Uploaded by Nehir Kaya

osmanli-kurulus-devrisunu

advertisement
OSMANLI TARİHİ
KURULUŞ DEVRİ (1299-1453)
OSMANLI
POLİTİKALARI
İSKAN POLİTİKASI
FETİH POLİTİKASI
HOŞGÖRÜ POLİTİKASI
DEVŞİRME SİSTEMİ
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı
Devletinin ele geçirdiği topraklarda
kalıcı olmasını sağlayan ve o bölgeyi
etnik olarak kendine bağlayan en
önemli etkendir?
A. Fetih Politikası
B. Gaza-Cihat
C. İskan Politikası
D. Devşirme Sistemi
E. Hoşgörü Politikası
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı
Devletinin ele geçirdiği topraklarda
kalıcı olmasını sağlayan ve o bölgeyi
etnik olarak kendine bağlayan en
önemli etkendir?
A. Fetih Politikası
B. Gaza-Cihat
C. İskan Politikası
D. Devşirme Sistemi
E. Hoşgörü Politikası
OSMANLILARIN MENŞEİ
KURULUŞ DEVRİ PADİŞAHLARI
Osman Gazi
 Orhan Gazi
 I.Murat
 Yıldırım Bayezit
 Fetret Devri
 Çelebi Mehmet
 II.Murat
 II.Mehmet

: 1281 – 1326
: 1326 – 1362
: 1362 – 1389
: 1389 – 1402
: 1402 – 1413
: 1413 – 1421
: 1421 – 1451
: 1451 – 1481
Savaşlar ve Siyasi Olaylar











1302
1329
1363
1364
1371
1388
1389
1396
1402
1444
1448
Koyunhisar (Bafeon) Savaşı
Maltepe (Palekanon) Savaşı
Sazlıdere Savaşı
Sırpsındığı Savaşı
Çirmen Savaşı
Ploşnik Bozgunu
I. Kosova Savaşı
Niğbolu Savaşı
Ankara Savaşı
Varna Savaşı
II. Kosova Savaşı
Kuruluş Devrinde İlkler







İlk Para – Osman Bey döneminde basıldı.
İlk Osmanlı - Bizans (Tekfurlar ile) savaşı
Koyunhisarı savaşıdır (1302).
İlk defa Osmanlıya katılan beylik
Karesioğulları’dır.
İlk Osmanlı yenilgisi – Ploşnik Bozgunu (1388).
İlk Haçlı ittifakı –Sırpsındığı savaşıdır (1364)
İlk Osmanlı Topu – I.Kosova sav. kullanıldı.
İlk ve tek savaş alanında öldürülen padişah –
I.Murat (I.Kosova savaşı).






Tanım ve Kavramlar
Aşar (öşür): Toprak gelirinin onda biri olan bu
vergiyi halktan Tımar sahibi alırdı (Müslümanlardan).
Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan beşte bir
oranındaki gelir vergisidir.
Cizye (Kelle vergisi): Gayrimüslimlerden, askerlik
yapmadıkları için yılda bir kez alınan vergidir. Askerlik
çağına gelmiş sağlıklı erkeklerden alınırdı.
Ayan: Bir yerin bir bölgenin zenginlerinden olan.
Büyük topraklara ve silahlı adamlara sahip “ağa”
(derebeyi).
Cülus Bahşişi: Yeni hükümdarın asker ve memurlara
verdiği para.
Devşirme: Osmanlıda, Yeniçeri ocağına alınacak
asker ihtiyacını karşılamak için Balkan topraklarındaki
gayrimüslim ailelerden alınan çocukların yetiştirilmesi
OSMANLI BEYLİĞİNİN
BÜYÜME NEDENLERİ
1.ANADOLU’nun DURUMU: Kösedağ Savaşından
sonra Anadolu Türk birliği bozulmuş, çok
sayıda beylik kurulmuştur. XIII.yy sonlarına
doğru İlhanlıların Anadolu’daki baskısı
azalmıştır. Beylikler arasında mücadeleler
vardır.
2.BİZANS’ın DURUMU: Sık sık taht kavgaları
olmakta. Tekfurlar merkezi dinlememekte ve
kendi aralarında mücadele etmektedir. Güçsüz
olan ordusunu da Balkanlardan gelebilecek
Sırp ve Bulgar saldırıları için kullanmaktadır.
3.BALKANLAR’ın DURUMU: Merkezi otorite
bulunmamakta. En güçlüleri SIRP ve BULGAR
krallıkları olmak üzere, Eflak, Boğdan, BosnaHersek gibi küçük prenslikler vardır. Ayrıca
Katolik MACAR saldırılarına uğruyorlardı.
4.Osmanlının kurulduğu coğrafi konum.
5.Bizans sınırında bulunması.
6.Tekfurlar arası mücadelelerden istifade
etmeleri.
7.Beylikler arası mücadelelere girmemeleri.
8.Sürekli cihat ve gaza ile uğraşmaları.
9.Türkmenlerin sempatisini kazanmaları ve sürekli
göçlerle beslenmeleri.
10.Ahilerin, Şeyhlerin, Erenlerin desteğini
almaları.
11.Takip ettikleri mükemmel siyaset (Hoşgörü).
12.Padişahların çok yetenekli olması.
13.Kayı boyundan olmaları.
14.Merkeziyetçiliğin sağlanması.
15.Avrupalıların yüzyıl savaşları ile uğraşmaları.
NOT: Yüzyıl Savaşları (1337-1453),
İngiltere X Fransa = Fransa galip gelmiştir.
1346 Kresi Savaşında TOP ilk kez kullanıldı (İng)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nin jeopolitik konumuyla
ilgilidir?
A. Güçlü bir orduya sahip olması
B. Yıkılmakta olan iki devlet
arasında kurulması
C. Adaletli ve hoşgörülü olması
D. Beyliklerle mücadele etmemesi
E. Merkeziyetçi olması
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
Devleti’nin jeopolitik konumuyla
ilgilidir?
A. Güçlü bir orduya sahip olması
B. Yıkılmakta olan iki devlet
arasında kurulması
C. Adaletli ve hoşgörülü olması
D. Beyliklerle mücadele etmemesi
E. Merkeziyetçi olması
OSMAN BEY
 Söğüt ve Domaniç merkezli
olmak üzere beylik kuruldu.
 Daha sonra Bilecik başkent
yapıldı.
NOT: Sık sık başkent değiştirme
nedeni, savaş alanlarına yakın
olma isteğidir.
 1302’de Bizans ile Koyunhisar
savaşı yapıldı. (ilk savaş)
Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde
görülen;
I. İlhanlılar’a verilen verginin kaldırılması
II. Bursa’nın başkent yapılması
III. Para bastırılması
gibi gelişmelerden hangileri
bağımsız devlet anlayışıyla ilgilidir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II C. Yalnız III
D. I ve II
E. I, II ve III
Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde
görülen;
I. İlhanlılar’a verilen verginin kaldırılması
II. Bursa’nın başkent yapılması
III. Para bastırılması
gibi gelişmelerden hangileri
bağımsız devlet anlayışıyla ilgilidir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II C. Yalnız III
D. I ve II
E. I, II ve III
ORHAN BEY
 Bizans imparatoru Kantakuzen,
İstanbul’daki taht kavgalarından
dolayı Osmanlıdan yardım
istemiştir.
 Yardımlara karşılık Gelibolu’daki
Çimpe kalesi Osmanlıya verilmiştir.
(1353-Türklerin Rumeli’ye ilk
geçişleri ve yerleşmeleri)
Karesioğulları’nın
alınması ile;
 Osmanlı
Devleti’nin Rumeli’ye geçişi
kolaylaşmıştır.
 Karesi beyliğinin önemli komutanları
Osmanlı hizmetine girmiştir.
 Karesi Donanması Osmanlı’nın
olmuştur.
 Anadolu Siyasi (Türk) birliğinin
kurulmasında ilk adım atılmıştır.
Orhan Bey zamanındaki
teşkilatlanma çalışmaları:
 Divan
teşkilatı kuruldu,
 Vezirlik makamı oluşturuldu,
 Kadılık teşkilatı kuruldu,
 Yaya ve müsellem adıyla ilk düzenli
ordu kurulmuştur,
 İznik’te ilk medrese kurulmuştur
(Orhaniye)
Orhan Bey’in düzenli ordu kurup,
kendi adına para bastırması, hutbe
okutması ve divan örgütünü kurması
birlikte düşünüldüğünde;
I. Bağımsızlığını ilan ettiği,
II. Bizans’la ilişkilerini artırdığı,
III. Devlete işlerlik kazandırdığı.
sonuçlarından hangilerine varılabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I, II ve III
D. I ve III
E. I ve II
Orhan Bey’in düzenli ordu kurup,
kendi adına para bastırması, hutbe
okutması ve divan örgütünü kurması
birlikte düşünüldüğünde;
I. Bağımsızlığını ilan ettiği,
II. Bizans’la ilişkilerini artırdığı,
III. Devlete işlerlik kazandırdığı.
sonuçlarından hangilerine varılabilir?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I, II ve III
D. I ve III
E. I ve II
I.MURAT
Sazlıdere Savaşı (1365)
Osmanlı X Bizans
Sonuçları:
*Edirne Türklerin eline geçti.
*Başkent Edirne oldu.
*Balkanların yolu açıldı.
I.Murat dönemi
teşkilatlanma çalışmaları:
Acemioğlanlar,Yeniçeri
ocağı kuruldu,
Tımar sistemi uygulanmaya
başlandı,
 Rumeli
İlk
beylerbeyliği kuruldu.
Mali teşkilat kuruldu.
NOT: I.Murat “ülke, hanedan
üyelerinin ortak malıdır”
anlayışının yerine “ülke, padişah
ve oğullarının malıdır”
anlayışına getirmiştir. Taht
kavgaları önlemek amaçlandı.
(Merkeziyetçilik amaçlandı)
I.Murat (Hüdavendigar-Sultan)
 Yapılan çalışmalar sonucu
Osmanlı tam devlete
dönüşecektir.
 1364 Sırpsındığı Savaşı, ilk
Osmanlı-Haçlı Savaşıdır. Türkler
Rumeli’ye kesin olarak
yerleşmişlerdir.
Osmanlı Kuruluş Devrinde
Balkanlar’da güçlenmede ve kalıcı
egemenlik kurmada aşağıdakilerden
hangisi etkili olmamıştır?
A. İskan politikası
B. Güçlü ordular
C. Ortodoks-Katolik yakınlaşması
D. Bölgede vergi adaleti sağlanması
E. Din ve mezhep özgürlüğü
sağlanması
Osmanlı Kuruluş Devrinde
Balkanlar’da güçlenmede ve kalıcı
egemenlik kurmada aşağıdakilerden
hangisi etkili olmamıştır?
A. İskan politikası
B. Güçlü ordular
C. Ortodoks-Katolik yakınlaşması
D. Bölgede vergi adaleti sağlanması
E. Din ve mezhep özgürlüğü
sağlanması
YILDIRIM BAYEZİD (I.BAYEZİD)
NİĞBOLU SAVAŞI (1396)
Haçlı X Osmanlı
Sonuçları:
Orta Avrupa kapıları Osmanlıya
açıldı.
Avrupalıların Osmanlıyı
Balkanlardan atma ümidini kıran
ilk savaştır.
Yıldırım Bayezid’in Anadolu
Faaliyetlerinin Sonuçları:
* Anadolu Türk birliği büyük ölçüde
sağlandı.
* Batı ve Orta Anadolu Osmanlı
egemenliğine girmiş, Timur ile
Osmanlı devleti karşı karşıya geldi.
* Sahillerdeki beyliklerin
Osmanlılara katılması Osmanlı
denizciliğinin güçlenmesini sağlamıştır.
