Uploaded by Bui Duc Manh

7habits Ruot.1page.1WeekPlan

advertisement
KẾ HOẠCH TUẦN của:…..........................................................................
Thiết kế theo cảm hứng từ 7Habits#3
1 Luôn nhìn lại Sứ mệnh / Vai trò / Mục tiêu
2 Lập kế hoạch Hàng Tuần
4 yếu tố cân bằng: Thể chất / Physical
Trí tuệ / Mental
HÒN ĐÁ LỚN
IMPORTANT TASKS
đến:
Tình cảm / Emotional
Tinh thần / Spiritual
NGÀY:
3 Thực hiện công việc Hàng ngày
VAI TRÒ
message of the week:
Tuần từ ngày:
Giờ
Ghi chú thêm
MONDAY
TUESDAY
WEDNESDAY
THURSDAY
FRIDAY
SATURDAY
SUNDAY
Note
Note
Note
Note
Note
Note
Note
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
URGENT
Q1
Less URGENT
Q2
6
IMPORTANT
7
8
9
10
Not
important
Q3
Q4
11
12
ver.1.designed.by.#ManhBD
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
Download