Uploaded by Poramin Pradoo

ปรัชญาการศึกษาตามแนวศาสนนิยม (Religionism)

advertisement
ึ ษาตาม
ปร ัชญาการศก
แนวศาสนนิยม
(RELIGIONISM)
ึ ษาตามแนวศาสน
ปร ัชญาการศก
นิยม
(RELIGIONISM)
่
เป็ นหนึ งในปร ัชญาการศึกษาแบบ
่ ้
ตะวันออก โดยมีระบบจัดการศึกษาทีให
ให ค
้ วามส าคัญ ทางด า้ นคุ ณ ธรรมและ
่ ละประเทศต่างมีวธิ ก
จริยธรรม ซึงแต่
ี ารจัด
การศึก ษาของตนเอง ในที่นี ้จะกล่ า วถึง
์
การประยุกต ์ใหเ้ กิดสัมฤทธิผลเฉพาะของ
ึ ษาตามแนวศาสน
ปร ัชญาการศก
นิยม
(RELIGIONISM)
เป็ นการน าหลัก การทางศาสนามา
ป ร ับใ ช ก
้ ั บ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ส า ห ร ับ
ประเทศไทย แต่เดิมวัดเป็ นส่วนสาคัญ และ
เป็ นศู น ย ก
์ ลางของชุ ม ชน นั ก คิ ด ทาง
การศึก ษาหลายท่ า นยัง คงตระหนั ก เห็ น
ความส าคั ญ ของศาสนาว่ า น่ าจะเป็ น
่
จึงเกิดคาถามเชิงปร ัชญาเกียวกั
บการศึกษา
การศึกษา
ไทยควรใช้
ปร ัชญา
อะไร
เรามีปร ัชญา
การศึกษา
ไทยหรือไม่
ถ้ามี…
ปร ัชญา
การศึกษาไทย
ของเราคือ
อะไร
ปร ัชญาการศึกษาตามแนวศาสนนิ ยม (Religionism)
ึ ษาตามแนวศาสน
ปร ัชญาการศก
นิยม
(RELIGIONISM)
คาตอบปร ัชญาการศึกษาไทยตามแนว
่ ามากล่าวคือ
พุทธปร ัชญาทีจะน
(1) การศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรมโดย
พระธรรมปิ ฎก
(2) การศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม จาก
การวิเคราะห ์ของศาสตราจารย ์ ดร.สาโรช
ึ ษาตามแนวศาสน
ปร ัชญาการศก
นิยม
(RELIGIONISM)
(1) ปรช
ั ญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรม โดยพระรา
ชวรมุนี (ประยุทธ ์ ปยุตโต)
่ างจากชีวต
่ ๆ คือ
มนุ ษย ์มีคณ
ุ ลักษณะพิเศษทีต่
ิ แบบอืน
่ ยกว่า “สติปัญญา” จึงทาให ้
มีองค ์ประกอบภายในจิตใจทีเรี
่
้
มนุ ษย ์สามารถทีจะเรี
ยนรู ้ และจัดปัจจัยแวดล ้อมทังหลายให
้
้ ลแก่การดารงชีวต
่ ษย ์เกิด
เกือกู
ิ ของตน กระบวนการทีมนุ
้ คือ การศึกษา
การเรียนรู ้โดยใช ้สติปัญญานี เอง
่
การศึกษามีว ัตถุประสงค ์เพือทา
ให้ชวี ต
ิ เข้าถึงอิสรภาพ คือ ทา
ให้ชวี ต
ิ หลุดพ้นจากอานาจ
ครอบงาของปั จจัยแวดล้อม
่
ภายนอกให้มากทีสุด และมี
่
ความเป็ นใหญ่ในตวั ในการที
จะ : 5)
พระราชวรมุนี (2518
“
”
