Uploaded by Arhomaidi Madisa

DLL ALL SUBJECTS 1 Q1 W3 D1

advertisement
School:
Teacher:
Teaching Dates and
Time:
GRADES 1 to 12
DAILY LESSON LOG
I. LAYUNIN
A. Pamantayang Pangnilalaman
B. Pamantayan sa Pagganap
C. Mga Kasanayan sa Pagkatuto
Isulat ang code ng bawat kasanayan.
Grade Level:
Learning Area:
JUNE 18-22, 2018 (WEEK 3) Day 1
Quarter:
EDUKASYON SA
PAGPAPAKATAO
MOTHER TONGUEBASED
ARALING PANLIPUNAN
MATEMATIKA
Naipamamalas ang pag-unawa
sa kahalagahan ng pagkilala sa
sarili at sariling
kakayahan,pangangalaga sa
sariling kalusugan at pagiging
mabuting kasapi ng pamilya.
Naisabubuhay nang may
wastong pag-uugali ang iba’t
ibang paraan ng pangangalaga
sa sarili at kalusugan upang
mapaunlad ang anumang
kakayahan.
The learner…
demonstrates understanding that
words are made up of sounds
and syllables.
Naipamamalas ang pang – unawa
sa kahalagahan ng pagkilala sa
sarili bilang Pilipino gamit ang
konsepto ng pagpapatuloy at
pagbabago.
The learner
uses knowledge of phonological
skills to discriminate and
manipulate sound patterns.
Buong pagmamalaking
nakapagsasalaysay ng kwento
tungkol sa sariling katangian at
pagkilala bilang Pilipino sa
malikhaing pamamaraan.
The learner...
demonstrates understanding of
whole numbers up to 100,
ordinal numbers up to 10th,
money up to PhP100 and
fractions ½ and 1/4.
The learner...
EsP1PKP- Id – 3
nakikilala ang iba’t ibang
gawain/paraan na maaaring
makasama o makabuti sa
kalusugan
II.
File Created by Ma’am Jennifer Macalaguim Oriondo
MT1ATR-Ib-i-1.1
Listen attentively and react
positively during story reading.
MT1PA-Ib-i-1.1 Identify rhyming
words in nursery rhymes, songs,
jingles, poems, and chants
AP1NAT-Ic-5
Natatalakay ang mga pansariling
kagustuhan tulad ng: paboritong
kapatid at pagkain.
is able to recognize, represent,
and order whole numbers up to
100 and money up to PhP100 in
various forms and contexts.
is able to recognize, and
represent ordinal numbers up
to 10th, in various forms and
contexts.
M1NS-Ia-1.1
visualizes and represents
numbers from 0 to 100 using a
variety of materials
M1NS-Ib-2.1
counts the number of objects in
a given set by ones and tens
I
ALL SUBJECTS
1ST QUARTER
MAPEH
The learner...
demonstrates basic
understanding of sound, silence
and rhythm
The learner...
responds appropriately to the
pulse of the sounds heard and
performs with accuracy the
rhythmic patterns
MU1RH-Ic-4
maintains a steady beat when
chanting, walking, tapping,
clapping, and playing musical
instruments
NILALAMAN
KAGAMITANG PANTURO
A. Sanggunian
1. Mga pahina sa Gabay ng
Guro
2. Mga pahina sa Kagamitang
Pang-mag-aaral
3. Mga pahina sa Teksbuk
Curriculum Guide p.10
Curriculum Guideg p.12
Pahina 27-34,
Pahina 34-38
Curriculum Guide p.9
Curriculum Guide p.9
4.
B.
Karagdagang Kagamitan
mula sa portal ng Learning
Resource
Iba pang Kagamitang Panturo
III.
PAMAMARAAN
A. Balik-Aral sa nakaraang aralin
at/o pagsisimula ng bagong
aralin.
B.
Paghahabi sa layunin ng aralin
C.
Pag-uugnay ng mga halimbawa
sa bagong aralin.
D. Pagtalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #1
tsart ng mga salitang
magkakasingtunog, larawan ng
mga bagay na
magkakasingtunog.
Muling talakayin ang mga
paraan ng pagiging malinis sa
katawan at anumang gawain
Ano ang dapat gawin kung
narumihan ang isinusulat?
Ilan beses dapat magpalit ng
damit-panloob?
Kumain ba kayo bago pumasok
sa paaralan?
Isa-isang tanungin ang
mga bata kung ano ang
kanilang kinain.
Iparinig ang kwento sa pahina
18 ng Sulo ng Buhay
Ibigay ang kahulugan ng bawat
salita batay sa pangyayari sa
kwento.
(Maaring gumamit ng
larawan/kilos o pangungusap)
Mag-anak
Damit
Laso sapatos namili
pamamasyal
Paaralan
pulubi
Mga bata nakapamasyal na ba
kayo kasama ang inyong
pamilya?
Saan kayo nagpunta?
Ano ang naramdaman mo sa
ginawa ninyong pamamasyal na
mag-anak?
Naranasan na rin ninyo bang
mahingan ng tulong? o limos?
Ano ang reaksiyon mo?Bakit?
Anu-ano ang mga pansariling
pangangailangan ng isang bata??
Magpakita ng set ng mga bagay.
Ipabilang at ipasabi ang laman
nito sa mga bata. Ipakuha din
ang bilang na katumbas nito sa
plaskard.
Ilan ang 60?
Tayo nang Maghanap
Hanapin ang salitang may
mahaba at maikling tunog sa
awiting “Duyan”.
Original File Submitted and
Formatted by DepEd Club
Member - visit depedclub.com
for more
Anu-ano ang mga paborito mong
pagkain, damit,laruan at lugar na
pinupuntahan?
Magkaroon ng maikling
paligsahan sa pagbasa ng mga
bilang sa plaskard.(51-60)
Bilugan ang salitang inawit
nang mahaba.
Magpakita ng larawan ng batang
namamalimos.
Ano ang ginagawa ng mga bata
sa larawan? Bakit kaya?
Sino sa inyo ang may paboritong
kapatid?
Sino sa inyo ang may paboritong
pagkain?
Lagyan ng kahon ang salitang
inawit nang maikli.
Du yan u- mim – bay
Pa – ta -as at pa – ba -ba
1. Pagbasa ng kwento ng guro.
“Kahanga-hanag si Zeny”
Pagtalakay ng Teksto:
●Iba’t ibang paborito:
Pangkatang Gawain:
Gawain 1 – pah. 33 LM
Paggupit ng bawat pangkat ang
kanilang larawan paboritong
kapatid at pagkain.At paggawa ng
collage tungkol dito.
Paggawa ng Mahaba at
Maikling Tunog
Makikita sa kahon ang mahaba at
maikling guhit. Ito ang
naglalarawan sa mahaba at
maikling tunog ng unang linya ng
awit na “Tulog Na”. Lagyan ng
mahaba at maikling guhit ang
pangalawang linya ng awit upang
1. Gumamit ng
tunay na bagay o larawan.
Magpakita ng 6 bundle ng
straw.
Hayaang bilangin ng mga bata
ang laman ng isang bundle.
E.
F.
Pagtalakay ng bagong konsepto
at paglalahad ng bagong
kasanayan #2
Anu-anong pagkain ang
nakapagpapalusog sa atin?
Alin sa dalawang bata ang
kumakain ng tamang uri at
dami?
Ano ang ginawa ng mag-anak?
Sino ang nakita ni Zeny
habang sila ay naglalakad?
Ano ang ginawa ni zeny sa
kanyang nakita?
Paglinang sa Kabihasaan
(Tungo sa Formative
Assessment)
G. Paglalapat ng aralin sa pangaraw-araw na buhay
Ituro sa larawan kung alin ang
mga paboritong pagkain
Presentasyon ng awtput
Bilugan ang mga pagkaing
kailangan natin.
(Gumamit ng mga larawan
ng pagkain)
Pangkat I – Mamasyal tayo
Ipaguhit ang pamilyang
samasamang namamasyal.
Pangkat II – Ang Saya
Ano ang gusto mong kinakain sa
araw -araw?
Kasama mo ba ang iyong
Ilan straw ang nasa bundle?
(sampu)
Ipakilala ang salitang sampuan
para sa bundle.
Dagdagan ng isang straw ang 6
bundle ng straw.
Ilan na lahat ngayon ang mga
straw? (anim napu’ t isa)
Gamitin ang katulad na
pamamaraan hanggang
maipakilala ang bilang 62
hanggang 70.
2. Gamit ang place value
chart
Ilagay ang plaskard na 6sa
hanay ng sampuan at 1 sa hanay
ng isahan.
sampuan
isahan
6
1
= 61
(anim na pu’t isa)
Ano ang ibig sa bihin ng 61?
62? 63? etc.
Ilan ang sampuan? isahan
Tandaan: Ang anim na
pu’tisa–isa ay mayroong anim
na sampuan at isang isahan. o
animnapu at isa.
C. Pagsasagawa ng Gawain
Gamit ang popsicle sticks,
hayaang ipakita ng mga bata
ang bilang na sasabihin ng guro.
D. Pagproseso sa Resulta ng
Gawin
Ipakita ang bilang na 61 at
hayaang
iguhit ng mga bata ang
katumbas ng bilang o simbulo
na ipapakita ng guro.
Gawin hanggang 70.
1. Ipakita ang plaskard ng mga
numerong tinalakay. Hayaang
ang mga bata na itaas ang
bilang ng counter na kailangan
maipakita ang mahaba at
maikling tunog.
____ ___ _______ __ __
___________
Pumalakpak nang mahaba at
maikling tunog habang inaawit
ang tulog na.
Ipalit ang salitang mahaba at
maikli sa mga titik na awit na
“Tulog Na”
Pumalakpak habang umaawit.
Muling ipaawit ang “Tulog
Na”
Pakinggan kung aling bahagi ng
awit ang may mahaba at maikling
Isda
gatas
curl pisbol
H. Paglalahat ng Aralin
I.
Pagtataya ng Aralin
J.
Karagdagang Gawain para sa
takdang-aralin at remediation
IV.
Mga Tala
V.
PAGNINILAY
A. Bilang ng mag-aaral na nakakuha
ng 80% sa pagtataya.
B. Bilang ng mag-aaral na
nangangailangan ng iba pang
gawain para sa remediation.
C. Nakatulong ba ang remedial?
Bilang ng mag-aaral na
kendi
chiz
Paano natin mapapanatili
namalusog ang ating katawan?
Tandaan: Dapat tayong kumain
ng tamang uri at dami ng
pagkain.
Sagutin: Tama o mali
1. Ubusin ang pagkain hangga’t
mayroon.
2. Kumuha lamang ng tamang
dami ng pagkain na kayang
ubusin.
3. Kumain sa tamang oras.
4. Kailangan natin ng wastong
pagkain
5. Kumain ng gulay araw-araw.
Kung papipiliin ka ng pagkain,
anong pagkain ang gusto mo?
Iguhit ito.Tama ba ang napili
mong pagkain? Bakit?
Isadula ang masayang
pamamasyal ng mag-anak.
Pangkat III – “Pahingi Naman
Po”
Iguhit ang mukha na nagpapakita
ng reaksiyon mo kung may
namamalimos sa iyo.
Pangkat IV- “Salamat Po, Ate”
Lagyan ng puso ang larawan ng
bata na nagpapakita ng
pagkamatulungin.
Sinu-sino ang mga
tauhan sa
tauhan sa kwento?
Ano ang ginawa ng mag-anak?
(Magkaroon ng malayang
talakayan tungkol sa ginawa ng
bawat pangkat)
Hayaang pumili ang bawat bata
ng larawan at magkwento
tungkol dito ng kanyang
karanasan.
paboritong kapatid sa iyong
pagkain?
Ang bawat bata ay may
pansariling kagustuhan o
paborito.
Iguhit ang paboritong kapatid at
pagkain.
sa bawat bilang na ipapakita ng
guro.
2. Magpakita ng set ng mga
counter. Hayaang ipakita ng
mga bata ang plaskard ng
salitang bilang at simbolo nito.
tunog.
Ang simbulong 61 ay binabasa
bilang animnapu’t isa , 62 ay
animnapu’t dalawa, etc.
hanggang 70.
Ilan ang sampuan mayroon ang
70?
Ano kaya ang magiging tunog
ng awitin kung maikling tunog
lamang ang gagamitin?
Ano naman ang magiging
tunog kung mahabang tunog
lamang ang gagamitin?
Pagtambalin ang hanay A at
Hanay B nang wasto.
Hanay A
Hanay B
7 sampuan
70
6 sampuan at 2 isahan
62
Pangkatang pag-awit.
Isulat sa inyong kwaderno ang
mga bilang mula animnaput isa
hanggang pitumpo.
nakaunawa sa aralin.
D. Bilang ng mga mag-aaral na
magpapatuloy sa remediation.
E. Alin sa mga istratehiyang
pagtuturo nakatulong ng lubos?
Paano ito nakatulong?
F. Anong suliranin ang aking
naranasan na solusyunan sa
tulong ng aking punungguro at
superbisor?
G. Anong kagamitang panturo ang
aking nadibuho na nais kong
ibahagi sa mga kapwa ko guro?
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Radiobiology

39 Cards

Nomads

17 Cards

Marketing

46 Cards

Create flashcards