Uploaded by mn.mehdi24

mabhas-1

advertisement
‫وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬
‫ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﺗﻌﺎرﯾـﻒ‬
‫دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫وﯾﺮاﯾﺶ اول ‪1392‬‬
‫ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ‪:‬‬
‫اﯾﺮان‪ .‬وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ .‬دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪآور‪:‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان‪ .‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ‪ /‬ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن؛]ﺑﺮاي[ وزارت‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ‪:‬‬
‫راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ .‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫ﺗﻬﺮان‪ :‬ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان‪.1392 ،‬‬
‫ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي‪:‬‬
‫‪68‬ص‪.‬‬
‫ﺷﺎﺑﮏ‪:‬‬
‫‪978-600-301-002-4‬‬
‫وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ‪:‬‬
‫ﻓﯿﭙﺎ‬
‫ﻣﻮﺿﻮع‪:‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي ‪- -‬ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ‪ - -‬اﯾﺮان‪.‬‬
‫ﺷﻨﺎﺳﻪ اﻓﺰوده‪:‬‬
‫اﯾﺮان‪ .‬وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ .‬ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫رده ﺑﻨﺪي ﮐﻨﮕﺮه‪:‬‬
‫‪ 9 1392‬اﻟﻒ ‪ 9‬اﻟﻒ‪KMH3402 /‬‬
‫رده ﺑﻨﺪي دﯾﻮﯾﯽ‪:‬‬
‫‪343/55‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠّﯽ‪:‬‬
‫‪3196749‬‬
‫ﻧﺎم ﮐﺘﺎب‪ :‬ﻣﺒﺤﺚ اول ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه‪:‬‬
‫دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﺷﻤﺎرﮔﺎن‪:‬‬
‫‪ 3000‬ﺟﻠﺪ‬
‫ﻧـﺎﺷﺮ‪:‬‬
‫ﺷـﺎﺑﮏ‪:‬‬
‫ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ‪:‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎپ‪:‬‬
‫ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ‪:‬‬
‫ﻗﯿﻤﺖ‪:‬‬
‫ﻧﺸﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان‬
‫‪978- 600- 301- 002- 4‬‬
‫اول‬
‫‪1392‬‬
‫ﮐﺎﻧﻮن‬
‫‪ 30.000‬رﯾﺎل‬
‫ﺣﻖ ﭼﺎپ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﺎر‬
‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي اﺳﺖ از ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ‪ ،‬اﺟﺮاﯾﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻻزماﻟﺮﻋﺎﯾﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ‪،‬‬
‫ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻋﻢ از ﺗﺨﺮﯾﺐ‪ ،‬ﻧﻮﺳﺎزي‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎ‪ ،‬ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻣﺮﻣﺖ اﺳﺎﺳﯽ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﮐﺎرﺑﺮي و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺮهدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬آﺳﺎﯾﺶ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و‬
‫ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺿﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫در ﮐﺸـﻮر ﻣﺎ و در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣـﺪارك ﻓﻨـﯽ دﯾﮕﺮ از ﻗﺒﯿﻞ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﯾﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت‬
‫ارﺷﺎدي و آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯽ و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ‬
‫ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻤﺎﯾﺰﻫﺎي آﺷﮑﺎري دارﻧﺪ‪.‬‬
‫آﻧﭽﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺪارك ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد‪ ،‬اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﻮدن‪ ،‬اﺧﺘﺼﺎري‬
‫ﺑﻮدن و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن آن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر از ﺣﯿﺚ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻮان اﻗﺘﺼﺎدي و اﻗﻠﯿﻢ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎي ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎي‬
‫ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﺋﯽ و ﺗﻮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از‬
‫آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي روز ﻣﻠّﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮاي آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺸﻮر‪ ،‬ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﻣﺎده ‪ 33‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺪوﯾﻦ‬
‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد‪ ،‬از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻬﯿﻪ و‬
‫ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن‪ ،‬ﺷﻮراﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺷﻮراي ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن« ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ‬
‫ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﺣﯿﺚ ﺷﮑﻞ‪ ،‬ادﺑﯿﺎت‪ ،‬واژهﭘﺮدازي‪ ،‬ﺣﺪود و داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و در ﮐﻨﺎر آن‬
‫»ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ« را‪ ،‬ﺟﻬﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ‪.‬‬
‫پ‬
‫ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮردﻧﻈﺮ‪ ،‬ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﭘﯿﺶﻧﻮﯾﺲ ﻣﺬﮐﻮر را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ از ﻣﺮاﺟﻊ داراي‬
‫ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي رﺳﻤﯽ دوﻟﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪ ،‬ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدي‪،‬‬
‫اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪاي و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎنﻫﺎ و‬
‫ﺷﻬﺮداريﻫﺎي ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر‪ ،‬آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺲ از ﻃﺮح در ﺷﻮراي ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﮐﺜﺮﯾﺖ‬
‫اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﻣﺬﮐﻮر‪ ،‬ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ رﺳﯿﺪه و ﺑﻪ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪ‬
‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻄﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺤﻮل ﮔﺮدﯾﺪه‪ ،‬ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ‬
‫ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮراي ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ و ﮐﺴﺐ‬
‫ﻧﻈﺮ از ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺮاﺟﻊ داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺑﺮ ﻏﻨﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ‬
‫و اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر‬
‫ﻗﺮار دﻫﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ از ﺗﻼﺷﻬﺎ و زﺣﻤﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺻﻮﻣﻌﻠﻮ‪ ،‬ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮ در‬
‫اﻣﻮر ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻫﻮاﺋﯽ‪ ،‬ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي در ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺪ ﻫﻤﮑﺎري ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ‪.‬‬
‫ﻋﻠﯽ ﻧﯿﮑﺰاد‬
‫وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬
‫ت‬
‫ﻫﯿﺄت ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫)ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ(‬
‫اﻟﻒ( ﺷﻮراي ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ اﺧﻮان ﺑﻬﺎﺑﺎدي‬
‫‪ ‬ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ اﺑﺎذر اﺻﻐﺮي‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮﯾﺎر اﻓﻨﺪيزاده‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ﺑﺎزﯾﺎر‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺑﻬﺮوﯾﺎن‬
‫‪ ‬ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ ﺟﻼلزاده‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ رﻫﺎﯾﯽ‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر زﺑﺮدﺳﺖ‬
‫‪ ‬ﻣﻬﻨﺪس اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺻﻮﻣﻌﻠﻮ‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﮐﺮاﻣﺘﯽ‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻼﺑﭽﯽ‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻫﻮاﺋﯽ‬
‫‪N;j ‬‬
‫ب( اﻋﻀﺎي ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ﻣﻬﻨﺪس ﯾﻌﻘﻮب آﺻﻔﯽ‬
‫دﮐﺘﺮ اﺑﺎذر اﺻﻐﺮي‬
‫دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻨﯿﺎدي‬
‫ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻬﺮام ﻏﻔﺎري‬
‫ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻬﯿﻼ ﭘﺎﮐﺮوان‬
‫دﮐﺘﺮ ﺷﻬﺮام دﻟﻔﺎﻧﯽ‬
‫ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎري‬
‫دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺮوز ﻣﺤﻤﺪﮐﺎري‬
‫ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺰاد ﻣﻌﺎوﻧﯽ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫رﺋﯿﺲ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ و ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫رﺋﯿﺲ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ﻋﻀﻮ‬
‫ج( دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ و ﻣﺴﺌﻮل دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮرا‬
‫‪ ‬ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻬﯿﻼ ﭘﺎﮐﺮوان‬
‫رﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ ‬دﮐﺘﺮ ﺑﻬﻨﺎم ﻣﻬﺮﭘﺮور‬
‫ث‬
‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‪:‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺎرﯾﻒ‪ ،‬در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات‬
‫ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت‪ ،‬ﻋﻨﺎوﯾﻦ و‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ و اﺻﻄﻼﺣﺎت‬
‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در دو ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﺨﺶ دوم‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد آنﻫﺎ در‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ دارد اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺗﻌﺎرﯾﻒ‪ ،‬ﺷﻤﺎرهاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺷﻤﺎره ﻣﺒﺤﺜﯽ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در آن ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻃﻼع از‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد از‬
‫ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻓﻦ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات واﺻﻠﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ‬
‫ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻋﻤﺎل در ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻣﺒﺤﺚ و ارﺗﻘﺎي آن اﻋﻼم ﻣﯿﺪارد‪.‬‬
‫ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫چ‬
‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬
‫ﺻﻔﺤﻪ‬
‫ﻋﻨﻮان‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪1‬‬
‫‪ 1-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﺎت اداري‬
‫‪1‬‬
‫‪ 3-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻖ‬
‫‪2‬‬
‫‪ 4-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪4‬‬
‫‪ 5-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬
‫‪5‬‬
‫‪ 6-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪6‬‬
‫‪ 7-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﭘﯽ و ﭘﯽ ﺳﺎزي‬
‫‪7‬‬
‫‪ 8-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ‬
‫‪8‬‬
‫‪ 9-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ‬
‫‪9‬‬
‫خ‬
‫‪ 10-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي‬
‫‪10‬‬
‫‪ 11-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫‪11‬‬
‫‪ 12-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ‪ :‬اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎر در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا‬
‫‪11‬‬
‫‪ 13-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫‪12‬‬
‫‪ 14-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ :‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‬
‫‪13‬‬
‫‪ 15-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺮﻗﯽ‬
‫‪14‬‬
‫‪ 16-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‬
‫‪14‬‬
‫‪ 17-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫‪15‬‬
‫‪ 18-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا‬
‫‪16‬‬
‫‪ 19-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي‬
‫‪17‬‬
‫‪ 20-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ :‬ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ‬
‫‪18‬‬
‫‪ 21-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ‪ :‬ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ‬
‫‪18‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪21‬‬
‫د‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫‪ 1-1-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﺎ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺮر در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﮐﻠﯿﺎت ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬
‫اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﺎت اداري‬
‫‪ 1-2-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎﻣﺎت اداري‪ ،‬در ﻣﺠﻤﻮع در ﺟﻬﺖ ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻣﻮر‬
‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده ‪ 33‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و‬
‫ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺼﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي‬
‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻋﻢ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻋﻬﺪهدار ﮐﻨﺘﺮل‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم‬
‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ روﺷﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
‫ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ‬
‫اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ‬
‫اﺷﺘﻐﺎل اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و‬
‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ و ﻣﻠﮑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-2-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ‪ ،‬دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ‪،‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﺤﻮه ارﺟﺎع ﮐﺎر و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر‪،‬‬
‫ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺎت در اﻣﻮر‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺷﻬﺮداري‪ ،‬اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و‬
‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮن و در ﭼﺎرﭼﻮب آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 3-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻖ‬
‫‪ 1-3-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳـﻮﺧﺘﻨﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎي‬
‫اﻧﺮژي‪ ،‬ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶﺳﻮزي در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎ‬
‫ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ‪ ،‬اﻣـﺮي اﻟﺰاﻣـﯽ و‬
‫اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از‬
‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﯾﻤﻨـﯽ ﻻزم در ﺑﺮاﺑـﺮ‬
‫آﺗﺶﺳﻮزي‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫‪ ‬ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ راهﻫﺎي ﺧﺮوج ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﻤﻮﻗﻊ و اﯾﻤـﻦ اﻓـﺮاد از ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻧﺘﻘـﺎل آﻧـﺎن ﺑـﻪ‬
‫ﻣﮑﺎنﻫﺎي اﻣﻦ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ ‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﺗﺸﺨﯿﺺ‪ ،‬ﻫﺸﺪار‪ ،‬اﻋﻼم( و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻬﺎر‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل و اﻃﻔﺎء‬
‫ﺣﺮﯾﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ ‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و دود در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺮاﯾﺖ ﺣﺮﯾﻖ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ‪.‬‬
‫در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ "ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ" ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ اﻣﺮ‬
‫دﯾﮕﺮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "راهﻫﺎي‬
‫ﺧﺮوج از ﺑﻨﺎ و ﻓﺮار از ﺣﺮﯾﻖ" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر )از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد‬
‫ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر( ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺣﺖ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد‬
‫ﻃﺒﻘﺎت‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم‬
‫ﺟﻬﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد‪ ،‬ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي‪ ،‬اﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده و از ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ‬
‫در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ ‬ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻣﻦ‬
‫و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﯾﻤﻨﯽ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي‬
‫ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﺮار از ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞﻫـﺎي‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺪون ﺗﺸﻮﯾﺶ‬
‫و اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و‬
‫ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼﻣﺖﮔـﺬاري و ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻزم ﺑـﺮاي‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻔﻮذ ﺷﻌﻠﻪ و دود ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي‪ ،‬اﺑﻌﺎد و ارﺗﻔﺎع‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ ‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در‬
‫داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﯾﻖ‪ ،‬ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و راهﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ و ﻓﻀـﺎﻫﺎي‬
‫ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻔﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﻮف ﺑﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﯽ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺴـﺘﺮش ﺣﺮﯾـﻖ از ﻃﺮﯾـﻖ در داﺧـﻞ آنﻫـﺎ‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از آن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺮﯾﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫ﺷﻮد و راه رﺳﯿﺪن ﺧﻮدروﻫﺎ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻣﻦ در ﻧﻈـﺮ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮي و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﯿﺮوﻫـﺎي آﺗـﺶﻧﺸـﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧـﺎت‬
‫اﻃﻔﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 2-3-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﺗﺼﺮفﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ /‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ /‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ /‬درﻣﺎﻧﯽ‪ /‬ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ‪ /‬ﺗﺠﻤﻌﯽ‪ /‬اداري‪/‬‬
‫ﺣﺮﻓﻪاي‪ /‬ﮐﺴﺒﯽ‪ /‬ﺗﺠﺎري‪ /‬ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ /‬اﻧﺒﺎري و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 4-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-4-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻣﺠﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﯿﻦ و‬
‫ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺮفﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎي اﻟﺰاﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﺗﻌﻮﯾﺾ‬
‫ﻫﻮا اﺳﺖ‪.‬‬
‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ اﯾﻤﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﭼﻮن‬
‫زﻣﯿﻦﻟﺮزه ﮐﺎرآﺋﯽ دﺳﺘﺮسﻫﺎي ﺧﺮوج در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻤﻮده‬
‫‪4‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را از ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪.‬‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎي آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و‬
‫ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﺘﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي واﻗﻊ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ‪ ...‬در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎي ﺻﺮﻓﻪ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺮهدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮ‬
‫ﺷﻬﺮي ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎت‬
‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺿﻮاﺑﻂ‬
‫ﮐﻠﯽ ﺗﺼﺮفﻫﺎ آﻣﺪه و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎزي و ﺗﺼﺮفﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ‬
‫ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-4-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در‬
‫ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد و‬
‫ارﺗﻔﺎع ﻓﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﺷﻮي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪ ،‬ﺳﻄﻮح ﻧﻮرﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات‬
‫ﮔﺮدد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ )ﻏﯿﺮ از اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮادث‬
‫ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 5-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬
‫‪ 1-5-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮاد‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و‬
‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‪ ،‬ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روشﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و روشﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم‬
‫وﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﺟﺮاي‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ‬
‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺄﺛﯿﺮ در دوام آنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺼﺎﻟﺢ در‬
‫ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و‬
‫ً‬
‫در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-5-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫ﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 6-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-6-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻫﺎ‪ ،‬اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزهﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ وﯾﮋه ﺑﺎرﮔﺬاري آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ ﻣﺮده‪ ،‬زﻧﺪه‪ ،‬ﺑﺮف و ﺑﺎران‪ ،‬ﯾﺦ‪ ،‬ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ‬
‫از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﺧﺎك‪ ،‬آب‪ ،‬ﺳﯿﻞ‪ ،‬اﻧﻔﺠﺎر و ﺑﺎر ﺧﻮدﮐﺮﻧﺸﯽ‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ روش ﺗﻨﺶ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ در‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ »ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ«‬
‫و ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ »ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي« از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 2-6-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮرات‬
‫ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻓﻮﻻدي‪ ،‬ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪ‬
‫ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 7-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﭘﯽ و ﭘﯽ ﺳﺎزي‬
‫‪ 1-7-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯽ و ﭘﯽﺳﺎزي‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار‬
‫ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎي‬
‫زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮاي ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺪاد‪ ،‬ﻋﻤﻖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺪاول ﻻزم را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬در‬
‫ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ آورده ﺷﻮد را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮔﻮدﺑﺮداري ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﮔﻮد‬
‫را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ‬
‫ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎي دﯾﻮار‬
‫ﮔﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﺠﺎور ﮔﻮد ﻧﮑﺎﺗﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎي ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ‪ ،‬ﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ‬
‫دو روش ﻃﺮاﺣﯽ »ﺗﻨﺶ ﻣﺠﺎز« و »ﺣﺎﻻت ﺣﺪي« ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻓﺼﻞ ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﻣﺠﺎز‪ ،‬ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻣﺤﻞ‪ ،‬ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ آورده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﺮزهاي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬
‫ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در‬
‫ﺧﺼﻮص ﻓﺸﺎر ﺧﺎك و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺮك و ﻣﻘﺎوم و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ‬
‫ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ‪ ،‬ﺟﺪاول ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن‬
‫‪7‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎك ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺿﺮﯾﺐ‬
‫اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺟﺰﺋﯽ و ﮐﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﻮاع ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻋﻤﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﻮري ﻓﺸﺎري‪ ،‬ﻣﺤﻮري ﮐﺸﺸﯽ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﯽ و‬
‫اﺻﻄﮑﺎك ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺟﺪاول ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ‪،‬‬
‫اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻣﺤﻞ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ارﺟﺢ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺮح‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺴﺖ‬
‫آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-7-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬اداري‪ ،‬ﺗﺠﺎري‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ‬
‫و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻞﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ‬
‫رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 8-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ‬
‫‪ 1-8-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﻣﺮوزه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهاي در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي‬
‫دارد‪ .‬وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪﻫﺎي ﭘﯿﺎﭘﯽ و وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎي زﯾﺎد در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻻزماﻻﺟﺮاﯾﯽ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺧﺸﺘﯽ‪ ،‬ﺳﻨﮕﯽ‪ ،‬آﺟﺮي‪ ،‬ﺳﻨﺘﯽ و‬
‫داراي ﮐﻼف و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي آﺟﺮي ﺑﺎﮐﻼف‪ ،‬ﺑﺪونﮐﻼف و‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺸﺘﯽ و ﺳﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي‬
‫ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-8-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي آﺟﺮي ﺑﺎﮐﻼف‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ‬
‫ﺳﻨﺘﯽ آﺟﺮي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺸﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ دوردﺳﺖ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ‪ ،‬در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 9-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ‬
‫‪ 1-9-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ را ﺑﯿﺎن‬
‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺼﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯿﺎت‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ‪،‬‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺻﻮل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي اﺟﺮاﯾﯽ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻋﻤﻞآوري و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺑﺘﻦﻫﺎ و اﻧﻮاع آن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ و‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻦآرﻣﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ اﻧﻮاع ﺑﺎرﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ دالﻫﺎ‪ ،‬دﯾﻮارﻫﺎ‪ ،‬ﭘﯽﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ‬
‫ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﻮاﺑﻂ وﯾﮋه ﻃﺮاﺣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ و زﻟﺰﻟﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل‬
‫آنﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺣﺪي اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-9-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮح‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‪ ،‬اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه و‬
‫ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎوي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎي‬
‫‪9‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﺑﺘﻦآرﻣﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 20‬ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 10-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي‬
‫‪ 1-10-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي‬
‫ﻓﻮﻻدي ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ‬
‫اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزهاي و ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺐ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل آنﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺣﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‬
‫ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﺳﺖ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ روش ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺣﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ‪ ،‬روش‬
‫ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ )‪ (LRFD‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻨﺒﻪي اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ‪ ،‬ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ‬
‫روش ﺗﻨﺶ ﻣﺠﺎز و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ دو ﺳﺮي ﺿﺮاﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ‬
‫ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎرﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺎز )‪ (ASD‬ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫اﯾﻦ روش در ﭘﯿﻮﺳﺖ )‪ (1‬اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺣﺪي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزه ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎ‬
‫و اﺗﺼﺎﻻت آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل و ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 2-10-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺧﺎص از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻞﻫﺎي ﺟﺎده و راهآﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 11-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫‪ 1-11-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ« در دو ﺑﺨﺶ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ‬
‫ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي‬
‫ﺑﻪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهاي ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮهاي و ﻗﺎب ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﮏ »‪ «LSF‬و در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ‪،‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺎﯾﻖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر »‪ ،«ICF‬ﭘﻨﻞﻫﺎي ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺒﮏ‬
‫ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ‪ 3D‬و ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-11-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﯾﺎزدﻫﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎي‬
‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 12-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ‪ :‬اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎر در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا‬
‫‪ 1-12-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ‬
‫ﻣﺠﺮي‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ‪ ،‬ﺷﻬﺮداري و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان‪،‬‬
‫ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬اﺑﻨﯿﻪ‪ ،‬وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ‬
‫و درﺧﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬اﯾﻤﻨﯽ ﻋﺎﺑﺮان و ﻣﺠﺎوران ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬
‫ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﺮﯾﻖ‪ ،‬ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ‬
‫و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪ ،‬اﯾﻤﻨﯽﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر در اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ دارﺑﺴﺖ‪ ،‬ﻧﺮدﺑﺎن و ‪ ...‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ در‬
‫ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻤﻨﯽ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺣﻔﺎﻇﺖ دﯾﻮارﻫﺎي‬
‫‪11‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﮔﻮدﺑﺮداري و اﯾﻤﻨﯽ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ اﺳﮑﻠﺖ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ و در آﺧﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪،‬‬
‫ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع‪ ،‬ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 2-12-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬
‫ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 13-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫‪ 1-13-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺗﺎ‬
‫‪ 1000‬وﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﯿﺶ از ‪ 1000‬وﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ‬
‫)ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ(‪ ،‬ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ ‪ 1000‬وﻟﺖ ﺗﻐﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮازم و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي آنﻫﺎ‬
‫وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺛﺎﺑﺖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ‪ -‬اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻼﺋﻢ و ﻓﺮﻣﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻪ‬
‫آنﻫﺎ ‪ -‬ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﯿﻢﮐﺸﯽﻫﺎي داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق )اﻧﺸﻌﺎب‪ ،‬ﭘﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻟﺪ(‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت‬
‫ﻧﺼﺐ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺎق ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‪ ،‬اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري‪ ،‬ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ‬
‫ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﻨﺘﺮل‪ ،‬ﻣﺪارﻫﺎ )ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ‪ -‬ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ( و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ‪،‬‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ‪ ،‬ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-13-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺎري‪ ،‬اداري‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي داﺋﻤﯽ و‬
‫ﻣﻮﻗﺖ‪ ،‬ﭘﺎركﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن وﺿﻊ ﻧﺸﺪه‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ(‪،‬‬
‫وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‬
‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﺎﻋﻘﻪﮔﯿﺮ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 14-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ :‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‬
‫‪ 1-14-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻓﺮاد و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و‬
‫ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا‪ ،‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻪداري‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰي و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪ ،‬و ﺗﻬﯿﻪ و‬
‫ذﺧﯿﺮة آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻢزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ دﻣﺎ‪ ،‬رﻃﻮﺑﺖ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ وزش و ﺗﻤﯿﺰي ﻫﻮا‪ ،‬ﻫﻮاي‬
‫داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪ ،‬ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻫﻮا‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ ﻫﻮا و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آبﮔﺮم و آبﺳﺮد ﻣﻮرد‬
‫اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮدﮐﻨﻨﺪه‬
‫ازﻗﺒﯿﻞ دﯾﮓ‪ ،‬ﭼﯿﻠﺮ‪ ،‬ﻣﺨﺰن اﻧﺒﺴﺎط‪ ،‬آب ﮔﺮمﮐﻦ‪ ،‬ﺑﺨﺎري‪ ،‬ﮐﻮﻟﺮ‪ ،‬ﮐﻮره و ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار‬
‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮاي اﺣﺘﺮاق و ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق‬
‫وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻮﺧﺖﺳﻮز ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد و در آﺧﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺮﯾﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 2-14-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا‪ ،‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻪداري‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‬
‫ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ذﺧﯿﺮه آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪،‬‬
‫اﻟﻒ( ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ب( ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ج( ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺳﻮﺧﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪13‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 15-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺮﻗﯽ‬
‫‪ 1-15-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮاي آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺎدهروﻫﺎي‬
‫ﻣﺘﺤﺮك وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻧﻮاع آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي‬
‫ﮐﺸﺸﯽ و آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار‪ ،‬ﺑﺮاﻧﮑﺎرد‪ ،‬ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ‪،‬‬
‫ﺧﻮدرو‪ ،‬ﺑﺎر و ‪ . ...‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام از آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺿﻊ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺑﺨﺶ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ‪ ،‬زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ‪ ،‬ﻋﺮض و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و ﺟﻤﻌﯿﺖ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ در ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ‬
‫ﻣﺒﺤﺚ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﺎدهروي ﻣﺘﺤﺮك ﻫﻢ ﺷﺮح داده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن‬
‫اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪاول اﺑﻌﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻌﺎد آﺳﺎﻧﺴﻮر‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠّﯽ و‬
‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻮارد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-15-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺎدهروﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 16-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‬
‫‪ 1-16-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪،‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻫﻮاﮐﺶ ﻓﺎﺿﻼب‪ ،‬ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﺑﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺴﺖ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 2-16-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬اﺟﺮاي ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼب و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻌﺪ از ﭘﻤﭗ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب در آن ﺗﺤﺖ‬
‫ﻓﺸﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 17-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫‪ 1-17-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و‬
‫ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ‪،‬‬
‫اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ‪ ،‬ﻧﺼﺐ‪ ،‬راه اﻧﺪازي و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮي ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬
‫‪ 5000‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻﻣﺮﺑﻊ را‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ‪،‬‬
‫دودﮐﺶﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻮارﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮاي اﺣﺘﺮاق‪ ،‬ﻧﺼﺐ‪ ،‬راهاﻧﺪازي‪ ،‬اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻟﻮازم ﮔﺎزﺳﻮز در‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در آنﻫﺎ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 2-17-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ‪ ،‬ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل‬
‫ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ ﺑﺨﺶ اول ﻣﺒﺤﺚ‪:‬‬‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز‪،‬‬
‫دودﮐﺶﻫﺎ و ﻫﻮارﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز‪ ،‬ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي ﮔﺎز ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ‬
‫ﻓﺸﺎر ‪ 1/4‬ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ‪ 160‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 4‬اﯾﻨﭻ را‬
‫در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺒﺤﺚ‪:‬‬‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪،‬‬
‫ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاي ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 60‬ﭘﻮﻧﺪ‬
‫ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ 160‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 5000‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ را در‬
‫ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 18-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا‬
‫‪ 1-18-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ‪ ،‬آﺳﺎﯾﺶ ﺻﻮﺗﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻣﮑﺎﻧﺎت در زﻧﺪﮔﯽ‬
‫ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﻫﺎ و‬
‫ﺣﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻃﺮاف را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ درك ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ‬
‫و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ‬
‫در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ آن را ﺣﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﻣﻘﺮرات آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪،‬‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاز ﻣﻌﺎدل ﻧﻮﻓﻪ زﻣﯿﻨﻪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪاي وزن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي‬
‫ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاز ﮐﻮﺑﻪاي ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه وزن‬
‫ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﻘﻒ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت و زﻣﺎن واﺧﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 2-18-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮاي ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ زﻣﯿﻨﻪ و زﻣﺎن واﺧﻨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮي‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ زﻣﯿﻨﻪ‪ ،‬زﻣﺎن واﺧﻨﺶ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺻﺪاﺑﻨﺪي ﺟﺪارﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪.‬‬
‫‪ 19-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي‬
‫‪ 1-19-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫در ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي‬
‫ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﺒﺤﺚ ‪ 19‬ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬روشﻫﺎي ﻃﺮح‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ اﺟﺮاي ﻋﺎﯾﻖﮐﺎري ﺣﺮارﺗﯽ‬
‫ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻬﻮﯾﻪ‪ ،‬ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ آبﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ‪،‬‬
‫و اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺸﺨﺺ‬
‫ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره دﯾﮕﺮ ﺿﻮاﺑﻂ‬
‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 2-19-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي‬
‫ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ در ﻗﺎﻟﺐ دو روش )اﻟﻒ‬
‫ﮐﺎرﮐﺮدي و روش ب ﺗﺠﻮﯾﺰي( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از روش ﮐﺎرﮐﺮدي ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ ،‬اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روش ﺗﺠﻮﯾﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 9‬ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻣﻔﯿﺪ زﯾﺮ‬
‫‪ 2000‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 20-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ :‬ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ‬
‫‪ 1-20-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪،‬‬
‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ‬
‫ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮي ﺗﻬﺪﯾﺪ‬
‫ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﭘﯿﺎم‪ ،‬ﺳﺎزه‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و دﯾﮕﺮ‬
‫اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﺋﻢ و اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼكﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬از ﻗﺒﯿﻞ‬
‫اﺷﺎرات ﺣﺮﮐﺘﯽ دﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﯽ و ﻧﻮري و آژﯾﺮﻫﺎي ﺧﻄﺮ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-20-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﺷﻬﺮي‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ‪ ...‬ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪.‬‬
‫‪ 21-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ‪ :‬ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ‬
‫‪ 1-21-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ‬
‫آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي‪ ،‬ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻠّﯽ‪ ،‬ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺿﺮوري و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﭘﺮدازد‪.‬‬
‫رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث‪ ،‬ﺗﻬﺪﯾﺪات و اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي‬
‫اﺳﺎﺳﯽ و ﺿﺮوري ﻣﺮدم‪ ،‬ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺪاوم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮدم )از ﻗﺒﯿﻞ آب‪ ،‬ﻧﺎن و ﻏﺬا‪ ،‬ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه‪،‬‬
‫اﻧﺮژي‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﯿﺖ( و ﺳﻬﻮﻟﺖ در اداره ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از‬
‫ﺗﺠﺎوزات ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺮب دﺷﻤﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮحرﯾﺰي و اﺟﺮاي‬
‫ﻃﺮحﻫﺎي دﻓﺎع ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات‬
‫ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات‬
‫ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻤﻦﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺳﺎزي‪،‬‬
‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‪ ،‬ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ‪ ،‬در ﺣﻮزه‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 2-21-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫‪ ‬ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮي‪ ،‬در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر‬
‫ﺑﺎرﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف از ﺟﻤﻠﻪ‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ‪4‬‬
‫ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬اداري و ﺗﺠﺎري ‪ 4‬ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻫﺘﻞﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺪارس‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ‪ 100‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي‬
‫ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬
‫ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺪﻫﺎ‪ ،‬آبﺑﻨﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬ﺑﺮجﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ‪ ،‬ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬دﮐﻞﻫﺎ‪ ،‬دودﮐﺶﻫﺎ‪ ،‬اﺑﻨﯿﻪ راهﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻞﻫﺎ‪،‬‬
‫ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ‪ ،‬اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر‪ ،‬اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺮوﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و‬
‫ﮔﺎز و آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺑﺮق‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ‪ ،‬اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻘﻠﯿﻞ‬
‫ﻓﺸﺎر ﮔﺎز‪ ،‬ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق‪ ،‬دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي‪ ،‬رؤﺳﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﺷﻮراي‬
‫ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠّﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻠّﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬
‫و ﺳﺘﺎد ﮐﻞ )ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ(‪،‬‬
‫ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠّﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اﺻﻠﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر‪،‬‬
‫دﻓﺎع‪ ،‬اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ وﯾﮋه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي‬
‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ‪ ،‬ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺎري‪ ،‬اداري ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ‬
‫‪19‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺑﯿﺶ از ‪ 500‬ﺗﺨﺘﺨﻮاب و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزهﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﺎص ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ‬
‫آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﯾﮋه ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرج از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ )‪ (EMP‬و‬
‫ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺒﺮي‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي‪ ،‬ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎزهﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‪ ،‬اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-2-1‬آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﻣﻌﻤﻮﻻً وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل و اﺟﺰا دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ )ﻧﻔﺮ(‬
‫ﯾﺎ ﺑﺎر ﯾﺎ ﻫﺮ دو را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 2-2-1‬آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺸﺸﯽ‪(15) :‬‬
‫آﺳﺎﻧﺴﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ و ﺷﯿﺎر ﻓﻠﮑﻪ ﮐﺸﺶ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ‬
‫آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 3-2-1‬آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ‪(15) :‬‬
‫در اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﺑﯿﻦ‪ ،‬ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وزﻧﻪ‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻢ و ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪.‬‬
‫‪ 4-2-1‬آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺪ‬
‫ﺧﻄﺮﻧﺎك )ﻣﻌﻤﻮﻻً ‪ (50 p.p.m‬وﺟﻮد ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﻮري ﯾﺎ ﻃﺮق دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 5-2-1‬آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺪ‬
‫ﺧﻄﺮﻧﺎك‪ ،‬وﺟﻮد ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﻮري ﯾﺎ ﻃﺮق دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 6-2-1‬آﮔﻬﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي وﺗﺎﺑﻠﻮ‪(20) :‬‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮي‪ ،‬رﻧﮓ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 7-2-1‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ‪(2) :‬‬
‫آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ‪1375‬‬
‫‪ 8-2-1‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ‪(2) :33‬‬
‫آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ‪ 33‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮلﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ‪ 1383‬ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان‬
‫‪ 9-2-1‬اﺗﺼﺎل‪(10) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 10-2-1‬اﺗﺼﺎل ﺳﺎده‪(10) :‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﺳﺎده ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺎهﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺧﺮﭘﺎﻫﺎ‪ ،‬اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ )ﺑﺪون ﻗﯿﺪ‬
‫دوراﻧﯽ( ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮش )ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫‪ 11-2-1‬اﺗﺼﺎل ﮔﯿﺮدار‪(10) :‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﮔﯿﺮدار ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﺗﺼﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد دوران‬
‫ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 12-2-1‬اﺗﺼﺎل ﻧﯿﻤﻪﮔﯿﺮدار‪(10) :‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﻧﯿﻤﻪﮔﯿﺮدار ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﺗﺼﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوران ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 13-2-1‬ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺎ‪(3) :‬‬
‫ﻣﻨﻈﻮر از ارﺗﻔـﺎع ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ از ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ارﺗﻔـﺎع ﻃﺒﻘﻪ آﺧﺮ ﺑﻨﺎ‪،‬‬
‫ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ارﺗﻔـﺎع ﺑﻨﺎ‬
‫ﺑﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ از ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔـﺎع ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 14-2-1‬اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن‪(13) :‬‬
‫ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻤﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 15-2-1‬اﻃﻼﻋﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ دادهﻫﺎي ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮدازش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 16-2-1‬اﻋﻀﺎء ﺑﺎرﺑﺮ‪(3) :‬‬
‫اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 17-2-1‬اﻋﻀﺎء ﻣﺨﺘﻠﻂ‪(10) :‬‬
‫اﻋﻀﺎي ﺳﺎزهاي ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ آنﻫﺎ از ﺑﺘﻦ و ﻓﻮﻻد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 18-2-1‬اﻋﻀﺎء ﻣﺮﮐﺐ‪(10) :‬‬
‫اﻋﻀﺎي ﺳﺎزهاي ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ آنﻫﺎ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻓﻮﻻدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 19-2-1‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻨﺎ‪(3) :‬‬
‫اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ 20-2-1‬اﻟﮑﺘﺮود زﻣﯿﻦ‪(13) :‬‬
‫ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدي ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎدي ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ‬
‫ﺑﻮده و ﺑﺎ آن اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 21-2-1‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر اوﻟﯿﻪ‪(17) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺎز از ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎز ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺼﺐ و ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺣﺠﻢ‬
‫ﮔﺎز را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 22-2-1‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ‪(17) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎز را ﺗﻘﻠﯿﻞ داده و ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 23-2-1‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﻤﺪه‪(17) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﮔﺎز‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز‬
‫اﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 24-2-1‬اﯾﻨﺮﺳﯽ ﺣﺮارﺗﯽ‪(19) :‬‬
‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﺪارﻫﺎي داﺧﻠﯽ در ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي‪ ،‬ﺑﺎز ﭘﺲ دادن آن و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ‬
‫ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎي دﻣﺎ و ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ .‬اﯾﻨﺮﺳﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮم ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 25-2-1‬ﺑﺎزﺷﻮ‪(19) :‬‬
‫ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬دﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج‪،‬‬
‫ﺧﺮوج ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﻧﻮرﮔﯿﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ 26-2-1‬ﺑﺎم ﺗﺨﺖ‪(19) :‬‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 10‬درﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي آن‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ دارد‪.‬‬
‫‪ 27-2-1‬ﺑﺎﻟﮑﻦ‪(4) :‬‬
‫ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ‪ 2‬ﯾﺎ ‪ 3‬ﻃﺮف ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮاي آزاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و زﯾﺮ آن ﺑﻪ‬
‫وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪاي اﺷﻐﺎل ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 28-2-1‬ﺑﺎم ﺷﯿﺐدار‪(19) :‬‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ 10‬درﺟﻪ و ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 60‬درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ دارد‪.‬‬
‫ﺑﺮ روي ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺐدار‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج و در زﯾﺮ آن‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻗﺮار دارد‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﺷﯿﺐ ﺟﺪار ﺑﯿﺶ از ‪ 60‬درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از دﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ دﯾﻮار ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 29-2-1‬ﺑﺨﺎري ﺑﺎ دودﮐﺶ‪(14) :‬‬
‫ﺑﺨﺎري ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز‪ ،‬ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق را از ﻃﺮﯾﻖ‬
‫دودﮐﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 30-2-1‬ﺑﺨﺎري ﺑﺪون دودﮐﺶ‪(14) :‬‬
‫ﺑﺨﺎري ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺪون دودﮐﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﺸﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻮا و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮﻗﯽ‪،‬‬
‫ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻓﻀﺎ را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 31-2-1‬ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎدي‪(13) :‬‬
‫ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي ﻫﺎدي )ﻓﻠﺰي( و اﺟﺰاي دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﺎدي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻟﻤﺲ‬
‫ﻧﻤﻮد و ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﺑﺮﻗﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺪار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 32-2-1‬ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژي‪(19) :‬‬
‫ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺣﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي‪.‬‬
‫‪ 33-2-1‬ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ‪(13) :‬‬
‫ﭘﺪﯾﺪهاي اﺳﺖ ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد‬
‫ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 34-2-1‬ﺑﻌﺪ اﺳﻤﯽ‪(10) :‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻌﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻃﻊ‪.‬‬
‫‪ 35-2-1‬ﺑﻨﺎي ﻣﻮﺟﻮد‪(3) :‬‬
‫ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮا و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 36-2-1‬ﭘﺎﮐﺖ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻨﺎ‪(4) :‬‬
‫ﺣﺠﻢ ﺳﺎده ﺷﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب در آن ﻣﺤﺎط ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 37-2-1‬ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺣﺮارﺗﯽ‪(19) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻣﺪار ﻗﺮار دارد و اﻧﺮژي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻣﺪار ﺗﻮزﯾﻊ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﯾﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﯾﺎﺗﻮر(‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 38-2-1‬ﭘﺎﯾﺪاري‪(10) :‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺎرﮔﺬاري اﺟﺰاي ﺳﺎزهاي‪ ،‬ﻗﺎب ﯾﺎ ﺳﺎزه‪ ،‬ﮐﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎ‬
‫ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 39-2-1‬ﭘﺮﭼﻢ‪(20) :‬‬
‫ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﺜﻞ ﭘﺎرﭼﻪ و‪ ...‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 40-2-1‬ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل‪(2) :‬‬
‫ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮن‬
‫‪ 41-2-1‬ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(2) :‬‬
‫ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 42-2-1‬ﭘﮑﯿﺞ ﮔﺎزﺳﻮز‪(17) :‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه آب ﮔﺮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 43-2-1‬ﭘﻼك‪(20) :‬‬
‫ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﻘﺮرات ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻨﺎ دارد‪.‬‬
‫‪ 44-2-1‬ﭘﻠﮑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ‪(3) :‬‬
‫ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮏ ﻃﺮف در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي آزاد ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 45-2-1‬ﭘﻠﮑﺎن ﻣﺘﺤﺮك‪(3) :‬‬
‫ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 46-2-1‬ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ‪(15) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﺮدن آنﻫﺎ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ‬
‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورده ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺒﺐ‬
‫‪26‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ ﭘﻠﮑﺎن‬
‫ﺑﺮﻗﯽ ‪ 30‬و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 35‬درﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 47-2-1‬ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ‪(19) :‬‬
‫ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬اﻋﻢ از دﯾﻮارﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻘﻒﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻒﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻄﻮح ﻧﻮرﮔﺬر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ‪،‬‬
‫ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه‪ ،‬و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ‪ ،‬در وﺟﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﺠﺎور ﺧﺎك و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 48-2-1‬ﭘﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎزه و ﺧﺎك در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﯿﻦ ﺳﺎزه و زﻣﯿﻦ‬
‫از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 49-2-1‬ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ ﮐﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ )ﻋﻤﻖ ﭘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﭘﯽ و ﯾﺎ‬
‫ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﯽﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد‪ ،‬ﻧﻮاري و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺘﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ از ﻧﻮع دال ﺗﻨﻬﺎ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﯿﺮ و دال ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 50-2-1‬ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﯾﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﻓﻘﯽ آﻧﻬﺎ از ‪ 10‬ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﯽﻫﺎ‬
‫ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬اﻧﻮاع ﺷﻤﻊﻫﺎ‪ ،‬دﯾﻮاركﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎي ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ‬
‫وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻣﯿﺎﻧﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﮐﻼﻫﮏ ﯾﺎ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﺎزه را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 51-2-1‬ﭘﯽﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﭘﯽﻫﺎي‬
‫ﺻﻨﺪوﻗﻪاي و ﭘﯽﻫﺎي ﭼﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 52-2-1‬ﭘﯽﻫﺎي وﯾﮋه‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرﻫﺎ ﯾﺎ رﯾﺰ ﺷﻤﻊﻫﺎ‪،‬‬
‫ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺷﻨﯽ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺧﺎك در ﻋﻤﻖ‪ .‬در اﯾﻦ ﭘﯽﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر از ﺳﺎزه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ از ﻓﺸﺎر‪،‬‬
‫ﮐﺸﺶ ﯾﺎ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 53-2-1‬ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي‪(20) :‬‬
‫ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﮑﻞ‪ ،‬رﻧﮓ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﻪ دﯾﺪه آﯾﺪ و ﺣﺎوي ﭘﯿﺎم‬
‫ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﺳﺎزه ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮده‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ دﯾﻮاري اﻟﺼﺎق ﯾﺎ روي زﻣﯿﻦ و‬
‫ﻧﺮده و اﻣﺜﺎل آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 54-2-1‬ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ‪(20) :‬‬
‫ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎري ﺧﻄﺮزا ﯾﺎ ﻫﺸﺪار وﺟﻮد ﺧﻄﺮي ﯾﺎ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎري‬
‫ﯾﺎ راهﻫﺎي ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 55-2-1‬ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي )از ﺟﻬﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده(‪(20) :‬‬
‫‪ -1‬ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺗﺎﺑﻠﻮي داﺋﻢ‪ :‬ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺟﻮاز ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ داراي زﻣﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺟﻮاز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻠﻮي‬
‫داﺋﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﻮﻗﺖ‪ :‬ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬درﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻟﺰاﻣﯽ‬
‫ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 56-2-1‬ﺗﺎﺑﻠﻮي ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن و ﻗﺪرت ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺣﻀﺎر را ﺑﻪ‬
‫ﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬
‫‪ 57-2-1‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪(13) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي اﺳﺖ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ داراي‬
‫ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 58-2-1‬ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪(13) :‬‬
‫وﺳﺎﯾﻞ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات‪ ،‬ﻟﻮازم‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي‬
‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻟﻮازم و اﺳﺒﺎب و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ‬
‫ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪.‬‬
‫‪ 59-2-1‬ﺗﺠﻬﯿﺰات دﺳﺘﯽ‪(13) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدي در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻮﺗﻮر‪ ،‬در‬
