Uploaded by santhiya ramadas

kemahiran guru Final

advertisement
Jenis-Jenis
Pengetahuan &
Kemahiran Yang Perlu
Ada Pada Seorang Guru
AHLI KUMPULAN:
RAJAKUMARI A/P VELU PILLAI
RAJESWARI A/P THILLAIVANAM
GEETHA SUNDARARAJOO
V.GAYA SRI NAIR VIJAIN KUMAR
SANTHIYA RAMADAS
GP 07188
GP 07189
GP 06376
GP 06704
GP 07190
Apakah Perubahan Yang Boleh Dilakukan Oleh
Seorang Guru?
Bagaimana
seorang guru
telah membawa
perubahan dalam
hidup anda?
2
Bagaimana Pengajaran Boleh Membawa Perubahan
Hubungan antara guru & pelajar
Hubungan yang baik di peringkat awal persekolahan memberi
kesan positif dalam peringkat persekolahan yang selanjutnya.
Kesediaan & kualiti guru:
Guru berkualiti tinggi menghasilkan pelajar cemerlang
Pengetahuan Guru

Content knowledge/Pengetahuan kandungan
pengetahuan isi kandungan subjek
▪
General pedagogical knowledge/Pengetahuan pedagogi umum
Strategi pengajaran yang baik boleh diaplikasikan dalam semua subjek &
pengurusan kelas.
▪
Pedagogical content knowledge/Pengetahuan pedagogi kandungan
kurikulum, bahan yang bersesuaian, cara khusus pengajaran subjek &
konsep-konsep
▪
Knowledge of
pembelajaran
learners
and
learning/Pengetahuan
ciri-ciri dan budaya pelajar, ilmu perkembangan pelajar
pelajar
dan
Pengetahuan isi
kandungan
Contoh: social
studies, English
literature,
French, art,
chemistry,
5
Pengetahuan Pedagogi Umum
Strategi Pemberian
Arahan
Let’s see… For this next history lesson, how
can I get them to understand the context of the
Revolutionary War? I think I’ll use
constructivist techniques and have students
create a newspaper from that time.
Hmmm…which students will work
best together in a group?
Pengurusan
Kelas
 Pemahaman umum tentang prinsip umum dalam
pemberian arahan dan pengurusan kelas
 Arahan dan teknik pengurusan kelas yang boleh digunakan
bagi semua subjek secara umum
6
Pengetahuan pedagogi kandungan
This demonstration of a real
world problem followed by
work with manipulatives will
help my students understand
fractions.
Pemahaman tentang cara
menjadikan isi kandungan
mudah difahami.
Pengetahuan
Kandungan
Pengetahuan guru
tentang isi
kandungan
Pedagogi:
Pengetahuan tentang
pengajaran.
7
Pengetahuan Pelajar & Pembelajaran
Developmentally, my students need
social contact because they are
adolescents. I also know they need to
construct knowledge; they don’t learn
if I just tell them something.
Pengetahuan perkembangan pelajar dari segi
kognitif, psikososial, lingusitik & moral. Guru
perlu tahu bagaimana minda pelajar berfungsi
semasa pembelajaran.
8
9
KEMAHIRAN PROFESIONAL
GURU
KEMAHI
RAN
MERAN
CANG
KEMAHI
RAN
MENILAI
KEMAHI
RAN
BERFIKI
R
KEMAHIR
AN
PROFESI
ONAL
KEGURU
AN
KEMAHI
RAN
MENGU
RUS
KEMAHI
RAN
PEMUDA
HCARAAN
KEMAHI
RAN
KOMUNI
KASI
KEMAHI
RAN
MENGAJ
AR
11
KEMAHIRAN
MERANCANG
1. Merancang merupakan prasyarat untuk mencapai objektif pdpc guru .
2. Guru perlu ada kemahiran untuk merancang persediaan mengajar yang perlu
dicapai oleh murid dalam pengajaran seperti:
▪
Objektif pembelajaran
▪
Memilih isi / topik pengajaran
▪
Set induksi yang dapat mencungkil PSA murid.
▪
Memilih strategi dan kaedah
▪
Merancang aktiviti /latihan
▪
Memilih dan menyediakan BBM yang bersesuaian
KEPENTINGAN-KEPENTINGAN MERANCANG
▪
Objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai.
▪
Meningkatkan keyakinan diri guru sebelum masuk mengajar.
▪
Menentukan isi yang cukup untuk disampaikan dalam masa yang
diperuntukkan.
▪
Menggunakan masa pengajaran secara optimum melalui strategi
yang lebih tersusun dan bersistematik.
▪
Dapat menyediakan BBM dan latihan yang bersesuaian lebih awal.
14
KEMAHIRAN MENGURUS
KEMAHIRAN MENGURUS
