Uploaded by Akmaral Darmenbayeva

Презентация1

advertisement
Дұрыс тұжырымды көрсет
-Мырыш
металы
күкірт
қышқылы
ерітіндісінен сутекті ығыстырады
-Металдардың
белсенділік
қатарында
металдар
белсенді
металдан
бастап
белсенділігі
төмен
металға
қарай
белсенділігінің кемуі бойынша орналасқан
-Белсенді
металдар
қышқылдармен
әрекеттеспейді
Кернеу
қатарындағы
металдардың
белсенділігі оңнан солға қарай артады?
- Дұрыс
- Дұрыс емес
Ең белсенді металл – алтын, ең енжар
металл – литий, калий
- Дұрыс
- Дұрыс емес
Тұз қышқылымен әрекеттесетін металарды
көрсет
- Алтын
- Мыс
- Платина
- Алюминий
Металдардың белсенділік қатарында
сутектен кейін тұрған металл
- Белсенді металл
- Тұз қышқылымен реакцияға түседі
- Қышқыл ерітіндісінен сутекті ығыстырады
- Қышқыл ерітіндісінен сутекті
ығыстырмайды
Download