‫ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ 60-2-1‬ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺼﺐ ﺛﺎﺑﺖ‪(13) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 61-2-1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﯿﮏ‪(10) :‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزهاي ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 62-2-1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ‪(10) :‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزهاي ﺑﺎ ﻓﺮض رﻓﺘﺎر ﺻﻠﺐ – ﺧﻤﯿﺮي ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ‬
‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﺮاﺑﯽ‪.‬‬
‫‪ 63-2-1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزهاي‪(10) :‬‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﺎر‪ ،‬ﺑﺮ اﻋﻀﺎء و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه‪.‬‬
‫‪ 64-2-1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮاﻻﺳﺘﯿﮏ‪(10) :‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزهاي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬
‫‪ 65-2-1‬ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا‪(14) :‬‬
‫ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﻮاي ﻓﻀﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﻫﻮاي آزاد‪ ،‬ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 66-2-1‬ﺗﺮاز ﻃﺒﻘﻪﺷﺪن آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢﺗﺮاز ﺷﺪن ﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﺤﻞ ورودي ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 67-2-1‬ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ‪(17) :‬‬
‫اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت روﺷﻦ ﻧﺸﺪن ﻣﺸﻌﻞ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺴﯿﺮ ورود ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﻌﻞ و‬
‫ﺷﻤﻌﮏ آن ﻫﺮ دو ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 68-2-1‬ﺗﺴﻠﯿﻢ‪(10) :‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ اﻻﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 69-2-1‬ﺗﺼﺮف‪(4) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه(‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻘﺼﻮد از "ﺗﺼﺮف" در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات‪ ،‬ﻧﻮع ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺑﻨﺎ ﯾﺎ‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺼﻮدي ﻣﻌﻠﻮم در دﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻮده ﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮاي آن ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻮرد‬
‫اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮد‪ .‬اﻧﻮاع ﺗﺼﺮفﻫﺎ ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺼﺮف اداري و ﺣﺮﻓﻪاي‬
‫‪ -2‬ﺗﺼﺮف اﻧﺒﺎري‬
‫‪ -3‬ﺗﺼﺮف آﻣﻮزﺷﯽ‪ -‬ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‬
‫‪ -4‬ﺗﺼﺮف ﺗﺠﻤﻌﯽ‬
‫‪ -5‬ﺗﺼﺮف درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ‬
‫‪ -6‬ﺗﺼﺮف ﺻﻨﻌﺘﯽ‬
‫‪ -7‬ﺗﺼﺮف ﮐﺴﺒﯽ و ﺗﺠﺎري‬
‫‪ -8‬ﺗﺼﺮف ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ‬
‫‪ -9‬ﺗﺼﺮف ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‬
‫‪ 70-2-1‬ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا‪(14) :‬‬
‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ذرات زﯾﺎنآور ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ‪ ،‬ذرات ﻣﻌﻠﻖ‪ ،‬دود‪ ،‬ﮔﺎزﻫﺎي‬
‫زﯾﺎنآور و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 71-2-1‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪(14) :‬‬
‫ورود و ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻫﻮا در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪.‬‬
‫‪ 72-2-1‬ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﮔﺎز )رﮔﻮﻻﺗﻮر(‪(17) :‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ورودي را ﮐﺎﻫﺶ داده و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد‪.‬‬
‫‪ 73-2-1‬ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ‪(4) :‬‬
‫ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻮﻗﻒ و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ‬
‫در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 74-2-1‬ﺗﻬﻮﯾﻪ‪(14-19) :‬‬
‫روﻧﺪ دﻣﯿﺪن ﯾﺎ ﻣﮑﯿﺪن ﻫﻮا‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ از ﻫﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﺳﺎﯾﺶ )از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻣﯿﻌﺎن‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي‬
‫از رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ(‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺒﻮع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 75-2-1‬ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع‪(19-14) :‬‬
‫ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻢ زﻣﺎن دﻣﺎ‪ ،‬رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬
‫ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ 76-2-1‬ﺗﯿﺮ‪(10) :‬‬
‫ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﯽ‪.‬‬
‫‪ 77-2-1‬ﺗﯿﺮ ورق‪(10) :‬‬
‫ﺗﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ آن از ورق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 78-2-1‬ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ‪(4) :‬‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺳﻄﻮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز در‬
‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 79-2-1‬ﺟﺪار ﻧﻮرﮔﺬر )ﺷﻔﺎف ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف(‪(19) :‬‬
‫ﺟﺪاري ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ‪ %5‬اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺪار ﻧﻮرﮔﺬر ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺷﻔﺎف و ﻣﺎت اﺳﺖ و‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ‪ ،‬درﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻮرﮔﺬر‪ ،‬ﻧﻮرﮔﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 80-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه )ﻓﻠﺰي(‪(13) :‬‬
‫اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮوز اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺪاﻧﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ ﻫﺎديﻫﺎي ﺑﺮﻗﺪاري ﮐﻪ در‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي داراي اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 81-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪﺑﺎر )ﯾﮏ ﻣﺪار(‪(13) :‬‬
‫اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪاري ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 82-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‪(13) :‬‬
‫ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ )ﻣﻨﺘﺠﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي آﻧﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻫﺎديﻫﺎي ﺑﺮﻗﺪار ﯾﮏ‬
‫ﻣﺪار ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪ ،‬ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 83-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ‪(13) :‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 84-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎز‪(13) :‬‬
‫)ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎز ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﻫﺎدي(‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﺷﺮاﯾﻄﯽ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﻣﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺎدي از ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن‬
‫ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﻮرد ﻫﺎديﻫﺎ )ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ( ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻤﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎز ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 85-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺖ‪(13) :‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪاري ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي ﻫﺎدي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‪،‬‬
‫ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 86-2-1‬ﺟﻮش اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮراخ داﯾﺮهاي ﺷﮑﻞ در ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آن‬
‫ﻋﻀﻮ و ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 87-2-1‬ﺟﻮش ﺷﯿﺎري ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻣﻞ‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮش ﺷﯿﺎري ﮐﻪ در آن ﻓﻠﺰ ﺟﻮﺷﮑﺎري از ﮐﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﻀﻮ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 88-2-1‬ﺟﻮش ﺷﯿﺎري ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﺴﺒﯽ‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮش ﺷﯿﺎري ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﻤﺘﺮ از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮ اﺗﺼﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 89-2-1‬ﺟﻮش ﮐﺎم‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮراخ اﻣﺘﺪادﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ‪.‬‬
‫‪ 90-2-1‬ﺟﻮش ﮔﻮﺷﻪ‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺜﻠﺜﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح اﻋﻀﺎي ﻣﻘﺎﻃﻊ‪.‬‬
‫‪ 91-2-1‬ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﻞﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺳﺎﻧﺴﻮر در آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﺑﯿﻦ و وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل در اﯾﻦ‬
‫ﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دﯾﻮارهﻫﺎ‪ ،‬درﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎت و درﻫﺎ و درﯾﭽﻪﻫﺎي اﺿﻄﺮاري ﻣﺤﺼﻮر‬
‫ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 92-2-1‬ﭼﺎﻫﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎ ﮐﻒ ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر )ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر( را ﭼﺎﻫﮏ‬
‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 93-2-1‬ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي‪(17) :‬‬
‫ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﮓزدﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮔﺎز دﻓﻨﯽ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 94-2-1‬ﺣﯿﺎط‪(3) :‬‬
‫ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺪون ﺳﻘﻒ و ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﮐﻪ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﺮف ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ‬
‫از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﻮد‪ ،‬در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﺣﯿﺎط داﺧﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 95-2-1‬ﺣﯿﺎط ﻣﺤﺼﻮر )ﭘﺎﺳﯿﻮ(‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎز‪ ،‬ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺿﻼع آن در ﺗﻤﺎم ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬
‫‪ 96-2-1‬ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮع ﺧﺎك و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﮐﻢ دارد و در ﭘﺎﯾﺪاري‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 97-2-1‬ﺧﺴﺘﮕﯽ‪(10) :‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﺷﺮوع ﺗﺮكﺧﻮردﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آن در اﺛﺮ ﺗﮑﺮار ﺑﺎر زﻧﺪه‬
‫‪ 98-2-1‬دادهﻫﺎي ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮدازش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 99-2-1‬در ﮐﺎﺑﯿﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫دري اﺳﺖ ﮐﻪ در ورودي ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 100-2-1‬دﺳﺘﮕﺎه‪(14) :‬‬
‫ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز )ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ(‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺮژي‬
‫دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪ ،‬ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع( ﻃﺮاﺣﯽ‬
‫و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 101-2-1‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋه‪(14) :‬‬
‫ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺮژي )ﺑﺮق‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ‪ ،‬ﻣﺎﯾﻊ‪،‬‬
‫ﮔﺎز(‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ آبﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﮔﺮمﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺧﻨﮏﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ و‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 102-2-1‬دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ )ﭘﮑﯿﺞ(‪(14) :‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﺳﻮار و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰاي ﻣﺘﺤﺮك و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك‪ ،‬آﻣﺎده ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 103-2-1‬دﺳﺘﮕﯿﺮه )ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺮﻗﯽ(‪(15) :‬‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮهاي از ﺟﻨﺲ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦآﻣﺪن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 104-2-1‬دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‪(2) :‬‬
‫ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬
‫‪ 105-2-1‬دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(2) :‬‬
‫دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح‪ ،‬اﺟﺮا‪ ،‬ﻧﻈﺎرت اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 106-2-1‬دودﮐﺶ‪(14-17) :‬‬
‫ﻣﻌﺒﺮي ﻓﻠﺰي ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق از راه آن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 107-2-1‬دودﮐﺶ ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‪(14-17) :‬‬
‫دودﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺒﺮ اﻧﺘﻘﺎل دود‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮع و ﮐﻼس ﻣﻌﯿﻨﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ‬
‫ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه و‬
‫داراي ﭘﻼك ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 108-2-1‬دوره اﺟﺮا‪(2) :‬‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎنﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬
‫‪ 109-2-1‬دوره ﻧﻈﺎرت‪(2) :‬‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎنﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 110-2-1‬دﯾﮓ‪(14) :‬‬
‫ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﻣﺎزاي ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ آبﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ‪ ،‬آب ﮔﺮم ﯾﺎ‬
‫ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 111-2-1‬دﯾﻮار‪(19) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﻮرﮔﺬر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 60‬درﺟﻪ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 112-2-1‬دﯾﻮار آﺗﺶ‪(14) :‬‬
‫ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺖ و از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎ‪ ،‬از‬
‫ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﯾﺎ آن را ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 113-2-1‬دﯾﻮار ﺟﺎن ﭘﻨﺎه‪(3) :‬‬
‫ﺑﺨﺶ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ در ﺑﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬
‫اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 114-2-1‬دﯾﻮار دودﺑﻨﺪ‪(3) :‬‬
‫دﯾﻮار ﯾﺎ دﯾﻮاره اي ﮐﻪ راﻫﺮوي ﺧﺮوج را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ در ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ‬
‫ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و دود ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 115-2-1‬دﯾﻮار ﮐﺘﯿﺒﻪ‪(3) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻي ﭘﻨﺠﺮه )ﯾﺎ ﺑﺎزﺷﻮ( واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 116-2-1‬دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮك‪(3) :‬‬
‫دﯾﻮاري ﮐﻪ در ﻣﺮز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 117-2-1‬راه ﭘﻠﻪ‪(3) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راه ﺧﺮوج ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع رﻓﺖ و آﻣﺪ از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ‬
‫دﯾﮕﺮ را ﺑﺪون ﺗﺪاﺧﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 118-2-1‬رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ‪(2) :‬‬
‫ﻣﻌﻤﺎري‪ ،‬ﻋﻤﺮان‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﺗﺮاﻓﯿﮏ‪.‬‬
‫‪ 119-2-1‬رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ‪(2) :‬‬
‫رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ‪ 1‬ﻣﺎده ‪ 7‬ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ 120-2-1‬رﻧﮓﻫﺎي داراي ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻤﻨﯽ‪(20) :‬‬
‫در ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي‪ ،‬ﻧﻮراﻧﯽ و ﻧﻮري اﯾﻤﻨﯽ رﻧﮓﻫﺎي ﺧﺎص داراي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺪول زﯾﺮ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﮐﻠﯽ اﯾﻦ رﻧﮕﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫رﻧﮓ‬
‫ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻗﺮﻣﺰ‬
‫ﺑﺎزدارﻧﺪه )اﻋﻼم ﺧﻄﺮ(‬
‫ﮐﺎرﺧﻄﺮﻧﺎك‪ -‬اﯾﺴﺖ‪ -‬ﺗﻮﻗﻒ اﺿﻄﺮاري‪-‬ﺗﺨﻠﯿﻪ‬
‫زرد ﮐﻬﺮﺑﺎﺋﯽ‬
‫ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه‬
‫ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ -‬اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ‪ -‬ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ‬
‫آﺑﯽ‬
‫اﻟﺰام ﮐﻨﻨﺪه‬
‫ﮐﺎر ﯾﺎ اﻗﺪام ﺧﺎص ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮي آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫درﻫﺎ‪ -‬ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ‪ -‬راهﻫﺎي ﻓﺮار‪ -‬اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ و‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻦ‬
‫ﮐﻤﮏﻫﺎي اوﻟﯿﻪ‪ -‬ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي‬
‫ﺳﺒﺰ‬
‫‪ 121-2-1‬رﯾﻞﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫اﺟﺰاي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ‪ T‬ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 122-2-1‬زﻣﯿﻦ )ﺟﺮم ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ(‪(13) :‬‬
‫ﺟﺮم ﻫﺎدي زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 123-2-1‬زﯾﺮزﻣﯿﻦ‪(3) :‬‬
‫ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 124-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(2) :‬‬
‫ﺑﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﮐﻪ وﺟﻪﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن در ﺳﻄﺢ و ارﺗﻔﺎع‪ ،‬از زﯾﺮ ﭘﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ‪ ،‬ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري‬
‫ﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ 125-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪(11) :‬‬
‫ﺑﻌﻀﺎ اﺟﺰاي ﻏﯿﺮﺳﺎزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‬
‫ً‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰاي ﺳﺎزهاي و‬
‫ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 126-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎص‪(17) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ وﻗﻔﻪ در‬
‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ آﺗﺶﺳﻮزي وﺳﯿﻊ‪ ،‬از‬
‫دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺛﺮوت ﻣﻠّﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 127-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪(17) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 128-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‪(11) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت آن ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬
‫اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ در ﭘﺎي ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫‪ 129-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي درﺟﺎ‪(11) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت آن در ﭘﺎي ﮐﺎر ﺑﺮﺷﮑﺎري و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ‬
‫اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 130-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻧﯿﻤﻪﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‪(11) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﺎت آن در ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ‬
‫ﻗﻄﻌﺎت در ﭘﺎي ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 131-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ‪(4) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺎور ﻣﺘﺼﻞ و ﯾﺎ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ آﻧﻬﺎ درز اﻧﻘﻄﺎع ﺑﯿﻦ دو ﺑﻨﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 132-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻔﺼﻞ‪(4) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت "ﮐﻮﺷﮏ" ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻣﻠﮏ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﭘﻼكﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 133-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﮋه‪(2) :‬‬
‫ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري ﯾﺎ ﺳﺎزه ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ آن داراي ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ‬
‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮا‪ ،‬دﻣﺎ‪،‬‬
‫رﻃﻮﺑﺖ‪ ،‬ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ‪ ،‬ﺻﺪا‪ ،‬وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﺎص در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دارد و‬
‫ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آن ﻧﯿﺰ ﺧﺎص اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 134-2-1‬ﺳﺎزﻣﺎن‪(2) :‬‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﮐﺸﻮر(‬
‫‪ 135-2-1‬ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‪(2) :‬‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن‬
‫‪ 136-2-1‬ﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﺎك ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع‬
‫دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزهاي ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ از‬
‫ﺗﺴﻠﯿﺢ ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 137-2-1‬ﺳﺘﻮن‪(10) :‬‬
‫ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ 138-2-1‬ﺳﻄﺢ اﻟﺰاﻣﯽ‪(4) :‬‬
‫ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪار و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آن در ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 139-2-1‬ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻟﺺ‪(3) :‬‬
‫ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮف ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 140-2-1‬ﺳﻄﺢ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺗﺎﺑﻠﻮ‪(20) :‬‬
‫ﺳﻄﺢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درون ﻗﺎب و ﺳﺎزه ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻗﺎب‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آﮔﻬﯽ‬
‫ﭘﯿﺎم آن اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 141-2-1‬ﺳﻄﺢ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎﺑﯿﻦ‪(15) :‬‬
‫ﺳﻄﺢ ﻣﻔﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﺎدن ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 142-2-1‬ﺳﻄﻮح ﻧﻮرﮔﯿﺮي و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮاي اﻟﺰاﻣﯽ‪(4) :‬‬
‫ﺳﻄﻮﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮرﮔﯿﺮي و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮاي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 143-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪﺑﺎر )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺿﺎﻓﻪﺑﺎر ﺣﺴﮕﺮي را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬
‫ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮارﺷﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﮐﺎﺑﯿﻦ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ از‬
‫ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 144-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺛﻘﻠﯽ‪(6) :‬‬
‫ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻞ ﺳﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﺳﺎزه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 145-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ‪(6) :‬‬
‫ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻞ ﺳﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 146-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ )ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎراﺷﻮت(‪(15) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻي ﭼﺎرﭼﻮب )ﯾﻮك( ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل )در‬
‫ﺻﻮرت ﻟﺰوم( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺳﺮﻋﺖ‪ ،‬ﻓﻌﺎلﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ‬
‫ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻔﻞﺷﺪن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ رﯾﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 147-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﯽ‪(11) :‬‬
‫ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي‬
‫ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دﯾﻮار و ﺳﻘﻒ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداري‪ ،‬ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﻌﺎد اوﻟﯿﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﻓﻀﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 148-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‪(6) :‬‬
‫ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن‪ ،‬ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎبﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﯾﺎ ﻗﺎبﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪيﺷﺪه ﻫﻤﺮاه‬
‫ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻗﺎبﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺷﮕﯿﺮي ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﻧﺪرﮐﺶ آن دو‪ ،‬در ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 149-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪(11) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎي آن داراي ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﺑﺘﻦ داﯾﻤﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺑﻌﺪ از‬
‫ﺑﺘﻦرﯾﺰي‪ ،‬ﺟﺰﯾﯽ از دﯾﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ را دارد‪.‬‬
‫‪ 150-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻠﻬﺎي ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ‪(11) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎي آن از ﭘﻨﻞﻫﺎي ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻮش‬
‫ﺷﺪه ﻓﻮﻻدي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻋﺎﯾﻖ در ﻣﯿﺎن آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دو ﻃﺮف آن ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 151-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎبﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدي‪(11) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻدي ﺳﺮد ﻧﻮرد ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ اﺟﺰاء آن ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت‬
‫ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 152-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺣﻀﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ در آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 153-2-1‬ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر‬
‫دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 154-2-1‬ﺷﺨﺺﺣﻘﻮﻗﯽ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از‬
‫ﺷﻬﺮداريﻫﺎ( داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 155-2-1‬ﺷﺨﺺﺣﻘﯿﻘﯽ‪(2) :‬‬
‫ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺎ ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻤﻪﻫﺎي ﻓﻨﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر از وزارت راه و‬
‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 156-2-1‬ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺮاي ﺳﺎزه و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯽ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬
‫‪ 157-2-1‬ﺷﺮﮐﺖ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اداره‬
‫ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﺷﺄن ﺗﺸﮑﯿﻞ آن اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 158-2-1‬ﺷﻔﺖ‪(3) :‬‬
‫ﻓﻀﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻒ ﺗﺎ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪ ،‬ﺑﺎﻻﺑﺮ‪،‬‬
‫آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺗﻬﻮﯾﻪ‪ ،‬ﻋﺒﻮر دادن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ و ﻏﯿﺮه در ﻧﻈﺮ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 159-2-1‬ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي‪(6) :‬‬
‫ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب و اﺗﻼف اﻧﺮژي و ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﯾﮏ ﺳﺎزه‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎي‬
‫ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﭼﺮﺧﻪاي ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 160-2-1‬ﺷﻤﻌﮏ‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻌﻠﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز‪ ،‬ﺑﺮاي روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺸﻌﻞ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﻣﻮرد‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬در اﻏﻠﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز اﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ‬
‫ﮔﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن آن‪ ،‬ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 161-2-1‬ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ و ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(2) :‬‬
‫ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد و در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 162-2-1‬ﺷﯿﺒﺮاﻫﻪ‪(3) :‬‬
‫ﭘﯿﺎدهراه ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 1‬ﺑﻪ ‪ 20‬ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 163-2-1‬ﺷﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز اﺿﺎﻓﯽ‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻧﺼﺐ و در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‪،‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 164-2-1‬ﺷﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻊ ﮔﺎز ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در آن‪ ،‬ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر‬
‫ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 165-2-1‬ﺷﯿﺮ ﻗﺒﻞ از رﮔﻮﻻﺗﻮر ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﻗﻔﻠﯽ‪(17) :‬‬
‫ﺷﯿﺮ ﺳﻤﺎوري ﮔﻮﺷﻮارهاي ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻧﺼﺐ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي‬
‫ﻓﺸﺎر ﮐﺎري ﺗﺎ ‪ 4‬ﺑﺎر و ﯾﺎ ‪ 60‬ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 166-2-1‬ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ‪(20) :‬‬
‫ﻫﺮآﮔﻬﯽ ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﻨﻘﻮش و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻔﺎف وﯾﺘﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 167-2-1‬ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر‪(2) :‬‬
‫ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬
‫‪ 168-2-1‬ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزي‪(11) :‬‬
‫ﺑﻪ روش ﯾﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ‬
‫ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻬﺮهوري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻦآورﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻢ و‬
‫ﻣﺪوﻻر‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻼت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻄﻮر ﮐﺎرا ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 169-2-1‬ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ )ﺑﺎﻓﺮ( آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮلﻧﺸﺪه ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﮐﻒ ﭼﺎﻫﮏ‬
‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﺎﺑﯿﻦ را ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ ﺑﺮاي ﻣﺘﻮﻗﻒﮐﺮدن ﮐﺎﺑﯿﻦ در ﺳﻘﻮط آزاد ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 170-2-1‬ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت‪(19) :‬‬
‫ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ازاء ﯾﮏ درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ و ﺑﻪ‬
‫ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ :‬ﺧﻄﯽ‪ ،‬ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬
‫‪ 171-2-1‬ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارت‪(19) :‬‬
‫ﻣﻘﺪار ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﻨﺼﺮي ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار‬
‫ﻣﯽﮔﺬرد‪ ،‬در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي دو ﺳﻄﺢ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 172-2-1‬ﻃﺒﻘﻪ‪(3) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﻒ ﻣﺘﻮاﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد‪ .‬در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ‬
‫زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ‪ 120‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻀﺎي زﯾﺮ آن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 173-2-1‬ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ ورودي )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫ﻃﺒﻘﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ورودي اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از آن ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢﺗﺮاز ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 174-2-1‬ﻃﺒﻘﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن‪(3) :‬‬
‫ﻃﺒﻘﻪاي از ﺑﻨﺎ ﮐﻪ از ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎرج ﺑﻨﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﺷﺶ ﭘﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 175-2-1‬ﻃﺮاح‪(2) :‬‬
‫ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 176-2-1‬ﻃﺮاﺣﯽ‪(2) :‬‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاح ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و‬
‫ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 177-2-1‬ﻃﺮاﺣﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاري‪ ،‬اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺷﮑﻞﻫﺎي ﭘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺎك آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 178-2-1‬ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺎ ﮐﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪ ،‬ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 179-2-1‬ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل‪(2) :‬‬
‫ﺗﻮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل در اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ 180-2-1‬ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ‪(19) :‬‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ را از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ‪ .‬در‬
‫ﻣﻮاردي‪ ،‬ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﺑﺮي‪،‬‬
‫ﺻﺪاﺑﻨﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 181-2-1‬ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ‪(20) :‬‬
‫ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻠﻮ‪ ،‬رﻧﮓ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻮراﻧﯽ )روﺷﻨﺎﯾﯽ( ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﯽ‪ ،‬ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ‬
‫ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ و‬
‫‪45‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮراﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮري‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﯽ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ‬
‫ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 182-2-1‬ﻋﻠﻤﮏ ﮔﺎز‪(17) :‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻮدي و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﻧﺸﻌﺎب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺑﺮ روي آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز‬
‫در ﻣﺠﺎورت و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 183-2-1‬ﻓﻀﺎ‪(4) :‬‬
‫در ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻘﺼﻮد از "ﻓﻀﺎ" ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ در ﺗﺼﺮفﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻓﻀﺎﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺗﺼﺮفﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 184-2-1‬ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﮑﻦ و اﯾﻮان‪ ،‬ﮐﻪ از داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ وارد ﺷﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮاي آزاد‬
‫ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ وﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 185-2-1‬ﻓﻀﺎي ارﺗﺒﺎط داﺧﻠﯽ‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺼﺮف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 186-2-1‬ﻓﻀﺎي اﺷﺘﻐﺎل‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﯾﻪ )ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ( ﺑﻮده و در‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 187-2-1‬ﻓﻀﺎي اﻗﺎﻣﺖ‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺧﻮاب و ﻏﺬا ﺧﻮردن اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 188-2-1‬ﻓﻀﺎي اﻧﺒﺎر‪(4) :‬‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار‬
‫ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 189-2-1‬ﻓﻀﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﺖ‪ ،‬دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺣﻤﺎم و ﺷﺴﺘﺸﻮي وﺳﺎﯾﻞ‬
‫ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 190-2-1‬ﻓﻀﺎي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم ﻓﺮد‬
‫ﯾﺎ اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 191-2-1‬ﻓﻀﺎي ﺗﺠﻤﻊ‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 20‬ﻧﻔﺮ در آن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ در آن ﺻﻮرت‬
‫ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫‪ 192-2-1‬ﻓﻀﺎي ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(4) :‬‬
‫ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب‬
‫ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺼﺮفﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 193-2-1‬ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه‪(19) :‬‬
‫ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬از ﻓﻀﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ آن‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫ﻣﺪاوم ﺗﺎ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از دﻣﺎي زﯾﺴﺖﮔﺎه ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 194-2-1‬ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه‪(19) :‬‬
‫ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درز‬
‫اﻧﻘﻄﺎع ﻫﻮا ﺑﻨﺪﺷﺪه ﺑﯿﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬راه ﭘﻠﻪﻫﺎ‪ ،‬داﻻنﻫﺎ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و‬
‫ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽاﻧﺪ(‪.‬‬
‫‪ 195-2-1‬ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺎع‪(4) :‬‬
‫ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺗﻌﻠﻖ‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 196-2-1‬ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ‪(10) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎبﺑﻨﺪﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮش و ﺧﻤﺶ‬
‫اﻋﻀﺎي ﻗﺎب و اﺗﺼﺎﻻت آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهاي ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 197-2-1‬ﻗﺎب ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪه‪(10) :‬‬
‫ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮا و ﯾﺎ واﮔﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آن‪ ،‬ﺗﺤﻤﻞ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ وارد ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 198-2-1‬ﻗﺎﻧﻮن‪(2) :‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪1374‬‬
‫‪ 199-2-1‬ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻗﺪار‪(13) :‬‬
‫ﻫﺮ ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﺎدي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺑﺮﻗﺪار ﺷﺪن آن در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻋﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎدي ﺧﻨﺜﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي ﻫﺎدي ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ‪ /‬ﺧﻨﺜﯽ )‪ (PEN‬را‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 200-2-1‬ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‪(13) :‬‬
‫ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎدياي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً‬
‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس ﻗﺮار دﻫﺪ‪) .‬در اﺛﺮ ﺑﺮوز اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺪار ﮔﺮدد‪(.‬‬
‫‪ 201-2-1‬ﮐﺎﺑﯿﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﺟﺰﯾﯽ از آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺑﺎر ﯾﺎ ﻫﺮ دو را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎﺑﯿﻦ داراي ﮐﻒ ﺑﺮاي‬
‫اﯾﺴﺘﺎدن‪ ،‬دﯾﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎر‪ ،‬ﺳﻘﻒ و ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي در ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 202-2-1‬ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 203-2-1‬ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ‪(11) :‬‬
‫ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ داراي اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺷﮑﺎري‪ ،‬ﺳﻮراﺧﮑﺎري‪،‬‬
‫ﺟﻮﺷﮑﺎري‪ ،‬ﺧﻤﮑﺎري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه‬
‫ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 204-2-1‬ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ از وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪.‬‬
‫‪ 205-2-1‬ﮐﻒ‪(19) :‬‬
‫ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه‪ ،‬و در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺎك‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﯾﺎ‬
‫ﻓﻀﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻒ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 206-2-1‬ﮐﻠﯿﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎن )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮل وﻏﯿﺮه ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶﻧﺸﺎن ﻓﻌﺎل‬
‫ﺷﺪه و ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ آن )راﻫﺒﺮ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 207-2-1‬ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮﻋﺖ )ﮔﺎورﻧﺮ(‪(15) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ )ﭘﺎراﺷﻮت( ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ‬
‫وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( وﺻﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ از ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻗﻔﻞ ﮐﺮده و‬
‫ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﻮﺗﻮر آﺳﺎﻧﺴﻮر‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 208-2-1‬ﮔﺎزﻫﺎي دودﮐﺶ‪(17) :‬‬
‫آﻣﯿﺨﺘﻪاي از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق و ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز داراي دودﮐﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 209-2-1‬ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ‪(11) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ‬
‫و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻮﻻدي‪ ،‬ﺟﻮش‪ ،‬روشﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 210-2-1‬ﮔﺮه‪(10) :‬‬
‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 211-2-1‬ﻻﭘﻪ‪(10) :‬‬
‫ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي اﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻤﺶ‬
‫ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 212-2-1‬ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﮐﺶ‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪاي ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎزﺳﻮز را ﺑﻪ دودﮐﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 213-2-1‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺗﻮﮐﺎر‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 214-2-1‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ دﻓﻨﯽ‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﺣﻔﺎري ﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ‬
‫آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎري زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎك و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 215-2-1‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ راﺑﻂ‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ روﮐﺎر از ﺧﺮوﺟﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﺘﻮر ﮔﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 216-2-1‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ روﮐﺎر‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺣﻔﺎري‪ ،‬ﺗﺨﺮﯾﺐ‪ ،‬ﺑﺎز ﮐﺮدن‪،‬‬
‫ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 217-2-1‬ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﯾﻖ‪(3) :‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﭘﺮده اي ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار( ﯾﺎ اﻓﻘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻒ( ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ از‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و دود از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﺮﯾﻖﺑﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 218-2-1‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪(2) :‬‬
‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي واﺣﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﻫﻢ‬
‫‪ 219-2-1‬ﻣﺠﺮاي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻮر و ﻫﻮا‪(4) :‬‬
‫ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز در ﻣﺠﺎورت زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﻫﻮاي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ‬
‫ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن )در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮاي ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(‪،‬‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﻫﻮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي واﻗﻊ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 220-2-1‬ﻣﺠﺮي‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺺ داراي ﻣﺠﻮز دﻓﺘﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 221-2-1‬ﻣﺠﺰا ﺳﺎزي اﻓﻘﯽ‪(3) :‬‬
‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‪ ،‬اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯽ‪،‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻻزم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 222-2-1‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪(4) :‬‬
‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 223-2-1‬ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶ )ﺣﺮارﺗﯽ(‪(19) :‬‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮارﺗﯽ و رﻃﻮﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ‪ %80‬ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن اﺣﺴﺎس آﺳﺎﯾﺶ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 224-2-1‬ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق‪(17) :‬‬
‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﮔﺎزﻫﺎي ﺑﯽاﺛﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﯽ‪.‬‬
‫‪ 225-2-1‬ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق‪(17) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاق در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 226-2-1‬ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز‪(3) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﻓﯽ در آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي‬
‫ﺟﺎي دادن ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه و ﻣﺤﻞ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ‪،‬‬
‫ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ در‬
‫ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 227-2-1‬ﻣﺪار‪(13) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﯾﮏ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬
‫وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ واﺣﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 228-2-1‬ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ‪(2) :‬‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ ﻃﺮاح و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻗﺮارداد‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 229-2-1‬ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻈﺎرت‪(2) :‬‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ وﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 230-2-1‬ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ‪(11) :‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻠﯽ از ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 231-2-1‬ﻣﺸﺘﺮي‪(2) :‬‬
‫ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬
‫‪ 232-2-1‬ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎز‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎز و ﻫﻮا را ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 233-2-1‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮرﯾﺰﻧﺪه‪(4) :‬‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن رﯾﺰش ﻗﻄﻌﺎت‬
‫آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 234-2-1‬ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪(3) :‬‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬
‫اﺳﺎﺳﺎً از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫‪ 235-2-1‬ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل‪(3) :‬‬
‫ﻣﻘﺎم داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮل‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ‪،‬‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ روشﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ دار و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 236-2-1‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ‪(19) :‬‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارﺗﯽ آن‪ ،‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﺪار ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻣﺴﺎوي‬
‫ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻻﯾﻪﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 237-2-1‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزهاي‪(9-10) :‬‬
‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارده‪.‬‬
‫‪ 238-2-1‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻞ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻞ زﻣﯿﻦ(‪(13) :‬‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺟﺮم ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ 239-2-1‬ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎزهاي‪(10) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهاي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ واﻗﻌﯽ‪ ،‬ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﯾﺎ ﻫﺮ دوي آنﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮑﺮ ﺻﻠﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 240-2-1‬ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ‪(14) :‬‬
‫ﻣﻮادي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﭼﻮب‪ ،‬ﮐﺎﻏﺬ ﻓﺸﺮده‪ ،‬اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ‪ ،‬ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ داراي‬
‫روﮐﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد‪ ،‬ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ‪.‬‬
‫‪ 241-2-1‬ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ‪(14) :‬‬
‫ﻣﻮادي ﺟﺰ »ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد »ﻏﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ« ﺑﺎ ﻣﻮاد »ﻧﺴﻮز« ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 242-2-1‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ‪(10) :‬‬
‫اﻋﻀﺎي ﻣﺤﻮري ﮐﻪ در ﻗﺎبﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ )زﻟﺰﻟﻪ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮا‬
‫‪ -2‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﺿﺮﺑﺪري‬
‫‪ -3‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻄﺮي‬
‫‪ -4‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﻫﻤﮕﺮاي ‪ V‬و‪) Λ‬ﺷﻮرون(‬
‫‪ -5‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ‪K‬‬
‫‪ -6‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ واﮔﺮا‬
‫‪ 243-2-1‬ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ )ﺗﺮاس(‪(4) :‬‬
‫ﺳﻄﺢ روﺑﺎزي از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺮ ﺑﺎم ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮﯾﻦ‪ ،‬ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺒﻘﺎت آن اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 244-2-1‬ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ‪(3) :‬‬
‫ﻃﺒﻘﻪاي واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮ ﺧﻮد را‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 245-2-1‬ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري‪(10) :‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺎرﮔﺬاري اﺟﺰاي ﺳﺎزهاي‪ ،‬ﻗﺎب ﯾﺎ ﺳﺎزه‪ ،‬ﮐﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎ‬
‫ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 246-2-1‬ﻧﺎﻇﺮ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻈﺎرت درﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ 247-2-1‬ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻈﺎرت در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﯾﺎ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺴﻮول ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﻇﺮان رﺷﺘﻪﻫﺎي‬
‫ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺰارشﻫﺎي‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ‬
‫ﻣﺴﻮول واﺣﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ 248-2-1‬ﻧﺮده ﻣﺤﺎﻓﻆ‪(3) :‬‬
‫ﺣﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺮت ﺷﺪن از ارﺗﻔﺎع ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 249-2-1‬ﻧﺸﺖ ﻫﻮا‪(19) :‬‬
‫ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻫﻮا در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬از ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﻣﺠﺮاﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 250-2-1‬ﻧﻈﺎرت‪(2) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ آن‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 251-2-1‬ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه رﯾﻞﻫﺎ‪(15) :‬‬
‫راﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزه و دﯾﻮاره ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل آن از ﺑﺴﺖ‬
‫ﻣﺨﺼﻮص و ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 252-2-1‬ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(4) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دارد‪.‬‬
‫‪ 253-2-1‬ﻧﻤﺎي ﺷﯿﺸﻪاي‪(4) :‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 60‬درﺻﺪ از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎي ﺷﯿﺸﻪاي ﻧﺎﻣﯿﺪه‪ ،‬و‬
‫ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 254-2-1‬ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ‪(11) :‬‬
‫اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺗﺨﺼﺺ‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان‬
‫ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 255-2-1‬وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫وزﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وزﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدلﮐﺮدن وزن ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬
‫‪ 256-2-1‬واﺣﺪ ﻓﻨﯽ‪(2) :‬‬
‫واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ‪ 15‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ‪.‬‬
‫‪ 257-2-1‬وﺻﻠﻪ‪(10) :‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ دو ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي ﮐﻪ از اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻀﻮي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 258-2-1‬وﻟﺘﺎژ ﺗﻤﺎس‪(13) :‬‬
‫وﻟﺘﺎژي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﯽ در ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪي‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 259-2-1‬ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪(13) :‬‬
‫ﻫﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاي زﯾﺮ را از ﻧﻈﺮ‬
‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬
‫‪55‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي ﻫﺎدي‪ ،‬ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻫﺎدي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ‪ ،‬اﻟﮑﺘﺮود زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻧﻘﻄﻪ‬
‫زﻣﯿﻦﺷﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ‪ ،‬ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ‬
‫‪ 260-2-1‬ﻫﺎدي ﺧﻨﺜﯽ‪(13) :‬‬
‫ﻫﺎدياي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺻﻞ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از آن‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬
‫‪ 261-2-1‬ﻫﺎدي ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪ /‬ﺧﻨﺜﯽ‪(13) :‬‬
‫ﻫﺎدياي اﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻫﺮ دو وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎديﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ )‪ (PE‬و ﺧﻨﺜﯽ )‪(N‬‬
‫را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ 262-2-1‬ﻫﻮاﺑﻨﺪي‪(19) :‬‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮا‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ درزﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن‪.‬‬
‫‪ 263-2-1‬ﻫﻮاﮔﯿﺮي‪(17) :‬‬
‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻫﻮاي درون دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﮔﺎز درون‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮا ﯾﺎ ﮔﺎزﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺑﯽاﺛﺮ‪.‬‬
‫‪ 264-2-1‬ﻫﻮاي اﺣﺘﺮاق‪(17) :‬‬
‫ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاق در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 265-2-1‬ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﯽ‪(17) :‬‬
‫ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬از ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 266-2-1‬ﻫﻮاي ﺗﻬﻮﯾﻪ‪(17) :‬‬
‫ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاي ﺗﺎزه داﺧﻞ اﺗﺎق ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وارد ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 267-2-1‬ﻫﻮاي رﻗﯿﻖﮐﻨﻨﺪه‪(17) :‬‬
‫ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن دودﮐﺶ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻼﻫﮏ‬
‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن دودﮐﺶ‪ ،‬وارد دودﮐﺶ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 268-2-1‬ﯾﻮك ﮐﺎﺑﯿﻦ )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫ﻗﺎب ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺮﻣﺰﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ‪ ،‬ﮐﻔﺸﮏﻫﺎ و ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ اول‪ :‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ‬
‫‪ 1-1-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻫﺪف آﺷﻨﺎﯾﯽ اوﻟﯿﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن و ﺑﻬﺮهﺑﺮداران ﺑﺎ‬
‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﮔﺮﭼﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻘﺮر در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﯾﺎد ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت و ﮐﻠﯿﺎت ﻫﺮ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬
‫اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ دوم‪ :‬ﻧﻈﺎﻣﺎت اداري‬
‫‪ 1-2-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ دوم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎﻣﺎت اداري‪ ،‬در ﻣﺠﻤﻮع در ﺟﻬﺖ ﺗﻨﺴﯿﻖ اﻣﻮر‬
‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد داﺷﺖ‬
‫ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده ‪ 33‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و‬
‫ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺼﻮب ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮاي‬
‫ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﻋﻢ از دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ و ﻋﻬﺪهدار ﮐﻨﺘﺮل‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﻧﻈﺎم‬
‫ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ‪ ،‬ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ روﺷﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
‫ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻋﻮاﻣﻞ‬
‫اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‪ ،‬اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﻇﺮﻓﯿﺖ‬
‫اﺷﺘﻐﺎل اﺷﺨﺎص ﯾﺎدﺷﺪه‪ ،‬ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و‬
‫ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ و ﻣﻠﮑﯽ و ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-2-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ‪ ،‬دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ‪،‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت و ﻧﺤﻮه ارﺟﺎع ﮐﺎر و ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺬﮐﻮر‪،‬‬
‫ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺻﺪور ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﻦ ﺧﺪﻣﺎت در اﻣﻮر‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺷﻬﺮداري‪ ،‬اداره ﮐﻞ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و‬
‫ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮن و در ﭼﺎرﭼﻮب آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي اﺟﺮاﺋﯽ ﻗﺎﻧﻮن‪،‬‬
‫در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 3-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم‪ :‬ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻖ‬
‫‪ 1-3-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳـﻮﺧﺘﻨﯽ‪ ،‬ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺷـﺒﮑﻪﻫـﺎي‬
‫اﻧﺮژي‪ ،‬ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل آﺗﺶﺳﻮزي در ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎنﻫـﺎ‬
‫ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ‪ ،‬اﻣـﺮي اﻟﺰاﻣـﯽ و‬
‫اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از‬
‫ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻦ اﯾﻤﻨـﯽ ﻻزم در ﺑﺮاﺑـﺮ‬
‫آﺗﺶﺳﻮزي‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮﻟﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫‪ ‬ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ راهﻫﺎي ﺧﺮوج ﺟﻬﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﻤﻮﻗﻊ و اﯾﻤـﻦ اﻓـﺮاد از ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن و اﻧﺘﻘـﺎل آﻧـﺎن ﺑـﻪ‬
‫ﻣﮑﺎنﻫﺎي اﻣﻦ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ ‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ‪.‬‬
‫‪ ‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﺗﺸﺨﯿﺺ‪ ،‬ﻫﺸﺪار‪ ،‬اﻋﻼم( و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻬﺎر‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل و اﻃﻔﺎء‬
‫ﺣﺮﯾﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ ‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و دود در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺳﺮاﯾﺖ ﺣﺮﯾﻖ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ‪.‬‬
‫در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ "ﺣﻔﻆ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ" ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ اﻣﺮ‬
‫دﯾﮕﺮي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﻣﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ "راهﻫﺎي‬
‫ﺧﺮوج از ﺑﻨﺎ و ﻓﺮار از ﺣﺮﯾﻖ" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻫﻤﯿﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ‪ ،‬ﺗﺨﺼﺼﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر )از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد‬
‫ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻻزم‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺰ اﻣﮑﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر( ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺣﺖ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد‬
‫ﻃﺒﻘﺎت‪ ،‬ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم‬
‫ﺟﻬﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد‪ ،‬ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي‪ ،‬اﺑﻌﺎد و ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﻮده و از ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد‪.‬‬
‫در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت اﺳﺎﺳﯽ زﯾﺮ‬
‫در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺿﺮوري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ ‬ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ اﻓﺮاد ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻣﻦ‬
‫و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﯾﻤﻨﯽ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪ .‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي‬
‫ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻓﺮار از ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﻣﺤﻞﻫـﺎي‬
‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺪون ﺗﺸﻮﯾﺶ‬
‫و اﺿﻄﺮاب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻻزم و ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﻓﺮار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه و‬
‫ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻼﻣﺖﮔـﺬاري و ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﻮﻧﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﻻزم ﺑـﺮاي‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻧﻔﻮذ ﺷﻌﻠﻪ و دود ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي‪ ،‬اﺑﻌﺎد و ارﺗﻔﺎع‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ ‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻀﺎﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در‬
‫داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﯾﻖ‪ ،‬ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و راهﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﯽ و ﻓﻀـﺎﻫﺎي‬
‫ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻔﺖﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﮐﺎﺑﻞﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﻮف ﺑﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎ و ﻧﻤﺎﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﯽ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﮔﺴـﺘﺮش ﺣﺮﯾـﻖ از ﻃﺮﯾـﻖ در داﺧـﻞ آنﻫـﺎ‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ‪ .‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ‬
‫ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺮﯾﻖ ﺑـﻪ ﺧـﺎرج از آن ﻣﻘﺎوﻣـﺖ‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﮐﻠﯿﻪ ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺮﯾﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ‬
‫ﺷﻮد و راه رﺳﯿﺪن ﺧﻮدروﻫﺎ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﺎورت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎي آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي اﻣﻦ در ﻧﻈـﺮ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﮐﺎرﺑﺮي و اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﯿﺮوﻫـﺎي آﺗـﺶﻧﺸـﺎﻧﯽ‪ ،‬اﻣﮑﺎﻧـﺎت‬
‫اﻃﻔﺎﯾﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 2-3-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﺗﺼﺮفﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ /‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ /‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ /‬درﻣﺎﻧﯽ‪ /‬ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ‪ /‬ﺗﺠﻤﻌﯽ‪ /‬اداري‪/‬‬
‫ﺣﺮﻓﻪاي‪ /‬ﮐﺴﺒﯽ‪ /‬ﺗﺠﺎري‪ /‬ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ /‬اﻧﺒﺎري و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 4-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم‪ :‬اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-4-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺷﮑﻞ و ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﻣﺠﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در زﻣﯿﻦ و‬
‫ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﺮفﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎي اﻟﺰاﻣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﺗﻌﻮﯾﺾ‬
‫ﻫﻮا اﺳﺖ‪.‬‬
‫در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ اﯾﻤﻨﯽ‪ ،‬ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ و ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﻮادﺛﯽ ﭼﻮن‬
‫زﻣﯿﻦﻟﺮزه ﮐﺎرآﺋﯽ دﺳﺘﺮسﻫﺎي ﺧﺮوج در ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را دﭼﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻧﻤﻮده‬
‫‪4‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻼش ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ را از ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد‪.‬‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎي آﺳﺎﯾﺶ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و‬
‫ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻓﻀﺎﻫﺎي داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﺘﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي واﻗﻊ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ‪ ...‬در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪفﻫﺎي ﺻﺮﻓﻪ‬
‫اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻬﺮهدﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﺎﺑﻄﻪﻣﻨﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮ‬
‫ﺷﻬﺮي ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ و راﻫﻨﻤﺎﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد‪ ،‬اﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎت‬
‫ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺿﻮاﺑﻂ‬
‫ﮐﻠﯽ ﺗﺼﺮفﻫﺎ آﻣﺪه و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎص ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪﺳﺎزي و ﺗﺼﺮفﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ‬
‫ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-4-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در‬
‫ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ اﺑﻌﺎد و‬
‫ارﺗﻔﺎع ﻓﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻄﻮح ﺑﺎزﺷﻮي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪ ،‬ﺳﻄﻮح ﻧﻮرﮔﯿﺮ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات‬
‫ﮔﺮدد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻮﻗﺖ )ﻏﯿﺮ از اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﻮادث‬
‫ﻏﯿﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ( ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 5-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬
‫‪ 1-5-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮاد‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و‬
‫وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ‪ ،‬ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روشﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺶ آنﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﺎت و روشﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠّﯽ اﯾﺮان ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم‬
‫وﺟﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ در اﺟﺮاي‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻧﻘﺶ ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن‪ ،‬ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ‪ ،‬ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ‬
‫ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﺗﺄﺛﯿﺮ در دوام آنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺼﺎﻟﺢ در‬
‫ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻋﻨﻮان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و‬
‫ً‬
‫در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ و ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ‬
‫ارﺟﺎع ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-5-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﻮاد‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف اﺳﺖ ﮐﻪ در‬
‫ﺑﻨﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 6-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ :‬ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-6-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺸﻢ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ‬
‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ .‬در ﻣﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﻫﺎ‪ ،‬اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺎزهﻫﺎي درﯾﺎﯾﯽ و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي‬
‫ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻮاﺑﻂ وﯾﮋه ﺑﺎرﮔﺬاري آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ رﻋﺎﯾﺖ‬
‫ﺷﻮد‪ .‬ﺑﺎرﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ ﻣﺮده‪ ،‬زﻧﺪه‪ ،‬ﺑﺮف و ﺑﺎران‪ ،‬ﯾﺦ‪ ،‬ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ‬
‫از ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎد و زﻟﺰﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺸﺎر ﺧﺎك‪ ،‬آب‪ ،‬ﺳﯿﻞ‪ ،‬اﻧﻔﺠﺎر و ﺑﺎر ﺧﻮدﮐﺮﻧﺸﯽ‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ روش ﺗﻨﺶ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ در‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ »ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ«‬
‫و ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ »ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي« از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺎرﮔﺬاري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 2-6-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮرات‬
‫ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻓﻮﻻدي‪ ،‬ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪ‬
‫ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دارد را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 7-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ‪ :‬ﭘﯽ و ﭘﯽ ﺳﺎزي‬
‫‪ 1-7-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﯽ و ﭘﯽﺳﺎزي‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار‬
‫ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻻﯾﻪﻫﺎي‬
‫زﻣﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﺮاي ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻌﺪاد‪ ،‬ﻋﻤﻖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺪاول ﻻزم را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ‪ .‬در‬
‫ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ آورده ﺷﻮد را ذﮐﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮔﻮدﺑﺮداري ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﮔﻮد‬
‫را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺮ‬
‫ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮل ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪ .‬ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎي دﯾﻮار‬
‫ﮔﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﺠﺎور ﮔﻮد ﻧﮑﺎﺗﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎي ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ‪ ،‬ﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ‬
‫دو روش ﻃﺮاﺣﯽ »ﺗﻨﺶ ﻣﺠﺎز« و »ﺣﺎﻻت ﺣﺪي« ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﻓﺼﻞ ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ‪ ،‬ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎي ﻣﺠﺎز‪ ،‬ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد‬
‫ﻧﻈﺮي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻣﺤﻞ‪ ،‬ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ آورده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﺮزهاي ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺟﺮاﯾﯽ‬
‫ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن اﺧﺘﺼﺎص دارد‪ .‬در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در‬
‫ﺧﺼﻮص ﻓﺸﺎر ﺧﺎك و ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﺮك و ﻣﻘﺎوم و ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ‬
‫ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ‪ ،‬ﺟﺪاول ﺿﺮاﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن‬
‫‪7‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎك ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺿﺮﯾﺐ‬
‫اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺟﺰﺋﯽ و ﮐﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻓﺼﻞ آﺧﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺎﻣﻞ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﻧﻮاع ﻧﯿﺮوﻫﺎي اﻋﻤﺎﻟﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺤﻮري ﻓﺸﺎري‪ ،‬ﻣﺤﻮري ﮐﺸﺸﯽ‪ ،‬ﺟﺎﻧﺒﯽ و‬
‫اﺻﻄﮑﺎك ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺟﺪاول ﺿﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ‪،‬‬
‫اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت در ﻣﺤﻞ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ و دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ و ارﺟﺢ ﺑﻮدن آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻄﺮح‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﻤﻊ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺴﺖ‬
‫آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-7-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬اداري‪ ،‬ﺗﺠﺎري‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ‬
‫و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫اﺑﻨﯿﻪ ﻓﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻞﻫﺎ و ﺳﺪﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ‬
‫رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ اﻟﺰاﻣﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 8-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ‬
‫‪ 1-8-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﻣﺮوزه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ و روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهاي در اﻣﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي‬
‫دارد‪ .‬وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪﻫﺎي ﭘﯿﺎﭘﯽ و وﯾﺮاﻧﯽﻫﺎي زﯾﺎد در اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ﻻزماﻻﺟﺮاﯾﯽ‬
‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آنﻫﺎ ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ ﺧﺸﺘﯽ‪ ،‬ﺳﻨﮕﯽ‪ ،‬آﺟﺮي‪ ،‬ﺳﻨﺘﯽ و‬
‫داراي ﮐﻼف و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺢ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي آﺟﺮي ﺑﺎﮐﻼف‪ ،‬ﺑﺪونﮐﻼف و‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺸﺘﯽ و ﺳﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي‬
‫ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-8-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي آﺟﺮي ﺑﺎﮐﻼف‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﻨﺎﯾﯽ‬
‫ﺳﻨﺘﯽ آﺟﺮي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺸﺘﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺳﻨﮕﯽ )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣﯽ دوردﺳﺖ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﻣﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ‪ ،‬در آﻧﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ‬
‫ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 9-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ‬
‫‪ 1-9-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻬﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺿﻮاﺑﻂ ﻻزم در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ را ﺑﯿﺎن‬
‫ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻓﺼﻮل اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻠﯿﺎت‪ ،‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ‪،‬‬
‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت و آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ‪ ،‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺘﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ و اﺻﻮل آرﻣﺎﺗﻮرﺑﻨﺪي‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي اﺟﺮاﯾﯽ‬
‫ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻋﻤﻞآوري و ﻧﮕﻬﺪاري از ﺑﺘﻦﻫﺎ و اﻧﻮاع آن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ و‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻦآرﻣﻪ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ اﻧﻮاع ﺑﺎرﻫﺎ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ دالﻫﺎ‪ ،‬دﯾﻮارﻫﺎ‪ ،‬ﭘﯽﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ‬
‫ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺰ ﺿﻮاﺑﻂ وﯾﮋه ﻃﺮاﺣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ و زﻟﺰﻟﻪ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل‬
‫آنﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺣﺪي اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-9-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮح‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ‪ ،‬اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه و‬
‫ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎوي ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎي‬
‫‪9‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﺑﺘﻦآرﻣﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺪاﻧﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﯿﻤﺎن ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎن آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ‪ 20‬ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 10-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ دﻫﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي‬
‫‪ 1-10-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي‬
‫ﻓﻮﻻدي ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ‬
‫اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزهاي و ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻧﺼﺐ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺒﻨﺎي ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎزهﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮرﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل آنﻫﺎ در ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺣﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‬
‫ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري اﺳﺖ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ روش ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺣﺪي ﻣﻘﺎوﻣﺖ‪ ،‬روش‬
‫ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ )‪ (LRFD‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺟﻨﺒﻪي اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎر و ﻣﻘﺎوﻣﺖ‪ ،‬ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ‬
‫روش ﺗﻨﺶ ﻣﺠﺎز و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ دو ﺳﺮي ﺿﺮاﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﺪﯾﺪ‬
‫ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺎرﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺠﺎز )‪ (ASD‬ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺎز داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻘﺮرات و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫اﯾﻦ روش در ﭘﯿﻮﺳﺖ )‪ (1‬اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺣﺪي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزه ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎ‬
‫و اﺗﺼﺎﻻت آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل و ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 2-10-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در ﻣﺤﺪوده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزهﻫﺎي ﺧﺎص از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﻞﻫﺎي ﺟﺎده و راهآﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 11-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﯾﺎزدﻫﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫‪ 1-11-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ« در دو ﺑﺨﺶ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ‪ .‬در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ‬
‫ﺑﺮ روي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي‬
‫ﺑﻪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهاي ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮهاي و ﻗﺎب ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﮏ »‪ «LSF‬و در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ‪،‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻟﺐ ﻋﺎﯾﻖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر »‪ ،«ICF‬ﭘﻨﻞﻫﺎي ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺒﮏ‬
‫ﺳﻪ ﺑﻌﺪي ‪ 3D‬و ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻧﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-11-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻪ روشﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﯾﺎزدﻫﻢ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روشﻫﺎي‬
‫ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آن ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 12-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ دوازدﻫﻢ‪ :‬اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎر در ﺣﯿﻦ اﺟﺮا‬
‫‪ 1-12-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر‪ ،‬ﺳﺎزﻧﺪه ﯾﺎ‬
‫ﻣﺠﺮي‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ‪ ،‬ﺷﻬﺮداري و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻤﻨﯽ‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان‪،‬‬
‫ﻋﺎﺑﺮﯾﻦ‪ ،‬ﺳﺎﮐﻨﺎن و ﺷﺎﻏﻠﯿﻦ ﻣﺠﺎور ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬اﺑﻨﯿﻪ‪ ،‬وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ‬
‫و درﺧﺘﺎن ﻣﺠﺎور ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬اﯾﻤﻨﯽ ﻋﺎﺑﺮان و ﻣﺠﺎوران ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از‬
‫ﺳﻘﻮط اﻓﺮاد‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﺮﯾﻖ‪ ،‬ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ‬
‫و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ و ﺳﺎزهﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪ ،‬اﯾﻤﻨﯽﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر در اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ دارﺑﺴﺖ‪ ،‬ﻧﺮدﺑﺎن و ‪ ...‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ در‬
‫ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﮐﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﯾﻤﻨﯽ ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺣﻔﺎﻇﺖ دﯾﻮارﻫﺎي‬
‫‪11‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﮔﻮدﺑﺮداري و اﯾﻤﻨﯽ در اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ اﺳﮑﻠﺖ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻋﻢ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي و ﺑﺘﻨﯽ و در آﺧﺮ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ در اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪،‬‬
‫ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع‪ ،‬ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 2-12-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬
‫ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 13-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺰدﻫﻢ‪ :‬ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫‪ 1-13-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺗﺎ‬
‫‪ 1000‬وﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب و ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﯿﺶ از ‪ 1000‬وﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ‬
‫)ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ(‪ ،‬ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ ‪ 1000‬وﻟﺖ ﺗﻐﺪﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪،‬‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮازم و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮاي آنﻫﺎ‬
‫وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﺛﺎﺑﺖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ‪ -‬اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻼﺋﻢ و ﻓﺮﻣﺎن و ﻣﺸﺎﺑﻪ‬
‫آنﻫﺎ ‪ -‬ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﯿﻢﮐﺸﯽﻫﺎي داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق )اﻧﺸﻌﺎب‪ ،‬ﭘﺴﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻟﺪ(‪ ،‬اﻟﺰاﻣﺎت‬
‫ﻧﺼﺐ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺗﺎق ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر‪ ،‬اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﺿﻄﺮاري‪ ،‬ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺮق‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ‬
‫ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﮐﻨﺘﺮل‪ ،‬ﻣﺪارﻫﺎ )ﮐﺎﺑﻞﮐﺸﯽ‪ -‬ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ( و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ‪،‬‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﺮﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ‪ ،‬ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ داﺧﻠﯽ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-13-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ‪:‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺎري‪ ،‬اداري‪ ،‬درﻣﺎﻧﯽ‪ ،‬آﻣﻮزﺷﯽ‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي داﺋﻤﯽ و‬
‫ﻣﻮﻗﺖ‪ ،‬ﭘﺎركﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و داﻣﺪاري‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آن وﺿﻊ ﻧﺸﺪه‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺳﯿﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )ﻟﮑﻮﻣﻮﺗﯿﻮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ(‪،‬‬
‫وﺳﺎﯾﻞ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‬
‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻌﺎدن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﺎﻋﻘﻪﮔﯿﺮ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 14-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ‪ :‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‬
‫‪ 1-14-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻓﺮاد و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ و‬
‫ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا‪ ،‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻪداري‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰي و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪ ،‬و ﺗﻬﯿﻪ و‬
‫ذﺧﯿﺮة آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻢزﻣﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﮥ دﻣﺎ‪ ،‬رﻃﻮﺑﺖ‪ ،‬ﺳﺮﻋﺖ وزش و ﺗﻤﯿﺰي ﻫﻮا‪ ،‬ﻫﻮاي‬
‫داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪ ،‬ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻫﻮا‪ ،‬ﮐﺎﻧﺎلﮐﺸﯽ ﻫﻮا و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آبﮔﺮم و آبﺳﺮد ﻣﻮرد‬
‫اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬اﻧﻮاع دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﺳﺮدﮐﻨﻨﺪه‬
‫ازﻗﺒﯿﻞ دﯾﮓ‪ ،‬ﭼﯿﻠﺮ‪ ،‬ﻣﺨﺰن اﻧﺒﺴﺎط‪ ،‬آب ﮔﺮمﮐﻦ‪ ،‬ﺑﺨﺎري‪ ،‬ﮐﻮﻟﺮ‪ ،‬ﮐﻮره و ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار‬
‫ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﻣﻮﺿﻮع ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮاي اﺣﺘﺮاق و ﺗﺨﻠﯿﮥ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق‬
‫وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻮﺧﺖﺳﻮز ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد و در آﺧﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺮﯾﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 2-14-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا‪ ،‬ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻪداري‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‬
‫ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع و ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ و ذﺧﯿﺮه آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ زﯾﺮ ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ‪،‬‬
‫اﻟﻒ( ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ب( ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ج( ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺳﻮﺧﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪13‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 15-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ و ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺮﻗﯽ‬
‫‪ 1-15-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ ﺑﺮاي آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺎدهروﻫﺎي‬
‫ﻣﺘﺤﺮك وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﻤﻌﯿﺖ از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬
‫ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫اﻧﻮاع آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي‬
‫ﮐﺸﺸﯽ و آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎي ﻫﯿﺪروﻟﯿﮏ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺻﻨﺪﻟﯽ ﭼﺮﺧﺪار‪ ،‬ﺑﺮاﻧﮑﺎرد‪ ،‬ﺗﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ‪،‬‬
‫ﺧﻮدرو‪ ،‬ﺑﺎر و ‪ . ...‬ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺪام از آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻧﺤﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و ﻣﻘﺮرات اﺳﺘﻔﺎده از آن وﺿﻊ ﺷﺪه‬
‫اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺑﺨﺶ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ‪ ،‬زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ‪ ،‬ﻋﺮض و اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات و ﺟﻤﻌﯿﺖ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻢ در ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ‬
‫ﻣﺒﺤﺚ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻤﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﯿﺎدهروي ﻣﺘﺤﺮك ﻫﻢ ﺷﺮح داده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﭘﻠﻪﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن‬
‫اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪاول اﺑﻌﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب اﺑﻌﺎد آﺳﺎﻧﺴﻮر‪ ،‬ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻠّﯽ و‬
‫ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ‪ ،‬ﻣﻮارد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-15-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻠﻪﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ و ﭘﯿﺎدهروﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 16-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ‪ :‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‬
‫‪ 1-16-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺪاﻗﻞ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻮاردي از ﻗﺒﯿﻞ‪ :‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪،‬‬
‫‪14‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻫﻮاﮐﺶ ﻓﺎﺿﻼب‪ ،‬ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪ ،‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آب ﺑﺎران ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ آب ﻣﺼﺮﻓﯽ در‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺴﺖ و ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 2-16-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻧﻈﺎرت‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬اﺟﺮاي ﮐﺎر‪ ،‬ﺗﻌﻤﯿﺮ‪ ،‬ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﻓﺎﺿﻼب و ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻌﺪ از ﭘﻤﭗ ﮐﻪ ﻓﺎﺿﻼب در آن ﺗﺤﺖ‬
‫ﻓﺸﺎر ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ‪ ،‬ﺧﺎرج از ﺣﺪود اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 17-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ‪ :‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ‬
‫‪ 1-17-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺎص‪ ،‬ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و‬
‫ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ را درﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ‪،‬‬
‫اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ‪ ،‬ﻧﺼﺐ‪ ،‬راه اﻧﺪازي و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮي ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬
‫‪ 5000‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻﻣﺮﺑﻊ را‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ‪ ،‬اﺟﺮاي ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ‪ ،‬آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ‪،‬‬
‫دودﮐﺶﻫﺎ‪ ،‬ﻫﻮارﺳﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﻮاي اﺣﺘﺮاق‪ ،‬ﻧﺼﺐ‪ ،‬راهاﻧﺪازي‪ ،‬اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﻟﻮازم ﮔﺎزﺳﻮز در‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در آنﻫﺎ اﺟﺮا ﻧﺸﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 2-17-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ‪ ،‬ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺎزﻫﺎي ﻏﯿﺮﺳﻮﺧﺘﻨﯽ ﺧﺎرج از ﺷﻤﻮل‬
‫ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ‪:‬‬
‫‪15‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ ﺑﺨﺶ اول ﻣﺒﺤﺚ‪:‬‬‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز‪،‬‬
‫دودﮐﺶﻫﺎ و ﻫﻮارﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز‪ ،‬ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮاي ﮔﺎز ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ‬
‫ﻓﺸﺎر ‪ 1/4‬ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺼﺮف ‪ 160‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ و ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 4‬اﯾﻨﭻ را‬
‫در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫ ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺒﺤﺚ‪:‬‬‫ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﻮاﺑﻂ ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪،‬‬
‫ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﻬﺮكﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮاي ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺑﯿﻦ ‪ 2‬ﺗﺎ ‪ 60‬ﭘﻮﻧﺪ‬
‫ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪ 160‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 5000‬ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ را در‬
‫ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 18-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻫﺠﺪﻫﻢ‪ :‬ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪي و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﺪا‬
‫‪ 1-18-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ‪ ،‬آﺳﺎﯾﺶ ﺻﻮﺗﯽ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﻼف اﻣﮑﺎﻧﺎت در زﻧﺪﮔﯽ‬
‫ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪاﻫﺎ و‬
‫ﺣﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي اﻃﺮاف را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬ﺑﺎ درك ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﻮل ﭘﺎﯾﻪ آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ‬
‫و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮاد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان از ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ‬
‫در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ آن را ﺣﻞ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﺎزﺳﺎزي ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﻣﻘﺮرات آﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪،‬‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاز ﻣﻌﺎدل ﻧﻮﻓﻪ زﻣﯿﻨﻪ در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪاي وزن ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي‬
‫ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺮاز ﮐﻮﺑﻪاي ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺪه وزن‬
‫ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺳﻘﻒ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت و زﻣﺎن واﺧﻨﺶ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 2-18-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮاي ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ زﻣﯿﻨﻪ و زﻣﺎن واﺧﻨﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و روش اﻧﺪازهﮔﯿﺮي‬
‫ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ زﻣﯿﻨﻪ‪ ،‬زﻣﺎن واﺧﻨﺶ و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﺻﺪاﺑﻨﺪي ﺟﺪارﻫﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪.‬‬
‫‪ 19-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮزدﻫﻢ‪ :‬ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي‬
‫‪ 1-19-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫در ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻮزدﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي‬
‫ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﺒﺤﺚ ‪ 19‬ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد‪ .‬ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر‪ ،‬روشﻫﺎي ﻃﺮح‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺻﻮل ﮐﻠﯽ اﺟﺮاي ﻋﺎﯾﻖﮐﺎري ﺣﺮارﺗﯽ‬
‫ﭘﻮﺳﺘﮥ ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻬﻮﯾﻪ‪ ،‬ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ آبﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ‪،‬‬
‫و اﻟﺰاﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺸﺨﺺ‬
‫ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻮاره دﯾﮕﺮ ﺿﻮاﺑﻂ‬
‫ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻨﺎن‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻼك ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 2-19-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪاﻻﺣﺪاث‪ ،‬ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي‬
‫ﮔﺮوه ﭼﻬﺎر‪ ،‬از ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻻزم اﻻﺟﺮاﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ در ﻗﺎﻟﺐ دو روش )اﻟﻒ‬
‫ﮐﺎرﮐﺮدي و روش ب ﺗﺠﻮﯾﺰي( اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬از روش ﮐﺎرﮐﺮدي ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪ ،‬اﻣﺎ ﮐﺎرﺑﺮد روش ﺗﺠﻮﯾﺰي ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ‪ 1‬ﺗﺎ ‪ 9‬ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺑﺎ زﯾﺮﺑﻨﺎي ﻣﻔﯿﺪ زﯾﺮ‬
‫‪ 2000‬ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ‪ ،‬و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﮔﺮوه ﺳﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‪ ،‬رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‪ ،‬اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 20-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺴﺘﻢ‪ :‬ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ‬
‫‪ 1-20-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪،‬‬
‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺎمرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم را ﺑﻪ‬
‫ﻧﺤﻮ ﻣﺆﺛﺮ و ﻣﻄﻠﻮب‪ ،‬ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮي ﺗﻬﺪﯾﺪ‬
‫ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ اﻓﺮاد وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از ﭘﯿﺎم‪ ،‬ﺳﺎزه‪ ،‬ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ و دﯾﮕﺮ‬
‫اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺮاي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﺋﻢ و اﻋﻼﻧﺎت ﻣﺮﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻼكﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و دﯾﮕﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ‪ ،‬از ﻗﺒﯿﻞ‬
‫اﺷﺎرات ﺣﺮﮐﺘﯽ دﺳﺖ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﯽ و ﻧﻮري و آژﯾﺮﻫﺎي ﺧﻄﺮ و ﻏﯿﺮه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 2-20-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻼﺋﻢ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫و ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي ﺷﻬﺮي‪ ،‬ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ‪ ...‬ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪.‬‬
‫‪ 21-1-1‬ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ‪ :‬ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ‬
‫‪ 1-21-1-1‬ﮐﻠﯿﺎت‬
‫اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي آنﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﮐﺎﻫﺶ‬
‫آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي‪ ،‬ارﺗﻘﺎء ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﻠّﯽ‪ ،‬ﺗﺪاوم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺿﺮوري و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ‬
‫ﺗﻬﺪﯾﺪات و اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﻣﯽﭘﺮدازد‪.‬‬
‫رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث‪ ،‬ﺗﻬﺪﯾﺪات و اﺳﺘﻤﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي‬
‫اﺳﺎﺳﯽ و ﺿﺮوري ﻣﺮدم‪ ،‬ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺪاوم ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮدم )از ﻗﺒﯿﻞ آب‪ ،‬ﻧﺎن و ﻏﺬا‪ ،‬ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه‪،‬‬
‫اﻧﺮژي‪ ،‬ارﺗﺒﺎﻃﺎت‪ ،‬ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻣﻨﯿﺖ( و ﺳﻬﻮﻟﺖ در اداره ﮐﺸﻮر در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮوز ﺗﻬﺪﯾﺪ و ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از‬
‫ﺗﺠﺎوزات ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﻼت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺮب دﺷﻤﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺮحرﯾﺰي و اﺟﺮاي‬
‫ﻃﺮحﻫﺎي دﻓﺎع ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎت و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات‬
‫ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺣﺴﺎس ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ 1-1‬ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﺿﻮاﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺪﯾﺪات‬
‫ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻤﺎل اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻤﻦﺳﺎزي‪ ،‬ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺳﺎزي‪،‬‬
‫ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎي ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‪ ،‬ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان در زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ‪ ،‬در ﺣﻮزه‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﺳﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 2-21-1-1‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد‬
‫‪ ‬ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺮح و اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮي‪ ،‬در ﺑﺮاﺑﺮ آﺛﺎر‬
‫ﺑﺎرﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎر ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﺎﺑﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف از ﺟﻤﻠﻪ‪ :‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ‪4‬‬
‫ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬اداري و ﺗﺠﺎري ‪ 4‬ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ‪ ،‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ورزﺷﯽ‪ ،‬ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت‪ ،‬ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻫﺘﻞﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺪارس‪ ،‬داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﯿﺶ از ‪ 100‬ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺳﺎﻟﻦﻫﺎي‬
‫ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت زﯾﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬
‫ﺳﯿﻠﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺳﺪﻫﺎ‪ ،‬آبﺑﻨﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬ﺑﺮجﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ‪،‬‬
‫ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و رادﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ‪ ،‬ﯾﺎدﻣﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬دﮐﻞﻫﺎ‪ ،‬دودﮐﺶﻫﺎ‪ ،‬اﺑﻨﯿﻪ راهﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻞﻫﺎ‪،‬‬
‫ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ‪ ،‬ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ‪ ،‬اﺳﮑﻠﻪﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر‪ ،‬اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻧﻞﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺘﺮوﻫﺎ‪ ،‬ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻔﺖ و‬
‫ﮔﺎز و آب و ﻓﺎﺿﻼب و ﻣﺨﺎﺑﺮات و ﺑﺮق‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻧﻔﺘﯽ‪ ،‬اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﻘﻠﯿﻞ‬
‫ﻓﺸﺎر ﮔﺎز‪ ،‬ﭘﺴﺖﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق‪ ،‬دﯾﺴﭙﺎﭼﯿﻨﮓﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻮﺋﯿﭽﯿﻨﮓﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي‪ ،‬رؤﺳﺎي ﻗﻮاي ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺷﻮراي ﻧﮕﻬﺒﺎن‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم‪ ،‬ﺷﻮراي‬
‫ﻋﺎﻟﯽ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠّﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺤﺮان ﻣﻠّﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ‪ ،‬ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ‬
‫و ﺳﺘﺎد ﮐﻞ )ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ارﺗﺶ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﻧﯿﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ(‪،‬‬
‫ﻗﺮارﮔﺎهﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ‪ ،‬اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠّﯽ‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي اﺻﻠﯽ وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر‪،‬‬
‫دﻓﺎع‪ ،‬اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي‪ ،‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺮﮐﺰ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺿﺒﻂ و ﭘﺨﺶ وﯾﮋه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎي‬
‫ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ‪ ،‬ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ‪ ،‬ﺑﺮجﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﺠﺎري‪ ،‬اداري ﺑﯿﺶ از ﺑﯿﺴﺖ‬
‫‪19‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎي ﺑﯿﺶ از ‪ 500‬ﺗﺨﺘﺨﻮاب و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزهﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺧﺎص ﮐﻪ ﻃﺮاﺣﯽ‬
‫آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﯾﮋه ﺑﻮده و ﯾﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺧﺎرج از ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ ‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻤﻨﯽ و ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ )‪ (EMP‬و‬
‫ﮔﺮاﻓﯿﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺒﺮي‪ ،‬ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻘﺮرات و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ ‬ﺗﻬﺪﯾﺪات ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪاي‪ ،‬ﺣﻤﻼت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ‪ ،‬ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺮﺗﺎﺑﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎزهﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‪ ،‬اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺗﻬﺪﯾﺪات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ‪ ،‬ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ‬
‫ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 1-2-1‬آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي اﺳﺖ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﻣﻌﻤﻮﻻً وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل و اﺟﺰا دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ روشﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ )ﻧﻔﺮ(‬
‫ﯾﺎ ﺑﺎر ﯾﺎ ﻫﺮ دو را در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 2-2-1‬آﺳﺎﻧﺴﻮر ﮐﺸﺸﯽ‪(15) :‬‬
‫آﺳﺎﻧﺴﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﺮ اﺛﺮ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﯿﻦ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ و ﺷﯿﺎر ﻓﻠﮑﻪ ﮐﺸﺶ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮﺧﺶ‬
‫آن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺤﺮﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 3-2-1‬آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ‪(15) :‬‬
‫در اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﺑﯿﻦ‪ ،‬ﺳﯿﻠﻨﺪر و ﭘﯿﺴﺘﻮن ﻫﯿﺪروﻟﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وزﻧﻪ‬
‫ﺗﻌﺎدل ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﮐﻢ و ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﮐﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد‪.‬‬
‫‪ 4-2-1‬آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺪ‬
‫ﺧﻄﺮﻧﺎك )ﻣﻌﻤﻮﻻً ‪ (50 p.p.m‬وﺟﻮد ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﻮري ﯾﺎ ﻃﺮق دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 5-2-1‬آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻧﺸﺖ ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﮔﺎز ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﻏﻠﻈﺖ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺣﺪ‬
‫ﺧﻄﺮﻧﺎك‪ ،‬وﺟﻮد ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻮﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﻮري ﯾﺎ ﻃﺮق دﯾﮕﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 6-2-1‬آﮔﻬﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي وﺗﺎﺑﻠﻮ‪(20) :‬‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎم ﺗﺼﻮﯾﺮي‪ ،‬رﻧﮓ و ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 7-2-1‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ‪(2) :‬‬
‫آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ‪1375‬‬
‫‪ 8-2-1‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎده ‪(2) :33‬‬
‫آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪاﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ‪ 33‬ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮلﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب ﺗﯿﺮﻣﺎه ‪ 1383‬ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان‬
‫‪ 9-2-1‬اﺗﺼﺎل‪(10) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺟﺰاﯾﯽ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 10-2-1‬اﺗﺼﺎل ﺳﺎده‪(10) :‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﺳﺎده ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﺗﺼﺎل ﺗﯿﺮﻫﺎ‪ ،‬ﺷﺎهﺗﯿﺮﻫﺎ و ﺧﺮﭘﺎﻫﺎ‪ ،‬اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ )ﺑﺪون ﻗﯿﺪ‬
‫دوراﻧﯽ( ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻓﻘﻂ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮش )ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺗﮑﯿﻪﮔﺎه( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫‪ 11-2-1‬اﺗﺼﺎل ﮔﯿﺮدار‪(10) :‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﮔﯿﺮدار ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﺗﺼﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد دوران‬
‫ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ در ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 12-2-1‬اﺗﺼﺎل ﻧﯿﻤﻪﮔﯿﺮدار‪(10) :‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﻧﯿﻤﻪﮔﯿﺮدار ﺑﻪ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن اﺗﺼﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻨﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دوران ﻗﺎﺑﻞ‬
‫ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﯿﻦ اﻋﻀﺎء اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 13-2-1‬ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺎ‪(3) :‬‬
‫ﻣﻨﻈﻮر از ارﺗﻔـﺎع ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ از ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ‪ .‬ارﺗﻔـﺎع ﻃﺒﻘﻪ آﺧﺮ ﺑﻨﺎ‪،‬‬
‫ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه آن ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ارﺗﻔـﺎع ﺑﻨﺎ‬
‫ﺑﻪ ارﺗﻔـﺎع ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ از ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔـﺎع ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻔﺘﻪ‬
‫ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 14-2-1‬اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن‪(13) :‬‬
‫ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻤﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 15-2-1‬اﻃﻼﻋﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ دادهﻫﺎي ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮدازش ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 16-2-1‬اﻋﻀﺎء ﺑﺎرﺑﺮ‪(3) :‬‬
‫اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎي وارد ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 17-2-1‬اﻋﻀﺎء ﻣﺨﺘﻠﻂ‪(10) :‬‬
‫اﻋﻀﺎي ﺳﺎزهاي ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ آنﻫﺎ از ﺑﺘﻦ و ﻓﻮﻻد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 18-2-1‬اﻋﻀﺎء ﻣﺮﮐﺐ‪(10) :‬‬
‫اﻋﻀﺎي ﺳﺎزهاي ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ آنﻫﺎ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻓﻮﻻدي ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 19-2-1‬اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻨﺎ‪(3) :‬‬
‫اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﯾﺎ ﺣﺠﻢ ﯾﮏ ﺑﻨﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ 20-2-1‬اﻟﮑﺘﺮود زﻣﯿﻦ‪(13) :‬‬
‫ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدي ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻗﻄﻌﺎت ﻫﺎدي ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ زﻣﯿﻦ‬
‫ﺑﻮده و ﺑﺎ آن اﺗﺼﺎل اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 21-2-1‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر اوﻟﯿﻪ‪(17) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺎز از ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎز ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﺼﺐ و ﻓﺸﺎر ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺣﺠﻢ‬
‫ﮔﺎز را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز ﻧﺎﺣﯿﻪ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 22-2-1‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ‪(17) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺎز را ﺗﻘﻠﯿﻞ داده و ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺨﺶﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 23-2-1‬اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﻤﺪه‪(17) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪار ﮔﺎز‪ ،‬ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز‬
‫اﺳﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 24-2-1‬اﯾﻨﺮﺳﯽ ﺣﺮارﺗﯽ‪(19) :‬‬
‫ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﻠﯽ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺟﺪارﻫﺎي داﺧﻠﯽ در ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژي‪ ،‬ﺑﺎز ﭘﺲ دادن آن و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺑﺮ‬
‫ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎي دﻣﺎ و ﺑﺎر ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ .‬اﯾﻨﺮﺳﯽ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ‬
‫اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮم ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﺮوهﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 25-2-1‬ﺑﺎزﺷﻮ‪(19) :‬‬
‫ﻫﻤﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎز ﺷﺪن در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬دﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج‪،‬‬
‫ﺧﺮوج ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪ درﻫﺎ‪ ،‬ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ و ﻧﻮرﮔﯿﺮﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ 26-2-1‬ﺑﺎم ﺗﺨﺖ‪(19) :‬‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 10‬درﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺴﺎوي آن‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﻖ دارد‪.‬‬
‫‪ 27-2-1‬ﺑﺎﻟﮑﻦ‪(4) :‬‬
‫ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ‪ 2‬ﯾﺎ ‪ 3‬ﻃﺮف ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮاي آزاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و زﯾﺮ آن ﺑﻪ‬
‫وﺳﯿﻠﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪاي اﺷﻐﺎل ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 28-2-1‬ﺑﺎم ﺷﯿﺐدار‪(19) :‬‬
‫ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺒﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ‪ 10‬درﺟﻪ و ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 60‬درﺟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ دارد‪.‬‬
‫ﺑﺮ روي ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺐدار‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج و در زﯾﺮ آن‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻗﺮار دارد‪ .‬اﮔﺮ‬
‫ﺷﯿﺐ ﺟﺪار ﺑﯿﺶ از ‪ 60‬درﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از دﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ دﯾﻮار ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 29-2-1‬ﺑﺨﺎري ﺑﺎ دودﮐﺶ‪(14) :‬‬
‫ﺑﺨﺎري ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز‪ ،‬ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق را از ﻃﺮﯾﻖ‬
‫دودﮐﺶ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 30-2-1‬ﺑﺨﺎري ﺑﺪون دودﮐﺶ‪(14) :‬‬
‫ﺑﺨﺎري ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺪون دودﮐﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﺑﺸﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻮا و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮﻗﯽ‪،‬‬
‫ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻓﻀﺎ را ﮔﺮم ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 31-2-1‬ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎدي‪(13) :‬‬
‫ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي ﻫﺎدي )ﻓﻠﺰي( و اﺟﺰاي دﯾﮕﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻫﺎدي ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را ﻟﻤﺲ‬
‫ﻧﻤﻮد و ﺑﻄﻮر ﻋﺎدي ﺑﺮﻗﺪار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد اﺗﺼﺎﻟﯽ‪ ،‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﻗﺪار ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 32-2-1‬ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺮژي‪(19) :‬‬
‫ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذﯾﺼﻼح‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روي ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺣﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي‪.‬‬
‫‪ 33-2-1‬ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ‪(13) :‬‬
‫ﭘﺪﯾﺪهاي اﺳﺖ ﭘﺎﺗﻮﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﺑﻪ وﺟﻮد‬
‫ﻣﯽآﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 34-2-1‬ﺑﻌﺪ اﺳﻤﯽ‪(10) :‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻌﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪاول ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻘﺎﻃﻊ‪.‬‬
‫‪ 35-2-1‬ﺑﻨﺎي ﻣﻮﺟﻮد‪(3) :‬‬
‫ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮا و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 36-2-1‬ﭘﺎﮐﺖ ﺣﺠﻤﯽ ﺑﻨﺎ‪(4) :‬‬
‫ﺣﺠﻢ ﺳﺎده ﺷﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺼﻮب در آن ﻣﺤﺎط ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 37-2-1‬ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﺣﺮارﺗﯽ‪(19) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺰي ﺳﺮﻣﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺧﺮ ﻣﺪار ﻗﺮار دارد و اﻧﺮژي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ‬
‫ﻣﺪار ﺗﻮزﯾﻊ را ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﯾﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﯾﺎﺗﻮر(‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 38-2-1‬ﭘﺎﯾﺪاري‪(10) :‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺎرﮔﺬاري اﺟﺰاي ﺳﺎزهاي‪ ،‬ﻗﺎب ﯾﺎ ﺳﺎزه‪ ،‬ﮐﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎ‬
‫ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 39-2-1‬ﭘﺮﭼﻢ‪(20) :‬‬
‫ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﻣﺜﻞ ﭘﺎرﭼﻪ و‪ ...‬اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 40-2-1‬ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل‪(2) :‬‬
‫ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ‪ 4‬ﻗﺎﻧﻮن‬
‫‪ 41-2-1‬ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(2) :‬‬
‫ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداريﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 42-2-1‬ﭘﮑﯿﺞ ﮔﺎزﺳﻮز‪(17) :‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه آب ﮔﺮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﮐﻪ‬
‫ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮاي ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 43-2-1‬ﭘﻼك‪(20) :‬‬
‫ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻣﻘﺮرات ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﻬﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي‬
‫ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺑﻨﺎ دارد‪.‬‬
‫‪ 44-2-1‬ﭘﻠﮑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ‪(3) :‬‬
‫ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮏ ﻃﺮف در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي آزاد ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 45-2-1‬ﭘﻠﮑﺎن ﻣﺘﺤﺮك‪(3) :‬‬
‫ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 46-2-1‬ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ‪(15) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﺮدن آنﻫﺎ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﻢ ﺳﻄﺢ‬
‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺗﺴﻤﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورده ﻣﯽﺷﻮد ﺳﺒﺐ‬
‫‪26‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ اﻓﺮاد ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬زاوﯾﻪ ﺷﯿﺐ ﭘﻠﮑﺎن‬
‫ﺑﺮﻗﯽ ‪ 30‬و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 35‬درﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 47-2-1‬ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ‪(19) :‬‬
‫ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬اﻋﻢ از دﯾﻮارﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻘﻒﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻒﻫﺎ‪ ،‬ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺳﻄﻮح ﻧﻮرﮔﺬر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ‪،‬‬
‫ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﺧﺎرج ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه‪ ،‬و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد اﻟﺰاﻣﺎً ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪي‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﻀﺎﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ‬
‫ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ‪ ،‬در وﺟﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد‪ ،‬ﻣﺠﺎور ﺧﺎك و زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 48-2-1‬ﭘﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎزه و ﺧﺎك در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﺑﯿﻦ ﺳﺎزه و زﻣﯿﻦ‬
‫از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 49-2-1‬ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻖ ﮐﻢ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ )ﻋﻤﻖ ﭘﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﭘﯽ و ﯾﺎ‬
‫ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﯽﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد‪ ،‬ﻧﻮاري و ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺷﺎﻟﻮدهﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﻨﮕﯽ‪ ،‬ﺑﺘﻨﯽ و ﯾﺎ ﺑﺘﻦ آرﻣﻪ از ﻧﻮع دال ﺗﻨﻬﺎ و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﯿﺮ و دال ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 50-2-1‬ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﯾﺎ ﺷﻤﻊﻫﺎ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﻓﻘﯽ آﻧﻬﺎ از ‪ 10‬ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﭘﯽﻫﺎ‬
‫ﺷﺎﻣﻞ‪ :‬اﻧﻮاع ﺷﻤﻊﻫﺎ‪ ،‬دﯾﻮاركﻫﺎ و دﯾﻮارﻫﺎي ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ‬
‫وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻣﯿﺎﻧﯽ‪ ،‬ﮐﻪ ﮐﻼﻫﮏ ﯾﺎ ﺳﺮ ﺷﻤﻊ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺎرﻫﺎي ﺳﺎزه را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻨﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 51-2-1‬ﭘﯽﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﯿﻖ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﯽﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ و ﭘﯽﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ .‬ﭘﯽﻫﺎي‬
‫ﺻﻨﺪوﻗﻪاي و ﭘﯽﻫﺎي ﭼﺎﻫﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 52-2-1‬ﭘﯽﻫﺎي وﯾﮋه‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﯽﻫﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﻨﺪ‪ .‬ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎرﻫﺎ ﯾﺎ رﯾﺰ ﺷﻤﻊﻫﺎ‪،‬‬
‫ﺳﺘﻮنﻫﺎي ﺷﻨﯽ و ﺑﻬﺴﺎزي ﺧﺎك در ﻋﻤﻖ‪ .‬در اﯾﻦ ﭘﯽﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر از ﺳﺎزه ﺑﻪ زﻣﯿﻦ از ﻓﺸﺎر‪،‬‬
‫ﮐﺸﺶ ﯾﺎ اﺻﻄﮑﺎك ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 53-2-1‬ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي‪(20) :‬‬
‫ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺷﮑﻞ‪ ،‬رﻧﮓ‪ ،‬ﻧﻮﺷﺘﻪ‪ ،‬ﺳﻤﺒﻞ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﻪ دﯾﺪه آﯾﺪ و ﺣﺎوي ﭘﯿﺎم‬
‫ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ داراي ﺳﺎزه ﯾﺎ ﻓﺎﻗﺪ آن ﺑﻮده‪ ،‬ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ دﯾﻮاري اﻟﺼﺎق ﯾﺎ روي زﻣﯿﻦ و‬
‫ﻧﺮده و اﻣﺜﺎل آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 54-2-1‬ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي اﯾﻤﻨﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ‪(20) :‬‬
‫ﻋﻼﺋﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داراي ﭘﯿﺎمﻫﺎي ﻣﻨﻊﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎري ﺧﻄﺮزا ﯾﺎ ﻫﺸﺪار وﺟﻮد ﺧﻄﺮي ﯾﺎ اﻟﺰام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎري‬
‫ﯾﺎ راهﻫﺎي ﮔﺮﯾﺰ از ﺧﻄﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﮏﻫﺎي اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 55-2-1‬ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي )از ﺟﻬﺖ ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده(‪(20) :‬‬
‫‪ -1‬ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺗﺎﺑﻠﻮي داﺋﻢ‪ :‬ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ‬
‫ﺟﻮاز ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ داراي زﻣﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺟﻮاز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻠﻮي‬
‫داﺋﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ -2‬ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻣﻮﻗﺖ‪ :‬ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ‪ .‬درﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎي اﻟﺰاﻣﯽ‬
‫ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻘﺎوم ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﻧﮑﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 56-2-1‬ﺗﺎﺑﻠﻮي ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪارﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎن و ﻗﺪرت ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺣﻀﺎر را ﺑﻪ‬
‫ﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬
‫‪ 57-2-1‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪(13) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي اﺳﺖ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ داراي‬
‫ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 58-2-1‬ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪(13) :‬‬
‫وﺳﺎﯾﻞ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات‪ ،‬ﻟﻮازم‪ ،‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺤﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ‪ ،‬اﻧﺘﻘﺎل‪ ،‬ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﺎ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي‬
‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ‪ ،‬ﻟﻮازم و اﺳﺒﺎب و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﺮﻗﯽ‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي‪ ،‬وﺳﺎﯾﻞ‬
‫ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪.‬‬
‫‪ 59-2-1‬ﺗﺠﻬﯿﺰات دﺳﺘﯽ‪(13) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدي در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻮﺗﻮر‪ ،‬در‬
‫ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ 60-2-1‬ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻧﺼﺐ ﺛﺎﺑﺖ‪(13) :‬‬
‫ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺤﮑﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﻞ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 61-2-1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﯿﮏ‪(10) :‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزهاي ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺣﺬف ﺑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 62-2-1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ‪(10) :‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزهاي ﺑﺎ ﻓﺮض رﻓﺘﺎر ﺻﻠﺐ – ﺧﻤﯿﺮي ﻗﻄﻌﺎت و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﭘﻼﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ‬
‫ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺧﺮاﺑﯽ‪.‬‬
‫‪ 63-2-1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزهاي‪(10) :‬‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ آﺛﺎر ﺑﺎر‪ ،‬ﺑﺮ اﻋﻀﺎء و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزه‪.‬‬
‫‪ 64-2-1‬ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮاﻻﺳﺘﯿﮏ‪(10) :‬‬
‫ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎزهاي ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻓﺘﺎر ﻏﯿﺮاﻻﺳﺘﯿﮏ ﻣﺼﺎﻟﺢ‪.‬‬
‫‪ 65-2-1‬ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﻮا‪(14) :‬‬
‫ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻫﻮاي ﻓﻀﺎ و ﻫﺪاﯾﺖ آن ﺑﻪ ﻫﻮاي آزاد‪ ،‬ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 66-2-1‬ﺗﺮاز ﻃﺒﻘﻪﺷﺪن آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻢﺗﺮاز ﺷﺪن ﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺑﺎ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﺤﻞ ورودي ﺑﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 67-2-1‬ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ‪(17) :‬‬
‫اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت روﺷﻦ ﻧﺸﺪن ﻣﺸﻌﻞ‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺴﯿﺮ ورود ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ‪ ،‬ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﻌﻞ و‬
‫ﺷﻤﻌﮏ آن ﻫﺮ دو ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 68-2-1‬ﺗﺴﻠﯿﻢ‪(10) :‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻏﯿﺮ اﻻﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 69-2-1‬ﺗﺼﺮف‪(4) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎ )ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه(‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ‬
‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد‪ .‬ﻣﻘﺼﻮد از "ﺗﺼﺮف" در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات‪ ،‬ﻧﻮع ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از ﺑﻨﺎ ﯾﺎ‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺼﻮدي ﻣﻌﻠﻮم در دﺳﺖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻮده ﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺮاي آن ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻮرد‬
‫اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﻮد‪ .‬اﻧﻮاع ﺗﺼﺮفﻫﺎ ﻋﺒﺎﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫‪ -1‬ﺗﺼﺮف اداري و ﺣﺮﻓﻪاي‬
‫‪ -2‬ﺗﺼﺮف اﻧﺒﺎري‬
‫‪ -3‬ﺗﺼﺮف آﻣﻮزﺷﯽ‪ -‬ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ‬
‫‪ -4‬ﺗﺼﺮف ﺗﺠﻤﻌﯽ‬
‫‪ -5‬ﺗﺼﺮف درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ‬
‫‪ -6‬ﺗﺼﺮف ﺻﻨﻌﺘﯽ‬
‫‪ -7‬ﺗﺼﺮف ﮐﺴﺒﯽ و ﺗﺠﺎري‬
‫‪ -8‬ﺗﺼﺮف ﻣﺨﺎﻃﺮهآﻣﯿﺰ‬
‫‪ -9‬ﺗﺼﺮف ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‬
‫‪ 70-2-1‬ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮا‪(14) :‬‬
‫ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ذرات زﯾﺎنآور ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﻮا از ﻗﺒﯿﻞ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ‪ ،‬ذرات ﻣﻌﻠﻖ‪ ،‬دود‪ ،‬ﮔﺎزﻫﺎي‬
‫زﯾﺎنآور و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 71-2-1‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪(14) :‬‬
‫ورود و ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻫﻮا در ﯾﮏ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﺑﻄﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪.‬‬
‫‪ 72-2-1‬ﺗﻨﻈﯿﻢﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﮔﺎز )رﮔﻮﻻﺗﻮر(‪(17) :‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ورودي را ﮐﺎﻫﺶ داده و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف‪ ،‬ﺛﺎﺑﺖ‬
‫ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد‪.‬‬
‫‪ 73-2-1‬ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ‪(4) :‬‬
‫ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻮﻗﻒ و ﻧﮕﻬﺪاري وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ‬
‫در ﻓﻀﺎي ﺑﺎز و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 74-2-1‬ﺗﻬﻮﯾﻪ‪(14-19) :‬‬
‫روﻧﺪ دﻣﯿﺪن ﯾﺎ ﻣﮑﯿﺪن ﻫﻮا‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ از ﻫﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و آﺳﺎﯾﺶ )از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ و ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮوز ﻣﯿﻌﺎن‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي‬
‫از رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ(‪ .‬ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻄﺒﻮع ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 75-2-1‬ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع‪(19-14) :‬‬
‫ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻢ زﻣﺎن دﻣﺎ‪ ،‬رﻃﻮﺑﺖ و ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﻫﻮا و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬
‫ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ 76-2-1‬ﺗﯿﺮ‪(10) :‬‬
‫ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻨﮕﺮ ﺧﻤﺸﯽ‪.‬‬
‫‪ 77-2-1‬ﺗﯿﺮ ورق‪(10) :‬‬
‫ﺗﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻘﻄﻊ آن از ورق ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 78-2-1‬ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ‪(4) :‬‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺳﻄﻮﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ و اﻣﺪادرﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻮارد اﺿﻄﺮاري در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز در‬
‫ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 79-2-1‬ﺟﺪار ﻧﻮرﮔﺬر )ﺷﻔﺎف ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف(‪(19) :‬‬
‫ﺟﺪاري ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺒﻮر ﻧﻮر ﻣﺮﺋﯽ آن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ‪ %5‬اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺪار ﻧﻮرﮔﺬر ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺷﻔﺎف و ﻣﺎت اﺳﺖ و‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ‪ ،‬درﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻮرﮔﺬر‪ ،‬ﻧﻮرﮔﯿﺮﻫﺎ و ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 80-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه )ﻓﻠﺰي(‪(13) :‬‬
‫اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮوز اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﺎ اﻣﭙﺪاﻧﺴﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﺑﯿﻦ ﻫﺎديﻫﺎي ﺑﺮﻗﺪاري ﮐﻪ در‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي داراي اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 81-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن اﺿﺎﻓﻪﺑﺎر )ﯾﮏ ﻣﺪار(‪(13) :‬‬
‫اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪاري ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 82-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‪(13) :‬‬
‫ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮي ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ )ﻣﻨﺘﺠﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي آﻧﯽ( اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻫﺎديﻫﺎي ﺑﺮﻗﺪار ﯾﮏ‬
‫ﻣﺪار ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ‪ ،‬ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 83-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ‪(13) :‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻣﻮﺟﺐ‬
‫ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 84-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎز‪(13) :‬‬
‫)ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎز ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻤﯽ ﯾﮏ ﻫﺎدي(‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم در ﺷﺮاﯾﻄﯽ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ دﻣﺎي وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺎدل ﯾﮏ ﻫﺎدي از ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از آن‬
‫ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫در ﻣﻮرد ﻫﺎديﻫﺎ )ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ( ﺟﺮﯾﺎن اﺳﻤﯽ ﻫﻤﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺠﺎز ﺣﺮارﺗﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 85-2-1‬ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺸﺖ‪(13) :‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺪاري ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ آﺳﯿﺐ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ و زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي ﻫﺎدي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‪،‬‬
‫ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 86-2-1‬ﺟﻮش اﻧﮕﺸﺘﺎﻧﻪ‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮراخ داﯾﺮهاي ﺷﮑﻞ در ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎي اﺗﺼﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ آن‬
‫ﻋﻀﻮ و ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 87-2-1‬ﺟﻮش ﺷﯿﺎري ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﮐﺎﻣﻞ‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮش ﺷﯿﺎري ﮐﻪ در آن ﻓﻠﺰ ﺟﻮﺷﮑﺎري از ﮐﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﻀﻮ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 88-2-1‬ﺟﻮش ﺷﯿﺎري ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻧﺴﺒﯽ‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮش ﺷﯿﺎري ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان ﻧﻔﻮذ‪ ،‬ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﻤﺘﺮ از ﺿﺨﺎﻣﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮ اﺗﺼﺎﻟﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 89-2-1‬ﺟﻮش ﮐﺎم‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮش اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮراخ اﻣﺘﺪادﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﻋﻀﻮ دﯾﮕﺮ‪.‬‬
‫‪ 90-2-1‬ﺟﻮش ﮔﻮﺷﻪ‪(10) :‬‬
‫ﺟﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺜﻠﺜﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﺳﻄﻮح اﻋﻀﺎي ﻣﻘﺎﻃﻊ‪.‬‬
‫‪ 91-2-1‬ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﻞﻫﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات آﺳﺎﻧﺴﻮر در آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺎﺑﯿﻦ و وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل در اﯾﻦ‬
‫ﻣﮑﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ ،‬ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ دﯾﻮارهﻫﺎ‪ ،‬درﻫﺎي ﻃﺒﻘﺎت و درﻫﺎ و درﯾﭽﻪﻫﺎي اﺿﻄﺮاري ﻣﺤﺼﻮر‬
‫ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 92-2-1‬ﭼﺎﻫﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺎ ﮐﻒ ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر )ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر( را ﭼﺎﻫﮏ‬
‫ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 93-2-1‬ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪي‪(17) :‬‬
‫ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻧﮓزدﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﮔﺎز دﻓﻨﯽ ﺑﻪ‬
‫ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 94-2-1‬ﺣﯿﺎط‪(3) :‬‬
‫ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﺑﺪون ﺳﻘﻒ و ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﮐﻪ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻃﺮف ﺑﺎ دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ‬
‫از ﻫﻤﻪ ﻃﺮف ﺑﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﺷﻮد‪ ،‬در آن ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﺣﯿﺎط داﺧﻠﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 95-2-1‬ﺣﯿﺎط ﻣﺤﺼﻮر )ﭘﺎﺳﯿﻮ(‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﺎز‪ ،‬ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺿﻼع آن در ﺗﻤﺎم ارﺗﻔﺎع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را در ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬
‫‪ 96-2-1‬ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻮع ﺧﺎك و ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮاﮐﻢ دارد و در ﭘﺎﯾﺪاري‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 97-2-1‬ﺧﺴﺘﮕﯽ‪(10) :‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﺷﺮوع ﺗﺮكﺧﻮردﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮش آن در اﺛﺮ ﺗﮑﺮار ﺑﺎر زﻧﺪه‬
‫‪ 98-2-1‬دادهﻫﺎي ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از زﻣﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮدازش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 99-2-1‬در ﮐﺎﺑﯿﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫دري اﺳﺖ ﮐﻪ در ورودي ﮐﺎﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 100-2-1‬دﺳﺘﮕﺎه‪(14) :‬‬
‫ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺑﺮق‪ ،‬ﮔﺎز )ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ(‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﺟﺎﻣﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺮژي‬
‫دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ )ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا‪ ،‬ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع( ﻃﺮاﺣﯽ‬
‫و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 101-2-1‬دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﮔﺮمﮐﻨﻨﺪه و ﺧﻨﮏﮐﻨﻨﺪه وﯾﮋه‪(14) :‬‬
‫ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺮژي )ﺑﺮق‪ ،‬ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ‪ ،‬ﻣﺎﯾﻊ‪،‬‬
‫ﮔﺎز(‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ آبﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﯾﺎ ﮔﺮمﮐﺮدن و ﯾﺎ ﺧﻨﮏﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻃﺮاﺣﯽ و‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 102-2-1‬دﺳﺘﮕﺎه ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ )ﭘﮑﯿﺞ(‪(14) :‬‬
‫دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪ ،‬ﺳﻮار و آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬ﺑﺎ‬
‫ﻫﻤﻪ ﻗﻄﻌﺎت و اﺟﺰاي ﻣﺘﺤﺮك و ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺤﺮك‪ ،‬آﻣﺎده ﻧﺼﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 103-2-1‬دﺳﺘﮕﯿﺮه )ﭘﻠﮑﺎن ﺑﺮﻗﯽ(‪(15) :‬‬
‫دﺳﺘﮕﯿﺮهاي از ﺟﻨﺲ ﻻﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﻣﺨﺼﻮص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮده و ﺳﺮﻋﺖ آن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻓﺮاد ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦآﻣﺪن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 104-2-1‬دﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‪(2) :‬‬
‫ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‬
‫‪ 105-2-1‬دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(2) :‬‬
‫دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح‪ ،‬اﺟﺮا‪ ،‬ﻧﻈﺎرت اﻃﻼﻋﺎت‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 106-2-1‬دودﮐﺶ‪(14-17) :‬‬
‫ﻣﻌﺒﺮي ﻓﻠﺰي ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق از راه آن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 107-2-1‬دودﮐﺶ ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‪(14-17) :‬‬
‫دودﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺒﺮ اﻧﺘﻘﺎل دود‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮع و ﮐﻼس ﻣﻌﯿﻨﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ‬
‫ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﯾﻊ ﯾﺎ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺷﺪه و‬
‫داراي ﭘﻼك ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 108-2-1‬دوره اﺟﺮا‪(2) :‬‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎنﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬
‫‪ 109-2-1‬دوره ﻧﻈﺎرت‪(2) :‬‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﺎنﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ‬
‫ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 110-2-1‬دﯾﮓ‪(14) :‬‬
‫ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﻣﺎزاي ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ‪ ،‬ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ آبﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ‪ ،‬آب ﮔﺮم ﯾﺎ‬
‫ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 111-2-1‬دﯾﻮار‪(19) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ﻏﯿﺮ ﻧﻮرﮔﺬر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ‪ ،‬ﯾﺎ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﺑﯿﺶ از ‪ 60‬درﺟﻪ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 112-2-1‬دﯾﻮار آﺗﺶ‪(14) :‬‬
‫ﺟﺰﺋﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺿﺪ ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺖ و از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و ﺳﺎزهﻫﺎ‪ ،‬از‬
‫ﺳﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮي دﯾﮕﺮ‪ ،‬ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﯾﺎ آن را ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 113-2-1‬دﯾﻮار ﺟﺎن ﭘﻨﺎه‪(3) :‬‬
‫ﺑﺨﺶ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ در ﺑﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن اﯾﻤﻨﯽ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‬
‫اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 114-2-1‬دﯾﻮار دودﺑﻨﺪ‪(3) :‬‬
‫دﯾﻮار ﯾﺎ دﯾﻮاره اي ﮐﻪ راﻫﺮوي ﺧﺮوج را ﻗﻄﻊ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ در ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ‪ .‬اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ‬
‫ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و دود ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 115-2-1‬دﯾﻮار ﮐﺘﯿﺒﻪ‪(3) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از دﯾﻮار ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻي ﭘﻨﺠﺮه )ﯾﺎ ﺑﺎزﺷﻮ( واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 116-2-1‬دﯾﻮار ﻣﺸﺘﺮك‪(3) :‬‬
‫دﯾﻮاري ﮐﻪ در ﻣﺮز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي ﻣﺸﺘﺮك ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 117-2-1‬راه ﭘﻠﻪ‪(3) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راه ﺧﺮوج ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي ﭘﻠﻪ ﯾﺎ ﺳﮑﻮ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع رﻓﺖ و آﻣﺪ از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ‬
‫دﯾﮕﺮ را ﺑﺪون ﺗﺪاﺧﻞ و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻊ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 118-2-1‬رﺷﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ‪(2) :‬‬
‫ﻣﻌﻤﺎري‪ ،‬ﻋﻤﺮان‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ‪ ،‬ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ‪ ،‬ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪﺑﺮداري و ﺗﺮاﻓﯿﮏ‪.‬‬
‫‪ 119-2-1‬رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ‪(2) :‬‬
‫رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺒﺼﺮه ‪ 1‬ﻣﺎده ‪ 7‬ﻗﺎﻧﻮن‪.‬‬
‫‪ 120-2-1‬رﻧﮓﻫﺎي داراي ﻣﻔﻬﻮم اﯾﻤﻨﯽ‪(20) :‬‬
‫در ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي‪ ،‬ﻧﻮراﻧﯽ و ﻧﻮري اﯾﻤﻨﯽ رﻧﮓﻫﺎي ﺧﺎص داراي ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺸﺨﺼﯽ اﺳﺖ‪ .‬ﺟﺪول زﯾﺮ‬
‫ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهﮐﻠﯽ اﯾﻦ رﻧﮕﻬﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫رﻧﮓ‬
‫ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم‬
‫دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ‬
‫ﻗﺮﻣﺰ‬
‫ﺑﺎزدارﻧﺪه )اﻋﻼم ﺧﻄﺮ(‬
‫ﮐﺎرﺧﻄﺮﻧﺎك‪ -‬اﯾﺴﺖ‪ -‬ﺗﻮﻗﻒ اﺿﻄﺮاري‪-‬ﺗﺨﻠﯿﻪ‬
‫زرد ﮐﻬﺮﺑﺎﺋﯽ‬
‫ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه‬
‫ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ‪ -‬اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ‪ -‬ﺑﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ‬
‫آﺑﯽ‬
‫اﻟﺰام ﮐﻨﻨﺪه‬
‫ﮐﺎر ﯾﺎ اﻗﺪام ﺧﺎص ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي‬
‫ﺗﺼﻮﯾﺮي آﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬
‫درﻫﺎ‪ -‬ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ‪ -‬راهﻫﺎي ﻓﺮار‪ -‬اﻣﮑﺎﻧﺎت و وﺳﺎﯾﻞ و‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻤﻦ‬
‫ﮐﻤﮏﻫﺎي اوﻟﯿﻪ‪ -‬ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدي‬
‫ﺳﺒﺰ‬
‫‪ 121-2-1‬رﯾﻞﻫﺎي راﻫﻨﻤﺎ )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫اﺟﺰاي ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ‪ T‬ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 122-2-1‬زﻣﯿﻦ )ﺟﺮم ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ(‪(13) :‬‬
‫ﺟﺮم ﻫﺎدي زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺎط آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 123-2-1‬زﯾﺮزﻣﯿﻦ‪(3) :‬‬
‫ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪ‬
‫ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﯿﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 124-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(2) :‬‬
‫ﺑﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﮐﻪ وﺟﻪﻫﺎي ﺑﯿﺮوﻧﯽ آن در ﺳﻄﺢ و ارﺗﻔﺎع‪ ،‬از زﯾﺮ ﭘﯽ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ‪ ،‬ﯾﮏ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري‬
‫ﺑﺴﺘﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ 125-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ‪(11) :‬‬
‫ﺑﻌﻀﺎ اﺟﺰاي ﻏﯿﺮﺳﺎزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺘﻦ ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‬
‫ً‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺰاي ﺳﺎزهاي و‬
‫ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 126-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﺧﺎص‪(17) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آنﻫﺎ در ﻧﺠﺎت و اﻣﺪاد ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ وﻗﻔﻪ در‬
‫ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻠﻔﺎت و ﺧﺴﺎرات ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ آﺗﺶﺳﻮزي وﺳﯿﻊ‪ ،‬از‬
‫دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺛﺮوت ﻣﻠّﯽ و آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 127-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ‪(17) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﯾﻪ ﺷﺪه و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 128-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‪(11) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎت آن ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬
‫اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ در ﭘﺎي ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫‪ 129-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي درﺟﺎ‪(11) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت آن در ﭘﺎي ﮐﺎر ﺑﺮﺷﮑﺎري و ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺟﻮﺷﮑﺎري ﺷﺪه و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ‬
‫اﺗﺼﺎﻻت ﺟﻮﺷﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 130-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﻧﯿﻤﻪﭘﯿﺶﺳﺎﺧﺘﻪ‪(11) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻄﻌﺎت آن در ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺟﻮﺷﮑﺎري ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻘﯿﻪ‬
‫ﻗﻄﻌﺎت در ﭘﺎي ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 131-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ‪(4) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻠﮏ ﻣﺠﺎور ﻣﺘﺼﻞ و ﯾﺎ ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ آﻧﻬﺎ درز اﻧﻘﻄﺎع ﺑﯿﻦ دو ﺑﻨﺎ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 132-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﻨﻔﺼﻞ‪(4) :‬‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت "ﮐﻮﺷﮏ" ﻣﺎﻧﻨﺪ‪ ،‬در داﺧﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻣﻠﮏ ﺑﺪون اﺗﺼﺎل ﺑﻪ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﭘﻼكﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 133-2-1‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﯾﮋه‪(2) :‬‬
‫ﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﺮح ﻣﻌﻤﺎري ﯾﺎ ﺳﺎزه ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ آن داراي ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﯾﺎ‬
‫ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻮا‪ ،‬دﻣﺎ‪،‬‬
‫رﻃﻮﺑﺖ‪ ،‬ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ‪ ،‬ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﯽ‪ ،‬ﺻﺪا‪ ،‬وﻟﺘﺎژ و ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﺧﺎص در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دارد و‬
‫ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده آن ﻧﯿﺰ ﺧﺎص اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 134-2-1‬ﺳﺎزﻣﺎن‪(2) :‬‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﮐﺸﻮر(‬
‫‪ 135-2-1‬ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن‪(2) :‬‬
‫ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن‬
‫‪ 136-2-1‬ﺳﺎزهﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﺳﺎزهﻫﺎﯾﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﺎك ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﯾﻦ ﺳﺎزهﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع‬
‫دﯾﻮارﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزهاي ﺑﺎ ﺧﺎك ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ از‬
‫ﺗﺴﻠﯿﺢ ﺧﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 137-2-1‬ﺳﺘﻮن‪(10) :‬‬
‫ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري و ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوي ﻣﺤﻮري ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎ‪.‬‬
‫‪ 138-2-1‬ﺳﻄﺢ اﻟﺰاﻣﯽ‪(4) :‬‬
‫ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺪار و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎي آن در ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻟﺰاﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 139-2-1‬ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻟﺺ‪(3) :‬‬
‫ﺳﻄﺢ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﺮف ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﻄﻮح ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ‬
‫ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮارﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 140-2-1‬ﺳﻄﺢ ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺗﺎﺑﻠﻮ‪(20) :‬‬
‫ﺳﻄﺢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ درون ﻗﺎب و ﺳﺎزه ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺗﺎﺑﻠﻮ ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد ﻗﺎب‪ ،‬ﺳﻄﺢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ آﮔﻬﯽ‬
‫ﭘﯿﺎم آن اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 141-2-1‬ﺳﻄﺢ ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎﺑﯿﻦ‪(15) :‬‬
‫ﺳﻄﺢ ﻣﻔﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺴﺘﺎدن ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺪار آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‬
‫ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 142-2-1‬ﺳﻄﻮح ﻧﻮرﮔﯿﺮي و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮاي اﻟﺰاﻣﯽ‪(4) :‬‬
‫ﺳﻄﻮﺣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻮرﮔﯿﺮي و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮاي ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 143-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪﺑﺎر )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫در ﺑﺮﺧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺿﺎﻓﻪﺑﺎر ﺣﺴﮕﺮي را ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ‬
‫ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮارﺷﺪن ﻣﺴﺎﻓﺮ ﯾﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﺶ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﮐﺎﺑﯿﻦ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ از‬
‫ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﺎر اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 144-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺛﻘﻠﯽ‪(6) :‬‬
‫ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻞ ﺳﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺷﺎﻟﻮده ﺳﺎزه ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 145-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎرﺑﺮ ﺟﺎﻧﺒﯽ‪(6) :‬‬
‫ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮐﻞ ﺳﺎزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 146-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ )ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺎراﺷﻮت(‪(15) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﻻي ﭼﺎرﭼﻮب )ﯾﻮك( ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل )در‬
‫ﺻﻮرت ﻟﺰوم( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﯿﺮﻋﺎدي ﺳﺮﻋﺖ‪ ،‬ﻓﻌﺎلﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺗﻮﻗﻒ‬
‫ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻗﻔﻞﺷﺪن ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ رﯾﻞﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 147-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﯽ‪(11) :‬‬
‫ﺳﺎزهﻫﺎي ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻧﻠﯽ‪ ،‬ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي‬
‫ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ دﯾﻮار و ﺳﻘﻒ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‪ ،‬ﺑﻪ‬
‫اﻧﺪازه ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ اﺑﻌﺎد ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐﺑﻨﺪي ﯾﺎ ﻗﺎﻟﺐﺑﺮداري‪ ،‬ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮏ‬
‫ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺑﻌﺎد اوﻟﯿﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﻓﻀﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 148-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‪(6) :‬‬
‫ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن‪ ،‬ﺑﺎرﻫﺎي ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎبﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ ﯾﺎ ﻗﺎبﻫﺎي ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪيﺷﺪه ﻫﻤﺮاه‬
‫ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻗﺎبﻫﺎي ﺧﻤﺸﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬ﺳﻬﻢ ﺑﺮﺷﮕﯿﺮي ﻫﺮ ﯾﮏ از دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ‬
‫ﺳﺨﺘﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﻧﺪرﮐﺶ آن دو‪ ،‬در ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت‪ ،‬ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 149-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪(11) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎي آن داراي ﻗﺎﻟﺐﻫﺎي ﺑﺘﻦ داﯾﻤﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﺑﻌﺪ از‬
‫ﺑﺘﻦرﯾﺰي‪ ،‬ﺟﺰﯾﯽ از دﯾﻮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ را دارد‪.‬‬
‫‪ 150-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﻨﻠﻬﺎي ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ‪(11) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎي آن از ﭘﻨﻞﻫﺎي ﺳﺎﻧﺪوﯾﭽﯽ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻮش‬
‫ﺷﺪه ﻓﻮﻻدي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻋﺎﯾﻖ در ﻣﯿﺎن آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دو ﻃﺮف آن ﺑﺘﻦ ﭘﺎﺷﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 151-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺎبﻫﺎي ﺳﺒﮏ ﻓﻮﻻدي‪(11) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻓﻮﻻدي ﺳﺮد ﻧﻮرد ﺷﺪه ﺑﻮده ﮐﻪ اﺟﺰاء آن ﺑﺎ اﺗﺼﺎﻻت‬
‫ﭘﯿﭽﯽ ﯾﺎ ﺟﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 152-2-1‬ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺣﻀﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ در آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و‬
‫اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 153-2-1‬ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎي دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر‬
‫دﯾﮕﺮي ﻏﯿﺮ از ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ از ﺳﻮي ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 154-2-1‬ﺷﺨﺺﺣﻘﻮﻗﯽ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ )ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از‬
‫ﺷﻬﺮداريﻫﺎ( داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 155-2-1‬ﺷﺨﺺﺣﻘﯿﻘﯽ‪(2) :‬‬
‫ﻣﻬﻨﺪس ﯾﺎ ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ ﯾﺎ دﯾﭙﻠﻤﻪﻫﺎي ﻓﻨﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر از وزارت راه و‬
‫ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 156-2-1‬ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺟﺮاي ﺳﺎزه و ﯾﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﯽ را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزد‪.‬‬
‫‪ 157-2-1‬ﺷﺮﮐﺖ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﯾﺎ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اداره‬
‫ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه و ﺷﺄن ﺗﺸﮑﯿﻞ آن اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻃﺮاﺣﯽ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت‪ ،‬ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 158-2-1‬ﺷﻔﺖ‪(3) :‬‬
‫ﻓﻀﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎت ﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﮐﻒ ﺗﺎ ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺒﯿﻪ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪ ،‬ﺑﺎﻻﺑﺮ‪،‬‬
‫آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺄﻣﯿﻦ روﺷﻨﺎﯾﯽ‪ ،‬اﻧﺠﺎم ﺗﻬﻮﯾﻪ‪ ،‬ﻋﺒﻮر دادن ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ‪ ،‬ﺗﺨﻠﯿﻪ زﺑﺎﻟﻪ و ﻏﯿﺮه در ﻧﻈﺮ‬
‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 159-2-1‬ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮي‪(6) :‬‬
‫ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب و اﺗﻼف اﻧﺮژي و ﺣﻔﻆ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺎرﺑﺮي ﯾﮏ ﺳﺎزه‪ ،‬ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎنﻫﺎي‬
‫ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﭼﺮﺧﻪاي ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ ،‬اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 160-2-1‬ﺷﻤﻌﮏ‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﻌﻠﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ در وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز‪ ،‬ﺑﺮاي روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻣﺸﻌﻞ اﺻﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﻣﻮرد‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪ .‬در اﻏﻠﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز اﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎز ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﻣﺴﯿﺮ‬
‫ﮔﺎز ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن آن‪ ،‬ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﻄﻊ ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 161-2-1‬ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ و ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(2) :‬‬
‫ﺳﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﯽ و ﻣﻠﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻮده و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫اﺳﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد و در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ‪ ،‬ﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاري ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 162-2-1‬ﺷﯿﺒﺮاﻫﻪ‪(3) :‬‬
‫ﭘﯿﺎدهراه ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 1‬ﺑﻪ ‪ 20‬ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان راه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 163-2-1‬ﺷﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز اﺿﺎﻓﯽ‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻧﺼﺐ و در ﺻﻮرت ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه‪،‬‬
‫ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز را ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 164-2-1‬ﺷﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻊ ﮔﺎز ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در آن‪ ،‬ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز را ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر‬
‫ﻗﻄﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 165-2-1‬ﺷﯿﺮ ﻗﺒﻞ از رﮔﻮﻻﺗﻮر ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﻗﻔﻠﯽ‪(17) :‬‬
‫ﺷﯿﺮ ﺳﻤﺎوري ﮔﻮﺷﻮارهاي ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﮔﻮﻻﺗﻮر ﻧﺼﺐ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴﺘﻪ‪ ،‬ﻗﺎﺑﻞ ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي‬
‫ﻓﺸﺎر ﮐﺎري ﺗﺎ ‪ 4‬ﺑﺎر و ﯾﺎ ‪ 60‬ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 166-2-1‬ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ‪(20) :‬‬
‫ﻫﺮآﮔﻬﯽ ﻣﻨﺼﻮب‪ ،‬ﻣﻨﻘﻮش و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻔﺎف وﯾﺘﺮﯾﻦ و ﯾﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺸﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﮐﻪ از ﺑﯿﺮون‬
‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 167-2-1‬ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر‪(2) :‬‬
‫ﻣﺎﻟﮏ ﯾﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬
‫‪ 168-2-1‬ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﺎزي‪(11) :‬‬
‫ﺑﻪ روش ﯾﺎ روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ‪ ،‬ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺦدﻫﯽ‬
‫ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺴﮑﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻬﺮهوري اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﻓﻦآورﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻢ و‬
‫ﻣﺪوﻻر‪ ،‬ﺗﺸﮑﯿﻼت ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﻄﻮر ﮐﺎرا ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮔﻮﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 169-2-1‬ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ )ﺑﺎﻓﺮ( آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺻﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮلﻧﺸﺪه ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﯾﺎ وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﻪ ﮐﻒ ﭼﺎﻫﮏ‬
‫ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﻃﻮري ﻃﺮاﺣﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻧﺮژي ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﺎﺑﯿﻦ را ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺿﺮﺑﻪﮔﯿﺮ ﺑﺮاي ﻣﺘﻮﻗﻒﮐﺮدن ﮐﺎﺑﯿﻦ در ﺳﻘﻮط آزاد ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 170-2-1‬ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت‪(19) :‬‬
‫ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ازاء ﯾﮏ درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ و ﺑﻪ‬
‫ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد‪ :‬ﺧﻄﯽ‪ ،‬ﺳﻄﺤﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‬
‫‪ 171-2-1‬ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارت‪(19) :‬‬
‫ﻣﻘﺪار ﺣﺮارﺗﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯿﻪ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﻨﺼﺮي ﻫﻤﮕﻦ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﺘﺮ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﯾﺪار‬
‫ﻣﯽﮔﺬرد‪ ،‬در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي دو ﺳﻄﺢ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮏ درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 172-2-1‬ﻃﺒﻘﻪ‪(3) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮐﻒ ﻣﺘﻮاﻟﯽ واﻗﻊ ﺷﻮد‪ .‬در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ‬
‫زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ‪ 120‬ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻀﺎي زﯾﺮ آن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 173-2-1‬ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ ورودي )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫ﻃﺒﻘﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ورودي اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از آن ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢﺗﺮاز ﺧﯿﺎﺑﺎن‬
‫اﺳﺖ‪ .‬ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ آﺳﺎﻧﺴﻮر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻃﺒﻘﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 174-2-1‬ﻃﺒﻘﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن‪(3) :‬‬
‫ﻃﺒﻘﻪاي از ﺑﻨﺎ ﮐﻪ از ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﺎرج ﺑﻨﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎ ﺷﺶ ﭘﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 175-2-1‬ﻃﺮاح‪(2) :‬‬
‫ﺗﻬﯿﻪﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي‬
‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬در ﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 176-2-1‬ﻃﺮاﺣﯽ‪(2) :‬‬
‫ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺮاح ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ‬
‫ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و‬
‫ﺗﺎﯾﯿﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 177-2-1‬ﻃﺮاﺣﯽ ژﺋﻮﺗﮑﻨﯿﮑﯽ‪(7) :‬‬
‫ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ‪ ،‬ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺎﯾﺪاري‪ ،‬اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ‬
‫ﺷﮑﻞﻫﺎي ﭘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺎك آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 178-2-1‬ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﻦ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺗﺎ ﮐﻒ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻮﻗﻒ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪ ،‬ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ‬
‫ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 179-2-1‬ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷﺘﻐﺎل‪(2) :‬‬
‫ﺗﻮان ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل در اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ 180-2-1‬ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارﺗﯽ‪(19) :‬‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺮﮐﺒﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ را از ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ‪ .‬در‬
‫ﻣﻮاردي‪ ،‬ﻋﺎﯾﻖ ﺣﺮارت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت‪ ،‬ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎرﺑﺮي‪،‬‬
‫ﺻﺪاﺑﻨﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 181-2-1‬ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ‪(20) :‬‬
‫ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﻠﻮ‪ ،‬رﻧﮓ‪ ،‬ﻋﻼﻣﺖ ﻧﻮراﻧﯽ )روﺷﻨﺎﯾﯽ( ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﯽ‪ ،‬ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ‬
‫ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ و‬
‫‪45‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮي‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮراﻧﯽ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﻧﻮري‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﯽ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﻼﺋﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎ‬
‫ﺣﺮﮐﺎت دﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 182-2-1‬ﻋﻠﻤﮏ ﮔﺎز‪(17) :‬‬
‫ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﻮدي و اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ اﻧﺸﻌﺎب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺑﺮ روي آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز‬
‫در ﻣﺠﺎورت و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 183-2-1‬ﻓﻀﺎ‪(4) :‬‬
‫در ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﻘﺼﻮد از "ﻓﻀﺎ" ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﯽ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و‬
‫ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ‪ ،‬ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﻢ در ﺗﺼﺮفﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﻨﺪ‪.‬‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻓﻀﺎﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﺗﺼﺮفﻫﺎ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 184-2-1‬ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﮑﻦ و اﯾﻮان‪ ،‬ﮐﻪ از داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آنﻫﺎ وارد ﺷﺪ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻮاي آزاد‬
‫ﻗﺮار دارﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ وﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 185-2-1‬ﻓﻀﺎي ارﺗﺒﺎط داﺧﻠﯽ‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺼﺮف ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 186-2-1‬ﻓﻀﺎي اﺷﺘﻐﺎل‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ و ﭘﯿﺸﻪ‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻧﻮر و ﺗﻬﻮﯾﻪ )ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻃﺒﯿﻌﯽ( ﺑﻮده و در‬
‫ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 187-2-1‬ﻓﻀﺎي اﻗﺎﻣﺖ‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮر ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ‪ ،‬ﺧﻮاب و ﻏﺬا ﺧﻮردن اﻧﺴﺎن‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﻧﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﻬﻮﯾﻪ‬
‫ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 188-2-1‬ﻓﻀﺎي اﻧﺒﺎر‪(4) :‬‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺒﺎرﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﯿﺮﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار‬
‫ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 189-2-1‬ﻓﻀﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻟﺖ‪ ،‬دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺣﻤﺎم و ﺷﺴﺘﺸﻮي وﺳﺎﯾﻞ‬
‫ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﻏﯿﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 190-2-1‬ﻓﻀﺎي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آن ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪ .‬در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم ﻓﺮد‬
‫ﯾﺎ اﻓﺮاد از اﯾﻦ ﻓﻀﺎ‪ ،‬ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات ﻓﻀﺎﻫﺎي اﺷﺘﻐﺎل ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 191-2-1‬ﻓﻀﺎي ﺗﺠﻤﻊ‪(4) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 20‬ﻧﻔﺮ در آن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ در آن ﺻﻮرت‬
‫ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫‪ 192-2-1‬ﻓﻀﺎي ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(4) :‬‬
‫ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺤﺴﻮب‬
‫ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺗﺼﺮفﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻮﻗﻔﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم از آﻧﻬﺎ ﻣﯿﺴﺮ‬
‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 193-2-1‬ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه‪(19) :‬‬
‫ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬از ﻓﻀﺎي زﯾﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ آن‪ ،‬ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﺎص‪ ،‬ﺑﻪ ﻃﻮر‬
‫ﻣﺪاوم ﺗﺎ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از دﻣﺎي زﯾﺴﺖﮔﺎه ﮔﺮم ﯾﺎ ﺳﺮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 194-2-1‬ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه‪(19) :‬‬
‫ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻓﻀﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درز‬
‫اﻧﻘﻄﺎع ﻫﻮا ﺑﻨﺪﺷﺪه ﺑﯿﻦ دو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬راه ﭘﻠﻪﻫﺎ‪ ،‬داﻻنﻫﺎ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ و‬
‫ﺳﺮﻣﺎﯾﺸﯽاﻧﺪ(‪.‬‬
‫‪ 195-2-1‬ﻓﻀﺎي ﻣﺸﺎع‪(4) :‬‬
‫ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﻠﮏ آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺗﻌﻠﻖ‬
‫دارد‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 196-2-1‬ﻗﺎب ﺧﻤﺸﯽ‪(10) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﺎبﺑﻨﺪﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺮده و ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮش و ﺧﻤﺶ‬
‫اﻋﻀﺎي ﻗﺎب و اﺗﺼﺎﻻت آنﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهاي ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 197-2-1‬ﻗﺎب ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﺷﺪه‪(10) :‬‬
‫ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪيﻫﺎي ﻫﻤﮕﺮا و ﯾﺎ واﮔﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ آن‪ ،‬ﺗﺤﻤﻞ‬
‫ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ وارد ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 198-2-1‬ﻗﺎﻧﻮن‪(2) :‬‬
‫ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎمﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﻮب اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ‪1374‬‬
‫‪ 199-2-1‬ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻗﺪار‪(13) :‬‬
‫ﻫﺮ ﺳﯿﻢ ﯾﺎ ﻫﺎدي دﯾﮕﺮي ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺖ ﺑﺮﻗﺪار ﺷﺪن آن در ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﻋﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎدي ﺧﻨﺜﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺮاردادي ﻫﺎدي ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ‪ /‬ﺧﻨﺜﯽ )‪ (PEN‬را‬
‫ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 200-2-1‬ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‪(13) :‬‬
‫ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎدياي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً‬
‫ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس ﻗﺮار دﻫﺪ‪) .‬در اﺛﺮ ﺑﺮوز اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﺮﻗﺪار ﮔﺮدد‪(.‬‬
‫‪ 201-2-1‬ﮐﺎﺑﯿﻦ آﺳﺎﻧﺴﻮر‪(15) :‬‬
‫ﺟﺰﯾﯽ از آﺳﺎﻧﺴﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ‪ ،‬ﺑﺎر ﯾﺎ ﻫﺮ دو را در ﺧﻮد ﺟﺎي ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﺎﺑﯿﻦ داراي ﮐﻒ ﺑﺮاي‬
‫اﯾﺴﺘﺎدن‪ ،‬دﯾﻮارهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﺎر‪ ،‬ﺳﻘﻒ و ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي در ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 202-2-1‬ﮐﺎردان ﻓﻨﯽ و ﯾﺎ ﻣﻌﻤﺎر ﺗﺠﺮﺑﯽ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺎرداﻧﯽ ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﯽ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 203-2-1‬ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺖ‪(11) :‬‬
‫ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ داراي اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺷﮑﺎري‪ ،‬ﺳﻮراﺧﮑﺎري‪،‬‬
‫ﺟﻮﺷﮑﺎري‪ ،‬ﺧﻤﮑﺎري و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮوه‬
‫ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 204-2-1‬ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎﻫﺮ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ دارﻧﺪه ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ از وزارت ﺗﻌﺎون‪ ،‬ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‪.‬‬
‫‪ 205-2-1‬ﮐﻒ‪(19) :‬‬
‫ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﻓﻘﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه‪ ،‬و در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺎك‪ ،‬ﻓﻀﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﯾﺎ‬
‫ﻓﻀﺎي ﺧﺎرﺟﯽ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ‪ .‬ﮐﻒ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 206-2-1‬ﮐﻠﯿﺪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎن )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫ﮐﻠﯿﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ‪ ،‬ﻣﻌﻠﻮل وﻏﯿﺮه ﺗﻮﺳﻂ آﺗﺶﻧﺸﺎن ﻓﻌﺎل‬
‫ﺷﺪه و ﮐﻨﺘﺮل آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ آن )راﻫﺒﺮ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﯿﻦ( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ 207-2-1‬ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺮﻋﺖ )ﮔﺎورﻧﺮ(‪(15) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ )ﭘﺎراﺷﻮت( ﮐﺎﺑﯿﻦ ﯾﺎ‬
‫وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل )در ﺻﻮرت وﺟﻮد( وﺻﻞ اﺳﺖ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ از ﺣﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﻗﻔﻞ ﮐﺮده و‬
‫ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﻊ ﺑﺮق ﻣﻮﺗﻮر آﺳﺎﻧﺴﻮر‪ ،‬ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ اﯾﻤﻨﯽ را ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 208-2-1‬ﮔﺎزﻫﺎي دودﮐﺶ‪(17) :‬‬
‫آﻣﯿﺨﺘﻪاي از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق و ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز داراي دودﮐﺶ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 209-2-1‬ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ‪(11) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از اﻓﺮاد واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﺎرﺑﺮد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ‬
‫و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﻮﻻدي‪ ،‬ﺟﻮش‪ ،‬روشﻫﺎي ﺟﻮﺷﮑﺎري‪ ،‬ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺼﺐ‬
‫ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 210-2-1‬ﮔﺮه‪(10) :‬‬
‫ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 211-2-1‬ﻻﭘﻪ‪(10) :‬‬
‫ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي اﻓﻘﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺷﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺪان ﺗﮑﯿﻪ داﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ اﺛﺮ ﺑﺎرﻫﺎي ﺛﻘﻠﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﻤﺶ‬
‫ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 212-2-1‬ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﮐﺶ‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪاي ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎزﺳﻮز را ﺑﻪ دودﮐﺶ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 213-2-1‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺗﻮﮐﺎر‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن درﯾﭽﻪ ﯾﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 214-2-1‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ دﻓﻨﯽ‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ و در داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﺣﻔﺎري ﺷﺪه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ‬
‫آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻔﺎري زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺧﺎك و ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻃﺮاف ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 215-2-1‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ راﺑﻂ‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ روﮐﺎر از ﺧﺮوﺟﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮر ﺗﺎ ﮐﻨﺘﻮر ﮔﺎز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 216-2-1‬ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ روﮐﺎر‪(17) :‬‬
‫ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺣﻔﺎري‪ ،‬ﺗﺨﺮﯾﺐ‪ ،‬ﺑﺎز ﮐﺮدن‪،‬‬
‫ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺒﻮده و ﻗﺎﺑﻞ رؤﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 217-2-1‬ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﯾﻖ‪(3) :‬‬
‫ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﭘﺮده اي ﺳﺮﺗﺎﺳﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ )ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮار( ﯾﺎ اﻓﻘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻒ( ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ از‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و دود از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫اﯾﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺣﺮﯾﻖﺑﻨﺪ ﮐﺮدن ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 218-2-1‬ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪(2) :‬‬
‫ﺳﺎﻣﺎﻧﻪاي واﺣﺪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺎور ﻫﻢ‬
‫‪ 219-2-1‬ﻣﺠﺮاي ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻮر و ﻫﻮا‪(4) :‬‬
‫ﻣﺠﺮاﯾﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز در ﻣﺠﺎورت زﯾﺮزﻣﯿﻦ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﻫﻮاي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ‬
‫ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن )در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮاي ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(‪،‬‬
‫ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻮر و ﻫﻮاي ﻓﻀﺎﻫﺎي واﻗﻊ در زﯾﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 220-2-1‬ﻣﺠﺮي‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺺ داراي ﻣﺠﻮز دﻓﺘﺮ اﺟﺮاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ از وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي‪.‬‬
‫‪ 221-2-1‬ﻣﺠﺰا ﺳﺎزي اﻓﻘﯽ‪(3) :‬‬
‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﻦ دﯾﻮارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻨﺎ ﺗﺎ ﻣﺮز ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ‪ ،‬اﻋﻢ از ﺧﺼﻮﺻﯽ‪،‬‬
‫ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻻزم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 222-2-1‬ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪(4) :‬‬
‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 223-2-1‬ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶ )ﺣﺮارﺗﯽ(‪(19) :‬‬
‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺮارﺗﯽ و رﻃﻮﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ‪ %80‬ﺳﺎﮐﻨﺎن ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن اﺣﺴﺎس آﺳﺎﯾﺶ دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 224-2-1‬ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق‪(17) :‬‬
‫آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﮔﺎزﻫﺎي ﺑﯽاﺛﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﯽ‪.‬‬
‫‪ 225-2-1‬ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق‪(17) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاق در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 226-2-1‬ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز‪(3) :‬‬
‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﺮﻓﯽ در آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﺼﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي‬
‫ﺟﺎي دادن ﻣﺘﺼﺮﻓﺎن ﺑﻨﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﻧﺪازه و ﻣﺤﻞ آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺣﺮﯾﻖ‪،‬‬
‫ﻣﺄﻣﻮران آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ و از آن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺪ‪ .‬ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎز ﺑﺎﯾﺪ در‬
‫ﺗﻤﺎم اوﻗﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪروز از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 227-2-1‬ﻣﺪار‪(13) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در ﯾﮏ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪي ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ‬
‫وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ واﺣﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 228-2-1‬ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﯽ‪(2) :‬‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ ﻃﺮاح و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎر ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻗﺮارداد‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 229-2-1‬ﻣﺪت زﻣﺎن ﻧﻈﺎرت‪(2) :‬‬
‫ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮارداد ﺑﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ وﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﺻﺎﺣﺐﮐﺎر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﻈﺎرت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 230-2-1‬ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ‪(11) :‬‬
‫ﻣﺮاﺣﻠﯽ از ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮاي ورود ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ‬
‫اﺷﺨﺎص ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 231-2-1‬ﻣﺸﺘﺮي‪(2) :‬‬
‫ﺑﻬﺮهﺑﺮدار ﯾﺎ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺮﯾﺪار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واﺣﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ‪.‬‬
‫‪ 232-2-1‬ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎز‪(17) :‬‬
‫وﺳﯿﻠﻪاي ﮐﻪ ﮔﺎز ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎز و ﻫﻮا را ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ 233-2-1‬ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮرﯾﺰﻧﺪه‪(4) :‬‬
‫ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬اﻣﮑﺎن رﯾﺰش ﻗﻄﻌﺎت‬
‫آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 234-2-1‬ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ‪(3) :‬‬
‫ﺧﯿﺎﺑﺎن‪ ،‬ﮐﻮﭼﻪ ﯾﺎ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺗﺼﺮف و اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و‬
‫اﺳﺎﺳﺎً از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮان ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫‪ 235-2-1‬ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل‪(3) :‬‬
‫ﻣﻘﺎم داراي ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺴﺌﻮل‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن‪ ،‬دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻓﺮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ‪،‬‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت‪ ،‬ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﺎ روشﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬زﯾﺮا ﮐﺎرﮔﺰاران و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺻﻼﺣﯿﺖ دار و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن‬
‫ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 236-2-1‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ‪(19) :‬‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻻﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارﺗﯽ آن‪ ،‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺟﺪار ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭼﻨﺪ ﻻﯾﻪ ﻣﺴﺎوي‬
‫ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻻﯾﻪﻫﺎﺳﺖ‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 237-2-1‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺎزهاي‪(9-10) :‬‬
‫ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﻧﯿﺮوﻫﺎي وارده‪.‬‬
‫‪ 238-2-1‬ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻞ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ )ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻞ زﻣﯿﻦ(‪(13) :‬‬
‫ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ اﺳﺖ و ﺟﺮم ﮐﻠﯽ زﻣﯿﻦ‪.‬‬
‫‪ 239-2-1‬ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺳﺎزهاي‪(10) :‬‬
‫ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺎزهاي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ واﻗﻌﯽ‪ ،‬ﻣﻔﺎﺻﻞ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و ﯾﺎ ﻫﺮ دوي آنﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ‬
‫ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﯿﮑﺮ ﺻﻠﺐ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 240-2-1‬ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ‪(14) :‬‬
‫ﻣﻮادي ﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪه از ﭼﻮب‪ ،‬ﮐﺎﻏﺬ ﻓﺸﺮده‪ ،‬اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ‪ ،‬ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﯾﺎ داراي‬
‫روﮐﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد‪ ،‬ﮐﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ آﺗﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ‪.‬‬
‫‪ 241-2-1‬ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ‪(14) :‬‬
‫ﻣﻮادي ﺟﺰ »ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد »ﻏﯿﺮ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ« ﺑﺎ ﻣﻮاد »ﻧﺴﻮز« ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 242-2-1‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ‪(10) :‬‬
‫اﻋﻀﺎي ﻣﺤﻮري ﮐﻪ در ﻗﺎبﻫﺎي ﻓﻮﻻدي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎرﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ )زﻟﺰﻟﻪ( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده‬
‫ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ‪ .‬اﻧﻮاع ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪:‬‬
‫‪ -1‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮا‬
‫‪ -2‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﺿﺮﺑﺪري‬
‫‪ -3‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﻗﻄﺮي‬
‫‪ -4‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪي ﻫﻤﮕﺮاي ‪ V‬و‪) Λ‬ﺷﻮرون(‬
‫‪ -5‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ‪K‬‬
‫‪ -6‬ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪ واﮔﺮا‬
‫‪ 243-2-1‬ﻣﻬﺘﺎﺑﯽ )ﺗﺮاس(‪(4) :‬‬
‫ﺳﻄﺢ روﺑﺎزي از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﺑﺮ ﺑﺎم ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮﯾﻦ‪ ،‬ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻃﺒﻘﺎت آن اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫‪ 244-2-1‬ﻣﯿﺎن ﻃﺒﻘﻪ‪(3) :‬‬
‫ﻃﺒﻘﻪاي واﻗﻊ ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻃﺒﻘﺎت اﺻﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮ ﺧﻮد را‬
‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 245-2-1‬ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري‪(10) :‬‬
‫ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺪي ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺑﺎرﮔﺬاري اﺟﺰاي ﺳﺎزهاي‪ ،‬ﻗﺎب ﯾﺎ ﺳﺎزه‪ ،‬ﮐﻪ در آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﻫﻨﺪﺳﻪ ﯾﺎ‬
‫ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 246-2-1‬ﻧﺎﻇﺮ‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻈﺎرت درﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ از رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪.‬‬
‫‪ 247-2-1‬ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه‪(2) :‬‬
‫ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ داراي ﭘﺮواﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﻈﺎرت در رﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎري ﯾﺎ ﻋﻤﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻣﺴﻮول ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺎﻇﺮان رﺷﺘﻪﻫﺎي‬
‫ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﺰارشﻫﺎي‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪاي ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري‪ ،‬ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ‬
‫ﻣﺴﻮول واﺣﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﮐﻨﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ 248-2-1‬ﻧﺮده ﻣﺤﺎﻓﻆ‪(3) :‬‬
‫ﺣﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺮت ﺷﺪن از ارﺗﻔﺎع ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ 249-2-1‬ﻧﺸﺖ ﻫﻮا‪(19) :‬‬
‫ورود ﯾﺎ ﺧﺮوج ﻫﻮا در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬از ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﻣﺠﺮاﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻣﺤﻞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ‬
‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 250-2-1‬ﻧﻈﺎرت‪(2) :‬‬
‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﻧﻄﺒﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و‬
‫ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪ ،‬ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ آن‬
‫ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ 2-1‬ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‬
‫‪ 251-2-1‬ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه رﯾﻞﻫﺎ‪(15) :‬‬
‫راﺑﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎزه و دﯾﻮاره ﭼﺎه آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل آن از ﺑﺴﺖ‬
‫ﻣﺨﺼﻮص و ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 252-2-1‬ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‪(4) :‬‬
‫ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار دارد‪.‬‬
‫‪ 253-2-1‬ﻧﻤﺎي ﺷﯿﺸﻪاي‪(4) :‬‬
‫در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 60‬درﺻﺪ از ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎي ﺷﯿﺸﻪاي ﻧﺎﻣﯿﺪه‪ ،‬و‬
‫ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 254-2-1‬ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ‪(11) :‬‬
‫اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺗﺨﺼﺺ‪ ،‬ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮان‬
‫ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ 255-2-1‬وزﻧﻪ ﺗﻌﺎدل )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫وزﻧﻪ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از وزﻧﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺘﻌﺎدلﮐﺮدن وزن ﮐﺎﺑﯿﻦ و ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ آﺳﺎﻧﺴﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬
‫‪ 256-2-1‬واﺣﺪ ﻓﻨﯽ‪(2) :‬‬
‫واﺣﺪ ﻓﻨﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ‪ 15‬آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ‪.‬‬
‫‪ 257-2-1‬وﺻﻠﻪ‪(10) :‬‬
‫اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ دو ﻋﻀﻮ ﺳﺎزهاي ﮐﻪ از اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻀﻮي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ‪.‬‬
‫‪ 258-2-1‬وﻟﺘﺎژ ﺗﻤﺎس‪(13) :‬‬
‫وﻟﺘﺎژي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﺮاﺑﯽ در ﻋﺎﯾﻖﺑﻨﺪي‪ ،‬ﺑﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 259-2-1‬ﻫﺎدي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪(13) :‬‬
‫ﻫﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮقﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺟﺰاي زﯾﺮ را از ﻧﻈﺮ‬
‫اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ‪:‬‬
‫‪55‬‬
‫ﻣﺒﺤﺚ اول‬
‫ﺑﺪﻧﻪﻫﺎي ﻫﺎدي‪ ،‬ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻫﺎدي ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺻﻠﯽ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ زﻣﯿﻦ‪ ،‬اﻟﮑﺘﺮود زﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻧﻘﻄﻪ‬
‫زﻣﯿﻦﺷﺪه ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ‪ ،‬ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ‬
‫‪ 260-2-1‬ﻫﺎدي ﺧﻨﺜﯽ‪(13) :‬‬
‫ﻫﺎدياي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ وﺻﻞ ﺑﻮده و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از آن‬
‫اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد‪.‬‬
‫‪ 261-2-1‬ﻫﺎدي ﻣﺸﺘﺮك ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ‪ /‬ﺧﻨﺜﯽ‪(13) :‬‬
‫ﻫﺎدياي اﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻫﺮ دو وﻇﯿﻔﻪ ﻫﺎديﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ )‪ (PE‬و ﺧﻨﺜﯽ )‪(N‬‬
‫را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ‪.‬‬
‫‪ 262-2-1‬ﻫﻮاﺑﻨﺪي‪(19) :‬‬
‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ورود و ﺧﺮوج ﻫﻮا‪ ،‬از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎ درزﻫﺎي ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن‪.‬‬
‫‪ 263-2-1‬ﻫﻮاﮔﯿﺮي‪(17) :‬‬
‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻫﻮاي درون دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺎز و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ‪ ،‬ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﮔﺎز درون‬
‫دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻮا ﯾﺎ ﮔﺎزﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎزﻫﺎي ﺑﯽاﺛﺮ‪.‬‬
‫‪ 264-2-1‬ﻫﻮاي اﺣﺘﺮاق‪(17) :‬‬
‫ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﺣﺘﺮاق در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻌﻞ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 265-2-1‬ﻫﻮاي اﺿﺎﻓﯽ‪(17) :‬‬
‫ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﻮاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻮﺧﺖ‪ ،‬از ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻋﺒﻮر ﮐﺮده و ﺑﺮاي ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻻزم اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ 266-2-1‬ﻫﻮاي ﺗﻬﻮﯾﻪ‪(17) :‬‬
‫ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮاي ﺗﺎزه داﺧﻞ اﺗﺎق ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه‪ ،‬ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وارد ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫‪ 267-2-1‬ﻫﻮاي رﻗﯿﻖﮐﻨﻨﺪه‪(17) :‬‬
‫ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن ﮔﺎزﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﺮﯾﺎن دودﮐﺶ از ﻃﺮﯾﻖ دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻼﻫﮏ‬
‫ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺮﯾﺎن دودﮐﺶ‪ ،‬وارد دودﮐﺶ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫‪ 268-2-1‬ﯾﻮك ﮐﺎﺑﯿﻦ )آﺳﺎﻧﺴﻮر(‪(15) :‬‬
‫ﻗﺎب ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪهاي اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻒ ﮐﺎﺑﯿﻦ‪ ،‬ﺗﺮﻣﺰﻫﺎي اﯾﻤﻨﯽ‪ ،‬ﮐﻔﺸﮏﻫﺎ و ﺳﯿﻢ ﺑﮑﺴﻞﻫﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬
‫‪56‬‬
Download