Uploaded by Huỳnh Hương Nguyễn

1

advertisement
1. r th5 quQn lý th9i gian
>_ thW qu$n lý thi gian là mIt công cthông minh giúp b?n quy=t -Wnh tính khån cop và
tLm quan tr1ng c&a mIt công vic cth nào -ó.
TÍNH KHJN CLP
MIt vic -'c coi là khån cop khi nó -òi hYi s- chú ý ngay l5p t)c. Khi mIt vic ph$i
hoàn thành vào mIt thi -i m nhot -Wnh, khi thi h?n cuAi cùng -=n gLn nó s] trd nên khån cop
han.
Gi$ sn b?n có ba công vic sau:
1. Lên k= ho?ch dã ngo?i cho l4p sau khi tAt nghip.
2. Tìm ý t'dng cho -C tài th-c t5p tAt nghip
3. Hoàn thành bài t5p cá nhân - nIp cho gi$ng viên vào sáng th) hai tuLn t4i
Xét theo tính khån cop thì vic hoàn thành bài t5p khån cop han vì thi h?n cuAi cùng gLn
kC han. Chuy=n dã ngo?i s] -'c t( ch)c sau khi các thành viên trong l4p -ã hòan thành -C tài
tAt nghip nên vic tìm ý t'dng cho -C tài th-c t5p thì khån cop han.
B?n có th bi u diân 2 công vic này trên mIt trc thÉng -)ng nh' sau:
+ Khån cop
- Bài t5p cá nhân
- Ý t'dng cho -C tài th-c t5p tAt nghip
- K= ho?ch dã ngo?i cho l4p tháng
t4i
ó Khån cop
Khi thi gian trôi -i, c$ ba công vic s] có xu h'4ng chuy n dLn lên phía trên c&a trc
thÉng -)ng, công vic ngày càng khån cop han.
TNM QUAN TRRNG
MIt vic -'c coi là quan tr1ng khi nó có mIt ý nghÅa l4n ho+c s] gây ra mIt k=t qu$/h5u
qu$ -áng k . M)c -I quan tr1ng c&a công vic không bW $nh h'dng bdi thi gian trôi -i.
Trd l?i ví dnêu trên, xét vC tLm quan tr1ng c&a công vic thì vic hoàn thành bài t5p cá
nhân t'ang -Ai không quan tr1ng dù khån cop han, vic tìm ý t'dng cho -C tài th-c t5p tAt
K nng qu n lý th
i gian
21
nghip là rot quan tr1ng m+c dù ch'a khån cop, vic lên k= ho?ch cho chuy=n dã ngo?i là ít quan
tr1ng nhot so v4i hai vic còn l?i vào thi -i m hin t?i.
Chúng ta có th sn dng mIt trc ngang - th hin hai -iCu này nh' sau:

í Quan trdng + Quan trdng
B?n có nh5n xét gì vC th) t- 3 công vic trong ví dtrên theo m)c -I khån cop và
quan tr1ng? >an gi$n là th) t- các công vic theo m)c -I quan tr1ng -ã thay -(i so v4i th) ttheo tính khån cop. Thông th'ng, th) t- s] khác nhau khi sBp x=p theo m)c -I quan tr1ng và
khån cop.
S THT QUUN LÝ THXI GIAN
K=t hp hai trc quan tr1ng và khån cop, chúng ta s] có -_ thW qu$n lý thi gian nh' sau:
+ Khån cop
- Quan tr1ng + Quan tr1ng
- Khån cop
Khi k=t hp m)c -I quan tr1ng và khån cop c&a ba công vic trên -_ thW qu$n lý thi gian
ta có th bi=t -'c rjng:
Vic hoàn thành bài t5p cá nhân thì khån cop han là vic tìm ý t'dng cho -C tài
th-c t5p tAt nghip, vì th= nó cLn -'c hoàn tot s4m han.
Vic tìm ý t'dng cho -C tài th-c t5p tAt nghip quan tr1ng han vic lên k= ho?ch
dã ngo?i cho l4p, vì v5y công vic này cLn -'c dành s- quan tâm suy nghÅ, -Lu
t' thi gian nhiCu han.
Vic lên k= ho?ch dã ngo?i cho l4p vào tháng t4i xét vC m)c -I quan tr1ng và
khån cop so v4i 2 vic tr'4c -Cu thop han nên có th gi$i quy=t sau cùng.
S( d*ng +, th- qu0n lý th3i gian là m6t cách h8u ích +: xem xét nh8ng +òi h?i [email protected]
+Bt ra cho th3i gian cEa bGn, nó giúp b?n -'a ra quy=t -Wnh vC trình t- gi$i quy=t các công vic
mIt cách nhanh chóng và -$m b$o -?t -'c nhZng mc tiêu -ã -C ra.
Nhìn l?i công vic ý t'dng cho -C tài th-c t5p tAt nghip, b?n -ã l'ng tr'4c -'c m)c
-I quan tr1ng nh'ng do có quá nhiCu vic cLn ph$i gi$i quy=t gop nên công vic -ó v{n ch'a
th-c hin -'c. >=n giZa tuLn v%n phòng Khoa có thông báo danh sách các sinh viên -& tiêu
K nng qu n lý th
i gian
22
chuån làm lu5n v%n tAt nghip trong -ó có b?n -_ng thi chng có thông báo vC vic các gi$ng
viên trong khoa s] t' von cho sinh viên vC vic ch1n -C tài tAt nghip vào ngày th) ba tuLn t4i, tham gia bu(i t' von này sinh viên cLn ph$i chuån bW sa bI mIt sA thông tin liên quan -=n -C tài
-Wnh ch1n. >=n -ây thì công vic này có s- di chuy n trên -_ thW thi gian.
+ Khån cop



- Quan tr1ng + Quan tr1ng
- Khån cop
Khi th3i gian trôi +i thì m6t công viKc khMn cNp sQ trR nên khMn cNp hTn.
M6t công viKc sQ thay +Wi mXc +6 quan trYng nZu [email protected] các 0nh [email protected] hoBc kZt qu0 cEa
nó thay +Wi.
BYN Ô PHNN T[ C\A S THT QUUN LÝ THXI GIAN
>_ thW qu$n lý thi gian -'c t?o nên bdi 4 ô vuông hay g1i là các ô phLn t'. Bjng vic
th hin các công vic vào các ô phLn t' t'ang )ng, chúng ta s] phân lo?i công vic. Vic này s]
giúp chúng ta làm rõ nhZng mAi nguy hi m hay r&i ro nhot -Wnh n=u mIt công vic nào -ó
không
-'c th-c hin
B?n hãy liên t'dng -_ thW trên m+t phÉng c&a -_ng h_, bAn ô phLn t' lúc này có th -'c
g1i tên thành: Ô 0 – 3 gi, Ô 3 – 6 gi, Ô 6 – 9 gi, Ô 9 – 12 gi.
+ Khån cop
Ô 9 -12 gi9
Ô 0 – 3 gi9
Ô nhanh và ;än giQn
Ô @u tiên hàng ;bu
Ô 6 -9 gi9
Ô 3 – 6 gi9
Ô lãng phí
Ô lzp kA hoch
- Quan tr1ng + Quan tr1ng
- Khån cop
Vic phân lo?i các công vic vào các ô t'ang )ng và hi m h1a có th x$y ra -'c tóm tBt
trong b$ng d'4i -ây.
K nng qu n lý th
i gian
23
Ô phbn [email protected]
Ô 0 -3 gi
Ô 'u tiên hàng -Lu
Ô 3 – 6 gi
Ô l5p k= ho?ch
Ô 6 – 9 gi
Ô lãng phí
Loi công viLc
Hi]m hda
Công vic vMa khån cop
Công vic có th không -'c th-c hin tAt
vMa quan tr1ng
Công vic không khån cop Công vic có th s] không bao gi-'c
nh'ng quan tr1ng
th-c hin
Công vic khån cop nh'ng
Chúng ta th'ng bY thi gian - làm nhZng
t'ang -Ai kém quan tr1ng
vic này.
Công vic vMa không khån
Ô 9 – 12 gi
Quá nhiCu thi gian có th -'c bY ra cho
cop chng chÉng quan
Ô nhanh và -an gi$n
vic tuy khån cop nh'ng không quan tr1ng
tr1ng
Bây gisau khi hi u rõ vC -_ thW qu$n lý thi gian, b?n hãy th-c hành bjng cách ghi l?i
nhZng công vic mà b?n -ã làm trong ngày hôm qua, th hin chúng vào -_ thW qu$n lý thi gian
và xác -Wnh th) t- các công vic theo -_ thW qu$n lý thi gian. Sau cùng hãy so sánh s- khác bit
v4i th-c t= b?n -ã th-c hin. Hãy ghi l?i mIt vài nh5n xét c&a b?n.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. L5ch công viLc
> có th ki m soát và sn dng thi gian c&a mình mIt cách hiu qu$ b?n cLn ph$i trù
tính và l5p k= ho?ch tr'4c cho thi gian c&a mình. Hai trong s
Download