Uploaded by august ibarra

ligtas

advertisement
HEBREO 10: 26~ 29
26” Sapagka’t kung ating
sinasadya ang pagkakasala
pagkatapos na ating
matanggap ang pagkakilala
sa katotohanan ay wala nang
haing natitira pa tungkolsa
mga kasalanan
27” Kundi isang
kakilakilabot na
paghihintay sa, at isang
kabangpaghuhukomisa
n ng apoy na lalamon sa
mga kaaway
28” Ang
magpawalang
halaga sa kautusan ni
moises sa patotoon ng
dalawa o tatlong saksi,
ay mamatay ng walang
awa:
29” Gaano kayang higpit na
parusa sa akala ninyo, ang
ihahatol na nauukol doon sa
yumurak sa Anak ng Dios at
umaring di banal sa dugo ng
tipan na nagpapabanal sa
kanya at umalipusta sa
Espiritu ng biyaya
Download