Uploaded by Mary Grace Lagdamen Perocho

Fiesta readings

advertisement
PASIUNA
Maayong aga sa aton tanan, subong nga adlaw ginacelebrar naton ang
kapistahan sang aton Santos nga si San Isidro Labrador. Kita mangin
parehas tani sang kabuhi sang aton Santos, na kung diin kita mangin
mabinuligon sa aton isig kaingon, kay ang Dios magahatag sa aton kag
magpuno sa aton mga kinahanglanon, kay kung kita mamati sa aton Ginoo,
mangin parehas kita sa binhi nga ginsab –og Niya sa maayo nga duta.
Upod sa aton Pari nga si Rev. Fr. GILBERT S. NASATAYA, DCC,
magtindog kita tanan para sa una nga ambahanon.
LITURHIYA SANG PULONG
1. ANG PAGBASA GIKAN SA LIBRO SANG GENESIS
1:11-12
Ang Dios nagsiling, “Magpatubo ang duta sang tanan nga sahi
sang tanom, ang nagapatubas sing uyas kag ang nagapamunga.” Kag
nahimo ini. Gani ang duta nagpatubo sang tanan nga sahi sang tanom,
ang nagapatubas sing uyas kag ang nagapamunga. Kag ang Dios
nanamian sang iya nakita.
ANG PULONG SANG DIOS.
SALMO SA PAGSABAT
(S) ANG DUTA NAPUNO SANG IMO NGA TINUGA, O GINOO!
Ginoo nga akon Dios, daw ano ka gamhanan sa imo! Napanapatan ikaw
sang pagkahalangdon kag himaya; ginabayuan mo ang imo
kaugalingon sang kapawa. (S)
1
Ginapatubo mo ang mga hilamon para sa mga kahayupan, kag ang mga
tanom para sa tawo agod makapatubas sia sang iya mga kalanon,
kag bino nga makapasadya sa iya, lana sang olibo nga
makapanayanaya sa iya guya, kag kalan-on nga makahatag sa iya
sing kusog. (S)
Madamo nga mga butang ang imo ginhimo. O Ginoo! Daw ano kaalam sang
imo paghimo sa ila tanan! Ang duta napuno sang imo mga tinuga. (S)
Tanan sila nagasalig sa imo sa paghatag sa ila sing kalan – on kon
ginakinahanglan nila ini. Ginahatag mo ini sa ila, kag sila nagakaon;
ginahatagan mo sila sing kalan-on kag nagakabusog sila. (S)
2. ANG PAGBASA GIKAN SA IKADUHA NGA SULAT NI SAN PABLO,
NGA APOSTOL SANG MGA TAGA CORINTO
9:8-11
Mga utod: Ang Dios sarang makahatag sing labaw pa sa inyo
mga kinahanglanon agod nga indi kamo mawad-an, kag may yara nga
inughatag para sa tagsa ka maayo nga buhat. Subong sang ginasiling
sang kasulatan: “Nagahatag sia sing maalwan sa mga imol, ang iya
kaalwan nagapadayon sa walay katubtoban.”
Kag ang Dios, nga nagahatag sing binhi sa manugsab-og kag
pagkaon para kaunon, magahatag man sa inyo sang tanan nga binhi
nga inyo kinahanglanon kag magapatubo sini, agod magpatubas ini
sing bugana gikan sa inyo kaalwan. Magapamanggad sia sa inyo sa
gihapon agod mag maalwan kamo sa tanan nga tion, kag madamo
2
ang magapasalamat sa Dios tungod sang inyo mga bulig nga
ginapadala paagi sa amon.
ANG PULONG SANG DIOS.
ALELUYA
Himoa man nga yadtong nagtanom nga nagahilibion, magtipon
sang patubas nga may kasadya! ALELUYA!
EBANGHELYO
ANG PAGBASA SANG SANTOS NGA EBANGHELYO SUNO
AY SAN MATEO
Si Jesus nagguwa sa balay kag nagkadto sa higad sa linaw kag
nagpungko sia didto sa pagpanudlo. Tungod kay gintipunan sia sang
madamo nga mga tawo, nagsakay sia sa sakyanan kag nagpungko
didto, samtang ang mga tawo nagtilindog sa higad sang linaw.
Madamo nga mga butang nga gindtudlo ni Jesus sa ila paagi sa mga
paalanggiran nga subong sini:
“May isa ka tawo nga naglakat sa pagsab-og. Sang pagsab-og
niya sang binhi ang iban nagtupa sa dalan, kag ang mga pispis
nagdapo kag nagtuuka sini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga
duog, sa diin hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay nag ulhot
ang binhi tungod kay manabaw ang duta. Sang udto na ang adlaw,
3
nalayong ang bag – ong tubo nga binhi, kag tungod kay indi gid
madalom ang gamut sini, ang tanom madali nga malaya. Ang iban nga
binhi nagtupa sa mga talungon, kag ang talungon nagtubo kag
naglumos sang tanom. Pero ang iban nga binhi nagtupa sa maayo nga
duta kag namunga: ang iban sini nagpatubas sang 100 ka pilo, ang
iban sini 60 kag iban sini 30.”
Kag si Jesus nagsiing, “Gani magpamati kamo kon may
dalunggan kamo!”
ANG EBANGHELYO SANG GINOO.
NAGATUO AKO
PANGAMUYO SANG MGA TUMOLUO
P. Mangamuyo kita agod maghigugma indi lamang sa pulong kundi sa
buhat, agod makapamunga kita sing madamo para sa Dios.
Aton nga isabat:
S.
Dungga ang amon pangamuyo, Ginoo.
1. Kabay nga ang mga naga – alagad sa Simbahan indi lamang
maghambal nahanungod sa pulong sang Dios apang
magpanaksi man sini, agod nga ang pulong makapamunga
sa kasingkasing sang mga tawo. Mangamuyo kita:
4
2. Kabay na ang mga botante sa umalabot na eleksiyon maging
maalam sa pagpili sa ila nga botohan na mga opisyales sa
gobierno . Mangamuyo Kita
3. Kabay na ang magdaog na mga opisyales sa gobierno,
hatagan
sila
sing
kaalam,
pagka-mapainubuson,
kag
paghigugma agod magpamuno kag mag – alagad sila indi
lamang sa pulong kundi labi na gid sa ila buhat. Mangamuyo
kita.
4. Kabay pa nga amanan namon sing “maayo nga duta” ang
pulong sang Dios paagi sa pagpamati kag paghangop sini,
kag sa pagtipig sini labi na gid sa tion sang pagsulay kag
kapipit-an. Mangamuyo kita:
5. Kabay pa nga bugayan kami sang Ginoo paagi sa mga
pahanungdan ni San Isidro Labrador sing madamo nga
patubas sang duta kag sang dagat, kag gabay nga magbunga
sang kabuganaan ang tanan namon nga pagpangabudlay.
Mangamuyo kita.
6. Kabay nga bendisyonan sang Dios ang mga tawo nga
maalwan kag may maayo sing kabubut-on sa amon, kag
kabay nga kami man magbalos sing kaayo kag kaalwan sa
mga nagakinahanglan. Mangamuyo kita.
5
7. Kabay nga sa tunga sang madamo nga mga buluhaton,
hatagan namon sing panahon ang Ginoo, ang mga butang
nga espirituhanon, ang pulong sang Dios, kag ang pagbaton
sang mga sakramento. Mangamuyo kita.
6