Uploaded by Orçun Cengiz

b85044 att-pas-festival-programmaboekje-2019

advertisement
ty
Maastricht Universi
ent
es
pr
e
ral
& Studium Gene
6-7
SEPT
2019
PLEASURE,
ART & SCIENCE
FESTIVAL
ICHT.NL
PASMAASTR
Welkom
Welcome
In dit boekje vindt u data, tijden, locaties en
korte beschrijvingen van alle activiteiten
van het PAS-festival. Sommige lezingen of
acts worden hetzij diezelfde avond, hetzij op
een andere avond herhaald. Voor een aantal
lezingen geldt dat ze zowel in het Nederlands
als in het Engels worden gegeven. Per
avond is er een aparte categorie lectures
voor Engelssprekenden. Voor het culturele
programma gebruiken we zoveel mogelijk
Engelstalige beschrijvingen, tenzij het een
Nederlandstalig programma betreft.
In this booklet you will find date, time, location
and a short description of all activities of
the PAS Festival. Some lectures or acts are
repeated, either the same evening or the
following one. And some lectures are given in
both Dutch and English. Each evening has a
separate category of English-spoken lectures.
We give English descriptions of the items of the
cultural programme, unless they are Dutchspoken.
Inhoudsopgave
Contents
Inleiding / Introduction
PAS Ambassadeurs / Ambassadors
4
8
VRIJDAG 6 SEPTEMBER / FRIDAY 6 SEPTEMBER
Opening
Lezingen
Lectures
Music
Theatre and dance
Specials and art
12
14
18
22
26
29
Programmaschema / Schedule
34
ZATERDAG 7 SEPTEMBER / SATURDAY 7 SEPTEMBER
PLEASURE, ART
& SCIENCE FESTIVAL
2
Lezingen
Lectures
Music
Theatre and dance
Specials and art
40
44
49
53
56
Praktische informatie / Practical information
Catering
Organisatie / Organisation
PAS-festival bedankt / would like to thank
Colofon / Colophon
Subsidiënten en partners / Sponsors and partners
Plattegrond met locaties / Map with locations
3
61
62
63
64
64
65
68
NL
Inleiding
NL
Diversiteit staat hoog op de agenda van de
Universiteit Maastricht en is daarom ook een
thema dat tijdens het PAS-festival aan de
orde komt. Bij de lezing over EU and Disability
Rights (zaterdag) bijvoorbeeld. Ook een lezing
van Arjen Leerkes over vluchtelingen (vrijdag)
sluit aan op het thema en zeker de ontmoeting
met vluchtelingen tijdens het uitwisselen van
recepten onder de noemer Taste & Talk (vrijdag
en zaterdag), een initiatief van het Refugee
Project Maastricht. Verder komt het terug in
de wereldmuziek van onder andere Cissoko &
Goetze (vrijdag) en Noam Vazana (zaterdag)
en in de tentoonstelling The Ideal Woman.
Graag verwijzen we in dit kader ook naar het
videoproject Identities van Studio Take Twee.
Prachtige videoportreten die zowel vrijdag als
zaterdag te zien zijn waarbij ontmoetingen
met de geportretteerden plaatsvinden.
Het Pleasure, Art & Science Festival (PAS)
wordt voor de zesde keer georganiseerd. Het
is inmiddels een traditie dat de Universiteit
Maastricht aan het begin van het academisch
jaar de deuren openzet om iedereen uit stad
en regio te trakteren op een programma vol
interessante wetenswaardigheden, mooie
en swingende muziek, bijzondere dans,
straattheater en meer. Het wordt weer twee
avonden keuzestress bij een aanbod van
pakweg 120 activiteiten. Dit jaar hebben we
vier PAS-ambassadeurs die met hun keuze
jou op weg kunnen helpen. Zij laten zien
dat er voor iedereen iets te doen is. Je kunt
gemakkelijk verschillende programma’s
samenstellen.
Een ander belangrijk thema binnen de
universiteit is duurzaamheid. Tijdens het PASfestival wordt aan dit thema aandacht besteed
bij lezingen over vliegschaamte (vrijdag),
synthetische biologie (vrijdag en zaterdag),
circulaire biobased economie (zaterdag) en
Climate Reality (zaterdag) en bij de presentatie
van Grassa! (vrijdag) op het Brightlands
Square. In de workshop Climate Collage van
Mondiaal Maastricht (zaterdag) kan men ook
zelf met het thema aan de slag.
Thema’s
Het bijzondere van het PAS-festival is de
grote variëteit in het programma. Om toch
wat richting te geven, werken we dit jaar met
een paar thema’s en wordt er een Brightlands
Square ingericht. Speciaal op de vrijdagavond
is er de HistoBistro waar historische recepten
centraal staan en waar ook geproefd kan
worden.
In september is het 75 jaar geleden dat
Maastricht werd bevrijd en in het kader
daarvan speelt de accordeonist Roger Moreno
zowel op vrijdag als op zaterdag in de tuin
van de galerie Röell en spreekt historicus
Herman van Rens op vrijdag twee keer over
Cosel, waar Joodse mannen van een transport
werden gehaald om dwangarbeid te gaan
verrichten.
Alumnidag UM
Op zaterdagmiddag 7 september is er een
gezamenlijk programma voor alle alumni van
de UM. Een mooie kans om de universiteit te
bezoeken en studiegenoten te treffen. En duik
daarna samen in de gezellige drukte van het
PAS-festival.
4
Brightlands Square
HistoBistro
Bijzonder is de samenwerking met Brightlands
dit jaar. Brightlands wordt gevormd door de
Maastricht Health Campus, de Chemelot
Campus in Sittard-Geleen, de Smart Services
Campus Heerlen en de Campus Greenport
Venlo. Op en rond deze vier campussen
werken ruim 20.000 studenten, ondernemers
en wetenschappers samen aan door
innovatie gedreven ontwikkelingen. Zij zoeken
voortdurend naar de plekken waar uitdagingen,
oplossingen en expertises elkaar raken.
Universiteit Maastricht, Hogeschool Zuyd, het
bedrijfsleven en de Provincie Limburg werken
hierin samen.
Op de vrijdagavond van het PAS-festival geven
de Universiteitsbibliotheek Maastricht, Centre
Céramique, het Regionaal Historisch Centrum
Limburg, en het Koninklijk Limburgs Geschieden Oudheidkundig Genootschap door middel
van hun bijzondere collecties en kennis een
kijkje in de historische keuken.
Innovatie in Limburg
Oude smaken herleven op het PAS-festival
Ze presenteren een mooie selectie historische
kookboeken uit hun Bijzondere Collecties, er
zijn lezingen, een workshop en er kan geproefd
worden. De HistoBistro wordt ingericht in
de hal van het bestuursgebouw op de Minderbroedersberg 4-6 en in de aangrenzende
ruimtes zijn lezingen en een workshop.
Voor wie meer wil weten hierover, richten
we in de hal van de rechtenfaculteit op de
Lenculenstraat 26 het Brightlands Square in.
Hier zijn demonstraties en presentaties van
Data Visualisation, de Balance Belt, Grassa!
en Mijn Breincoach. Tegelijkertijd zijn er
in dezelfde hal van andere organisaties
ook nog virtual reality projecten en in de
aangrenzende Statenzaal Brightlandslezingen over de nieuwste technologische
ontwikkelingen. Onderwerpen als nanoscopieonderzoek, circulaire biobased economie (van
SappiMaastricht BV), massaspectrometrie
en data visualisatie komen daarbij aan bod.
Onno Kleyn, culinair journalist en schrijver van
Luilekkerland, zal voor deze smaakvolle avond
een lezing geven over zijn onderzoek naar
400 jaar koken in Nederland. Smaakprofessor
en gastronoom Peter Klosse spreekt over de
smaak van de toekomst. Wil je zelf historisch
koken? Schuif dan aan bij de workshop van
Marleen Willebrands en Peer Boselie. Smaakt
dit naar meer? Kom dan naar de histo(rische)
bistro en proef het verleden!
Kijk op de pagina’s 15, 16, 18, 20 en 32 voor
meer informatie per programmaonderdeel.
Kijk op de pagina’s 15, 19, 29, 30, 41 t/m
43, 47 en 57 voor meer informatie per
programmaonderdeel.
5
EN
INTRODUCTION
EN
As one of Maastricht University’s top priorities,
diversity is also one of the themes of the PAS
Festival. For instance, there is the lecture about
EU and Disability Rights (Saturday). A lecture
by Arjen Leerkens about refugees (Friday)
links up with the theme, as does the meeting
with refugees during the exchange of recipes
entitled Taste & Talk (Friday and Saturday), an
initiative of the Refugee Project Maastricht.
The theme also recurs in the world music of
Cissoko & Goetze (Friday) and Noam Vazana
(Saturday), as well as in the exhibition The
Ideal Woman. We refer you in particular to the
video project Identities by Studio Take Twee. It
shows some wonderful video portraits on both
Friday and Saturday, and you can also meet the
people in the portraits.
This is the sixth edition of the Pleasure,
Art & Science Festival (PAS). It is now a
tradition that Maastricht University opens its
doors at the start of the academic year and
treats everyone from the city and region to a
programme of interesting information, great
swinging music, special dance and street
theatre, and much more. Once again, there are
two evenings filled with a staggering choice
of around 120 activities. This year, we have
four PAS ambassadors who give you tips on
what to see. They’ll show you that there’s
something for everyone and that you can
put together various programmes.
Another important theme at the university
is sustainability. The PAS Festival will
focus on this theme in lectures about flight
shame (Friday), synthetic biology (Friday
and Saturday), circular biobased economy
(Saturday) and Climate Reality (Saturday),
and in the presentation by Grassa! (Friday)
on Brightlands Square. And in the workshop
Climate Collage by Mondiaal Maastricht
(Saturday), people can get to grips with the
theme themselves.
Themes
A special feature of the PAS Festival is the
great variety of its programme. To give a few
guidelines, this year we’re working with a few
themes and setting up Brightlands Square.
On Friday evening, there’s a special event: the
HistoBistro, which revolves around historical
recipes that can also be tasted.
September marks the occasion of the 75th
anniversary of the liberation of Maastricht. To
celebrate this fact, accordionist Roger Moreno
will be playing in the garden of the Röell Gallery
on both Friday and Saturday, and historian
Herman van Rens will give two talks on Friday
about Cosel, where Jewish men were taken off
the transports to carry out forced labour.
UM Alumni Day
In the afternoon of Saturday 7 September,
there’s a collective programme for all the
UM alumni. It’s a great opportunity to visit
the university and meet up with your fellow
students again. And afterwards you can get
swept up in the PAS Festival whirl together.
Brightlands Square
HistoBistro
Innovation in Limburg
Reviving the tastes of the past at the
PAS Festival
We have a special collaboration this year with
Brightlands, which is formed by the Maastricht
Health Campus, the Chemelot Campus in SittardGeleen, the Smart Services Campus Heerlen
and the Campus Greenport Venlo. These four
campuses and their surroundings are home
to over 20,000 students, entrepreneurs and
scientists, who work together on innovationdriven developments. They are continually
searching for the points at which challenges,
solutions and experts meet. Maastricht
University, Zuyd University of Applied Sciences,
the business community and the Province of
Limburg all work together on this.
On Friday evening, the Maastricht University
Library, Centre Céramique, the Regional
Historic Center Limburg and the Historical and
Archaeological Society of Limburg will give a
glimpse of historical cuisine, drawing on their
unique collections and expertise.
They will present a fine selection of historical
cookery books from their Special Collections,
besides giving lectures, a workshop and
tasting sessions. The HistoBistro will be set
up in the hall of the administrative building at
Minderbroedersberg 4-6, and the lectures and
workshop will be given in the adjacent rooms.
To provide more information, we are setting
up Brightlands Square in the hall of the law
faculty at Lenculenstraat 26, where you can
see demonstrations and presentations of
Data Visualisation, the Balance Belt, Grassa!
and MijnBreincoach (MyBraincoach).
In the same hall, there are virtual reality
projects by other organisations, and in the
adjacent Statenzaal there are Brightlands
lectures on the latest technological
developments, including the subjects
nanoscopic research, circular biobased
economy (by SappiMaastricht BV), mass
spectrometry and data visualisation.
For this tasteful evening, Onno Kleyn, culinary
journalist and author of Luilekkerland, will give
a lecture about his research into 400 years of
cookery in the Netherlands. Taste professor
and gastronome Peter Klosse will talk about
the taste of the future. If you’d like to have a go
at historical cooking yourself, then join in the
workshop given by Marleen Willebrands and
Peer Boselie. If all of this has given you a taste
for more, then come to the histo(rical)bistro for
a taste of the past!
See pages 15, 16, 18, 20 and 32 for more
information about each item on the
programme.
See pages 15, 19, 29, 30, 41 up to and including
43, 47 and 57 for more information about each
item on the programme.
6
7
NL
NL
PAS AMBASSADEURS
andere de Stadsnomade die zich met een skate
ramp twee dagen nestelt op de parkeerplaats
achter het gebouw op de Kapoenstraat (p. 38),
de straattheaterartiest Petit Monsieur (p. 28),
wat er gebeurt op het Brightlands Square
(p. 29, 30 en 57) en bijvoorbeeld de robots en
drones van ons Robotlab (p. 32 en 59). En er is
veel meer, de keuze voor mij en mijn kinderen
lijkt weer onbeperkt.
Toen Jacques Reiners in 2018 afscheid nam
als hoofd van het bureau Studium Generale
kreeg hij van de Universiteit Maastricht
(UM), als initiator van het festival, de eretitel
PAS-ambassadeur. Daardoor behoudt hij
een adviserende rol en heeft hij ook in 2019
meegewerkt aan de totstandkoming van
het programma.