▪
Pastikan bilik darjah bersih dan selesa.
▪
Semua murid berada dalam keadaan bersedia.
▪
Mewujudkan aktiviti pembelajaran yang seronok.
▪
Mengurus aktiviti kumpulan /individu supaya dapat dilaksanakan
mengikut rancangan
KEPENTINGAN-KEPENTINGAN MENGURUS
Guru mudah membimbing dan menggerakkan muridmurid menjaga disiplin bilik darjah serta melibatkan diri
secara aktif dalam aktiviti pembelajaran
17
KEMAHIRAN MENGAJAR
CIRI-CIRI KEMAHIRAN MENGAJAR
Pengajaran secara
ansur maju
Di dalam peringkat
permulaan,guru
berjaya memotivasikan
murid-murid
Aktiviti Pengajaran
dapat dilaksanakan
dengan sistematik
Isi pelajaran
disampaikan langkah
demi langkah
19
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
Guru Dikehendaki
Menguasai Kemahiran
Berkomunikasi
LISAN
BERTULIS
Menyampaikan maklumat
atau ilmu dengan berkesan
21
Murid-murid tidak akan
keliru atau salah faham
apa yang disampaikan
oleh guru
Membolehkan muridmurid mengikuti pelajaran
dengan cepat & berkesan
Kemahiran
komunikasi
yang
Berkesan
CIRI-CIRI KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI
▪
Bertutur dengan penggunaan kepelbagaian nada, suara yang bertenaga
▪
Laras bahasa yang sesuai
▪
Penghentian sejenak yang efektif dan elakkan penggunaan perkataan seperti
”umm”, ”ahh”, ”er” dan ”ok”.
23
KEMAHIRAN
PEMUDAHCARAAN
STRATEGI KEMAHIRAN PEMUDAHCARAAN
Berpusatkan
Murid
Berpusatkan
Bahan
Pelajaran
BERPUSATKAN MURID
▪
Guru membimbing pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran
▪
Komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara dua hala.
▪
Murid-murid sentiasa digalakkan memberi pendapat mereka.
▪
Mementingkan pengelolaan kumpulan. Perbezaan murid dari segi kebolehan
dan minat diberi perhatian
BERPUSATKAN BAHAN PELAJARAN
▪
Bahan pelajaran memainkan peranan yang penting
▪
Komunikasi dan interaksi memang berlaku di antara guru dengan bahan pengajaran, atau di
antara murid dengan bahan pembelajaran
▪
Strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan
kecekapan dan kemahiran
menggunakan bahan pelajaran
▪
Strategi ini menekankan perkembangan kognitif, jasmani dan rohani.
▪
Pengajaran guru adalah ditumpukan pada pengajaran yang bermakna, menarik serta berkesan.
▪
Peluang interaksi di antara murid adalah banyak. Sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk
melalui kaedah kumpulan
27
KEMAHIRAN BERFIKIR &
KEMAHIRAN MENILAI
KEMAHIRAN BERFIKIR
▪
Guru menjadi pembimbing, fasilitator dan pemberi ransangan dalam bilik darjah.
▪
Untuk meningkatkan kemahiran berfikir , Teknik menyoal menggunakan soalan
bercapah untuk membimbing pelajar berfikir secara analitik,kritik dan rasional.
▪
Mengadakan perbincangan di antara pelajar dalam sesuatu kumpulan yang kecil
▪
Menggunakan Teknik penyelesaian masalah yang sesuai
▪
Membimbing pelajar meneliti segala akibat yang mungkin berlaku dalam jangka masa
Panjang dan pendek
▪
Membimbing pelajar meninjau sesuatu idea
KEMAHIRAN MENILAI
▪
Proses menentukan, mendapatkan dan menentukan maklumat yang berguna untuk
membuat pertimbangan mengenai tindakan selanjutnya.
▪
Proses yang meliputi aktiviti aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan
aktiviti p&p , untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil
tindakan yang sewajarnya.
CIRI-CIRI KEMAHIRAN MENILAI
▪
Aktiviti soal jawab sering digunakan untuk membuat penilaian
▪
Menggunakan hasil penilaian untuk membantu murid membetulkan kesalahan
yang berlaku dengan serta merta.
▪
Hasil penilaian dapat membantu guru mengesan pencapaian objektif pelajaran
serta membaiki pengajaran guru.
31
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards