Uploaded by Chhorn Pisith

ការស្វែងរកការងារ

advertisement
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ
ILO/China South-South Cooperation Project
ស ៀវស ៅណែន ាំអាំពី
ហៃ ៃុនពេង
ភនំពពញ
មិថុនា ២០១៥
កម្មងសំណរួ ស្សែងយល់ពកា
ី រពរៀបចំស្ផនការអាជីព និងការសិកា
ស
© រកសាសិទធិពោយ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ
កំស្ណពលើកទី៤ ស្ខមិថុនា ឆ្ាំ២០១៥
ពរៀបពរៀង និងរចនាម្កបមុខៈ ហៃ ៃន
ុ ពេង
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជំពូកទី១
វិធីសាស្រ្តកងការស្្ែ
នុ
ងរកការងារ
៙ការទទួលបានការងារដដលពពញចត្
ិ ,ត ដែរក្សាការងារ នង
ិ សពរមចលទធផលបានពោគជ័យពៅទី
បំផុត្ គឺោក្សត្តតដ៏សំខាន់បំផុត្ពៅក្សនុង «ជីវត្ការងារ»
របស់ បុគគលរគប់ៗរូប។ ពត្ើត្ម្មលរបស់ ការងារនីមយ
ួ ៗ
ិ
រត្ូវបានក្សំណត្់ពោយសំ អាងពលើពេត្ុផលអ្វខ្
ី លះពទើបនំដល់ការពពញចត្
ិ ត
ពនះ។ ធមមត្តមនុសសម្ននក្ស់ៗខ្ិត្ខ្ំបំពពញការងារយ៉ងសក្សមមពីពរ
ឬមន
ិ ពពញចិត្តចំព
ះការងារ
ះពួក្សពគម្ននត្រមូវការោក្ស់ដសតងរបស់ ខ្ួ ន
ល
ដូចោ៖ ការបពងកើត្របាក្ស់ចំណូល, ការក្សសាងអាជីព, ការអ្នុវត្តជំនញដដលបានសិក្សាឬបណុ ត ះបណ្ត
ត ល,
ការចូលចត្
ត ំព
ិ ច
ះការងាររបពភទមួយ, ការសពរមចក្សតរី សម្មអ្នគត្ ។ល។ នង
ិ ។ល។ ប៉ុដនត ពគក្ស៏រត្ូវយល់
ផងដដរថា
ត្រមូវការទំងអ្ស់ ពនះមន
ិ ដមនសុ ទដធ ត្នំដល់ភាព
ពោគជ័យដូ ចការត្តំងចត្
ិ តឬត្តមពោលបំណងពនះពទ
បណ្ត
ត លមក្សពកា
ី រសពរមចចត្
ិ ត
ព
«ពរជស
ើ ពរសការងារ»
ើ
លគឺ
របពភទ
ណ្តមួយពោយពុំបានឆលងកាត្់ការដសវងយល់អ្ំពីខ្ួ នឯងឲ្យបាន
ល
ចាស់លាស់ោមុន។ ពេត្ុផលខ្លះបងាាញថា ការពរជស
ើ ពរស
ើ
ការងារពោយសំ អាងដត្ពលើក្សត្តតរបាក្ស់ចំណូលមួយមុខ្ ពរចើនដត្
ពុំសូវជួយជំរុញបុគល
គ ពនះបានដល់ក្សីពត សាមនសស និងការរក្សា
ការងារបានោអ្ដងវងព
ជំនញ, ពសចក្សតរី សឡាញ់ ងប់ក្សុ ងច
ន ត្
ិ តចំព
ចំពណរកាលពរកាយមក្សក្ស៏ចាប់ពផតើមបង់ចត្
ិ ,ត
ពនះោអ្សារឥត្ការ។
ើយ។
ពោយេត្ុថា
បុគល
គ ពនះមន
ិ
បានដសវងយល់ឲ្យលអិត្លអនអ្
់ ំពីភាពសុ ី ចងាវក្ស់ោនរវាងចំណូលចិត្ត
ះការងារ, នង
ល
ពេត្ុពនះ លុ ះដល់
ិ គុណត្ម្មលផ្ទទល់របស់ ខ្ួ ន។
អ្ស់ក្សីរត ំពភប
ើ ចំព
ះការងារ
នង
ត ូ រការងារ
ត
ិ ទប
ី ំផុត្ក្ស៏ផ្ទលស់ ចត្
ិ ប
ោការពិត្ មនុសសរគប់ោនសុ ទដធ ត្អាចផ្ទលស់ បូ រត ឬដសវងរក្សការងារែមីពៅពពលណ្តក្ស៏បាន ពដើមបត្
ី រមូវ
ត្តមចំណង់ នង
ល
ប៉ុដនត ក្ស៏ពត្តងយល់ផងដដរថា ពពលពវលានង
ី ពត្
ិ ក្សតរី បាថានរបស់ខ្ួ ន។
ិ ការក្សសាងអាជព
ិ
របាក្សដ គម្ន
នង
ិ
ឺ នសារសំ ខាន់បំផុត្សរម្នប់ជីវត្ការងារ
ិ ការរស់ ពៅត្បស់ មនុ សសរគប់រូប។ ោទូពៅ ក្សនុង
មួយសបាតេ៍ពយង
ើ ចំណ្តយពពលរបម្នណ៥០ពម្ន៉ងពដើមបប
ី ំពពញការងារ
របម្នណ៥៦ពម្ន៉ងសរម្នប់ទទួលទនដំពណក្ស។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
និងរត្ូវការោមធយមរយៈពពល
ដូ ពចនះរោន់ដត្ការចំណ្តយពពលសរម្នប់ការងារ
និង
1
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
 តត្ប
គ ក្ស
ខ ៈដបបណារបស់តៅហ្វវយ ឬរេូបតរងៀនដដលអ្នក្សមន
ើ ុេល
ិ ណ
ិ ចូលចត្
ិ ត?
(ឧទៈ ចត្
ត តងអៀត្, ចត្
ិ ច
ិ តតឆវឆាវ, មន
ិ សូវមានចត្
ិ តតមត្តត្ម៌...)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
&0*
 គន្ឹឹះទី ២៖ ការស្វែងយល់ពីពោលបំណង មហិចឆតា ពោលការណ៍ និងលទធភាព
ការពិត្
មនុសសម្ននក្ស់ៗទទួលបានអ្ំពណ្តយផលពី
ធមមោត្ពិ ៅត្តមលក្សខខ្ណឌពផសងៗោន
ក្ស់ពន
័ កា
ធ រពរបរើ បាស់
សមត្ថភាព, ឱកាស, ការពរៀបចំវែ
ល
ិ ីជីវត្
ិ នង
ិ សុ បន
ិ របស់ ខ្ួ ន។
ពទះោយ៉ងដូពចនះក្សតី
ដដលខ្លួនរសឡាញ់
ការដសវងរក្សឲ្យព
ើញនូវរបពភទការងារ
នង
ិ ម្ននជំនក្ស់ចត្
ិ តបំផុត្គពឺ ៅដត្ោក្សតី
របាថានដ៏ចាបា
ំ ច់បំផុត្របស់មនុសសរគប់រូប
ពទះោក្សនុងសាថន
ភាពណ្តក្ស៏ពោយ។
ពេត្ុពនះ
គនលឹះសំ ខាន់មយ
ួ ពទៀត្ក្សនុងការផារភាជប់ការងារដ៏លវអ ពសសពៅន
ិ
ឹងភាព
ពោគជ័យក្សនុងអាជីព
គកា
ឺ រដសវងយល់ឲ្យបានសុ ី ជពរៅអ្ំពទ
ី ំនក្ស់ទំនងោនរវាងពោលបំណង,
ពោលការណ៍ រពមទំងលទធភាពអាចទទួលនិងអ្នុវត្តការងារ។
មេច
ិ ឆត្ត,
របសិនពបើ មនុសសម្ននក្ស់សពរមចចិត្ត
បំពពញការងារមួយ ដដលមន
ល
ពន៎ះទំនងលទធផលចុងពរកាយគរឺ ំពង
ិ រសបត្តម ពោលបំណង របស់ ខ្ួ ន
ឹ
ព
ញ
ើ ដត្ក្សតពី ទមនសស, ការបាក្ស់ទក្ស
ឹ ចិត្ត នង
ិ ការរពួយបារមភពទៀត្ផង។ ពោលបំណងក្សនុងន័យពនះម្ននន័យ
ថា អាចោការពរជើសពរសការងារដដលព
ើ
ឹងដផអក្សដត្ពលើក្សត្តតរបាក្ស់ចំណូលដត្មួយមុខ្ ឬក្ស៏ោការក្សំណត្់អ្ំពី
ភាពពពញចិត្ព
ត ត្
ិ របាក្សដពៅពលើរបពភទ និងលក្សខខ្ណឌរបស់ ការងារពនះ។
ចំដណក្ស មេិចត្ត
ឆ គឺសំពៅដល់សម្នសធាត្ុននក្សនុងការងារមួយរបពភទដដលអាចជួយ ឬនំដល់
ក្សត្តតជំរុញរូបអ្នក្សឲ្យរពមទទួលយក្សការងារពនះ
មុខ្ពទៀត្ផង។
ពេយ
ើ ដែមទំងសមលង
ឹ ព
ើញពភា
ី ពពោគជ័យពៅម្ែងខាង
ចំណុចពនះពរបៀបបាននឹងការពរៀបចំបញ្ជ ី ក្សិចកា
ច រននដដលអ្នក្សចូ លចិត្តចំព
ះរបពភទ
ការងារមួយ ពដម
ួ
ើ បដី សវងរក្សទំនក្ស់ទំនងរវាងការចូ លចិត្ពត ៅនង
ឹ ការងារពនះ។ ឧទេរណ៍ សម្នសធាត្ុរម
ផសំដដលជំរុញមេច
ឆ របស់អ្ក្ស
ន ចំព
ិ ត្ត
ះរបពភទការងារមួយម្ននោអាទិ៍៖
ការលក្ស់ឬទផ
ី ារ,
ការរបក្សួត្
របដជង, ការបងាាត្់បពរងៀន, ការផតល់ពយបល់, ការពធវើដំពណើរ, ការពធវើការងារោរក្សុម, ភាពម្ចនរបឌិត្ ។ល។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
4
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ពេត្ុពនះ
របសិនពបើការងាររបពភទណ្តមួយម្ននទំនក្ស់
ទំនងជិត្សនិទពធ ៅនង
ឹ លក្សខខ្ណឌមួយ
សម្នសធាត្ុម្នមេិចត្ត
ឆ របស់អ្ក្ស
ន
ឬពរចន
ើ ដដលម្ននក្សនុង
ម្ននន័យថាអ្នក្សរបាក្សដ
ោអាចបំពពញនូវចត្
ល
ោ
ិ តខ្ួ នឯងបានោទ
ី ប់របពសើរក្សនុងខ្ណៈ
ពពលបំពពញការងារពនះ។
ពោយដ
ក្ស ពគក្ស៏មន
ល ព
ិ រត្ូវពភលចអ្ំពកា
ី រក្សំណត្់នូវ ពោលការណ៍ផ្ទទល់ខ្ួ ន
លគគ
ឺ ុណត្ម្មល
ដដលផតល់ឲ្យរបពភទការងារពនះពទ។ ការពិត្មនុសសម្ននគុណត្ម្មលផ្ទទល់ខ្ួ នមួ
ល យឬពរចើន ដដលពិបាក្សនឹង
ផ្ទតច់ពចញពីទំនក្ស់ទំនងក្សនុងការអ្នុវត្តការងារ, ការសិក្សា និងការរបារស័ យោមួយមនុសសដម្ទ។ល។ រោន់
ដត្មនុសសខ្លះអាចបងាាញពចញនូវគុណត្ម្មលពនះឲ្យអ្នក្សផងបានដឹងោសាធារណៈ ចំដណក្សមនុសសខ្លះពទៀត្
ម្ននគុណត្ម្មលដដលអារស័យក្សប់ពៅក្សនុងចិត្ោ
ត ដរាប
ពទះបីមន
ិ បងាាញ
ពចញមក្សខាងពរៅ ក្ស៏បុដ៉ នតពៅក្សនុងឥរយបែ
ឬដំពណើររបរពត្
ិ
ឹ ពត ៅក្សនុងផលូវក្សច
ិ ច
ការ នង
ពៅដត្ងផតល់ត្ម្មលោសំ ខាន់ចំព
ិ
ិ ជីវត្រស់
ះអ្វៗ
ដដលរសបត្តម
ី
គុណត្ម្មលរបស់ ខ្ួ នោន
ល
ិចច។ ឧទ. ម្នរបពភទគុណត្ម្មលម្ននដូចោ គុណ
ត្ម្មលដបបរគប់រគង
(ម្ននន័យថាមនុសសម្ននក្ស់ពពញចិត្ច
ត ំព
ះការងារមួយ
ដរាបណ្តក្សិចកា
ច រពនះអាចអ្នុញ្ហដត្ឲ្យរូបពគទទួលបានត្ួនទី
ឬពធវើការ
ក្ស់ពន
័ កា
ធ ររគប់រគង), គុ ណត្ម្មលដបបសិលបៈ (ម្ននន័យថារគប់ការងារ
ទំងអ្ស់រត្ូវដត្ពធវឲ្
ើ យម្ននភាពទក្ស់ទញរបក្សបពោយសិលបៈនង
ិ ការម្ចន
របឌិត្)។
ចំណុចមួយពទៀត្ដដលរត្ូវពលើក្សយក្សមក្សរត្ោងគឺ លទធភាព ដដលមនុសសម្ននក្ស់អាចបំពពញការងារអ្វី
មួយ ឬពរចើនរបពភទ។ ព
លពោយសពងខបមា៉ងពទៀត្គឺ ការដសវងយល់ពីជពរមស
និងសកាតនុពលោក្ស់
ើ
លាក្ស់ដដលម្ននោប់ខ្ួ នោសមត្ថ
ល
ភាពដដលទទួលបានពកា
ី រអ្ប់រ ំ ឬបណុ ត ះប
ំ ញ និងត្តមរយៈឧបនិសស័យក្ស៏ពោយក្សតី។ ឧទេរណ៍ មនុសស
ណ្ត
ត លជន
ម្ននក្ស់បានក្សំណត្់អ្ំពជ
ី ពរមស
ើ ការងារ ពេយ
ើ រក្សព
ញ
ើ ថា ខ្លួនពគអាចកាលយោ
រគូបពរងៀន, បុគល
គ ិ ក្សដផនក្សលក្ស់, វាគមន
ួ ផ្ទទល់ខ្ួ ន។
ល
ដូពចនះ
ិ នង
ិ របក្សបជំនញ
កាលណ្តរបពភទការងារអ្វីក្សព៏ ោយ ដដលម្នន
ក្ស់ពន
័ ន
ធ ឹងលទធភាពដូ ចដដល
បានពរៀបរាប់ខាងពលើពនះ គម្ន
ឺ នរ ំពង
ឹ ថារូបពគអាចបំពពញការងារពនះពោយ
ពពញចិត្ម
ត ន
ិ ពចះពនឿយណ្តយ រពមទំងម្ននក្សតីរ ំពឹងទទួលបានពោគជ័យពទៀត្ផង។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
5
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
សូ មសាក្សលបងពិនត្
ឆ , ពោលការណ៍ នង
ន ត្តមរយៈ
ិ យរក្សពោលបំណង, មេច
ិ ត្ត
ិ លទធភាព របស់ អ្ក្ស
ការពឆលយ
ើ នូវសំ ណួរដូ ចខាងពរកាម៖
លំហាត់អនុវតត ២-ក
ការស្វវងយល់អំពីពោលបំណង មហិចឆតា ពោលការណ៍ និងលទ្ធភាព
 តត្អ្
វើ តោលបំណងរបចំជើវ ិត្របស់អ្នក្ស?
ើ ជា
(ឧទៈ ជួយអ្នក្សដទទ, តលក្ស
ើ ទក្ស
ឹ ចត្
ិ តមនុសស, ត ះរាយបញ្ហាក្សនុងសងគម,
បតរងៀន..)
_____________________________________________
_____________________________________________
 តត្ើអ្វើជាមេច
ន ?
ិ ឆត្តរបស់អ្ក្ស
(ការទចនរបឌិត្, ការរបក្សួត្របដជង, ការត្វើដំតណើរ, ការក្សំានត, តសរភាព...)
ើ
_____________________________________________
_____________________________________________
 តត្អ្
វើ តោលការណ៍សនូល (េុណត្ទមល) របស់អ្ក្ស
ន ?
ើ ជា
(ភាពតាមះរត្ង់, ភក្សតភា
ើ ព, ការតតតត្តលតើ ជាេជ័យ, ការតតតត្តលរើ េួារ...)
_____________________________________________
_____________________________________________
 តត្ើអ្វើជាលទធភាពរបស់អ្ក្ស
ន ?
(រេូបតរងៀន, តវជជបណឌិត្, ភានក្ស់ងារដផនក្សលក្ស់, េណតនយយក្សរ, ាថបត្យក្សរ,
វ ិសវក្សរ...)
_____________________________________________
_____________________________________________
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
6
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
 គន្ឹឹះទី ៣៖ ការស្វែងរកការងារស្ែលលអវិពវវ
ោទូពៅ
ម្ននក្សត្តតរួមផសំោពរចន
គ ម្ននក្ស់ៗចំព
ើ ពដើមបក្ស
ី ំណត្់អ្ំពកា
ី រពពញចត្
ិ រត បស់ បុគល
នីមយ
ួ ៗ។ ក្សនុងពនះ ពគសពងកត្ព
ះការងារ
ួ ១០ដដលម្ននត្ួនទីសំខាន់ក្សុ ងការវាយត្ម្មល
ន
ើញម្ននសម្នសធាត្ុចំនន
អ្ំពជ
័ ,ធ ពម្ន៉ងការងារ, ការពធវើ
ិ យ, រក្សុមេ៊ុ ន, ម្នោ៌អាជព
ី , រចនសមពន
ី ពរមស
ើ ការងារ រួមម្នន៖ មុខ្របរ, វស័
ដំពណើរ, បរសា
ិ ថ នការងារ, ទីក្សដនលង, និងអ្ត្ថរបពយជន៍។
១. មុខរបរ
ោបឋម រត្ូវក្សំណត្់អ្ំពីរបពភទការងារ ឬមុខ្របរ
ដដលអ្នក្សម្ននចំណ្តប់អារមមណ៍ពត្
ិ របាក្សដ។
ពិនិត្យព
អ្នក្សគួរដត្
ពីលទធភាពដដលអ្នក្សអាចពរបើរបាស់ រាល់
ិ
ើងវញអ្ំ
ចំណុចខាលង
ំ សរម្នប់បំពពញការងារ។ ក្សនុងដំណ្តក្ស់កាល
ពនះ សូ មចំណ្តយពពលសាតប់នូវទក្ស
ត ិត្របាក្សដរបស់
ឹ ចត្
ិ ព
ខ្លួន
ោោងសាតប់ពយបល់របស់អ្នក្សដម្ទដដលមន
ិ សូ វ
ម្ននទំនក្ស់ទំនង ឬោំរទដល់ជពរមស
ើ ណ្តមួយដដលអ្នក្ស
ពពញចិត្ប
ត ំផុត្។ គួរចងចាំផងដដរថា ការងារដដលមន
ត រឺ ងរ
ភាព
ិ បងកនូវភាពសបាយ និងពពញចិត្គ
ឹ ត្ដត្បងក
ឹ
ត្ប់របមល់ក្សុ ងជ
ន ីវត្របចាំ
ម្ែងពេើយនំឲ្យប៉ះ
ិ
ល់ដល់ សុខ្ភាពពទៀត្ផង។
របសិនពបើអ្នក្សពពញចិត្តចំព
ះ
ការងារពនះខាលង
ំ គម្ន
សសរស់ ពៅមន
ិ
ិ
ឺ នន័យពសមើនង
ឹ ការរគប់រគង ដំពណើរជវី ត្ពោយខ្ល
ិ បាន
ួ នឯង។ ជវី ត្មនុ
យូរអ្ដងវងោដរាបពនះពទ ដូពចនះគួរដត្ពរជើសពរសយក្សការងារមួ
យដដលខ្លួនពពញចិត្តបំផុត្ពដើមបផ
ត ់ ពសចក្សតី
ើ
ី ល
សុ ខ្ដល់ខ្ួ នឯង
ល
ក្ស៏ដូចោអ្នក្សទំងឡាយណ្តដដលម្ននចំណូលចិត្តដូចោនក្សនុងក្សដនលងការងារ។
២. វិ ស័យ
បនទប់ពី បានក្សំណត្់អ្ំពីការងារលអវពសសរួ
ចមក្ស
ិ
សូ មពធវើការពរជើសពរសអ្ំ
ពីវស័
ង។
ិ យវញមត
ិ
ើ
ពរសវ
ិ យក្សនុងការងារ
ើ ស័
ណ្តស់ ពនះពទ
ពីពរ
មន
ច រងាយរសួល
ិ ដមនោក្សច
ិ កា
ះរាល់ជពរមស
ួ ក្ស៏ពោយ
ើ អ្វីមយ
សុ ទស
ធ ឹ ងម្ននឥទធិពល និងផលប៉ះ
របស់ អ្ក្ស
ន ។
ការពរជើស
ល់ដល់ជីវត្រស់
ពៅ
ិ
ពទះបោ
ី របពភទការងារមួយអាចរត្ូវបាន
បំពពញ ឬដសវងរក្សបានពៅក្សនុងវស័
ួ ក្ស៏ពោយ ប៉ុដនតការពធវើការក្សនុងវស័
ិ យពផសងៗពលើពីមយ
ិ យមួយដដលអ្នក្សពពញ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
7
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ចត្
ត ចអ្នុញ្ហដត្ឲ្យអ្នក្សរក្សាការងារបានយូរអ្ដងវង រពមទំងខ្ត្
ិ អា
ិ ខ្ំបំពពញរបក្សបពោយភាពពោគជ័យពទៀត្
ផង។ វស័
ត ល, ព័ត្ម្ន
៌ ន
ិ យការងាររត្ូវបានដបងដចក្សោពរចើនរបពភទដូចោ វស័
ិ យចាប់, េរិ ញ្ដ វត្ថុ, ក្សមមនសា
វទា,
គណពនយយ, សុ ខ្ភាព, អ្ចលនវត្ថុ និងបដិសណ្ត
ា រក្សិចច ោពដើម។ ឧទេរណ៍ របសិនអ្នក្សចង់កាលយ
ិ
ោពមធាវ ី ពត្អ្
ន ចង់បំពពញការងារដផនក្សចាប់ក្សុ ងវ
ន ស័
ិ យេរិ ញ្ដ វត្ថុ ឬអ្ចលនវត្ថុ?
ើ ក្ស
៣. ក្រុមហុន
អ្នក្សរត្ូវសពរមចចិត្ថា
ត
របពភទរក្សុមេ៊ុនដបបណ្តដដលចង់
ពរជស
ម
ើ ពរសពដ
ើ បច
ើ
ី ូលបំពពញការងារ។
ឧទេរណ៍
េ៊ុនដដលទទួលការដត្ងត្តំងដត្បុគគលិក្សក្សនុងសាថប័ន
របពភទរក្សុម
ឬរក្សុមេ៊ុ ន
ដដលម្ននការពរជើសពរសអ្ន
ក្សឯក្សពទសពីខាងពរៅ។ បដនថមពលើពនះ ក្ស៏
ើ
រត្ូវពមល
ើ ផងដដរ ពរី ពបៀបម្នការរគប់រគងរបស់ រក្សុមេ៊ុ នពនះ ពត្អ្
ើ នក្ស
ផតល់ត្ម្មលដដរឬពទ? អ្នក្សខ្លះចង់ពធវើការពៅក្សនុងរក្សុមេ៊ុ នធំ ប៉ុដនតពុំបាន
គត្
ិ អ្ំពកា
ី ររបក្សួត្របដជងដដលម្ននលក្សខណៈត្ង
ឹ ដត្ងពនះពទ។
ចំណុចគនលឹះសរម្នប់ការពរជើសពរសរក្សុ
មេ៊ុ នគឺ ការក្សំណត្់រវាងរក្សុមេ៊ុ នដដលម្ននលក្សខខ្ណឌលអរបពសើរពរចន
ើ
ើ
ោងលក្សខខ្ណឌដដលមន
ិ សូ វរបពសើរ។
៤. មាគ៌ាអាជីព
របដេល មនុសសភាគពរចន
៌ អាជព
ើ ពរសយក្សម្នោ
ី
ើ ចង់ពរជស
ើ
មួយដដលម្ននដំពណើរដវងឆ្ងងយ ោោងទទួលយក្សការងារ
មួយរបពភទដដលម្ននដំពណើរខ្លីទល
័ រចក្ស។
ម្ននន័យថា
ម្នោ៌អាជីពដវងឆ្ងងយអាចជួយឲ្យអ្នក្សម្ននភាពរក្សដុ
ី ះោល
ពៅក្សនុងការងារ
ពទះបីបានចាប់ពផតើមពីចំណុចទបមួយក្សតី
ប៉ុដនតលុះបំពពញយូរៗពៅ ក្ស៏កាន់ដត្ម្ននភាពចរមុងចពរមន
ើ
ោដរាប។ ផទុយមក្សវញ
ិ របពភទការងារខ្លះអាចម្ននដំពណើរ
ការលអដត្ក្សនុងរោដំបូង ប៉ុដនតចំពណរត្មក្សក្ស៏មន
ិ ម្ននការរក្ស
ី
ចពរមន
ី របស់ អ្នក្សបនតអ្ភវិ ឌឍ
ើ ពេយ
ើ ក្ស៏មន
ិ អាចជួយឲ្យអាជព
ពរបៀបដូចោការព
ើងជពណតើរពនះបានព
ើយ។ ការពរជើស
ពរសយក្សម្នោ
៌ ណ្តមួយ ក្ស៏សុទស
ធ ឹ ងម្ននពេត្ុផលោគុណសមបត្តិ និងគុណវបត្
ិ ដ
ើ
ិត ូចោន រោន់ដត្ពរចើនឬត្ិច
ត្តមការោក្ស់ដសតងប៉ុពណ្ត
ណ ះ។ ពេត្ុពនះ អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ នង
ិ យុវជនដដលសថិត្ក្សនុងដំណ្តក្ស់កាលម្ន
ការពរជើសពរសការងារ
គួរពិចារណ្តឲ្យបានលអិត្លអនអ្
់ ំពីជពរមស
ើ
ើ ម្នោ៌ណ្តមួយដដលខ្លួនរបកាន់យក្ស។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
8
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
៥. រចនាសមព័នធ
ពទះបីោរបពភទការងារដូចោនក្ស៏ពោយ
ពនះមន
ិ ដូចោនពទ។
បំពពញោរក្សុម
ឧទេរណ៍
រចនសមពន
័ កា
ធ រងារ
ការងារដផនក្សលក្ស់អាចរត្ូវបាន
ឬោលក្សខណៈឯក្សជនអារស័ យពលើរចនសមពន
័ ចា
ធ ត្់
ត្តំងរបស់រក្សុមេ៊ុនឬសេរោស។ ក្សនុងដំណ្តក្ស់កាលដសវងរក្សការងារ
អ្នក្សគួរពចាទោសំ ណួរផងដដរថា ពត្អ្
ន ចង់បានរបពភទការងារដដល
ើ ក្ស
ទទួលអ្នុវត្តត្តមការដណនំ ឬោក្ស់បញ្ហជរគប់កាលៈពទសៈ ឬក្ស៏ចូល
ចិត្កា
ត រងារដដលអាចចូលរួមពធវើពសចក្សតីសពរមចចិត្ក្ស
ត ុ ងការពរៀបចំ
ន
យុទធ
សាស្រសតរបស់សាថប័ន។ របសិនការងារពនះោរបពភទគពរម្នង ពត្ច
ើ ង់
ពធវើការក្សនុងគពរម្នងរយៈពពលខ្លីឬដវង។ ក្សនុងន័យពនះ ចង់បញ្ហជក្ស់ថារចនសមពន
័ កា
ធ រងារម្ននសារសំ ខាន់ក្សុ ង
ន
ការវាស់ដវងចំណូលចិត្ត ឬជពរមស
ន ។
ើ ដដលសមរសបត្តមត្រមូវការរបស់ អ្ក្ស
៦. មមា៉ោងការងារ
ខ្ណៈពពលពរជើសពរសការងារអ្ន
ក្សរត្ូវដសវងយល់ពីពម្ន៉ង
ើ
ការងារដដលរត្ូវត្តមសាថនភាពរបស់ អ្ក្ស
ន ។
ក្សដនលងការងារភាគពរចើនពធវើការចំនន
ួ ៤០ពម្ន៉ង
ពទះបីោ
ក្សនុងមួយ
សបាតេ៍ ប៉ុដនតពពលខ្លះ ក្សដនលងការងារខ្លះពទៀត្ត្រមូវឲ្យ
បំពពញការងារពលើសពម្ន៉ង
ឬបដនថមពម្ន៉ងអារស័ យពលើ
ទំេំការងារនង
ច របនទន់ៗ
ិ ក្សច
ិ កា
ដដលរត្ូវបានពសនើសុំ
ពោយនិពយជក្សឬរក្សុមេ៊ុ ន។ ក្សរណីពផសងពទៀត្ បុគគលិក្ស
ឬនពិ យជត្
ិ ទទួលពធវកា
ើ រពលើសពម្ន៉ងត្តមការសម័រគចត្
ិ ត អារស័ យពោយឆនទៈ និងការទទួលខ្ុសរត្ូវចំព
ះ
ការងារដដលចាំបាច់ ឧទេរណ៍ពធវើការពរចើនពម្ន៉ង, បដនថមពពលយប់, ពធវើការម្ែងសរម្នក្សឬចុងសបាតេ៍ ...។
អ្នក្សរត្ូវសួ រខ្លួនឯងថា ពត្ើជពរមស
ើ ឬការពុះ
រពនះោអ្វីដដលអ្នក្សពពញចិត្ត ឬយ៉ងណ្ត? របពភទការងារមួយ
ចំនន
ួ ដដលត្រមូវឲ្យពធវកា
ើ រពរចន
ើ ពម្ន៉ងម្ននដូ ចោ៖ ដផនក្សដែទំសុខ្ភាព, ធនោរឬគណពនយយ, ចាប់, ការ
របឹក្សាពយបល់, ការរគប់រគងសណ្ត
ា ោរ ។ល។ គួរក្សត្់សម្នគល់ថា របពភទបុគល
គ ិ ក្សែមីដដលខ្ិត្ខ្ំសពរមច
សានម្ដពដម
ើ បក្ស
ី ពរចន
ី សាងអាជព
ើ ដត្មន
ិ សូ វខាវយខ្វល់ចំព
ះពពលពម្ន៉ងការងារពនះពទ។ ពទះោយ៉ងណ្តក្ស៏
ពោយ អ្នក្សរត្ូវដត្សពរមចចិត្ឲ្
ត យចាស់ លាស់ អ្ំពច
ី ំនួនពម្ន៉ងដដលចង់ពធវកា
ើ រ។
៧. ការម្វដ
ើ ំ ម ើ រ (មបសររមមការងារ)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
9
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
អ្នក្សក្ស៏មន
ិ គួរពភលចគត្
ិ អ្ំពរី បពភទការងារ
ដដលត្រមូវឲ្យម្ននការពធវើ
ដំពណើរ (ពបសក្សក្សមមការងារ) ពៅកាន់ទីក្សដនលងពផសងៗ ដូចោត្តមបណ្ត
ត
ពខ្ត្ត រក្សុង ឬពរៅរបពទសពនះពទ។ គួរបញ្ហជក្ស់ថា ការពធវដ
ើ ំពណើរត្ិចឬពរចន
ើ
អារស័យត្តមរបពភទការងារខ្ុសៗោន។
ក្សរណីអ្នក្សោមនុសសចូលចិត្ពត ធវើ
ដំពណើរជិត្ឆ្ងងយ ការចាត្់ឲ្យពធវើការងារក្សនុងការយល័
យដត្មួយក្សដនលងអាច
ិ
បណ្ត
ត លឲ្យម្ននការធុញែប់ ឬបាត្់បង់ចំណ្តប់អារមមណ៍។ ប៉ុដនត ក្សរណីខ្លះ
ពទៀត្អ្នក្សដដលម្ននរគួសារ ឬមនុសសពៅក្សនុងបនទុក្ស ពរចើនដត្មន
ិ សូ វចូលចិត្ត
ពធវើដំពណើរពៅឆ្ងងយពេើយចង់ពធវើការងារណ្តដដលសថិត្ពៅជិត្ផទះ។
៨. បរយាកាសការងារ
ិ
ពទះបីការងារផតល់អ្ត្ថរបពយជន៍ និងពសថរភាពរបាក្ស់ចំណូលក្ស៏
ពោយ
ពពលខ្លះក្សត្តតទំងពនះមន
ិ ម្ននត្ម្មលពសមើនឹងការបំពពញ
ការងារដដលសថិត្ពរកាមបរយកាសសបាយរ
ក្សរាយន
ង
ិ
ី
ិ ម្ននការ
ពលើក្សទឹក្សចិត្តពនះពទ។ អ្នក្សខ្លះចូ លចិត្ប
ត រយកាសការងារដដល
ិ
ម្ននសេការជុី ំវញចាំ
ជយ
ួ ពរោមដរជង
ិ
នង
ិ ខ្ត្
ិ ខ្ំពធវកា
ើ ររបក្សប
ពរកាមបងាគប់របស់នរណ្តម្ននក្ស់ពនះពទ។
បរយកាសការងារក្ស៏
ិ
ពោយការពយគយល់ ោន។
ខ្លះពទៀត្មន
ិ ចូលចិត្ពត ធវកា
ើ រពៅ
ផ្ទលស់ បូ រផងដដរអារស័
ត
យត្តមទក្ស
ត ល ឬការយល័
យត្ំណ្តង ពរចើនដត្
ី ដនលងដូចោ ការងារពៅសានក្ស់ការក្សណ្ត
ិ
ពធវើការពោយឯក្សរាជយ, ការងារក្សនុងការយល័
យដត្ងជួបរបារស័ យផ្ទទល់ោមួយពៅហាវយ, ការងារពធវើពីផទះ
ិ
ពរចើនដត្ម្ននសវ័យភាព, ការងារក្សនុងបនទបធ
់ ំរម
ួ ោនពរចើនរ ំខានពោយសំ ព
ឯក្សសណ្ត
ា ន។ល។
ពពញចិត្ច
ត ំព
ង, ការងារខ្លះត្រមូវឲ្យពសលៀក្ស
ក្សត្តតទំងអ្ស់ ខាងពលើពនះសុ ទដធ ត្រួមចំដណក្សក្សនុងការក្សំណត្់អ្ំពកា
ី រពពញចត្
ិ ត
ះការងារមួយដដលអ្នក្សពរជើសពរស។
ើ
ក្ស់
ឬមន
ិ
៩. ទីរន្នែង
ពេត្ុផលសាមញ្ដ សរម្នប់មនុសសរគប់ោនគឺក្សដនលងដដលចង់រស់
ពៅ ក្ស៏ោក្សដនលងដដលពគចង់បំពពញការងារផងដដរ។ បចចុបបននពនះ ការ
ពធវើបំលាស់ ទីពោយសារដត្ការងារ
ពោយពេត្ុថា
កាន់ដត្ម្ននក្សំពណើនោលំ ោប់
ឱកាសការងារអាចទទួលបានពរី គប់ទស
ន ភ
ិ ទក្ស
ី ុ ងព
ិ ព
ពលាក្ស។ សូ មសដមតងនូវភាពពសាមះរត្ង់ចំព
ពរសទ
ំ ការងារ
ើ
ីត្តង
ះ ខ្លួនឯងក្សនុងការពរជើស
ដដលផារភាជប់ពៅនឹងក្សដនលងដដលអ្នក្សចង់រស់ ពៅ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
10
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ពោយមន
គួររ ំឭក្សថា ការងារនិងរបាក្ស់ចំណូលមន
ិ
ិ ម្ននក្សត្តតរបឈម ឬផលវបាក្សពផសងៗ។
ិ ដមនោរបភពដត្
មួយគត្់ម្នសុ ភមងគលពនះពទ។
ពេត្ុពនះអ្នក្សដសវងរក្សការងារគួរពរជើសពរស
ើ
ឬរក្សាឲ្យម្ននត្ុលយភាពោ
អ្ត្ិបរម្នរវាងសារសំ ខាន់ក្សុ ងការងារ
ន
និងរគួសារឬការរស់ ពៅ។
១០. អត្ថក្រមយាជន៍
ការងារដដលអ្នក្សរសឡាញ់ ចូលចិត្ក្ស
ត រមត្
ិ ណ្តក្ស៏ពោយ
ក្ស៏រត្ូវការអ្ត្ថរបពយជន៍
ជវី ភាពរស់ពៅដដរ។
និងការពលើក្សទឹក្សចិត្ស
ត រម្នប់រទរទង់
របសិនពបម
ើ ន
ិ អាចរក្សរបាក្ស់ចំណូលរគប់
រោន់សរម្នប់ការរស់ ពៅពទ
ពន៎ះជីវត្ក្ស៏
ិ ោមនសុ ភមងគលដដរ។
ពេត្ុពនះ គួរគិត្អ្ំពីលក្សខខ្ណឌមួយចំនន
ួ ដូ ចោ របាក្ស់ចំណូល
ដដលរត្ូវការោចាំបាច់,
របពភទរបាក្ស់ដខ្ឬរបាក្ស់ពម្ន៉ង,
អ្ត្ថ
របពយជន៍ពផសងៗ, ការដបងដចក្សរបាក្ស់ចំពណញដល់ និពយជិត្, របាក្ស់ឧបត្ថម,ភ សម្នភរឧបត្ថម,ភ ពសវាសុ ខ្
ភាព, របាក្ស់បំណ្តច់, របាក្ស់ពសាធននិវត្ត ។ល។ របសិនពបើោរបពភទការងារដដលអ្នក្សចូលចិត្ត ពេើយគួបផសំ
ោមួយអ្ត្ថរបពយជន៍ពរចើនរបពភទ ពន៎ះគួរដត្ោជពរមស
ការពពញចិត្ច
ត ំព
ិ
ើ ដ៏លវអ ពសសសរម្នប់
ះការងារ។
លំហាត់អនុវតត ៣-ក
និយមន័យការងារ
 សូមតរៀបរាប់ពរើ បតភទការងារដដលអ្នក្សចង់បំតពញ៖
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 សូមតរៀបរាប់ពើរបតភទទនវ ិស័យដដលអ្នលចង់បំតពញ៖
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
11
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
 សូមតរជើសតរសរបតភទរក្សុ
មេ៊ុន/សេរោស៖
ើ
 ឯក្សជន
 ាធារណៈ
 ្ំ
 មានក្សំតណើនខ្លង
ំ
 សេរេន
ិ ភាព
 អ្ភិរក្សសនិយម
 តសរ ើ
 មានក្សំតណើនតេរ
 សូមតរៀបរាប់ពើមាោ៌អាជើពដដលរាថ្ននចង់ាន៖
ឆានទ
ំ ើ១
_____________________________________________________________
ឆានទ
ំ ើ២
_____________________________________________________________
ឆានទ
ំ ើ៣
_____________________________________________________________
ឆានទ
ំ ើ៤
_____________________________________________________________
ឆានទ
ំ ើ៥
_____________________________________________________________
&0*
លំហាត់អនុវតត ៣-ខ
ការកំណត់ពីការងារលអវិពវវ
 សូមបញ្ហជក្ស់ពើរច សមព័នកា
ធ រងារដដលលអវ ិតសស៖
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 របតភទតមា៉ងការងារដដលចង់ត្វ៖
ើ
 របចំទេៃ
 របចំសាតេ៍
 បំណងទនការត្វដ
ត តខ្ត្ត រក្សុង ឬបរតទស៖
ើ ំតណើរ តបសក្សក្សមមការងារត្តមបណា
 ាទ/ច៎
 តទ
 (របសន
ិ តរជើសតរស
ើ ាទ/ច៎ តត្ច
ើ ង់ត្វដ
ើ ំតណើរតរចន
ើ ប៉ុណាណ? ____________________________)
 រតបៀបបំតពញការងារ៖
 ត្វើការពើផះទ
 ត្វើការក្សនុងការោល័
យ
ិ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
12
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
 របតភទបរោកាសការងារដដលរាថ្ន
ន ចង់ាន (សូមតរៀបរាប់)៖
ិ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 ការតសលៀក្សពាក្ស់ក្សុ ងតពលបំ
ន
តពញការងារ៖
 សតមលៀក្សបំពាក្ស់្មមត្ត
 ឯក្សសណា
ា ន
 ទក្ស
ើ ដនលង(បរា
ិ ថ ន)ការងារដដលអាចត្វកា
ើ រាន (សូមតរៀបរាប់)៖
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 អ្ត្ថរបតោជន៍ដដលរាថ្ននចង់ាន (សូមតរៀបរាប់)៖
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
ពត្កា
ើ រងារដដលលអ
វពសសសរម្នប់
រប
ូ ខ្ញុំរត្ូវ
ិ
ម្ននលក្សខខ្ណឌអ្វីខ្ះល ?
រចនសមពន
័ ធការងារ
រពបៀបបំពពញការងារ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
ពបសក្សក្សមមការងារ
ពពលពវលាការងារ
13
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
លំហាត់អនុវតត
ការវាយតម្មលចំព ោះតរមូវការពៅកនុងអាជីព
៙ ការវាយត្ម្មលអ្ំពីត្រមូវការពៅក្សនុងអាជីព រត្ូវបានពធវើព
ើងក្សនុងពោលបំណងក្សំណត្់អ្ំពីត្រមូវការបស់
មនុសសម្ននក្ស់ៗក្សនុងការសពរមចចត្
ព
ួ ដដលផតល់ផលរបពយជន៍ដល់បុគគលពនះ ពេយ
ើ ពរសអាជ
ី អ្វីមយ
ិ តពរជស
ើ
ើ
រត្ូវសពរមចពោគជ័យក្សនុងអាជីពពនះត្តមវធ
ិ ីណ្ត។
សំ ខាន់
ឬអ្សាចរយប៉ុណ្ត
ណ
រត្ូវចងចាំថា
អាជីពអ្វីក្សព៏ ោយពទះបីោម្ននសារ
ក្ស៏មន
ិ ដមនសុ ទដធ ត្អាចបំពពញត្តមពសចក្សតីរត្ូវការរបស់ មនុសសរគប់ោនពនះពទ។
ពេត្ុពនះពេយ
ើ ពទប
ើ ពគដត្ងសពងកត្ព
ញ
ត
ព
ួ ពៅមួយ។ របសិនអ្នក្ស
ី ឬការងារពីមយ
ើ អ្នក្សខ្លះបានផ្ទលស់ បូ រអាជ
អាចក្សំណត្់អ្ំពីត្រមូវការោក្ស់ដសតងរបស់ ខ្ួ នបានចាស់
ល
លាស់
ការងារដដលខ្លួនក្សំពុងពធវើ ឬម្ននបំណងចង់ពធវ។
ើ
ពន៎ះអ្នក្សរបាក្សដោអាចសរមបខ្លួនពៅនឹង
សូ មអានឃ្លលក្សនុងត្តរាងវាយត្ម្មលខាងពរកាមពនះពោយរបុងរបយ័ត្ន បនទប់មក្សសូ មោក្ស់ពិនុ ទ ពដើមបប
ី ញ្ហជក្ស់
ពសា
ួ ៗដដលម្ននពៅក្សនុងអាជីពរបស់ អ្ក្ស
ន ។ សូ មសរុបពន
ទ
ី រសំ ខាន់ម្នត្ម្មល ឬខ្លឹមសារម្នចំណុចនម
ី យ
ិ ុ ត្តម
ដផនក្សនីមយ
ួ ៗពៅខាងពរកាមត្តរាង ពដើមបទ
ី ុ ក្សវាយត្ម្មលពៅពពលពរកាយ។
សព្វថ្ងៃ ខ្ុុំររូវការររភេទការងារដដល......
សុំ ខាន់ខាលង
ុំ
សុំ ខាន់
សុំ ខាន់លម
ម
មន
ិ សុំ ខាន់
១. អនុញ្ញើតឲ្យខ្ុាំេធវើការែផនកទូទាត់ការចាំណាយ
៤
៣
២
១
២. មិន្ូវេរបើកាលាំងកាយ និងងាយរ្ួលបាំេពញ
៤
៣
២
១
៣. ខ្ុាំអាចេធវើេោយមិនទទួលរង្ាាធខ្លាំង
៤
៣
២
១
៤. អាចឲ្យខ្ុាំ្ន្សាំរាក់ទិញផទះ ឬបង់ៃលលជួលផទះ
៤
៣
២
១
៥. អាចឲ្យខ្ុាំចូលរួមកនុង្កមមភ្នពកាំសានត្ប្ាយែដលខ្ុាំចូលចិតត
៤
៣
២
១
៦. មិនប៉ះពាល់ដល់េពលេវលាកនុងរគួសាររប្់ខ្ុាំេរចើនេពក
៤
៣
២
១
៧. ផតល់េពលេវលា្រាប់ការបរិេភ្នគអាហារៃលៃរតង់ និងការ្រាកេពលៃលៃ
៤
៣
២
១
៨. ជួយឲ្យខ្ុាំអាចចិញ្ចឹម/ទាំនុកបរមុងរគួសារាន
៤
៣
២
១
សរុរព្ន
ិ ុ ទ (I):
~ត្ពៅទំពរ័ បនទប់~
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
14
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
សព្វថ្ងៃ ខ្ុុំររូវការររភេទការងារដដល......
សុំ ខាន់ខាលង
ុំ
សុំ ខាន់
សុំ ខាន់លម
ម
មន
ិ សុំ ខាន់
៩. អនុញ្ញើតឲ្យខ្ុាំអាចរករាក់ចាំែូលានេរចើន
៤
៣
២
១
១០. ផតល់ឲ្យខ្ុាំនូវអតថរបេោជន៍ជាេរចើន ដូចជាការធានរ៉ាប់រង្ុខភ្នព...
៤
៣
២
១
១១. ខ្ុាំមិនានការារមភចាំេពាះការាត់បង់ការងារេទាះបីជាានកាំហុ្
៤
៣
២
១
១២. មិនានការរងេររះថ្នាក់ ឬបញ្ញាេផ្សងៗ
៤
៣
២
១
១៣. ខ្ុាំដឹងអាំពីអវីែដលខ្ុាំរំពឺងទុក
៤
៣
២
១
១៤. ានតរមូវការជាដរបកនុងេពលអនគត
៤
៣
២
១
១៥. ានេពលេវលា ឬកាលវិភ្នគជាក់លាក់្រាប់បាំេពញការងារ
៤
៣
២
១
១៦. ផតល់នូវរាក់ចូលនិវតតន៍េរចើន
៤
៣
២
១
សុំ ខាន់ខាលង
ុំ
សុំ ខាន់
សុំ ខាន់លម
ម
មន
ិ សុំ ខាន់
១៧. អនុញ្ញើតឲ្យខ្ុាំកាលយជា្ាជិក្កមម និងានរប្ិទធភ្នពកនុងការងារ
៤
៣
២
១
១៨. បងកភ្នព្និទធសាាល និងអាចឲ្យខ្ុាំរ្ឡាញ់ចូលចិតត្ហការី
៤
៣
២
១
១៩. ខ្ុាំទទួលានការជួយេរជាមែរជង និងចងអុលបងាាញពី្ហការី
៤
៣
២
១
២០. ខ្ុាំអាចរួមចាំែែកេធវើកិចចការានរបេោជន៍ដល់្ងគម
៤
៣
២
១
២១. ខ្ុាំអាចទទួលានទាំនក់ទាំនងោ៉ាងេរចើនពី្ាំណាក់មនុ្្សទូេៅ
៤
៣
២
១
២២. ខ្ុាំទទួលានការផតល់ឱវាទពីនរណាាាក់កនុងកែនលងការងារ
៤
៣
២
១
២៣. ខ្ុាំអាចជួយ និងរាំរទដល់អនកដៃទ
៤
៣
២
១
២៤. ខ្ុាំរតូវានទទួលសាាល់េោយ្ហការីដៃទេទៀត
៤
៣
២
១
សរុរព្ន
ិ ុ ទ (II):
សព្វថ្ងៃ ខ្ុុំររូវការររភេទការងារដដល......
សរុរព្ន
ិ ុ ទ (III):
~ត្ពៅទំពរ័ បនទប់~
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
15
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
សព្វថ្ងៃ ខ្ុុំររូវការររភេទការងារដដល......
សុំ ខាន់ខាលង
ុំ
សុំ ខាន់
សុំ ខាន់លម
ម
មន
ិ សុំ ខាន់
២៥. ខ្ុាំទទួលានរាក់េបៀវត្សរគប់ររន់តាមរយៈការបាំេពញសាាៃដ
៤
៣
២
១
២៦. េទពេកា្ល្យរប្់រតូវានេគទទួលសាាល់ និងេកាត្រេ្ើរ
៤
៣
២
១
២៧. េធវើឲ្យរូបខ្ុាំានេាទនភ្នព និងអាំែួត
៤
៣
២
១
២៨. សាាៃដរប្់ខ្ុាំរតូវានេគឲ្យតៃមល និងេលើកកមព្់
៤
៣
២
១
២៩. ខ្ុាំអាចរគប់រគងេជាគវា្នរប្់ខលួនឯងាន
៤
៣
២
១
៣០. ខ្ុាំទទួលានការេររពពី្ហការី, រគួសារ និងមិតតភ័កតិ ឬអនកជុាំវិញខលួន
៤
៣
២
១
៣១. ខ្ុាំអាចទទួលានការដាំេ
៤
៣
២
១
៤
៣
២
១
សុំ ខាន់ខាលង
ុំ
សុំ ខាន់
សុំ ខាន់លម
ម
មន
ិ សុំ ខាន់
៣៣. អាចជួយឲ្យខ្ុាំានការរីកចេរមើនេោយខលួនឯង
៤
៣
២
១
៣៤. អាចឲ្យខ្ុាំចូលរួមកនុងកិចចការែដលានរបេោជន៍
៤
៣
២
១
៣៥. អាចឲ្យខ្ុាំេរបើរា្់ជាំនញ និង្មតថភ្នពេោយេពញេលញ
៤
៣
២
១
៣៦. ានអតថន័យ្រាប់រូបខ្ុាំ
៤
៣
២
១
៣៧. ជួយខ្ុាំឲ្យឈានដល់េរលេៅៃនអាជីពនៃលៃអនគត
៤
៣
២
១
៣៨. ខ្ុាំអាចអនុវតតរបកបេោយ្កាានុពលោ៉ាងេពញទាំហឹង
៤
៣
២
១
៣៩. តរមូវឲ្យានការេរបើគាំនិតៃចនរបឌិតោ៉ាង្ម្បូរែបប
៤
៣
២
១
៤០. ខ្ុាំអាចបនតេរៀន្ូរតអាំពីចាំែុច ឬចាំេែះលមីៗជានិចច
៤
៣
២
១
ើងឋានៈ ឬតាំែែងតាមរយៈការបាំេពញសាាៃដ
៣២. ខ្ុាំយល់ថ្នានជួយចូលរួមចាំែែកអនុវតតោ៉ាងខ្លាំងកាល
សរុរព្ន
ិ ុ ទ (IV):
សព្វថ្ងៃ ខ្ុុំររូវការររភេទការងារដដល......
សរុរព្ន
ិ ុ ទ (V):
~ត្ពៅទំពរ័ បនទប់~
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
16
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ការដាក់ពិនទុ
៙ សូ មរសង់ពន
ទ ដី ផនក្សនីមយ
ួ ៗ (I - V) មក្សបំពពញត្តមលំ ោប់លំពោយក្សនុងត្តរាងខាងពរកាម៖
ិ ុព
I. ររមូវការសរារ់រទរទង់ការរស់ភៅ ចុំនួនព្ន
ទ
ិ ុ :______________________
II. ររមូវការដននកសុ វរថិភាព្ និងសនតិសុខ ចុំនួនព្ន
ិ ុ :ទ ______________________
III. ររមូវការដននកកមមសិទធិ និងកតីរសឡាញ់ ចុំនួនព្ិនុ :ទ ______________________
IV. ររមូវការដននកការភោរព្ និងភការសរភសើរ ចុំនួនព្ន
ិ ុ :ទ ______________________
V. ររមូវការជាក់ដសតងផ្ទទល់ខួ ន
ល ចុំនួនព្ិនុ :ទ ______________________
តម្មលរបវ់ពិនទុ
៙ពិនុ ទ «ក្សរមត្
ិ ទប» ចពនលះ ៨ - ១៥ ពៅដផនក្សណ្តមួយក្ស៏ពោយ បងាាញថាការងារដដលអ្នក្សរបាថានចង់ពធវើ
មន
ទ
ត្
ិ ចាំបាច់ម្ននត្រមូវការទំងអ្ស់ ពនះពទ។ ឧទេរណ៍៖ របសិនអ្នក្សម្ននពន
ិ ុ ក្សរម
ិ ទបដផនក្សទី III (ត្រមូវ
ការដផនក្សក្សមមសិទិធ និងក្សតីរសឡាញ់ ) ទំនងោម្ននន័យថាអ្នក្សពុំចាបា
ំ ច់ខ្ិត្ខ្ំបពងកើនទំនក្ស់ទំនងដបបពនះោមួយ
សេការពនះពទ
ពពី រ
ី
ភ័ក្សិត ោពដើម។
ះអ្នក្សអាចទទួលបានត្រមូវការដបបពនះពៅក្សដនលងពផសង ដូចោក្សនុងរងវងរ់ គួសារ, មត្
ិ ត
៙ ពន
ិ ុ ទ «ក្សរមត្
ិ ខ្ពស់» ចពនលះ ២៥ - ៣២ ពៅដផនក្សណ្តមួយក្ស៏ពោយ បងាាញថាការងារដដលអ្នក្សចង់ពធវើ
ចាំបាច់រត្ូវដត្ម្ននត្រមូវការពនះ
ោោច់ខាត្ពដើមបប
ី ំពពញត្តមបំណង
ឬពោលពៅដដលចង់បាន។
ឧទេរណ៍៖ របសិនអ្នក្សម្ននពន
ទ ស់ដផនក្សទី IV (ត្រមូវការដផនក្សការពោរព នង
ិ ុ ខ្ព
ិ ពកាត្សរពសើរ)ទំនងោម្នន
ន័យថា អ្នក្សនឹងមន
ត ំព
ិ ទទួលបានការរក្សរាយក្សន
ី
ុ ងការងារពនះពទ ដរាបណ្តអ្នក្សោមនទំនុក្សចិត្ច
មន
ិ ទទួលបានការពកាត្សរពសើរពីសំណ្តក្ស់សេការក្សន
ី ុ ងការងារោមួយោន។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
ះខ្លួនឯង និង
17
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
លំហាត់អនុវតត
ការស្វវងយល់ពីកស្នលងការងារស្ែលចូលចិតត
ររូវដរាន
លអររសិនភរា
ើ ន
មន
ិ ចង់បាន


































































េធវើការេោយេរបើរាជាា












េធវើការេោយកាលាំងកាយ



ទីកែនលង
កនុងការិោល័យ/េរឿការិោល័យ
បរិោកា្ែដលានការេលើកទឹកចិតត
េា៉ាងការងារ
រាក់ឈនួល
្ថិរភ្នពការងារ
ទាំហាំ និងរបេភទ្ហររ្/រកុមហ៊ុន
្ាារ/ឧបករែ៍/េរគឿង្ងាារឹម
េធវើការជាមួយ្ហការី ឬាាក់ឯង
េធវើការេរកាមបងាាប់/ឯករជ្យ
ការ្រាក និងអតថរបេោជន៍
ការរបកួតរបែជង
ការផ្សងេរពង
ការេធវើដាំេែើរ
ភ្នពែបលកៗកនុងការងារ
ជាែផនកមួយៃនរកុម
ឱកា្កនុងការេរៀននិងបេងកើនចាំេែះដឹង
ករមិតៃនការទទួលខុ្រតូវ
ការផតល់ធាតុចូលកនុងការេធវើេ្ចកតី្េរមចចិតត
ការទទួលសាាល់
តួនទី និងការេររព
ឱកា្កនុងបេរងៀនបុគគលិកដៃទ
េពលេវលា្រាប់រគួសារ និងខលួនឯង
ឱកា្កនុងការចូលរួមចាំែែកនុង្ងគម
ឱកា្កនុងការរគប់រគងអនកដៃទ
ភ្នពៃចនរបឌិត
ទាំនក់ទាំនង្ងគម
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh






18
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
លំហាត់អនុវតត
វប្បធម៌កនុងកស្នលងការងារស្ែលអនកចូលចិតត
សុំ ខាន់ខាលង
ុំ
សុំ ខាន់លម
ម
មន
ិ សុំ ខាន់
េប្កកមមរប្់សាាប័នរតូវានយល់រជួតរជាបដល់បុគគលិកទាាំងអ្់រា



បុគគលិកានភ្នពេសាមះរតង់ចាំេពាះសាាប័ន



សាាប័នអនុវតតកិចចការតាមអវីែដលាននិោយ ឬេររងទុក



បុគគលិកានទាំនក់ទាំនងរាកនុងវិធីវិជជាន



សាាប័នេរៀបចាំឲ្យានតុល្យភ្នពរវាងតរមូវរប្់ខលួន និងតរមូវការរប្់បុគគលិក



ការអនុវតតរប្់ថ្នាក់ដឹកនាំាន្ងគតិភ្នព (្ថិរភ្នព) និងអាចព្ាករែ៍ជាមុន



សាាប័នរាំរទ និងអភិវឌ្ឍអនកដឹកនាំែដលេឆនើម



សាាប័នានលទធភ្នពរក្ាទុកបុគគលិកេឆនើម



គាំនិតសាាបនរតូវានផតល់េៅដល់រគប់ករមិតការងារេៅកនុងសាាប័ន



ភ្នពៃចនរបឌិត និងការបេងកើតលមីរតូវានផតល់រងាាន់



បុគគលិករតូវានផតល់តៃមលេ្មើរាេោយកតីេររព



សាាប័នេលើកទឹកចិតតការផតល់គាំនិត (ធាតុចូល) រប្់បុគគលិក



សាាប័នតាមោន និងេឆលើយតបចាំេពាះគាំនិត (ធាតុចូល) រប្់បុគគលិក



សាាប័នផតល់តៃមលខ្លាំងដល់បុគគលិក



េហោឋរចន្មព័នធានភ្នពទាក់ទាញ និង្មរ្ប្រាប់ផលិតភ្នព



រាក់ែខានភ្នព្មរ្បេៅតាមឋានៈ និងការទទួលខុ្រតូវ



រាក់ែខានភ្នព្ុីចងាាក់រាេៅនឹងសាានភ្នពទីផ្ារ



ការេរជើ្េរី្បុគគលិក និងការផតល់អតថរបេោជន៍រតូវានផតល់ឱកា្េ្មើភ្នពរា



អតថរបេោជន៍បនាប់បន្សាំអាចេរបៀបេធៀបរាានជាមួយសាាប័នដៃទ



ការខិតខាំរប្់បុគគលិកាាក់ៗរតូវានទទួលសាាល់ (ផតល់រងាាន់បាំេពញការងារ)



សាាប័នានឆនទៈមុតាាំកនុងការអភិវឌ្ឍ្មតថភ្នពនិង ការងាររប្់បុគគលិក



ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
19
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
លំហាត់អនុវតត
រពបៀបរគប់រគងកនុងកស្នលងការងារស្ែលចូលចិតត
ខ្ុរ
ុំ ភុំ ព្ញការងារយ៉ាងានររសិទភា
ធ ព្ចុំភ
ោះថ្ននក់ដក
ឹ នុំដដលជាមនុសស....
សុំ ខាន់ខាលង
ុំ
សុំ ខាន់លម
ម
មន
ិ សុំ ខាន់
ផតល់តៃមលេ្មើរាដល់បុគគលិករគប់រូប



ាន្មតថភ្នព និងចាំេែះដឹងតាមែបបបេចចកេទ្
ែបងែចកការងារ, បញ្ញាក់ច្ា្់ពីេរលបាំែង និងកាលបរិេចេទការងារ






ែបងែចកការរគប់រគងចាំាច់ និងការទទួលខុ្រតូវ



ផតល់ឲ្យខ្ុាំនូវករមិតរគប់រគង និង្វ័យភ្នពេោយេ្មើភ្នព



ផតល់នូវការបែ្តះបណាាល និងការអភិវឌ្ឍ្មតថភ្នពែដលចាំាច់



េលើកទឹកចិតតចាំេពាះការៃចនរបឌិត



ានេពលទាំេនររគប់ររន់្រាប់ជួបពិភ្នក្ាបញ្ញា



ានភ្នពមុឹងា៉ាត់



ផតល់ការ្រេ្ើរចាំេពាះលទធផលការងារលអ
រាំរទដល់ការងាររប្់បុគគលិកេៅកនុងករែីចាំាច់









រួ្រយ និងរារ្័យជាមួយ្ាជិករកុម/បុគគលិកជារបចាំៃលៃ



រិះគន់ចាំេពាះទេងវើ ប៉ុែនតមិនរិះគន់បុគគល រប្ិនានបញ្ញាកនុងការអនុវតតការងារ



ានរំពឹងទុកជាក់ែ្តងចាំេពាះកិចចការរប្់ខ្ុាំ



ផតល់ដាំែឹងដល់រកុម/បុគគលិកអាំពីបញ្ញារបឈម ឬការរំពឹងទុករប្់សាាប័ន



ផតល់ឱកា្កនុងការចូលរួមកាំែត់អាំពីេរលេៅរប្់សាាប័ន



ផតល់អតថរបេោជន៍ដល់្ាជិក/បុគគលិកេោយេ្មើភ្នព
ពិនិត្យេលើការអនុវតតការងារេោយេទៀងទាត់






ជាំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍអាជីពរប្់ខ្ុាំ



ជួយែែនាំ និងបងាាញជាេមេរៀនតាមរយៈកាំហុ្រប្់ខ្ុាំ



ានលកខែៈជាបុគគលគាំរូរបកបេោយភ្នពវិជជាន
ានភ្នពេទៀងរតង់









ានភកតីភ្នព



ផតល់នូវគាំនិតសាាបនេោយេទៀងទាត់
ានការបងាាត់បេរងៀនរបកបេោយការជាំរុញទឹកចិតតោ៉ាងខ្លាំងកាល
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
20
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី១ «វិធីសាស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ»
លំហាត់អនុវតតន៍
ការងារស្ែលលអវិពវវ
៙ បនទប់ពីបានពធវើលំហាត្់អ្ំពីត្រមួវការពៅក្សដនលងការងារ, វបបធម៌ពៅក្សដនលងការងារ និងវធ
ិ ីរគប់រគងការងារ
ដដលអ្នក្សចូលចត្
ួ មក្ស សូ មពធវកា
ិ តរច
ើ រដក្សរសង់នូវខ្លម
ឹ សារម្នចពមលយ
ើ ដដលអ្នក្សបានពរជើសពរសក្សន
ើ
ុ ងលំ ហាត្់អ្នុ
វត្តនទ
៍ ង
ំ បីរបពភទពនះមក្សោក្ស់ក្សុ ងត្តរាងខាងពរកាមត្តមដផន
ន
ក្សនីមយ
ួ ៗ។
ត្តរាងពនះគឺោការសពងខបលទធ
ផលពដើមបដី សវងរក្សរបពភទការងារដដលអ្នក្សយល់ថាលអវពសស
នង
ិ
ិ ម្ននភាពស័ ក្សស
ិត មោមួយរូបអ្នក្សោងពគ។
តារាងសភងេរលទធនល
ត្រមូវការពៅក្សដនលងការងាររបស់ខ្ុ ំញ
វបបធម៌ក្សដនលងការងារដដលខ្ញុំចូលចត្ិ ត វធិ រី គប់រគងការងារដដលខ្ញុំចូលចត្ិ ត
_________________________
_________________________
__________________________
_________________________
_________________________
__________________________
_________________________
_________________________
__________________________
_________________________
_________________________
__________________________
_________________________
_________________________
__________________________
_________________________
_________________________
__________________________
_________________________
_________________________
__________________________
_________________________
_________________________
__________________________
_________________________
_________________________
__________________________
_________________________
_________________________
__________________________
ំ ូក្សទើ
 សរុបតសចក្សតជ
ើ ព
៙ដ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
21
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី២ «របភពការងារ»
ជំពូកទី ២
តតើប្បភពការងារ្ថត
ិ តៅកស្នែងណា?
៙បចចុបបននពនះ
ម្ននវធ
ិ ីនិងរបភពោពរចើនសរម្នប់ការដសវងរក្សការងារពធវើ។
ពផ្ទតត្ពលើការដសវងរក្សត្តមរយៈទំពរ័ សារព័ត្ម្ន
៌ ន និងទំពរ័ ផាយ
មនុសសភាគពរចើន
ណិជជក្សមមពផសងៗ។ ពទះបីរបភពដបបពនះ
អាចម្នន លក្សខណៈងាយរសួលនង
៏ ន
ធ ពពរចន
ិ ទូលាយ ប៉ុដនតក្សម
ិ សូ វបងាាញពរី បសិទភា
ើ ពនះពទ។ ពោយសារ
ការរក្សចពរម
ន
ក្សព័ត្ម្ន
៌ នវទាបានដរបកា
ល យរបភពការងារពផសងៗមក្សោការរបមូលផតុំពៅពលើ
ិ
ិ
ី
ើ ម្នបពចចក្សវទាដផន
របព័នធអ្ន
ុី ពធរើ ណិត្
ដដលម្ននលក្សខណៈកាន់ដត្ងាយរសួលត្តមរយៈការដសវងរក្ស
ភានក្ស់ងារពរជើសពរសបុ
គល
គ ិ ក្ស,
ើ
ពគេទំពរ័ ដសវងរក្សការងារពធវ,ើ
នង
ិ ចុះព្មះោមួយ
ពគេទំពរ័ របស់ រក្សុមេ៊ុ ន
នង
ិ សេរោស
។ល។ យ៉ងណ្តក្សតី ក្ស៏ពៅម្ននរបពភទឱកាសការងារោពរចើនរបពភទពទៀត្ដដលមន
ិ ម្ននលក្សខណៈពបើក្សចំេរ
ប៉ុដនតម្ននត្រមូវការពរជស
ឬម្ននឱកាសការងារទូលំទូលាយ។ របការពនះត្រមូវឲ្យអ្នក្សដសវងរក្សការងារ
ើ ពរស
ើ
ពធវើ ពទះោរបពភទការងារពលើក្សដំបូងក្សនុងជីវត្
ត
ត ុ ក្សោក្ស់ោពិពសសពៅ
ិ ឬការផ្ទលស់ បូ រការងារែម
ីរត្ូវដត្យក្សចិត្ទ
ពលើវធ
ិ ី និងរបភពម្នការងារពផសងៗ ពដើមបអា
ី ចម្ននលទធភាព្នចូលទីផារការងារពោយងាយរសួល។
ត្តមរយៈការពន
ិ ត្
ិ យព
ញ
ើ ថា
ម្ននវធ
ិ ម
ី ូលោានពរី ដដលអ្នក្ស
ដសវងរក្សការងារពធវើពរចើនដត្ពរបើពដើមបដី សវងរក្សការងារគឺ
នង
ិ ស
ិ វធ
ី ក្សមម»។
«វធ
ិ អ្
ី សក្សមម
វធ
ិ អ្
ី សក្សមមសំពៅដល់ការដសវងរក្សរបភពការងារ
ត្តមរយៈទំពរ័ សារព័ត្ម្ន
៌ ននង
ិ ការផាយ
ណិជជក្សមម។ បនទប់ពោ
ី ក្ស់
ក្សយពសមើសុំការងាររួចពេយ
អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើសិ ត្
ថ ក្សនុងភាពរង់
ើ
ចាំលទធផលដដលមន
ឹ ចាស់ោមុន។
ិ អាចដង
ចំដណក្សវធ
ិ ស
ី ក្សមមគឺ
ការដសវងរក្សការងាររបក្សបពោយការខ្ិត្ខ្ំត្តមរយៈការជួបរបារស័យ
ោពទៀងទត្់ោមួយមនុសសដដលដឹងពរី បភពការងារ,
ចំព
ការពរបគ
ើ ំនត្
ិ ម្ចនរបឌត្
ិ
រពមទំងយក្សចត្
ិ តទុក្សោក្ស់
ះដំពណើរការម្នការដសវងរក្សការងារពធវពើ របៀបដូ ចោខ្លួនក្សំពុងបំពពញការងារយ៉ងដូពចានះដដរ។
ខាងពរកាមពនះគោ
ឺ របភពការងារខ្លះៗ
ដដលរត្ូវបានពលើក្សយក្សមក្សបងាាញពដម
ើ បផ
ី តល់ោគនលះឹ
សរម្នប់យុវជន អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ និងអ្នក្សចង់បូ រការងារែម
ត
ធ
៏ មគួរ
ី ពធវើការពរជើសពរសយក្សរបភពឬវ
ិ ីដស
ើ
ណ្តមួយសរម្នប់ខ្ួ នអ្នុ
ល
វត្ត នង
ិ សពរមចពោគជ័យក្សនុងការដសវងរក្សការងារពធវ។
ើ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
22
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី២ «របភពការងារ»
 បណ្តាញ (មិតតភ័ក,តិ គ្គួសារ, សាលា, កស្ន្ងការងារពីមុន, បណ្តាញវងគម...)
«បណ្ត
ត ញ»
គោ
ឺ ដំពណើរការម្នការទំនក្ស់ទំនងោមួយមនុសសទូពៅ
ដដលអាចជួយឲ្យរូបអ្នក្សទទួលបានការងារពធវ។
ើ
បណ្ត
ត ញគឺម្ននន័យពសមើការទទួលបាន
ធមមត្តការបពងកើត្
និងការផតល់រត្
ប់ពៅវញ
ិ
ត្តមរយៈការជួយោនពៅវញពៅមក្ស
ប៉ុដនតមន
ិ
ិ ដមនម្ននន័យថាោការ
ពរបើរបាស់ នរណ្តម្ននក្ស់ពដើមបផ
ល
ី លរបពយជន៍ផ្ទទល់ ខ្ួ នពនះព
ពត្ើគរួ បពងកើត្បណ្ត
ត ញោមួយនរណ្តខ្លះ?
មត្
ួ ថានក្ស់,
ិ រត ម
និងរគូផងដដរ។
វសាលភាពម្នឱកាស,
ិ
ើយ។
អ្នក្សគួរបពងកើត្បណ្ត
ត ញ
ោមួយមនុសសពរចើនរបពភទរួមទំង សាចញាត្,ិ មត្
័ ,ិត សេការ,ី
ិ តភក្ស
ចំណុចលអក្សុ ងការបពងក
ន
ត ញដដលម្ននលក្សខណៈចរមុះគឺ
ើត្បណ្ត
ការពរងីក្ស
របភពព័ត្ម្ន
៌ ននង
ធ ពម្នការដសវងរក្សការងារដដលម្ននជំនួយពីរបពភទ
ិ របសិទភា
មនុសសពផសងៗពៅក្សនុងបណ្ត
ត ញ។
បដនថមពលើការបពងកើត្បណ្ត
ត ញត្តមរយៈការជួបផ្ទទល់ អ្នក្សក្ស៏អាចចងរក្សង
ឬចូលរួមក្សនុងបណ្ត
ត ញដដលរត្ូវបានបពងកើត្ព
ើង ក្សនុងរបព័នពធ អ្
រិ ត្ូនក្ស
ិ និងអ្ុន
ី ពធរើ ណិត្។ ប៉ុដនត គួរពចៀស
វាងពរបើរបាស់បណ្ត
ត ញពនះខ្ុសពោលពៅដូចោ ការពផញើអ្ពុី ម៉លពផសងៗដដលមន
ិ សូ វម្ននខ្លម
ឹ សារោំរទដល់
ការដសវងរក្សការងារដដលអាចបងកោការរ ំខានពៅវញ។
ិ
កើ បណ្តាញ
ត
គន្ឹះក្នុងក្ារបងង

ត ញមានត្ួ ទើ
ត ញ។ បណា
ៈបណា
យ
ម
ត្ត
់
ល
ត
ផ
ឬ
ំ
ានព័ត្៌មាន,
ើ រត្ូវានដណ
េតរចន
ន បំណងទទួល
ង
រក្ស
ល
វកា
ផ
ុ
ឱកាសការងារភា
ន
ម
ង
ិ
ូ
ល រ និ
វកា
កើ ទំ ក្ស់ទំនងផូ
ន ការបតងត្
ង
ក្ស
់
ន
ខ្
ំ
ុ
ស
ង
៉
ោ
តផសងៗ។
ិ ការធា
ារការងារ នង
ំ
ផ
ទ
ើ
ល
ូ
ច
ន
ំ ចត្
ិ តមុត្មា។
ឈា
ការត្តង
ឱកាស
ត នង
ិ
ត្
ច
ក្ស
ុ
ិ
ន
ំ
ទ
,
់
ត្
ម
នភាពអ្ត្់្
ត ញត្រមូវឲ្យមា
បណា
ក
ត្
ើ
តង
រប
កា
ន
ង
តពលអ្នក្ស
ដំតណើរការក្សុ
ក្ស់មួយ។ ដូតចនះ
លា
់
ក្ស
រជា
រងា
កា
ទ
ងជាមួយរបតភ
ត ញដដល
ន បណា
មានទំ ក្ស់ទំន
មតៅក្សុង
ៗ
រួ
យ
ួ
ល
ូ
ម
ច
ន
ឬ
ើ
ញ
ង
ត
រក្ស
ង
បណា
រត្ូវពាោមច
វើ រងារអ្វតើ េើយ
់ ត្កា
ង
ច
ថ្ន
ង
ើ ំណ
ដឹងពប
បល់, ដឹង
ពាក្ស់ព័នធត ះ។
ដល់ការផតល់តោ
ល
ួ
រម
ស
យ
ួ
ជ
ច
ចំតោលតៅអា
ដលសំខ្ន់ ឬ
សដ
ស
ុ
ន
ម
យ
ួ
ម
ការជួបជា
ន់តពលតវលា។
ផតល់ព័ត្៌មានទ
នង
វ
ូ
ិ
រត្
ម
រត្ឹ
ល
ើ
់ដត្តរចន
អ្ំពព
ើ ័ត្៌មានដដ
់អ្នក្សឲ្យានកាន
ស
រប
ញ
ត
ណា
ប
ន
ង
ក្ស
ៅ
សត
ុ
ភាពមនុស
ភាពទនសមាស
េួរពរងើក្សវ ិាល
នងរេូ ។ល។
,តិ អ្នក្សជិត្ខ្ង, ិ
ក្ស
័
ភ
ត
ត្
ម
ិ
ជា
ច
ូ
ដ




ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
23
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី២ «របភពការងារ»
 ការពគ្រើវពរើវបុគល
គ ិកែល់សាលា
នពិ យជក្សម្នវស័
ិ យខ្លះអាចទំនក្ស់ទំនងពោយផ្ទទល់ោមួយ
រគឹះសាថនសិក្សាពដើមបពី រៀបចំោពិពរ័ ណ៍ការងារ
ឬការពរជើសពរស
ើ
ក្សម្នលង
ំ ពលក្សមមពីក្សុ ងចំ
ន ពណ្តមនិសសត្
ិ ពឆនើមៗដដលម្ននជំនញឯក្ស
ពទសោក្ស់លាក្ស់។
ក្សនុងរពត្
ឹ កា
ិត រណ៍ពនះនពិ យជក្សនង
ឹ នំយក្សនូវ
ឱកាសការងារពដើមបផ
ី សពវផាយ សំ ពៅទក្ស់ទញនិសសត្
ិ ដដលពរៀន
ពូដក្ស ឬម្ននជំនញខ្ពស់ឲ្យចូលបពរមកា
ើ រងារ។ ពេត្ុពនះនស
ិ សត្
ិ
អាចោក្ស់ ក្សយសុំ ការងារពោយផ្ទទល់ ឬទទួលការសម្នភសភាលមៗដត្មតង។ ោក្ស់ដសតងក្សច
ច ររសពដៀងោនពនះ
ិ កា
រត្ូវបានពរៀបចំពោយទីភានក្ស់ងារោត្ិមុខ្របរនិងការងារ
នង
ើ បផ
ិ របពភទពដម
ី សពវផាយ
ការងារពោយងាយរសួល។
ពោយបាននំយក្សនូវឱកាសការងារពីពរចើនរបភព
នង
ិ ទទួលចុះព្មះនស
ិ សត្
ិ ពៅត្តមរគះឹ សាថនឧត្តមសិក្សាននឲ្យទទួលបាន
 គ្បភពការងារពៅកនង
ុ គ្គឹឹះសាានវិកសា
របភពការងារដបបពនះសំ ពៅដល់ការទំនក្ស់ទំនងោមួយសាស្រសាតចារយ
ឬការយល័
យជួយដសវងរក្សការងារសរម្នប់នស
ិ
ិ សត្
ិ ពៅក្សនុងសាលា។ ោ
ទូពៅសាស្រសាតចារយអាចដឹងពរី បភពការងារ
រយៈគពរម្នង
ដូពចនះ
ឬម្ននឱកាសការងារត្តម
ឬក្សិចស
ច េការោមួយសេរោសនិងរក្សុមេ៊ុននន។
នស
ិ សត្
ិ អាចរត្ូវបានដណនំដល់ឱកាសការងារណ្តមួយដដល
សមរសប ឬក្ស៏ពធវើក្សមមសិក្សាការងារ និងការងារសម័រគចិត្ត ោពដើម។
និសសត្
ិ មន
ិ គួរពមល
ើ រ ំលងនូ វឱកាសការងាររបពភទពនះ
ដណនំត្តមរយៈសាស្រសាតចារយអាចោការធាន
ពិចារណ្តពរជើសពរស។
ើ
ពីពរ
ះការ
នង
ត ស
៏ ំ ខាន់សរម្នប់នពិ យជក្សពធវកា
ិ ផតល់នូវទំនុក្សចិត្ដ
ើ រ
 សារព័ត៌មាន, គ្ពឹតប
តិ គ្ត និងឯកសារព
ឹះពុមភ
នពិ យជក្សនិងរក្សុមេ៊ុនមួយភាគធំបានពរបើរបាស់ មពធាបាយ
សារព័ត្ម្ន
៌ ន, រពឹត្ិប
ត រត្ និងការពបាះពុមផ
ព ាយមួយចំនន
ួ សរម្នប់របកាស
ពរជស
គល
គ ិ ក្ស។ វធ
៏ ន
ើ ពរសបុ
ិ ពី នះធាលប់ម្ននការពពញនយ
ើ
ិ មពម
ី ុនមក្ស ប៉ុដនតក្សម
ិ
បានបងាាញពព
័ ម្ន
៌ នទូលំទូលាយនង
ី ត្
ិ ពបក្ស
ើ ចំេរទំងរសុងពនះពទ។
និពយជក្សពរចើនដត្របកាសពរជើសពរសក្សន
ើ
ុ ងបំណងផតល់នូវសមភាពម្នឱកាសក្សនុងការរបក្សួត្របដជងរបស់
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
24
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី២ «របភពការងារ»
ពបក្សខជន ដដលោអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវទ
ពបើក្សចំេរោពរចន
ើ ូពៅ។ ការពត្
ិ ម្ននឱកាសការងារដដលមន
ិ
ើ
ពទៀត្ដដលមន
ិ រត្ូវបានផសពវផាយោសាធារណៈ។ យ៉ងណ្តក្សតី យុ វជន និងអ្នក្សដសវងរក្សការងារមន
ិ រត្ូវ
ពបាះបង់ឱកាសពនះពទ គួរដត្ចំណ្តយពពលពរៀបចំរបវត្រិត ូប ពដើមបពី ផញើពៅកាន់រក្សុមេ៊ុ ន។ ចំណុចគួរចងចាំគឺ
ការសាក្សសួ រព័ត្ម្ន
៌ នបដនថមពប
ត ញ នង
៌ នឲ្យកាន់ដត្
ី ណ្ត
ិ ពន
ិ ិត្យពមល
ើ ពគេទំពរ័ រក្សុមេ៊ុ នពដើមបដី សវងរក្សព័ត្ម្ន
ចាស់ មុនពពលោក្ស់
ក្សយពសនើសុំការងារ។
 ការងារតាមគ្បព័នអ
ធ ុីនព ើរណិត (ពគហទំព័រគ្កុមហន
ុ , ភាាកងា
់ រផតល់ពវវាការងារ
សាធារណៈ/ឯករន, ពគហទំព័រពគ្រើវពរើវបុគគលិក...)
ំរុញឲ្យការផសពវផាយ
ការរក្សចពរម
ន
ត្ម្ន
៌ នវទាបានជ
ិ
ិ
ី
ើ ម្នបពចចក្សវទាព័
អ្ំពីឱកាសការងារ
និងការពរជើសពរសបុ
គល
គ ិ ក្សកាន់ដត្ម្ននលក្សខណៈទូលំ
ើ
ទូលាយនិងងាយរសួល។
អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើអាចចូលពមល
ើ ពគេទំពរ័
ដដលម្ននរបកាសអ្ំពព
័ ម្ន
៌ នពរជស
គល
គ ិ ក្ស
ើ ពរសបុ
ី ត្
ើ
មតង។ ពគសពងកត្ព
នង
ិ ោក្ស់
ក្សយពសនើសុំដត្
គល
គ ិ ក្សរដា
ើញថារក្សុមេ៊ុ ន, សាថប័ន, ភានក្ស់ងារពរជើសពរសបុ
ើ
នង
ន
ម
៌ នវទាសរម្នប់
ផសពវផាយអ្ំពី
ិ
ិ ឯក្សជនបាននិងក្សំពុងដំពណើរការយ៉ងសក្សមមក្សុ ងការពរប
ើ ពធាបាយព័ត្ម្ន
ឱកាសការងារ
នង
គល
គ ិ ក្ស។
ិ ពរជើសពរសបុ
ើ
ដូពចនះអ្នក្សរត្ូវយក្សចត្
ិ តទុក្សោក្ស់ចូលពមល
ើ ពគេទំពរ័ ននក្សនុង
ដំណ្តក្ស់កាលដសវងរក្សការងារ។ ឧទ. ទីភានក្ស់ងារោត្ិមុខ្របរ និងការងារម្ននោក្ស់ឲ្យពរបើរបាស់ ពគេទំពរ័
ព្មះ (www.nea.gov.kh)។
 ការងារតាមរយៈកមមវិ ីពៅកនង
ុ ទូរវ័ពទដែ
វទា
ិ
បចចុបបននពនះ ការរក្សចពរម
ន
ត្ម្ន
៌ ន
ិ
ី
ើ ឥត្ឈប់ឈរម្នបពចចក្សវទាព័
និងទូរគមនគមន៍បានជំរុញឲ្យការរបកាសព័ត្ម្ន
៌ នពរជើសពរស
ើ
បុគល
គ ិ ក្ស នង
្នព
ិ
ិ ដសវងរក្សការងារម្ននការវវឌឍន៍
ង
ើ មួយក្សរមត្
ិ ពទៀត្
ពីការពរបើរបាស់ ក្សមមវធ
ន ំពយូទ័រមក្សោការពរបើរបាស់ ក្សមមវធ
ន រស័ ពទ
ិ ីក្សុ ងក្សុ
ិ ីក្សុ ងទូ
ម្ដ។
ភានក្ស់ងារផតល់ពសវាការងារពៅត្តមរបពទសពជឿនពលឿនោពរចើន
បានអ្ភវិ ឌឍក្សមមវធ
ិ ដី សវងរក្សការងារពោយអ្នុញ្ហដត្ឲ្យយុវជន
នង
ិ អ្នក្ស
ដសវងរក្សការងារអាចទញយក្សមក្សពរបើរបាស់ នូវក្សមមវធ
ិ ីដសវងរក្សការងារ
យ៉ងងាយរសួលពៅក្សនុងទូរស័ ពម្ទ ដ។ ពៅរបពទសក្សមពុោ សពវម្ែងក្សម្ន
៏ ន
ក្សមមវធ
ិ ីរបពភទពនះផងដដរ ព
លគឺម្ននព្មះថា «NEA Job Search»
ដដលរត្ូវបានបពងកើត្ និងោក្ស់ឲ្យពរបើរបាស់ ពោយទីភានក្ស់ងារោត្ិមុខ្របរ និងការងារ។ ដូពចនះ របសិនអ្នក្សម្នន
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
25
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី២ «របភពការងារ»
ទូរស័ពម្ទ ដទំពនើបរបពភទ Android អ្នក្សអាចទញយក្សមមវធ
ិ ីពនះពី Google Play ពដើមបោ
ី ក្ស់បញ្ចូ លក្សនុង
ទូរស័ពម្ទ ដ ពេយ
៌ នអ្ំពីឱកាសការងារ នង
ើ អាចរក្សពមល
ើ ព័ត្ម្ន
ិ ោក្ស់
ពោយងាយរសួល។
ក្សយពសនើសុំការងារភាលមៗពរី គប់ទក្ស
ី ដនលង
 ការពផញើអុីពម៉េល ឬទូរវ័ពទពៅកាន់គ្កុមហុនស្ែលចង់ព ែើការ/ភាាក់ងារពគ្រើវពរើវបុគល
គ ិក
អ្នក្សដសវងរក្សការងារអាចពរបវើ ធ
ិ ពី ផញើអ្ពុី ម៉ល
ឬទូរស័ ពពទ ៅកាន់
រក្សុមេ៊ុ នពោយផ្ទទល់នង
ិ ពោយពុំម្ននការណ្តត្់ោមុន ពដើមបសា
ី ក្សសួ រ
ព័ត្ម្ន
៌ នអ្ំពីឱកាសការងារដដលទំពនរ។
ពទះបីវធ
ិ ីពនះហាក្ស់ម្ននការ
របែុយរបថានខ្លះ ប៉ុដនតរបសិនពបអ្
ើ នុវត្តឲ្យបានរត្ម
ឹ រត្ូវ អ្នក្សទំនងោ
ម្ននឱកាសជដជក្សោមួយរបធានដផនក្សធនធានមនុសសរបស់រក្សុមេ៊ុ ន
ឬពផញើរបវត្តិរូបរបស់ អ្ក្ស
ន សរម្នប់ពិនិត្យនិងពរជើសពរស។
ោទូពៅ មន
ើ
ិ
ម្ននការធានថារបវត្រិត ូបរបស់ អ្ក្ស
ន រត្ូវបានពន
ិ ត្
ិ យពមល
ើ ពនះពទ
ពពលពរកាយ។
អារមមណ៍ចំព
ការទូរស័ពវទ ញ
ិ
គួរចងចាំថា
ប៉ុដនតរក្សុមេ៊ុ នអាចសនារក្សាទុក្សសរម្នប់
ពពលពផញើអ្ុីពម៉លរត្ូវបងាាញពីអ្ត្តសញ្ហដណរបស់ អ្ក្ស
ន ,
បងាាញពីចំណ្តប់
ះរក្សុមេ៊ុ ន, ជំនញដដលអ្នក្សអាចបំពពញការងារ រពមទំងភាជប់របវត្តរិ ូបោមួយផង។ ចំដណក្ស
គួរពសនើសុំការអ្នុញ្ហដត្ជួបជដជក្សផ្ទទល់ោមួយដផនក្សធនធានមនុសស
សពរមចក្សនុងការពរជើសពរសបុ
គល
គ ិ ក្ស។
ើ
ឬអ្នក្សដដលម្ននសិទិធ
ក្សុំពភលចដណនំខ្ួ នន
ល ិងចំណុចសំ ខាន់ត្តមរយៈទូរស័ ពពទ ោយសពងខប
នង
ិ សាក្សសួ រអ្ំពីឱកាសការងារទំពនរ។ របសិនក្សច
ិ ចសនទនដំពណើរការពោយរលូ ន អ្នក្សអាចរត្ូវបានពសនើឲ្យ
ោក្ស់របវត្តិរូប និងជួបសម្នភសផងក្ស៏ម្នន។
 មរសឈមណឌលការងារ
រាជរោាភបា
ិ លបានបពងកើត្ទីភានក្ស់ងារោត្ិ
មុខ្របរ នង
ំ ០០៩ក្សនលងមក្ស
ិ ការងារ ត្តំងពឆ្ង
ី ន២
ពដើមបផ
ី តល់ពសវាការងារ
និងព័ត្ម្ន
៌ នទីផារ
ការងារជូនដល់យុវជន អ្នក្សដសវងរក្ស ការងារពធវើ
នង
ិ សារធារណជនទូពៅ។ ពដើមបផ
ី តល់ពសវាទំង
ពនះឲ្យបានរគប់ទិសទី និងពៅមួយក្សដនលងពោយ
ងាយរសួល
បចចុបបននទភា
ី ន ក្ស់ងារបានបពងកើត្
មជឈមណឌលការងារពៅត្តមបណ្ត
ត ពខ្ត្តចំនួន៧
រួមម្នន៖
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
26
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី២ «របភពការងារ»
ិ ក្ារងារ
ុ របរ នង
ិ ខ
ម
ាត
ជ
ារ
ង
់
ក្
ា
ន
ភ្
ី
់
ទ
ឌ ក្ារងារ របស
មជ្ឈមណ្ល
រ រាជ
 មជឈមណឌលការងា
ើ នំតពញ
ធានភ
ំ ង
រ តខ្ត្តាត្់ដប
មជឈមណឌលការងា
៦០០២ /
០២៣ ៦៣៣
៥៥)
០១៦ ៧៨៦ ៦
(
១១១ /
០៥៣ ៧៣៣
(
ៀមរាប
ការងារ តខ្ត្តតស
ល
ឌ
ណ
ឈម
ជ
ម

០១៦ ៩២៦ ៦
(
រ តខ្ត្តក្សំពត្
មជឈមណឌលការងា
តរៀង
រងារ តខ្ត្តាវយ
កា
ល
ឌ
ណ
ឈម
ជ
ម
ង់ចម
ការងារ តខ្ត្តក្សំព
ល
ឌ
ណ
ឈម
ជ
ម

រ តខ្ត្តត្តដក្សវ
មជឈមណឌលការងា
៥៥)
២៧៧ /
០៦៣ ២១០
៦៥៥)
០១៦ ៥៣៦
(
២៧៧ /
០៣៣ ២១០
៥៥)
០១៦ ៥០៦ ៦
(
(
(
៧៧ /
០៤៤ ៧១៥ ២
៥៥)
០១៦ ៦៤៦ ៦
២៧៧ /
០៤២ ២១០
៥៥)
០១៦ ៦៥៦ ៦
២៧៧ /
០៣២ ២១០
៥៥)
០១៦ ៦៧៦ ៦
ពេត្ុពនះ អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើអាចទំនក្ស់ទំនងត្តមទូរស័ ពទ ឬពៅកាន់មជឈមណឌលការងារដដល
ពៅជត្
ួ បានឱកាសការងារ នង
៌ នពផសងៗពទៀត្។
ិ ោងពគ ពដម
ើ បច
ី ុះព្មះដសវងរក្សការងារពធវ,ើ ទួទល
ិ ព័ត្ម្ន
 ការចូលរួមពិព័រណ៍ការងារ និងពវទិកាការងារ
ពព
ិ យពផសងៗ, ឱកាស
ិ រ័ ណ៍ការងារគោ
ឺ ក្សដនលងរបមូលផតុំពៅពោយឱកាសការងារ, នពិ យជក្សក្សនុងវស័
ក្សមមសិក្សា, និងភានក្ស់ងារពរជើសពរសបុ
គល
គ ិ ក្សផងដដរ។ ឧទេរណ៍ ទីភានក្ស់ងារោត្ិមុខ្របរ និងការងារដត្ង
ើ
ពរៀបចំពព
ិ រ័ ណ៍ការងារ
ក្សរមត្
ិ ថានក្ស់ោត្ោ
ិ ពរៀងរាល់ឆ្ងន ំ
និងពរៀបចំោពវទកា
ិ ការងារពរៀងរាល់ដខ្ពៅត្តម
មជឈមណឌលការងារ និងត្តមទីជនបទ។ ពពលចូលរួមពិពរ័ ណ៍ការងារ ឬពវទិកាការងារ យុវជននិងអ្នក្សដសវង
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
27
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
រក្សការងារពធវើអាចពរៀបចំរបវត្តិរូបមួយចំនន
ួ ពដើមបោ
ី ក្ស់
ក្ស់ពសនើសុំការងារពន
ី ពិ យជក្សពោយផ្ទទល់។ ពពលខ្លះ
អាចម្ននការពរៀបចំពរជើសពរសឲ្យពបក្សខ
ជនចូល
ើ
សម្នភសការងារភាលមៗពៅនង
ឹ ក្សដនលងដត្មតង។
ពេត្ុ
ពនះការចំណ្តយពពលដសវងយល់ពឱ
ី កាសការងារក្សនុង
អ្ំ
ុងពពលពិពរ័ ណ៍គឺម្ននអ្ត្ថរបពយជន៍ពរចើននិង
ពរងក្ស
នក្ស់ទំនងោមួយនពិ យជក្ស
ី វសាលភាពម្នទំ
ិ
ដដលអ្នក្សចង់បំពពញការងារ។
 ការចូលរួមកនង
ុ វមាគមវិជ្ជារីវៈ
សម្នគមវោ
័ ម្ន
៌ ន
ិ ជ ជីវៈក្ស៏ោរបភពមួយសរម្នប់ផតល់ពត្
ក្ស់
ព័នឱ
ធ កាសការងារពទះត្ច
គួរចាំថា សម្នគមវោ
ិ ជ ជវី ៈ
ិ ក្សតពី រចន
ើ ក្សត។
ី
រត្ូវបានបពងកើត្ព
ង
ើ សរម្នប់ពោលបំណងពរងឹងទំនក្ស់ទំនង
ដចក្សរ ំដលក្សព័ត្ម្ន
៌ នពលើវោ
ួ ។
ិ ជ ជីវៈឯក្សពទសអ្វីមយ
នង
ិ
ពទះបីសម្នគម
របពភទពនះមន
ិ ម្នននន
ិ ន ការក្សនុងការផតល់របភពការងារក្ស៏ពោយ ប៉ុដនត
ការសាគល់
និងម្ននទំនក្ស់ទំនងោមួយបុគល
គ ក្សនុងក្សដនលងពនះអាច
ជួយនំផូ វល ឬដណនំបនតពៅរបភពការងារពៅក្សដនលងពផសង។ មា៉ងពទៀត្ ការចូ លរួមក្សនុងសម្នគមពនះបងាាញ
ពពី ចត្នរបស់ អ្នក្សក្សនុងការពធវកា
ិ ជ ជីវៈរបពភទពនះផងដដរ។
ើ រងារពៅក្សនុងវោ
 ការចូលរួមកនង
ុ វមាគម ឬអងគការវម័គ្គចិតត
វធ
ិ ម
ី ា៉ងពទៀត្ក្សនុងការដសវងរក្សការងារពធវគ
ើ កា
ឺ រហាត្់ពធវើ
ការងារដបបក្សមមសិក្សា
ឬការងារសម័រគចិត្ោ
ត មួយសម្នគម
អ្ងគការននពដម
ើ បទ
ី ទួលបានបទពពិ សាធន៍,
និងដឹងព័ត្ម្ន
៌ នអ្ំពីឱកាសការងារ។
ឬ
ក្សសាងបណ្ត
ត ញ
ក្សរណីខ្លះរបសិនពបើអ្ក្ស
ន
បំពពញការងារសម័រគចិត្រត បក្សបពោយសមត្ថភាពនិងពោគជ័យ
សាថប័នអាចពចា
ិ រណ្តផតល់ឱកាសការងារពពញពម្ន៉ងឬបពងកើត្
ឱកាសការងារែមីសរម្នប់អ្ក្ស
ន ផងក្ស៏ម្នន។ ដូពចនះរបសិនអ្នក្សមន
ិ ទន់បានសាក្សលបងការងារសម័រគចិត្ពត ទ គួរ
ចាប់ពផតម
ើ ដសវងរក្សឱកាសពធវកា
ើ រងារពនះ
ពដម
ស
ើ បព
ិ
ី រងីក្សវសាលភាពម្នជពរម
ើ ពរសក្សន
ើ
ុ ងការដសវងរក្សការងារឲ្យ
កាន់ដត្សមបូរដបប។ ោក្ស់ដសតង ទភា
ី ន ក្ស់ងារោត្ិមុខ្របរ នង
ិ ការងារក្ស៏ម្ននផតល់ឱកាសការងារសម័រគចត្
ិ ពត ោយ
ផ្ទទល់ និងជួយដសវងរក្សឱកាសពនះពៅត្តមបណ្ត
ត រក្សុមេ៊ុន សេរោស សាថប័នដម្ទពទៀត្ផងដដរ។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
28
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី២ «របភពការងារ»
លំហាត់អនុវតត
ការ
តរៀបរាប់ពរើ បភពការងារដដលអ្នក្សធាលប់ាគល់ៈ
តរៀបរាប់ពរើ បភពការងារដដលអ្នក្សចងត់ របរើ ាស់ៈ
១ _________________________
១ _________________________
២ _________________________
២ _________________________
៣ _________________________
៣ _________________________
៤ _________________________
៤ _________________________
៥ _________________________
៥ _________________________
ំ ូក្សទើ
 សរុបតសចក្សតជ
ើ ព
៙ដ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
29
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
ជំពូកទី
ការតរៀបចំប្បវតតិរ ូប
 តត្រើ បវត្តរិ ប
ូ ជាអ្វ?
ើ
៙របវត្តរិ ូបគោ
ឺ របវត្តិម្នការសិក្សា, បទពពិ សាធន៍, ជំនញ
នង
គ ម្ននក្ស់ៗ។
ិ អាជីពរបស់ បុគល
យក្សផលរបពយជន៍ពីរបវត្រិត ូប
មនុសសរគប់ោនសុ ទដធ ត្អាចទញ
ត្តមរយៈការដណនំខ្ួ នឯងពៅ
ល
កាន់នពិ យជក្សពៅក្សនុងដំណ្តក្ស់កាលដសវងរក្សការងារពធវ។
ើ របវត្តរិ ូប
ក្ស៏ោឧបក្សរណ៍សរម្នប់ទក្ស់ទញការចាប់អារមមណ៍របស់ និពយជក្ស
មក្សពលើអ្ក្ស
ន ដសវងរក្សការងារពធវើ
ោនផ្ទទល់ពដើមបស
ី ម្នភសការងារ
ការងារផងដដរ។
ដដលោយថាពេត្ុ នដ
ំ ល់ការជួប
នង
ច នា
ិ ្នដល់ការចុះក្សច
ិ ស
របវត្តិរូបនីមយ
ួ ៗម្ននទរមង់និងការពរៀបចំខ្ុសៗោនអារស័យពៅត្តមសាវត្តរបស់ មនុសស
ម្ននក្ស់ៗ។ ពទះោយ៉ងដូពចានះក្សតី ការពរៀបចំរបវត្តរិ ូបសរម្នប់ោក្ស់
ក្សយពសនើសុំការងារមន
ួ
ិ គួរឲ្យពលើសពីចំនន
២ឬ៣ទំពរ័ ពនះពទ។ ធមមត្ត ការងារឬមុខ្ត្ំដណងដដលរបកាសពរជើសពរបុ
ួ ៗ ដត្ងម្ននចំនន
ួ
ើ គគលិក្សនីមយ
ពបក្សខជនោក្ស់
ក្សយពសនើសុំពរចើនោងចំនួនដដលរត្ូវការ។ ដូពចនះ និពយជក្ស ឬដផនក្សធនធានមនុសសរបស់ រក្សុម
គន្ឹះគួរចងចាំងនៅងេលសរងសរប្ប

វតតិរូប
វងរក្សព័ត្៌មាន
ំ ន់ៗឲ្យងាយរសួលអាន, ដស
ុ ចសខ្
ំ
ណ
ច
ព
ំ
ចអ្
ើ
ំតល
រ
យ
ត
ដ
មញ្
តរៀបបចំត្តមដបបា
នង
ិ មានភាពទក្ស់ទញ
 សរតសរឲ្យចាស់លាស់ចំតោលបំណ
ង នង
ិ តោលតៅ
ម ៍ ពតិ សសចំតពាះនតិ ោជក្ស
ចំណាប់អារមណ
ត្
ងក
ើ
បត
វ
ូ
រត្
ង
ន
់
ល
ិ
យ
យ
ងា
 តរបឃ្ល
ើ ល ាមញ្ដដដល
នើ ុ ំ
ធការងារក្សំពុង ក្ស់ពាក្សយតសស
 សរតសរដត្ចំណុចខ្មលឹ ៗដដលពាក្ស់ព័ន
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
30
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
េ៊ុនមន
ិ ម្ននពពលពវលាពរចន
ើ ពដើមបព
ី ិនត្
ិ យពមល
ើ របវត្តិរូបទំងអ្ស់ ពនះពោយលមអត្
ិ ពនះពទ។ ព
ពរជើសពរសសរម្នំ
ងដត្របវត្តរិ ូបណ្តដដលសរពសរខ្លច
ើ
ី ំពោលបំណងការងារ
លគព
ឺ ួក្សពគ
នង
ិ ម្ននភាពទក្ស់ទញដត្
ប៉ុពណ្ត
ណ ះ។ ពេត្ុពនះពទើបពបក្សខជនខ្លះរត្ូវបានជរមុះឬធាលក្ស់ត្តង
ំ ពីពពលពរជើសពរសរបវត្
រិត ូបោបឋមមក្សពមលះ៉ ។
ើ
 ពោលបំណងចមបងរបស់ របវត្រិត ូបគប
ឺ ងាាញដល់និពយជក្សនូវ
សមត្ថភាពក្សនុងការបំពពញការងារ
និងទក្ស់ទញឲ្យផតល់ឱកាស
សរម្នប់សម្នភសការងារត្តមរយសកាតនុពលមួយចំនួន ដូចោ៖
 ជំនញោក្ស់លាក្ស់ដដលរត្ូវការសរម្នប់ការងារ
 បទពពិ សាធន៍ការងារដដលសមរសប ឬ
ក្ស់ពន
័ ធ
 សមត្ថភាពរបក្សបពោយគុណភាពសរម្នប់មុខ្ត្ំដណង
 ការយល់ដង
ឹ ពត្
ី រមូវការោក្ស់លាក្ស់របស់ ការងារ
 តត្តើ ៅក្សនុងរបវត្តរិ ប
ូ េួររួមបញ្ចូ លចំណុចអ្វខ្
ើ ះល ?
ការបញ្ចូ លព័ត្ម្ន
៌ នពៅក្សនុងរបវត្តរិ ូបអាចម្ននពរចើនឬត្ិចអារស័ យត្តមសាវត្ត, បទពពិ សាធន៍ នង
ិ
ពោលពៅម្នការចង់បងាាញក្សនុងរបវត្តិរូបរបស់ បុគល
គ ម្ននក្ស់ៗ។ ខាងពរកាមពនះោដផនក្សពផសងៗម្នព័ត្ម្ន
៌ នដដល
សពងកត្ព
ញ
ើ ពរបើរបាស់ោញឹក្សញាប់ នង
ិ ម្ននលក្សខណៈសមរសបសរម្នប់យុវជន ឬអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ
ដដលពទប
ើ ចូ លទីផារការងារោពលើក្សដំបូង៖
១. ព័ត្៌ាមានផ្ទទល់ខន
ែួ
ព័ត្ម្ន
៌ នផ្ទទល់ខ្ួ នគ
ល ឺោការពនយល់ អ្ំពីខ្ួ នអ្ន
ល ក្ស និងមពធាបាយដដលអាច
ទក្ស់ទងបាន ដូចោ៖ ព្មះ, អាសយោាន, ពលខ្ទូរស័ ព,ទ អ្ុពី ម៉ល នង
ិ សញ្ហជត្ិ
ោពដើម។ ពទះបីោដផនក្សពនះពមល
ន មន
ើ ពៅហាក្ស់ងាយរសួល ប៉ុដនតអ្ក្ស
ិ រត្ូវពធវស
របដេសព
ើយ ពីពរ
ះព័ត្ម្ន
៌ នទំងអ្ស់ ពនះគឺោអ្វីដដលនិពយជក្សពមល
ើ ព
ើញ
មុនពគបងអស់។ ដូពចនះ សូ មយក្សចិត្ទ
ត ុក្សោក្ស់ពរៀបរយឲ្យបានលអ ពដើមបោ
ី ការទក្ស់
ទញអ្នក្សអាន ក្ស៏ដូចោបងកលក្សខណៈងាយរសួលក្សនុងការដសវងរក្សទំនក្ស់ទំនងរបស់ អ្ក្ស
ន ផងដដរ។
២. មគលបំ
ង
អ្នក្សរត្ូវបងាាញអ្ំពពី ោលបំណងម្នអាជព
ី ឬការងារដដលចង់ពធវើ ពដម
ើ បឲ្
ឹ ពីទស
ី យនពិ យជក្សបានដង
ិ
ពៅដដលអ្នក្សម្ននចំណ្តប់អារមមណ៍ចំព
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
ះការងារ
ឬការពរៀបចំម្នោ៌អាជីពរបស់ អ្ក្ស
ន ពៅពពលចូ លពៅ
31
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
បំពពញការងាររបស់រក្សុមេ៊ុន ឬសាថប័នណ្តមួយពនះ។ ពេត្ុពនះ ពោលបំណងរត្ូវដត្ផារភាជប់ពៅនង
ឹ
ការងារ ឬមុខ្ត្ំដណងដដលទំពនរនង
ិ ក្សំពុងដត្របកាសពរជើសពរសពៅក្សន
ើ
ុ ងរក្សុមេ៊ុ ន ឬសាថប័ន។ ពទះបពី ោល
បំណងម្ននសារសំ ខាន់ក្សព៏ ោយ ប៉ុដនតការបងាាញមន
ិ រត្ូវពរចើនពលើសពីពីរបនទត្់ព
រត្ូវចំចំណុចឥត្ពលអៀង។
ើយ ពេើយរត្ូវសរពសរឲ្យ
៣. ការងារ ឬបទពិមោ្ន៍
ដផនក្សពនះរបដេលសំ ខាន់ោងដផនក្សដម្ទពទៀត្បងអស់
ពទះបប
ី ទ
ពពិ សាធន៍របស់ បុគល
គ ម្ននក្ស់ៗម្ននត្ច
ិ ឬពរចើន អារស័យពលើអ្ត្ត្
ី ភាពនង
ិ បរបទ
ិ
ការងារក្សតី។ សរម្នប់បទពិពសាធន៍ការងារនីមយ
ួ ៗ សូ មពរៀបរាប់បងាាញពីកាល
បរពចឆ
ិ ទ, ព្មះរក្សុមេ៊ុ ន/សាថប័ន និងទក្ស
ី ដនលង, មុខ្ត្ំដណង និងសក្សមមភាពឬ
សមទ
ធ លដដលសពរមចបានត្តមមុខ្ត្ំដណងនីមយ
ួ ៗ។
ិ ផ
ចាំថា
របសិនម្ននបទ
ពិពសាធន៍ការងារពរចើន សូ មពរៀបរាប់ត្តមលំ ោប់លំពោយពីែីពម ៅចាស់ ។ គួរ
អ្នក្សរត្ូវចំណ្តយពពលពិនត្
ិ យ
នង
់ ត្់រគប់ចំណុចសំ ខាន់ៗដដលចង់បងាាញដល់
ិ ពរៀបចំឲ្យបានម៉ត្ច
និពយជក្ស ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសសឲ្យព
ើញពីគុណត្ម្មល និងភាព
ក្ស់ពន
័ រធ បស់អ្ក្ស
ន ចំព
ះការងារដដល
ក្សំពុងពសនើសុំ។ សរម្នប់អ្ក្ស
ន ដដលោនស
ំ ពលក្សមមែពីម ទប
ិ សត្
ិ ពទប
ើ បញ្ច ប់ការសិក្សា ឬក្សម្នលង
ើ ចូលទីផារការងារ
ទំនងោមន
ប៉ុដនតគរួ ដត្ពរៀបរាប់ពកា
ិ ម្ននបទពិពសាធន៍ការងារពរចន
ើ រត្ូវបរយយពនះពទ
ិ
ី រងារសម័រគចត្
ិ ត និង
ក្សមមសិក្សាការងារដដលធាលប់បានបំពពញពីមុនមក្ស ពីពរ
ះសក្សមមភាពទំងអ្ស់ពនះ ក្ស៏ចាត្់ថាម្ននត្ម្មលលមម
រាប់បញ្ចូ លោបទពពិ សាធន៍ផងដដរ។
លំហាត់អនុវតតន៍
គរមូម្នការវរពវរអំពីបទ្ពិពោធន៍

ការងារទ១
ើ
តឈាមះការងារ ______________________________________________________________________
កាលបរតចឆ
ិ ទ_______________________________________________________________________
រក្សុមេ៊ុន/ាថប័ន ____________________________________________________________________
ទើក្សដនលង/ទើត្តង
ំ _____________________________________________________________________
ការទទួលខ្ុ សរត្ូវសំខ្ន់ៗ______________________________________________________________
េតរមាងសំខ្ន់ៗដដលានអ្នុ វត្ត__________________________________________________________
ានទដ/សមិទធផល____________________________________________________________________
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
32
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
ការងារទ២
ើ

តឈាមះការងារ ______________________________________________________________________
កាលបរតចឆ
ិ ទ_______________________________________________________________________
រក្សុមេ៊ុន/ាថប័ន ___________________________________________________________________
ទើក្សដនលង/ទើត្តង
ំ _____________________________________________________________________
ការទទួលខ្ុ សរត្ូវសំខ្ន់ៗ______________________________________________________________
េតរមាងសំខ្ន់ៗដដលានអ្នុ វត្ត__________________________________________________________
ានទដ/សមទ
ិ ធផល____________________________________________________________________
បញ្ហជក្ស់៖ សូមបនតតរៀបរាប់ដូចោនតនះត្តមលំ
ការងារ ឬបទពិតា្ន៍តរចើនជាងមួយ។
ប់លំត យពើការងារេមើៗបំផុត្តៅការងារចស់ៗ របសន
ិ អ្នក្សធាលប់មាន
៤. ការអប់រ ំ
ការអ្ប់រ ំអាចរត្ូវបានចាត្់ថាោដផនក្សដ៏សំខាន់ទព
ី រី បនទប់ពប
ី ទ
ពិពសាធន៍។ និពយជក្សអាចសពរមចចិត្ផ
ត តល់ការសម្នភសឬអ្ត្់ក្សអា
៏ រស័ យោ
ចមបងពលើសាវត្តម្នការអ្ប់រ ំ និងបណុ ត ះបណ្ត
ត លរបស់ អ្ក្ស
ន ផងដដរ។ ពេត្ុ
ពនះ
អ្នក្សគួរពរៀបចំអ្ំពីចំណុចសំ ខាន់ៗម្នសានម្ដ
ក្សនលងមក្សពរបៀបបាននឹងការរបកាសលក្ស់ជំនញ
សូ មផតល់នូវកាលបរពចឆ
ិ ទ,
ក្ស់ពន
័ កា
ធ រសិក្សានពពល
និងចំពណះដូពចានះដដរ។
ព្មះនង
ិ ទក្ស
ី ដនលងរបស់ រគះឹ សាថនសិក្សាដដល
បានពរៀនចប់ រួមទំងព័ត្ម្ន
៌ នសំ ខាន់ៗអ្ំពីក្សរមត្
ិ គុ ណវុឌឍ ិ ឬសញ្ហដបរត្ត្តម
ក្សរមត្
ិ ជ សំ ខាន់ៗដដលបានសិក្សាត្តមលំ ោប់
ិ ពផសងៗដដលបានទទួល។ របសិនពបអា
ើ ច សូ មពរៀបរាប់មុខ្វោ
កាលបរពចឆ
ពុងពសនើសុំកាន់ដត្របពសើរ។
ិ ទពែ
ី ីពម ៅចាស់ ពេយ
ើ ដដលម្ននទំនក្ស់ទំនងោមួយបរបទការងារក្សំ
ិ
លំហាត់អនុវតតន៍
គរមូម្នការវរពវរអំពីការអប់រំ
តឈាមះាលាតរៀន ___________________________________________________________________
មុខ្វ ិជាជ ឬឯក្សតទសចមបង ______________________________________________________________
ក្សរមិត្សញ្ហដបរត្ ___________________________________________________________________
កាលបរតចឆ
ិ ទ ______________________________________________________________________
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
33
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
៥. រងាវន់រត្
តិ ស
ិ យ
របសិនអ្នក្សធាលប់បានទទួលរងាវន់ក្សិត្ិយ
ត ស ឬការពលើក្សសរពសើរ
ពពលពៅសិក្សា ក្ស៏គរួ ពរៀបរាប់បងាាញ ពដម
ើ បរី ំពលចពកា
ី រខ្ត្
ិ ខ្ំរបង
ឹ ដរបង
និងភាពវាងម្វរបស់ អ្នក្សក្សនុងចំពណ្តមសិសស និសសត្
ិ ដម្ទពទៀត្។
លំហាត់អនុវតតន៍
គរមូម្នការវរពវរអំពីរងាាន់កិតតិយវ
តឈាមះរងាវន់ក្សត្
ិ តិយស _________________________________________________________________
ាថប័នផតល់រងាវន់ ___________________________________________________________________
កាលបរតចឆ
ិ ទ ______________________________________________________________________
៦. សរមមភាពមផេងៗ
ក្សរណីអ្នក្សធាលប់បានបំពពញសក្សមមភាពពផសងៗសរម្នប់សាថប័ន និងក្សលប
ឹ ណ្តមួយពៅពពលសិក្សា ឬ
ការងារពរៅពម្ន៉ង គួរពឆលៀត្ពពលរ ំពលចផង ពដើមបពី លើក្សពីត្ម្មលរបស់ អ្ក្ស
ន ក្សនុងការចូ លរួមសក្សមម
ក្ស់ពន
័ ស
ធ ងគម,
ការបងាាញពីឆនទៈ និងការបពងកើត្បណ្ត
ត ញទំនក្ស់ទំនងោមួយមនុសសទូពៅ។
លំហាត់អនុវតតន៍
គរមូម្នការវរពវរអំពីវកមមភាពពផ្េងៗ
តឈាមះាថប័ន និងសក្សមមភាព ____________________________________________________________
ានទដ ឬសមិទធផល _____________________________________
__________________________________________________
៧. ជំនាញមផេងៗ
សូ មបរយយអ្ំ
ពីការបណុ ត ះបណ្ត
ត ល
ិ
ឬលទធភាពោក្ស់ដសតង
ដដលបានសិក្សាក្សនលងមក្ស ដូចោ ភាសាបរពទស និងជំនញក្សុំពយូទ័រ
ោពដើម។
ោការរបពសើរ
របសិនអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវអា
ើ ចភាជប់
ជំនញពផសងៗពនះពៅនឹងលក្សខខ្ណឌ ឬរបពភទការងារដដលោក្ស់ ក្សយ
ពសនើសុំ។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
34
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
៨. ចំ
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
ង់ចំ ូ លចត្
ិ ត
អ្នក្សអាចសរពសរបញ្ចូ លនូវសក្សមមភាពដដលអ្នក្ស
ចូលចិត្ពត ធវើពៅពពលទំពនរដូចោ អានពសៀវពៅ, សាតប់
ត្ស្រនតី រពមទំងរបពភទក្សីឡាពផសងៗដដលចូលចិត្,ត នង
ិ
សក្សមមភាពក្សំសានត ឬសក្សមមភាពសងគមផងដដរ។ គួរក្សត្់
សម្នគល់ថា ចំណង់ចំណូលចិត្រត បស់ មនុសសដត្ងបងាាញ
ពប
ី ុគគលិក្សលក្សខណៈ ឬឥរយបែ
ិ
ក្ស់ពន
័ ន
ធ ឹងជវី ត្របចាំ
ម្ែង
ិ
និងសងគម។ ក្សនុងន័យពនះចង់បញ្ហជក្ស់ថាការរស់ ពៅពុំដមន
សរម្នប់ដត្ពធវើការងារប៉ុពណ្ត
ណ ះពទ ប៉ុដនតម្ននោប់
ក្ស់ពន
័ ធ
នង
ត ុ ក្សោក្ស់។
ឹ សក្សមមភាពោពរចើនពទៀត្ដដលរត្ូវយក្សចិត្ទ
៩. ព័ត្៌ាមានបន្នថម
បងាាញពីចំណ្តប់អារមមណ៍ និងការរួមចំដណក្សរបស់ អ្ក្ស
ន ក្សនុងការបំពពញការងារដដលក្សំពុងោក្ស់
ក្សយ
ពសនើសុំ។ អាចរ ំពលចពប
ន រួមទំងលទធផលពោគជ័យនពពលក្សនលងមក្ស
ី ុគគលិក្សលក្សខណៈនង
ិ គុណត្ម្មលរបស់ អ្ក្ស
(របសិនម្នន)។
១០. មសចរតប
ី ញ្ជារ់
សូ មផតល់ព្មះ
និងមពធាបាយទំនក្ស់ទំនងរបស់ មនុសសពីរនក្ស់ដដលអាចពនយល់បញ្ហជក្ស់អ្ំពី
បុគល
គ ិ ក្សលក្សខណៈរបស់ អ្ក្ស
ន ។ គួរចាំថា ពសចក្សតប
ំ ច់បងាាញក្សនុងរបវត្តរិ ូបក្ស៏បានដដរ ប៉ុដនតរត្ូវ
ី ញ្ហជក្ស់ពនះពុំចាបា
ចាស់ ក្សុ ងច
ន ិត្ថា
ត របសិនពបន
ើ ពិ យជក្សរបាថានចង់ទំនក្ស់ទំនងពដើមបប
ី ញ្ហជក្ស់ពសចក្សតអ្
ី ំពកា
ី រពិត្ក្សនុងរបវត្តិរូប អ្នក្ស
រត្ូវដត្ផតល់ជូនភាលមត្តមការពសនើសុំពនះ។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
35
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ុ ដែលដតងងក្ើតមានងនៅងេលងរៀប
ក្ំហស
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
ចំប្បវតតិរូប
ខ វ ិរុទៈធ
 អ្ក្សរា
ាក្សរណ៍ ឬ
ើ មានក្សំេុសដផនក្សតវយ
ិ ចង់ត ញ
ក្ស្នធានមនុសសមន
ដផន
ធាន
ឬរប
ក្ស
ល
គ
េ
ុ
ិ
សប
តរ
ស
ើ
អ្នក្សតរជើ
ិ រត្ូវាន
នងជារបវ ិត្តរូបរបស់អ្នក្សមន
ើ មានក្សំេុសដូតចនះ ទំ
។ របសន
ិ ត ញ
ះតទ
ត
ប
ូ
រ
វត្ត
ន
ងរប
ិ
ៅក្ស
ត
ធ
ទ
វ
ិរុ
រា
ខ
អ្ក្ស
ុ
ិ ទន់
តនះតៅដត្មន
ើ ក្ស៏ត យ ប៉ុដនតក្សំេុស
ង
ឹ ដូចតនះតេយ
ះបដ
តទ
ើ
ល
។
អ្តន
យ
ួ
ើ
លម
តច
ក្ស
ុ
ឬទ
ទៀត្
ើ បនតត
ពន
ិ យតមល
ិ ត្
តិ នរណា
ិ តភ័ក្សឬ
ឹ ពាក្ស់មត្
រួច អ្នក្សេួរដត្ពង
។ តេត្ុតនះ តពលតរៀបចំរបវត្រតិ ូប
ត យ
តៅ
ើ
ង
ុ
រស
ំ
ង
នទ
ងា
សវា
តចៀ
អាច
ើ ងជាមុន។
ើ ពើរ ឬបដ
ិ យតមល
ិ ត្
មានក្ស់ឲ្យជួយពន
ិ ពាក្ស់ព័នៈធ
៌ នដដលមន
 ព័ត្មា
ងារ
ប់កាលៈតទសៈានត ះតទ។ ការ
់សរមាប់ការងាររេប់របតភទ ឬរេ
ាស
រ
តរប
អាច
ើ
ន
ម
យ
ួ
ិ
ដត្ម
ប
ូ
រ
ត្ត
របវ ិ
បវត្រតិ ូបឲ្យមានភាពសុើ
ៗោន ដដលចំាច់រត្ូវដត្តរៀបចំរ
ស
ុ
ពខ្
ភា
ត្ថ
សម
ំ
ញឬ
ជ
ក្ស
ដផន
នម
ើ ួយៗដត្ងមានត្រមូវការ
ចង់ានរបស់និតោជក្ស។ ដូតចនះ
ព ឬេុណសមបត្តរិ បស់អ្នក្សត្តមការ
ភា
ថ
មត្
ស
ញព
ា
ើ
របងា
ៈកា
រយ
ចងាវក្ស់ោនត្តម
ើ ជាងមួយ។
ើ ុំការងារតរចន
ដត្មួយសរមាប់ ក្ស់ពាក្សយតសនស
ប
ូ
ត
រ
បវត្
រ
់
ិ
ាស
រ
ប
ងតរ
ើ
សវា
តចៀ
វ
រត្ូ
់ ស់ៈ
ធ ាសលា
័ព ច
ិ រច សមន
ម នមាត្កា
ិ នង
ឬោ
ង
ដនល
ក្ស
យចំ
ញឲ្
ា
បងា
ន
ម
ន់
ំ
ខ្
ិ
៌ នស
័ មា
 តរៀបចំពត្
ិ មាន
ិ ឲ្យចំក្សដនលង ឬមន
បចំបងាាញព័ត្៌មានសំខ្ន់មន
រតរៀ
ងកា
ក្សន
ស
ុ
េ
ំ
នក្ស
រមា
ុ
រងា
តពលខ្លះអ្នក្សដសវងរក្សកា
ងបទពតិ ា្ន៍ ដដល
នពាក្ស់ព័នធជំ ញ, សមត្ថភាព និ
មា
៌
ត្
ព័
៍
ណ
េរ
ឧទ
។
រ
័
ព
ំ
ងទ
ក្សន
ភាពតលចតធាលតៅ ុ
មតៅវ ិញ។
ិ ានបងាាញតៅខ្ងតដើ
ើ ើរ ឬមន
ថិ តៅក្សនុងទំព័រទព
ត្
ជាស
ដបរ
តេ
ជាង
ំ
ង
់
ល
ខ្
ង
ដ
ឹ
ចង
ជក្ស
នតិ ោ
ំ ក្សអានៈ
ំ យលា
ូ ដដល ឲ្
 តរបរើ ាសរ់ បតភទរបវត្តរិ ប
ិ ងាយរក្ស
វើ យព័ត្៌មានតៅរា៉ត្់រា៉យ ឬមន
មនសមរសបអាចត្ឲ្
ើ បតភទរបវត្តិរូបដដល ិ
ការតរជើសតរសរ
ិ មានលក្សខណៈ
បទងោន នង
នលក្សខណៈជាដខ្សរចវា៉ក្ស់របទក្ស់រ
យមា
នឲ្
មា
៌
ត្
័
ទនព
រ
ូ
េ
ំ
ល
ចំ
តរៀប
រ
ត ញ
ើ ។ ដូតចនះ េួ
ាមញ្ដងាយរសួលដសវងរក្ស។
ំ ក្សនុងការអានៈ
ំ យលា
៌ នតរចន
ើ តពក្ស ឲ្
ព័ត្មា
ប់
ៀបរា
ឬតរ
ន់
ខ្
សំ
ន
នម
៌
មា
ត្
ិ
ព័

