Uploaded by Danghung Ta

Data hnedu-pgdlongbien-Attachments 2197

advertisement
UY BAN NHAN DAN
THANH PHO HA NOI
so crAo ouc vA oao rAo
sa,
LUd'rscD&Er-er.r
V/v: Quy trinh tuy6n sinh trgc tuy6n
vdro c6c
ceNG HoA xA Hgr cHU NcHia vIBT NAM
D0. lep - TU do - Haoh phti.
Hd I\tOi, ngdy Qthdng 5 ndm 2016
trubng mAm non, lcrp 1 vn lop 6
n5.m hoc 2016-2017
Kinh gui: Ong (Bd) Trucrng phdng gi6o dpc vd dio t4o qufln, huy6n, thixE
DC su dung phAn m6m h5 trq c6ng t6c tuy6n sinh tryc tuy6n vdo c6c trucrng mAm
non, l6p 1, lcrp 6 ndm hgc 2016-2017 ciathenh pnO Ua NQi ddm b6o dirng quy dinh,
ddng thdi tpo diAiu kiQn thu4n tgi cho cha me hgc sinh dang ky tuy6n sinh truc tuy5n, So
gi6o dqc vd ddo tpo (GD&DT) hucrng d6n quy trinh tuy6n sinh truc tuy6n vdo c6c trudng
mAm non, l6p 1, l6p 6 nim hgc 201 6-2017 voi c6'c bu6c thuc hiQn, c6c di6m lrru y duoc
quy dinh trong c6c php luc dinh kdm.
So GD&DT y6u cAu c6c phdng GD&DT chi d4o c6c trucrng *Am non, ti6u hoc
vd trung hoc co so thgc hiQn c6ng t6c tuy6n sinh nam hoc 2016-2017 theo dring hu6ng
dAn cua Sd GD&ET tai c6ng vdn sO 1979ISGD&DT-QLT ngdy 2gl4l2ol6, k6 ho4ch
,i
tuydn sinh cua c6c quQn, huy6n, thi xi vd c6ng vin ndy.
Trong qu6 trinh thpc hiQn n5u c6 kh6 khan, vucrng mic cAn b6o c6o vA So
GD&DT bing vdn b6n ho4c diQn tho4i (qua Phdng QuAn ly thi vd Ki€m dinh chdt lugng
gi6o duc, diQn thopi : 39.387 .312; 38.253 .l43) Ae Hp thdi xem xet gi6i quytit./.
Noi nltQn:
- Nhu'Kinh
grii;
- GD Nguy6n Hfru
- Luu: VT,
D0;
(d€ thr,rc hiQn)
(d6 b6o cd,o)
QLT&KDCL.
KT. GIAM Doq.
*TO.GIAM EOE
{--
sffiui$ :;'rZ'--L//
Pham
Vin Eai
Phu luc
I
rniNn ro cHtlc rUYEN
SINH TRTIC TUYEN
vAo cAc rRrIoNG vrAna NoN, LoP 1, L6P 6 NAM HQC 2016-2017
(Kdm theo C6ng vdn s6 2197/SGD&DT-QLT ngdy 23/5/2016 cila Sd GDS.DT)
QUY
l. Giai do4n chuAn bi
a. OOi vdi ctic trwdng
(1) T6 chric tliOu tra co bin hgc sinh trong i10 tu6i;
(2)Lqp danh srich c6n bQ, giilo vi6n qudn tr!hQ th6ng vd su dung hQ th6ng;
(3) Lflp danh s6ch hgc sinh lcrp 5 truong titiu hgc vd hgc sinh 5 tu6i trulng mAm
non ndm hqc 201 5-2016;
(a) Dang ky chi ti6u tuy6n sinh vdi phong GD&DT;
(5) ChuAn bi cdc th6ng tin co b6n cria trudng vd c6ng t5c tuy6n sinh dC c6ng khai
vdi nhdn ddn;
(6) Tham gia ch4y thri nghiQm phAn mdm vd hudng d6n CMHS quy trinh tuy6n
sinh trgc tuy6n;
Q) CAp m5 d[ng nhflp vd mflt khAu d[ng ky tuytin sinh truc tuy6n cho hoc sinh vd
CMHS.
