Uploaded by Mustafa Çiçekler

AraştırmaMakalesiŞablonu

advertisement
ARAŞTIRMA MAKALESİ ŞABLONU
Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Makale Başlığı)
Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx (Title of The Article)
Yazarların Adları ve Ünvanları:
1. Xxxx. Xxxxx XXXX
2. Xxx. Xxxxx XXXX
3. ….
Çalıştıkları Kurum:
1. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
2. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
3. ……..
Yazışmadan Sorumlu Yazarın Yazışma Adresi:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Yazışmadan Sorumlu Yazarın Telefonu ve Faksı:
Tel: xxxxxxxx
Fax (Var ise): xxxxxxxx
Yazışmadan Sorumlu Yazarın E-posta Adresi:
[email protected]
Daha önce bildiri olarak sunulmuş ise bildiri yeri ve tarihi
Varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar
Çalışma ile ilgili herhangi bir mali ya da diğer çıkar çatışması var ise belirtilmelidir
(Kurum/Kuruluş, desteğin tipi).
İlk yazarın soyadı, Kısaltılmış başlık (Xxxx xxx xxx)
Özet (≤250 KELİME)
Amaç:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gereç ve Yöntem:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bulgular:
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sonuç:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Anahtar Kelimeler: (3-5 Kelime): Xxxxx, Xxxx, Xxxx.
2
İlk yazarın soyadı, Kısaltılmış başlık (Xxxx xxx xxx)
Abstract (≤250 WORDS)
Objective
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Materials &Method
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Findings
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Conclusion
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Key Words: (3-5 Words): Xxxxx, Xxxx, Xxxx.
3
İlk yazarın soyadı, Kısaltılmış başlık (Xxxx xxx xxx)
4
Giriş (Birinci Düzey Başlık)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Alt Başlık (varsa) (İkinci Düzey Başlık)
İkinci Alt Başlık (varsa) (Üçüncü Düzey Başlık)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Amaç
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gereç ve Yöntem
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x
Alt Başlık (varsa) (İkinci Düzey Başlık)
İkinci Alt Başlık (varsa) (Üçüncü Düzey Başlık)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx.
Bulgular
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx.
Alt Başlık (varsa) (İkinci Düzey Başlık)
İkinci Alt Başlık (varsa) (Üçüncü Düzey Başlık)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx.
Tartışma
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Alt Başlık (varsa) (İkinci Düzey Başlık)
İkinci Alt Başlık (varsa) (Üçüncü Düzey Başlık)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx.
Sonuç
İlk yazarın soyadı, Kısaltılmış başlık (Xxxx xxx xxx)
5
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
Alana Katkı
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.
Parlak Nokta (Highlights)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. (3-5 cümle, cümleler <85 karakter)
Teşekkür (Var ise)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Kaynaklar (Soyada Göre Alfabetik)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx.
Örnek Tablo
Tablo 1. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Tablo Açıklamaları: Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx
Örnek Şekil / Grafik / Resim
Şekil 1. Xxxxx Xxxx
İlk yazarın soyadı, Kısaltılmış başlık (Xxxx xxx xxx)
6
Ekler (Var ise)
Ek
1.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxx
xxxxxxxxxx.
Ek 2. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards