upute-za-pisanje-seminarskog-rada 1

advertisement
UPUTE ZA PISANJE SEMINARSKOG RADA
Seminarski rad je samostalno djelo učenika/ice u kojem se obrađuje zadana ili
samostalno izabrana tema. Posebno je važno savladati pravila akademskog pisanja i izlaganja
problematike, uključivo s pravilnim citiranjem tekstova.
Format:










font Times New Roman
veličina slova 12
prored 1.5
poravnato s obje strane
početak svakog paragrafa mora biti uvučen
stranice numerirane, osim naslovne stranice i stranice pregleda sadržaja
ukupni broj stranica ne smije biti manji od 10
za sve naslove poglavlja veličina 12, podebljano (bold), naslovi moraju biti
automatski numerirani
- naslov prve razine (Heading 1) piše se velikim slovima (caps, uppercase)
- svaka sljedeća razina (Heading 2, Heading 3…) je numerirana na adekvatan
način (2.1, 2.2, 2.2.1…) i piše se malim slovima (lowercase)
slike korištene u radu moraju imati numerirani kratki opis ispod slike (caption) kao
npr. Slika 1. Opis slike, a unutar teksta se mora pozvati na svaku sliku, npr. neki tekst
(slika 2)
tablice korištene u radu moraju također imati kratki numerirani opis (caption), ali se
numeriraju kao npr. Tablica 1. Opis tablice, a pišu se iznad tablice
Naslovna stranica:
SREDNJA ŠKOLA HVAR
(veličina 12)
NASLOV RADA
(veličina 20)
SEMINARSKI RAD
(veličina 12)
Učenica: Tea Bulj
Mentor: Antonio Vidović
(veličina 12)
Hvar, 18. studenog 2018.
(veličina 12)
Elementi seminarskog rada:
1. Sadržaj
2. Uvod
3. Izlaganje tematike
4. Zaključak
5. Popis literature
1.) SADRŽAJ – Na zasebnoj stranici naslovljenoj 'Sadržaj' potrebno je navesti popis
naslova svih poglavlja i potpoglavlja u radu, kao i brojeve početnih stranica svakog
poglavlja. Ova stranica, kao i naslovna, ne smiju biti numerirane.
2.) UVOD – U uvodu je potrebno opisati o čemu pišete (npr. U ovom radu analizira se...,
itd.), što Vam je cilj (npr. Cilj ovog rada je…, itd.), koja su pitanja koja se nameću, kako
planirate odgovoriti na njih…Ukratko, svrha uvoda je zainteresirati čitatelja da uvidi da
je i zbog čega važan taj seminar i ono što u njemu piše, kao i ukratko opisati o čemu
se radi; uvod je obično veličine polovine stranice i nalazi se na zasebnoj stranici.
3.) IZLAGANJE TEMATIKE – U ovom dijela rada potrebno je razložiti (analizirati) o
čemu se piše u više dijelova. Tijekom izlaganja tematike, naslove i podnaslove
naslovljavajte nazivima za koje smatrate da su najprikladniji s obzirom na Vašu
temu. Ako se radi o bolesti, bitne sastavnice izlaganja tematike su npr. povijest bolesti,
djelovanje na organizam, tipovi bolesti i znanje o uzročniku, liječenje i prevencija.
Citiranje je dozvoljeno samo u ovom dijelu rada. Ako se doslovno kopirao neki tekst
iz vanjskog izvora, obvezno je potrebno na kraju tog teksta ostaviti citat izvora u
zagradama: npr. neki tekst (www.med-pub.com) ili, ako je tekst prepisan iz knjige,
prezime glavnog autora (Antolić, 2009) ili skupine autora (Antolić i sur., 2009), uz
godinu izdanja.
4.) ZAKLJUČAK – U zaključku se iznose temeljne spoznaje do kojih se došlo u radu.
Zaključak ne smije biti prekratak. Zaključak treba napisati jasno i razumljivo. Također,
samo u zaključku je dozvoljeno, i štoviše obvezno, dati vlastiti osvrt na ukupnu
tematiku (npr. Slijedom navedenog, smatram da su kisele kiše veliki problem današnjice
i da bi trebalo raditi na edukaciji s ciljem prevencije budućih šteta po okoliš…).
Zaključak se piše na zasebnoj stranici.
5.) POPIS LITERATURE – pravilno navedena sva literatura korištena u pisanju rada,
poredana ili abecednim redom ili prema redoslijedu citiranja u tekstu. Mrežne stranice
citiraju se lijepljenjem cjelovitog linka specifične stranice odakle su uzete informacije,
npr. https://www.cdc.gov/media/releases/2016/p0922-older-adult-falls.html . Knjige se
citiraju pisanjem autora (Vidović, A.), nekoliko autora (Vidović, A., Barbarić, V.) ili
glavnog autora i suradnika (Vidović, A. i sur.) s godinom izdanja knjige, njezinim
nazivom u italiku (kurzivu), nakladnikom i mjestom izdanja, npr. Vidović, A. i sur.
(2017): Kurikulum fakultativnog predmeta Botanika ljekovitog i aromatičnog bilja,
Školska knjiga, Hvar. Referencom se smatraju i mrežne stranice odakle se uzela svaka
slika korištena u radu. Literatura se navodi na zasebnoj stranici.
UPUTE ZA IZRADU PREZENTACIJE
Prezentacija predstavlja obranu seminarskog rada i izlaganje istog pred javnost. Nije
lako napraviti kvalitetnu prezentaciju i kvalitetno je izložiti – oboje zahtijevaju iskustvo
temeljeno na pokušajima i pogreškama, i ponekim uspjesima.









Prezentaciju izraditi u programu Powerpoint – formalne obrane ne koriste se
zabavnim trikovima kakvima se pokriva npr. Prezi
Prezentacija treba biti kratka i sažeta, s najbitnijim pojedinostima iznesenima, uz što
manje teksta, i što više (bitnih) slika
Za obranu izbjegavajte fancy ukrasne slike, šarenilo boja, fontova i oblika, cjelovite
rečenice (samo natuknice!), i zasićenost slajda
Trajanje prezentacije za obranu seminara je do petnaestak minuta, a treba je raditi
kao da je cilj 5-to minutno izlaganje, pritom broj slajdova nije definiran, ali se obično
kreće oko 10
Prezentacija ima svoj uvod kojim se publika motivira (to može biti anegdota ili
pričica, detalj iz povijesti), zatim sadržaj podijeljen na tematske cjeline kojima se
opisuju najvažnije činjenice obrađene u seminaru i zaključak kojim se u jednom
slajdu ponovno spomene važnost teme seminara za javnost kojoj se izlaže, a često
završava pametnom uzrečicom i simboličkom slikom
Obrana seminara nema za cilj zabaviti publiku, već izložiti najvažnije o tematici i
pokazati savladano znanje voditelja prezentacije o tematici, uspješno baratanje
gestama, verbalno izražavanje i njegove/njezine komunikacijske sposobnosti; ne
škodi izvježbati prezentaciju prije izlaska u javnost
Nedopustivo je čitati sa slajda, a svaku pojedinu napisanu natuknicu treba objasniti
ljudima koji prate izlaganje – jer ako je na slajdu onda je očito bitno; u izlaganju je
moguće, i poželjno, koristiti se pokazivačem s laserom
Koristite se jednim jednostavnim fontom (Arial, Helvetica, Tahoma), veličine oko
24 i dvjema bojama, od kojih je jedna važna za istaknuti ključne riječi na slajdu
Vodite se načelom minimalizma – manje je više, ljepota je u jednostavnosti, kako je
Antoine de Saint-Exupery rekao:
"Perfection is achieved, not when there is nothing more to add, but when
there is nothing left to take away."
Download