Maar er zijn meer mensen die het festival een
warm hart toedragen. Vier van hen hebben
we dit jaar gevraagd als ambassadeur op
te treden. Zij hebben een aantal van de
activiteiten er voor u uitgelicht en lichten
toe waarom. Maak kennis met PAS door hun
ogen, zij helpen je op weg bij jouw keuze.
Manon Pachen
welzijnswerker Witte
Vrouwenveld
Als welzijnswerker
in Witte Vrouwenveld, waar
ik onder andere coördinator ben van de
Kunstketel, probeer ik altijd bruggen te bouwen. Bruggen tussen jong en oud en tussen
mensen met verschillende culturele achtergronden. De wijk moet een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Dit welkome gevoel
heb ik ook geproefd bij voorgaande edities
van het PAS-festival. De verscholen tuinen en
binnenplaatsen, de aankleding, de variatie in
het programma en de verschillende bezoekers
maken het tot een feestje voor iedereen. De
Witte Vrouwenvelders raad ik dus aan eens
te gaan kijken. Het is minstens zo leuk als ons
eigen Manusje van Alles Festival. Kwartiertje
fietsen en je zit in een andere wereld en midden in de unieke sfeer die mij zo aanspreekt. Ik
ben benieuwd naar de lezingen over ons brein
en zelfhulpboeken (p. 14), migratiegedrag (p.
15) en stille armoede (p. 42). Ik neem een kijkje
in de kleinste disco ter wereld La Boite (p. 27
en 53), ben nieuwsgierig naar het programma
in de grote tuin van het Oud Gouvernement en
Rianne Letschert
rector magnificus
Universiteit Maastricht
Toen ik in september
2016 als rector begon,
viel ik direct met mijn
neus in de boter. Hoe
beter te beginnen dan
met een driedaags PAS-festival in het kader
van het 40-jarig bestaan van de UM? En hoe
mooi dat de UM daarna besloot het PASfestival voor de toekomst te behouden. Ieder
jaar weer een feestelijke en interessante
start van ons academisch jaar waarbij de
universiteit de deuren openzet voor iedereen
die nieuwsgierig is naar kunst en wetenschap.
Zo ook voor mijn kinderen bleek vorig jaar.
We waren blij te ontdekken dat er in het volle
en rijke programma ook van alles zit voor de
jeugd. Dit jaar kijk ik dan ook uit naar onder
8
Haroon Rezaie
sluit graag af met het concert van de band
Mokoomba uit Zimbabwe (p. 52). Ik kijk weer uit
naar een heerlijk nazomerfeest aan het begin
van het drukke seizoen.
student United World
College Maastricht
Toen ik eind 2015 als
asielzoeker aankwam
in Maastricht, werd
ik aangenaam verrast
door activiteiten en festivals die worden
georganiseerd door de Universiteit Maastricht
en daaraan gelieerde organisaties. Al snel
na mijn aankomst, leerde ik de stad kennen,
haar geschiedenis, haar achtergrond en de
mensen. Ik creëerde een netwerk en nam
aan zoveel mogelijk dingen deel. Al deze
activiteiten hebben ertoe geleid dat ik nog
meer geïnteresseerd ben geraakt in politiek,
immigratie en het bouwen van bruggen
tussen de lokale bevolking, internationals en
vluchtelingen. Door mijn deelname aan het
Take Twee-project tijdens het PAS-festival kan
ik dit jaar mijn verhaal delen en hoop ik mensen
om me heen te inspireren. Als je op zoek
bent naar inspiratie, ontmoet me dan bij Take
Twee (p. 31). Gelukkig heb ik met het Refugee
Project Maastricht een tweede familie in deze
internationale stad kunnen creëren. Ook zij
zijn op het festival aanwezig om ontmoetingen
te realiseren. Ga langs bij Taste & Talk (p. 31),
ontmoet anderen, leg contact en werk zo mee
aan het opbouwen van een gemeenschap
samen met vluchtelingen, immigranten, expats,
locals en internationale studenten. En als je
je afvraagt hoe Nederland voor asielzoekers
zoals ik al dan niet een thuis wordt, ga dan
luisteren naar de lezing van Arjen Leerkes
(p. 15). En vergeet niet: wees positief, glimlach,
inspireer anderen en geef me een high five als
je me ziet. Ik leer heel graag iedereen kennen!
Leo Graus
eigenaar café Tribunal
foto ambassadeur
De Tribunal bevindt
zich in het hart van het
PAS-festival waardoor het ieder jaar
weer bruist in en rondom het café. Ook ontvangen we hier alle artiesten voor een voedzame
maaltijd. In het café horen we alle reacties van
de artiesten en het publiek die met enthousiasme reageren op het PAS-programma. Als ik zelf
tussen het werken door tijd heb, ga ik graag
even kijken in de tuinen en de binnenpleinen
waar het altijd goed toeven is met leuke acts
en heerlijke muziek. In de weken voorafgaand
aan het festival probeer ik iedere café-bezoeker ervan te overtuigen dat ze toch echt eens
moeten gaan kijken naar wat er allemaal in
de universiteitsgebouwen wordt aangeboden.
Vaak denkt men dat het iets is van en voor de
universiteit. En wat de boer niet kent …. Terwijl
er toch echt voor iedereen iets te kiezen valt
en de P (Pleasure) van PAS overal ervaren kan
worden. Mijn tips? Pik eens een korte lezing
mee over bijvoorbeeld het belang van slaap
(p. 16) of creativiteit (p. 41). Ga vooral kijken in
de sfeervolle grote tuin van het Oud Gouvernement, naar bijvoorbeeld Sally Dansgezelschap
Maastricht (p. 27 en 54). Doe een dansje in de
piepkleine disco La Grand Boite (p. 27 en 53) en
vergeet niet langs te komen in ons café om te
vertellen over wat jou heeft verrast.
9
EN
EN
PAS AMBASSADORS
on Kapoenstraat for two days (p. 38), the street
theatre artist Petit Monsieur (p. 28), the events
at Brightlands Square (p. 29, 30 and 57) and the
robots and drones from our Robotlab (p. 32 and
59). And there’s lots more besides. Once again,
there seems to be an infinite choice for my
kids and I.
In 2018, when the initiator of the festival,
Jacques Reiners, left his position as head
of the Studium Generale office, Maastricht
University (UM) awarded him the honorary
title of PAS Ambassador. So he took up an
advisory role and has contributed to creating
the programme for 2019.
However, the festival is also supported by a
number of other people, and this year we have
asked four of them to act as ambassadors and
give their endorsement to the entertaining,
interesting and special nature of the festival.
Get to know PAS through their eyes, and they
can help you put together your choice
of programme events.
Manon Pachen
community worker at
Witte Vrouwenveld
As a welfare officer
at Witte Vrouwenveld,
where my tasks include
coordinating the community arts project Kunstketel, I always try to build bridges; bridges
between young and old and between people
from different cultural backgrounds. This sense
of being welcome is something I’ve felt at
previous editions of the PAS Festival. The hidden gardens and courtyards, the presentations,
the variety of the programme and the diversity
of the visitors make it a festival for everyone.
I’d certainly like to recommend the people of
Witte Vrouwenveld to go and take a look at the
PAS Festival! It’s just as much fun as our own
Manusje van Alles Festival. A fifteen-minute
bike ride and you’re in another world, right in
the middle of the unique atmosphere I enjoy
so much. I’m curious about the lectures on
our brain and self-help books (p. 21), migration
behaviour (p. 20) and silent poverty (p. 44). I’ll
be taking a look at the smallest disco in the
world La Boite (p. 27), I’m curious to see the
programme in the big garden of the Law Faculty, and I’d like to finish off with the concert by
the Zimbabwean band Mokoomba (p. 52). Once
Rianne Letschert
rector magnificus
Maastricht University
When I started as
rector in 2016, I came at
just the right moment.
What better way to
kick off than with a three-day PAS Festival in
celebration of UM’s 40th anniversary? And it’s
really great that afterwards UM decided to
keep the PAS Festival going in the future. So
now every year there’s a festive and interesting
start to our academic year, when the university
opens its doors to anyone who’s curious about
art and science – including my children last
year. We were happy to see that the full, rich
programme has lots for youngsters too. So this
year, some of the things I’m looking forward
to are Stadsnomade, who are bringing their
skate ramp to the car park behind the building
10
Haroon Rezaie
again, I’m looking forward to a wonderful late
summer festival at the start of a busy season.
student at United
World College
Maastricht
Leo Graus
owner of the
Tribunal cafe
When I arrived in
Maastricht at the end
of 2015 as an asylum
seeker, I was amazed by the activities and
festivals organised by Maastricht University
and its partner organisations. Soon after my
arrival, I got to know the city and its history,
background and people. I created a network
in Maastricht and took part in as many things
as possible. All these activities have led to my
increased interest in politics and immigration,
and in building bridges between locals, internationals and refugees in the city of Maastricht.
Being part of the Take Twee project at the
PAS Festival this year enables me to share my
story and inspire people around me. If you’re
looking for inspiration, come and meet me at
Take Twee (p. 31). Luckily, I’ve been able to
create a second family in this international city
with the Refugee Project Maastricht, and they
will be at the festival as well to meet people.
So come along to Taste & Talk (p. 31), to meet
others, make connections and help build a
community with refugees, immigrants, expats,
locals and international students. And if you’re
wondering whether or not the Netherlands has
become home to asylum seekers like me, then
go and listen to the lecture by Arjen Leerkes
(p. 20). And don’t forget: be positive, smile,
inspire others and give me a high five when
you see me. I'm very eager to get to know
every one of you!
The Tribunal is located
at the heart of the PAS
Festival, so every year
it’s teeming with activity
in the cafe and round
about. We also provide a nourishing meal
for all the artists. In the cafe, we hear all the
reactions from the artists and the public, who
are enthusiastic about the PAS programme. If
I get time in between working, I like to go and
look at the gardens and courtyards, where
there’s always a nice atmosphere with fun
acts and great music. In the weeks leading up
to the festival, I try to persuade everyone who
visits the cafe to go and look at all that’s on
offer in the university buildings. People often
think it’s only for the university. And they don’t
trust what they don’t know. But there really
is something for everyone there, and you can
feel the P (Pleasure) of PAS everywhere. My
tips? Go to one of the short lectures on the
importance of sleep (p. 20) or creativity (p.47),
for example. Definitely go to the atmospheric
big garden of the Law Faculty, to look at Sally
Dance Company Maastricht (p. 27 and 54), for
instance. Do a little dance in the tiny disco La
Grand Boite (p. 27 and 53) – and don’t forget to
come to our cafe to tell us about all the exciting
discoveries you’ve made.
11
Opening
Friday 6 sept
Opening
Na het openingswoord van onze rector Rianne
Letschert om 19.00 uur, starten we met een
Nederlandstalige lezing van wetenschapsfilosoof Herman de Regt.
Na de lezing is er om 19.30 uur een muzikale
PAS-parade die start bovenop de Minderbroedersberg (locatie 3) en iedereen meevoert naar
de verschillende locaties. Het festival barst
dan daaropvolgend in alle gebouwen los. De
muziek hiervoor wordt speciaal gecomponeerd
door Syriër Marc Mahfoud. De objecten die
worden meegedragen zijn van Nightscapes
Productions.
Openingslezing
Spoedcursus kritisch
denken: niet alles is waar
Opening
Herman de Regt
wetenschapsfilosoof en epistemoloog
The openingslecture at 19:00 will be in Dutch.
But after the lecture at 19:30 we ask everybody
to join the musical PAS-parade that starts at
the top of the Minderbroedersberg (location 3)
and will bring everybody to the different locations, where the festival will start upon arrival.
The music for this parade is composed by the
Syrian musician Marc Mahfoud. The objects
carried in the parade are from Nightscapes
Productions.
12
19.00 – 19.30 / Locatie 3:
Minderbroedersberg 4-6, Aula
reserveren via www.pasmaastricht.nl
Velen zijn het er over eens dat het in een
wereld die overspoeld wordt door informatie
en desinformatie, steeds belangrijker wordt om
het vermogen tot kritisch denken te trainen.
We zijn immers snel bereid de meest vreemde
of buitensporige dingen te geloven om maar
tot een aangenaam snapgevoel te komen – het
gevoel dat we hebben wanneer we denken te
begrijpen hoe het zit. De Regt probeert dit te
demonstreren aan de hand van wetenschappelijk onderzoek waarvan ook illusionist Victor
Mids gebruikmaakt.
13
Lezingen
vrijdag 6 sept
vrijdag 6 sept — Lezingen
Nanobiologisch-onderzoek,
wat is het en wat kun je
ermee?
Wat moeten we doen
met ons brein?
TIES VAN DE WERFF
docent filosofie
19.30 – 20.00 / Locatie 4: Kapoenstraat 2,
Lecture Hall 1, 0.009
Boekenwinkels staan er vol mee: zelfhulpboeken die je
aansporen om beter voor je brein te zorgen. Zulke boeken
beloven ons dat we pas echt gelukkig en succesvol worden
als we ons brein leren kennen. Hoe ziet zo'n goed leven met
een brein eruit?
Cosel, een roofmoord
HERMAN VAN RENS
historicus
19.45 – 20.15 / 20.45 – 21.15
Locatie 3: Minderbroedersberg 4-6, 1.169
Tussen 28 augustus en 10 december 1942 werden ongeveer
9.600 Joodse mannen uit West-Europa gedeporteerd naar
dwangarbeiderskampen in Silezië. Deze relatief onbekende
episode van de Shoah legt een ander accent op de grootste
misdaad aller tijden. De Holocaust was niet alleen een
moord gedreven door haat, maar eveneens een “roofmoord”.
14
PETER PETERS
hoogleraar nanobiologie, hoofd Institute of
Nanoscopy, M4i
Blijven asielvergunninghouders in Nederland?
20.00 – 20.30 / Locatie 2:
Bouillonstraat 3, Statenzaal C 1.302
ARJEN LEERKES
hoogleraar migratie, veiligheid en sociale cohesie
Peter Peters ontrafelt sinds 2015 met een eigen onderzoeksgroep de onzichtbare en wonderlijke werking van de
menselijke cel door deze zichtbaar te maken. En dan met
name de 3D-structuur van de genproducten (eiwitten) in
gezonde en zieke cellen. Peters legt uit hoe deze kennis
kan bijdragen aan de strijd tegen ziekten, maar ook aan
de DNA-revolutie in land- en tuinbouwgewassen.
20.00 – 20.30 / Locatie 2: Bouillonstraat 3,
Onderwijsruimte B 0.113
We zien Nederland misschien als het definitieve bestemmingsland van asielzoekers die hier een verblijfsvergunning
krijgen. Maar is dat ook zo? Arjen Leerkes spreekt over de
analyses die hij maakte van het migratiegedrag van alle vluchtelingen die in de tweede helft van de jaren negentig naar
Nederland kwamen. Tevens trekt hij daar lessen uit voor de
omgang met recente vluchtelingenstromen richting Europa.
De smaak van de toekomst
Forensisch DNAonderzoek: van plaats
delict tot een DNA-match
PETER KLOSSE
smaakprofessor en gastronoom
20.15 – 20.45 / Locatie 3:
Minderbroedersberg 4-6, 0.009
THE MAASTRICHT FORENSIC INSTITUTE
De manier waarop we over de toekomst nadenken begint
met leren van het verleden. De hedendaagse landbouw en
voedselproductie hebben lange tijd geen nadruk gelegd op
smaak en nutriëntdichtheid. Het voedsel voor de toekomst
moet net zo gemakkelijk, betaalbaar én smakelijk zijn als de
voedingsmiddelen die we moeten opgeven.
20.00 – 20.30 / 22.00 – 22.30 / Locatie 5:
Bouillonstraat 8-10, Colloquiumzaal 1, 0.009
The Maastricht Forensic Institute laat u via een nagemaakte
plaats delict (zie pagina 32) en een lezing over forensisch
DNA-onderzoek kennismaken met het veiligstellen van sporen op een plaats delict, de bruikbaarheid van deze sporen
voor forensisch DNA-onderzoek en de conclusies die men
hieruit kan trekken.
15
vrijdag 6 sept — Lezingen
vrijdag 6 sept — Lezingen
Mythes over eten en
diëten ontkracht
Hoe zorgen wij samen
voor goede ouderenzorg?
Energieverspilling ten
behoeve van gezondheid
ANNE ROEFS
hoogleraar psychologie en neurowetenschappen
van eetstoornissen
JOS SCHOLS hoogleraar ouderengeneeskunde
HILDE VERBEEK docent ouderengeneeskunde
MATTHIJS HESSELINK
hoogleraar bewegingswetenschappen
21.00 – 21.30 / 22.00 – 22.30 / Locatie 2:
Bouillonstraat 3: Onderwijsruimte B 0.113
21.00 – 21.30
Locatie 4: Kapoenstraat 2, Lecture Hall 1, 0.009
Hoeveel ouderen hebben zorg en ondersteuning nodig?
En is die zorg van hoge kwaliteit? In de Academische
Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg werken zeven
zorgorganisaties en vier kennisinstellingen heel gericht
samen om ouderenzorg voortdurend te vernieuwen. Hoe
men dat doet? Jos Schols en Hilde Verbeek leggen dat
graag uit.
Energie-omzetting in het menselijk lichaam is een proces
dat 24/7 doorgaat. Door deze energie-omzetting op een
slimme wijze en op de meest geschikte tijden te stimuleren,
kunnen positieve gezondheidseffecten worden bereikt.
Deze lezing gaat in op nieuwe manieren om deze gezondheidswinst te bereiken. Ook worden de onderliggende
mechanismen toegelicht.
Het oog wil ook wat
Temperatuur training
en gezondheid
20.30 – 21.00
Locatie 2: Bouillonstraat 3, Feestzaal B 1.113
Elke maand is er wel een nieuwe dieethype. Mensen lijken
te geloven dat het type dieet cruciaal is voor gewichtsverlies. Maar is dat wel zo? En heeft een dieet kans van slagen,
of is obesitas een hersenziekte? En hoe zit het eigenlijk met
emotioneel eten? Zorgt deze manier van eten echt voor het
mislukken van dieetpogingen?
Hoe helpt een goede
nachtrust tegen
psychische klachten?
ONNO KLEYN
culinair schrijver
21.00 – 21.30
Locatie 3: Minderbroedersberg 4-6, Aula
DALENA VAN HEUGTEN-VAN DER KLOET
docent klinische psychologie
Eten smaakt lekkerder als het mooi gepresenteerd wordt.
Dat is van alle tijden, maar de manier waarop die presentatie plaatsvond verschilde door de eeuwen heen. Onno Kleyn
voert u langs de historische eettafels, van de rijke banketten van de hertog van Bourgondië via de tafelstukken uit de
19e eeuw naar de schitterend opgemaakte borden van de
moderne driesterrenrestaurants.
20.30 – 21.00 / Locatie 2: Bouillonstraat 3,
Onderwijsruimte B 0.118
Wat is het nut van dromen? Volgens Van Heugten kunnen
dromen de toekomst niet voorspellen, maar kunnen ze ons
wel helpen bij onderzoek naar psychische klachten. Hoe dit
precies werkt en wat het belang is van genoeg slaap (en
dromen!) wordt uitgelegd tijdens deze lezing.
16
Vliegschaamte
MARC DAVIDSON
hoogleraar filosofie van duurzame ontwikkeling
22.00 – 22.30
Locatie 2: Bouillonstraat 3, Statenzaal C 1.302
Vliegreizen behoren tot de meest klimaatonvriendelijke
activiteiten. Hebben we een individuele plicht om minder
te vliegen en dus reden voor schaamte als we toch het
vliegtuig pakken? Kunnen we onze plicht afkopen door voor
extra boomaanplant te betalen? Of is dit überhaupt geen
probleem van het individu maar van de overheid?
WOUTER VAN MARKEN LICHTENBELT
hoogleraar ecologische energetica en gezondheid
Wanneer psychologie
en economie elkaar
ontmoeten – de kunst
van “nudging”
21.15 – 21.45 / Locatie 2: Bouillonstraat 3,
Onderwijsruimte B 0.115
THOMAS POST
docent financiën
Ons binnenklimaat is afgesteld op comfort. Maar is comfort
wel gezond? En wat comfortabel is voor de één, is dat niet
voor de ander. Pleidooi voor stappen buiten je (thermische)
comfortzone!
22.30 – 23.00
Locatie 4: Kapoenstraat 2, Lecture Hall 2, 1.009
Een halfvol en een halfleeg glas zijn even vol, toch? Nee!
Nudging is het toepassen van psychologische trucs om
economisch gedrag te sturen. Nudges zijn goedkoop,
effectief en worden veel toegepast door bedrijven en
overheden zonder dat je het merkt. Nudging is verrassend
eenvoudig - maar is het ook ethisch verantwoord?
17
Lectures
friday 6 sept
Friday 6 sept — lectures
Wasting Energy for
Human Health
Temperature Training
and Health
MATTHIJS HESSELINK
Professor of Human Movement Sciences
WOUTER VAN MARKEN LICHTENBELT
Professor Ecological Energetics and Health
19:30 – 20:00
Location 4: Kapoenstraat 2, Lecture Hall 2, 1.009
20:15 – 20:45
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom B 0.115
Energy turnover in the human body is an ongoing process.
Stimulating this energy turnover smartly and at the best
times can achieve major health benefits. This lecture looks
at new ways of achieving these health gains and explains
the underlying mechanisms.
Our indoor environment is adjusted to comfort. But is
comfort really healthy? And what is comfortable for one
person might not be so for another. A plea for stepping
outside your (thermal) comfort zone!
Food Presentation
Through the Centuries
Nanobiological Research,
what is it and what can
you do with it?
Forensics: From Crime
Scene to DNA Match
PETER PETERS
Professor of Nanobiology, M4i
21:00 – 21:30 / Location 5: Bouillonstraat 8-10,
Colloquium Room, 1, 0.009
21:00 – 21:30
Location 2: Bouillonstraat 3, Statenzaal C 1.302
We’re familiar with all the terms from detective series:
scene of the crime, forensics and crime scene investigation, etc. Through a simulated crime scene (see page 32)
and a lecture on forensic DNA analysis, The Maastricht
Forensic Institute will introduce you to how trace evidence
is safeguarded at the crime scene, how this trace evidence
is used in forensic DNA analysis and the conclusions that
can be drawn from the analysis.
ONNO KLEYN
Culinary Writer
20:00 – 20:30
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Auditorium
Our food tastes better when it’s beautifully presented. This
has always been the case, but the way we present our food
has changed over the ages. Culinary writer Onno Kleyn
takes you on a journey of historical dining tables; from the
rich banquets of the Duke of Burgundy, via the centrepieces
of the 19th century to the beautifully plated dishes of today’s
three-star restaurants.
18
When Psychology Meets
Economics – The Art of
Nudging
THOMAS POST
Assistant Professor of Finance
21:00 – 21:30
Location 4: Kapoenstraat 2, Lecture Hall 2, 1.009
A half-full glass and a half-empty one are equally full, right?
No! Nudging is applying psychological tricks to steer economic behaviour. Nudges are cheap, powerful and widely
applied by businesses and governments without you even
noticing. Nudging is beautifully simple – but is it also ethical?
THE MAASTRICHT FORENSIC INSTITUTE
Since 2015, Peters and his research group have been
unravelling the invisible and wonderful workings of the
human cell by making it visible. In particular, by visualising
the 3D structure of the gene products (proteins) in healthy
and diseased cells. Peters explains how this knowledge can
contribute to the fight against diseases, but also to the DNA
revolution in agricultural and horticultural crops.
19
friday 6 sept — lectures
Debunking Myths about
Eating and Dieting
Taste of the Future
PETER KLOSSE
Professor of Taste and Gastronome
ANNE ROEFS
Professor of Psychology & Neuroscience of
Abnormal Eating
21:30 – 22:00
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, 0.009
Thinking about the future starts with learning from the past.
Taste and nutrient density were not among the criteria that
shaped modern agriculture. The foods of the future need to
be just as convenient, affordable and tasty as the foods we
ask people to give up.
21:30 – 22:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Feestzaal B 1.113
Every month there is another diet hype. People seem to
believe that the type of diet determines its success. Is this
really true? Can a diet ever be successful or is obesity a
brain disorder? And what about emotional eating? Does that
way of eating really frustrate many diet attempts?
How can a Good Night’s
Will Asylum Seekers Stay
Sleep Protect Against Psy- in the Netherlands?
chological Complaints?
ARJEN LEERKES
Professor of Migration, Securitization and Social
Cohesion
DALENA VAN HEUGTEN-VAN DER KLOET
Assistant Professor of Clinical Psychology
22:00 – 22:30
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Auditorium
21:30 – 22:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom B 0.118
We may view the Netherlands as the final destination for
asylum seekers who receive a residence permit. But is
that really the case? Arjen Leerkes talks about analyses he
made of the migration behaviour of all refugees who came
to the Netherlands in the second half of the 1990s. He also
draws lessons from this for dealing with recent refugee
flows to Europe.
What’s the point of dreaming? According to Dalena van
Heugten, although dreams cannot predict the future, they
can help us with research into psychological complaints.
How this works exactly and the importance of enough sleep
(and dreams!) are explained in this lecture.
20
friday 6 sept — lectures
Synthetic Biology: the
Future of Engineering?
What Should we do with
our Brain?
IGEM TEAM MAASTRICHT, MAASTRICHT
SCIENCE PROGRAMME
TIES VAN DE WERFF
Assistant Professor of Philosophy
22:15 – 22:45
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom B 0.115
22:30 – 23:00
Location 4: Kapoenstraat 2, Lecture Hall 1, 0.009
Did you know that engineered bacteria can be used to
clean up microplastics in the environment? Or that they
can produce drugs like insulin? All of this can be achieved
thanks to synthetic biology. This talk looks into the field's
potential and include a small and easy DNA experiment.
Bookshops are full of them: self-help books that encourage
you to take better care of your brain. They tell us we will
only find true happiness and success if we get to know our
brain. But what does this good life look like?
What do Limburgers
Tweet About?
Flight Shame
MARC DAVIDSON
Professor of Philosophy of Sustainable Development
GIULIA PICCILLO
Assistant Professor of Economics
22:45 – 23:15
Location 2: Bouillonstraat 3, Statenzaal C 1.302
22:30 – 23.00
Location 2: Bouillonstraat 3, Feestzaal B 1.113
Air travel is one of the most climate-unfriendly activities.
Do we have an individual duty to fly less and therefore
a reason to feel ashamed if we take the plane anyway?
Can we compensate by paying for additional tree planting?
Or is this not an individual problem at all, but a government
issue?
What matters to people from Limburg? And more to the
point, what do they tweet about? In this lively talk, Giulia
Piccillo will take a look at some regions from the province
of Limburg, to learn what matters to different parts of our
culturally rich, interwoven (tweeting) community.
21
Music
FRIDAY 6 sept
friday 6 sept — music
Duo Aether
Aquarius
19:30 – 20:00 / 21:30 – 22:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Boardroom B 1.019
20:00 – 20:30 / 21:00 – 21:30
Location 2: Bouillonstraat 3, Study Room B 1.003
Duo Aether is an ensemble formed by Kristine Beitika
(flute) and Olga Benito (harp), who are both graduates of
Conservatorium Maastricht. Their programme includes
works from the first half of the 20th century written by
European composers, such as Sem Dresden, Hendrik
Andriessen and Nino Rota.
