Uploaded by sumamjoseph

Ishtamano Ariyamo

advertisement
ത
റ
ന
ര
വ
പ
വ
പ
പപോകുന്നു
പറയുന്നു
സുഖമോപ
• അതത സുഖമോ
• അല്ല സുഖമല്ല
്
ോ
പപര്
•
•
•
•
•
•
സുഖമോപ
ോ?
ഇപപോള് വീട്ടില് ആപ
ോ?
അമ്മതയ ആപ
ോ ഏറ്റവുും ഇഷ്ടും?
ഇഷ്ടമുള്ള നിറും കറുപോപ
ോ?
അമ്മയുതെ പപര് ശില് പ എന്നോപ
ോ?
അച്ഛന്തറ പപര് ആനന്ദ് കുമോര്
എന്നോപ
ോ?
ഇഷ്ടും
• Like
• ഇഷ്ടമോ
• ഇഷ്ടമല്ല
്
• Ishtam aanu – Like
• Ishtam alla – Don’t like
• https://www.eslkidstuff.com/worksheets.htm
Download