Uploaded by โคนัน แปดริ้ว

OBE

advertisement
Outcome Based Education (OBE) กับการออกแบบหลักสูตร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาธารณสุข
ศาสตร์ จึงตั้งโจทย์คาถามสาคัญว่าจะออกแบบหลักสูตรอย่างไรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มคี ณ
ุ สมบัติตรงตามที่ผใู้ ช้
บัณฑิต หรือผู้มีส่วนได้สว่ นเสียต้องการและสามารถทางานได้ จึงเป็นที่มาในการจัดการความรู้ในเรื่อง Outcome
Based Education (OBE) กับการออกแบบหลักสูตร ขึ้น
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสามารถนาแนวคิด หลักการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE) มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรได้
ตัวชี้วัด (KPI) : จานวนหลักสูตรที่ใช้แนวทาง OBE ในการออกแบบหลักสูตร
เป้าหมายของตัวชี้วัด : 1 หลักสูตร
วิธีดาเนินการ
1. สืบค้นข้อมูลความรู้เรื่อง Outcome- Based Education (OBE) จากเว็บไซต์ คู่มือ บทความทางการ
ศึกษา ที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเผยแพร่ในเว็บ KM Corner คณะสาธารณสุขศาสตร์
https://sites.google.com/view/kmphvru ผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ และจัดทาเอกสาร
อธิบายกระบวนการ Outcome base Education เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของคณะ
สาธารณสุขศาสตร์
2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เรือ่ งการออกแบบหลักสูตรโดยใช้กระบวนการ Outcome-Based Education (OBE) เมื่อวันที่ 10-12
มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ และดาเนินการแบ่งกลุ่มให้อาจารย์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการออกแบบหลักสูตรตามตาม Framework Outcome- Based Education (OBE)
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้าในการทาหลักสูตร ตามกระบวนการ
Outcome-Based Education (OBE) ให้วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ โดยอาจารย์กลุ่มเป้าหมายนาองค์ความรู้ไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรใหม่ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและ
ความงาม
ผลลัพธ์ที่ได้
1. Framework Outcome- Based Education (OBE)
2. (ร่าง) หลักสูตรที่ออกแบบตาม flam work Outcome- Based Education (OBE) จานวน 1
หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
ควรนาแนวทางการจัดการเชิงผลลัพธ์ Outcome Based Education (OBE) มาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด
การออกแบบหลักสูตร ตามกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
(Outcome- Based Education (OBE))
การศึกษาเชิงผลลัพธ์ หรือเรียกย่อ ว่า OBE เป็นการศึกษาที่เน้นการออกแบบกระบวนการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงผู้เรียน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลจากการเรียนรู้ของผู้เรียน หลักสาคัญของ OBE คือ ต้องมี
เป้าหมายที่กาหนดเป็นรูปธรรมด้วยผลการเรียนรู้ และผู้เรียนทุกคนต้องประสบความสาเร็จ
การออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE ประกอบด้วยกระบวนการ 4 กระบวนการ ดังนี้
1. กระบวนการ Validation เป็นกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลเรียนรูใ้ นระดับหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูล
ปัจจัยนาเข้าและข้อมูลย้อนกลับจากผูใ้ ช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
ต่างๆ
2. กระบวนการออกแบบหลักสูตร อยู่ในพื้นฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (ไม่ใช่เนื้อหาที่สอน) เริ่มตัง้ แต่ระดับ
ระดับหลักสูตรจนถึงระดับรายวิชา หรือ โมดูล
2.1 วางแผนหลักสูตรโดยพิจารณาสาระสาคัญ 21st Century Skills , Stakeholders analysis
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ศิษย์เก่า ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาการ ผูป้ กครอง ศิษย์ปัจจุบัน
อาจารย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2 กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร โดยเริม่ ต้นออกแบบหลักสูตรมุ่งเป้าที่
ผลลัพธ์การเรียนรูข้ องผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3 กาหนดปรัชญา และความสาคัญของหลักสูตร
2.4 กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.5 กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program – Level Learning Outcome : PLOS)
และผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course – Level Learning Outcome : CLOs)
3. กระบวนการออกแบบแผนการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็น Constructive Alignment ระหว่างผลลัพธ์การ
เรียนรู้ การวัดผลและศาสตร์การสอน กับกิจกรรมการเรียนรู้
4. กระบวนการวัดผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการดาเนินงาน การทวนสอบ เป็นการเปรียบเทียบกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้ รียนทุกคน ตั้งแต่ระดับวิชา หลักสูตร และระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการป้อนกลับที่สาคัญแสดงถึงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งและ
เป็นหลักประกันคุณภาพทีฝังอยู่ในระบบ ส่งผลให้ระบบทางานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Download