Uploaded by ultl2a_2611

RJ DS435 62 วรพงศ์ เทียนไชย เลขที่23

advertisement
นายวรพงศ เทียนไชย 5813670030 เลขที่23
Reflective journal
จากหนังสั้นเรื่อง Memories เปนเรื่องราวเกี่ยวกับลูกสาวที่ตองลางานกลับบานมาตางจังหวัดเพื่อดูแล
พอที่ปวยเปนโรค dementia ซึ่งเรื่องราวเกิดขึ้นภายหลังจากที่งานศพของแมไดสิ้นสุดลง โดยพอบกพรอง
ความสามารถชวยเหลือตัวเองพื้นฐาน ประกอบกับความจำเสื่อม และมักจะสรางความใหลูกสาวและเพื่อนบาน
เปนประจำ เชน รื้อขาวของภายในบานกระจัดกระจาย ถามหาคนขางบานซึ่งไมมีอยูจริง ทำใหลูกสาวตองดูแลผู
เปนพออยางใกลชิดและมีคุณภาพชีวิตที่แยลง จนกระทั่งเกิดเหตุการณที่พอเดินออกจากบานโดยที่ไมบอกลูกสาว
จนกระทั่งลูกสาวตองออกตามหาและถามคนในหมูบานไปทั่ว จนไดมาเจอกับพอนั่งอยูที่โรงเรียนเกาของตน เมื่อ
ไดวากลาวและสอบถามถึงสาเหตุที่พอมานั่งอยูที่โรงเรียนเกานี้ จึงไดคำตอบวา มารอลูกสาวกลับบานพรอมกับถือ
กลองใสของที่เกี่ยวกับลูกสาวตอนเด็กไวในกลอง ทำใหลูกสาวเกิดความรูสึกเสียใจและละอายใจเกิดขึ้น
ความรูสึกหลังจากที่ไดดูหนังสั้นเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นคือลูกสาวไมสมควรปฏิบัติกับผูเปนพอดวยความรูสึกที่วา
พอเปนภาระที่สรางความลำบากใหกับชีวิตของตน เนื่องจากพอไมไดตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรมเหลานี้ สาเหตุที่
พอแสดงพฤติกรรมเหลานี้มาจากโรค dementia ซึ่งยังไมมีวิธีการรักษาใหหายขาดได แตเมื่อขาพเจาไดลองหัน
มามองในมุมของลูกสาวก็ทำใหฉุกคิดขึ้นไดวาตัวลูกสาวเองก็ยังมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับโรค dementia
นอย ทำใหเขาใจผิดวาพฤติกรรมตางๆของพอตนนั้นสวนหนึ่งมาจากการความตั้งใจทำ จึงทำใหตัวลูกสาวเองเกิด
ความหงุดหงิดในตัวพออยูบอยครั้ง รูสึกวาพอเปนภาระ ซึ่งสงผลใหสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตของตัวลูกสาวซึ่ง
เปนผูดูแลเองแยลงตามไปดวย ซึ่งสรุปไดวาสิ่งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่ลูกสาวมีความรูและความเขาใจ
เกี่ยวกับโรค dementia นอย ทำใหปฏิบัติตอผูปวยไดไมเหมาะสมในบางเรื่อง ซึ่งสงผลกระทบตอทั้งตัวลูกสาว
และพอ
จากเหตุการณในเรื่องที่เกิดขึ้นทำใหขาพเจานึกถึงเรื่องราวของตัวเองในอดีตที่ปฏิบัติตอพอและแมไมดี
โดยตัวขาพเจาเอาแตใจ ใชเงินอยางสุรยสุ
ุ ราย และไมใสใจความรูสึกของพอและแม ซึ่งเปนชวงเวลาหลายปที่
ขาพเจามีระยะหางความสัมพันธกับคนในครอบครัวมาก ซึ่งในตอนนั้นหากขาพเจามีสติและถอยออกมา 1 กาว
และยอนมองดูพฤติกรรมของตนเองและรีบแกไข คงจะไมปลอยใหเรื่องราวเหลานี้เกิดขึ้นนานหลายป จนเกิดเปน
ความรูสึกผิดที่ติดตัวขาพเจาจนถึงทุกวันนี้ แตถึงกระนั้นขาพเจาก็ไดรับบทเรียนที่มีคามากในชีวิตจากสิ่งที่เคยทำ
ผิดพลาดเหลานี้ โดยทั้งจากหนังสั้นเรื่อง Memories และเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นกับตัวขาพเจาเอง ตางก็เปนสิ่ง
เตือนใจของขาพเจาวาตองเอาใจเขามาใสใจเราเสมอ และประเมินการกระทำจากเจตนา เชน ในอนาคตหาก
นายวรพงศ เทียนไชย 5813670030 เลขที่23
ขาพเจาไดตรวจและทำการรักษาผูปวย ขาพเจาจะคิดเสมอวาผูปวยที่เดินเขาในคลินิกทันตกรรม เขาไมไดมา
เพราะความอยากจะมา แตที่เขาตองมาเพราะมีความทุกขในชีวิต และเราคือคนที่เขาเชื่อวาสามารถกำจัดความ
ทุกขเหลานั้นใหเขาได อีกทั้งการพูดจากับผูปวยก็เปนอีกเรื่องสำคัญ แมวาตัวขาพเจาจะเหนื่อยจากงานทั้งวันมา
มากเพียงใด ก็ไมสมควรอยางยิ่งที่จะพูดกับคนไขดวยวาจาที่ไมดีหรือใสอารมณ เพราะวาคนไขไมจะเกิดความรูสึก
วาตนเปนที่ระบายอารมณและกลัววาจะไดรับการรักษาที่ไมดี และในอนาคตหากคนในครอบครัวของขาพเจา
กลายเปนผูปวย dementia ขาพเจาก็จะนำสิ่งไปเหลาเปนแรงผลักใหหาความรูและทำความเขาใจเกี่ยวกับโรค
dementia เพื่อใหปฏิบัตติ อผูปวยไดอยางเหมาะสม และไมสงผลกระทบใดๆตอตัวขาพเจาเองและผูอื่น
Download