The musicians from jazz duo Aquarius often swim between
the worlds of Berlin and Maastricht. On their travels,
they dream of flying to the moon and discovering sunken
treasures in the deep ocean. The duo will take you on their
musical journey as they rediscover the wonderful classics
of jazz, playing some of their own compositions along the
way.
CLASSICAL MUSIC
JAZZ
Ablaye Cissoko &
Volker Goetze
AFRO JAZZ
20:15 – 21:15
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Courtyard
Vima Saxophone Quartet
Meindert Talma
19:45 – 20:15 / 21:15 – 21:45
Location 3: Minderbroedersberg 12, Garden Röell
20:00 – 20:30 / 20:45 – 21:15
Location 2: Bouillonstraat 3, Small Garden
The Vima Saxophone Quartet is a young, fresh ensemble.
Marta Yébenes Hidalgo (soprano sax), Silvia Seghizzi (alto
sax), Francesca Fantini (tenor sax) and Ricard Martínez
Bernadó (baritone sax), all students of Conservatorium
Maastricht, make a perfect match for one another. Their
shared passion for music and their friendship is what
makes this group so harmonious.
Meindert Talma sings in Dutch and English. Hij groeide op
in Friesland en woont in Groningen. Zijn noordelijke “roots”
horen we terug in zijn muziek. Vanaf 1997 verschenen van
zijn hand 15 albums, vier romans, een dichtbundel en een
interviewboek. In Maastricht zal Meindert zijn beste liedjes
ten gehore brengen, vergezeld van beeldmateriaal en
bijbehorende verhalen.
SAXOPHONE MUSIC
22
Cissoko's kora and Goetze's trumpet take you on a spiritual
journey, where Free Jazz and Mandingue music melt
together to create an impressionist musical work of art.
This encounter between the Senegalese storyteller and the
New York-based German virtuoso results in a serene and
graceful blend of futuristic sounds.
SINGER-SONGWRITER
23
friday 6 sept — music
friday 6 sept — music
Handkerchief
The Ragtime Rumours
ROOTS
RAG ‘N ROLL
20:30 – 21:30
Location 1: Bonnefantenstraat 2, Courtyard
22:30 – 23:45
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Courtyard
The ferocious existence of a sailor, on a rickety boat in
distant waters, is one of the recurring themes in the music
of this band from Antwerp. We hear the harbours of the
seven seas in an irresistible mix of European roots music,
rock and roll, ska, gypsy, surf, calypso and rumba. In their
unmistakable sailor blues, they keep following the call of
the ocean.
After a year of busking, gigging the Netherlands and
doing a few European tours, The Ragtime Rumours won
The European Blues Challenge. What do they sound like?
Imagine Tom Waits visiting Django Reinhardt, drinking a big
mug of coffee while listening to Robert Johnson. The result
is an energising mix of old-school ragtime, gypsy jazz and
roots/blues, played with a rock ‘n roll attitude: "Rag ‘n Roll!"
Roger Moreno
Dries
20:30 – 21:00 / 22:00 – 22:30
Location 3: Minderbroedersberg 12, Garden Röell
22:15 – 22:45 / 23:00 – 23:30
Location 2: Bouillonstraat 3, Small Garden
Roger Moreno is a Swiss-Dutch musician and composer.
As the artistic leader of his Sinti ensemble Tabor, he has
devoted many years to the history and culture of Sinti and
Roma. He is well-known for his composition Requiem for
Auschwitz, which was premiered in Amsterdam, in 2012.
When he plays the accordion, he brings history to life
with his strong emotional music.
Dries is a rough diamond that has been polished in bars,
clubs and festivals. Vocals, guitar, harmonica and an
experienced, hoarse voice: a singer-songwriter could
hardly sound more pure. Dries performs dark Indie folk,
with influences of Bob Dylan, Will Oldham and Ry Cooder,
singing about the small and big problems in life with endless
pugnacity.
ACCORDION MUSIC
Kaleidoscope Trio
CLASSICAL MUSIC
20:30 – 21:00 / 22:30 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Boardroom B 1.019
SINGER-SONGWRITER
CoCo & The Butterfields
FOLK/POP
23:15 – 00:30
Location 1: Bonnefantenstraat 2, Courtyard
The Kaleidoscope Trio is formed by Isabel Rico (piano), Guy
Foret (clarinet) and Hannah Heim (bassoon), all students
at Conservatorium Maastricht. They want to make their
music accessible to everybody, especially those who don’t
normally have the opportunity to listen to classical music.
That’s why they organise house concerts, visit schools and
play at benefit events, etc.
In recent years, CoCo & The Butterfields have literally
lived in their recording studio, taking the time to create
a collection of songs that offer an honest and intriguing
insight into their lives, whilst transforming their upbeat,
festival feel into a more mature, radio-ready act. Now the
time has come to take their music on the road again!
24
25
friday 6 sept
Theatre & Dance
friday 6 sept — Theatre & dance
Polished
Self-Portrait, Man on
Orange Floor
MAMI IZUMI & ROSHANAK MORROWATIAN
SIMON BUS
19:45 – 20:15 / 21:15 – 21:45 / Location 3:
Minderbroedersberg 4-6, Refectory 0.129
19:30 – 19:45 / 21:45 – 22:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Large Garden
Polished is a contemporary dance performance about
politeness and etiquette. We’re so busy communicating that
we sometimes forget how to communicate. While “liking”
on social media, we often fail to appreciate the real world
and above all to take care of it.
The Netherlands played an important role in the
development of the self-portrait art that arose during the
Renaissance. Simon Bus approaches self-portrait art from
the perspective of dance. With a floor of 2 by 2 metres as a
canvas, he portrays himself in poses and movements that
fluctuate between his ideal self-image and a caricature.
La Grande Boite
SALLY Dance Company
Maastricht
THE SMALLEST DISCO IN THE WORLD
DANCE
19:30 – 23:00 / Location 3: Minderbroedersberg
4-6, Square at the entrance
20:00 – 20:20 / 21:15 – 21:35 / 22:15 – 22:35
Location 2: Bouillonstraat 3, Large Garden
To music from the best DJs in town, you can show off your
moves on the dance floor of one square metre, beneath a
giant mirror ball. The Buitenwipper (Flemish for bouncer)
will control the mass outside while the staff inside pampers
you with drinks and good music. Welcome!
26
SALLY Dance Company Maastricht, directed by Stefan
Ernst and Ronald Wintjens, invites young international
choreographers to research and develop new work during
Danslab. SALLY will present choreographic work from their
2019 edition of Danslab, alongside repertoire from their
current theatre productions.
27
Out of Order
PETIT MONSIEUR
20:30 – 21:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Large Garden
Ivan Chary mimics the hilarious setbacks of a person
struggling with a telephone booth that inexplicably refuses
to open. Because before the invention of the cell phone, to
call somebody we had to enter this large glass booth - oh
wonder - the magic object with a wire that connects us to
the world.
Solo Performance
JORI MEIJER
20:15 – 20:45 / 21:45 – 22:15
Location 4: Kapoenstraat 2, Courtyard
From a young age, Jori Meijer loved reading, watching
and listening to stories. Later on, she started to create
her own. Her work is all about vibrations, which she
finds in movement and in sound. She uses her body as
an instrument to tell stories, to create different vibes, to
arouse, to get away from reality and vice versa.
2 Seconds
PETIT MONSIEUR
22:45 – 23:15
Location 2: Bouillonstraat 3, Large Garden
After his troubles with a telephone booth, Mr. Petit
Monsieur continues his exploration of modern times with
2 seconds! Using worm-like objects that have invaded our
daily lives. Technologically brilliant, incredibly comfortable,
but so sneaky.
28
Specials
&
Art
friday 6 sept
friday 6 sept — Theatre & dance
Data Visualisation:
Bridging the Gap between
Data and Humans –
Demonstration
KAY SCHRÖDER
Head Human Data Experience LAB, Business
Intelligence & Smart Services Institute (BISS)
19:30 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom C 0.302
Data analysis is becoming ever more important in the
world of science and beyond. In order to understand the
enormous amounts of data, it is crucial to convert them
into clear, visual forms. Experience how visualisations are
realised through interdisciplinary collaboration between
computer scientists, designers and artists, helping us to
understand and interpret many different types of data.
On Saturday there will be a lecture that connects with this
demonstration. See page 43 (Dutch) and 47 (English) for
more information.
29
Friday 6 sept — Specials & Art
Friday 6 sept — Specials & Art
Kun je dementie
voorkomen?
Vrijheid is niet vanzelfsprekend: VR Experience
Refugee Project:
Taste & Talk
JAMFLOW Make your Own Music!
IRENE HEGER
psycholoog en promovendus
ANTI DISCRIMINATIE VOORZIENING LIMBURG
REFUGEE PROJECT MAASTRICHT
19:30 – 23:00
Locatie 2: Bouillonstraat 3, Hal Lenculenstraat
19:30 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Coffee Corner
CAS VAN SON
designer
Jezelf kunnen zijn zonder je zorgen te maken over je eigen
veiligheid of die van mensen om je heen, maakt dat we ons
vrij voelen. Want hoe vrij ben je als je niet jezelf kunt zijn?
Tijdens deze Virtual Reality tour verander je van perspectief
en ervaar je dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Een thema
van alle tijden dat iedereen aangaat. (Only in Dutch)
Join Refugee Project Maastricht for one of their famous
recipe exchanges. This social project provides you with
delicious food from cuisines all over the world, prepared
by our community members. Each of the traditional meals
comes with a recipe written by the family who cooked the
respective dish. Get a recipe in exchange for one of your
own!
De opera van de vallende
mens / Opera of the Falling
Identities - Video Portraits
The Ideal Woman
STUDIO TAKE TWEE
EXHIBITION, ART & HERITAGE COMMITTEE UM
CELINE DAEMEN
19:30 – 23:00 / Meet & Greet: 20:45 – 21:15
(NL) / 21:45 – 22:15 (EN) / Location 2:
Bouillonstraat 3, 0.006
19:30 – 23:45
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Hall
19:30 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Hal Lenculenstraat
De meeste mensen associëren dementie vooral met
ouderdom en erfelijke aanleg, maar wist je dat 30% van het
aantal gevallen van dementie wereldwijd veroorzaakt wordt
door een ongezonde leefstijl? Om je risico op dementie te
verkleinen, is het dus belangrijk om nu al in actie te komen.
Meet jouw hersengezondheid in de MijnBreincoach app!
(Only in Dutch)
Grassa! – Pasture Lands as
a Source of High-Quality
Protein
BRAM KOOPMANS
R&D Manager and Process Technologist Grassa!
19:30 – 23:00 / Location 2:
Bouillonstraat 3, Classroom C 0.311-b
19:30 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Hall Lenculenstraat
Opera of the falling is a poetic and visual study of the
loneliness of sorrow. It is a Virtual Reality Opera, inspired by
interviews with people who are psychologically vulnerable.
Using psychiatry as a mirror of the world we live in, the
experience calls for reflection and invokes universal recognition. The libretto is in Dutch.
Grassa! shows how bio-refinery can increase the foodgrade protein production of pasture lands by 50%. In
addition to cows, it is now possible for pigs and chickens
to digest this protein (and in the long run even for humans).
More efficient use of nutrients will reduce manure, nitrogen
and phosphate surpluses. Imports of soya meal will decrease drastically and local cycles will be closed. In short:
bio-refinery makes sustainable agriculture possible.
30
19:30 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, D 0.227
As a designer, Cas van Son focuses on interaction. He
challenges people to work together. His JAMFLOW project
aims to make musical instruments accessible to people
with no instrumental skills. As a musician, he’s familiar
with the connecting power and energy brought about by a
jam. Come to see his special instruments and create music
together with others.
Exhibition of the Jesuit collection by Theodoor van de
Velde (1873-1937). In response to the ‘marital crisis’ of the
1920s, gynaecologist Theodoor Hendrik van de Velde wrote
several books to save the institution of marriage. According
to him, eroticism was the foundation of marriage.
Exhibition of people with a migration background. The
city as a “house of the future” is one with residents of
many nationalities. A successful society requires knowing
each other's stories, or at least being open to them. So it’s
important to look at what connects us as humans, while
also considering what distinguishes us from one another
and makes us unique.
31
Friday 6 sept — Specials & Art
Friday 6 sept — Specials & Art
Robotics Perception - I see,
I see what the machine does
(not) see
DEPARTMENT OF DATA SCIENCE AND
KNOWLEDGE ENGINEERING
HistoBistro
Cave of Glass
19:30 – 23:00 / Location 5: Bouillonstraat 8-10,
Colloquium Room 2, 0.015
EXHIBITION
BISTRO
LIZE BLAUW
Robotics is a rapidly developing branch of sport. Observing
and interpreting the environment plays an important role
within robot technology. Although this is the most natural
thing in the world for humans, the same cannot be said for
machines. This demonstration will show you how robots
and drones analyse the world around them - so they can
assist us with mundane tasks, as well as some exceptional
ones!
19:30 – 23:00
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Hall
As part of the HistoBistro, the University Library, Centre
Céramique, the Regional Historic Center Limburg and the
LGOG (Historical and Archaeological Society of Limburg)
will present a beautiful selection of historical cookery
books from their Special Collections.
21:00 – 23:00
Location 5: Bouillonstraat 8-10, Garden
Cave of Glass is an alternative contemporary interpretation
of Plato’s Allegory of the cave. This interactive light
installation is a flat-screen glass laboratory, a brewery
that plays with the perceptual confusion of reality. Here,
prisoners are no longer chained, but try to penetrate the
mysterious fragility of life through surgical rituals.
