Uploaded by Xiaohua Conda

BAND 3 T.3

advertisement
BAND 3: BENTUK DAN RUANG
B3D1: Menentukan nilai x.
(i)
(ii)
x
(iii)
x
130˚
x
130˚
50˚
_______________
______________
_______________
B3D2: Menentukan hasil tambah sudut pedalaman bagi poligon berikut.
(i)
(ii)
(iii)
_________________
_______________
B3D3: Cari nilai x dan y dalam setiap rajah yang berikut.
(i)
(ii)
(iii)
________________
B3D8: Mengira isipadu bagi pepejal geomerti berikut.
(i)
(ii)
(iii)
B3D10: Rajah di bawah menunjukkan satu satah Cartesian. Q ialah imej bagi P di bawah satu
pembesaran.
(a) Pada rajah itu, tandakan O sebagai pusat pembesaran.
(b) Nyatakan faktor skala pembesaran itu.
B3D15: Rajah menunjukkan sebuah segi tiga bersudut tegak KLM.
Cari nilai bagi:
(i) tan x =
(ii) sin x =
(iii) cos x =
BAND 3: PERKAITAN
B3D4:
Menentukan median dan min bagi set data berikut.
6, 6, 5, 4, 3, 3, 8, 9, 10
(i) Median
(ii) Min
Menentukan median dan min bagi data dalam jadual kekerapan berikut.
Skor
Kekerapan
1
3
2
6
3
5
(i) Median
4
8
5
12
(ii) Min
B3D5: Permudahkan setiap yang berikut:
(i) 2³ × 2
(ii) m² × n² × m³
(iii)
(iv) p ÷ p³
B3D12: Dalam ruang jawapan, padankan ketaksamaan linear dengan garis nombornya.
B3D14:
(i) Hitung laju apabila sebuah bas bergerak sejauh 135 km dalam masa 3 jam.
(ii) Sebuah kereta bergerak dengan kelajuan 60 km/j dalam tempoh masa 2½ jam dari bandar R ke
bandar T. Berapakah jarak dari bandar R ke bandar T?
(iii) Hitung masa apabila sebuah taxi bergerak sejauh 95 km dengan kelajuan 76 km/j.
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards