Uploaded by Seth Deguia

final-Lesson-Plan

advertisement
Isang Banghay-Aralin ng Edukasyon sa Pagpapakatao
Baitang 9
Nilikha nina
Cerafica, Cyril J.
De Guia, Seth R.
Gascon, Christopher S.
Gocotano, Eduard Kyle G.
I.
Layunin
A.
B.
C.
II.
Sa loob ng 50-minutong pag-aaral, ang mga mag-aaral ay inaasahang:
Naipapaliwanag ang batayang konsepto ng pagpapahalaga sa oras;
Nasusuri ang kahalagahan ng wastong pamamahala sa paggamit ng oras; at
Nakapagmumukahi ng mga paraan sa wastong pamamahala ng paggamit ng oras.
Paksang Aralin
Kaalaman/Kasanayan: Pamamahala sa Paggamit ng Oras
(Nilalaman)
Pagpapahalaga: Ang oras ay isang kayamanan na hindi maibabalik kapag lumipas na.
Sanggunian:
Gayola; S et.al.,(2015).Edukasyon sa Pagpapakatao ika-9 na baiting. Pasig City.
Kagawaran ng Edukasyon. pp. 178-196
Kagamitan:



III.
½ crosswise yellow paper
Ballpoint pen
Mga larawan ng pagpapahalaga
Mga Gawain sa Pagkatuto
A.
Panimulang Gawain
1.
Drill
Pagpapakita ng Flashcards tungkol sa magandang-asal. Ang mga
sumusunod ay makikita sa flashcards;
2.
3.
4.
B.
a)
Punctuality/ Panktwalidad
b)
Honesty/ Katapatan
c)
Pagtulong
d)
Tiyaga/ Sipag
e)
Pagka Maka-Diyos
f)
Pagka Maka-Kalikasan
g)
Pagka Maka-Tao
h)
Pagka Maka-Bansa
Balik-Aral
Pagganyak
Sino ang laging late at sinong laging “on time”?
Pagtatalaga ng mga Panuntunan
Magbibigay ang mga estudyante ng mga panuntunan na kanilang
susundin sa loob ng klase
Panlilinang na Gawain
1.
Pagsasagawa- kanta ukol sa pagpapahalaga sa Oras. “Ngayon” by Basil
Valdez
2.
Pagsusuri- Pagtatanong ukol sa kanta.
a)
“Ikaw, tulad ko rin ay may dapit hapon,
Baka ika’y mapalingon
Sa nagdaang bawat ngayon
Nasayang lang na panahon”
(1)
b)
“Kung bawat ngayon mo sa ‘yo ay (laging) sulit lang
Kay ganda ng buhay
bukas may matibay
dahil ang sandiga’y ngayon
(1)
3.
Ano sa tingin ninyo ang nais ipabatid ng lirikong ito?
Paglalagom- Anong pagpapahalaga na ibinibigay ng kanta
(1)
C.
Ano sa tingin ninyo ang nais ipabatid ng lirikong ito?
Paano mo maihahalintulad ang kantang ito sa buhay mo ngayon?
4.
Paglalapat- Mga aksyon upang maayos na magamit ang oras
Pangwakas na Gawain
1.
Pagsasanay
a)
Pangkatang Gawain
Panuto para sa guro: Hatiin ang klase sa anim na grupo. Ipamahagi ang
listahan ng mga gawain.
Panuto para sa mag-aaral: Ang bawat grupo ay mayroong pitong (7)
minute upang taposin ang mga sumusunod na gawain. Lagyan ng tsek
ang mga natapos ng gawain.










Gumawa ng tatlong (3) eroplanong papel
Gumawa ng tatlong (3) barkong papel
Isulat ang pangalan ng bawat miyembro sa isang papel ng
nakaalpabetong pagkakasuno sunod
Umupo ng magkakahiwalay ang mga babae at lalaki
Pagpatungpatungin ang mga sapatos mula sa pinaka maliit
hanggang sa pinakamalaking sapatos
Maghawak hawak ang kamay hanggang matapos ang
pangkatang gawain
Hubarin ang mga ID ayon sa alpabetong pagkasunod sunod
Sumulat ng isang pangungusap para sa guro
Bigkasain ang alpabetong Pilipino ng na may karugtong na
palakpak ang bawat letra
Kantahin ang happy birthday ng tatlong beses.
Pagbibigay Puntos: Ang bilang ng nagawa sa listahan ay katumbas
ang isang puntos ng grupo. Kapag natapos ang lahat ng gawain ay
mag reresulta sa kabuuang 15 puntos.
b)
Pangindibidwal na Gawain
Lagyan ng tsek kung nagpapakita ng tamang paraan upang
magamit ang oras ng wasto at ekisan naman kung hindi bago ang numero.
1. Pagsusulat ng mga Gawain sa journal/ organizer.
2. Marunong magprayoritays ng mga Gawain.
3. Laging nag-“procrastinate” sa paggawa.
4. Inuuna muna ang mga mahirap bago ang mga madaling
Gawain.
5. Pagkakaroon ng “self-evaluation” sa mga bagay na
ginagawa.
c)
Pangabilidad na Gawain
Panuto sa guro: Gamit ang gawaing papel sa ibaba, aatasan ng guro ang
mga mag aaral upang ayusin ang mga nakatalang gawain sa papel gamit
ang Eisenhower matrix.
Gawaing Papel: Eisenhower Matrix
PANUTO: Mula sa mga gawaing nakatala sa loob ng kahon, italaga sa kung saan sila nababagay sa
Eisenhower matrix
Maghugas ng mga plato
Magbalik aral
Magwalis ng kwarto
Magpakain ng mga alagang hayop
Magtupi ng mga damit
Bilihan ng gamot ang kapatid na may sakit
Gumawa ng mga takdang aralin
Pumunta sa mall kasama ang mga kaibigan
Matulog
Magbisikleta sa parke
Maglaro ng computer games
Manood sa Netflix
2.
Pagtataya
10-Item Quiz/ Pagsusulit
Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang bawat aytem. Piliin ang wastong sagot.
1. Ano ang dalawang kakayahang taglay ng bawat tao na magagamit niya sa pagpapasya at malayang
pagsasakilos ng kanyang pinili at ginusto nang may pananagutan dito?
A. Kagalingan mangatwiran at matalas na kaisipan
B. Kahusayan sa pagsusuri at matalinong pag-iisip
C. Kalinawan ng isip at masayang kalooban
D. Kakayahang mag-isip at malayang kilos-loob Takdang-Aralin
2.) Ano ang inaasahan sa atin bilang tao sa lipunan na nilikha upang makipagkapwa at makibahagi sa
buhay-sa-mundo (lifeworld) na ang layunin ay makipag-ugnayan sa isa’t isa at makipagtulungan?
A. makiangkop
B. makialam
C. makipagkasundo
D. makisimpatya
3.) Alin sa mga pansariling salik na dapat pagbatayan sa pagpili ng kurso na may kinalaman sa iyong
kahusayan o galing sa isang bagay o tiyak na abilidad na maaari mong matuklasan mula sa pakikiharap sa
mga taong nakakasalamuha, paglutas ng mga mahihirap na bagay, pagbubuo at masistemang paraan sa
pagkuha ng datos at iba pa?
A. Hilig
B. Kasanayan (skills)
C. Pagpapahalaga
D. Talento
4.) Sa teoryang Multiple Intelligences ni Dr. Howard Gardner (1983), ang lahat ng tao ay may angking
likas na kakayahan, iba’t iba ang talino o talento. Bilang nasa Baitang 9, ano ang mahalagang gampanin
na dapat mong gawin sa mga talino o talentong ipinagkaloob sa iyo na may kaugnayan sa pagpili mo ng
nais na kurso sa pagtuntong mo sa Senior High School?
A. Pahalagahan at paunlarin
B. Pagtuunan ng pansin at palaguin
C. Paunlarin para sa sarili at ibahagi para sa kabutihang panlahat
D. Tuklasin at gamitin sa pagpapayaman mula sa tinapos na kurso
5.) Ano ang dapat na maging aksyon mo sa panahong ikaw ay naguguluhan pa sa mga pagpipiliang kurso
para sa nalalapit na Senior High School?
A. Makinig sa mga kaibigan
B. Huminto muna at sa susunod na taon na lamang mag-aral
C. Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano
D. Humingi ng tulong samalapit sa iyo at umasa sa kanilang desisyon
6.) Alam ni Cita na hindi niya kakayanin ang kursong Medisina gayundin ang kakayahan ng kaniyang
magulang na suportahan siya. Kaya ang kanyang ginawa ay naghanap siya ng mga scholarship sa
kanilang munisipyo at iba pang institusyon at unti-unti ay nagsulat siya ng mga tiyak niyang plano at mga
paalaala daan upang maging gabay niya. Anong pansariling salik ang isinagawa ni Cita?
A. katayuang pinansyal
B. hilig
C. mithiin
D. pagpapahalaga
7.) Hindi lingid sa kaalaman ni Alfred ang mga naging puhunan ng kaniyang mga magulang sa negosyong
ipinundar simula noong bata pa siya hanggang sa kasalukuyan kung kaya sila ngayon ay maginhawa at
nakapagtapos lahat ng pag-aaral sa kolehiyo. Siya ang saksi sa kasipagan at pagiging bukas-palad ng
kaniyang mga magulang. Sa kaniyang propesyon ngayon dala niya ito lalo na kapag may mga mahihirap
siyang pasyente sa probinsya kapag nagdaraos sila ng medical mission. Anong pansariling salik ang
naging gabay ni Alfred sa pagpili ng kurso?
A. hilig
B. pagpapahalaga
C. katayuang pinansyal
D. kasanayan
8.) Bata pa lamang si Cecil ay may interes na sa pagbabasa ng mga Educational book, kasabay din nito
pagguhit at minsang pagsusulat. Lalo niya itong napaunlad nang siya ay sumasali sa mga paligsahan sa
paaralan at nananalo. Kaya sa pagdating ng pagpili ng kurso ay hindi siya nahirapan dahil alam na niya
ang magiging linya ng kaniyang propesyon, ang maging Journalist. Alin sa mga sumusunod na pansariling
salik ang naging daan upang makamit ni Cecil ang tagumpay ng kaniyang piniling hanapbuhay?
A. kasanayan
B. hilig
C. mithiin
D. pagpapahalaga
9.) Malungkot si Melchor dahil hindi niya mapilit ang kaniyang mga magulang sa gusto niyang kursong
Engineering at mag-aral sa isa sa mga unibersidad sa Maynila. Gayunpaman, ang kanilang lokal na
pamahalaan ay nanghihikayat ng mga potensyal na mag-aaral na magtatapos sa kanilang batch na
pakuhanin ng mga kursong Tech-Voc. Sila ay sasailalim sa 6-month training, at pagkatapos ay may
naghihintay na trabaho sa Middle East. Sa kaniyang pagsasarili, naisip niyang ito ang magiging daan
tungo sa kaniyang magandang pangarap para sa kaniyang sarili at pamilya. Pumayag siya at naging
desidido sa kaniyang desisyon na piliin ito. Anong pansariling salik ang isinaalang-alang ni Melchor sa
kaniyang naging desisyon na maghanap ng alternatibo bilang tugon sa lumalaking demand sa lipunan?
A. katayuang pinansyal
C. pagpapahalaga
B. mithiin
D. kasanayan
10.) Alam ni Diane ang kaniyang galing at husay pagdating sa Matematika. Ang kahusayan niya sa
pagkalkula ay namana niya sa kaniyang ama. At ang kaniyang determinasyon at pagtitiyaga ay nakuha sa
kaniyang ina. Apat na buwan bago ang kanilang pagtatapos sa Junior High (Baitang 10) ay mayroon na
siyang ideya kung ano ang kaniyang pipiliing kurso. Suportado din siya ng kaniyang mga magulang lalo pa
siya naman ay bukas pagdating sa komunikasyon sa mga nais niyang kuning propesyon. Kahanga-hanga
si Diane dahil siya ay may matatag na loob na magpasya para sa kaniyang sarili. Anong pansariling salik
ang naging tuntungan niya sa pagpili ng kurso?
A. mithiin
C. pagpapahalaga
B. kasanayan
D. hilig
IV. Takdang-Aralin
Sa isang buong papel, isulat ang iyong nagawang iskedyul na kasama ang mga Gawain
tulad ng: (1) paggawa ng gawaing bahay, (2) paglalaro, at (3) maging ang pagkain at pag
papahinga
Download