b. DOi voi phbng GD&DT
(1) Chi d4o cdc trudng thyc hiQn c6c nhiQm vu cta trudng;
(2)Lqp danh mpc phuong/x6; t6/th6n; danh muc trudng tr6n tlia bdn;
(3) Lap danh sdch c6n b6, chuy6n viOn quin tri he thdng vd sri dung hQ th6ng;
(a) 86o crio Sd ktit qu6 di6u tra co bdn hoc sinh trong d9 tu6i; danh siich hgc sinh
l6p 5 trucrng ti0u hgc vd hgc sinh 5 tu6i trudng mAm non n6m hgc 2015-2016;
(5) Phdn tuyrSn vd giao chi ti6u tuyi5n sinh cho c6c trulng;
(6) Xay dUng k6 hopch tuy6n sinh trinh UBND qufrn/huyQn/thi x5 ph6 duyQt;
(7) ChuAn bi c6c thdng tin ctia phdng, trucrng vA c6ng trlc tuytin sinh;
(8) Tham gia chpy thri nghiQm vd g6p y vC h9 th6ng;
(9) CAp m5 dlng nh4p vd mQt khAu ct5ng ky trgc tuy6n cria hoc sinh cho ciic truong;
2. Giai do4n tlIng ky tuy6n sinh
o. OOi voi CMHS
* Tuydn sinh vdo mdm non;
(1) Ntiu CMHS c6 dt cli€u kiQn v€ CNtt (n5ng lUc hi6u bitit; c6 trang bi m6y tinh,
iPAD ... ): Dang ky tuy6n sinh truc tuy6n Qi nhd (CMHS khai b6o dAy dri lhdng tin hsc
sinh; tr6n co sd pna" tuy6n tuy6n sinh, CMHS lga chgn trudng dugc ph6n tuy6n d6 dang ky
x6t tuytin);
(2) Ni5u CMHS kh6ng c6 drl r1i6u kiQn v6 CNtt: Dtin dia di6m c6 m6y tinh k6t n6i
internet (thu viQn, trudng hg., ..) dC ddng S t..,r. tuyOn; ho{c mang h6 so tdi CSGD cap
nhflt tldng ky tuy6n sinh truc tuy6n vdo hq thdng;
* Tuydn sinh vdo l6p l, l6p 6.
(1) Trucrng hqp da dugc c6p m5 s6 hgc sinh:
+ N6u CMHS c6 dri ili6u kiQn vC CNtt (ndng lgc hitiu bi5! c6 trang bf mriy tinh,
iPAD ... ): Ddng ky tuy6n sinh tryc tuy6n t4i nhd;
+ Ntiu CMHS kh6ng c6 dri di6u kiQn vC CNTT: D6n dia di6m c6 m6y tinh t6t n6i
internet (thu viQn, trudng hec, ...) d€ d[ng ky tryc tuy6n;
(2) Trucmg hqp chua duoc cilp yls6: Gia dinh mang h6 so tdi CSGD (noi.hoc sinh
hoc ndm hqc 2015-2016 tqiHA NOi) Oe CSCD cflp nhflt dir liQu vdo h0 th6ng vd cAp md
tllng nh4p ctng m4t kh6'u <lang ky trpc tuy6n.
OOi vOi c6c trudng hqp ngopi tinh, CMHS mang hd so tryc tii5p t6i nhd truong dO
ttAng ky tuytln sinh trong thoi gian tuy6n sinh bd sung.
b. DOi voi ctic trwdng
(1) QuAn tri hg th6ng c6p truong;
(2) Hucrng d6n CMHS cta hgc sinh lcrp 5 truong tiOu hgc vd hgc sinh 5 tu6i trudng
mAm non nim hgc 2015-2016 v0 c6ng t6c tuytin sinh n6m hqc 2016-2017;
(3) Titlp nh4n DKTS tr6n hQ th6ng trpc tuy6n;
(a) Cflp nhflt h6 so cho hgc sinh d5ng ky dU thi aOi vOi nhirng trulng hqp gia dinh
hgc sinh kh6ng c6 dri tli6u kiQn ve CNtt;
(5) TOng hqp danh s6ch DKTS theo c5c d6i tugng: DTl, ET2, DT3...
(6) 86o c6o phdng GD&DT vA sd liqu vd danh siich dAng ky tuy6n sinh truc tuytln.
odt vdi phbng GD&DT
(1) Qu6n tri hC th6ng c6p phong; H6 trg c6c don vi trong cdng t6c tuytin sinh;
c.
(2) TOng hq'p sO liqu DKTS c6c don vi;
(3) DiCu chinh phdn tuy6n vd chi ti6u tuy6n sinh n6u cAn thitit;
thitit
(4) PhC duyQt phucrng 6n di6u chinh tuy6n sinh cria trudng n6u
"An
(5) 869 c6o UBND quan, huy6n, thi x5 vd Scr GD&DT vC c6ng t6c ddng ky tuy€n
sinh truc tuy6n;
3. Giai do4n x6t duyQt k6t qui tuy6n sinh
o. OAi vdi ctic trwdng
(1) Qudn tri he th6ng c6p trucrng;
(2)Ti}pnhfln vd ki6m tra h6 so dlng ky tuytin sinh cria hgc sinh; duyQt k6t qui tuyiin
sinh c4p nh4t l6n hQ th6ng;
(3) Lflp danh s6ch tning tuy6n, thdng kO s6 luqng tuy6n sinh theo tung d5i tugng;
(4) DC xu6t phucrng rin tuytln sinh b6 sung v6i phdng GD&DT; titfp nhan phucrng
6n tuytin sinh bO sung cria phong GD&DT;
(5) T6 chric tuyiSn sinh bO sung theo phucrng iin dugc phong GD&ET phO duyQt;
(6) Brio c6o ktit qud tuy6n sinh; k6t thric tuytin sinh;
b. DOi voi phitng GD&DT
(1) Qu6n tri hq th6ng c6p phdng;
(2) PhC duyQt phucrng 6n tuy6n sinh b6 sung cria trudng;
(3) Brlo c6o k6t qud tuyi,ln sinh vdi UBND gufln, huy6n, thixd vd Sd GD&DT; ktit
thric tuy6n sinh.
c. oiii v6i s6 GD&DT
(1) Qudn tri hQ th6ng c6p Scr;
(2) T6ng hqp k6t qu6 tuy6n sinh; k6t thric tuytin sinh.
Phu luc 2
LICH C6XC rAC TUYEN SINH TR-II. C TUYEN
vAo cAc TRIIoNG MAM NON, LoP 1, LoP 6 NAM HQC 2016-2017
(Kdm theo C6ngvdn s6 2197/SGD&DT-QLT ngdy 23/5/2016 cua Sd GDADT)
Thli
gian
Dcrn
vi
NQi dung
- T6ng hqp, rd so6t danh mpc phudnglxd,tdlthdn, quqn/huyQn; danh
muc c6c trudng MN, TH, THCS tr€n dia bdn; danh s6ch c6n b6,
GD&ET
chuy6n vi6n, gi6o vi6n chuAn bi dfi liQu vd tham gia quin tri hq th6ng.
(qua hQ th6ng email vd website cua ngdnh)
Trudng MN,
- Hu6ng d6n c6c trudngtrOn dia bdn tri6n khai t6i cha mq hoc sinh
TH
(CMHS) hodn thdnh phi6u kC khai th6ne tin hoc sinh
Phong
Tru6c
301312016
GD&DT
Tpp hu6n c6c phdng GD&DT vd c6ng tric th6ng k€ s6 liQu tuytln sinh
ddu c6p
Tru6c
Phong
201412016
GD&DT
T6ng hqp, rd so6t danh mgc phudn glxa, t6lth6n, qupn/huyQn; danh
muc c6c trudng MN, TH, THCS tr6n dfa bdn; danh s6ch c6n bQ,
chuy6n vi6n, gi6o viOn chuAn bi dtr lieu vd tham gia quin tri he th6ng,
danh siich hgc sinh mAm non 5 tu6i, danh s6ch hgc sinh ti6u hqc lop
Tru6c
rst4l2016
S&
5, b6o c6o S0 GD&DT
Trudc
301412016
S&
GD&DT
Hudng d6n cdng tac my6n sinh vdo c6c trudng mAm non, lcrp 1 vd
l6p 6 ndm hgc 2016-2017.
Tir
13lsl2016
-i
den
Phdng
GD&DT
Trinh kti hoach tuytin sinh cho UBND 9u0n, huyQn, th! xE phd duyQt;
B6o cito kti hoach tuytin sinh v6i S0 GD&DT
24lsl20r6
Trudc
281512016
Trudc
301512016
Tru6c
0816t20r6
SO
GD&ET
Tap.hudn cho ciin bQ c6c phdng GD&ET vd c6ng t6c tuyiSn sinh trgc
tuyCn
Trudng MN, Cung cip md s6 hqc sinh cho CMHS phpc v1t c6ng t6c tuy6n sinh
truc tuy6n
TH
Phong
C6ng khai ho4ch tuytin sinh cria c6c phdng GD&ET gufln, huyQn, thf
GD&DT,
xd tr6n c6ng th6ng tin diQn tir
Sd GD&DT
C0ng ty Nhflt - Chay thri nghiQm hQ th6ng dAng ky trpc tuy6n trOn ph4m vi dri l6n
Cudng, S& AC tfrri tai hO thdng
- Cai dflt hQ th6ng cho Sd GD&ET, c6c phdng GD&ET, c6c trudng
GD&DT,
2,
tham gia tuy€n sinh truc tuy0n
Phong
GD&DT, nhd - Tap hu6n c6ng t6c tuy6n sinh truc tuytin cho c5n bO cdc trudng MN,
TH, THCS
trudng
Thli
Tir
t0l6t20t6
,A
oen
r4l6l20t6
Tti
t5l6l20t6
-t
den
2716120t6
Tir
0U7120t6
d6n
ts1712016
t6t7
Don vi
gian
t20r6
Tir
18l7l20t6
,i
oen
201712016
221712016
29t7t20t6
SO
NQi dung
GD&DT,
Hudng d6n CMHS dAng ky tuytin sinh th6ng qua rldi truydn hinh Hd
GD&DT, nhd NQi; c6ng th6ng tin dipn tri cria 56, cria Phdng vd cria nhd trudng
phdng
trulng
CMHS, nhd
trudng
- CMHS ddnglcy tuy6n sinh tryc tuy6n
- Nhe trudng ti€p nhfln clAng ky tuy6n sinh trgc tuy€n
Nhd truong
Tiilp nhan
Nhd truong
86o c6o phong GD&ET.k6t qu6 tuy6n sinh; trinh phucrng rin tuy6n
sinh bd sung n6u cdn thi6u so v6i chi ti6u
Nhd trudng,
Phdng
GD&DT
Phdng
GD&DT
Phdng
GD&DT
vi duyQt h6 so dang ky tuy6n sinh
- Phong GD&DT ph0 duyQt phuong 6n tuy6n sinh b6 sung cta nhd
trudng
- Nha trudng ti€p nh4n vd duyQt hO so dAng ky tuyOn sinh b6 sung
NQp b6o c6o nhanh vd cdng tac tuy6n sinh cho Sd
GD&ET
NQp b6o c5o chinh thric vd c6ng tiic tuytin sinh cho S& GD&DT
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards