Uploaded by Jacob Mok Hou Yin

Titas(1)

advertisement
UNIVERSITI TUNKU ABDUL RAHMAN
FAKULTI KEJURUTERAAN DAN SAINS
MPU 3123 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS)
TUGASAN TRIMESTER JANUARI 2018
TAJUK : Penggunaan Teknologi Hijau dalam Kehidupan di Malaysia
NAMA PENSYARAH : Encik Mohd Syuja Saedin
B
il.
1.
Nama Pelajar
No. Pelajar
Program / Tahun & Semester
Chan Zhi Ru
1604740
QS Y1S2
2.
Chin Jia Xien
1705921
ME Y1S2
3.
Mok Hou Yin
1706035
ME Y1S2
4.
Ng Jia Xuan
1706558
ME Y1S2
5.
Queh Zhi Xian
1705690
ME Y1S2
6.
Tan Xian Yi
1600792
QS Y1S2
* Tulis nama anda mengikut urutan A-Z.
I
GAMBAR BERKUMPULAN
II
Rubrik Tugasan MPU3123
Kriteria
Pendahuluan (6m)
Tidak Lengkap (0m)
Pernyataan Masalah
Kajian (2m)
Tiada atau tidak jelas
pernyataan masalah kajian.
Objektif Kajian (2m)
Tiada sebarang objektif
kajian /tidak jelas objektif
kajian.
Tidak Lengkap (0m)
Penjelasan tentang
metodologi kajian tidak
dinyatakan/ Penjelasan
metodologi tidak berkaitan
dengan tajuk tugasan.
Tidak Lengkap (0m)
Metodologi kajian
(2m)
Perbincangan dan
Dapatan Kajian (16m)
Konsep nilai
ketamadunan (3m)
Tiada sebarang konsep
nilai/konsep nilai tidak jelas
Tidak Lengkap (0m)
Isu-isu (4m)
Dapatan kajian (8m)
Kesimpulan (1m)
Format dan Mutu
Kerja (3 m)
Lemah (1m)
Penjelasan tentang konsep nilai
kurang jelas/kurang berkaitan
dengan tajuk tugasan.
Lemah (1m)
Sederhana (1m)
Baik (2m)
Sekurang-kurang ada satu
pernyataan masalah kajian
yang berkaitan tajuk kajian.
Sekurang-kurang ada satu
objektif kajian yang berkaitan
permasalahan kajian
Sederhana (1m)
Penjelasan tentang sekurangkurang satu metodologi yang
digunakan dan disertakan
dokumen berkaitan sebagai
lampiran.
Sederhana (2m)
Ada dua pernyataan masalah
kajian dan dinyatakan dengan
sangat jelas.
Ada dua objektif kajian dan
dinyatakan dengan sangat
jelas.
Baik (2m)
Penjelasan sangat jelas
tentang metodologi yang
digunakan berserta dengan
dokumen-dokumen berkaitan
sebagai lampiran.
Baik (3m)
Penjelasan tentang konsep
nilai masih jelas/masih
berkaitan dengan tajuk
tugasan.
Sederhana (2m)
Penjelasan tentang konsep
nilai sangat jelas dan
berkaitan dengan tajuk
tugasan.
Baik (3-4m)
Tiada sebarang isu/kajian
lepas
Penjelasan tentang sekurangkurang satu isu / kajian lepas
yang berkaitan tajuk tugasan
Penjelasan yang masih jelas
tentang sekurang-kurang dua
isu/kajian lepas yang
berkaitan tajuk tugasan.
Penjelasan sangat jelas
tentang sekurang-kurang tiga
isu/kajian lepas yang
berkaitan tajuk tugasan.
Tidak Lengkap (0m)
Tiada sebarang laporan
tentang dapatan
kajian/Laporan dapatan
kajian tidak berkaitan
dengan tajuk tugasan
Lemah (1-3m)
Penjelasan tentang laporan
dapatan kajian kurang
jelas/kurang berkaitan dengan
tajuk tugasan. Hanya ada 1 – 2
dapatan kajian sahaja
Sederhana (4-6m)
Penjelasan tentang laporan
dapatan kajian masih
jelas/masih berkaitan dengan
tajuk tugasan. Sekurangkurangnya ada 3 – 4 dapatan
kajian
Baik (7-8m)
Penjelasan tentang laporan
dapatan kajian sangat jelas
dan sangat berkaitan dengan
tajuk tugasan. Sekurangkurangnya ada 5 atau lebih
dapatan kajian
Baik (1m)
Penjelasan sangat jelas
tentang kesimpulan yang
berkaitan tajuk tugasan.
Lemah (1m)
Sederhana (2m)
Baik (3m)
Beberapa keterangan tidak
disusun mengikut logik dan
cara penulisannya adalah tidak
memuaskan.
Penulisan tidak mengikut
kriteria yang dikehendaki dan
format yang ditetapkan
sepenuhnya. Penulisan
bibliografi tidak mengikut gaya
APA. Bilangan sumber rujukan
kurang daripada jumlah
minimum ditetapkan.
Keterangan disusun mengikut
logik dan penulisannya adalah
bermakna.
Penulisan mengikut kriteria
iaitu mengandungi bahagian
pengenalan, perbincangan dan
dapatan kajian tetapi refleksi
kurang tersusun. Penulisan
bibliografi tidak mengikut
gaya APA sepenuhnya. Tiada
sumber rujukan
buku/jurnal/artikel.
Kebanyakan keterangan
disusun mengikut logik dan
penulisannya jelas, menarik
dan bermakna.
Penulisan mengikut kriteria
iaitu mengandungi bahagian
pengenalan, perbincangan dan
dapatan kajian dan refleksi
disusun mengikut format.
Penulisan bibliografi
mengikut gaya APA
sepenuhnya dan memenuhi
kriteria ditetapkan untuk
sumber rujukan.
Tidak Lengkap (0m)
Tiada sebarang sebarang
kesimpulan atau kesimpulan
yang diberikan tidak
berkaitan dengan tajuk
tugasan.
Tidak Lengkap (0m)
Kebanyakan keterangan
tidak disusun mengikut
logik dan penulisannya
adalah tidak bermakna.
Keseluruhan penulisan tidak
mengikut kriteria yang
dikehendaki dan format
yang ditetapkan
Markah
Komen/Ulasan:
25
III
Tidak Lengkap (0m)
Refleksi
(5m)
Bil.
Tiada refleksi/Refleksi
tidak berkaitan tajuk
tugasan/Meniru
refleksi ahli lain.
Lemah (1-2m)
Huraian refleksi sangat
ringkas/kurang
jelas/kurang berkaitan
tajuk tugasan.
Sederhana (3-4m)
Baik (5 m)
Huraian refleksi masih
jelas dan berkaitan
dengan tajuk tugasan.
Huraian refleksi
sangat jelas dan
sangat berkaitan
dengan tajuk
tugasan.
Nama Pelajar
No. Pelajar
1.
Chan Zhi Ru
1604740
2.
Chin Jia Xien
1705921
3.
Mok Hou Yin
1706035
4.
Ng Jia Xuan
1706558
5.
Queh Zhi Xian
1705690
6.
Tan Xian Yi
1600792
IV
Markah
Refleksi
Jumlah
Markah
ISI KANDUNGAN
Tajuk
Muka Surat
Muka Hadapan
I
Gambar Berkumpulan
II
Rubrik Tugasan
III-IV
Isi Kandungan
V
Pengenalan
1-2
Perbincangan dan Hasil Kajian
3-12
Refleksi
13-18
Rujukan
19
Lampiran
20-27
V
PENGENALAN
Teknologi Hijau merujuk kepada pembangunan dan aplikasi produk, peralatan, sistem
untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi serta meminimumkan kesan negatif daripada
aktiviti manusia. Penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan turut dapat meminimumkan
degrasi kualiti persekitaran secara berkesan. Produk teknologi hijau mempunyai pembebasan Gas
Rumah Hijau (GHG) yang rendah dan ia adalah selamat untuk digunakan dan menyediakan
persekitaran yang lebih sihat untuk semua hidupan. Selain itu, penggunaan teknologi hijau juga
dapat menjimatkan tenaga dan sumber asli di samping menggalakkan sumber-sumber yang boleh
diperbaharui. Walau bagaimanapun, kami mendapati bahawa tahap kesedaran masyarakat
terhadap teknologi hijau masih belum mencapai tahap yang memuaskan.
Jadi, kumpulan kami ingin membuat satu kajian berkaitan dengan punca-punca masyarakat
Malaysia menggunakan produk teknologi hijau dan tahap kesedaran tentang penggunaan produk
teknologi hijau dalam kehidupan.
1
Penyataan masalah
Dalam memproseskan kajian ini, kumpulan kami telah menghasilkan dua penyataan masalah yang
berkaitan dengan tajuk kajian tugasan iaitu:
1. Penggunaan teknologi hijau dapat mengurangkan penggunaan sumber semula jadi yang
terhad sebagai sumber tenaga kita.
2. Permintaan tempatan yang rendah terhadap produk dan perkhidmatan teknologi hijau
dalam kalangan rakyat Malaysia disebabkan oleh kos yang tinggi.
Objektif kajian
Tujuan utama kumpulan kami membuat kajian ini adalah untuk membincang penyataan masalah
tajuk kajian ini. Antaranya ialah :
1. Menyenaraikan kepentingan penggunaan teknologi hijau dalam kalangan rakyat Malaysia.
2. Memahami masalah yang dihadapi oleh semua pihak untuk mengimplementasikan
teknologi hijau dalam kehidupan dan cara untuk mengatasinya.
Metadologi kajian
Antara dua cara yang telah kumpulan kami gunakan untuk membuat kajian ini ialah:
1. Kajian perpustakaan
2. Soal selidik (responden – 30 orang)
2
PERBINCANGAN DAN HASIL KAJIAN
Konsep nilai ketamadunan
Apabila sesebuah negara semakin pesat membangun, populasinya semakin meningkat. Hal
ini menyebabkan kadar permintaan terhadap sesuatu keperluan menjadi lebih tinggi. Gaya hidup
manusia yang lebih baik seperti rumah, bekalan elektrik dan air serta pengangkutan telah
menyebabkan permintaan terhadap sumber semula jadi semakin meningkat. Namun begitu,
sumber semula jadi akan habis digunakan lalu menjejaskan kualiti kehidupan manusia jika
pengurusan sumber semula jadi tidak dirancangkan dengan baik. Oleh itu, penggunaan teknologi
hijau menjadi semakin penting bagi semua lapisan masyarakat.
Apakah itu teknologi hijau? Teknologi hijau ialah aplikasi sains alam sekitar untuk memulihara
sumber dan alam semula jadi bagi menangani impak negatif aktiviti manusia. Teknologi hijau juga
merupakan teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi yang sedia
ada. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kita menggunakan sumber-sumber tenaga secara
minimum untuk menghasilkan sesuatu produk. Produk itu adalah selamat digunakan dan
menyediakan persekitaran yang sihat kepada semua hidupan.
Daripada aspek ekonomi, teknologi hijau mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan
negara. Ia dapat mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan. Kita juga
boleh menerokai peluang untuk mengeksport produk ‘hijau’ yang telah kita hasilkan. Tambahan
pula, pihak kerajaan turut menggalakkan rakyat Malaysia untuk meningkatkan penggunaan
teknologi hijau dalam kehidupan mereka seperti menggunakan perkhidmatan pengangkutan
awam. Kesimpulannya, promosi penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan adalah amat
3
penting untuk dilaksanakan bagi menjamin bekalan sumber tenaga yang berterusan pada masa
hadapan.
Isu-isu
Isu tentang kehabisan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui dan penyelesaiannya.
Sekiranya tiada penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan kita, maka banyak masalah akan
timbul pada masa hadapan. Tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti bahan fosil, minyak
mentah dan tenaga nuklear mempunyai peratus penggunaan yang lebih tinggi berbanding dengan
tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga solar, hidro dan biojisim. Menurut (GENP Perkenal
Produk Ganti Bahan Bakar, 2017), dunia sedang mengalami krisis bahan api yang semakin
berkurangan. Sumber-sumber tersebut adalah terbentuk daripada pereputan haiwan dan tumbuhtumbuhan serta tidak dapat digantikan dalam jangka masa yang pendek. Penggunaan yang tinggi
akan menyebabkan sumber-sumber terhad ini habis digunakan pada masa depan. Oleh itu, Syarikat
Elevance Renewable Sciences telah memperkenalkan teknologi metatesis yang memacu industri
minyak sawit sebagai salah satu produk perladangan yang boleh diperbaharui.
Isu tentang pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh penggunaan sumber tidak boleh
diperbaharui.
Sebenarnya, sumber-sumber tenaga yang kita gunakan telah mencemarkan alam sekitar dengan
serius. Penggunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui telah menjejaskan kualiti kehidupan kita
seperti pemanasan global, penipisan kulit ozon, pencemaran laut dan sebagainya. Hal ini demikian
kerana penambahan penggunaan arang batu dan bahan fosil telah menyerukkan pembebasan
4
karbon dioksida dan karbon monoksida lalu menyebabkan berlakunya hujan asid. Menurut berita
Astro AWANI oleh Anas Alam Faizli, pembebasan karbon dioksida Malaysia telah meningkat
kepada 258juta tan pada 2014 dari 100 juta tan pada 1996 dan 7 juta tan pada 1965. Seterusnya,
pembalakkan yang berlebihan akan menjejaskan fungsi alam sekitar dalam mengurangkan karbon
dioksida. Penggunaan bahan-bahan nuklear yang tidak terkawal untuk menjana kuasa elektrik
telah menyebabkan pembuangan sisa-sisa kimia dan radioaktif ke dalam sungai. Oleh itu, saintis
telah memberi amaran bahawa masalah yang akan kita hadapi sekiranya penggunaan bahan-bahan
tersebut tidak dikawal.
Cabaran terhadap kekurangan fahaman tentang teknologi hijau serta ketinggian kos pengunaan
dan pembinaan teknologi hijau.
Walaupun teknologi hijau sentiasa dipromosikan dalam usaha untuk memperbaik keadaan alam
sekitar, tetapi masih banyak raykat Malaysia termasuklah saya, tidak mempunyai pemahaman
yang sempurna tentang teknolgi hijau. Kekurangan fahaman tentang sesuatu produk menyebabkan
kekurangan keyakinan rakyat terhadap penggunaan produk tersebut. Menurut berita soalan
parlimen yang disiarkan oleh Portal Rasmi Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
(KeTTHA), permintaan rakyat yang rendah terhadap produk dan perkhidmatan teknologi hijau di
Malaysia disebabkan oleh kos yang tinggi. Hal ini demikian kerana kebanyakkan produk teknologi
hijau seperti sistem solar yang dipasang oleh rakyat di rumah masing-masing memerlukan kos
yang tinggi dan bukan semua rakyat mampu untuk memasangnya. Cabaran ini dipercayai dapat
dikurangkan dengan usaha kerajaan seperti penghapusan cukai produk teknologi hijau. Iklan-iklan
dan berita juga dapat meningkatkan pemahaman rakyat tentang teknologi hijau.
5
Dapatan Kajian
Kami telah menjalani soal selidik tentang tajuk kami, iaitu “Penggunaan teknologi hijau (mesra
alam) dalam kehidupan di Malaysia”. Terdapat 30 penyerta telah melibatkan diri dalam soal selidik
ini dan berikut merupakan analisis tentang kajian yang telah dijalani.
Berdasarkan carta pai di atas, kami mendapati 80% iaitu 24 orang daripada 30 orang responden
pernah diberitahu tentang kepentingan penggunaan produk teknologi hijau manakala hanya 20%
iaitu 6 orang responden tidak mengetahui kepentingan menggunakan produk hijau.
Ini menunjukkan kebanyakan orang telah ditanam kesedaran tentang produk teknologi hijau
melalui saluran yang berbeza. Contohnya, pihak kerajaan sedang berusaha menyebarkan informasi
yang berkaitan dengan teknologi hijau melalui agensi dan kementerian yang memberi tumpuan
dalam usaha meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Misalnya, Kementerian Tenaga,
Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) telah ditubuhkan dalam tahun 2009 untuk memacu
penggunaan teknologi hijau untuk mempromosi ekonomi serta gaya hidup hijau.
6
Selain itu, kempen-kempen kesedaran tentang kepentingan teknologi hijau yang diadakan
oleh kerajaan juga dapat menghantarkan mesej kepentingan teknologi hijau kepada masyarakat
kita. Contohnya, “Kempen Penggunaan Lampu Cekap Tenaga” telah diadakan. Berdasarkan
sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Utusan Online (2013), penukaran lampu mentol kepada
lampu cekap tenaga dalam Sekolah Kebangsaan Randagong, Sabah telah dilaksanakan pada
September 2012. Sebanyak 35 buah lampu telah ditukarkan kerana lampu cekap tenaga adalah
lebih terang dan untuk mengurangkan kos elektrik kerana ia menggunakan elektrik yang lebih
kurang berbanding dengan lampu mentol. Pelaksanaan ini diharapkan dapat meningkatkan
kesedaran warga sekolah supaya bersama-sama mempraktikkan penggunaan elektrik secara cekap,
kata Pengarah Urusan Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB), Ir. Abd. Razak Sallim dalam majlis
perasmian program penggunaan lampu cekap tenaga SK Randagong.
Seterusnya, terdapat 96.7%, iaitu 29 orang penyerta daripda 30 orang merasakan produk teknologi
hijau boleh mempertingkat kualiti hidup rakyat manakala seorang responden iaitu 3.33% daripada
100% tidak bersetuju dengan fakta ini. Peratusan ini menerangkan kebanyakan orang mengaku
keupayaan teknologi hijau mempertingkat kualiti hidup rakyat Malaysia. Penggunaan teknologi
7
dapat menyelesaikan dua cabaran utama yang dihadapi oleh kita masa kini, iaitu isu keselamatan
tenaga dan perubahan iklim. Jika kedua-dua masalah ini tidak ditangani dengan baik, maka kita
akan dipengaruhi kerana isu-isu ini akan membawa masalah terhadap aktiviti harian kita.
Tambahan pula, penggunaan teknologi hijau dapat memelihara alam sekitar dengan kurang
melepaskan karbon dioksida ke dalam atmosfera serta kurang menggunakan tenaga yang tidak
diperbaharui seperti tenaga fosil. Oleh itu, kesan-kesan negatif terhadap alam sekeliling dapat
diminimumkan selepas teknologi hijau diimplementasikan dalam kehidupan kita.
Berdasarkan carta pai di atas, kesudian rakyat Malaysia untuk menggantikan penggunaan produk
harian dengan produk teknologi hijau berada di spektrum yang tinggi iaitu 86.2% daripada 30
orang responden yang menjawab soal selidik, merangkumi 26 orang yang sudi.
Berdasarkan keputusan yang kami dapat daripada soal selidik tersebut, kami telah membincang
faktor-faktor yang menimbulkan keputusan tersebut.
Faktor pertama merupakan kesedaran tentang kepentingan melindungi dan menghargai alam
sekitar supaya ekosistem dan sumber asli dapat dikekalkan. Kerajaan Malaysia pada zaman
modenisasi ini sedang mempromosikan kesedaran hijau supaya masyarakat Malaysia bersama-
8
sama berusaha untuk melindungi alam sekitar. Hal ini dapat dibuktikan melalui Portal Rasmi
Jabatan Alam Sekitar. Dalam laman sesawang mereka, pelbagai informasi, kempen serta aktiviti
telah dipromosikan kepada masyarakat Malaysia. Bukan itu sahaja, merujuk kepada projek
dimulakan oleh Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air (KeTTHA) disokong oleh
GreenTech Malaysia, dinamakan MyHijau. Projek ini dilaksanakan dengan matlamat utama untuk
menggalakkan masyarakat Malaysia untuk membeli produk hijau (“Kesedaran Alam Sekitar,”
n.d.).
Faktor kedua yang mempengaruhi responden untuk sudi membeli projek hijau merupakan
korporat-korporat besar menyokong inisiatif penggunaan produk hijau. Pasaraya Mydin
menyokong produk hijau (Nor, A.Y., 2015). Apabila korporat-korporat besar menggunakan
produk hijau, pelanggan mereka turut akan menggunakan produk hijau. Sebagai contoh yang
ketara, kerajaan Wilayah Kuala Lumpur telah mengenakan larangan kepada pemilik perniagaan
untuk menggunakan plastik tidak dibiodegradasikan (“Ban on Non-biodegradable Plastic Bags
Takes Effect in Malaysia Federal Territories”, 2017).
Namun, terdapat juga responden yang tidak sudi untuk mengaplikasikan produk teknologi hijau.
Golongan ini merangkumi 13.8%, iaitu 4 orang responden. Kami menduga keputusan ini
dipengaruhi oleh kos tinggi produk teknologi hijau. Mereka tidak dapat meyakinkan diri untuk
membeli produk teknologi hijau berbanding dengan produk yang memusnahkan alam sekitar
(“Produk Hijau – Kemewahan vs No-brainer”, n.d.).
Sebagai kesimpulan, kami dapat membuat inferens bahawa rakyat Malaysia lebih cenderung untuk
membeli produk teknologi hijau dan trend ini harus diteruskan agar alam sekitar dapat dilindungi.
9
Selain itu, terdapat 63.3%, iaitu 19 orang responden berpendapat bahawa teknologi hijau akan
menjadi satu trend dalam Malaysia pada zaman ini. Kami membuat inferens faktor utama yang
mempengaruhi keputusan ini ialah kesedaran tentang kepentingan melindungi alam sekitar yang
tinggi. Sebagai contoh, kebanyakan rakyat telah menggunakan bahan api bio sebagai alternatif.
Antara minyak biodiesel ialah minyak kelapa sawit dan minyak sayuran (“Biodiesel Ganti Bahan
Api Fosil,” 2013).
Selain itu, pelbagai jabatan kerajaan telah melaksanakan pelbagai strategi untuk menggalakkan
budaya amalan hijau. Sebagai contoh, Polis Diraja Malaysia walaupun tugas utama mereka ialah
menjaga keamanan negara, tetapi pihak polis turut formulasikan strategik untuk membudayakan
amalan hijau supaya kesedaran menjaga alam sekitar dapat disebarkan dalam kalangan polis
(“Strategi Membudayakan Amalan Hijau,” n.d.). Selain itu, Kementerian Tenaga, Teknologi
Hijau dan Air (KeTTHA) telah bekerjasama dengan korporat untuk melaksanakan projek
‘Perolehan Hijau Kerajaan’. Matlamat utama projek ini adalah untuk menggalakkan pembelian
produk, perkhidmatan dan kerja di sektor awam mengambil kira kriteria alam sekitar untuk
memulihara dan memelihara alam sekitar dan sumber semula jadi (Khairul N.A., Walter K.,
Norma M., 2014).
10
Dengan inisiatif kerajaan, ini dapat meyakinkan rakyat Malaysia bahawa trend teknologi hijau
akan diteruskan dalam negara ini (Mohamad, A.Z., 2018).
Namun, 36.7%, iaitu 11 orang responden tidak yakin bahawa trend teknologi hijau tidak akan
diteruskan dalam negara ini. Keputusan ini dimotivasikan oleh peruntukan bajet yang rendah
dalam sektor penyelidikan dan kemajuan teknologi hijau oleh kerajaan. Walaupun kerajaan
Malaysia telah mencipta pelbagai perundangan dan projek untuk menggalakkan amalan hijau,
tetapi peruntukan bajet yang rendah menyebabkan projek yang dilaksanakan tidak membawa
impak yang besar.
11
Kesimpulan
Secara konklusinya, merujuk kepada statistik yang dibincangkan dalam bahagian “Dapatan
Kajian”, penggunaan produk atau perkhidmatan teknologi hijau akan menjadi satu amalan atau
budaya yang baharu dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa depan. Hal ini demikian
kerana maklumat tentang kepentingan dan faedah-faedah penggunaan produk teknologi hijau telah
disebarkan dalam masyarakat kita dengan luas. Pihak kerajaan telah menjadi pihak yang paling
utama dalam menyebarkan dan mempromosikan budaya ini. Peranan yang penting ini juga
dimainkan oleh pihak sekolah. Sokongan daripada rakyat Malaysia juga adalah sangat penting
kerana tepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi.
Janganlah kita menjadikan modenisasi sebagai alasan yang konkrit untuk tegar menjadi
evasif. Jagalah alam sekitar supaya anak dan cucu kita dapat menikmatinya. Oleh sebab
penggunaan teknologi hijau dapat menyelesaikan masalah pencemaran alam sekitar dan kehabisan
tenaga terhad, marilah kita memberi sokongan kepada aktiviti ini kerana penyelamatan ibu bumi
kita ialah tanggungjawab kita.
12
REFLEKSI
Chan Zhi Ru 1604740 QS
Mata pelajaran Tamadun Islam dan Tamadun Asia(TITAS) merupakan satu subjek yang baru bagi
kami. Bagi semester ini, kami telah diberi tugasan kerja kursus. Tajuk yang kami pilih adalah
Penggunaan Teknologi Hijau dalam kehidupan di Malaysia. Tugasan ini memerlukan saya dan
rakan-rakan untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan penggunaan Teknologi Hijau dalam
kehidupan di Malaysia.
Peranan saya dalam tugasan ini adalah untuk membuat analisis daripada soal selidik yang telah
dijalani. Melalui soal selidik dan analisis kajian ini, saya dapat memahami bahawa pandangan
rakyat Malaysia terhadap penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan mereka. Saya berasa
bersyukur kerana teknologi hijau telah menjadi satu trend dalam negara kita pada masa ini. Hal ini
demikian kerana kesudian rakyat Malaysia untuk menggantikan penggunaan produk harian kepada
produk teknologi hijau berada di spektrum yang tinggi.
Selain itu, saya juga telah mencari informasi dengan menggunakan sumber Internet. Tidak dapat
dinafikan bahawa dengan menggunakan cara ini, saya dapat menjumpai pelbagai jabatan kerajaan
di Malaysia telah melaksanakan pelbagai strategi untuk menggalakkan budaya amalan hijau.
Dengan inisiatif kerajaan, hal ini dapat meyakinkan rakyat Malaysia bahawa trend teknologi hijau
akan diteruskan dalam Malaysia.
Bukan itu sahaja, kami telah mengadakan lawatan ke Malaysia Green Tech Corporation. Mereka
juga memberi kerjasama kepada kita dengan memberikan maklumat yang lengkap tentang
Teknologi Hijau dalam negara kita. Mereka berusaha dengan bersungguh-sungguh bagi membantu
13
pertumbuhan industri Teknologi Hijau dan meningkatkan sumbangannya kepada ekonomi
Malaysia.
Kesimpulannya, saya telah banyak menimba ilmu sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Saya
telah memahami bahawa kepentingan penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan di Malaysia
dan saya berharap rakyat Malaysia boleh bekerjasama memerhatikan pendidikan dan kesedaran
awam terhadap teknologi hijau serta memulihara alam sekitar untuk generasi yang akan datang.
Chin Jia Xien 1705921 ME
Peranan yang saya mainkan dalam projek ini adalah menyediakan isu-isu yang berkaitan dengan
penggunaan teknologi hijau melalui laman web dan journal-journal dari perpustakaan. Hal ini
demikian kerana penggunaan teknologi hijau masih belum dipraktikkan secara aktif dalam
kehidupan kita. Oleh itu, isu-isu dan cabaran tersebut adalah sesuatu yang perlu dibincangkan
dalam menghasilkan projek ini. Di samping itu, saya turut berperanan untuk menyusun semula
kerja-kerja yang telah dihasilkan oleh ahli-ahli kumpulan lain. Pada pandangan saya, terdapat
banyak manfaat yang diperoleh daripada projek ini. Antaranya ialah saya dapat memupuk
kesedaran tentang kepentingan penggunaan teknologi hijau terhadap alam sekitar melalui projek
ini. Selain itu, ia juga telah memberi peluang kepada kami untuk berkunjung ke GreenTech
Malaysia serta mendapat banyak maklumat tentang teknologi hijau dan sistem operasi syarikat
tersebut. Akhir sekali, saya berasa amat bersyukur kerana terdapat syarikat-syarikat teknologi hijau
seperti GreenTech Malaysia yang mengambil inisiatif dalam inovasi produk-produk teknologi
hijau untuk mengelakkan berlakunya krisis sumber tenaga di negara kita. Oleh itu, marilah kita
14
berganding bahu bagai aur dengan tebing untuk merealisasikan kemaraan negara dengan
mempraktikkan penggunaan teknologi hijau dalam kehidupan seharian.
Mok Hou Yin 1706035 ME
Peranan yang saya mainkan dalam tugasan berkumpulan ini ialah mencari maklumat tentang tajuk
kajian ini, menyemakkan seluruh teks dan data kajian serta menghasilkan kesimpulan dan rumusan
tentang laporan ini. Daripada projek ini, saya dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
terhadap pengimplementasian teknologi hijau dan kepentingannya. Bukan itu sahaja, saya juga
dapat memahirkan teknik mencari maklumat daripada pelbagai sumber dan teknik merumuskan
segala informasi dalam bahagian-bahagian yang telah diterangkan.
Insprirasi yang saya perolehi dalam kajian ini ialah penggunaan produk teknologi hijau membawa
banyak faedah kepada negara kita. Kerajaan negara kita telah merancang dan mempromosikan
banyak dasar dan cara untuk menggalakkan rakyat mengamalkan budaya penggunaan teknologi
hijau. Alam sekitar merupakan ciptaan yang dikurniakan olehNya kepada kita, oleh itu saya
bertanggungjawab memberi sokongan kepada rancangan tersebut untuk menyelamatkan alam
sekitar daripada ancaman pencemaran. Misalnya, saya tidak menggunakan atau membeli beg
plastik yang tidak boleh dibiodegrasikan apabila membeli-belah. Saya juga menggalakkan ahli
keluarga dan kawan saya kurang menggunakan jenis beg plastik tersebut. Sebagai gantian, kami
perlulah membawa beg kitar semula yang boleh dibiodegrasikan selepas masa yang panjang
supaya pengeluaran beg plastik dapat dikurangkan kerana permintaan beg plastik dalam pasaran
menjadi lebih kurang.
15
Saya merasakan rakyat Malaysia hendaklah bersama-sama mementingkan teknologi hijau dan
menyokong produk tersebut supaya melahirkan persekitaran yang mesra alam dan lebih selesa
dengan cara ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni.
Ng Jia Xuan 1706558 ME
Peranan saya dalam melengkapkan tugasan kajian ini adalah menghasilkan pengenalan,
penyataan masalah, objektif kajian dan metadologi kajian yang telah kami bincangkan. Selain itu,
saya juga berperanan dalam menyatakan konsep nilai ketamadunan yang berkaitan dengan tajuk
tugasan kajian kumpulan kami.
Pada pendapat saya, selepas menyiapkan kajian ini, kegunaan produk teknologi hijau ini sangat
penting bagi setiap Negara untuk memastikan pengurusan sumber semula jadi ini terkawal secara
terancang. Contohnya, di Malaysia, terdapat pelbagai aktiviti ataupun kempen tentang penggunaan
produk teknologi hijau dalam kehidupan telahpun dipromosikan oleh pihak kerajaan seperti geraigerai dilarang menggunakan polistirena sebagai pembungkusan makanan dan sebagainya. Di
samping itu, pengetahuan tentang kepentingan kegunaan produk teknologi hijau turut meningkat
dalam kalangan masyarakat kita. Ini disebabkan perkembangan teknologi hijau dalam sesebuah
Negara dapat membawa faedah dari keseluruhan aspek seperti ekonomi ataupun teknologi. Secara
kesimpulannya, tanggungjawab untuk memelihara alam sekitar kita ini mestilah diamalkan oleh
setiap orang supaya bekalan dan penggunaan yang berterusan dapat dijamin.
16
Queh Zhi Xian 1705690 ME
Tugasan saya dalam projek ini adalah menyediakan bahagian isu-isu yang berkaitan dengan
teknologi hijau. Isu-isu yang saya bincangkan dalam projek ini terutamanya adalah cabarancabaran yang dihadapi “oleh” teknologi hijau apabila ia diterima oleh rakyat Malaysia dan masalah
yang dihadapi oleh alam sekitar kita. Untuk menyediakan fakta dan maklumat yang berkaitan ,
saya telah membuat penyelidikan tentang teknologi hijau dalam laman web , saya dapat mendapati
kemajuan organisasi negara kita dalam teknologi hijau. Selain itu, melalui informasi yang didapati,
saya juga medapati kesedaran tentang perubahan keadaan, kualiti alam sekitar Malaysia.
Seterusnya, saya juga dapat menambah pengetahuan apabila kami mengadakan lawatan ke syarikat
GreenTech Malaysia. Pengurus syarikat GreenTech Malaysia memberi penjelasan tentang
perancangan mereka untuk menjadikan Malaysia sebuah negara hijau dan juga menjawap soalansoalan dan kekeliruan kami tentang teknologi hijau . Akhirnya, saya juga mempelajari untuk
bekerjasama dengan ahli kumpulan saya supaya kami dapat melaksanakan peranan kami.
Tan Xian Yi 1600792 QS
Dalam tugasan ini yang bertajuk Penggunaan Teknologi Hijau dalam Malaysia, saya
bertanggungjawab untuk membuat analisis daripada soal selidik yang dijalani. Saya dapat
memahami pandangan masyarakat Malaysia terhadap penggunaan teknologi hijau melalui soal
selidik dan analisis kajian yang dijalankan.
Selain itu, lawatan ke Green Tech Malaysia turut memberi peluang keemasan kepada saya untuk
mempelajari cara-cara organisasi ini beroperasi dan mengetahui bahawa sumbangan organisasi ini
terhadap alam sekitar, cara hidup rakyat dan ekonomi Malaysia.
