayan ng
salin ang orihinal." - Gregory Rabassa

Ang pagsasalin ay isang gawang
binubuo ng pagtatangkang palitan ang
isang nakasulat na mensahe sa isang
wika ng gaya ding mensahe sa ibang
wika. (P. Newmark, 1988)

“Ang pangangailangang maidulot at
maipamahagi ang mga kaalaman at
kasanayan, bukod sa patuloy at
walanghumpay na paglikha at pagdukal
ng mga bago’t bagong teknolohiya, ay
nagpapatindi sa halaga ng pagsasalin
bílang tagapamagitan ng mga wika at
kultura ng mundo” (V. Almario, 2016)
“Ang pagsasaling-wika ay isang proseso kung
saan ang isang pahayag, pasalita man o pasulat,
ay nagaganap sa isang wika at ipinapalagay na
may katulad ding kahulugan sa isang dati nang
umiiral na pahayag sa ibang wika.”
Nakalap mula sa:
https://prezi.com/ia70xlv4zjr3/kahulugan-ngpagsasalin/
https://www.slideshare.net/kazekage15/pagsas
aling-wika
Inihanda ni:
Gubat, Norie Lyn G.
Download