Uploaded by maria vicenta Evangelista

Arpanie 1-5

advertisement
Francine Mary Rose G. Evangelista
G10- Archimedes
Gawain 1
Simbolo, Hulaan Mo!
Handa ka na bang simulan ang araling ito? Kung handa ka na, subukin
mong sagutin kung ano ang kahulugan at ipinapahiwatig ng kasunod na mga
patlang na simbolo. Isulat ang iyong sagot sa kasunod na mga patlang.
Pamprosesong tanog:
1. Madali mo bang natukoy ang kahulugan ng unang dalawag simbolo?
Ng pangatlo?
2. Ano sa palagay mo ang kinakatawan ng mga simbolong ito?
Francine Mary Rose G. Evangelista
G10- Archimedes
Gawain 2
Timbangin natin
Ngayong tapos mo nang sagutann ang unang gawain , ihanda mo ang
iyong sarili sa pagsagot sa susunod na gawain. Makakatulong ang kasunod na
larawan ng timbangan upang mas maunawan mokung bakit mga simbolo ang
gamit sa pagtuko g mga kasarian sa nakaraang gawain Pansinin ang kasunod
na larawan ng timbangan at sagutin ang pamprosesog tanong.
Ano ang ipinapahiwatig ng dalawang simbolo na sa timbangan? Sa
iyong palagay, mayroon kayang hindi napabilang sa representasyn na
pinapahiwatig ng larawang ito? Sino? Ano sa palagay mo ang pangalahatang
mensahe sa larawan?
Pamprosesong tanong:
1. Sa iyong palagay , bakit kay wala sa larawang ito isa pang simbolo na
nakita sa unang gawain?
Francine Mary Rose G. Evangelista
G10- Archimedes
Gawain 3
K-W-L-S Chart
Masdan mo ang K-W-L-S chart sa ibaba. Sikaping makapagtala ng along sagot
sa bawat hanay. Iwan munang blangko ang bahagi ng “Leamed”sapagkat ito ay
sasagutan lamang sa sandaling matapos na ang aralin. Gamiting ang mga
pamprosesong tanong sa talakayan.
Pamprosesong tanong:
1. Ano ang pagkahalintulad ng iyog sagot sa hany ng KNOW at WANT?
2. Sa iyong palagay , marami ka bang dapat malaman tugkol sa mga isyu ukol sa
kasarian?
Francine Mary Rose G. Evangelista
G10- Archimedes
Gawain 4
Paano Nagkakaiba
Download