HistoBistro will be organised in a bistro setting. Historical
finger food and liquor brewed from a 17th-century recipe
can be tasted for free!
Good and Healthy Food
Through the Ages
Close By, Maastricht
Photo Festival
PEER BOSELIE AND MARLEEN WILLEBRANDS
culinary historians
POP-UP EXPO BY DAVID PESKENS
19:30 – 20:00 (NL) / 22:00 – 22:30 (EN)
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, 0.013
19:30 – 23:00
Location 5: Bouillonstraat 8-10, Garden
Forensics: From Crime
Scene to DNA Match
‘Wat goed smaakt, is voedzaam’, zei ooit een wijze arts
uit de elfde eeuw. Culinaire historici Peer Boselie en
Marleen Willebrands illustreren deze verklaring tijdens een
workshop met oude manuscripten en boeken over koken
en tuinieren. Ondertussen worden er historische hapjes en
schnaps geserveerd.
THE MAASTRICHT FORENSIC INSTITUTE
19:30 – 23:00
Location 5: Bouillonstraat 8-10, Garden
“Whatever tastes good is nutritious”, a wise eleventhcentury doctor once said. Culinary historians Peer Boselie
and Marleen Willebrands will exemplify this statement
during a workshop using old manuscripts and books on
cookery and gardening. Meanwhile, historical bites and
schnapps will be served.
Nightscapes Productions
Preview of the expo by David Peskens who travels along
the former borders of the Iron Curtain in his old camper. Half
of the 17,000 kilometre-long border has already been photographed. The images of his journey - the start of a much
bigger project on Eastern Europe - can be seen in
his camper.
INSTALLATIONS AND DECORATION
various locations
Traces of magic – surprising and always crossing over into
the unusual – are woven throughout the PAS Festival by
Nightscapes Productions. Their distinctive, unconventional
artworks and installations are inspired by the combination
of location and theme, taking the space where the object is
situated as their starting point.
We’re familiar with all the terms from detective series:
scene of the crime, forensics and crime scene investigation,
etc. Through a simulated crime scene and a lecture on forensic DNA analysis (see pages 15 and 19), The Maastricht
Forensic Institute will introduce you to how trace evidence
is safeguarded at the crime scene, how this trace evidence
is used in forensic DNA analysis and the conclusions that
can be drawn from the analysis.
32
33
Vr/FRI 6 september
locaties / locations
1
19.00
19.15
lezing / lecture
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
theater, dans / theatre, dance
21.00
21.45
22.00
22.15
22.30
22.45
23.00
Handkerchief
23.15
23.30
Coco & the Butterfields
Brightlands: Data visualisation
Hal / Hall Lenculenstraat
Brightlands: MijnBreincoach en Grassa! / virtual reality, "Beleef de vrijheid"
C 0311-b (Lenculenstraat)
Virtual reality installation, De opera van de vallende mens
Nanoscopy
Nanoscopie
Statenzaal C 1.302 (Lenculenstraat)
Feestzaal B 1.113
Duo Aether
Board Room B 1.019
Myths about Dieting
Twitter in Limburg
Kaleidoscope Trio
Duo Aether
Kaleidoscope Trio
Aquarius
Refugeeproject: Taste & Talk
0.006
Video portraits, Take Twee: Identities
Grote Tuin / Large Garden
Bus
SALLY
Meindert Talma
B 0.113
Migratiegedrag
Meet & Greet EN
Meet & Greet NL
Petit Monsieur
Kleine Tuin / Small Garden
SALLY
SALLY
Petit Monsieur
Dries
Werkplaats ouderenzorg
Dries
Werkpl. ouderenzorg
Synthetic Biology
Temp. & gezondheid
Importance of Sleep
Belang van slaap
B 0.118
Bus
Meindert Talma
Temp. & Health
B 0.115
Flight Shame
Vliegschaamte
Mythes over diëten
Aquarius
B 1.003
Coffee Corner
JAMFLOW, Make Your Own Music
D 0.227
Minderbroedersberg 4-6
Goetze & Cissoko
Binnenplaats / Courtyard
HistoBistro / exhibition, Historical Cook Books
Hal / Hall
Aula / Auditorium
Food Presentation
OPENINGSLEZING
Taste of the future
Historical Food
Hist. gerechten
Cosel, roofmoord
1.169
Cosel, roofmoord
Mami & Roshanak
Refter / Refectory 0.129
Pleintje ingang / Square Entrance
Migration Behaviour
Het oog wil ook wat
Smaak v.d. toekomst
0.009
0.013
Ragtime Rumours
Exhibition, The Ideal Woman
Hal / Hall
Parade
Mami & Roshanak
La Grande Boite
Vima Saxophone Q.
Tuin / Garden Röell, Minderbr. 12
4
21.30
Bouillonstraat 3
C 0.302 (Lenculenstraat)
3
21.15
specials, kunst / art
Bonnefantenstraat 2
Binnenplaats / Courtyard
2
muziek / music
Roger Moreno
Vima Saxophone Q.
Roger Moreno
Kapoenstraat 2
Jori Meijer
Binnenplaats / Courtyard
Jori Meijer
0.009
Zelfhulp voor brein
Energie & gezondheid
Self-help for Brain
1.009
Energy & Health
Nudging
Nudging
Parkeerplaats / Parking Lot
Expo / skate ramp / open jam session, Stadsnomade: De Karavaan '19
5 Bouillonstraat 8-10
Plaats delict
0.009
0.015
Crime Scene
Plaats delict
Demo, Robotics Perception
Tuin / Garden
Exhibition, Maastricht Photo Festival: Close by (till 23:00)
Tuin / Garden
Plaats delict / Crime Scene
34
Interactive light installation, Glass Cave
35
Later
Za/SAT 7 september
locaties / locations
1
19.00
19.15
lezing / lecture
19.30
19.45
20.00
20.15
20.30
20.45
theater, dans / theatre, dance
21.00
21.15
21.30
21.45
22.00
specials, kunst / art
22.15
22.30
22.45
Hillbilly Moonshiners
Mokoomba
Bouillonstraat 3
C 0.30 (Lenculenstraat)
Brightlands: Data visualisation
Hal / Hall Lenculenstraat
Brightlands: Balancebelt / virtiual and augmented reality demo, Law and Technology
C 0311-b (Lenculenstraat)
Virtual reality installation, De opera van de vallende mens
Statenzaal C 1.302 (Lenculenstraat)
Biobased economie
Data
Matrix sublimator
visualisation
Datavisualisatie
Feestzaal B 1.113
EU en grondrechten
EU Rights
Twitter in Limburg
Social Factors of Pain
Board Room B 1.019
Duo Aether
Kaleidoscope Trio
Duo Aether
Kaleidoscope Trio
AHA Trio
B 1.003
Coffee Corner
Refugeeproject: Taste & Talk
0.006
Video portraits, Take Twee: Identities
Grote Tuin / Large Garden
Petit Monsieur
Petit Monsieur
Quetzal Duo
Silent Poverty
B 0.118
Workshop, Climate Collage
D 0.227
JAMFLOW, Make Your Own Music
C 1.306
EU Disability Rights
Bus
SALLY
Citizen
Climate Reality
Bus
The Man Comes Around
Science
Citizen Science
Inburgmodel
Workshop, Climate Collage
Inburgmodel
Klimaatrealiteit
Workshop, Climate Collage
EU Disability Rights
Minderbroedersberg 4-6
Cruyt e.a.
Hal / Hall
Exhibition, The Ideal Woman
Aula / Auditorium
Tinnitus
Influencer Marketing
Politeness
Food Packaging
voedselverp.
Deception Room
Imaging Techniques
Politeness
Military Operations
Mami & Roshanak
Refter / Refectory 0.129
Tuin / Garden Röell, Minderbr. 12
Claims
Creativity
0.013
1.169
Pleintje ingang / Square Entrance
Noam Vazana
Creativiteit
0.009
Mami &
Roshanak
La Grande Boite
Vima Saxophone Q.
Roger Moreno
Vima Saxo phone Q.
Roger Moreno
Kapoenstraat 2
Jori Meijer
Binnenplaats / Courtyard
0.009
1.009
Parkeerplaats / Parking Lot
Jori Meijer
Locked-in Syndrome
Locked-in syndroom
Wage Transparency
Wage
Transparency
Expo / skate ramp / hip-hop performance show, Stadsnomade: De Karavaan '19
Bouillonstraat 8-10
AI & Ancient Games
0.009
0.015
Demo, Robotics Perception
Tuin / Garden
Exibition, Maastricht Photo Festival: Close by (till 23:00)
6
SALLY
Stille armoede
Binnenplaats / Courtyard
5
Meet & Greet EN
Quetzal Duo
Synth. biologie
B 0.113
B 0.115
4
AHA Trio
Meet & Greet NL
SALLY
Kleine Tuin / Small Garden
3
23.00
Bonnefantenstraat 2
Binnenplaats / Courtyard
2
muziek / music
AI & Ancient Games
interactive light installation, Glass Cave
Bonnefantenstraat 15
Willem Hijstekzaal / Hijstek Hall
UM Orchestra
36
Organ Music
UM Orchestra
Organ Music
37
23.15
23.30
Later
Friday 6 sept — Specials & Art
De Karavaan ‘19
Friday 6 sept — Specials & Art
GATHERING OF THE MAASTRICHT TRIBES
On the Art Wall, Stadsnomade displays the outcome of
the creative workshops in which children from various
neighborhoods participated over the course of the summer.
Addressing topics as community, citizenship, arts and
culture.
SEASONAL CLOSURE BY STADSNOMADE
19:30 – 23:30
Location 4: Kapoenstraat 2, Parking Lot
Spring and summer 2019, kick-started the collaboration of
the skating community Stadsnomade (City Nomad) with
various neighborhoods of Maastricht. Stadsnomade travels
through neighborhoods with De Karavaan (The Caravan)
and gives free skating lessons to the young. Additionally,
the artistic team facilitates – through workshops – an
inspiring pop-up environment that encourages creativity
and freedom of expression.
THE LIVE FINE STREET ART-WALL
Artists Dave de Leeuw and Mariëlle Yogi will translate
the work made by children into a grand canvas.
SKATEBOARDING DAYS
Free skate sessions on the mini ramp or try out tricks on
the flat grounds. Till 21:00 Stadsnomade mentors will be
available for free skate workshops for children in the age
of 6 to 15. Skateboards, helmets and other necessary
protection will be provided.
At the PAS Festival De Karavaan lands for the last time.
Everybody is welcome to skate and to get an impression
of what was created this year. The aim is to keep creating,
in a variety of places, with the children of our city. Come
join the forces and get to know the project better.
LET THE GOOD TIMES ROLL, JAM SESSION
Stadsnomade invites all instrumentalists and vocalists. Feel
welcome in the tent for a low-key jam session. Musicians
participating in the opening parade of the festival will land
here around 20:00 to give the session a start.
More information: www.stadsnomade.org
38
39
Lezingen
Zaterdag 7 sept
zaterdag 7 sept — Lezingen
Mag Europa over
de grenzen van onze
vrijheden beslissen?
MONICA CLAES
hoogleraar Europees en vergelijkend
constitutioneel recht
De circulaire biobased
economie
19.30 – 20.00
Locatie 2: Bouillonstraat 3, Feestzaal B 1.113
MATH JENNEKENS directeur Sappi Europa
Onze grondrechten staan geschreven in onze grondwet,
maar zij worden ook beschermd in Europese Verdragen en
door Europese Hoven. Wie mag beslissen over de grenzen
van onze grondrechten, of over botsingen tussen grondrechten? Mag Europa dat doen, of doen we dat liever zelf,
hier in Nederland?
19.00 – 19.30
Locatie 2: Bouillonstraat 3, Statenzaal C 1.302
De transitie naar een circulaire biobased economie is cruciaal voor het halen van onze duurzaamheidsdoelstellingen.
In deze nieuwe economie zal de rol die biomassa speelt van
doorslaggevend belang zijn. Momenteel worden nieuwe
technologieën en materialen ontwikkeld om deze transitie
mogelijk te maken. Math Jennekens geeft een overzicht van
deze ontwikkelingen en initiatieven en gaat in op de rol van
de pulp- en papierindustrie.
40
Bevreesde oren die
tinnitus horen
Hoe kan jij creatiever
worden?
RILANA CIMA
docent gezondheidspsychologie
KIM VAN BROEKHOVEN
promovenda creativiteit in onderwijs
19.00 – 19.30
Locatie 3: Minderbroedersberg 4-6, Aula
19.30 – 20.00
Locatie 3: Minderbroedersberg 4-6, 0.009
Is het geluid het probleem of ligt het aan je vrees voor
tinnitus? Tinnitus (oorsuizen), de voortdurende waarneming
van een fantoomgeluid, kan zodanig hinderen dat je leven er
ernstig door wordt beïnvloed. In haar onderzoek toetst Cima
of het aan het tinnitusgeluid zelf ligt, of aan de tinnitusgerelateerde vrees en misinterpretaties die aanhoudende
tinnitusklachten verklaren.
Creativiteit is het buzzwoord tegenwoordig. Politiek, bedrijfsleven en onderwijs schreeuwen om meer creativiteit.
Maar wat is creativiteit nu eigenlijk? En hoe word je creatiever? Enkele tips & tricks om je hierbij te helpen.
