Uploaded by Candelaria Labine

Kaugnay na Pag aaral

advertisement
Kaugnay na Pag aaral
Templo, F.F. A. (2017) “Mga Salik na Nakaapekto sa Pagpili ng track ng mga Estudyante
ng Baitang 11 ng Catanduanes National High School”
Nual, J. M. R.,Elogario, G. D. (2015) “Isang Pag aaral sa Paraan ng Strand para sa Senior
High School ng mga Mag aaral sa Informatics College of Caloocan”
(2013) “Mga Salik na Nakaapekto sa Desisyon ng mga Grade 11 na Mag aaral sa pagpili
ng kanilang strand”
Penedilla, J., Rosaldo I. (2017) “Factors Affecting Career Preferences Among Senior High
School Students In Tacloban City”
Valente, C., Albia, I., Gayosa, J., Dalloga, K., Noblesa, M. (2015) “Factors Influencing
Students Choice for a Senior High School Academic Track”
Kaugnay na Literatura
Brainly.ph/question/1385155 (2017) “Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Track o Kurso”
Tejano J. (2014) “(Good Morning Boss) K-12: Senior High School Tracks”
http://www.ptvnews.ph
Enderun Colleges (2016) “Overview of Senior High Strands in the Philippines”
www.enderuncolleges.com
Bladeless C. (2013) “Self-efficacy belief as shapes of childrens aspirations and career
trajectories”
CIIT (2017) “Steps to knowing which Senior High School Track Best fits you”
https://www.ciit.edu.ph
Download