Uploaded by twogun92

123

advertisement
KHÁCH HÀNG: Khách Hàng
ĐỊA CHỈ: Quận 2
CÔNG TRÌNH: Bếp
PHỤ TRÁCH ĐH
THIẾT KẾ
DUYỆT BẢN VẼ MÃ BẢN VẼ
HẠNG MỤC: BẾP
TÊN BẢN VẼ: Phối cảnh bếp
11
TRẦN THỊ HUYỀN
MAI
NGUYỄN TÀI HUY
NGUYỄN TIỀN
PHONG
07/11/19
KHÁCH HÀNG: Khách Hàng
ĐỊA CHỈ: Quận 2
CÔNG TRÌNH: Bếp
PHỤ TRÁCH ĐH
THIẾT KẾ
DUYỆT BẢN VẼ MÃ BẢN VẼ
HẠNG MỤC: BẾP
TÊN BẢN VẼ: Phối cảnh bếp không cánh
12
TRẦN THỊ HUYỀN
MAI
NGUYỄN TÀI HUY
NGUYỄN TIỀN
PHONG
07/11/19
KHÁCH HÀNG: Khách Hàng
ĐỊA CHỈ: Quận 2
CÔNG TRÌNH: Bếp
HẠNG MỤC: BẾP
TÊN BẢN VẼ: Phối cảnh đảo bếp không
cánh-1
PHỤ TRÁCH ĐH
THIẾT KẾ
DUYỆT BẢN VẼ MÃ BẢN VẼ
13
TRẦN THỊ HUYỀN
MAI
NGUYỄN TÀI HUY
NGUYỄN TIỀN
PHONG
07/11/19
KHÁCH HÀNG: Khách Hàng
ĐỊA CHỈ: Quận 2
CÔNG TRÌNH: Bếp
HẠNG MỤC: BẾP
TÊN BẢN VẼ: Phối cảnh đảo bếp không
cánh-2
PHỤ TRÁCH ĐH
THIẾT KẾ
DUYỆT BẢN VẼ MÃ BẢN VẼ
14
TRẦN THỊ HUYỀN
MAI
NGUYỄN TÀI HUY
NGUYỄN TIỀN
PHONG
07/11/19
Download