Uploaded by torab karimi

2 level inverter

advertisement
‫در طراحی و تولید منابع تغذیه قابل کنترل از سوییچ های نیمه هادی الکترونیکی‬
‫مانند ترانزیستورها ی‪ BJT,MOSTFET,‬و ‪GTO‬و ‪ IGBT‬و استفاده میشود که برای عملکرد‬
‫صحیح این کلیدها باید فرامین (سیگنال)کنترل روشن و خاموش مناسب تهیه و به کلید‬
‫ها اعمال شود ‪ .‬یکی از روش های سوییچ زنی روش ‪ PWM‬یعنی روش مدوالسیون پهنای‬
‫پالس می باشد‪.‬در این روش از یک موج سینوسی بعنوان سیگنال مرجع یا کنترل ‪ Vr‬با یک‬
‫موج مثلثی بعنوان موج حامل یا کریر‪ Vcr‬استفاده میشود‪ .‬فرکانس سیگنال کنترل‬
‫رابرابر فرکانس موج خروجی منبع مورد نظر در نطر میگیرند و فرکانس موج مثلثی‬
‫مضرب فرد ی از عدد ‪ 3‬در نطر گرفته میشود‬
‫‪ Fcr=Mf *Fr‬و دامنه موج مثلثی ثابت می باشد‬
‫نسبت دامنه موج مرجع به دامنه موج حامل را شاخص مدوالسیون‬
‫دامنه می نامند‬
‫‪Ma=Vr/ Vcr‬‬
‫نسبت فرکانس موج حامل به فرکانس مرجع را شاخص مدوالسیون فرکانس می نامند‬
‫‪Mf=Fcr/Fr‬‬
‫این دو موج در مدارات الکترونیکی مناسب با هم مقایسه میشوند و هرجا‬
‫که ‪ Vr>Vcr‬باشد پالس مربعی مثبت و هرجا که ‪ Vr<Vcr‬باشد پالس صفر‬
‫تولید و جهت روشن و خاموش شدن کلیدها های مدار قدرت بکار میرود‪.‬‬
‫با تغییر پهنای پالس (شاخص مدوالسیون دامنه) دامنه موج خروجی کنترل‬
‫میشود و با تغییر شاخص فرکانس مدوالسیون کیفیت شکل موج خروجی و حذف‬
‫هارمونیک های مرتبه پایین قابل کنترل خواهد بود‬
‫هرچه فرکانس سویچینگ زیادتر باشد ‪،‬شکل موج خروجی به شکل سینوسی تر‬
‫نزدیک تر و مطلوب تر خواهد شد‪ .‬و هارمونیک های آن کمتر خواهد شد‪.‬‬
‫البته قابل ذکر است در افزایش هر دو شاخص محدودیت هایی وجود دارد که‬
‫بایست در انتخاب آنها نقطه بهینه را مالک کار قر دهیم‬
‫برای منابع تغذیه سه فاز نیز از سه موج سینوسی که باهم ‪ 120‬درجه اختالف‬
‫فاز دارند بعنوان موج های مرجع استفاده میشود ‪.‬مانند شکل‬
‫در این پروژه از کلیدهای ‪ IGBT‬برا ی ایجاد ولتاژ سه فاز در‬
‫دو سطحی استفاده شده است‪.‬‬
‫خروجی یک اینورتر سه فاز‬
‫که در حالت های مختلف با شاخص های‬
‫برسی و تحلیل قرار میگیرند‬
‫حالت الف‪:‬‬
‫‪M a=0.8 r‬و‬
‫مدوالسیون دامنه و فرکانس مورد‬
‫‪Fcr=15Fr‬‬
‫شکل ‪ :‬شکل موج های ولتاژی ‪ Van‬و ‪Vbn‬و ‪ Vab‬با ‪ Ma=0.8‬و ‪ Fc=15Fs‬در اولیه ترانس‬
‫شکل شماره ‪ :‬نمودار جریان بار ‪ Io‬و ولتاژ ‪Vab‬‬
‫شاخص فرکانس ‪( Fc=15Fs)Mf=15‬‬
‫با ضریب مدوالسیون ‪Ma= 0.8‬و‬
Download