İstanbul’un Fethi hazırlıkları
için Güzelcehisar’ı (Anadolu
hisarını) yaptırmıştır.
 1401 İstanbul Antlaşması ile
kuşatma kaldırılmıştır.
Ankara Savaşı (1402):
*
Timur’un batıya doğru yaptığı
seferler sonucunda İran ve Irak
ele geçirilmiş, Altınorda Devleti
zayıflamış ve yıkılmıştır.
 * Yıldırım Bayezid’den kaçan
beyler Timur’a sığınmışlardır.
Sonuçları:
 Beylikler kuruldu (Anadolu Türk birliği
bozuldu). Bizans’ın ömrü uzadı.
 Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu.
 Bayezid’in çocukları arasında taht
kavgaları başladı.

Osmanlı Devleti dağılma tehlikesi geçirdi.
 Fetret
Devri başladı. Osmanlı sağlam
devlet örgütü sayesinde kısa zamanda
toparlandı.
FETRET DEVRİ (1402-1413)
 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım’ın
oğulları arasında başlayan taht
kavgaları ve padişahsız geçen 11
yıl Fetret Devridir.
 Devlet yıkılma tehlikesi
geçirmiştir.
 Devletin ikinci kurucusu
I.Mehmet (Çelebi) dir.
ÇELEBİ MEHMET
(I.Mehmet)
**1416’da Venedik ile Gelibolu
yakınlarında deniz savaşı
yapılmıştır. (İlk deniz savaşıdır
ve Osmanlı kazanmıştır)
Düzmece Mustafa İsyanı
bastırıldı. (Yıldırım’ın oğlu)
1420’de Şeyh Bedrettin
ayaklanması oldu.
NOT: Osmanlı tarihinde ilk
dinsel, siyasal ve sosyal
isyandır.
II.MURAT
**Düzmece Mustafa ve
Şehzade Mustafa
İsyanları bastırıldıktan
sonra İstanbul’u kuşattı.
**Venediklilerle savaşıldı.
II.MURAT
**1444 Segedin Savaşı’nda
Sırp ve Macar ile savaşıldı.
** Osmanlıların yenildiği bu
savaş sonunda Macar ve
Sırplar ile Edirne-Segedin
Antlaşması yapıldı.
II.MURAT
**Edirne-Segedin Antlaşması
Sırp Krallığı ve Macaristan,
aldığı topraklar karşılığı
Osmanlıya vergi verecek.
• On yıl savaşılmayacak.
•
•
Tuna Nehri sınır olacak.
NOT:
*Osmanlı’nın, bir yenilgi sonucunda
imzaladığı ilk antlaşmadır.
*II.Murat, tahtı 13 yaşındaki oğlu
II.Mehmet’e bıraktı.
*Osmanlı tarihinde, imzalandığı
halde uygulanmayan ilk
antlaşmadır.
II.MURAT
Tahtı kendi isteği ile oğluna
bırakan ilk Osmanlı
hükümdarıdır.
Sultan II.Murat, iki kez tahta
geçmiştir.
VARNA SAVAŞI (1444)
 Haçlı X Osmanlı
 Osmanlı Devleti savaşı
kazanmıştır.
 Bu savaşta,
Balkanlardaki Türk
egemenliği kesinleşti.
II.KOSOVA Savaşı (1448)
Sonuçları:
• Avrupa, Osmanlıya karşı
savunmaya geçmiş.
• Haçlılar Türkleri
Balkanlardan atamayacağını
anlamıştır.
• Batıya ilerleyiş hızlanmıştır.
Osmanlı’nın, Rumeli’de
gerçekleştirdiği fetih hareketleri,
I. Haçlı anlayışının doğması
II. Sınırların genişlemesi
III. Siyasi gücün artması
sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
Osmanlı’nın, Rumeli’de
gerçekleştirdiği fetih hareketleri,
I. Haçlı anlayışının doğması
II. Sınırların genişlemesi
III. Siyasi gücün artması
sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?