41
zaterdag 7 sept — Lezingen
De Matrix Sublimator en
massaspectrometrie
zaterdag 7 sept — Lezingen
Brein-gebaseerde
communicatie voor
“locked-in” patiënten
RON HEEREN
hoogleraar massaspectrometrie, hoofd Imaging
Mass Spectrometry, M4I
Stille armoede
20.00 – 20.30
Locatie 2: Bouillonstraat 3, Statenzaal C 1.302
ZINA NIMEH
docent Social and Human Development
MARDOEKA CHRISTENSEN
projectmanager Trajekt
De Matrix Sublimator is een innovatief onderzoeksinstrument, ontwikkeld in Maastricht waarmee onder
andere menselijk weefsel geprepareerd kan worden
voor metingen in een massaspectrometer. Hiermee
kunnen moleculen zeer gedetailleerd worden vastgelegd.
Wat hebben we hieraan? Welke biomedische toepassingen
bestaan er voor de techniek van massaspectrometrie?
Ron Heeren neemt u mee in de wereld van het allerkleinste.
20.15 – 20.45 / Locatie 2: Bouillonstraat 3,
Onderwijsruimte B0.115
Kun je in Nederland arm zijn? Wat doe je als je niet
kunt rondkomen in een rijke stad als Maastricht? Is de
overheidssteun voldoende om je uit de armoede te helpen?
Zo niet, wie helpt je dan? Wat betekent dit allemaal voor
de gemeenschap en hoe kan dit de toekomst beïnvloeden?
Deze lezing gaat op zoek naar antwoorden.
BETTINA SORGER
docent cognitieve neurologie
Climate Reality: Truth in Ten
21:00 – 21:30
Locatie 4: Kapoenstraat 2, Lecture Hall 1, 0.009
NATHALIE UMMELS
Climate Reality Leader en coördinator Mondiaal
Maastricht, Centrum voor Duurzame Ontwikkeling,
Mondiaal Burgerschap en Klimaat
Bij het zogenaamde “locked-in”-syndroom verliezen
volledig bij bewust zijnde patiënten het vermogen om te
communiceren als gevolg van een ernstige motorische
verlamming. Om patiënten in deze noodlottige toestand te
kunnen helpen, wordt momenteel communicatie middels
de technologie van brain-computer interfacing ontwikkeld.
Hierdoor kan men communiceren door middel van
hersensignalen. In deze lezing vertelt Bettina Sorger hoe.
21.30 – 22.00 / Locatie 2: Bouillonstraat 3,
Onderwijsruimte B 0.118
De klimaatcrisis treft ons allemaal. En het is aan ons
allemaal om het op te lossen. Truth in Ten, een 10 minuten
durende presentatie gecreëerd door voormalige vicepresident Al Gore, zet de meest belangrijke feiten op een
rijtje, met één belangrijke boodschap: de klimaatcrisis is
urgent, maar de oplossingen liggen voor de hand.
Data-visualisatie: het
overbruggen van de kloof
tussen data en mensen
Synthetische Biologie:
de toekomst van
gentechnologie
IGEM TEAM MAASTRICHT, MAASTRICHT
SCIENCE PROGRAMME
20.00 – 20.30 / Locatie 2: Bouillonstraat 3,
Onderwijsruimte B 0.113
Wist je dat gemanipuleerde bacteriën gebruikt kunnen
worden om microplastics in de natuur op te ruimen?
Of dat ze medicijnen zoals insuline kunnen produceren?
Dit is allemaal mogelijk dankzij de synthetische biologie.
Deze lezing gaat in op de potentie van dit werkveld en
omvat een klein en gemakkelijk DNA-experiment.
42
Kun je een voedselverpakking vertrouwen?
Waar twitteren
Limburgers over?
ALIE DE BOER
docent voeding en levensmiddelenrecht
PAUL BOKERN
docent economie
21.00 – 21.30
Locatie 3: Minderbroedersberg 4-6, Aula
21.30 – 22.00
Locatie 2: Bouillonstraat 3, Feestzaal B 1.113
Er liggen zó veel producten in een supermarkt, maar wat is
nu een gezonde keuze? Dankzij informatie op het etiket lijk
je hier (verantwoorde) keuzes in te kunnen maken. Maar
wanneer mag dat eigenlijk: beweren dat iets goed voor je is
of dat je ergens gezond door kunt blijven?
Wat vinden Limburgers belangrijk? Sterker nog, waar
tweeten ze over? Tijdens deze lezing bespreekt Paul Bokern
wat de belangrijkste verschillen zijn binnen onze cultureel
rijke provincie en wat mensen in verschillende regio’s
belangrijk vinden (om over te twitteren).
KAY SCHRÖDER
hoofd Human Data Experience LAB, Business
Intelligence & Smart Services Institute (BISS)
22.00 – 22.30
Locatie 2: Bouillonstraat 3, Statenzaal C 1.302
In de huidige digitale wereld wordt het interpreteren van
(big) data steeds belangrijker. Hoe kunnen we deze data
door visuele middelen inzichtelijk maken zodat het goed en
snel te begrijpen is? Kay Schröder behandelt verschillende
aspecten en methoden van datavisualisatie. Hij gaat in op
het artistieke aspect, de invloed van cognitieve waarneming
en het spanningsveld tussen datavisualisatie en interpretatie.
Deze lezing sluit aan bij een demonstratie over
data-visualisatie. Zie pagina 29 voor meer informatie.
43
Lectures
Saturday 7 sept
saturday 7 sept — lectures
The Influence of Lobby
Groups on EU Military
Operations
EU Disability Law
YOU MEAN IT’S MORE THAN THE EUROPEAN
DISABLED PERSON’S PARKING CARD?
Wage Transparency in
Companies
19:30 – 20:00
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, 1.169
Despite lacking an army, the EU deploys thousands of
personnel for its own military Common Security and
Defence Policy (CSDP) operations abroad. Academic work
assumes that these decisions are taken at the highest
political level, yet new research shows that unaccountable
lobby groups influence EU decisions on CSDP operations.
Erman Atak will focus on the first empirical findings on
Operation “Sophia,” the largest, most expensive operation
to date.
PETER WERNER
Associate Professor of Behavioral Economics
Brain-Based Communication for “Locked-in” Patients
Artificial Intelligence
for Ancient Games
BETTINA SORGER
Associate Professor of Cognitive Neuroscience
CAMERON BROWNE
Associate Professor of AI and Game Design
19:15 – 19:45
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom B 0.115
19:30 – 20:00
Location 4: Kapoenstraat 2, Lecture Hall 1, 0.009
19:45 – 20:15 / 21:15 – 21:45 / Location 5:
Bouillonstraat 8-10, Colloquium Room 1, 0.009
Can you be poor in the Netherlands? In a rich city like
Maastricht, how do you cope when you can’t make ends
meet? Is government aid enough to lift you out of poverty?
And if not, who will help you? What does poverty mean
for the community and how could it affect the future?
This lecture will explore these questions.
In the so-called “locked-in” syndrome, fully conscious
patients have lost the ability to communicate as a
consequence of severe motor paralysis. To help patients
affected by this devastating condition, motor-independent
communication through brain-computer interfacing is being
developed. This allows affected patients to communicate
by means of their brain signals. Bettina Sorger will tell you
how.
While there is ample evidence of ancient games in the
archaeological record, we know very little about how these
games were actually played. Cameron Browne will explain
how he is applying modern AI techniques to the problem of
reconstructing ancient games, why this is useful and what
insights it might provide.
LISA WADDINGTON
Professor of European Disability Law
19:00 – 19:30 / 20:00 – 20:30
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom C 1.306
What do non-discrimination law, subtitles for TV programmes and accessible banking ATMs all have in common?
In fact these areas, and many more, are regulated by
EU disability law. This talk will reveal some of the ways
in which EU law is framing disability policy in Europe.
It’s more than just the parking card!
Silent Poverty
ZINA NIMEH
Assistant Professor in Social and Human Development
MARDOEKA CHRISTENSEN
Project Manager at Trajekt
44
ERMAN ATAK
Researcher Political Science
19:30 – 20:00 / 21:00 – 21:30
Location 4: Kapoenstraat 2, Lecture Hall 2, 1.009
How much information about the wage structure should a
company provide to employees? During this lecture, Peter
Werner will show – from the perspective of behavioural
economics – how transparency affects wage negotiations
and work performance. He will also indicate the implications for company practice and for policy measures against
wage discrimination.
45
saturday 7 sept — lectures
saturday 7 sept — lectures
Data Visualisation: Bridging
the Gap between Data and
Humans
Influencers on Social Media
and Monetized Content
Climate Reality: Truth in Ten
NATHALIE UMMELS
Climate Reality Leader and coordinator Mondiaal
Maastricht, Center for Sustainable Development,
Global Citizenship and Climate
CATALINA GOANTA
Assistant Professor of Private Law
NAHOMI DELTOMBE AND ADRIEN DUBOIS
students
20:00 – 20:30
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Auditorium
In 2018, 300 hours of content was uploaded on YouTube
every minute. Most of it is generated by regular people who
share content for a living (“influencers”). This talk explores
the dangers of unsupervised content on social media,
driven by hidden business interests.
How to Become more
Creative
20:15 – 20:45
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom B 0.118
20:30 – 21:00
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, 0.009
The climate crisis affects us all, so we have to address it
together. Truth in Ten, a 10-minute presentation made by
former Vice-President Al Gore, lists the most important
facts, with one main message: the climate crisis is urgent,
but the solutions are obvious.
Nowadays, creativity has become the buzzword. Politics,
business and the education system are demanding more
creativity. But how can we define creativity? And how can
you become more creative? Some tips & tricks to help you
out.
Novel Imaging Techniques
to provide Optimal Treatment for Stroke Patients
ARIE VAN DER LUGT
Associate Professor Cognitive Neuroscience
MOHAMED KASSEM
Scientific Researcher and Neurosurgeon
Can Europe Decide on the
Limits of our Freedom?
Have we herded pigs together? This amusing German
expression is used to express the violation of an unwritten
rule for social interaction. Politeness is all about such
rules, and its importance goes far beyond the level of table
manners and etiquette books. Politeness controls aggression and fosters harmony. Inspired by the dancing project
Polished, Arie van der Lugt will give a lecture on politeness
in social interaction.
MONICA CLAES
Professor of European and Comparative
Constitutional Law
20:30 – 21:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Feestzaal B 1.113
Our fundamental rights are enshrined in our National
Constitution, but they are also protected in European
Treaties and by European Courts. Who gets to decide on the
limits of our fundamental rights, or on conflicting rights? Is
Europe entitled to do so, or would we prefer to keep control
at national level?
46
21:00 – 21:30
Location 2: Bouillonstraat 3, Statenzaal C 1.302
KIM VAN BROEKHOVEN
PhD candidate Creativity in Education
Politeness, Haben wir
zusammen Schweine
gehütet?
20:00 – 20:30 / 21:30 – 22:00
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, 0.013
KAY SCHRÖDER
Head Human Data Experience LAB, Business
Intelligence & Smart Services Institute (BISS)
In today's digital world, the interpretation of (big) data is
becoming increasingly important. How can we display
this data to make it clear and understandable? Kay
Schröder discusses different aspects and methods of
data visualisation. He deals with the artificial aspect, the
influence of cognitive perception on interpretation and the
tension between data visualisation and interpretation.
This lecture connects with the demonstration about
data visualisation. See page 57 for more information.
Citizen Science in the
Past and Today
20:45 – 21:15
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, 0.013
Over time, arterial vessel walls can thicken, leading to
the formation of an atherosclerotic plaque. Rupture of a
so-called vulnerable atherosclerotic plaque is the main
cause of cardiovascular disease. Recently, researchers in
Maastricht were able to visualise the plaque composition,
using new imaging techniques. New research aims to test
the hypothesis that patients with vulnerable plaques benefit
from surgery, while patients with stable plaques respond
better to treatment with medication.
LEA BEIERMANN
PhD candidate History
21:00 – 21:30 / 22:00 – 22:30
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom B 0.113
In the mid-nineteenth century, there was no clear boundary
between amateur and professional scientists. Researchers
from different backgrounds and with different training
cooperated to collect data. Today, citizens are asked to
help scientists classify galaxies or animals. What are the
possibilities of citizen science? And what can we learn
from its history?
47
Deception in the
Consultation Room
IRENA BOSKOVIC
Assistant Professor of Forensic Psychology
21:30 – 22:00
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, 0.009
When you fake a headache, you think we can’t tell? Have
you ever called in sick although nothing was wrong with
you? Or have you blamed your “horrible headache” for
avoiding that boring family reunion? Many people have.
But when is a fabrication of symptoms really bad and why?
Pain in a Social World
KAI KAROS
PhD candidate Health and Social Psychology
22:30 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Feestzaal B 1.113
Can you Trust a Food
Label?
Music
saturday 7 sept
saturday 7 sept — lectures
Duo Aether
CLASSICAL MUSIC
19:30 – 20:00 / 21:30 – 22:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Boardroom B 1.019
Duo Aether is an ensemble formed by Kristine Beitika
(flute) and Olga Benito (harp), who are both graduates of
Conservatorium Maastricht. Their programme includes
works from the first half of the 20th century written by
European composers, such as Sem Dresden, Hendrik
Andriessen and Nino Rota.
Vima Saxophone Quartet
All of us have experienced physical pain at some time.
But what determines how much pain we feel? Can others
around us influence how we experience pain and how we
deal with it? In short, how does the social world around us
affect our experience of pain?
ALIE DE BOER
Assistant Professor Nutrition and Food Law
SAXOPHONE MUSIC
19:30 – 20:00 / 21:00 – 21:30
Location 3: Minderbroedersberg 12, Garden Röell
The Vima Saxophone Quartet is a young, fresh ensemble.
Marta Yébenes Hidalgo (soprano sax), Silvia Seghizzi (alto
sax), Francesca Fantini (tenor sax) and Ricard Martínez
Bernadó (baritone sax), all students of Conservatorium
Maastricht, make a perfect match for one another. Their
shared passion for music and their friendship is what
makes this group so harmonious.
22:00 – 22:30
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Auditorium
There are many different food products available in a
supermarket. Information on the labelling would appear to
give you a (well-considered) choice in what you buy. But
why can some products claim they are good for you, or that
you stay healthy by eating them?
48
49
Saturday 7 sept — music
University Orchestra
and Tuna Maastricht
Saturday 7 sept — music
Quetzal Duo
Roger Moreno
Kaleidoscope Trio
20:00 – 20:30 / 20:45 – 21:15
Location 2: Bouillonstraat 3, Small Garden
20:15 – 20:45 / 21:45 – 22:15
Location 3: Minderbroedersberg 12, Garden Röell
20:30 – 21:00 / 22:30 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Boardroom B 1.019
Quetzal Duo performs traditional South Mexican music
in an intimate and personal setting. This largely unknown
yet extraordinarily beautiful repertoire is performed by
the magical voice of the Mexican singer Sofía Díaz. She is
accompanied by guitarist Jasper De Kind, who combines
classical guitar with influences from jazz, flamenco and
other kinds of world music, fully adapted to Sofía's
profound and sensitive voice.
Roger Moreno is a Swiss-Dutch musician and composer. As
artistic leader of his Sinti-ensemble Tabor he has devoted
many years to the history and culture of Sinti and Roma. He
is well-known for his composition Requiem for Auschwitz
that had its premiere in 2012 in Amsterdam. He brings
history to life with his strong emotional music when he
plays the accordion
The Kaleidoscope Trio is formed by Isabel Rico (piano), Guy
Foret (clarinet) and Hannah Heim (bassoon), all students
at Conservatorium Maastricht. They want to make their
music accessible to everybody, especially those who don’t
normally have the opportunity to listen to classical music.
That’s why they organise house concerts, visit schools and
play at benefit events, etc.
AHA Trio
André Cruyt
The Hillbilly Moonshiners
Stichting Orgelmuziek
Limburg (SOL)
20:00 – 20:30 / 21:00 – 21:30
Location 2: Bouillionstraat 3, Study Room B 1.003
20:00 – 21:00
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Courtyard
20:30 – 21:30
Location 1: Bonnefantenstraat 2, Courtyard
AHA is a newly formed trio, with a shared passion for
spontaneous explorations of strange melodies. Featuring an
international line-up, the music of this trio consists entirely
of original compositions with a distinct focus on freedom
and uninhibited interaction.
For many years, André Cruyt has been a connoisseur and
lover of French chanson. He interprets Brel, Brassens,
Vian, Leclerc and others with respect for lyrics and music.
He is accompanied by two pure-bred musicians: Mario
Vermandel on double bass and Pol Depoorter on second
guitar and mandolin.
The Hillbilly Moonshiners is a contemporary bluegrass band
from the south of the Netherlands. The band will play all the
hits and some less familiar tunes by the British folk band
Mumford and Sons. They might even surprise you with a
bootleg or a cover the band did themselves during one of
their shows. The Hillbilly Moonshiners play Mumford and
Sons – about the closest tribute to Mumford and Sons you
could hope for!
ROOTS
VIVA ESPAÑA
19:30 – 20:00 / 21:30 – 22:00 / Location 6:
Bonnefantenstraat 15, Willem Hijstekzaal
Stay in the holiday mood a little longer with the uplifting
sounds of the University Orchestra and the Tuna de
Maastricht. Let the music by Albeniz and De Falla
and romantic songs such as "Si tu me dices ven" and
"Magdalena" take you to sunny Spanish places. Both the
University Orchestra and the Tuna have performed many
times. Now they’re joining forces, double fun is guaranteed.
JAZZ
CHANSON
50
ACCORDION MUSIC
CLASSICAL MUSIC
MUMFORD AND SONS TRIBUTE
ORGAN MUSIC
20:30 - 21:00 / 22:15 - 22:45 / Location 6:
Bonnefantenstraat 15, Willem Hijstekzaal
Poppeia Berden (organ) and Eva Diederix (soprano) provide
an exciting concert with works by Hendrik Andriessen and
Jean Lambrechts. This performance has received funding
from the SOL foundation, which is committed to keeping the
organ culture in Limburg alive.
51
COUNTRY
22:00 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Small Garden
The Man Comes Around plays songs by Johnny Cash in a
minimal line-up. The repertoire consists only of songs from
the American Recordings. Intimate songs with the required
dynamics and occasionally immersed in a wonderful,
lingering groove.
Mokoomba
AFRO-FUSION WITH TONGA RHYTHMS
23:00 – 00.15
Location 1: Bonnefantenstraat 2: Courtyard
The six members of Mokoomba grew up together as friends
in the Chinotimba township (Zimbabwe). They hail from a
variety of different ethnic groups represented in this town,
including the Luvale, Nyanja and Tonga peoples. Living in
a border city that attracts tourists from all over the world
gave Mokoomba’s music an international perspective from
the beginning, incorporating everything from soukous to ska
and salsa, along with local musical traditions.
Noam Vazana
SINGER-SONGWRITER
22:30 – 23:45
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Courtyard
Noam’s grandmother spoke Ladino, an ancient language
preserved by only 150 families worldwide. Noam started a
year-long research project to find out more about Ladino
music. Her new album has a magical atmosphere, featuring
Noam’s haunting vocals. Noam explores her alto range,
giving a warm depth of feeling that illustrates her personal
connection to the songs. The innovative arrangements
present a fragrant mix of Middle Eastern music, North
African beats and Jazz, resulting in a gorgeous, fascinating
new sound.
52
saturday 7 sept
The Man Comes Around
Theatre & Dance
Saturday 7 sept — music
La Grande Boite
THE SMALLEST DISCO IN THE WORLD
19:00 – 23:00 / Location 3: Minderbroedersberg
4-6, Square at the entrance
To music from the best DJs in town, you can show off your
moves on the dance floor of one square metre, beneath a
giant mirror ball. The Buitenwipper (Flemish for bouncer)
will control the mass outside while the staff inside pampers
you with drinks and good music. Welcome!
Out of Order
PETIT MONSIEUR
19:00 – 19:30
Location 2: Bouillonstraat 3, Large Garden
IIvan Chary mimics the hilarious setbacks of a person
struggling with a telephone booth that inexplicably refuses
to open. Because before the invention of the cell phone, to
call somebody we had to enter this large glass booth - oh
wonder - the magic object with a wire that connects us to
the world.
53
Saturday 7 sept — Theatre & dance
Polished
2 Seconds
19:30 – 20:00 / 21:00 – 21:30 / Location 3:
Minderbroedersberg 4-6, Refectory 0.129
20:15 – 20:45
Location 2: Bouillonstraat 3, Large Garden
Polished is a contemporary dance performance about
politeness and etiquette. We’re so busy communicating that
we sometimes forget how to communicate. While “liking”
on social media, we often fail to appreciate the real world
and above all to take care of it.
After his troubles with a telephone booth, Mr. Petit
Monsieur continues his exploration of modern times
with 2 seconds! Using worm-like objects that have
invaded our daily lives. Technologically brilliant,
incredibly comfortable, but so sneaky.
MAMI IZUMI & ROSHANAK MORROWATIAN
Saturday 7 sept — Theatre & dance
PETIT MONSIEUR
INBURG
Self-Portrait, Man on
Orange Floor
PANDA, MULTIDISCIPLINAIR
KUNSTENAARSCOLLECTIEF
SIMON BUS
21:15 – 21:45 / 22:15 – 22:45
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom B 0.115
SALLY Dance Company
Maastricht
Solo Performance
JORI MEIJER
DANCE
20:15 – 20:45 / 21:45 – 22:15
Location 4: Kapoenstraat 2, Courtyard
19:45 – 20:05 / 21:00 – 21:20 / 22:00 – 22:20
Location 2: Bouillonstraat 3, Large Garden
21:30 – 21:45 / 22:30 – 22:45
Location 2: Bouillonstraat 3, Large Garden
PANDA (Nina Willems & Merlijn Huntjens) ontwikkelde in
2017 het Inburgmodel omdat ze zich afvroegen: bestaat de
ideale Limburger en welke factoren vormen de identiteit van
de ideale Limburger? Inburg is het Limburg van het hart; het
Limburg dat iemand in het diepste van zijn wezen bij zich
draagt. Wil je weten wat voor een Limburger je bent?
Doe de test! (Only in Dutch)
The Netherlands played an important role in the
development of the self-portrait art that arose during the
Renaissance. Simon Bus approaches self-portrait art from
the perspective of dance. With a floor of 2 by 2 metres as a
canvas, he portrays himself in poses and movements that
fluctuate between his ideal self-image and a caricature.
From a young age, Jori Meijer loved reading, watching
and listening to stories. Later on, she started to create
her own. Her work is all about vibrations, which she
finds in movement and in sound. She uses her body as
an instrument to tell stories, to create different vibes,
to arouse, to get away from reality and vice versa.
SALLY Dance Company Maastricht, directed by Stefan
Ernst and Ronald Wintjens, invites young international
choreographers to research and develop new work during
Danslab. SALLY will present choreographic work from their
2019 edition of Danslab, alongside repertoire from their
current theatre productions.
54
55
Specials
&
Art
saturday 7 sept
SAturday 7 sept — Specials & Art
Data Visualisation:
Bridging the Gap between
Data and Humans –
Demonstration
The BalanceBelt may Save
Lives - Demonstration
KAY SCHRÖDER
Head Human Data Experience LAB, Business
Intelligence & Smart Services Institute (BISS)
19:00 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Hall Lenculenstraat
HERMAN KINGMA
Professor of Clinical Vestibulology
The risk of falling increases 12-fold when the balance
organs in your ears malfunction. For elderly people, a fall
often leads to final hospitalisation. The associated fear
of falling leads to severe social isolation and decreased
quality of life. Herman Kingma will show you how the
BalanceBelt restores self-confidence and increases quality
of life in the case of severe disorders of the balance organs.
19:00 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Classroom C 0.302
Data analysis is becoming ever more important in the
world of science and beyond. In order to understand the
enormous amounts of data that are available, it is crucial
to convert them into clear, visual forms. Experience how
visualisations are realised through interdisciplinary
collaboration between computer scientists, designers
and artists, helping us to understand and interpret many
different types of data.
Law and Technology VR & AR Demo
On Saturday there will be a lecture that connects with
this demonstration. See page 47 for more information.
GIJS VAN DIJK
Professor of Private Law
CATALINA GOANTA
Assistant Professor of Private Law
MARCEL SCHAPERS
Associate Professor of Tax Law
19:00 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Hall Lenculenstraat
Youtubers playing horror games in VR show us how
personal and realistic such experiences can be. So what
does this mean for the virtual worlds we build? Visit this
demo session to experience a more personal digital reality,
and let us know if we need new rules for the human
behaviour expressed in these environments.
56
57
SAturday 7 sept — Specials & Art
SAturday 7 sept — Specials & Art
Robotics Perception - I see,
I see what the machine does
(not) see
De opera van de vallende
mens / Opera of the Falling
Identities - Video Portraits
CELINE DAEMEN
19:00 – 23:00 / Meet & Greet: 20:30 – 21:00
(NL) / 21:30 – 22:00 (EN) / Location 2:
Bouillonstraat 3, 0.006
STUDIO TAKE TWEE
19:00 – 23:00 / Location 2:
Bouillonstraat 3, Classroom C 0.311-b
Exhibition of people with a migration background. The
city as a “house of the future” is one with residents of
many nationalities. A successful society requires knowing
each other's stories, or at least being open to them. So it’s
important to look at what connects us as humans, while
also considering what distinguishes us from one another
and makes us unique.
Opera of the falling is a poetic and visual study of the
loneliness of sorrow. It is a Virtual Reality Opera, inspired by
interviews with people who are psychologically vulnerable.
Using psychiatry as a mirror of the world we live in, the
experience calls for reflection and invokes universal
recognition. The libretto is in Dutch.
Refugee Project:
Taste & Talk
JAMFLOW Make your Own Music!
19:00 – 23:00 / Location 5: Bouillonstraat 8-10,
Colloquium Room 2, 0.015
Robotics is a rapidly developing branch of sport. Observing
and interpreting the environment plays an important role
within robot technology. Although this is the most natural
thing in the world for humans, the same cannot be said for
machines. This demonstration will show you how robots
and drones analyse the world around them - so they can
assist us with mundane tasks, as well as some exceptional
ones!
CAS VAN SON
designer
19:00 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, D 0.227
As a designer, Cas van Son focuses on interaction. He
challenges people to work together. His JAMFLOW project
aims to make musical instruments accessible to people
with no instrumental skills. As a musician, he’s familiar
with the connecting power and energy brought about by a
jam. Come to see his special instruments and create music
together with others.
Climate Collage
The Ideal Woman
EXHIBITION, ART & HERITAGE COMMITTEE UM
REFUGEE PROJECT MAASTRICHT
MONDIAAL MAASTRICHT, CENTER FOR
SUSTAINABLE DEVELOPMENT, GLOBAL
CITIZENSHIP AND CLIMATE
19:00 – 23:00
Location 2: Bouillonstraat 3, Coffee Corner
19:00 – 22:45/ Location 2: Bouillonstraat 3,
B 0.118
Join Refugee Project Maastricht for one of their famous
recipe exchanges. This social project provides you with
delicious food from cuisines all over the world, prepared
by our community members. Each of the traditional meals
comes with a recipe written by the family who cooked the
respective dish. Get a recipe in exchange for one of your
own!
The Climate Collage is a participatory and creative
workshop about the climate crisis, which was invented in
France. Using information cards, players learn to make a
connection between the causes and consequences of the
climate crisis. This results in a complex and artistic network
in which surprising insights about our climate system
become visible.
58
DEPARTMENT OF DATA SCIENCE AND
KNOWLEDGE ENGINEERING
Close By, Maastricht
Photo Festival
POP-UP EXPO BY DAVID PESKENS
19:00 - 23:45
Location 3: Minderbroedersberg 4-6, Hall
19:00 – 23:00
Location 5: Bouillonstraat 8-10, Garden
Exhibition of the Jesuit collection by Theodoor van de
Velde (1873-1937). In response to the "marital crisis" of the
1920s, gynaecologist Theodoor Hendrik van de Velde wrote
several books to save the institution of marriage. According
to him, eroticism was the foundation of marriage.
Preview of the expo by David Peskens who travels along
the former borders of the Iron Curtain in his old camper. Half
of the 17,000 kilometre-long border has already been photographed. The images of his journey - the start of a much
bigger project on Eastern Europe - can be seen in
his camper.
59
SAturday 7 sept — Specials & Art
De Karavaan ‘19
Cave of Glass
SEASONAL CLOSURE BY STADSNOMADE
LIZE BLAUW
19:30 – 23:30
Location 4: Kapoenstraat 2, Parking Lot
21:00 – 23:00
Location 5: Bouillonstraat 8-10, Garden
Spring and summer 2019, kick-started the collaboration of
the skating community Stadsnomade (City Nomad) with
various neighborhoods of Maastricht. Stadsnomade travels
through neighborhoods with De Karavaan (The Caravan)
and gives free skating lessons to the young. Additionally,
the artistic team facilitates – through workshops – an
inspiring pop-up environment that encourages creativity
and freedom of expression.
Cave of Glass is an alternative contemporary interpretation
of Plato’s Allegory of the cave. This interactive light
installation is a flat-screen glass laboratory, a brewery
that plays with the perceptual confusion of reality. Here,
prisoners are no longer chained, but try to penetrate the
mysterious fragility of life through surgical rituals.
At the PAS-festival De Karavaan lands for the last time.
Everybody is welcome to skate and to get an impression of
what was created this year. The aim is to keep creating, in a
variety of places, with the children of our city. Come join the
forces and get to know the project better!
Praktische
informatie
Algemeen
•Alle gebouwen van de UM zijn
rolstoeltoegankelijk. Houdt u rekening met
een iets langere verplaatsingstijd binnen de
gebouwen.
•Bij slecht weer worden buitenactiviteiten
overdekt of zoveel mogelijk naar binnen
verplaatst.
•In dit deel van de binnenstad is parkeren
maar beperkt mogelijk. De informatieborden
van het parkeer-route-info-systeem van de
gemeente Maastricht geven aan waar die
avond nog parkeergelegenheid is.
Centrale locatie
Het Studenten Service Centrum (SSC) aan de
Bonnefantenstraat 2 is de centrale locatie van
het festival. Hier bevinden zich o.a. het festivalbureau en de infobalie. Alle andere locaties
liggen binnen een straal van ca. 500 meter.
practical
information
general
Toegang
PAS is gratis toegankelijk. Omdat sommige
zaaltjes een bescheiden capaciteit hebben en
we niet meer mensen mogen toelaten dan dat
er zitplaatsen zijn, kan de toegang geweigerd
worden. Voor de openingslezing op vrijdag
kan men reserveren: www.pasmaastricht.nl.
Central location
Huishoudelijke mededelingen:
GATHERING OF THE MAASTRICHT TRIBES
On the Art Wall, Stadsnomade displays the outcome of
the creative workshops in which children from various
neighborhoods participated over the course of the summer.
Addressing topics as community, citizenship, arts and
culture.
Nightscapes Productions
THE LIVE FINE STREET ART-WALL
Artists Dave de Leeuw and Mariëlle Yogi will translate
the work made by children into a grand canvas.
INSTALLATIONS AND DECORATION
various locations
SKATEBOARDING DAYS
Free skate sessions on the mini ramp or try out tricks on
the flat grounds. Till 21:00 Stadsnomade mentors will be
available for free skate workshops for children in the age
of 6 to 15. Skateboards, helmets and other necessary
protection will be provided.
Traces of magic – surprising and always crossing over into
the unusual – are woven throughout the PAS Festival by
Nightscapes Productions. Their distinctive, unconventional
artworks and installations are inspired by the combination
of location and theme, taking the space where the object is
situated as their starting point.
ZIRCONA ZIRKUS
A creative hip-hop collective from Brussels that shares a
vision of bringing light into our lives through music, arts
and performance. Showtime 21:00.
The central location is the Student Services
Centre at Bonnefantenstraat 2, where you can
find the festival office and the info desk. All the
other locations are within a 500-metre radius.
•Zet uw mobiele telefoon s.v.p. uit wanneer
u een activiteit bezoekt.
• De organisatie van het PAS is niet
aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.
•Gelieve gevonden voorwerpen af te geven
bij het Studenten Service Centrum,
Bonnefantenstraat 2.
•Aanvangstijden kunnen door onvoorziene
omstandigheden gewijzigd worden.
•Het PAS schenkt geen alcohol aan personen
beneden de leeftijd van 18 jaar.
•Op de meeste locaties gelden openingstijden
van 19.00 uur tot 23.30 uur. Locatie 1
(Bonnefantenstraat 2) is geopend tot na
middernacht.
Admission
There is free admission to the PAS-festival.
Please keep in mind that some venues have
a limited seating capacity that cannot be
exceeded. Admission could be denied.
For the opening lecture (in Dutch) on Friday
it is possible to make a reservation:
www.pasmaastricht.nl.
More information: www.stadsnomade.org
60
61
Remember:
plaatsen waar onder het genot van een goed
getapt glas bier, frisdrank of wijn genoten kan
worden van muziek en straattheater.
•
Please switch off your mobile phone
when attending an activity.
•
The PAS organisation is not responsible
for any loss, theft or damage of personal
property.
•
Please hand in any lost property to
the Student Services Centre (SSC) at
Bonnefantenstraat 2.
•
Starting times may be changed due to
unforeseen circumstances. Check the
website and the notice boards.
•
PAS will not serve alcohol to people under
the age of 18.
•
Most locations are open from 19:00 to 23:30.
Location 1 (Bonnefantenstraat 2) is open
till after midnight.
•
All the UM buildings are accessible with
wheelchairs, but do take into account that it
will take a little longer to get from one place
to another in the buildings.
•
In the case of bad weather, outdoor activities
will be covered or moved indoors as much as
possible.
•
It is extremely difficult to park in this part of
the city centre. The road signs of Maastricht
City Council’s parking information system
indicate where parking capacity is available
at that time.
Bier en fris: €2 - wijn: €3.
Muntverkoop bij de bars. Men kan zowel
contant betalen als pinnen, behalve op de
Kapoenstraat. Hier kan slechts contant worden
betaald. De drankverkoop op de locaties 1, 2
en 3 is in handen van leden van Harmonie Sint
Pieter 1890.
Café Tribunal, Tongersestraat 1
De Tribunal ligt in het hart van het festival en
draait mee met optredens buiten (bij goed
weer). Uiteraard kan men daar ook even
stoppen voor iets te eten en te drinken.
Coffeelovers, Bonnefantenstraat 2
Open van 19.00 tot 22.00 uur. Geniet van
heerlijke koffie, thee en cappuccino.
Gratis WiFi en een relaxte atmosfeer
zorgen voor een heerlijk rustmoment
bij Coffeelovers.
Catering
Organisatie
Organisation
Drinks, courtyard location 1 (Bonnefantenstraat 2), large garden location 2
(Bouillonstraat 3) and courtyard location 3
(Minderbroedersberg 4-6), parking location 4
(Kapoenstraat 2). You can chill out with a drink
in the garden or the courtyards, watching
street theatre and listening to music.
Het PAS-festival wordt georganiseerd door het
bureau Studium Generale van de Universiteit
Maastricht / The PAS Festival is organised by
Studium Generale of Maastricht University
Rob van Duijn
programmaleiding en hoofd productie /
artistic and managing director
Jaap Janssen
lezingen, specials / lectures, specials
Barbara Strating
lezingen, specials, kunst /
lectures, specials, art
Elian Stassen
logistiek en (financiële) administratie /
logistics, (financial) adminstration
Marlène van Willigenburg & Jamie Hendrickx
PR en marketing
Hugo Engels
coördinatie vrijwilligers / coordination
volunteers
Beer and soft drinks: €2 - wine: €3
Coins for sale at the bars. Payment is
possible by card and cash. Except for the bar
at Kapoenstraat 2, here you can only pay cash.
The drinks at the mentioned locations 1, 2 and
3 are sold by members of Harmonie Sint Pieter
1890.
Café Tribunal, Tongersestraat 1
This café lies in the heart of the festival. When
it stays dry, they participate with performances
outside. Stop by for drinks and some food.
Coffeelovers, Bonnefantenstraat 2
Open from 19:00 to 22:00. Enjoy a delicious
cup of coffee, tea or cappuccino. The free
WiFi and the relaxed atmosphere make
Coffeelovers the ideal spot to take a break.
Overige productie / Other Production
Jacques Reiners,
Bureau Tegendraadse Activiteiten
muziek, theater, kunst / music, theatre, art
Arthème Ruelens, Vostam
licht en geluid hoofdpodia /
light and sound main stages
André Feijt & Paul Machiels
licht en geluid overige locaties /
light and sound other locations
Ton Derks & Paul van Eekeren
veiligheid / security
Catering
Drank, binnenplaats locatie 1 (Bonnefantenstraat 2), grote tuin locatie 2 (Bouillonstraat 3)
en binnenplaats locatie 3 (Minderbroedersberg
4-6), parkeerplaats locatie 4 (Kapoenstraat 2).
Het is goed toeven in de tuin of op de binnen-
62
63
[email protected]
[email protected]
www.maastrichtuniversity.nl/sg
Katrin Henss, Nightscapes Productions
aankleding / decorations
Mick Wiertz
project Stadsnomade / City Nomad
Harmonie St. Pieter 1890
drankvoorziening / drinks
Henk Verkoeyen
locatiebeheer FdR /
location manager Law Faculty
Joey Roberts
fotografie / photography
Subsidiënten/Sponsors
Bezoekadres / Visitors’ address
Bonnefantenstraat 2, Room C 2.03, Maastricht
PAS bedankt /
PAS would like to thank
• alle acteurs, dansers, kunstenaars,
muzikanten, onderzoekers en anderen
die aan het programma van deze editie
bijdragen / all the actors, dancers, artists,
musicians, researches and all other that
contribute to the programme
• vrijwilligers en BHV-ers die het festival een
handje helpen / volunteers that help out
• subsidiënten en sponsoren voor de
financiële ondersteuning / sponsors for
their financial support
• partners voor de samenwerking /
partners for working together
• faculteiten en diensten van de UM /
faculties and services of the UM
• huismeesters en huismeesteressen van de
panden die voor het festival zijn gebruikt /
house masters of the premises used during
the festival
• technici / technicians
• en u voor uw bezoek! /
and you for visiting the festival!
Vrijwilligers / Volunteers
Dimitrios Angelidis, Marieke Beker, Julien
Berkers, Anthea Bicakcioglu, Susanna
Boettger, Beverley Brierley, Nadine Chudy,
Jeroen Custers, Nahomi Deltombe, Miranda
Dirx, Paula van Domburg, Roel Gerets,
Jacqueline Graff, Zuzana Hellerová, Paola
Hoogendijk-Kiewiet, Caroline Huijts, Luca
Janssen, Monique Janssens, Dudu Kaya,
Floortje Keijzer, Monique van Kerkhof, Ana
Kuder, Daphne Kusters, Varvara Kyprianou,
Natasha Lawrie, Amy van der Linden, Anna
Linsel, Zhiguo Lu, Roosje Lubrecht, Roel van der
Nat, Ellen Nelissen, Jair van Nes, Maria Leonor
Neto, Nhan Nguyen, Nandi Nijsten, Maria
Nikolaeva, Willibrord Nota, Daphne Olischläger,
Andrew Oringer, Elena Paravisi, Brenda
Quaaden, Andrea Eugenio Ramella, Haroon
Rezaie, Marian Schmetz, Hasnae El Showk,
Mariette Silverentand, Werner Teeling, Anne
Terhorst, Anneke van Tilburg, Edwin Vincentie,
Haoyi Wang, Johanna Wentges
en Frans Willems.
Partners
Colofon / Colophon
Samenstelling en tekst / Composition and text
Rob van Duijn, Jamie Hendrickx, Jaap Janssen,
Barbara Strating, Marlène van Willigenburg
Campagnebeeld / Campaign image 2019
Bart Vankrunkelsven
Grafische vormgeving / Design
Studio Eikenhorst
Drukwerk / Print Andi Smart Print Solutions
Oplage / Circulation 7.500
Postbus 616, 6200 MD Maastricht
T. (043) 388 53 07 (ma t/m do, 9.00 - 17.00 uur)
PO Box 616, 6200 MD Maastricht
T. +31 43 388 53 07 (Mon to Thu, 9:00 - 17:00)
PASMAASTRICHT.NL
64
65
© Joey Roberts
Plattegrond met locaties
Map with locations
M
DE
IN
RB
RO
ED
ER
SB
ER
G
1 Studenten Service Centrum / Student
Services Centre - Bonnefantenstraat 2
2 Faculteit der Rechtsgeleerdheid / Faculty
of Law - Bouillonstraat 3 & Lenculenstraat 26
3 Bestuursgebouw / Maastricht University
Office - Minderbroedersberg 4-6 (+12)
4 Faculty of Science and Engineering Kapoenstraat 2
5Department of Data Science and Knowledge
Engineering - Bouillonstraat 8-10
6 Conservatory - Bonnefantenstraat 15
Bar / Drinks
Download