Uploaded by necrolish

DFDFHH

advertisement
Календарно-тематичне планування уроків природознавства в 5 класі на 1 семестр
(70 год – 2 год на тиждень, з них 6 год – резервні)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів ПРИРОДОЗНАВСТВО 5 клас, затверджена Наказом
Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804
Підручник О.Г.Ярошенко, В.М.Бойко. Природознавство.- Київ : Світоч, 2018
№
з/
п
Зміст уроку
Кть
год
Тема 1. Вступ. Будова речовин (10 годин)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Науки, що вивчають природу
Джерела знань про природу. Практичне заняття №1 «Ознайомлення з
довідковими виданнями природничих наук різних типів»
Методи вивчення природи. Організація спостережень за тілами живої та
неживої природи
Обладнання для вивчення природи. Практичне заняття №2 «Ознайомлення
з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень і дослідів»
Видатні вчені-натуралісти. Значення природничо-наукових знань для
людини. Навчальний проект №1«Жива і нежива природа навколо нас»
Характеристики тіл, їх вимірювання. Тіла навколо нас.
Практична робота №1 «Вимірювання маси та розмірів різних тіл»
Речовини. Фізичні властивості речовин. Властивості твердих тіл, рідин і
газів
Атоми. Хімічні елементи. Молекули.
Рух молекул. Дифузія
Узагальнення та контроль знань з теми «Вступ. Будова речовин».
Самостійна робота за тестовими завданнями
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Тема 2. Різноманітність речовин. Явища навколо нас (10 годин)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Різноманітність речовин. Поняття про прості, складні , неорганічні та
органічні речовини
Чисті речовини і суміші
Способи розділення сумішей
Практичне заняття №3 «Розділення сумішей фільтруванням»
Явища природи. Практичне заняття №4 «Дослідження залежності
швидкості випаровування рідини від температури та площі поверхні»
Фізичні явища, їх різноманітність
Хімічні явища, їх ознаки
Гниття. Горіння. Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі
Повторення та закріплення матеріалу з теми «ВСТУП. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА
1
1
1
1
1
1
1
1
1
НАВКОЛО НАС».
20
Контрольна робота №1 з теми «ВСТУП. ТІЛА, РЕЧОВИНИ ТА ЯВИЩА НАВКОЛО НАС».
Різнорівневі завдання
1
Тема 3. Всесвіт (10 годин)
21
22
23
Небо. Небесна сфера. Небесні тіла. Небесні світила. Видимі рухи світил
Зорі та сузір’я. Зоря – самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями.
Міжзоряний простір. Організація спостережень за сузір’ями Малої та
Великої Ведмедиці. Практичне заняття №5 «Визначення найвідоміших
сузір’їв на карті зоряного неба»
Сонце
1
1
1
Дата
Корекція
24
25
26
27
28
29
30
Планети. Відмінності між планетами
Малі небесні тіла
Сонячна система
Всесвіт та його складові. Зоряні системи – галактики. Всесвіт та його
складові
Людина і Всесвіт. Астрономія – наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби
астрономічних досліджень
Навчальний проект №2 «Наш дім – Сонячна система»
Підсумковий урок по темі «Всесвіт»
Всього за 1 семестр :
Контрольні роботи- 1
Практичних занять - 5
Екскурсія -
Практичних робіт – 1
Проектів- 2
1
1
1
1
1
1
1
Тематичн
Календарно-тематичне планування уроків природознавства в 5 класі на 2 семестр
Тема 3. «Земля як планета» (16 годин)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Гіпотези та сучасні уявлення про виникнення Землі
Форма і розміри Землі
Практичне заняття № 6 «Знаходження на карті та глобусі екватора,
полюсів, півкуль, материків і частин світу, географічних об’єктів» (початок).
Внутрішня будова Землі
Рухи Землі. Пори року
Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі
Місяць - супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення
Способи зображення Землі
Масштаб. Практичне заняття № 6 (закінчення)
Ґрунт, його значення і властивості. Утворення ґрунту. Догляд за ґрунтом
Повітря – суміш газів. Властивості повітря. Значення повітря
Нагрівання й переміщення повітря. Організація спостережень: за
повертанням листків рослин до Сонця; нагріванням тіл променями Сонця
Практичне заняття №7 «Дослідження нагрівання тіл (різних за кольором і
прозорістю) променями Сонця»
Вода на Землі. Три стани води. Колообіг води
Властивості води. Вода – розчинник. Розчинні й нерозчинні речовини.
Розчини у природі. Значення води у природі. Використання води людиною.
Практичне заняття № 8 «Вивчення розчинності речовин (цукру, солі,
глини, олії, лимонної кислоти»
Практичне заняття №9 «Дослідження впливу різних температур на
розчинення цукру (солі) у воді»
Підсумковий урок по темі «Земля як планета»
1
1
1
14.01
16.01
21.01
1
1
1
1
1
1
1
1
23.01
28.01
30.01
04.02
06.02
11.02
13.02
18.02
1
1
20.02
25.02
1
27.02
1
04.03
1
06.03
Тема 4. Планета Земля як середовище життя організмів ( 14 год.)
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Організм і його властивості. Клітинна будова організмів
Різноманітність організмів: Рослини, Тварини. Навчальний проект №3
«Вирощування найвищої бобової рослини» (початок)
Різноманітність організмів: Гриби, Бактерії
Отруйні рослини, тварини, гриби. Практичне заняття № 10 «Ознайомлення
з найпоширенішими й отруйними рослинами, грибами і тваринами свої
місцевості»
Умови життя на планеті Земля. Середовище життя. Чинники середовища.
Вплив на організми чинників неживої природи
Пристосування організмів до періодичних змін середовища
Визначення організмів за визначниками. Практичне заняття № 11
«Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, грибів, тварин за
допомогою атласів-визначників, електронних колекцій»
Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище життя
організмів і пристосування організмів. Організація спостережень за
основними властивостями живих організмів
Водне середовище життя організмів. Пристосування організмів до життя у
воді
Ґрунтове середовище життя організмів. Пристосування організмів до життя
у ґрунті
Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між
організмами. Угруповання організмів. Співіснування організмів
Екосистеми
1
1
11.03
13.03
1
1
18.03
20.03
1
25.03
1
1
27.03
08.04
1
10.04
1
15.04
1
17.04
1
22.04
1
24.04
59
60
61
62
63
64
65
66
Навчальний проект №3 «Вирощування найвищої бобової рослини»
(закінчення). Екскурсія (відповідно до місцевих умов) «Рослинний і
тваринний світ своєї місцевості»
Контрольна робота №2 з теми «Планета Земля як середовище життя
організмів». Тестові завдання.
Тема 5. Людина на планеті Земля ( 6 год.)
Людина-частина природи. Зв'язок людини з природою. Зміни в природі, що
виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.
Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного
різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети
від забруднення різних видів). Навчальний проект №4 «Смітити не можна
переробляти» (початок)
Охорона природи. Червона книга України
Практична робота №2 «Складання Червоної книги своєї місцевості»
Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження
природи Землі
Практичне заняття № 14 «Дослідження екологічних проблем своєї
місцевості». Навчальний проект №4 «Смітити не можна переробляти»
(закінчення)
1
06.05
1
08.05
1
13.05
1
15.03
1
1
1
20.05
22.05
27.05
1
29.05
Всього за рік :
Контрольні роботи- 2
Тематичних атестацій - 8
Практичних занять - 13
Практичних робіт – 2
Проектів- 3
Екскурсія -1