ึ ษาไทยตามแนวพุทธธรรม โดยพระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต)
(1) ปรัชญาการศก
องค ์ประกอบของ
กระบวนการของการศึกษา
03
การรู ้จักและ
เข้าใจถึงความ
่
เกียวข้
อง
การมีความรู ้ : ความเข ้าใจใน
สัมพันธ ์กับของ
สภาวะของสงิ่ ทัง้ หลายตาม
ตนกบ
ั
่
ความเป็ นจริงเพือ
่ ประโยชน์ใน
สิงแวดล้
อมและ
การปรับตัวและเข ้ากับ
การรู ้จักปร ับ
02
่ มให้
่ ับตัวเพืออ
สงิ่ แวดล ้อมอย่างถูกต ้อง โดย
การปร
สิงแวดล้
่ เป็น
้ กไตรสก
ิ ขา และโยนิโส
ใชหลั
เพิมพู
นประโยชน์
ิ าร
มนสก
ความสามารถใน
แก่ตน
การดารงอยู ่
การ
พัฒนาองค์ประกอบ
ทาง
ด ้านร่างกาย
และพั
ฒนา
ึ ษาไทยตามแนวพุทธธรรม โดยพระราชวรมุ
(1) ปรัชญาการศก
นี (ประยุทธ์ ปยุตโต)
01
ึ ษาตามแนวศาสน
ปร ัชญาการศก
นิยม
(RELIGIONISM)
(2) ปรช
ั ญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรมจากการ
วิเคราะห ์ของศาสตราจารย ์ ดร.สาโรช บัวศรี ไดส้ ร ้าง
ปรช
ั ญาการศึกษาไทยโดยยึดหลักพระพุทธศาสนา ซึง่
ประกอบด ้วย ความหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
แนวนโยบายของการศึ ก ษา หรือ แนวทางที่จะให ถ
้ ึง
จุดหมาย และวิธก
ี ารของการศึกษา
นโยบายหรือแนวทาง
การศึกษา แนวทาง
กพุทธธรรม
ปัตามหลั
จจัยภายนอก
> ปร
โตโฆสะ คือเสียงจาก
ผูอ้ น
ื่ หมายถึงการสัง่
สอน
แนะน
า การ
ปัจจัย
ภายใน
>
ายทอด
โยนิ โถ่
สมนสิ
การ คือ
ปร ัชญาการศึกษา
ไทยโดยยึดหลัก
พระพุทธศาสนา
ความหมายและ
จุดมุ่งหมายของ
การศึกษา
การพัฒนาขันธ ์ 5 ทัง้
ร่างกายและจิตใจ ให ้มี
่ ด หรือไม่
อกุศลน้อยทีสุ
มีเลย
วิธก
ี ารของการศึกษา
้ ง้ 4
การสอนตามขันทั
ของอริยสัจ คือ ทุกข ์
สมุทยั นิ โรธ มรรค ซึง่
คล ้ายกับกระบวนการ
่
ทางวิทยาศาสตร ์ ทีมี
ลักษณะ “สอนให ้รู ้ ทา
ให ้ดู อยูใ่ ห ้เห็น”
ความรู ้จักคิด การคิด
เป็ น สามารถแยกแยะ
่ าง ๆ ได ้ ซึง่
เรืองต่
เรียกว่า วิธก
ี ารแห่ง
ปร ัชญาการศึ
ปัญญากษาไทยตามแนวพุทธธรรมจากการวิเคราะห ์ของศาสตราจารย ์ ดร.สาโรช บัวศรี
ึ ษาตามแนวศาสน
ปร ัชญาการศก
นิยม
(RELIGIONISM)
(2) ปรช
ั ญาการศึกษาไทยตามแนวพุทธธรรมจากการ
วิเคราะห ์ของศาสตราจารย ์ ดร.สาโรช บัวศรี ไดส้ ร ้าง
ปรช
ั ญาการศึกษาไทยโดยยึดหลักพระพุทธศาสนา ซึง่
ประกอบด ้วย ความหมายและจุดมุ่งหมายของการศึกษา
แนวนโยบายของการศึ ก ษา หรือ แนวทางที่จะให ถ
้ ึง
จุดหมาย และวิธก
ี ารของการศึกษา
การนามาประยุกต์ใชใ้ น
การเรียนการสอน
การนามาประยุกต์ใชใ้ นการเรียน
การสอน
ปร ัชญาการศึกษาตามแนวศาสนนิ ยม
1
2
3
การนาหลักการทางศาสนามาปร ับใช ้กับการ
จัดการศึกษา
้
ศาสนาเป็ นพืนฐานทางความคิ
ดต่อการจัด
การศึกษา
ปร ัชญาการศึกษาส่วนใหญ่มรี ากฐานมาจาก
พุทธปร ัชญา โดยเฉพาะปร ัชญาศึกษากลุ่ม
พุทธศาสนนิ ยม
การนามาประยุกต์ใชใ้ นการเรียน
การสอน
ยบสงบ การสร ้าง
พุทธปร ัชญาด้านโรงเรียความเงี
น
่ ยบสงบ
บรรยากาศทีเงี
ความใกล ้ชิดกับธรรมชาติ
นาเด็กออกไปสูส
่ งแวดล
ิ่
้อม
่ นธรรมชาติ และเป็ น
ทีเป็
แหล่งวิทยากรในชุมชน ทา
ให ้เด็กได ้ร ับประสบการณ์
ตรง
ความแปลกใหม่และ
่
เปลียนแปลงไม่
จาเจ คือ จัด
ห ้องเรียนให ้น่ าสนใจอยู่
เสมอ
สารวม กาย วาจา ใจ การ
ฝึ กหัดแผ่เมตตา
ความสะอาด มีระเบียบและ
เรียบง่ายจัดสภาพแวดล ้อม
่ กลักษณะนิ สยั และ
เพือฝึ
ฝึ กหัด อบรมการประพฤติ
ปฏิบต
ั ิ
การนามาประยุกต์ใชใ้ นการเรียน
การสอน
ไม่ถอื ตัว ไม่
่
หยิงยโส
ไม่ถอื
ยศ ไม่ถอื
์ างที่
เป็ นแบบอย่
ศักดิศรี
ดีทางความ
ประพฤติ
มีความ
รอบคอบ
่ ้วน
พิจารณาถีถ
มีความกรุณา
้
เป็ นพืนฐานของ
จิตใจ
มีความอดทน
ใจเย็น
มีความยุตธิ รรม ไม่
เห็นแก่หน้า ไม่
เข ้าข ้างผูเ้ รียนบาง
คน
การนามาประยุกต์ใชใ้ นการเรียน
การสอน
พุทธปร ัชญาด้านผู เ้ รียน01
02
เป็ นผูร้ ู ้จักคิด คิดเป็ น แยกแยะ
่ ้นๆ เรืองนั
่ ้น ๆ ออกให ้เห็น
สิงนั
ตามสภาวะ
มีความเป็ นอยู่อย่างง่าย ๆ
03
ต ้องเป็ นตัวของตัวโดยธรรม
ไม่ใช่เป็ นตัวของตัวโดยกิเลส
04
ปราศจากความรู ้สึกด ้วย
ตัณหาอุปทานของตนเอง
ขอบคุณคร ับ/ค่ะ
ึ ษา
สมาชิกกลุ่ม “ปร ัชญาการศก
ตามแนวศาสนนิยม”
ั ​ ดวงปั ญญารัตน์​
1. นายมนัสชย
ึ ษา​ 6146702066
นักศก
2. นายปรมินทร์​ ประดู่
6146702069
3. นางพรรวดี กระจ่างจิตร
6146702075
4. นางสาวสริ ม
ิ า​ นาคเตีย
้ ​
6146702084
5. นางสาวอนัญญา
ทองขาว​
รหัส
ึ ษา​
รหัสนักศก
ึ ษา​
รหัสนักศก
ึ ษา​
รหัสนักศก
รหัส
Download
Random flashcards
State Flags

50 Cards Education

Countries of Europe

44 Cards Education

Art History

20 Cards StudyJedi

Sign language alphabet

26 Cards StudyJedi

Create flashcards