17
Di samping itu, melalui penyelidikan daripada sumber internet, saya juga mendapati bahawa
sumbangan yang dicurahkan oleh pihak kerajaan, pihak swasta dan institusi pendidikan dalam
usaha-usaha untuk menggalakkan penggunaan teknologi hijau oleh semua lapisan masyarakat
Malaysia.
Kesimpulannya, saya telah memahami tentang kepentingan dan kesan penggunaan teknologi hijau
melalui tugasan ini dan saya berharap penggunaan teknologi hijau akan berleluasa di Malaysia
pada masa depan.
18
RUJUKAN
1. Ban on Non-Biodegradable Plastic Bags Takes Effect in Malaysia Federal Territories.
(September
2,
2017).
The
Straits
Times.
Dimuat
turun
daripada
http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/ban-on-non-biodegradable-plastic-bags-takeseffect-in-malaysias-federal-territories
2. Biodiesel Ganti Bahan Api Fosil. (September 16, 2013). Utusan Online. Dimuat turun
daripada
http://ww1.utusan.com.my/utusan/Sains_&_Teknologi/20130916/st_01/Biodiesel-gantibahan-api-fosil
3. Kesedaran Alam Sekitar. (n.d.). (Februari 15, 2018) Dimuat turun daripada Portal Rasmi
Jabatan Alam Sekitar website: https://www.doe.gov.my/portalv1/awam/maklumat-alamsekitar/kesedaran-alam-sekitar
4. Mohamad, A.Z. (2018). Trend Dan Agenda Global Hijau. Sinar Online. Dimuat turun
daripada http://www.sinarharian.com.my/karya/pendapat/trend-dan-agenda-global-hijau1.793624
5. Nor, A.Y. (2015, April 25). Pasaraya Mydin Sokong Produk Hijau. Berita Sinar Harian.
Dimuat turun daripada http://www.sinarharian.com.my/bisnes/pasaraya-mydin-sokongproduk-hijau-1.383259
6. Produk Hijau – Kemewahan vs No-brainer. (n.d.). (Februari 15, 2018) Dimuat turun
daripada SCP Malaysia website: http://www.scpmalaysia.gov.my/ms/node/197
7. Strategi Membudayakan Amalan Hijau. (n.d.). (Februari 15, 2018) Dimuat turun daripada
Portal Rasmi Polis Diraja Malaysia website: https://www.rmp.gov.my/programpdrm/amalan-hijau-pdrm/strategi-membudayakan-amalan-hijau
19
LAMPIRAN
Topik : Penggunaan Teknologi Hijau (mesra alam) dalam kehidupan Malaysia
Bahagian A
1. Pernahkah anda diberitahu tentang kepentingan penggunaan produk teknologi hijau?
a. Ya
b. Tidak
2. Adakah anda berasa produk teknologi hijau dapat mempertingkat kualiti hidup rakyat?
a. Ya
b. Tidak
3. Adakah anda berasa harga produk teknologi hijau berbaloi untuk dibeli?
a. Ya
b. Tidak
4. Apakah punca-punca utama yang menyebab anda ingin menggunakan ataupun membeli produk
teknologi hijau?
a.
b.
c.
d.
Menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui
Menjimatkan tenaga dan sumber asli
Selamat untuk digunakan
Mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar
20
5. Sila nyatakan tahap pandangan anda terhadap kepentingan teknologi hijau.
a.
b.
c.
d.
e.
Amat tidak penting
Tidak penting
Neutral
Penting
Amat penting
Bahagian B
6. Sudikah anda menggantikan produk kegunaan harian dengan produk teknologi hijau jika diberi
peluang?
a. Ya
b. Tidak
7. Pada pendapat anda, adakah kamu rasa teknologi hijau ini akan menjadi satu trend ataupun
popular dalam negara kita pada masa ini?
a. Ya
b. Tidak
8. Pada pendapat anda, mengapakah produk teknologi hijau kurang dapat sokongan daripada ramai
orang dalam kehidupan di Malaysia?
a.
b.
c.
d.
Kekurangan publisiti tentang kepentingan teknologi hijau
Kos yang tinggi
Orang yang kekurangan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi hijau
Industri teknologi hijau tidak berkembang dalam Malaysia
9. Bagaimanakah anda melibatkan diri sendiri dalam perancangan dasar teknologi hijau yang
diaplikasikan oleh kerajaan?
a.
b.
c.
d.
Mengutamakan produk teknologi hijau apabila membuat pembelian
Melibatkan diri dalam aktiviti teknologi hijau
Mengguna tenaga solar untuk menjaga elektrik
Menggunakan kereta elektrik
21
10. Apakah sumber-sumber yang biasa anda mendapati tentang informasi-informasi teknologi
hijau?
a.
b.
c.
d.
e.
Jurnal
Sosial media
Sekolah / Universiti
Kempen
Kawan / Sahabat / Ahli keluarga
22
Jawapan
23
24
25
26
27
Download