A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve II
D. II ve III
E. I, II ve III
Anadolu hisarı hangi padişah
döneminde yaptırılmıştır?
A. I.Murat
B. II.Murat
C. I.Bayezid (Yıldırım)
D. II.Bayezid
E. I.Mehmet
Anadolu hisarı hangi padişah
döneminde yaptırılmıştır?
A. I.Murat
B. II.Murat
C. I.Bayezid (Yıldırım)
D. II.Bayezid
E. I.Mehmet
Osmanlı’nın ikinci kurucusu
kimdir?
A. Osman
B. Orhan
C. I.Murat
D. Yıldırım Bayezid
E. Çelebi Mehmet
Osmanlı’nın ikinci kurucusu
kimdir?
A. Osman
B. Orhan
C. I.Murat
D. Yıldırım Bayezid
E. Çelebi Mehmet
Padişahsız geçen Fetret Devri
hangi tarihler arasında
olmuştur?
A. 1402-1413
B. 1403-1414
C. 1413-1421
D. 1402-1415
E. 1400-1413
Padişahsız geçen Fetret Devri
hangi tarihler arasında
olmuştur?
A. 1402-1413
B. 1403-1414
C. 1413-1421
D. 1402-1415
E. 1400-1413
Osmanlı Kuruluş tarihi ve
yüzyılı hangisidir?
A. 1299-12.yy
B. 1243-13.yy
C. 1250-14.yy
D. 1302-14.yy
E. 1299-13.yy
Osmanlı Kuruluş tarihi ve
yüzyılı hangisidir?
A. 1299-12.yy
B. 1243-13.yy
C. 1250-14.yy
D. 1302-14.yy
E. 1299-13.yy
Osmanlı’nın ilk başkenti
hangisidir?
A. Bursa
B. İstanbul
C. Söğüt
D. Edirne
E. Çanakkale
Osmanlı’nın ilk başkenti
hangisidir?
A. Bursa
B. İstanbul
C. Söğüt
D. Edirne
E. Çanakkale
İskan Politikasının yada Türkleri Balkanlara
yerleştirmenin amaçları nelerdir?
- Nüfus dengesini sağlamak, üretimde süreklilik.
- Türk-İslam kültürünü yaymak, merkeziyetçilik.
- İşsizliğe çözüm bulmak, asayişi sağlamak.
Orhan dönemindeki teşkilatlanma
çalışmalarının sonucu nedir?
- Osmanlı, Beylikten Devlete geçti.
Osmanlı’nın takip ettiği hoşgörü
politikasının amacı nedir?
- Balkanların fethini kolaylaştırmak,
- Devletin kalıcılığını sağlamak.
Osmanlı Devleti Kuruluş devrinde neden
sık sık başkent değiştirmiştir?
- Fetih bölgelerine yakın olmak için.
Bağımsızlık alametleri nelerdir?
Bir beyliğin bağımsız olması için;
- Ferman, Bayrak, Sancak, Kılıç,
- Nevbet (Davul, Bando) verilmesi
- Para bastırması ve hutbe okutması
gereklidir.
Haçlı ordularının amacı nedir?
- Osmanlıyı Balkanlardan atmaktır.
DİVAN ÜYELERİ ve DİĞER GÖREVLİLER
Vezir-i Azam (Sadrazam)
Başbakan
Defterdar
Maliye Bakanı
Nişancı
Tuğracı, Tapu Kadastro
Şeyhülislam (Müftü)
Ulemanın Başı, Fetvacı
Kazasker (Kadı Asker)
Adalet ve Eğitim
Reis-ül Küttap
Dış İşleri Bakanı
Kaptan-ı Derya(Kaptan Paşa)Donanma Komutanı
Yeniçeri Ağası
İstanbul Emniyet Müdürü
Rumeli Beylerbeyi
Rumeli Eyalet Valisi
Kadı
Adalet işleri (Hakim)
Subaşı
Kazalarda Güvenlik Sorumlusu
Bir şeyi gerçekten
bilmek,
onu anlatmakla olur.
SOKRATES
Download