Uploaded by Thảo Nguyễn Ngọc Thanh

1. Kế hoạch bài dạy Hóa học 12 - ĐH Sư phạm TP.HCM

advertisement
Chương trình Dạy học của Intel®
Khóa học Cơ bản
Kế hoạch bài dạy
Người soạn:
Phạm Ngọc Thạch
Nguyễn Anh Tuấn
Long Văn Thành
Chau Kim Sang
Nguyễn Tấn Thành
Nhóm thực hiện:
: Sáng Tạo
Quận
:5
Trường
: ĐHSP Tp.HCM
Thành phố
: Hồ
Chí Minh
Tổng quan về bài dạy
Tiêu đề bài dạy
Kymdan và sức khỏe người tiêu dùng
Tóm tắt bài dạy
Trang bị cho hoc sinh kiến thức cơ bản về polime: Khái niệm, cấu trúc, tính chất và điều chế
polime.
Công ty nệm kymđan vừa cho ra một sản phẩm mới. Trong hội chợ hàng tiêu dùng Việt Nam tổ
chức tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty kymđan co đem sản phẩm của mình đến để ra mắt người
tiêu dùng. Học sinh đóng vai trò là nhân viên tiếp thị quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty về
những tính năng ưu việt của nệm kymđan.
Lĩnh vực bài dạy
Hóa học
Cấp / lớp
12
Thời gian dự kiến
8 tiết mỗi tiết 45 phút, 4 tuần, một tháng.
Chuẩn kiến thức cơ bản
Chuẩn nội dung và quy chuẩn
Kiến thức
Biết :
- Khái niệm, thành phần chính, sản xuất và ứng dụng của : chất dẻo, vật liệu compozit, tơ tổng
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.
Page 1 of 6
Chương trình Dạy học của Intel®
Khóa học Cơ bản
hợp và tơ nhân tạo, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp, keo dán tự nhiên và keo dán tổng hợp.
Kĩ năng
- Viết các PTHH cụ thể điều chế một số chất dẻo, tơ, cao su, keo dán thông dụng.
- Sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống.
- Giải được bài tập có liên quan.
Mục tiêu đối với học sinh / kết quả học tập
Kiến thức
- Nêu được khái niệm, thành phần chính của cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.
- Nêu được cấu trúc, tính chất vật lí, tính chất hoá học.
- Trình bày được qui trình sản xuất và ứng dụng
Kĩ năng
- Viết các PTHH cụ thể điều chế cao su.
- Sử dụng và bảo quản được một số vật liệu polime trong đời sống.
- Giải được bài tập có liên quan.
Bộ câu hỏi định hướng
Làm sao để có một giấc ngủ ngon?
Câu hỏi
khái quát
Câu hỏi bài
học
Tại sao polime cần thiết với đời sống con người?
Câu hỏi nội
dung
Khái niệm của polime?
Cấu trúc của polime?
Tính chất vật lý của polime?
Kế hoạch đánh giá
Lịch trình đánh giá
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.
Page 2 of 6
Chương trình Dạy học của Intel®
Khóa học Cơ bản
Trước khi bắt đầu dự án
-Động não
-Sơ đồ grap.
-Thang k-w-l
Học sinh thực hiện dự án và
hoàn tất công việc
-Phiếu tự
đánh giá sự
hợp tác.
-Phiếu tự
đánh giá bạn
học.
Sau khi hoàn tất dự án
-Nhật ký
-Phiếu tự
-Bảng kiểm
đánh giá dự
mục về các kế án.
hoạch
-Thang
rubrics đánh
giá sản
phẩm học
sinh
-Phản ảnh.
-Bài kiểm
tra nhỏ
Tổng hợp đánh giá
Thời điểm trước khi bắt đầu dự án:
+ Đánh giá nhu cầu học sinh, pp biểu đồ Biết-Thắc mắc-Học, công cụ bảng K-W-L và phương
pháp động não:
 Giáo viên hướng dẫn cho học sinh thực hiện chủ đề theo sơ đồ trên giấy hoặc bảng điện tử,
sổ ghi chép…để các em khởi động, hình thành ý tưởng mới
 Học sinh nêu ra nhiều ý tưởng càng tốt về chủ đề và khuyến khích những ý tưởng mở
rộng, những kỹ thuật mới trong thảo luận trên lớp và sau đó viết ra những gì các em muốn
biết và cuối cùng là nhận ra và ghi lại những gì đã học và chưa học. Học sinh tạo các liên hệ
bản thân trước khi tìm hiểu sâu về nội dung.
 Mục đích: Giáo viên hiểu và đánh giá được tường tận nền tảng kiến thức và hiểu biết của
học sinh nhằm thiết kế bài dạy hợp lý chú trọng các khái niệm khó và tận dụng những hiểu
biết và kinh nghiệm đã có của học sinh.
Thời điểm học sinh thực hiện dự án và hoàn tất công việc:
 Khuyến khích học sinh tự định hướng, phương pháp phản hồi qua bạn học và tự đánh giá
bản thân, công cụ bảng biểu sự đánh giá hợp tác, Phiếu tự đánh giá bạn học.
 Giáo viên: Theo dõi thái độ làm việc của nhóm và cá nhân trong nhóm thông qua phiếu
đánh giá của học sinh và điều chỉnh kịp thời.
 Học sinh : Sử dụng trong suốt cả dự án trong thảo luận nhóm, sau những phác thảo ngắn
hoặc kết quả hoặc thành tích cuối cùng.
 Mục đích: phương pháp giúp cho học sinh tiếp thu được đặc điểm về chất lượng học tập qua
đánh giá việc học của bạn học và tự nhận xét bản thân một cách trung thực.
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.
Page 3 of 6
Chương trình Dạy học của Intel®
Khóa học Cơ bản
Thời điểm sau khi hoàn tất dự án:
 Sử dụng phương pháp “các sản phẩm” để đánh giá vì phương pháp này gần gũi với cách
đánh giá truyền thống trong dạy học tại Việt Nam nên có nhiều thuận lợi hơn cho giáo viên
và học sinh
 Sử dụng công cụ “thang rubrics”để đánh giá vì công cụ này không chỉ để đánh giá một
cách tổng thể một sản phẩm cụ thể mà còn mô tả chi tiết các mức độ thực hiện cho từng công
đoạn của nhiệm vụ qua đó giáo viên có thể đánh giá được hoạt động của học sinh trên từng tiêu
chí đã đặt
 Sử dụng “thang rubrics” giúp giáo viên đánh giá được các tiêu chí đã đặt ra.
Mục đích:
 Khắc phục tình trạng mơ hồ về chất lượng của sản phẩm cuối cùng
 Nhằm giúp học sinh thấy sản phẩm học tập của các em sẽ được đánh giá như thế nào và
phải đạt những yêu cầu gì, như thế mới có thể giúp học sinh giữ đúng hướng đi tới mục tiêu
cần đạt.
 Để việc đánh giá được khách quan và phù hợp hơn
 Để đo lường được sự tiến bộ và khả năng phát huy điểm mạnh cũng như tự cải thiện của
học sinh
 Để nâng cao hiệu quả dạy học
 Để đánh giá dự án
Chi tiết bài dạy
Các kỹ năng thiết yếu


kỹ năng công nghệ thông tin (làm brochure, trang wed)
kỹ năng làm việc nhóm
Các bước tiến hành bài dạy




1. Trước khi bắt đầu dự án (tuần 1): giới thiệu về dự án
Sau khi học sinh học xong bài AMINO AXIT – PROTEIN
Khảo sát học sinh bằng bảng K-W-L
Sử dụng phương pháp động não kích thích nhu cầu tìm hiểu của học sinh bằng câu hỏi khái
quát
Chia lớp thành 4 nhóm (khoảng 10 em) đóng vai trò là nhân viên tiếp thị thực hiện DA.
2. Thực hiện dự án (tuần 2 → tuần 4)
Tuần 2:
 Theo dõi tiến độ công việc học sinh thông qua nhật ký dự án, phản hồi cho giáo viên
 Theo dõi thái độ học sinh làm việc cá nhân và làm việc nhóm thông qua yêu cầu HS tự
nhận xét bản thân và nhận xét bạn học cùng nhóm
Tuần 3:
 Theo dõi tiến độ công việc học sinh thông qua nhật ký dự án, phản hồi cho giáo viên
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.
Page 4 of 6
Chương trình Dạy học của Intel®
Khóa học Cơ bản
 Theo dõi thái độ học sinh làm việc cá nhân và làm việc nhóm thông qua yêu cầu học
sinh tự nhận xét bản thân và nhận xét bạn học cùng nhóm
 Học sinh nộp sản phẩm nhóm và cá nhân để giáo viên góp ý và chỉnh sửa cho hoàn
thiện
Tuần 4: Hoàn tất dự án:
Học sinh đóng vai nhân viên tiếp thị của công ty nệm Kymdan tham gia hội chợ hàng tiêu dùng
Việt Nam và giới thiệu đến người tiêu dùng sản phẩm mới của công ty thông qua ấn (brochure) và
website giới thiệu cho người tiêu dùng về sản phẩm nệm Kymdan mới và những đặc tính ưu việt
của nó giúp người tiêu dùng có thêm những lựa chọn mới để chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân
và gia đình.
3. Sau khi hoàn tất dự án
 Học sinh làm bài kiểm tra cá nhân nhỏ
 Giáo viên tổng kết dự án, đánh giá và nhận xét quá trình thực hiện DA.
Điều chỉnh phù hợp với đối tượng
Học sinh
tiếp thu
chậm
Học sinh
không biết
tiếng Anh
Học sinh
năng khiếu
 GV chia nhóm đồng đều về học lực (mỗi nhóm đều có học sinh giỏi và học
sinh yếu)
 GV góp ý với cả nhóm hoặc nhóm trưởng chia những phần việc vừa sức
cho những học sinh tiếp thu chậm tùy theo khả năng của HS đó
 GV giới thiệu một số trang web tiếng Việt để HS dễ dàng tham khảo và tìm
kiếm tài liệu
 GV giới thiệu một số trang web tiếng Anh thuộc chủ đề dự án trang bị kiến
thức phổ thông đơn giản, như wikispaces…
 GV giới thiệu một số trang web từ điển chuyên ngành để học sinh dễ dàng
tra cứu và dịch hiểu những tài liệu tiếng Anh
 GV đặt ra một số câu hỏi mở cho HS năng khiếu kích thích lòng say mê
học hỏi, bổ trợ kiến thức, khuyến khích tìm hiểu bằng cách cho điểm cộng
vào điểm đánh giá cá nhân.
 GV cung cấp những tài liệu chuyên sâu để HS có thể khám phá, tìm hiểu
những điều mới mẻ.
Thiết bị và nguồn tài liệu tham khảo
Công nghệ - Phần cứng (Đánh dấu vào những thiết bị cần thiết)
Máy quay
Đĩa Laser
Đầu máy VCR
Máy tính
Máy in
Máy quay phim
Máy ảnh kỹ thuật số
Máy chiếu
Thiết bị hội thảo Video
Đầu đĩa DVD
Máy quét ảnh
Thiết bị khác
Kết nối Internet
TiVi
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.
Page 5 of 6
Intel® Teach Program
Essentials Course
Công nghệ - Phần mềm (Đánh dấu vào những phần mềm cần thiết)
Cơ sở dữ liệu/ bảng tính
Phần mềm xử lý ảnh
Phần mềm thiết kế Web
Ấn phẩm
Trình duyệt Web
Hệ soạn thảo văn bản
Phần mềm thư điện tử
Đa phương tiện
Phần mềm khác
Bách khoa toàn thư trên đĩa
CD
Tư liệu in
Hỗ trợ
Nguồn Internet
Yêu cầu khác
© 2000-2007 Intel Corporation. All Rights Reserved.
Page 6 of 6
Download