Uploaded by trung93vn

VJU MBA 03-MM-Marketing Plan

advertisement
VJU MBA 03 – MARKETING MANAGEMENT
Group
ID
Student name
Company
18110030 Phạm Hương Trà
1
18110036 Lê Phú Khánh
URC
18110033 Nguyễn Thị Hương Giang
18110035 Hoàng Đức Trung
18110017 Ngô Thanh Thanh Huyền
2
18110022 Phan Bích Phương
Orion food vina
18110028 Đỗ Thị Huyền Trang
18110026 Đỗ Minh Hạnh
18110024 Nguyễn Hừu Cường
3
18110027 Nguyễn Thùy Trang
Hibrand Vietnam, Ltd
18110025 Nguyễn Thị Hải Yến
18110021 Bùi Thị Minh Huyền
4
18110032 Nan Kay Zar Phone Myint
Vinamilk
18110031 Nguyễn Đình Thắng
18110023 Đào Duy Tùng
5
18110019 Phạm Thanh Dung
18110029 Nguyễn Quang Minh
Công ty CP Lendbiz
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards