Uploaded by Janka Krejčová

7 teplo úvod

advertisement
Skupina A
Teplo
Meno:
Trieda
Dátum:
1. Vyjadri v uvedených jednotkách
2. Roztrieď slová/výroky do tabuľky tak, aby boli
pravdivé.
a) Ľahko sa ohrievajú/ochladzujú.
b) kovy
c) voda, vzduch
d) Ťažko sa ohrievajú/ochladzujú.
371 kJ =
J
8,9 mJ =
J
450 MJ =
J
hmotnostná tepelná kapacita
0,3 MJ =
J
veľká
0,45 GJ =
J
63 J =
kJ
5 000 J =
kJ
50 000 J =
MJ
700 J =
mJ
4,08 kJ =
malá
3. Vysvetli, čo znamená, že c(zlato) = 129 J/kg.°C.
J
5 100 000 J =
GJ
450 000 J =
GJ
4. Vyhľadaj v MFChT hodnoty hmotnostnej tepelnej kapacity látok
látka
c(látky) [J/kg.°C]
voda
ľad
železo
meď
hliník
A1
5. Hmotnostná tepelná kapacita látky udáva:
a) Množstvo tepla, ktoré je potrebné dodať telesu, aby sa zohrialo o 1 °C.
b) Množstvo tepla, ktoré je potrebné dodať 1 kg látky, aby sa zohriala o 1 °C.
c) Teplotu, ktorú je potrebné dodať 1 kg látky, aby mal energiu 1J.
d) Teplo, ktoré prijme 1 kg látky, aby sa roztopil.
6. Hmotnostná tepelná kapacita má základnú jednotku:
a) kJ/kg.°C
b) kg/J.°C
c) J/kg.°C
d) kg.°C/J
7. Ktorá z látok v grafe závislosti teploty na dodanom teple má
väčšiu hmotnostnú tepelnú kapacitu? Látky majú rovnakú
hmotnosť.
a) 1
b) 2
c) obidve majú rovnakú
d) nedá sa určiť
8. Na obrázku sú znázornené grafy vyjadrujúce zmenu teploty
troch telies s rovnakou hmotnosťou ako funkciu tepla prijatého telesami.
a) Ktoré z daných troch telies prijalo celkovo najväčšie teplo?
b) Urč začiatočnú teplotu telesa 2.
c) Urč konečnú teplotu telesa 2.
d) Urč zmenu teploty telesa 3.
e) Urč, koľko tepla prijalo teleso 1.
f) Ktoré z daných troch telies má najväčšiu hmotnostnú tepelnú kapacitu?
9. Na obrázku je nakreslený graf vyjadrujúci zmenu
teploty telesa s hmotnosťou 4 kg ako funkciu tepla
prijatého telesom.
a) Aké teplo prijme teleso pri zohriatí z 20 °C na 40 °C?
A2
Skupina B
Teplo
Meno:
Trieda
Dátum:
1. Vyjadri v uvedených jednotkách
200 000 J =
403 J =
5,08 kJ =
70 J =
50 000 J =
MJ
kJ
J
mJ
2. Roztrieď slová/výroky do tabuľky tak, aby boli
pravdivé.
a) Ľahko sa ohrievajú/ochladzujú.
b) kovy
c) voda, vzduch
d) Ťažko sa ohrievajú/ochladzujú.
hmotnostná tepelná kapacita
malá
veľká
kJ
51 000 000 J =
GJ
45 000 J =
GJ
37,1 kJ =
J
0,03 MJ =
J
4,5 GJ =
J
89 mJ =
J
45 MJ =
J
3. Vysvetli, čo znamená, že c(olovo) = 129 J/kg.°C.
4. Vyhľadaj v MFChT hodnoty hmotnostnej tepelnej kapacity látok
látka
c(látky) [J/kg.°C]
ľad
voda
olovo
železo
striebro
B1
5. Hmotnostná tepelná kapacita látky udáva:
a) Množstvo tepla, ktoré je potrebné dodať telesu, aby sa zohrialo o 1 °C.
b) Teplo, ktoré prijme 1 kg látky, aby sa roztopil.
c) Množstvo tepla, ktoré je potrebné dodať 1 kg látky, aby sa zohriala o 1 °C.
d) Teplotu, ktorú je potrebné dodať 1 kg látky, aby mal energiu 1J.
6. Hmotnostná tepelná kapacita má základnú jednotku:
a) kg/J.°C
b) J/kg.°C
c) kJ/kg.°C
d) kg.°C/J
7. Ktorá z látok v grafe závislosti teploty na dodanom teple má
väčšiu hmotnostnú tepelnú kapacitu? Látky majú rovnakú
hmotnosť.
a) obidve majú rovnakú
b) 1
c) 2
d) nedá sa určiť
8. Na obrázku sú znázornené grafy vyjadrujúce zmenu teploty
troch telies s rovnakou hmotnosťou ako funkciu tepla prijatého telesami.
a) Ktoré z daných troch telies prijalo celkovo najmenšie teplo?
b) Urč začiatočnú teplotu telesa 3.
c) Urč konečnú teplotu telesa 3.
d) Urč zmenu teploty telesa 1.
e) Urč, koľko tepla prijalo teleso 2.
f) Ktoré z daných troch telies má najmenšiu hmotnostnú tepelnú kapacitu?
9. Na obrázku je nakreslený graf vyjadrujúci zmenu
teploty telesa s hmotnosťou 4 kg ako funkciu tepla
prijatého telesom.
a) Aké teplo prijme teleso pri zohriatí z 10 °C na 40 °C?
B2
Download