Uploaded by Moriyasu Nguyen

SO SÁNH ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT (P.KT 26.11.19)

advertisement
SO SÁNH ĐÁNH GIÁ CHÀO THẦU CHILLEL - LÂU ĐÀI BANA
DAIKIN
STT
CÁC HẠNG MỤC / ITEMS
ĐÁNH GIÁ
SL
MODEL
1
2
Chiller 4pipe 440kw/540kw tại:
* Mùa hè: Tmt = 30oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 13/6oC
* Mùa đông: Tmt = 10oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 45/52oC
Chiller Cooling only 1600kw tại:
* Mùa hè: Tmt = 30oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 13/6oC
02 bộ
02 bộ
UAY140SQ3 FAAEAIABB
UAA450ST3 FBBAAABB
XUẤT XỨ
CS LẠNH
China
TCL = 489.8 Kw
COP = 3.49
Power = 140.4 Kw
( 380V-3P-50Hz)
China
TCL = 1605.2 Kw
COP = 3.69
Power = 485.2 Kw
( 380V-3P-50Hz)
CS SƯỞI
TCL = 543.8 Kw
COP = 3.26
Power = 166.6 Kw
( 380V-3P-50Hz)
N/A
MÁY NÉN
GHI CHÚ
COMMUNICATE
* Sl: 02 máy nén / 2 mạch
ga
* Loại : Single screw
* Capacity Steps:
12.5%~100%
* Khởi động: Star/Delta
BACBET
CHẤP NHẬN
* Sl: 02 máy nén / 2 mạch
ga
* Loại : Single screw
* Capacity Steps:
5%~100%
* Khởi động: Star/Delta
BACBET
CHẤP NHẬN
TRANE
STT
CÁC HẠNG MỤC / ITEMS
ĐÁNH GIÁ
SL
MODEL
1
Chiller 4pipe 440kw/540kw tại:
* Mùa hè: Tmt = 30oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 13/6oC
* Mùa đông: Tmt = 10oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 45/52oC
2
Chiller Cooling only 1600kw tại:
* Mùa hè: Tmt = 30oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 13/6oC
02 bộ
02 bộ
CMAC-HE 535
RTAG 440X
XUẤT XỨ
Italia
France
CS LẠNH
TCL = 491 Kw
COP = 3.07
Power = 160 Kw
( 400V-3P-50Hz)
CS SƯỞI
TCL = 564 Kw
COP = 3.02
Power = 187 Kw
( 400V-3P-50Hz)
TCL = 1608 Kw
COP = 3.63
Power = 443.17 Kw
( 400V-3P-50Hz)
N/A
MÁY NÉN
GHI CHÚ
COMMUNICATE
* Sl: 06 máy nén / 3 mạch
ga
* Loại : Scroll
* Capacity Steps: 16.7100%
* Khởi động: Soft stater
BACBET
CHẤP NHẬN
* Sl: 04 máy nén / 2 mạch
ga
* Loại : Screw
* Capacity Steps: 10-100%
* Khởi động: Sao /Tam giác
BACBET
CHẤP NHẬN
MÁY NÉN
COMMUNICATE
CLIMAVENETA
STT
CÁC HẠNG MỤC / ITEMS
ĐÁNH GIÁ
SL
MODEL
XUẤT XỨ
CS LẠNH
Page 1 of 2
CS SƯỞI
GHI CHÚ
1
Chiller 4pipe 440kw/540kw tại:
* Mùa hè: Tmt = 30oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 13/6oC
* Mùa đông: Tmt = 10oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 45/52oC
02 bộ
ERACS 2422E-QB
China
TCL = 583.2 Kw
COP = 3.61
Power = 161.0 Kw
( 380V-3P-50Hz)
2
Chiller Cooling only 1600kw tại:
* Mùa hè: Tmt = 30oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 13/6oC
02 bộ
ERACS4653C-B
China
TCL = 1684 Kw
COP = 3.7
Power = 454.6 Kw
( 380V-3P-50Hz)
TCL = 674.3 Kw
COP = 3.12
Power = 216.4 Kw
( 380V-3P-50Hz)
N/A
* Sl: 02 máy nén / 2 mạch
ga
* Loại : Screw
* Capacity Steps: 12.5100%
* Khởi động: Sao/Tam giác
BACBET
CHẤP NHẬN
* Sl: 03 máy nén /3 mạch ga
* Loại : Screw
* Capacity Steps: 8.5-100%
* Khởi động: Sao/Tam giác
BACBET
CHẤP NHẬN
MÁY NÉN
COMMUNICATE
DUNHAM BUSH
STT
CÁC HẠNG MỤC / ITEMS
SL
MODEL
1
Chiller 4pipe 440kw/540kw tại:
* Mùa hè: Tmt = 30oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 13/6oC
* Mùa đông: Tmt = 10oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 45/52oC
2
Chiller Cooling only 1600kw tại:
* Mùa hè: Tmt = 30oC , Nhiệt độ nước
Vào/Ra chiller = 13/6oC
02 bộ
02 bộ
ACDSXHP165RQR
AVXA-450T5HR
XUẤT XỨ
China
Malaixia
CS LẠNH
TCL = 512 Kw
COP = 3.13
Power = 163.6 Kw
( 380V-3P-50Hz)
CS SƯỞI
TCL = 569.4 Kw
COP = 2.93
Power = 194.6 Kw
( 380V-3P-50Hz)
TCL = 1621
COP = 3.86
Power = 419.2
( 380V-3P-50Hz)
Page 2 of 2
N/A
ĐÁNH GIÁ
GHI CHÚ
* Không có catalogue /
khả năng hàng OEM
* Thông tin chỉ thông
qua reporrt
* Sl: 02 máy nén /2 mạch ga
* Loại : Screw
* Capacity Steps: ?????
* Khởi động: Sao/Tam giác
BACBET
KHÔNG CHẤP
NHẬN
* Sl: 02 máy nén /2 mạch ga
* Loại : Screw
* Capacity Steps: 12.5100%
* Khởi động: Sao/Tam giác
BACBET
CHẤP NHẬN
Download