Uploaded by Dhanawat Sattapong

ใจประสานใจ

advertisement
บ้านเรา
บ้านเรา แสนสุขใจ
แม้นจะอยูท
่ ไ
ี่ หนไม่สข
ุ ใจเหมือนบ้านเรา
คาว่าไทซึง้ ใจเพราะใช่ทาษเขา ด้วยพระบารมีลน
้ เกล้า
คุม
้ เราร่มเย็นสุขสันต์
รุง่ ทิพย์ ฟ้าขริบทอง พริว
้ แดดส่องสดใส
งามจับใจมิใช่ฝน
ั ปวงสตรีสมเป็นศรีชาติเฉิดฉันต์
ดอกไม้ชาติไทยยึดมัน
่ หอมทุกวันระบือไกล
บุญนาพา กลับมาถึงถิน
่ ทรุดกายลงจูบดิน
ไม่ถวิลอายใคร หัวใจฉันใครรับฝากเอาไว้
จากกันแสนไกล ยังเก็บไว้หรือเปล่า
เมฆจ๋า ฉันว้าเห่วใจ ขอวานหน่อยได้ไหม
วานล่องไปยังบ้านเขา จงหยุดพักแล้วจงรับปากกับสาว
ว่าฉันคืนมาบ้านเก่า ขอยึดเอาไว้เป็นเรือนตาย
.............................
บ้านของเรา
บ้าน คือวิมานของเรา
เราซือ
้ เราเช่าเราปลูกของเราตามใจ
ย่อมเป็นสถานทิพย์วม
ิ าพอหาได้
เป็นทีเ่ กิดทีต
่ ายทีเ่ ราสร้างไว้คอยท่า
บ้าน คือวิมานของคน
ถึงแม้นยากจนก็ตอ
้ งดิน
้ รนอย่าจนปัญญา
หาบ้านสักหลังทีพ
่ อประทังชีวา
เพื่อสนิทในนิทราให้ตน
ื่ มามองโลกชืน
่ ใจ
บ้านฉัน มีเพลงฝันให้ฟงั
มีเสียงระฆังจากกันสดาลพริว
้ ไป
มีสวนไม้ดอกผลิบานกอช่อใบ มีความรักมีนาใจ
้
มีให้อภัยมีกรุณา
บ้านคือวิมานของเรา
ยามพบความเศร้ารีบกลับบ้านเราจะเปรมปรีดา
เพราะบ้ามมีรก
ั น้าใจอภัยกรุณา
คอยเราอยูท
่ ก
ุ เวลาในชายคาเขตบ้านของเรา
...................................
น่ารัก
น่ารักจริงเอ๊ย แต่พไ
ี่ ม่เคยพบเห็นมาเลยแต่กอ
่ นแต่ไร
ใช่สวยขนาดบาดใจ แต่แม่เอ๊ยละมุนละไม
ฮือ..อือ..ฮือ..ฮือ..หนักหนา
ใช่สวยขนาดเลิดลอย แต่แม่เอ๊ยแช่มช้อยติดตรึงอุรา
ใช่สวยขนาดหยาดฟ้า ทาไมหนอกานดาน่ารักเสียจริง
เพราะเจ้าน่ารัก พี่เห็นวงพักต์ พีแ
่ อบรักยอดหญิง
คิดใคร่แอบอิง ความรักเข้าสิงพีส
่ ด
ุ จะทิง้ จะถอนอุรา
น่ารักอย่างนี้ จะไม่ให้พรี่ ก
ั คนดีพห
ี่ มดปัญญา
มนุษย์คนหนืง่ นีห
่ นา ห้ามพีร่ ก
ั แก้วตา ใครห้ามได้
จะถือโกรธเอาโทษทันฑ์ ก็ปธ
ุ ช
ุ นคนสามัญ
ห้ามกันอย่างไง
แอบรักเจ้าหมดดวงใจ ต้องโทษเพราะทรามไว น่ารักเอย
………………….
ใจประสานใจ
มองแววตาทุกคน เปีย
่ มสุขล้นระคนสุขสันต์
ยิม
้ แย้มเข้าใจกัน ตาสบประสานไมตรีฉายมา
ดวงฤทัยทุกดวง ถ่วงด้วยรักและแรงศรัทธา
ปราถนาในสิง่ เดียวกัน
ความคลางแคลงหายไป โลกสดใสคืนมาอีกครา
ฟ้าหลังฝนงามตา ความมืดโรยรา มลายหายพลัน
มีแต่ความเข้าใจ อุน
่ ไอรักไมตรีตอ
่ กัน
ผ่านมานัน
้ ลืมมันลบไป
ร้องเถิดร้องเพลงกัน ประสานรอยร้าวในใจ
ลบรอยร้าวภายในอุรา
ร้องเถิดร้องเพลงกัน จับมือกันไว้ดก
ี ว่า
หันหน้ามาเข้าใจกัน
อันคนเราทุกคน ต่างเกิดมาควรพาพึง่ กัน
มีไมตรีสม
ั พันธ์โลกนัน
้ สดใส โลกนัน
้ สดใส
จงมารวมพลังร่วมสร้างสรรค์จรรโลงฤทัย
จับมือกันเดินก้าวไปมุง่ สูจ
่ ด
ุ หมายอนาคตเรา
ร้องเถิดร้องเพลงกัน ประสานรอยร้าวในใจ
ลบรอยร้าวภายในอุรา
ร้องเถิดร้องเพลงกัน จับมือกันไว้ดก
ี ว่า
หันหน้ามาเข้าใจกัน
……………