Uploaded by Tran Duyen

Máy gia tốc Cockcroft

advertisement
Máy gia tốc Cockcroft-Walton (máy gia tốc nối tầng)
Năm 1932, Cockcroft và Walton cho ra đời máy gia tốc nối tầng (cascade accelerator)
đầu tiên với điện áp 800 kV và thành công trong việc tách nguyên tử lithium với 400 keV
proton.
Download