ិ យមានការ្ុ ញរទន់
ិ ត្
ើ យអ្នក្សពន
វត្តិរូបតរចើនតពក្សត្វឲ្
ន
ងរប
ំ
ក្ស
យ
លា
ន់
ខ្
សំ
ុ
ន
លម
ិ
ើ ័ត្៌មានដដ
ការតរៀបរាប់ពព
ឹ ងាយយល់។
ិ ខ្លម
ើ ង
ិ ឃ្លលតឃ្លលងឲ្យខ្លន
មាំងពាក្សយតពចន៍ នង
សរ
ត្
ម
សរ
វ
រត្ូ
ិ
ះ
ចន
ត
ដូ
ត្។
តទៀ
ឬមន
ិ ចង់អានត្តៅ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
36
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
 របតភទទនរបវត្តរិ ប
ូ
ពៅដផនក្សខាងពដើមពយើងបានពិនិត្យពលើម្នត្ិកា
និងខ្លឹមសារដដលោសម្នសធាត្ុគរួ ោក្ស់បញ្ចូ លពៅ
ក្សនុងរបវត្រិត ូប។ ពទះបម្ន
ី ត្ិកាអាចម្ននពរចន
ើ ឬត្ិចអារស័ យត្តមសាវត្ត បទពពិ សាធន៍ និងពោលបំណងម្ន
ការពរបើរបាស់ របវត្តិរូបក្ស៏ពោយ
ព
ពយើងពៅមន
ិ ទន់បានដសវងយល់អ្ំពីទរមង់
ឬរបពភទរបស់ របវត្តិរូបពៅ
ើយ។ ក្សនុងដផនក្សពនះពយើងនឹងពិនិត្យពមល
ើ អ្ំពីរបពភទរបស់ របវត្តិរូបដដលរត្ូវបាននិយមពរបើរបាស់ ោទូពៅ
រួមម្ននពរី របពភទគ៖
ឺ របវត្តិរូបដបបកាលបបវត្តិ និងរបវត្តរិ ូបដបបរ ំពលចអ្ំពកា
ី រងារ។
១. ក្រវត្តិរូបន្បបកាលរបវត្តិ
របវត្តរិ ូបដបបកាលបបវត្តិ គឺោរបពភទរបវត្តរិ ូបបងាាញអ្ំពព
័ ម្ន
៌ នដដលបរយយោបនត
បនទប់ោនត្តម
ី ត្
ិ
លំ ោប់លំពោយម្នបទពិពសាធន៍ ឬការរក្សចពរម
ន
ី
ើ ម្នអាជីពត្តមរយៈការបំពពញការងារពរចើនរបពភទ។ ពៅ
ូ ដបបក្ាលប្បវត
់ប្បវតតិរប
ុ វិបតរតិ បស
ិ គណ្
គុណ្សម្បតតិ នង
តិ
ុ សម្បតតិ
 គណ្
ើ ុន
ការងារពម
បតភទដូចោនជាមួយ
ឬរ
យ
័
ិស
ងវ
ក្សន
តៅ
ុ
ការការងារដដល
 សរមាប់តរៀបចំដផន
រងារ
ន
ួ ទក្ស
ើ ុងកា
ើ ត្ំដណង ឬត្
ើ រត ង
 បងាាញពកា
ម
ើ ុនមានក្សិត្តិ
ថ ប័នពម
របសន
ិ រក្សុមេ៊ុន/ា
ល
ព
នុ
ត
កា
ស
ព
ញ
ា
ើ
 បងា
៊ុន/ាថប័ន ឬ
ទំនងជាមួយរក្សុមេ
ក្ស់
ទំ
ង
ន
ិ
ពញ
ត
ំ
ានប
ទនការងារដដលធាលប់
ើ ំ ប់លំត យ
 បងាាញពល
ានសេការ។
បុេគលសំខ្ន់ៗដដល
ុ វិបតតិ
 គណ្
ិ សូវលតអ ះតទ
រើ ាស់ទរមង់តនះមន
ប
រតរ
កា
រ
រងា
ត
រកា
ប
់
់
ន
ិ ចងតលស ូ
 របសន
ើ ុ នទំនងជាមា
ចចការពម
ំ យមានការយល់ថ្នក្សិ
ឲ្
ច
អា
ល
ដដ
ពក្ស
ត
ប់
ុមេ៊ុន/ាថប័នញឹក្សញា
ើ រតលស់បូតររក្ស
 បងាាញពកា
មួយ
ិ តរៀបរយដបបណា
ួយតៅការងារ
បញ្ហា ឬដំតណើរមន
លំអាន) ពើការងារម
ជា
រយ
រៀប
ពត
(ភា
ត្ភាព
ិ សូវមានសងគ ិ
រងារ ជាតដើម
លានបំតពញមន
ការេក្ស់តលាត្ត្តមកា
ិ តបើការងារដដ
នង
 របសន
ង
ិ
ដល
រលា
កា
វ
,
រត្
ើ ពោមនការងា ើ
ះអាចបងាាញពភា
រងារដទទតទៀត្
មួយតទៀត្។ ក្សត្តតតន
ិ ពជាមួយកា
ូវមានសងគត្ភា
នស
ះមា
ត
ទដ
ន
នានទដជាដុំក្សំភួន ឬា
ិ សូវសតរមចា
ិ អ្នក្សមន
 របសន
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
37
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
ក្សនុងរបវត្តិម្នការបំពពញការងារពនះរត្ូវបានពរៀបរាប់ចាប់ពីការងារដដលបានបំពពញក្សនុងពពលែមីៗបំផុត្
បនតពៅការងារដដលធាលប់ពធវព
ើ ម
ី ុនៗមក្ស។
ដូពចនះ
និង
របសិនពន
ិ ិត្យពមល
ើ ពៅហាក្ស់បងាាញពវី ឌឍនភាពការងារ
ដដលម្ននគូសបញ្ហជក្ស់អ្ំពីការទទួលខ្ុសរត្ូវ, ជំនញដដលពរបើសរម្នប់បំពពញការងារ, ោពិពសសសានម្ដនិង
សមទ
ធ លសពរមចបាន។
ិ ផ
២. ក្រវត្តរិ ូបន្បបរំមលចអំពកា
ី រងារ
របវត្តរិ ូបរបពភទពនះចាប់ពផតើមពោយការបងាាញពីជំនញ,
លទធភាព,
ចំណុចពពិ សសក្សនុងការងារ,
ក្សរមត្
ិ គុណវុឌឍ ិ និងសានម្ដការងារ... ប៉ុដនតមន
ិ បានបងាាញពីទំនក្ស់ទំនងោក្ស់លាក្ស់ោមួយនិពយជក្ស ឬរក្សុម
េ៊ុ នណ្តមួយពនះពទ។ មា៉ងពទៀត្ របវត្តិរូបក្ស៏មន
ិ ម្ននបញ្ហជក្ស់ពកា
ី លបរពចឆ
ិ ទការងារ នង
ិ លំ ោប់លំពោយម្ន
ការងារព
ព
ះមន
ើយ។ ោការក្សត្់សម្នគល់ ភានក្ស់ងារពរជើសពរសខ្ល
ើ
ិ ចូលចិត្រត បពភទរបវត្តិរូបពនះពទ ពោយដត្ង
លផារភាជប់ពៅនឹងពេត្ុផលថាទរមង់ពនះពរចើនពរបើពោយអ្នក្សដដលធាលប់ម្ននបញ្ហាក្សនុងទីផារការងារ ដូច
័ ណ្តស់,
ោ អ្នក្សធាលប់េក្ស់ពលាត្ពីការងារមួយពៅការងារមួយ ពោយមន
គ ិ ក្សវយចំ
ិ ម្ននពោគជ័យធំដុំ, បុគល
អ្នក្សផ្ទលស់បូ រអាជ
ត
ីព, អ្នក្សដដលមន
ិ សូ វម្ននជំនញរគប់រោន់ និងអ្នក្សខ្វះបទពិពសាធន៍ ោពដើម។
ំ ីក្ារងារ
បរំងលចអេ
ដប
ូ
ប
រ
ិ
ត
វត
ប
ប្
់
ស
ប
ិ
ត
រ
ត
ប
វិ
ុ
ិ គណ្
គុណ្សម្បតតិ នង
ុ សម្បតតិ
 គណ្
ើ ំ
 បងាាញពជ
់លាស់
រពមុនឲ្យានចាស
ញ នង
ិ ានទដការងា ើ
ិ តៅទនអាជើព
ើ រតលស់បូតរទស
 បងាាញពកា
ណះ
តា្ន៍ជារួមប៉ុតណា
នក្សចង់រ ំតលចដត្បទពិ
អ្
នត
ដ
ុ
ប៉
ន
តរច
ើ
ជា
ល ប់បំតពញ
ើ រងារដដលធា
ិ ,
 បងាាញពកា
ត្់បនថយបុ េគលក្ស
ម នការងារត្,វើ ការកា
ោ
ា
ញ្ហ
ត្ប
ះដ
តរពា
ំត យ
ិ មានលំ ប់ល
តិ រងារមន
 បញ្ហជក្ស់ថ្នរបវត្កា
ពជាតដើម។
ិ បញ្ហាសុខ្ភា
ខ្លនឯង, នង
ការត្វើការងារត យ ួ
ុ វិបតតិ
 គណ្
ើ ុន
រងារពម
ន
ើ ត្ំដណងក្សុងកា
ិ ការត ង
អាជើព នង
ឌឍ
វ
ភ
រអ្
ិ
កា
ចពើ
ំតល
 មន
ិ អាចរ
ើ ុន
រងារពម
់រក្សុមេ៊ុន/ាថប័នកា
បស
មរ
ត
ត្
ក្ស
ិ
ចពើ
ិ
 មន
ិ ានរ ំតល
ិ យ
ើ រត្ូវបរោ
សូវមានមុខ្ងារតរចន
ន
ម
ក្ស
ន
អ្
់
ិ
ស
ររប
រងា
 បងាាញថ្នកា
ធានមនុសស
នតិ ោជក្ស ឬដផនក្ស្ន
ក្ស់
ណា
ំ
ស
មពើ
យ
ន
 មន
ិ សូវតពញ ិ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
38
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
 តត្រើ បតភទទនរបវត្តរិ ូបមួយណាដដលរត្ម
ឹ រត្ូវ?
ការពិត្មន
ិ ម្ននរបពភទរបវត្តិរូបណ្តមួយដដលរត្ឹមរត្ូវឬខ្ុសពនះពទ។
ការពរជើសពរសពរប
ើ
ើរបពភទ
របវត្តរិ ូបនម
ួ ៗគអា
គ ម្ននក្ស់ៗ
ី យ
ឺ រស័យពៅពលើលក្សខខ្ណឌនិងសាថនភាពោក្ស់ដសតងរបស់ បុគល
ឧទេរណ៍
របពភទអ្នក្សពទើបចូ លទីផារការងារែមី ឬអ្នក្សផ្ទលស់ បូ រការងារោពដ
ត
ើម។ របការដដលគួរក្សត្់សម្នគល់គឺម្នត្ិកាឬ
ខ្លម
ឹ សារដដលរត្ូវោក្ស់បញ្ចូ លពៅក្សនុងរបវត្តរិ ូប
ពទើបម្ននសារសំ ខាន់នង
ិ ោទទ
ី ក្ស់ទញចំណ្តប់អារមមណ៍
របស់នពិ យជក្ស ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសសរបស់ រក្សុមេ៊ុ ន។ មា៉ងពទៀត្ ការត្ុបដត្ងលមអពលើរបវត្តរិ ូបឬ
ការពរបើរបាស់ គំរូអ្ក្សសរគឺអារស័ យពលើការចូ លចិត្តរបស់ ម្នចស់ របវត្រិត ូប ដរាបណ្តមន
ិ ម្ននភាពសាំ ញា
ុ ំ និងបិ
បាក្សពមល
ើ ។
ទនទឹមពនះអ្នក្សដសវងរក្សការងារគួររបុងរបយ័ត្ន
ចំនន
ួ ដដលគួរពធវើនិងមន
ិ គួរពធវើដូចម្ននបងាាញខាងពរកាម
របពសើរនិងពចៀសវាងនូវក្សំេុសឆគងោយថាពេត្ុ។
និងយក្សចត្
ព ់ ពលើចំណុចគនលះឹ មួយ
ិ តទុក្សោក្ស់ខ្ស
ពដើមបពី រៀបចំរបវត្តិរូបមួយដដលម្ននលក្សខណៈលអ
របការគួរពធវើ
ំ
 េួរចត្់ទុក្សការសរតសររបវត្ិតរូបថ្នជាក្សច
ក្ស់កាលដសវងរក្សការងារ
ិ ចការដ៏សំខ្ន់បំផុត្ក្សនុងដណា
 េួរពាោមតមល
ូ អ្នក្សដទទឲ្យានតរចន
ំ ុ ចលអៗ
ើ េំរូរបវត្តរិ ប
ើ តដើមបដ
ើ ក្សរសង់ចណ
 េួរេិត្ជាចំាច់អ្ំពើចណ
ំ ុ ចដដលអ្នក្សចង់ទក្ស់ទញការចប់អារមមណ៍របស់និតោជក្ស
 េួរចំណាយតពលេត្
ិ ឲ្យានតរចន
ើ អ្ំពជ
ើ ំ ញ នង
ិ សមត្ថភាពដដលមានត្ទមលសរមាប់មុខ្
ត្ំដណង ឬការងារដដលចង់ត្វើ
 េួរចំណាយតពលរក្សតមល
គ ិក្សដដលពាក្ស់ព័នធការងារចង់ត្វើ
ើ របកាសព័ត្៌មានតរជើសតរសបុ
ើ េល
តដើមបដ
ើ ឹងពត្
ើ រមូវការរបស់និតោជក្ស
របការមិនគួរពធវើ
ក្សុំចត្់ទុក្សការតរៀបចំរបវត្តិរូបថ្នជាក្សិចចការត្ូចត្តច 
ក្សុំពាោមបតងកត្
អ ដដលមានរាប់ 
ើ ទរមង់េមើ ប៉ុដនតរត្ូវតមល
ើ ត្តមេំរូលៗ
ក្សុំសរតសររ ំតលចពើចណ
ំ ុ ចតខ្ាយរបស់ខ្ួ នឯងតរច
ល
ន
ើ តពក្ស 
ក្សុំមានការាទក្ស់តសទរើ ក្សនុងការចប់តផតម
ំ ុ ចណាមួយមុនក្ស៏ត យ 
ើ សរតសរ តទះតចញពច
ើ ណ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
39
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
លំហាត់អនុវតត
ការពរៀបចំរបវតតិរូប
 CONTACT INFORMATION:
Name __________________________________________________
School Address ___________________________________________
Phone ________________
Permanent Address _______________________________________
Phone ________________
E-mail __________________________________________________
 OBJECTIVE: ______________________________________________________________________
Position title/department
Company’s name
 PROFILE: (Refer to job announcement, Web site, or communication with the employers, etc.)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
List top requirements of the position
Brief description of your qualification
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
 EDUCATION:
List of all your Degree Name (MBA, BA, BS,...)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Major:___________________________________ Minor: _________________________________
When will you receive this degree?
Month ____________ , Year ________________
University Name: __________________________
City ______________ , Country _____________
GPA: ____________________________________
Foreing language (s): _________________________________________________________________
~ត្ពៅទំពរ័ បនទប់~
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
40
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
List importance courses taken prior to starting the job and that are directly related to it:
1. ______________________________________
1. _____________________________________
2. ______________________________________
2. _____________________________________
3. ______________________________________
3. _____________________________________
 LEADERSHIP AND CAMPUS INVOLVEMENT:
Major related clubs
Social activities/volunteering
Talent (sport, speaking...)
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
 KEY SKILLS:
Excellent communication skills
Analytical/Reasoning
Honesty/Integrety
Problems solving
Interpesonal skills
Flexible
Leadership
Creative
Strong work ethic
Willing to relocate
 WORK EXPERIENCE:
Title
Employer’s name
Location
Date
___________________
___________________
___________________
___________________
Overview of the type of company, products or services, and your role.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
List your most important duties:
________________________________________
_______________________________________
Describe your major accomplishments:
________________________________________
_______________________________________
Describe any soft skills you obtained:
________________________________________
_______________________________________
~ត្ពៅទំពរ័ បនទប់~
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
41
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
 COMPUTER SKILLS: (List all programs that you are familiar)
Potential with:
Familiar with:
1. ______________________________________
1. _____________________________________
2. ______________________________________
2. _____________________________________
3. ______________________________________
3. _____________________________________
 HONORS/ACHOMPLISHMENTS: (Scholarship, award, etc.)
________________________________________
_______________________________________
________________________________________
_______________________________________
 REFERENCE: (Optional or provided upon request)
1. Name: ________________________________
Institution: _______________________________
Contact: _________________________________
2. Name: ________________________________
Institution: _______________________________
Contact: _________________________________
Note: Style and format of the CV sample partly adopted and inpired by Preparing the perfect CV by Rebecca Corfield (2010)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
42
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
 េំរូរបវត្តរិ ប
ូ
MEAS SOTH
No.xx, Street xxx, Sangkat xx xx
Khan xx xx, Phnom Penh
Tel: 012 xxx xxx
E-mail: [email protected]
EDUCATION:
2008 – 2010
Phnom Penh Massage School
Phnom Penh, Cambodia
Intermediate Massage Training Course:
Continued training by studying medical massage,
reflexology and breathing and relaxation
techniques
2005 – 2008
Phnom Penh University
2000 – 2002
Xxx xxx High Scool
Phnom Penh
BA (Hons) Business Studies:
Specialized in marketing and financial
management
A level Subjects:
Mathematics, English, Geography, and Literature
EMPLOYMENT:
2010 to date
Private work in downtown
Phnom Penh
2008 – 2010
Recruitment Agency in
Phnom Penh
Consultant Masseur:
Relaxing, Professional therapeutic massage with
essential oils
Various clerical positions:
General office of work and dealing with the public
OTHER SKILLS:
I have a working knowledge of therapy and reflexology. I have basic computer skill and English for
communication. I am friendly, outgoing person, and am able to get on with people in all situations. I
am reliable, truthworthy and punctual. I have the ability to work well as part of a team, can deal
completely with administrative duties and particularly enjoyed the financial aspects of my business
course.
REFERENCES:
Name, xxx xxx (Dean)
Phnom Penh University
Address: No. xxx, St. xx, Sangkat xxx
xxx, Phnom Penh
Tel: 095 xxx xxx
E-mail: [email protected]
Name: xxx xxx (Coure Tutor)
Phnom Penh Massage School
Address: No. xxx, St. xx, Sangkat xxx xxx,
Phnom Penh
Tel: 017 xxx xxx
E-mail: [email protected]
Note: Style and format of the CV sample partly adopted and inpired by Preparing the perfect CV by Rebecca Corfield (2010)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
43
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
 េំរូរបវត្តរិ ប
ូ
Kan Nimul
No. 27B, St. xxx, Sangkat Boeung Keng Kong xxx, Khan Chamkarmon, Phnom Penh
To obtain a job at the xxx Bank in Phnom Penh
EDUCATION
National University of Finance
Bachelor of Science in Finance: Financial Service – July 2006
Financed 100% by government scholarships
WORK EXPERIENCE
Assistant Manager - Phnom Penh Golf Club, Phnom Penh
Collected golf fees and sold various golf products. Established and
maintained a public relation program for new menbers, current
members, and club events. Accountable for managing money and making
deposit at bank.
Teller – Phnom Penh Bank, Phnom Penh
Accurately handle $10,000+ cash daily. Provide professional and
courteous one-on-one service to clients. Responsible forcheck printing
system conversion. Accountable for daily function-printing checks,
mailing statemen, copying, etc.
Peer Advisor for Freshman Seminar – Management Department, National
University of Finance, Phnom Penh.
Selected by faculty to help 25 freshmen adjust to university through
instruction and academic advisement.
Office Assistance – Marketing/Management Department, Phnom Penh
Assist 10 professors and Department Secretary. Assitant Editor for
Business Review. Perform research for 10 faculty. Trusted to enter
students grades. Responsible for training new assistant.
LEADERSHIP ACTIVITIES
Financial Management Association – Treasure
Marketing/Management Student Interview
Team
Overall GPA: 3.94
Major GPA: 4.0
2004 – 2005
May 2002 – August
2005
October 2003 –
February 2004
August 2002 –
Present
Secretary General of Student Association
Business Honor Society
HONOR AND ACHIEVEMENTS
Government Sholarship Award
Finance Executive Institute Scholarship
Note: Style and format of the CV sample partly adopted from Extreme Resume Makover, by Cindy Kenkel (2007)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
44
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
Doung Devi
# 81, St. 348
Sangkat xxx xxx, Khan Toulkork
Phnom Penh, Cambodi
Tel: 017 890 xxx
E-mail: [email protected]
Career profile
A competent, reliable dental hygienist experienced in preventative dental care, with excellent interpersonal skills and a clear understanding of the place of oral hygiene in maintaining dental health. A
confident, personable individual with experience of working in both private practice and a busy
health centre, capable of making a significant contribution to any practice.
Key strengths
Experienced: I have four years’ experience as a dental hygienist working in a busy city dental practice and a health centre offering a full range of dental services. I also have four years’ experience as a
dental nurse working for a prestigious private practice. During this time I have gained my Diploma in
Dental Hygiene and Certificate of Proficiency in Dental Nursing.
Able to put patients at their ease: my current job brings me into contact with a wide range of people of all ages and backgrounds and with a variety of dental needs. I use a wide spectrum of communication and interpersonal skills to negotiate their full co-operation and ensure that their experience is
as pleasant and effective as possible.
Key skills
 Assessing patient dental health
 Instructing patients on dental health care
 Demonstrating oral hygiene techniques
 Removing tartar, calculus and plaque
 Effecting preventative dental care procedures
such as fissure and pit sealing
 Taking and developing dental X-rays
 Administering local anaesthesia
 Providing temporary dressings
 Removing stitches following dental surgery
Key qualification and experience
Diploma of Dental Hygiene
Certificate of Proficiency in Dental Nursing
Career summary
- The White Teeth Clinic
2005 to present
Dental Hygienist
- Phnom Penh Smile
2003 to 2005
Dental Hygienist
- Smart Brush
1998 to 2003
Dental Nurse
- Excellence Health
Centre
1997 to 1998
Education and training
City Central Dental Hospital
 2003 – Diploma of Dental Hygiene
 2000 – Certificate of Proficiency in Dental Nursing
Personal details
Date of birth: 17 October 1981
Health: Non-smoker
Interests: Theatre and cinema
References: Available on request
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
45
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
Chan Amarind
No. xx, St. xxx
Sangkat xxx II, Khan xxxxx, Phnom Pehn
012 960 xxx
[email protected]
OBJECTIVE
To apply experience gained through our family-owned dealership to a receptionist and cashier position at Family
Mall
EDUCATION
Bachelor of Science, Double Major: Business Management / Marketing
Phnom Penh Business School, Phnom Penh
March 2009
GPA 3.75 / 4.0
WORK EXPERIENCE
Orientation and Transfer Affairs, Phnom Penh Business School
July 2007
to present
Office Assistant
 Answer phones and either provide information on direct caller to appropriate personnel
 Assist with plan for orientation and transfer for approximately 250 to 300 students each
semester by schedulling programs and advicement meeting with faculty
 Create and sent monthly newsletter to 300 students
 Interpret and record survey information to improve service to students
 Obtaining important filling, message recording, and appointment secheduling skills
New World Video, Phnom Penh
2005 – 2006
Customer Service Representative
 Assisted customers with selections and checkout procedure
 Developed persuasive sales techniques through recommendting in-store promotion
 Achieved superior evaluations based on sustomer service and sale ability
Big Spoon Restaurant, Phnom Penh
2002 - 2004
Cashier and server
 Promoted excellent customer service through sales and employee training
 Trained 4 to 6 employees on cashing, cleaning, service preparation
 Recorded and produced food orders in compliance with customer request
COMPUTER SKILLS
 Microsoft (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, and
Publisher
 PrintShop, QuickBook, and Internet
Explorer
HONOR AND ACTIVITIES
 Government Scholarship Award
 Dean´s List (GPA 3.5 or higher)
REFERENCE
Available upon request
Note: Style and format of the CV sample partly adopted and inspired by Extreme Resume Makeover, by Cindy Kenkel (2007)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
46
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
Pan Pollo
No. xx, St. xx, Sangkat xxx
Khan xxx, Phnom Penh
Tel: 017 530 xxx
E-mail: [email protected]
Professional
Objective
A research position in Computer and applied mathematics
Computer Skills
Software development
Extensive knowledge of C; C++; and COBOL; data communication/networking; TCP/IP;
Ethernet; database and design support software; fault tolerant computing; Window
NT; etc.
Hardware Development
Experience in design, testing, quality assurance, system integration, reliability, and
field engineering of computer systems and subsystems that include CPUs, memory
systems, power supplies, power distribution systems, storage devices; etc.
Network
LAN; OSI; ISDN; frame relay; satellite multiple access technique; Terrestrial networking
interfacing, etc.
Qualification
 Expert knowledge of mathematical theories of dynamical systems
 Advance knowledge of the application of computer design-making model in the
medical science
 Full knowledge of software and hardware available for research in the natural science
 High value place on teamwork, flexibility, and quality interpersonal communication
 Strong analytical, conceptual, and organizational skills
 Prompt in planning and implementing agree-upon proposal and idea
Education
 Ph.D., 2012, Computing and Computation Mathematics, xxxx University
Dissertation: On randomized versus deterministic computation
Related Courses:
 Numerical Analysis of Dynamic System
 Advanced Numerical Analysis
 Advanced Methods in Matrix Computation
 Number Theory
 Machine Learning
 B.Sc., 2000, Computer Science and Mathematics, University of xxx
GPA 3.9
Honors and Awards:
 Honor of the Society of Computer Science
 Honor of the Society of Mathematics
 Dean’s Award
~ត្ពៅទំពរ័ បនទប់~
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
47
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
Related Courses:
 Mathematics
 Mathematical logic
 Topology
 Quantitative Reasoning
 Geometry, etc.
Work Experience
ជាំពូកទី៣ «ការេរៀបចាំរបវតតិរូប្េងខប»
 Computer Science
 Theory of Computing
 Operating systems
 Information systems
 Computer graphic, etc.
 Consultan, 2000 – 2011. Worldwide Information Service, xxx Corporation, Phnom
Penh. Advice clients in creative use and application of technology to improve
service to costumers, enhence their competitive position in their marketplace, and
increase their flexibility.
 Visiting Assistant Professor, 2000, Department of Computer Science, University of
xxx, Phnom Penh. Taught graduate course in arteficial intelligence, constructive
logic, and computer graphics.
Reference
Available upon request
Note: Style and format of the CV sample adopted and inspired by How to Prepare Your Curriculum Vitae, by Acy Jackson and
Kathleen Geckies, (2003)
ំ ូក្សទើ
 សរុបតសចក្សតជ
ើ ព
៙េេ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
48
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៤ «លិខិតអម/លិខិតេ្នើ្ុាំការងារ»
ជំពូកទី ៤
លិខិតអម/លិខិតត្ន្
ើ កា
ំ ុ រងារ
៙លិខ្ិត្អ្មឬលិខ្ិត្ពសនើសុំការងារ
ោមួយរបវត្តិរូបពៅពពលោក្ស់
គឺោឯក្សសារដ៏ម្ននត្ម្មលមយ
ួ ដបបពផសងពទៀត្ដដលរត្ូវបានភាជប់
ក្សយពសនើសុំការងារ។
លិខ្ិត្អ្មម្ននត្ួនទីជួយជំរុញរបសិទភា
ធ ព
និងទក្ស់
ទញការចាប់អារមមណ៍ពស
ី ំ ណ្តក្ស់នពិ យជក្ស ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសសឲ្យពន
ិ ត្
ិ យពមល
ើ ពលើរបវត្តិរូប នង
ិ
អាច្នដល់ការណ្តត្់ជប
ួ សម្នភសការងារោមួយពបក្សខជន។
ពោយពេត្ុថា
ក្សនុងពពលដសវងរក្សការងារ
ំ ញ នង
អ្នក្សពរបៀបដូចោក្សំពុងរបកាសលក្ស់ឥវា៉ន់ ដដលក្សនុងន័យពនះោការលក្ស់សមត្ថភាព, ចំពណះដឹង, ជន
ិ
បទពិពសាធន៍ពដើមបទ
វការងារសមរសប។ ការពរៀបចំលិខ្ិត្អ្មនីមយ
ួ ៗរត្ូវម្ននលក្សខណៈ
ិ
ី ទួលបានមក្សវញនូ
ពិពសស និងរសបត្តមពោលពៅម្នការចង់បានរបស់ និពយជក្ស ឬរក្សុមេ៊ុ នដដលរត្ូវពសនើសុំការងារ។ អ្នក្ស
មន
ិ គួរសរពសរលិខ្ត្
ិ អ្មដត្មួយសរម្នប់ទុក្សោក្ស់
ក្សយសុ ំ ការងារពៅកាន់នពិ យជក្សពរចើនរក្សុមេ៊ុន
រោសពនះពទ។ ទពងវើដបបពនះនឹងនំឲ្យពោលបំណងម្នការោក្ស់
ឬសេ
ក្សយពសនើសុំការងារពុំម្ននភាពសុី ចងាវក្ស់ោន
ពៅនង
ត ់ការងារពនះពទ។ ពេត្ុពនះ រគប់លិខ្ត្
ឹ ត្រមូវការោក្ស់ដសតងពភា
ី គផ
ី ល
ិ ដដលពផញើពចញរត្ូវដត្ម្ននពេត្ុ
ផលោក្ស់លាក្ស់សរម្នប់ជួយោំរទដល់របវត្តរិ ូប នង
ន ។
ិ សាថនភាពផ្ទទល់របស់ អ្ក្ស
សាថនភាពទផ
ី ារការងារម្ននការដរបរបួលោពរៀងរាល់ ម្ែង។
ការរបក្សួត្របដជងរវាងអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើដដលម្ននសមត្ថភាព
ខ្ពស់កាន់ដត្ជំរុញឲ្យម្ននការសរមត្
ន ពណ្តម
ិ សរម្នំងគុណវុឌឍក្ស
ិ ុ ងចំ
អ្នក្សទំងពនះពទវដង។
មា៉ងពទៀត្
វធ
ន
ងរក្សការងារពធវក្ស
ិ ីក្សុ ងការដសវ
ើ ៏
កាន់ដត្ម្ននសភាពដបលក្សៗ និងទំពនើប។ ពេត្ុពនះ ពដើមបទ
ី ទួលបាន
ឱកាសកាន់ដត្ឆ្ងប់រេ័ សក្សនុងបរបទដ៏
ត្ង
ិ
ឹ ដត្ងពនះ
ការងាររត្ូវពចះពលើក្សក្សមពស់
អ្នក្សដសវងរក្ស
និងត្ម្មលរបស់ខ្ួ នត្តមរយៈការរ
ល
ំពលច
ពចញនូវភាពទក្ស់ទញ និងងាយរសួលសរម្នប់និពយជក្សពរជើសពរស
ើ
ពួក្សពគ។ ម្ននន័យថា ពួក្សពគរត្ូវពចះផសពវផាយដបបទផ
ី ារពដើមបល
ី ក្ស់សមត្ថភាពឲ្យោច់មុនពគ ពោយពរបើ
របាស់លិខ្ិត្អ្មដដលទក្ស់ទញបំផុត្។
ព
លពោយសពងខប
ការពរៀបចំនិងពផញើលិខ្ិត្អ្មភាជប់ោមួយ
របវត្តរិ ូបពៅកាន់នពិ យជក្ស ឬរក្សុមេ៊ុនគម្ន
ឺ នពោលបំណងសំ ខាន់បំផុត្ដត្មា៉ងគត្់គឺ «ចង់ជួបនពិ យជក្ស
ពដើមបស
ី ម្នភសការងារ» នង
ិ ចង់បានការងារពៅទប
ី ំផុត្។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
49
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៤ «លិខិតអម/លិខិតេ្នើ្ុាំការងារ»
ិ អម
់ ិខត
ំ ាន់របសល
ំ ងសខ
ងគោលបណ្
ួ ដូចជា៖
ួ ចំនន
ុ ចសំខ្ន់ៗមយ
ំ
ណ
ច
ំ
ព
អ្
ើ
ច
ំតល
រ
ាន
ិ អ្មេួររត្ូវ
ិ ត្
ន លខ្
ំ ងតៅក្សុង
តោលបណ
ិ ត្ួ ទើ
ត ញ្ហដណ នង
អ្ត្ស
ំ
ង
ទ
ួ
ម
រ
់
ក្ស
លា
់
ក្ស
ពជា
ល របក្សបត យភា
ំ ួន
 ការរដណ ខ្
ន់ៗ
ិ ានទដសំខ្
ំ ញ នង
ជ
,
៍
ន
្
ា
ត
េុណវុឌឍ,ិ បទពិ
 ការរ ំតលចអ្ំពើ
ឬាថប័ន
ត ់ជូនរក្សុមេ៊ុន
ផល
ច
អា
ក្ស
ន
អ្
ល
ដ
ដ
ល
េុណត្ទម
ំ
ង
 ការក្សំណត្់អ្ំពើ
ិ អ្ម រពមទ
លខ្
ិ ត្
នង
ិ
ប
ូ
រ
ត
វត្
ិ
រប
ន
យអា
ឲ្
៍ នតោជក្ស
ចំណាប់អារមមណ ិ
ការងារ។
 ការទក្ស់ទញ
ើ ូលសមាាស
នក្សតដើមបច
អ្
ប
ូ
រ
់
ល
ដ
ស
កា
តរពៀងផតល់ឱ
ត តិ ោជក្សឲ្យរពម
ន
ត្
ច
ក្ស
ិ
ទ
ក្ស
ឹ
ល
រត
ើ
 កា
ចំដណក្សពខា
ួ ៗដត្ងម្នន
ិ ពៅពពលអានលិខ្ត្
ី ងដផនក្សធនធានមនុសសវញ
ិ អ្មរបស់ ពបក្សខជននីមយ
បំណងចង់ដឹងអ្ំពីចំណុចសំ ខាន់ៗមួយចំនន
ួ ដូចខាងពរកាម៖
ចំណ្ច
ុ សំខាន់ៗ
 លិខ្ត្ដដ
ិ
លអាចអាន
ដែលនិង ោជក្
ចងែ
់ ឹងអេ
ំ
ីងបក្ខជន
យល់ និងមាន
ខ្ឹម
ល ាររេប់រោ
ន់
 ចំណុច
េនឹលះដដលបងា
ា ញពើបុេគលក្ស
ិ លក្សខណៈរបស់ត
បក្សខជន
 វ្
ិ ើដដលតបក្សខជន
ដឹងអ្ំពើព័ត្៌មា
នតរជើសតរសប
ើ ុេគលិក្ស
 ភាពទ
ក្ស់ទញក្សង
ុ ន លិខ្ិត្ដូចជាពាក្សយេ
នឹលះ ជំ ញ ន
 តសចក្សប
ិងបទពិតា្ន៍ ជា
តដើម
ើត ញ្ហជក្ស់អ្ំពើចំតណ
ះដឹងរបស់តប
ក្សខជនក្សង
ុ ន ការដសវងយល់ពរក្ស
ើ ុមេ៊ុន ឬាថប
័ន។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
50
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៤ «លិខិតអម/លិខិតេ្នើ្ុាំការងារ»
 ធាត្ុផសំតៅក្សនុងលខ្
ិ ត្
ិ អ្ម
សម្នសធាត្ុដដលរត្ូវរួមបញ្ចូ លពៅក្សនុងលិខ្ិត្អ្មហាក្ស់មន
ល សារ
ិ សូ វម្ននភាពខ្ុសដបលក្សោនពរចើនពីខ្ឹម
ដដលម្ននក្សនុងរបវត្រិត ូបពនះពទ។ ចំណុចសំ ខាន់ដដលរត្ូវសរពសរបញ្ចូ លរួមម្នន៖
 ព័ត្ម្ន
៌ នទំនក្ស់ទំនងផ្ទទល់ខ្ួ ន
ល
 កាលបរពចឆ
ិ ទរបស់លិខ្ិត្
 អាសយោាន នង
ិ ទំនក្ស់ទំនងរបស់ រក្សុមេ៊ុ ន/សាថប័ន
 វាក្សយខ្ណឌទី១៖ បញ្ហជក្ស់ពពី ោលបំណងម្នការសរពសរលិខ្ត្
ិ
 វាក្សយខ្ណឌទី២៖ បញ្ហជក្ស់ពច
ំ ដដលអ្នក្សអាចផតល់ជូននិពយជក្ស
ី ំណុចខាលង
 វាក្សយខ្ណឌទី៣៖ បងាាញពក្ស
ន
ជួបសម្នភសការងារ
ី រីត ំពឹង ឬជំហានបនទប់ក្សុ ងការចង់
 ការដែលងអ្ំណរគុណ (េត្ថពលខា នង
ិ ព្មះ)
លំហាត់អនុវតត
ការពរៀបចំលិខិតអម
Name (job/position seeker): _______________________________________
Address: _______________________________________________________________
Telephone: ____________________________________________________________
Email: _________________________________________________________________
Date: __________________________
Employer name: ___________________________________________________________________________________________
Title, Organization: ________________________________________________________________________________________
Address: ____________________________________________________________________________________________________
Dear_______________________________________:
[Why you are writing]
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
~ត្ពៅទំពរ័ បនទប់~
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
51
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៤ «លិខិតអម/លិខិតេ្នើ្ុាំការងារ»
[What you have to offer]
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
[What to expect next]
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Sincerely,
[Your signature]
Your name
Enc. Resume
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
52
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៤ «លិខិតអម/លិខិតេ្នើ្ុាំការងារ»
 េំរូលខ្
ិ ត្
ិ អ្ម
# 106E1, St. Preah Sihanouk
Sangkat Boeung Keng Kong 1
Chamkarmon, Phnom Penh
Tel: 092 476 xxx
[email protected]
July 26, 2015
Ms. Chum Davy
Clearview Computer Supply
No. , St. , Sangkat xxx
Khan xxx, Phnom Penh
Re: Entry-Level Marketing Coordinator
Dear Ms. Chum Davy:
What type of employee is Clearview Computer Supply looking for? According to your Web site, you need a hard
working, creative individual who has the ability, determination, and motivation to help recruit students at area
schools, develop relationship, and coordinate marketing events. I am confident that I fit your criteria and would
make a positive impact as the marketing coordinator for your successful company. After exploring the company
Web site and reading various news articles, I believe my business expertise and real-world experience make me
an ideal match for your company.
You Want An Individual With:
 Good organizational skills with the ability
to handle numerous details
 Marketing and sales knowledge
 Excellent interpersonal, verbal
communication, and presentation skills
 A strong work ethic
 International exposure
I Have:
 Coordinated the largest fund-raiser for the Chamber of
Commerce by organizing the event in its entirety,
communicating with over 100 business professionals and
implementing more efficient business procedures.
 Conducted extensive marketing research for the Human
Resources Department at Phnom Penh University.
 Develop a comprehensive Marketing Plan for the private
company.
 Served as Peer Advisor and led discussions and taught 15
classes for 20 freshman students.
 Earned 3.9/4.0 GPA toward a Bachelor of Science degree
with a double major in Business Management and
Marketing.
 Developed cultural insight and international awareness
while studying International Business abroad in Tokyo,
Japan.
As my resume indicates, my solid educational background and professional business experience will help
Clearview Computer Supply continue to provide services for individuals, schools, and business worldwide. I am
confident that my ingenuity, ambition, and focus along with my enthusiastic, outgoing personality match the
qualities you are seeking in a Marketing Coordinator. I will call your office in mid-August to answer any
questions you may have concerning my qualifications. Thank you for you time.
Sincerely,
Chandra Sophea
Enclosure: Resume
Note: Style and format of the Cover Letter sample partly adopted and inpired by Extreme Resume Makeover, by Cindy Kenkel
(2007)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
53
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
Tep Muni
ជាំពូកទី៤ «លិខិតអម/លិខិតេ្នើ្ុាំការងារ»
No. 56B, St. Pasteur, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh,
095 888 xxx  [email protected]
March 25, 2014
Mr. Mun Amridh
Manager Human Resources
ModernTech Services, Co Ltd.
89, Monivong, Phnom Penh
Re: Job Annoucement for Electronics Technician
Dear Mr. Mun Amridh:
It is with great interest that I respond to your advertisement for an Electronics Technician. I believe
that both my experience and skills are a perfect match for the position, and I would appreciate your
careful consideration of my credentials as presented below and in my attached resume.
As my resume indicates, I have 8 years of concrete experience as a service and repair technician.
Over the course of my career, I have consistently proven my ability to provide outstanding customer
service and solve the most difficult of technical issues.
I have been recognized by past employers for the following personal strengths, and it is these same
qualities and results that I would bring as a technician with ModernTech Services:
 Outstanding technical proficiency and expertise
 Proven ability and perseverance to solve the toughest technical issues
 Highest level of customer service and client relations
 Friendly, punctual, and willing to take extra steps to ensure sustomer satisfaction
I am very excited about this position and would appreciate the opportunity to meet and discuss my
qualifications. Thank you for your consideration, and I look forward to hearing from you soon.
Sincerely,
Tep Muni
Resume enclosed
Note: Style and format of the Cover Letter sample partly adopted and inpired by Cover Letter Magic, by Wendy S. Enelow
and Louis M. Kursmark, (2004)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
54
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
Sok Theary
ជាំពូកទី៤ «លិខិតអម/លិខិតេ្នើ្ុាំការងារ»
No. 24A, Kampuchea Krom Blvd., Sangkat Psa Depo II
[email protected]  (855) 12 635 xxx
April 14, 2015
Vireak Rithy
Manager, Raffles RiverFront Hotel
No. 78, St. Sisowath, Tonlebasac
Phnom Penh
Dear Mr. Vireak:
I am looking to enter into the hotel business with long-term goal of
management. I am fowarding my resume to you with the hope that may
have an opening on your staff.
I recently received a Certificarte in Hotel Management from
International School of Business in Australia. I also completed an
internship at the Cambodiana Hotel, assessing the Food and Beverage
Manager with all aspect of the business.
My previous work experience includes management of my own cookware
business and employment as a travel consultant. In each of this
positions my supervisors and business associates have praised me for
being reliable, hard working, and competent. I feel that these
positions have also helped me fine-tune my management, costumer
service, and computer skills.
Thank you for taking your time to review my qualifications. I am
available at your convenience if you wish to schedule and interview.
Sincerely,
Sok Theary
Note: Style and format of the Cover Letter sample partly adopted and inpired by Resume for College Students and
Recent Graduates, (2005)
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
55
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ»
ជំពូកទី ៥
ការ្ម្ភា្ការងារ
 តត្កា
ើ រសមាាសការងារជាអ្វ?
ើ
៙សម្នភសការងារគឺោការជួបជដជក្សោនពោយផ្ទទល់មុខ្រវាងអ្នក្ស
ដសវងរក្សការងារ និងនិពយជក្សឬដផនក្សធនធានមនុសសរបស់រក្សុមេ៊ុន។ ការ
ជួបពនះគក្ស
ន ណងសាក្សសួ រព័ត្ម្ន
៌ នបដនថម ឬពសចក្សតប
ឺ ុ ងបំ
ី ជ ក្ស់អ្ំពីពបក្សខជន
ដសវងរក្សការងារពលើចំណុចមួយចំនន
ួ ពដើមបោ
ី រំ ទដល់ ការសពរមចចិត្ត
ពរជស
ឬមន
ពេយ
ើ ពរស
ើ ពរស
ើ
ិ ពរជស
ើ
ើ លទធផលចុងពរកាយគកា
ឺ ររពមពរពៀង
ចុះក្សច
ច នាការងារោមួយោន។ ោទូពៅ ការោក្ស់
ិ ស
ក្សយដសវងរក្សការងារ
សរម្នប់មុខ្ត្ំដណងមួយដត្ងម្ននពបក្សខជនពរចើននក្ស់ចាប់អារមមណ៍ឬចូល
រួមរបក្សួត្របដជង។
យ៉ងពនះក្សតីអ្ក្ស
ន ពធវស
ើ ម្នភសមន
ិ អាចជួបមុខ្មនុសសទំងអ្ស់ ពនះបានរគប់ោនពទ
ពរជើសពរសសរម្នំ
ងដត្អ្នក្សដដលម្ននសមត្ថភាព ឬបទពិពសាធន៍
ើ
ការពិត្
ពទះបីមុនពពលជួបោមួយពបក្សខជន
គរឺ ត្ូវ
ក្ស់ពន
័ ពធ ដើមបណ្ត
ត្់ជប
ួ ជដជក្សោនបនតពទៀត្។
ី
អ្នក្សពធវើសម្នភសម្ននឯក្សសារបីឬបួនរបពភទពៅក្សនុងម្ដរួចោ
ពរសចពដើមបស
ជន ម្ននដូចោៈ ឯក្សសារពព
ី ពរមចចិត្ពត រជើសពរសពបក្សខ
ើ
ិ ណ៌នអ្ំពីលក្សខខ្ណឌនិងការទទួលខ្ុ ស
រត្ូវក្សនុងការងារ, ត្រមូវការជំនញោក្ស់លាក្ស់ពីពបក្សខជនសរម្នប់បំពពញការងារ, របវត្ិរត ូប និងលិខ្ិត្អ្មរបស់
ពបក្សខជន ោពដម
ើ ។
 ទរមង់ ឬវ ិ្ទើ នការសមាាសការងារ
ការសម្នភសការងារអាចរត្ូវបានពរៀបចំព
ង
ិ ពី ផសងៗ អារស័ យត្តមរបពភទការងារ ឬ
ើ ត្តមទរមង់ឬវធ
រក្សុមេ៊ុ ន/សេរោស។ ក្សនុងចំពណ្តមពនះការសម្នភសម្ននក្ស់ទល់ម្ននក្ស់(អ្នក្សសម្នភសម្ននក្ស់និងពបក្សខជនម្ននក្ស់)គឺោ
វធ
ិ ដី ដលរត្ូវបានពរបរើ បាស់ ោញឹក្សញាប់។ ក្សនុងក្សរណីពនះ អ្នក្សសម្នភសពរចន
ើ ដត្ោរបធានដផនក្សធនធានមនុសស
ឬរបធានរគប់រគងដផនក្សដដលពបក្សខជនរត្ូវចូលបំពពញការងារ។
ព
ប៉ុដនតមន
ិ ស
ិ ដមនម្ននដត្វធ
ី ម្នភសមួយពនះពទ
លគឺម្ននរពបៀបម្នការសម្នភសការងារពផសងៗពទៀត្ដដលនឹងពលើក្សយក្សមបងាាញពៅដផនក្សខាងពរកាម៖
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
56
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ»
១. សម្ភាសការងារជាមួយគណៈកមមការ
ពបក្សខជនអាចរត្ូវបានពធវើសម្នភសពោយគណៈក្សមមការចរមុះមួយរក្សុមម្ននោនបីឬបួននក្ស់
ដដលោ
ត្ំណ្តងឲ្យរបធានរគប់រគងដផនក្ស, ត្ំណ្តងដផនក្សធនធានមនុសស, មស្រនតប
ិ
ី ពចចក្សពទស, នង
ិ ត្ំណ្តងដផនក្សចត្
ិ តវទា
ោពដើម។ វធ
ច ម្នភសផលូវការោងការសម្នភសម្ននក្ស់ត្ទល់។ របសិន អ្នក្សដឹងថា
ិ ីពនះពរចើនម្ននលក្សខណៈោក្សិចស
ការសម្នភសរត្ូវបានពរៀបចំក្សុ ងទរមង់
ន
ដបបពនះ
គួរដត្ពាយមសាក្សសួ ររក្សព្មះគណៈក្សមមការពដម
ើ បដ
ឹ ថា
ី ង
ពួក្សពគោនរណ្តខ្លះ
ោរបពយជន៍ងាយរសួលពរត្ៀមការពឆលយ
ើ ត្រមូវពៅ
ត្តមត្ួនទី និងពោលបំណងរបស់ គណៈក្សមមការនីមយ
ួ ៗ។ រត្ូវចងចាំថា
ក្សនុងបរបទពនះ
អ្នក្សមន
ិ
ិ ម្ននពពលពរចើនសរម្នប់ជដជក្សោមួយគណៈក្សមមការ
ពនះពទ
ដូពចនះរត្ូវពរជើសពរសចពមល
យ
ើ
ើ ឬឧទេរណ៍ឲ្យម្ននខ្លឹមសាររគប់
រោន់រត្ូវចំពៅនឹងការចង់ដឹងរបស់ សម្នជិក្សគណៈក្សមមការម្ននក្ស់ៗ
ពដើមប ី
បងាាញពភា
ី ពវាងម្វរបស់ អ្នក្សក្សនុងការពធវកា
ើ រោមួយមនុសសដដលពុំសាគល់ពី
មុនមក្ស ឬម្ននសាវត្ត, ឋានៈ និងត្ួនទីខ្ុសៗោន។
២. សម្ភាសបែែែណ្តាក់ពីម្ភក
ា ទ់ ៅម្ភាក់
រក្សុមេ៊ុន/សាថប័នខ្លះនឹងពរៀបចំការសម្នភសដបបបណ្ត
ត ក្ស់ពីអ្ក្ស
ន សម្នភសម្ននក្ស់ពៅអ្នក្សសម្នភសម្ននក្ស់ពទៀត្
ដដលម្ននសម្នសភាពអ្នក្សសម្នភសបីឬបួននក្ស់ ឧទេរណ៍ របធានរគប់រគងដផនក្ស, ត្ំណ្តងដផនក្សធនធាន
មនុសស នង
ិ មស្រនតីបពចចក្សពទស។ ក្សរណីពនះ ពបក្សខជនរត្ូវជួបសម្នភសត្ទល់ោមួយត្ំណ្តងម្ននក្ស់ៗពោយម្នន
ពពលនិងទីក្សដនលង (បនទប)់ ខ្ុសៗោន។ ចំណុចលអសរម្នប់ការសម្នភសដបបពនះគឺអាចទុ ក្សពពលឲ្យពបក្សខជន
បនធូរអារមមណ៍
នង
ិ សរម្នក្សបនតច
ិ មុនពពលចាប់ពផតើមជួបោមួយអ្នក្សសម្នភសម្ននក្ស់ពទៀត្។
ពបក្សខជនអាចម្ននឱកាសពចៀសវាងក្សំេុសខ្លះៗក្សនុងពពលសម្នភសោមួយអ្នក្សបនទប់ៗ។
អ្នក្សសម្នភសម្ននក្ស់ៗនឹងពិនិត្យពលើចំណុចពផសងៗោនពៅក្សនុងរបវត្តិត្រូប
សាក្សសួ រសំ ណួរដដដលៗពនះពទ។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
និង
បដនថមពលើពនះ
ប៉ុដនតរត្ូវចងចាំថា
ក្សយពសនើសុំការងារពោយមន
ិ
57
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ»
៣. សម្ភាសតាមទូរស័ពទ
ពពលខ្លះនិពយជក្សមន
ិ ចង់ចំណ្តយពពលពរៀបចំបញ្ជ ី ព្មះ
ទក្ស
ី ដនលងសរម្នប់ពបក្សខជនដដលរត្ូវចូលសម្នភស
សាក្សសួ រពបក្សខជនត្តមរយៈទូរស័ ព។
ទ
ដដលអ្នក្សរត្ូវពធវគ
ើ ម្ន
ឺ ន
និង
ដូពចនះវធ
ិ ល
ី អមា៉ងគកា
ឺ រ
ក្សរណីមា៉ងពទៀត្
របសិនការងារ
ក្ស់ពន
័ ោ
ធ មួយការពរបរើ បាស់ ទូរស័ ពពទ ៅពចញ
ឬ
ចូលពៅកាន់អ្ត្ិែិជនពរចើន ដូពចនះអ្នក្សសម្នភសម្ននបំណងចង់ដឹងពស
ី មត្ថ
ភាពឬជំនញរបស់ពបក្សខជនក្សនុងការទំនក្ស់ទំនងក្សិចចការត្តមរយៈទូរស័ព។
ទ
ជួនកាលអ្នក្សសម្នភសអាចផតល់ពត្
័ ម្ន
៌ នោមុនពកា
ួ ត្តមទូរស័ ពទ
ី រណ្តត្់ជប
ឬក្ស៏មន
ិ ម្ននរបាប់ដំណឹងោមុនពនះពទ។
៤. សម្ភាសទៅទរៅការិយាល័យ
ការសម្នភសដបបពនះពរចន
ើ ដត្ពធវពើ ៅក្សដនលងញា
ុ ំអាហារក្សនុងពភាជនីយោាន
អាហារម្ែងរត្ង់ឬអាហារលាងច។
ពេត្ុផលមួយចំនន
ួ សរម្នប់ជប
ួ សម្នភសខាងពរៅគឺ
ឬហាងកាពេវសរម្នប់
ពចៀសវាងការរ ំខាន
ពោយបរយកាសការ
យល័
យ ឬការយល័
យត្ូ ចចពងអៀត្មន
ួ សម្នភស ោ
ិ
ិ
ិ
ិ ម្ននក្សដនលងរគប់រោន់សរម្នប់ជប
ពដើម។ ជួនកាល ការងារដដលរត្ូវបំពពញអាចត្រមូវឲ្យជួបោមួយអ្ត្ិែិជន និងទំនក្ស់ទំនងក្សិចកា
ច រពៅខាង
ពរៅពរចើន
ដូពចនះពនះោឱកាសសរម្នប់បងាាញពីភាពទក្ស់ទញរបស់ អ្ក្ស
ន
ពៅក្សនុងទសា
ី ធារណៈផងដដរ។ គួរចងចាំថាក្សនុងក្សរណីសម្នភសដបបពនះ អ្នក្ស
រត្ូវរបយ័ត្រន បដយង
ឬពចៀសវាងពៅមាូបណ្តដដលពិបាក្សញា
ំ ពពក្សដូច
ុ ំខាលង
ោ ពរគឿងសមុទទ (កាតម ឬបងកង) ពពី រ
ះោការនំឲ្យរ ំខានដល់ក្សិចជ
ច ដជក្សោន
ឬការសាក្សសួ រពអ្
ន សម្នភស។ មា៉ងពទៀត្ ពបក្សខជនរត្ូវពចៀសវាងោោច់
ី ក្ស
ខាត្ការទទួលទនពរគឿងរសវងរគប់
របពភទ ពទះបីោអ្នក្សសម្នភសបរពភាគ
ឹ
ិ
ឬក្ស៏ទទូចឲ្យអ្នក្សញា
ុ ំក្សព៏ ោយ ពីពរ
ះនំឲ្យរ ំខានដល់ការពផ្ទតត្អារមមណ៍ ឬ
ពលចពចញនូវឥរយបែម
ន
ិ
ិ សមគួរពផសងៗ។
៥. សម្ភាសទៅរគឹឹះស្ថានសិកសា
ក្សរណីនពិ យជក្សពធវកា
គល
គ ិ ក្សពៅដល់រគះឹ សាថនសិក្សានង
ើ ពរសបុ
ើ ររបកាសពរជស
ើ
ឹ ម្ននការពរៀបចំផតល់
នូវឱកាសសរម្នប់សម្នភសពោយផ្ទទល់។
ក្សនុងសាថនភាពដបបពនះ និពយជក្សអាចមន
ិ ម្ននពពលពវលាពរចើន
សរម្នប់ជប
ួ សម្នភសពនះពទ ពោយសារម្ននពបក្សខជនពៅរង់ចាពំ រចើន ឬក្ស៏ពនះោក្សរណីសម្នភសជរមុះដំណ្តក្ស់
កាលទម
ួ ពដើមបស
ី យ
ី រម្នំងរក្សពបក្សខជន។ ពោយសារអ្នក្សម្ននពពលខ្លរី ត្ឹមដត្បឬ
ី របាំនទស
ី រម្នប់ពឆលយ
ើ សំ ណួរ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
58
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ»
ដូពចនះគួរដត្ពរត្ៀមខ្លួនត្តមរយៈការសិក្សាពរី ក្សុមេ៊ុ នោ
មុនពដើមបស
ី រម្នំងចពមលយ
ើ ឲ្យរត្ូវចំពោលពៅ។
រក្សុមេ៊ុន
គួរចាំថា
ឬសេរោសដដលពរជើសពរសបុ
គល
គ ិ ក្សដល់
ើ
រគះឹ សាថនសិក្សាទំនងោរត្ូវការចំនន
ួ បុគល
គ ិ ក្សពរចើនពដម
ើ បី
បំពពញមុខ្ត្ំដណង ប៉ុដនតមន
ជនបាន
ិ អាចពរជើសពរសពបក្សខ
ើ
ភាលមៗពនះពទ
គឺពរចើនដត្ផតល់ឱកាសសម្នភសពលើក្សទីពីរ
នពពលពរកាយសរម្នប់ពបក្សខជនដដលរត្ូវបានពិនត្
ិ យព
ញ
ំ ។
ើ ម្ននសកាតនុពលឬភាពរបក្សួត្របដជងខាលង
៦. សម្ភាសកនុងពិព័រណ៍ការងារ
ពៅពពលម្ននពិពរ័ ណ៍ការងារ
និពយជក្សអាចទទួល
ក្សយពសនើសុំការងារ
និងផតល់ឱកាសសម្នភស
បឋមដល់ពបក្សខជនផងដដរ។ ក្សរណីពនះរសពដៀងោននង
ឹ ការសម្នភសពៅរគះឹ សាថនសិក្សាដដរ ប៉ុដនតអាចម្នន
រក្សុមេ៊ុនពរចើនចូលរួមពរជើសពរស។
ពេត្ុពនះពបក្សខជនក្ស៏ម្ននជពរមស
ើ
ើ ពរចើនក្សនុងការោក្ស់
ក្សយនិងសម្នភសផង
ដដរ។ ោក្ស់ដសតង ទភា
ី ន ក្ស់ងារោត្ម
ិ ុខ្របរ នង
ិ ការងារដត្ងបានពរៀបចំពិពរ័ ណ៍ការងារោពរៀងរាល់ឆ្ងនពំ ៅអ្ំ
ុង
ពពលមុនោច់ឆ្ងនន
ំ ម
ួ ៗ ពដើមបប
៏ យរសួលសរម្នប់នពិ យជក្ស នង
ី យ
ី ងកការជួបជុំដងា
ិ អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវ។
ើ
ក្សនុងឱកាសពនះ
រក្សុមេ៊ុ ន/សេរោសដត្ងទទួល
ក្សយពសនើសុំការងារ
និងផតល់ការសម្នភសភាលមៗពៅនង
ឹ
ក្សដនលងផ្ទទល់ដត្មតង។ ចំណុចគួរចងចាំ ពបក្សខជនអាចមន
ពោយ
ិ ម្ននពពលពរចន
ើ សរម្នប់ពរត្ៀមខ្លួនឬចពមលយ
ើ
ពេត្ុថាការសម្នភសរត្ូវបានផតល់ជូនភាលមៗពៅពពលចូល
ទសសនពិពរ័ ណ៍និងោក្ស់
ក្សយសុ ំ ការងារ។ ពេត្ុពនះ មុន
ចូលទសសនពព
៌ នឲ្យដឹងថា
ិ រ័ ណ៍ អ្នក្សរត្ូវសាក្សសួ រព័ត្ម្ន
រក្សុមេ៊ុ នណ្តខ្លះដដលម្ននត្រមូវការពរជើសពរសបុ
គល
គ ិ ក្ស
ើ
ពេយ
ើ ដដលអ្នក្សចង់ពធវកា
ើ រោមួយ។ បនទប់មក្សរត្ូវពរត្ៀម
ព័ត្ម្ន
៌ នចាំបាច់ននរួចោពរសច
ពចៀសវាងទទួលបាន
ឱកាស ប៉ុដនតមន
ិ បានពឆលើយសំ ណួរឲ្យលអនិងដពណតើមបាន
ឱកាសការងារ។
៧. សម្ភាសបែែករណីសិកសាជាក់បសែង
ក្សិចស
ច ម្នភសខ្លះត្រមូវឲ្យពបក្សខជនពោះរសាយនូវបញ្ហាោក្ស់ដសតងដដលពក្សើត្ម្ននសរម្នប់វស័
ិ យ ឬការ
ងារដដលរត្ូវបំពពញ ដូចោវស័
ិ យេិរញ្ដ វត្ថុ, និងធុរក្សិចច ោពដើម។ ក្សរណីពនះ អ្នក្សសម្នភសចង់ដសវងយល់ ពី
ជំនញក្សនុងការពោះរសាយបញ្ហា, ការគត្
នង
ច រ
ិ
ិ ដបបវភាគ
ិ ការពរៀបចំពសណ្តរយ៉
ី ូ សរម្នប់ពោះរសាយក្សច
ិ កា
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
59
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ»
ោពដម
ន សម្នភស
ើ ។ ចំណុចគួរចងចាំគឺ រត្ូវពាយមសាតប់នូវចំពណ្តទ ឬការដណនំឲ្យបានចាស់ លាស់ ពអ្
ី ក្ស
ពចៀសវាងពោះរសាយបញ្ហាដដលោមនមូលោានអ្ំណះអ្ំណ្តងោក្ស់ដសតងសមរសបត្តមរបពភទការងារ។
៨. សម្ភាសតាមរយៈវីទេអូ
ក្សរណីការងារសថិត្ពៅឆ្ងងយឬពរៅរបពទស
និពយជក្សអាចពរៀបចំ
ការណ្តត្់ជប
ួ ត្តមរយៈរបព័នធអ្ពុី ធរើ ណិត្ពោយពរបរើ ូបភាពោវពដអ្ូ
ី
សំ ព
នង
ិ
ង។ ពបក្សខជនរត្ូវចាត្់ទុក្សថាការសម្នភសដបបពនះគពឺ របៀបដូចោជួប
មុខ្ផ្ទទល់ោមួយនិពយជក្សដូពចានះដដរ។
ដូពចនះរត្ូវពរៀបចំកាពមរា៉ ឲ្យព
ើញ
ដផនក្សមុខ្, សាម និងត្ុអ្ងគុយ ពដម
យ
ើ បប
ី ងាាញពីឥរយបែពពលន
ិ
ិ យ។ រត្ូវ
ដត្ពរបើសពមលៀក្សបំ
ដដរ។
ក្ស់
និងការពរៀបចំខ្ួ នដូ
ល ចជួបសម្នភសផ្ទទល់មុខ្ដូពចានះ
ពចៀសវាងការរ ំខានពោយសំ ព
ង
ឬសក្សមមភាពពផសងៗពៅខាង
ពរកាយខ្នង។ បដនថមពលើពនះ អ្នក្សរត្ូវសាក្សលបងឲ្យចាស់ ក្សុ ងច
ន ត្
ត ឧបក្សរណ៍ពអ្
ិ ថា
ការពោយមន
ិ ម្ននការរអាក្ស់រអ្ួលពនះព
ើយ។
ក្ស
ិ រត្ូនក្ស
ិ ទំងអ្ស់ ដំពណើរ
 ការតរៀបចំមុនតពលសមាាស
ឱកាសដដលរត្ូវបានអ្ពញ្ជ ើ ញឲ្យចូលសម្នភសការងារគឺម្ននត្ម្មលបំផុត្
និងោការរបក្សួត្របដជងដ៏
ក្សយោពរចន
ើ នក្ស់។ ម្ននន័យថា អ្នក្សបានឆលងកាត្់ដំណ្តក្ស់កាលលំ បាក្សៗ
ខាលង
ំ កាលក្សនុងចំពណ្តមពបក្សខជនោក្ស់
គិត្ត្តំងពីការដសវងរក្សរបភពការងារ, ការវាយត្ម្មលអ្ំពីជពរមស
ើ ការងារ, ការពរៀបចំរបវត្តិរូប និង
ក្សយពសនើសុំ
នពិ យជក្សឲ្យពជឿោក្ស់នង
បអ្នក្សោពបក្សខជនជ័យលាភស
ិ សពរមចពរជើសពរសយក្សរូ
ើ
ី រម្នប់ការងារ។
ពេត្ុពនះ
ការងារ
ោពដម
ើ ។
ឥ
ិ ត
ូ វពនះអ្នក្សរត្ូវរបក្សួត្របដជងោមួយដំណ្តក្ស់កាលដ៏សំខាន់បំផុត្ក្សនុងការទញចត្
ចាំបាច់រត្ូវដត្ពរត្ៀមខ្លួនឲ្យសមរមយោមុនពដើមបដ
ី ពណតើមយក្សជ័យជមនះពៅពពលសម្នភស។
ពោយ
ពទះបីសម្នភសការងារោដំណ្តក្ស់កាលបងាាញលទធផលផ្ទតច់រព័រត្ក្ស៏
ពត្ើគរួ ពរត្ៀមខ្លួនដបបណ្ត?
ប៉ុដនតក្សព
៏ បា
ិ ោ
ិ ក្សនង
ឹ ក្សំណត្់ថាគួរពរត្ៀមខ្លួនត្តមវធ
ី ក្ស់លាក្ស់ណ្តមួយណ្តស់
គអា
ឺ រស័ យពៅត្តម
របពភទម្នការសម្នភស, របពភទការងារ, ត្រមូវការពន
ី ិពយជក្ស, និងលក្សខខ្ណឌពផសងៗពទៀត្។ ប៉ុដនត ក្សនុងសាថន
ភាពទូពៅ អ្នក្សរត្ូវពិចារណ្តឲ្យបានលអិត្លអនថា
់
ការសម្នភសការងារគឺពរបៀបបាននឹងការវន
ិ ិពយគសរម្នប់
អាជព
ី នពពលអ្នគត្ សមដូច
ក្សយថា «ការបរាជ័យពោយមិនបានពរៀបចំ បនទប់មក្សពរត្ៀមចំសរម្នប់ការ
បរាជ័យ»។ ចំណុចសំ ខាន់បំផុត្គឺ «ការរគប់រគងឱកាស» ពីពរ ះសម្នភសការងារមន
ិ ម្ននឱកាសោពលើក្ស
ទីពីរពនះពទ។
ខាងពរកាមពនះោគនលឹះសំ ខាន់ៗមួយចំនួនសរម្នប់ការពរត្ៀមខ្លួនចូ លសម្នភសការងារ៖
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
60
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ»
១. ការក្រប់ក្រងមពលមវលា
ពពលពវលាគោ
ឺ ម្នសរបាក្ស់។
របសិនអ្នក្សមន
ិ បានពរត្ៀមពពលពវលាសរម្នប់ពៅ
ដល់ក្សដនលងសម្នភសបានទន់ពពលពនះពទ
ឱកាស។
គម្ន
ឺ នន័យពសនើនង
ឹ ការពបាះបង់
ដូពចនះពពលដឹងពីក្សដនលងដដលរត្ូវចូ លសម្នភសភាលម
អ្នក្សរត្ូវគិត្ពី
ចម្នងយផលូវ, រយៈពពលពធវើដំពណើរ, មពធាបាយ, ផលូវណ្តខ្លះ, នង
ិ ការរ ំខានពោយ
បញ្ហាចរាចរ ោពដើម។
២. ការមសែៀរពារ់
ការពរៀបចំខ្ួ នបានរត្
ល
ឹមរត្ូវត្តមក្សបនខា
ួ ន ត្ក្សនុងការងារ
អាចចាត្់ោការទទួលបានពន
ទ មយ
ួ រួចោ
ិ ុ លអ
ពរសចត្តមរយៈការវាយត្ម្មលរបស់អ្ក្ស
ន សម្នភស។ រត្ូវចាំថា សម្នភសការងារគឺោការជួបរបជុំោលក្សខណៈផលូវ
ការរវាងអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ នង
ិ អ្នគត្និពយជក្ស ពោយរត្ូវដសវងយល់ ពស
ី មត្ថភាព នង
ិ ភាពសមរសប
ក្សនុងលក្សខខ្ណឌការងាររបស់ ោនពៅវញពៅមក្ស
ពដើមបអា
ិ
ី ចបំពពញការងារោអាជីពោមួយោន នង
ិ ្នដល់
ការចុះក្សិចស
ច នាការងារ។ ដូពចនះរត្ូវពរៀបចំខ្ួ នពដ
ល
ើមបទ
ី ក្ស់ទញការយល់ព
ើញរបស់ និពយជក្សថា អ្នក្សគឺោ
មនុសសដដលម្ននការទទួលខ្ុសរត្ូវខ្ពស់ នង
ំ ច់សរម្នប់រក្សុមេ៊ុ ន។ រត្ូវពចៀសវាងោោច់
ិ ោធនធានដ៏ចាបា
ខាត្ការពសលៀក្សពខាខ្ូវប៊យ ឬ
ដត្ពសលៀក្ស
ក្ស់អាវយត្
ឺ ។ ពទះបីោអ្នក្សចូ លសម្នភសសរម្នប់របពភទការងារអ្វីក្សព៏ ោយ រត្ូវ
ក្ស់ឲ្យបានសមរមយោនិច។
ច អ្នក្សរត្ូវដត្របាក្សដក្សនុងចិត្ថា
ត សពមលៀក្សបំ
ទក្ស់ទញការចាប់អារមមណ៍ោដំបូងពគបំផុត្ពស
ន សម្នភស សមដូច
ី ំ ណ្តក្ស់អ្ក្ស
ពចញពីអ្ំបូរម្នក្សុលសមពន
័ ធ។ ការចូលចិត្ត និងជំពនឿចិត្ច
ត ំព
ោន»។
ក្សយថា «មនុសសោត្គ
ិ ឺពក្សត្
ើ
ះមនុសសគឺអារស័ យពលើភន
ិ ភាគ និងភាសាដូច
មនុសសភាគពរចន
ប
ណ ះ
ិ
ើ ផតល់នូវចំណ្តប់អារមមណ៍ពលើក្សដំបូងបំផុត្ដត្ក្សនុងរយៈពពលប៉ុនមនវនទ
ី ុព៉ ណ្ត
ពពលជួបោនោពលើក្សដំបូង។ ចំណ្តប់អារមមណ៍ពផ្ទតត្ោសំ ខាន់ចំព
ពលើចំណុចពខ្ាយពៅពលើទឹក្សមុខ្,
សពមលៀក្សបំ
ក្ស់ដដលពរបើរបាស់ គឺសមលមម
សំ ព
ង,
ះមនុសសដដលបានជួបពលើក្សដំបូងគឺ ពៅ
ក្ស់, អាយុ, រូបរាង ឬភន
ិ ភាគ នង
ិ ក្សលិន
ពៅមុនពពលយក្សចិត្តទុក្សោក្ស់សាតប់អ្ក្ស
ន ពនះនិយ
យ។ ដូចពនះ ពយង
ើ ចាប់អារមមណ៍ចំព
ះអ្វីដដល
ទក្ស់ទញ, ភាពពជឿទុក្សចិត្,ត សីលធម៌នង
ិ គុណ
ត្ម្មល, សុ ខ្ភាព និការចូលចិត្ត ោពដើម។ ពេត្ុ
ពនះ ពទប
ើ ពគនយ
ិ យថា ចំណ្តប់អារមមណ៍ពលើក្ស
ដំបូង គស
ឺ ំ ខាន់រេូ ត្ដល់អាចពធវឲ្
ើ យម្ននការចង
ចាំោពរៀងរេូត្
និងក្ស៏អាចដក្ស់ោប់នូវការយល់
ខ្ុសដបបអ្វជជ
ិ ម្ននផងដដរ។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
61
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ»
ំ ូងបំផុត្ចំព ះ
ក្សនុងន័យពនះ ចង់បញ្ហជក្ស់របាប់ពបក្សខជនថា ការបពងកើត្ចំណ្តប់អារមមណ៍លអោពលើក្សដប
នពិ យជក្ស (អ្នក្សសម្នភស) គអា
ិ ម្នន។ ពេត្ុពនះ ពទះបីោ
ឺ ចបពងកើត្នូវដពំ ណើរការសម្នភសរបក្សបពោយភាពវជជ
ចូលសម្នភសការងារសរម្នប់មុខ្ត្ំដណងទបក្ស៏ពោយ អ្នក្សគួរដត្ពសលៀក្ស
ក្ស់ក្សុ ងឋានៈខ្ព
ន
ស់ោងពនះមួយ ឬពីរ
ក្សរមត្
ិ ។ ឧទេរណ៍ ពទះបោ
ី សម្នភសការងារក្សនុងមុខ្ត្ំដណងោអ្នក្សទទួលពឆលើយឆលងទូរស័ ពដទ ដលពធវកា
ើ រក្សនុង
បនទបប
់ ិទជិត្ដត្ម្ននក្ស់ឯង និងមន
ិ ជួបអ្ត្ិែិជនផ្ទទល់ ក្សព៏ ោយ ប៉ុដនតគួរដត្ពសលៀក្ស
រង់ចាទ
ំ ទួលពភញៀវពៅម្នត្់ទវររក្សុមេ៊ុនដូពចានះដដរ។
ក្ស់សាអត្ដូចោបុគគលិក្សដដល
របសិនពបើគិត្ពីសារសំ ខាន់ម្នការបពងកើត្ចំណ្តប់
វពម្ៀក ក់គរួ ពវ្ៀក ក់ៈ
 វពម្ៀក
ក់វគ្មាប់បុរវៈ
 អាវពណ៌ស ឬពណ៌រាល (ទផទលាត្ ឬឆនូត្លអិត្
 រក្សវា៉ ត្់ក្ស (ម៉ូត្តកលអិត្ៗ, ឆនូត្, ឬក្សាច់លំអ្លអិត្ៗ)
 អាវ្ំ (តបើមានកាន់ដត្របតសើរ)
វពម្ៀក
ក់វគ្មាប់នារើ 
អាវពណ៌រាលៗ (ទផទលាត្)

អាវ្ំ (ឈុត្ជាមួយសមពត្់ ឬតខ្) 
តខ្ ឬសំពត្់ដដលមន
ឬមិនខ្លតើ ពក្ស
ិ របរាង
ឹ

វពម្ៀក ក់គរួ ពចៀវវាងៈ
 ក្សុំតសលៀក្សពាក្ស់ពណ៌តឆើត្ឆាយេួសតេត្ុ ឬខ្ុសពើ្មមត្ត
 តចៀសវាងម៉ូត្ដបបទន់សម័យខ្លង
ំ តពក្ស
 តចៀសវាងទឹក្សអ្ប់ដដលមានក្សលិនខ្លង
ំ តពក្ស
 តចៀសវាងតរេឿងអ្លងាករេួសតេត្ុ
 តចៀសវាងសតមលៀក្សបំពាក្ស់ដដលមានរូបតកពណ៌តឆើត្ឆាយ
 តចៀសវាងបងាាញក្សដនលងដដលមានានមាក្ស់
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
62
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
អារមមណ៍ពលើក្សដំបូងរបស់ពបក្សខជនដសវងរក្សការងារចំព
ព
ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ»
ះអ្នក្សសម្នភសការងារ
ពោយពរបៀបពធៀបោភាគរយ
មបញ្ចូ លទំងសពមលៀក្សបំ
ើញថាៈ ចំណ្តប់អារមមណ៍ដដលដផអក្សពលើរូបរាងខាងពរៅ និងឥរយបែរួ
ិ
ក្ស់, ឫក្ស
របម្នណោ ៥៥ ភាគរយ។ ចំដណក្ស ៣៨ ភាគរយពទៀត្ពផ្ទតត្ពលើការនិយយសតី រួមទំងសំ ព
ងធងនឬ
់
រ (ពដរើ ឈរ អ្ងគុយ), ការពរបរើ បាស់ ភាសាកាយវការ,
នង
ិ
ិ ការពរបរើ បាស់ ទក្ស
ឹ មុខ្... រត្ូវបានឲ្យត្ម្មល
រសាល, និយយចាស់ លាស់ និងការពលើក្សោក្ស់សំព
ងោពដើម។ ោចុងពរកាយ
របាស់សរម្នប់របារស័ យទក្ស់ទង ម្ននត្ម្មលរត្ឹមដត្ ៧ភាគរយប៉ុពណ្ត
ណ ះ។
ក្សយពពចន៍ដដលពរបើ
៣. វត្ថន្ដលរួ
រយរជាប់ខនមពលសមា
ែួ
ាស
ុ
ឯក្សសារឬវត្ថុដដលរត្ូវយក្សពៅោមួយពពលសម្នភសការងារ
គអា
ឺ រស័ យពលើរបពភទការងារនង
ិ
លក្សខខ្ណឌត្រមូវពីខាងនិពយជក្ស។ ឧទេរណ៍ ទរមង់សម្នភសខ្លះត្រមូវឲ្យបងាាញសានម្ដ ឬសមទ
ធ លដូ ចោ
ិ ផ
ឯក្សសារ, រូបភាព, សំ ណ្តក្សគំរូ ។ល។ សរម្នប់លក្សខខ្ណឌទូពៅ ពបក្សខជនគួរពរត្ៀមនិងយក្សពៅោមួយនូវ
សម្នភរ ឬឯក្សសារមួយចំនួនដូចោ៖
ក្ារងារៈ
់ ្ួនងេលចូលសមភាស
ក្ជាបខ
រ
គួ
ែល
ារដ
ស
ឯក្
ង
និ
រ
ា
មភ
ស
ង ។ល។
ិ តលខ្ទំ ក្ស់ទំន
, ទក្ស
ើ ដនលង នង
តវលា
ពល
ត
ព
ក្ស់
ជ
ើ
ញ្ហ
នប
មា
សមាាសការងារដដល
ិ ក្សនុង
មានលមអត្
ិ អ្តញ្ជើញឲ្យចូល
 លខ្
ិ ត្
រ ឬលក្សខខ្ណឌតផសងៗដដល
ា
ល
ម
ខ្
់
ល
ឹ
ងដ
ោ
ត
ប់
ើ រមា
ិ (តរបស
ើ បុេគលក្ស
តើ កា
ើ រតរជើសតរស
 របកាសព័ត្៌មានសព
ិ អ្មក្ស៏
ិ ត្
ិ លខ្
របកាសព័ត្៌មាន)។
ក្សរណើតនះរបវត្រតិ ូប នង
ៗ
សង
តផ
ង
នល
ក្សដ
រតៅ
រងា
កា
ក្សាន ក្ស់ពាក្សយសុំ
ិ អ្ម (ទំនងជាអ្ន
រត្ូវេត្ចមលងទុក្សមួយ
ិ ត្
ិ លខ្
 របវត្រតិ ូប នង
រតនះតៅនិតោជក្ស អ្នក្ស
ក្សា
ញ
ឯ
ើ
តផ
ល
តព
ន
មុ
ះ
ចន
ត
ំ ត ះដដរ។ ដូ
រងារទង
ិ ដដល
ំ នូវចំណុចលមអត្
លចភាលង
ើ ចាប់ត្រមូវត្តមកា
មានតរចន
ការងារ។ តចៀសវាងការតភ
ស
ា
មា
ស
ល
ចូ
ពល
ងត
ើ ុក្សជាសំតៅតោ
ើ តដើមបទ
ចាប់រាល់ៗតលក្ស
តោជក្សាក្សសួរ)។
ើ រួចតៅតពលនិ
ិ ត
រតពញចត្
ិ អាចតឆលយ
ើ មន
វាក្សមមដដលទទួលានកា
អ្នក្សានសរតសរ តេយ
ស
ត
់
ល
ត
រផ
នកា
ពទ
ភា
ក្សខ
ដូចជាៈ ឯក្សារស ើ
ើ ុន (របសិនមាន)
ិ ធផលពម
ើ ុន, ការោរំ ទឬ
 ានទដ ឬសមទ
ជាេជ័យក្សនុងការងារពម
ពត
ភា
ព
ះ
ខ្ល
៍
ើ
រណ
េ
ឧទ
ះល ដដលអ្នក្សានសរតសរ,
ិ ន, រាយការណ៍េនឹ
ពអ្
ិ ជ
ក្សានតរៀបចំ ។ល។
ើ ត្េ
ឹ តិការណ៍ដដលអ្ន
ឯក្សាររពត្
នង
,
ិ
ាយ
ផ
ពវ
ផស
ញ
ត
ណា
ើ ំណុច
ថ ប័នតលច
ើ ហ្វជន ឬប
តលក្ស
ើ សរតសើរពម
ាវរជាវពរើ ក្សុមេ៊ុនឬា
ារ
ក្ស
រស
កា
វ
ិ
ត្
វ
ូ
រត្
ើ
ក្ស
អ្ន
សមាាស
ឬាថប័ន (មុនតពលចូ ល
រាយការណ៍, ទដ
 ព័ត្៌មានពរើ ក្សុមេ៊ុន
, សមទ
ិ ធផល, វឌឍនភាព,
ងៗ
មប
រច
រងា
ពកា
ភា
ម
ក្សម
សតងខប, ចក្សុ វខ ិស័យ, ស
យត្ទមលអ្ំពើ
មួយចំនួន ដូចជា ាវត្ត
ងានល អ និតោជក្សអាចវា
ឆល
ល
យ
តឆ
ង
ន
ើ
ៀម
ិ
រត្
នត
ា
ិ
។ របសន
ន ពលអ្ េត្ ជាតដើម
ិ ដផនការក្សុ ងត
េូសេការ នង
។
បក្សខជនចំតពាះការងារ)
ិ តទុក្ស ក្ស់របស់ត
ការយក្សចត្
ិ ប៊ិច ឬតមមទដ។
ឺ
 រក្ស សសំតៅ នង
ើ រយត្
ើ ដនលង, រាប់ពកា
ក្សសួររក្សទក្ស
មប ា
តដើ
ើ
តៅ
វ
ូ
រត្
ណ
ក្សរ
ើ
ន
ងា
ន
ំ
ទ
ក្ស់
ំ
ចទ
អា
 ទូរស័ពទដដល
ងៗជាយថ្នតេត្ុ។
ឬតេត្ុការណ៍ប ទ ន់តផស
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
63
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៥ «ការ្ាា្ការងារ»
 ការតរៀបចំមុនតពលសមាាស
លំ េូរ ឬលំ នម្ំ នការសម្នភសការងារហាក្ស់មន
ិ សូ វម្ននភាពខ្ុសោនពនះពទ ពទះោរបពភទការងារអ្វី
ក្ស៏ពោយ។ ខាងពរកាមពនះោលំ េូរម្នការសម្នភសដដលអ្នក្សសម្នភសពរចើនដត្អ្នុ វត្តពៅរគប់កាលៈពទសៈ៖
ត នុងងេលសម
អនុវតក្
ល
ដែ
ាេ
ភ្
ម
ម
ក្
ស
លំហូរនន
ភាសក្ារងារ
ពរើ ឬ
ចចំណាយតពល
ះអា
ន
រត
ំ
ណ
ត
ើ
ដ
សមាាស។
តិ ោជក្ស ឬអ្នក្ស
៍ ពន
ន
ើ
ម
េ
វ
រា
កា
ត ត យ
ម
1. ការចប់តផើ
ម ៍។
ួ អារមណ
នសរមល
ជ
ខ
ក្ស
ប
យត
ឲ្
ល
់រូបដូចោន
ើ ុក្សតព
ន់តបក្សខជនរេប
បើ ទតើ ដើមបទ
កា
តៅ
រ
ួ
ស
ក្ស
ំ ួន ដដលា
ចន
/ាថប័ន..
ំ ួ រទូតៅមួយ
សណ
យ
ត
រ
ួ
រងារពរើ ក្សុមេ៊ុន
ស
កា
ំ
ុ
ក្ស
យស
ា
ក្ស
ត
ម
ើ
ផ
ពា
់
ត
់
ក្ស
ប
្ន៍
2. ច
ល , ឬបទពតិ ា
ំ ួន
ខ្
ដណ
ន
ខ
ជ
ក្ស
ប
យត
ិ អ្ម
ឲ្
ិ ត្
ងលខ្
ដូចជា៖ សូម
វត្រតិ ូបសតងខប និ
រប
ម
ត្ត
ង
តោ
បក្សខជនត យ
ួ រជាក្ស់លាក្ស់ពតើ
ំ
ណ
ស
ជា
េ
ឺ
ក្ស
បបតនះ
3. ប ទ ប់ម
សភាពប ទ ន់ដ
ន
ង
ម
ក្ស
ើ
រេ
រងា
ុ
កា
វ រក្ស
វ នក្សដសង
ននោ
ិ យ
អ្អ្
ដូចជា៖ តេត្ុ ើ
ុ ចខ្ះល ៗដដលា
ណ
ំ
ច
តៅ
ម
ើ
តដ
លរត្ ប់ា
ក្សសរួ តដញត
រា
កា
ជា
ច
អា
4. ប ទ ប់មក្ស
ប់មក្ស
។
ការ...)។ ប ទ
វ
ូ
រម
រួចតេើយក្ស៏មាន
ត្
,
ឌ
ណ
ខ
ខ្
ការងារ (លក្ស
នយល់បញ្ហជក្ស់ពើ
ព
ច
អា
ស
ៗ។
ា
មា
ន ស
អ្ក្ស
ើ មៃល់តផសង
ញ្ហជក្ស់ពច
ប
ប
ម
5. ចុងតរកាយ
ើ
ដើ
ត
់
ប
ត្
រួ សំណួររ
ត្ឲ្យតបក្សខជនស
តេអាចអ្នុញ្ហដ
ំ ូក្សទើ
 សរុបតសចក្សតជ
ើ ព
៙េេ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
64
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
ជំពូកទី ៦
្ំណួរស្ែលនិយម្ួរតៅតពល្ម្ភា្ការងារ
 ារសំខ្ន់ទនការតឆលយ
ើ សំណួរតៅតពលសមាាសការងារ
៙
ការសម្នភសការងារោដំណ្តក្ស់កាលមួយពៅពពលដសវងរការងារ។
អ្នក្សដសវងរក្សការងារម្ននឱ
កាសជួបផ្ទទល់ពដើមបពី ឆលើយពៅនឹងសំ ណួរឬពិភាក្សាអ្ំពីលទធភាពបំពពញការងារឲ្យោន។ ពេត្ុពនះ សំ ណួរ
ដដលពចាទសួ រពីសំណ្តក្ស់និពយជក្ស
ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសសម្ននសារសំ ខាន់បំផុត្
ពោយបាន
អ្នុញ្ហដត្ឲ្យពបក្សខជនដសវងរក្សការងារអាចពធវកា
ើ របក្សរសាយនូវចំណុចគនលះឹ ៗមួយចំនួនដូចោ
សមត្ថភាព,
ជំនញ, បទពិពសាធន៍ និងចំណ្តប់អារមមណ៍
ក្ស់ពន
័ កា
ធ រងារ។ លទធផលដដលអាច
ដសវងយល់ នង
័ រគប់រជុងពរោយគោ
ិ បក្សរសាយសំ ណួររបក្សបពោយអ្ត្ថនយ
ឺ សកាតនុ
ពលរបស់ពបក្សខជនោក្ស់
ក្សយសុ ំ ការងារក្សនុងការរបក្សួត្របដជងយក្សឱកាសការងារ។
ដូពចនះការដឹងពីរបពភទម្នសំ ណួរោមុនគឺោការពរត្ៀមខ្លួនដ៏សំខាន់បំផុត្ ពដើមបផ
ត ់
ី ល
នូវចពមលយ
ត ស
ើ ទំនុក្សចត្
ើ ពរស។
ើ ពពញពលញនង
ិ បពងកន
ិ ព
ី ំ ណ្តក្ស់នពិ យជក្សក្សនុងការពរជស
ើ
 របតភទសំណួរដដលនយ
ិ មសួរតពលសមាាសការងារ
១. សំ ួ រអំពីពត្
័ ៌ាមានផ្ទទល់ខន
ែួ
សូ មព្ព្
ល ក!
ិ ណ៌នអុំព្ខ
ី ួ នអន
ព័ត្ម្ន
៌ នពខ្
ល ក្សអាចម្ននពរចន
ា ពនង
ី ួ នអ្ន
ើ ទិដភា
ិ ដំណ្តក្ស់កាល។
របសិនពបើអ្នក្សមន
ិ ដឹងថារត្ូវចាប់ពផតើមពឆលើយពីចំណុចណ្តមួយ
ពទ សូ មសួ របញ្ហជក្ស់ពៅកាន់អ្ក្ស
ន សម្នភសវញថា
ពត្ពើ លាក្ស/ពលាក្សរសី
ិ
ចង់ដឹងពច
ី ំណុចណ្តខ្លះ សូ មបញ្ហជក្ស់ឲ្យបានចាស់ បនតច
ិ ។ បនទប់ពី
ដឹងអ្ំពីសំណួរចាស់ ពេើយ អ្នក្សអាចផតល់នូវព័ត្ម្ន
៌ នពនះចំនួនពីរឬ
បន
ពោយពផ្ទតត្ពលើទដ
ា ពវជជ
ិ ម្ននដដលភាជប់ពៅនង
ី ទបា
ី នពេយ
ើ
ិ ភា
ឹ គនលះឹ ម្នការទទួលខ្ុសរត្ូវចំព
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
ះ
65
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ការងារដដលោក្ស់
ក្សនុងរក្សុម
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
ក្សយពសនើសុំ។ ឧទេរណ៍៖ «ខ្ញុំគោ
ឺ មនុសសដដលចូ លចិត្ពត ធវកា
ើ រោមួយបុគគលិក្ស
និងចូលចិត្ក្ស
ត ិចចការក្សនុងគពរម្នងដដលបងាាញពីវឌឍនភាពពីពពលចាប់ពផតើមរេូ ត្ដល់ទទួល
បានពោគជ័យ។
ភរក
ត ងភគ កនុងភព្លរុំភព្ញការងារនភព្លកនលងមក?
ើ ច
ិ ចការអវដី ដលអនកចូលចរ
ិ ជា
សំ ណួរពនះអាចម្ននលក្សខណៈបងកបន
់ ូវគនលះឹ ដដលត្តមការពត្
ិ
ចំព
នពិ យជក្សចង់ឲ្យអ្នក្សបងាាញអ្ំពីចំណុចដដលអ្នក្សមន
ិ ចូលចិត្ត
ះការងារពីមុន។ ពោលបំណងគឺចង់ឆុ ះបញ្ហ
ល
ច ំងរត្
ទំនងោម្ននចំណុចខ្លះៗដដលអ្នក្សមន
ត ំព
ិ ចូលចត្
ិ ច
ក្សំពុងោក្ស់
ក្សយពសនើសុំផងដដរក្ស៏មន
ិ ដឹង។
ប់មក្សវញថា
ិ
ះការងារដដលអ្នក្ស
ពេត្ុពនះចពមលយ
ើ ដ៏សមគួរគឺ
អាចនិយយថា អ្នក្សចូ លចិត្អ្
ត ីៗ
វ រគប់យ៉ងចំព
ះការងារ។ ឧទេរណ៍ មា៉ងពទៀត្អ្នក្សអាចពឆលើយក្សនុង
លំ នដ
ំ ូពចនះថា ចំណុចដដលខ្ញុំចូលចិត្ប
ត ំផុត្គឺ ក្សច
ិ ចការ
ដដលអាចឲ្យខ្ញុំបំពពញការងារោរក្សុម...។
ក្ស់ពន
័ ោ
ធ មួយពសវាបពរមអ្
ច រ
ើ ត្ិែិជន, ក្សិចកា
ភរអ
វី ជា
ើ គ
ឺ រញ្ហាររឈមដដលអនកធ្លលរ់បានជួរររទោះកនុងភព្លរុំភព្ញការងារ នភព្លកនលងមក?
សំ ណួរដបបពនះ
នពិ យជក្សម្ននបំណងចង់ដសវងយល់ពគ
ី ំនត្
ិ
របស់ អ្ក្ស
ន ក្សនុងការពោះរសាយបញ្ហារបឈមដដលពក្សើត្ម្ននព
ក្សនុងបរបទការងារព
ម
ិ
ី ុន
ើង
ឬក្ស៏ោការសាក្សលបងឲ្យអ្នក្សពធវកា
ើ ររត្ះិ រះិ
ពិចារណ្តរក្សមពធាបាយពឆលើយត្បនិងពោះរសាយពៅពលើបញ្ហាោក្ស់
ដសតង ោោងការពរៀបរាប់ដត្អ្ំពីអ្ីដវ ដលបានជួបរបឈម ប៉ុដនតមន
ិ បាន
ផតល់ដំពណ្តះរសាយសរម្នប់បញ្ហាពនះ។
ក្សរណីមា៉ងពទៀត្អ្នក្ស
សម្នភសក្ស៏ចង់ដឹងដដរថា រូបអ្នក្សចាត្់ទុក្សរបពភទក្សិចកា
ច រអ្វីខ្ះល ថាោបញ្ហារបឈម។ ដូពចនះអ្នក្សរត្ូវពរត្ៀម
ពរៀបចំចពមលយ
ធ ព។
ើ ដដលលអសំពៅរ ំពលចអ្ំពស
ី ក្សមមភាព ឬដំពណ្តះរសាយគនលះឹ ដដលម្ននរបសិទភា
ភេរុអវី អនកចង់ ឬបានលាឈរ់ព្ីការងារដដលភ្វង
ើ មីៗកនលងមកភនោះ?
ោពេត្ុផលសាមញ្ដ ពទដដលអ្នក្សមន
ិ អាចរបឈមមុខ្ពធវើការ
ោមួយពៅហាវយឬរក្សុមេ៊ុនបនតពៅពទៀត្បាន
ឬក្ស៏បញ្ហារបាក្ស់
ដខ្ទបពពក្ស។ អ្នក្សសម្នភសទំនងោចង់ដឹងអ្ំពីទសសនៈវជជ
ិ ម្នន (ឬការ
គិត្របក្សបពោយក្សតីសងឃម
ឹ )
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
របស់ អ្ក្ស
ន ក្សនុងការបនតពធវើក្សិចកា
ច រពទះបីោ
66
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
ម្ននការលំ បាក្សឬបញ្ហារបឈមយ៉ងណ្តក្សតី ព
ពនះពទ។ ក្សរណីពនះ អ្នក្សអាចពឆលើយថាពីពរ
លគឺពុំដមនោការលាឈប់ពរ
ះដត្ទសសនៈអ្វជជ
ិ ម្នន
ះខ្ញុំចង់ពរងីក្សបទពិពសាធន៍ក្សុ ងរងវ
ន
ងកា
់ រងារ ពេើយខ្ញុំគិត្
ថា ខ្ញុំអាចពធវើក្សិចកា
ច របានលអោងពពលក្សនលងមក្សពៅក្សនុងរក្សុមេ៊ុ ន/សាថប័នែមី។ ចំណុចសំ ខាន់ សូ ម
ពាយមភាជប់ចពមលយ
ន ពៅនង
ើ របស់ អ្ក្ស
ឹ ការចាប់អារមមណ៍ចំព
ពន៎ះកាន់ដត្របពសើរ។
២. សំ ួ រអំពីចំម
ះក្សច
ច រែមីដដលក្សំពុងោក្ស់
ិ កា
ក្សយពសនើសុំ
េះដឹងរបស់អនរពារ់ព័នធក្រុមហុន
ភរអ
៌ នអវខ
ឹ ព្័រា
ើ នកដង
ី លោះអុំព្រី កុមេុន?
ពយង
ើ ពជឿោក្ស់ថា
សរម្នប់សំណួរពនះ។
អ្នក្សបានរសាវរោវនង
ិ ពរត្ៀមរួចោពរសច
ពេត្ុពនះសូ មពឆលើយឲ្យរត្ូវនឹងចំណុច
ក្ស់ពន
័ ស
ធ ំ ខាន់ៗដូចោ ទំេំឬដដនរបត្ប
ិ ត្តកា
ិ ររបស់ រក្សុមេ៊ុ ន, ការ
ផ្ទលស់បូ របុ
ត គល
គ ិ ក្ស, រពបៀបម្នដំពណើរការធុរក្សិច,ច និងទសសនវោ
ិ ជ ឬពោល
ការណ៍របស់រក្សុមេ៊ុន ោពដើម។ ឧទេរណ៍ អ្នក្សអាចពឆលើយថា ខ្ញុំដឹង
ថារក្សុមេ៊ុ នពទប
ប៉ុដនតបានទក្ស់
ើ ចាប់ពផតើមដពំ ណើរការក្សនុងពពលែមីៗ…
ទញការោំរទយ៉ងខាលង
ំ ពីអ្ត្ិែិជននិងពកាតបកាតប់ទីផារបានយ៉ងពរចើន...។ ខ្ញុំក្សដ
៏ ឹងដដរថា ត្តមរយៈ
ការរបក្សួត្របដជងដ៏ម្ននសកាតនុពលពនះ រក្សុមេ៊ុ នបានពរងក្ស
ំ របពទស នង
ត
ី សាខាទូទង
ិ ត្តមបណ្ត
រក្សុងសំ ខាន់ផងដដរ…។
ភេរុអវី អនកចង់ភ្វកា
ើ រងារ (ឬមុខរុំដណង) ភនោះ?
អ្នក្សរត្ូវពាយមផតល់នូវចពមលយ
ើ ដដលបងាាញអ្ំពសា
ី រសំ ខាន់
របស់ អ្ក្ស
ន ក្សនុងការចូលរួមចំដណក្សបំពពញការងារនិងជួយអ្ភវិ ឌឍ
រក្សុមេ៊ុន។ អ្នក្សអាចរ ំពលចពីបញ្ហា ឬសក្សមមភាពការងារមួយចំនួនដដល
អ្នក្សចូ លចត្
ិ តដូចោ
ខ្ញុំពពញចិត្ច
ត ំព
ះការពធវកា
ើ រងារោរក្សុមោមួយ
បុគល
គ ិ ក្សដម្ទពទៀត្ក្សនុងរក្សុមេ៊ុ ន, ការពរៀបចំដផនការការងារនិងការអ្នុ
វត្តការងារដដលម្ននទំនក្ស់ទំនងពោយផ្ទទល់ោមួយអ្ត្ែ
ិ ន...។ មា៉ង
ិ ជ
ពទៀត្ ខ្ញុំម្ននចត្
ន
ិ តរ ំពភប
ើ ចង់ពធវកា
ើ រសរម្នប់រក្សុមេ៊ុ នដដលក្សំពុងម្ននការរក្សចពរម
ី
ើ ឥត្ឈប់ឈរ...។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
67
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
ភរើអនកគរ
ិ ថ្ន អនកអាចនតល់នូវសារសុំ ខាន់ ឬការភរជាមដរជងសរារ់ការងារដររណាខលោះ?
សំ ណួរពនះអ្នុញ្ហដត្ឲ្យអ្នក្សបងាាញនូវបទពិពសាធន៍ និងជំនញ
ដដលម្ននលក្សខណៈសមរសបពៅត្តមត្រមូវការរបស់រក្សុមេ៊ុន។
អ្នក្សគួរពរជស
ំ ដដលោំរទដល់សកាតនុពលរបស់
ើ ពរសពឆល
ើ
ើយនូវចំណុចខាលង
អ្នក្សដូចោ
របពភទ។
ខ្ញុំធាលប់ម្ននបទពិពសាធន៍ពរចើនក្សនុងការបពរមអ្
ើ ត្ិែិជនរគប់
ខ្ញុំអាចពធវើការបានយ៉ងលអរបពសើរកាលណ្តអាចចូលរួម
ចំដណក្សោមួយរក្សុម ឬសម្នជិក្សដម្ទពទៀត្។ ខ្ញុំអាចសរមបខ្លួនោមួយ
បរយកាសការងារពទះក្សន
យ ឬពៅខាងពរៅ។ល។
ិ
ិ
ុ ងការយល័
ភរើអនកានគភរាងភ្វើការជាមួយរកុមេុនរយៈភព្លយូររ៉ាណា
ុ ា ដដរ?
ោទូពៅ
រក្សុមេ៊ុ នមន
គគលិក្សដដលពធវើការក្សនុង
ិ ចង់ពរជើសពរសបុ
ើ
រយៈពពលខ្លពី នះពទ។
និងការទទួលខ្ុសរត្ូវ
ចំណុចពនះ
ក្ស់ពន
័ ពធ ៅពលើទំេំការងារ
រពមទំងគុណត្ម្មលរបស់ រក្សុមេ៊ុ នផងដដរ។
ពេត្ុពនះ អ្នក្សគួរផតល់នូវចពមលយ
ើ ដដលបពងកើនទំនុក្សចិត្តសរម្នប់រក្សុមេ៊ុ ន
ពោយរពមបំពពញការងារក្សនុងរយៈពពលបីឬបួនឆ្ងន ំ
ដូពចនះថា
ខ្ញុំម្ននដផនការពធវើការោមួយរក្សុមេ៊ុ ន
នង
៍
ិ អ្ភវិ ឌឍខ្លួនឯងោនរិ នតរ។
ត្តមរយៈការពឆលយ
ើ
ដរាបណ្តខ្ញុំអាចចូ លរួមចំដណក្សអ្ភវិ ឌឍរក្សុមេ៊ុន
៣. សំ ួ រពារ់ព័នធសមត្ថភាពរបស់មបរខជន
ភរអ
ុំ អវខ
ើ នកានចុំណុចខាលង
ី លោះ?
សំ ណួរពនះសំ ខាន់ណ្តស់។
មួយចំនន
ួ ដដល
អ្នក្សរត្ូវពរជស
វចំណុចខាលង
ំ
ើ ពរសនូ
ើ
ក្ស់ពន
័ ោ
ធ មួយការទទួលខ្ុសរត្ូវក្សនុងការងារ។
សូ មពឆលើយឲ្យចំពោលពៅ ពចៀសវាងការនិយយបដងវងោន។ អ្នក្សអាច
បងាាញពច
ំ របក្សបពោយភាពពសាមះរត្ង់នង
ិ ជ
ី ំណុចខាលង
ិ ក្សនុងរក្សបខ្ណឌវោ
ជីវៈ
ប៉ុដនតមន
ំ យ
ិ រត្ូវអ្ួត្ត្ពមកង
ើ ខ្លួនេួសពីការពិត្ពនះពទ ោពេត្ុនឲ្
នពិ យជក្សដសវងយល់ពី
ក្សយក្សុេក្សរបស់ អ្នក្សនពពលពរកាយ
ោក្សតអ្
ិ
ី ស់ជំពនឿក្សនុងចត្
ិ តពៅវញ។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
ក្ស៏បពងកត្
ើ
68
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
ភរើអនកានចុំណុចភខោយអវីខោះល ?
សរម្នប់ចពមលយ
ើ ពនះ អ្នក្សមន
ិ រត្ូវពាយមការ
រខ្លួនឯងចំព
ះ
មុខ្និពយជក្សពនះពទ។ អ្នក្សអាចផតល់នូវចំណុចពខ្ាយមួយ ឬ
ពរី ដដលមន
ិ
ក្ស់ពន
័ ោ
ធ ពពិ សសពៅនង
ឹ ការងារ
រស់ពៅ
នង
ិ បទពពិ សាធន៍ខ្ះល កាលអ្នក្សពៅពក្ស
ី ុ ម្នរ
សំ ខាន់ណ្តមួយព
ើយ។
ឬការទទួលខ្ុសរត្ូវ
ប៉ុដនតអាចនិយយអ្ំពីបញ្ហាផ្ទទល់ខ្ួ នក្សន
ល ុ ងការ
ោពដម
ើ ។
ឧទេរណ៍ កាលពៅពក្សមង ខ្ញុំម្ននចំណុចពខ្ាយមា៉ងគដឺ ត្ងពគងលក្ស់ពៅនង
ឹ ត្ុពរៀន ពពលដដលខ្ញុំ
រ ំឭក្សពមពរៀនដល់ពពលយប់ពរៅ...។
ភរអ
ើ នកគរ
ិ ថ្ន កនុងរយៈភព្ល៥ឆ្នភុំ ទៀរ អនកនង
ឹ កាលយខលួនជាអវភី ៅកនុងកដនលងការងារ?
ក្សរណីពនះគួររបយ័ត្នចំព
ះចពមលយ
ើ
ពីពរ
ះពោលពៅក្សនុង
ការងាររបស់ អ្ក្ស
ន អាចរបាសចាក្សឆ្ងងយពីអ្ីដវ ដលរក្សុមេ៊ុនអាច
ផតល់ឲ្យ ឬមន
ិ អាចជំរុញរូបអ្នក្សឲ្យសពរមចត្តមដផនការ។ ដូពចនះពពល
ខ្លះរក្សុមេ៊ុ នមន
ិ ហា៊នពរជើសពរសរូ
ើ បអ្នក្ស
ពោយពេត្ុមន
ិ អាចបំពពញ
ត្តមបំណង។ ក្សរណីពនះអ្នក្សរត្ូវពបើក្សចំេរឱកាសសរម្នប់ខ្ួ នឯងដដល
ល
អាចជួយពរោមដរជង នង
ិ ផតល់ត្ម្មលដល់រក្សុមេ៊ុ ន ដូ ចោ
ក្សយថា ខ្ញុំ
ម្ននមេិចត្ត
ឆ ក្សនុងការងារ ពេើយខ្ញុំចូលចិត្ប
ត នតការងារពៅក្សនុងសាថនភាពដដលម្ននការរក្សចពរម
ន
ី
ើ ។ វា
ោការលំ បាក្សក្សនុងការពរៀបចំការងារសរម្នប់ត្រមូវពៅនង
ឹ សាថនភាពដដលបានក្សំណត្់ោមុន។
ដូពចនះ
ខ្ញុំយល់ថា ោការរបពសើរដដលបុគល
គ ិ ក្ស/បុគគលម្ននក្ស់អ្នុញ្ហដត្ឲ្យការងារដឹក្សនំរូបពគពឆ្ងពះពៅមុខ្រសប
ត្តមដផនការនិងចក្សខុវស័
ិ យរបស់ រក្សុមេ៊ុ ន/សាថប័ន។
៤. សំ ួ រពារ់ព័នធការអប់រ ំ
ភេរុអវី អនកសភរមចចិរតរនតការសិកោភៅឧរតមសិកោ?
ចពមលយ
ើ ពនះរត្ូវការរត្
ប់ពៅពមល
ើ អ្ត្ីត្កាលត្តំងពីពពលអ្នក្ស
ពៅោសិសសឬនិសសត្
រេូត្ដល់ពពលបញ្ច ប់ការសិក្សា។ ពត្ើ
ិ
ពោលពៅរយៈពពលដវងរបស់ អ្ក្ស
ន គអ្
ន ចូលចិត្ស
ត ិ ក្សាមុខ្វោ
ិ ជ អ្វី
ឺ ?
ីវ ពត្អ្
ើ ក្ស
ខ្លះ? ពត្ើពេត្ុអ្ីវអ្ក្ស
ន ពរជើសពរសស
ត ក្ស់លាក្ស់ក្សុ ង
ន
ិ ជ ពនះ? ដូ ពចនះ អ្នក្សរត្ូវបងាាញពីការត្តំងចិត្ោ
ើ
ិ ក្សាមុខ្វោ
ការសពរមចចត្
ត ិ ក្សា, ការអ្ភវិ ឌឍសមត្ថភាពដដល
ិ ស
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
ក្ស់ពន
័ ដ
ធ ល់ជពរមស
ើ ការងារ...។
69
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
សូ មររយយអុំ
ព្ីគភរាង ឬសកមមភាព្សុំ ខាន់ៗដដលអនកបានភ្វើភព្លភៅសិកោ?
ិ
សំ ណួរពនះសរម្នប់អ្ក្ស
ន ពទើបបញ្ច ប់ការសិក្សា
ពេើយម្ននការ
ក្ស់ពន
័ ពធ ៅនឹងលក្សខខ្ណឌការងារដដលដត្ងអ្នុវត្តគពរម្នងធំ ឬ
ត្ូចោលំ អាន។
ក្សច
ច រពនះរត្ូវចាប់ពផតម
ើ ពកា
ិ កា
ី រពរៀបចំឯក្សសារ,
ក្សិចច
សនា, ដឹក្សនំរក្សុមការងារ, និងទូទត្់បញ្ជ ី ោពដើម។ ដូពចនះ និពយជក្ស
ចង់ដង
ន ធាលប់ម្ននបទពពិ សាធន៍ ឬវធ
អ អ្វខ្
ឹ ថា ពត្ើអ្ក្ស
ិ សា
ី ស្រសតលៗ
ី ះល សរម្នប់
អ្នុវត្តក្សច
ច រសាលា ឬការពធវកា
ួ ថានក្ស់។ អ្នក្សរត្ូវពនយល់អ្ំពដ
ិ កា
ើ រោមួយមត្
ិ រត ម
ី ំពណើរការគពរម្នង, ការ
ដបងដចក្សក្សិចកា
ច រ, នរណ្តខ្លះចូ លរួម, ការពោះរសាយការលំ បាក្ស, និងឆលុះបញ្ហចំងពីបទពិពសាធន៍
ដដលអ្នក្សបានឆលងកាត្់។
៥. សំ ួ រពារ់ព័នប
ធ ទពមិ ោ្ន៍ការងារ
ភរើអនកធ្លលរ់ានរទព្ិភសា្ន៍ការងារអវីខលោះ?
សំ ណួរពនះសរម្នប់អ្ក្ស
ន ពទើបបញ្ច ប់ការសិក្សា។
និពយជក្សចង់
ដង
ឹ ថាអ្នក្សម្ននបទពពិ សាធន៍អ្ខ្
ីវ ះល ពពលពៅោសិសសឬនស
ិ ិ សត្។
អ្នក្សអាចនិយយអ្ំពីក្សិចកា
ច រសម័រគចិត្ពត ៅក្សនុងសាលា និងក្សិចកា
ច រសងគម
ដដលធាលប់បានពធវើ។ ចំណុចគួរចងចាំគឺ អ្នក្សរត្ូវផតល់នូវទំនុក្សចិត្តចំព
នពិ យជក្សថា
ការធានថា
អ្នក្សធាលប់បានឆលងកាត្់ក្សច
ច ររបចាំម្ែងដដលភាជប់ពៅនង
ិ កា
ឹ
អ្នក្សអាចពធវើការក្សនុងរក្សុមេ៊ុ នបាន។
នស
ិ សត្
ិ ដដលមន
ិ ទន់ម្ននបទពពិ សាធន៍ការងារ
ពពលពនះពៅ
ះ
សរម្នប់សិសសឬ
គួរចាប់ពផតម
ច រសម័រគចត្
ើ ក្សិចកា
ិ តឬក្សមមសិក្សាការងារពី
ពដើមបប
ី ពងកើត្ភាពសាំពៅនង
ឹ ពភ
ិ ពការងារ
ពពលដសវងរក្សការងារ។
ក្ស៏ដូចោការក្សសាងភាពរបក្សួត្របដជងក្សនុង
ភរើអនក (ភរកេជន) អាចររយយអុំ
ព្ីការងារព្ីមន
ុ បានដដរឬភទ?
ិ
អ្នក្សគួរបរយយសពងខ
បពីការងារចុងពរកាយដដលអ្នក្សបានពធវើ
ិ
ពដើមបឲ្
ី យនិពយជក្សងាយយល់ថាអ្នក្សបានពធវើអ្ីវ
និងម្ននទំនក្ស់
ទំនងមក្សការងារបចចុបបននយ៉ងដូចពមតច។ ពទះបោ
ី អ្នក្សបានសរពសរអ្ំពី
ក្សិចកា
ច រពនះពៅក្សនុងរបវត្តិរូបក្ស៏ពោយ
ប៉ុដនតរត្ូវពាយមពលើក្សពីចំណុច
ដដលពធវឲ្
់ ន
ង អ្
់ ំពីបទពពិ សាធន៍ដដលបានទទួល។
ើ យនពិ យជក្សម្ននការទក្ស់ចត្
ិ ត នង
ិ រត្ូវសងកត្ធ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
70
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
៦. សំ ួ រពារ់ព័នធការបនតអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
ភរអ
ើ នកបានភ្វក
ើ ច
ិ ចការអវខ
ី លោះ តាុំងព្ភី ព្លឈរ់ព្កា
ី រងារកនលងមក?
ក្សរណីអ្នក្សផ្ទអក្សពធវកា
ើ រឬបាត្់បង់ការងារ សំ ណួរពនះនង
ឹ ម្ននអ្ត្ថ
របពយជន៍សរម្នប់ជួយឲ្យអ្នក្សផតល់នូវចពមលយ
ិ ម្ននអ្ំពី
ើ ដបបវជជ
សក្សមមភាពននដដលបនតពធវរើ េូ ត្មក្ស។ ឧទេរណ៍ អ្នក្សអាចពឆលើយថា
អ្នក្សបានបនតអ្ភវិ ឌឍជំនញបដនថម,
ការងារសម័រគចិត្ោ
ត ពដើម។
ភាពផ្ទអក្ស
ឬបាត្់បង់ការងារ
ពធវកា
ើ រងារពរៅពម្ន៉ង
ឬបានពធវើ
ពេត្ុពនះសរម្នប់អ្នក្សដដលសថិត្ក្សនុងសាថន
គួរដត្ចាប់ពផតម
ច រខ្លះៗដូចបាន
ើ ពធវក្ស
ើ ិចកា
ពរៀបរាប់ខាងពលើពដើមបជ
ួ ពលើក្សក្សមពស់បទពិពសាធន៍សរម្នប់សរពសរក្សនុងរបវត្តិរូប
ី យ
ការដសវងរក្សការងារពធវើព
ិ
ើងវញ។
និងភាជប់ោមួយ
ភរើងមីភនោះ អនកបានរនតអេវិ ឌ្ឍខលួនដររណាខលោះ?
និពយជក្សផតល់ត្ម្មលដល់និពយជិត្ដដលខ្ិត្ខ្ំសវះដសវងបនតការ
អ្ភវិ ឌឍជំនញឥត្ឈប់ឈរ។ គួរបរយយអ្ំ
ពជ
ិ
ី ំនញ ឬឯក្ស
ពទសដដលអ្នក្សបានសិក្សា ឬក្ស៏គពរម្នងដដលបានពរងីក្សជំនញ និងការ
យល់ដឹងរបស់ អ្នក្ស។ ឧទេរណ៍ អ្នក្សអាចពឆលើយថា ែមៗ
ី ពនះអ្នក្សបាន
សម័រគចត្
ច រក្សនុងរក្សុមអ្ភវិ ឌឍផលិត្ផលែមីដដលត្រមូវឲ្យពធវកា
ិ ពត ធវើក្សច
ិ កា
ើ រ
សម្នភសអ្ត្ិែិជននិងអ្នក្សផគត្ផ
់ ង
គ ់
ពដើមបក្ស
ី ំណត្់អ្ំពីរបពភទផលិត្ផល
ដដលរត្ូវផលិត្។ ពេត្ុពនះ ខ្ញុំទទួលបានជំនញែមក្ស
ន
នក្ស់ទំនងោមួយអ្ត្ែ
ី ុ ងការទំ
ិ នោរបចាំម្ែង។
ិ ជ
៧. សំ ួ រពារ់ព័នធសកាតនុពលរបស់មបរខជនចំមពាេះការងារ
ភរើអនកដង
ជនដថ្ទ?
ឹ ឬភទ ភេរុអវីរកុមេុនររូវភរជើសភរសរូ
ើ រអនក ភោយមន
ិ ភរជើសភរសភរកេ
ើ
សំ ណួរពនះក្ស៏លអផងដដរសរម្នប់ឲ្យពបក្សខជនបញ្ហជក្ស់ព
ចំណុចខាលង
ំ ក្សនុងការចូលរួមចំដណក្សបំពពញការងារ
រក្សុមេ៊ុ ន។
ឬអ្ភវិ ឌឍ
ពេត្ុពនះសូ មរ ំឭក្សអ្ំពជ
ី ំនញពពិ សសៗដដលផារភាជប់ឬ
សមរសបពៅនឹងការងារ ពីពរ
ត្ម្មលខ្ួ នឯងចំ
ល
ព
ពី
ិ
ើងវញអ្ំ
ះពនះគឺោឱកាសលអដដលអ្នក្សអាចពលើក្ស
ះមុខ្នពិ យជក្ស។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
71
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ភរើអនកបានោក់
កយសុុំ ការងារភៅរកុមេុនណាខលោះភទៀរភរៅព្ីភនោះ?
និពយជក្សចង់ដឹងថា
ឮ
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
អ្នក្សបានោក្ស់
ក្សយពសនើសុំការងារក្សដនលង
ណ្តខ្លះ? ទទួលបានពោគជ័យឬពទ? ពីពរ
ះនិពយជក្សមន
ិ ចង់
ក្សយថា អ្នក្សរត្ូវបានរក្សុមេ៊ុ នពផសងបិដពសធន៍មន
ិ ទទួលយក្សពនះពទ
ដដលក្សរណីពនះបងាាញថា
អ្នក្សគឺោពបក្សខជនដដលមន
ិ សូ វម្ននសកាតនុ
ពល ឬមន
ន គឺ
ិ ចពមលយ
ិ ម្ននសមត្ថភាពរគប់រោន់។ ផទុយពៅវញ
ើ របស់ អ្ក្ស
ចង់បញ្ហជក្ស់នូវខ្លម
ឹ សារថា របកាសការងារដដលក្សំពុងោក្ស់
ោស័ក្សិស
ត មោមួយរូបអ្នក្សោខាលង
ំ
ការងារបចចុបបនន។
ក្សយសុ ំ គព
ឺ ត្
ិ
ពេើយអ្នក្សសម័រគចិត្ម
ត ន
ិ ទទួលយក្សការងារដម្ទពោយស៊ូរង់ចាដំ ត្
មា៉ងពទៀត្អ្នក្សអាចផតល់ពេត្ុផលសមរមយថាឱកាសការងារពម
ី ុនមន
ិ សូ វផតល់នូវ
ភាពចាប់អារមមណ៍ខាលង
ំ សរម្នប់រូបអ្នក្ស។
ភរអ
ើ នកររូវបាននតល់ឱកាសការងារព្រី កុមេុនភនសង កនុងភព្លដុំណាលោនភនោះដមនភទ?
អ្នក្សអាចពឆលើយសំ ណួរពោយមន
ិ ម្ននលាក្ស់ពលៀមត្ួយ៉ងដូចោ
ខ្ញុំបានចាប់ពផតើមោក្ស់
ក្សយពសនើសុំការងារពីរ
ឬបីដខ្មុនពនះ។
ពេត្ុពនះ រក្សុមេ៊ុនពផសងៗពទប
ើ ផតល់ដំណឹង នង
ើ ចាប់ពផតម
ិ អ្ពញ្ជ ើ ញឲ្យ
ចូលសម្នភស។ មា៉ងពទៀត្ អ្នក្សអាចពឆលើយថា ខ្ញុំរត្ូវបានផតល់ការងារក្សនុង
មុខ្ត្ំដណងដូចោន ប៉ុដនតរក្សុមេ៊ុនពនះត្ូច និងមន
ិ សូ វម្ននព្មះពបាះ
សំ ព
ងពនះពទ ដូពចនះខ្ញុំសពរមចចិត្ម
ត ន
ិ ទទួលយក្សការងារពនះ។
ភេរុអវី អនកោក់
កយសុុំ ការងារសរារ់មុខរុំដណងភនោះ?
អ្នក្សអាចពឆលើយនូវសំ ណួរខាងពលើពោយខ្ិត្ខ្ំរ ំពលចនូវចំណុច
គនលះឹ សំ ខាន់ៗដូចោ ជំនញ, បទពិពសាធន៍, បុគល
គ ិ ក្សលក្សខណៈ,
ឥរយបែ
ិ
និងចក្សខុវស័
ិ យោក្ស់លាក្ស់សរម្នប់ពធវើការពៅក្សនុងមុខ្ត្ំដណង
ពនះ។ មា៉ងវញពទៀត្
អ្នក្សរត្ូវពាយមរ ំពលចឲ្យព
ិ
ើញថា រូបអ្នក្សគព
ឺ ិត្
ោពបក្សខជនដ៏ស័ក្សស
ិត មសរម្នប់ទទួលបាននូ វមុខ្ត្ំដណងដដលក្សំពុង
ោក្ស់
ក្សយពសនើសុំ
រគប់រោន់។
ពោយសម្នអងពលើសមត្ថភាព
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
និងលក្សខណៈសមបត្ិត
72
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
៨. សំ ួ រពារ់ព័នរ
ធ ត្តតជំរុញទរ
ឹ ចត្
ិ ត ឬមគលមៅអាជីព
ភេរុអអ
វី នកសភរមចចរ
ត
ព្
ី នង
ិ តផ្ទលស់រូ រអាជ
ិ ការងារ?
ការពត្
ិ ពៅពពលអ្នក្សរត្ូវបានអ្ពញ្ជ ើ ញឲ្យចូលសម្នភសម្ននន័យ
ថា អ្នក្សម្ននជំនញសំ ខាន់សរម្នប់បំពពញការងារ។ ការសួ រនូវ
សំ ណួរដបបពនះគឺទំនងោចង់ដឹងបដនថមអ្ំពីពោលពៅ និងការជំរុញទឹក្ស
ចត្
ិ ដត ដលអ្នក្សបានក្សំណត្់ចំព
អាចពឆលើយយ៉ងដូ ពចនះថា
សំ ខាន់បំផុត្ចំព
ះក្សច
ច រឬអាជព
ី ពនះ។ ឧទេរណ៍ អ្នក្ស
ិ កា
ការនិពនធឬដត្ងអ្ត្ថបទគឺោចំណូលចិត្ដ
ត ៏
ះរូបខ្ញុំ។ ត្តំងពីពៅោសិសស ខ្ញុំចូលចិត្ស
ត រពសរអ្ត្ថ
បទដបបរះគន់
និងត្ស៊ូមត្ិ។
ិ
ពរកាយមក្សខ្ញុំបានបនតសិក្សាដផនក្សសារ
ព័ត្ម្ន
៌ ន។ ដូពចនះ ការកាលយខ្លួនោអ្នក្សសារព័ត្ម្ន
៌ នអាជីពគឺោពោលបំណងដ៏ធំរបស់ ខ្ុ ំដញ ដលរត្ូវពធវើ
ពពលពនះ ពដម
ន
ព
ើ បទ
ី ។
ី ទួលបានការសបាយចត្
ិ តក្សុ ងអាជ
ភរើអវីដដលនតល់ការជុំរញ
ុ ទឹកចរ
ិ តចុំភ
ោះរូរអនក?
ោការសំ ខាន់បំផុត្ដដលអ្នក្សអាចរបាប់ពៅកាន់អ្ក្ស
ន សម្នភសថា
អ្នក្សរត្ូវបានពលើក្សទក្ស
ត ំផុត្ពៅពពលអាចជួយក្សច
ឹ ចត្
ិ ប
ិ ចការដល់
និពយជក្សឲ្យទទួលបានពោគជ័យ។ ឧទេរណ៍ អ្នក្សអាចនិយយថា
ខ្ញុំរត្ូវការដឹងថាក្សិចកា
ច ររបស់ខ្ុ ំញ
របស់រក្សុមេ៊ុន
គឺចូលរួមចំដណក្សដល់ការរក្សចពរម
ន
ី
ើ
ពេយ
គ ិ ក្សពៅជុំវញខ្ល
ិ
ើ បុគល
ួ នខ្ញុំគឺោមនុសសដដលពូដក្ស
រពមទំងខ្ិត្ខ្ំពធវើការងារពរកាមចក្សខុវស័
ិ យរួមោន។
៩. សំ ួ រពារ់ព័នធសរមមភាពមផេងៗមក្ៅពីការងារ
ភរើអនកចូលចិរតភ្វអ
ើ វីភៅភព្លទុំភនរភរៅព្ីការងារ?
ការបងាាញពីក្សិចកា
ច រពពលទំពនរអាចផតល់នូវចំណុច
វជជ
ិ ម្នន
នង
ត ំព
ិ សពរមចចត្
ិ ច
ឬអ្វជជ
ិ ម្ននសរម្នប់នពិ យជក្សពធវកា
ើ រវាយត្ម្មល
ះរូបអ្នក្ស។
ធមមត្តចំណូលចត្
ច រ
ិ តពធវក្ស
ើ ច
ិ កា
ពពលទំពនររបស់មនុសសម្ននក្ស់អាចឆលុះបញ្ហចំងពីអ្ត្តចរត្
ិ
និង
គុណត្ម្មលរបស់បុគល
គ ពនះ។ ឧទេរណ៍ ចំណ្តប់អារមមណ៍
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
73
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ដបបក្សិចកា
ច រផទះ,
ក្សាច់គុណ
សិលបៈ
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
នង
ិ មាូបអាហារ
និងការពរៀបចំរពឹត្ិកា
ត រជួបជុំ។
ផតល់នូវកាយល់ព
ញ
ើ ខ្ុសោនពច
ី ំណូលចត្
ិ ដត បបក្សឡា
ី ,
ពេត្ុពនះអ្នក្សរត្ូវរបុងរប័យត្នក្សុ ងារពរជ
ន
ើសពរសយក្សមក្ស
ើ
បរយយនូ
វចំណូលចិត្រត បពភទខ្លះដដលមន
ន ។
ិ
ិ សូ វជួយពលើក្សត្ម្មលដល់ការងាររបស់ អ្ក្ស
១០. សំ ួ រពារ់ពន
័ ធក្ារ់មបៀវត្េ
ភរអ
ើ នកគរ
ិ ថ្ន អនកគួរទទួលបានរបាក់ដខរ៉ាុនមន?
ការពត្
ិ
បញ្ហារបាក្ស់ពបៀវត្សមន
ិ គួរជដជក្សពភា
ិ ក្សាពៅក្សនុងអ្ំ
ពពលសម្នភសន៍ការងារពនះពទ
ុង
របសិនពបភា
ើ ន ក្ស់ងារពរជើសពរស
ើ
បុគល
គ ិ ក្សឬនិពយជក្សមន
ិ ទន់និយយថា រពមផតល់ការងារឱយអ្នក្ស ឬរពម
ពរជស
បអ្នក្សឱយបពរមកា
ើ ពរសយក្សរូ
ើ
ើ រងារ។ ប៉ុដនត ពពលខ្លះនពិ យជក្សទទូ ច
ចង់ពិភាក្សាអ្ំពីបញ្ហារបាក្ស់ពបៀវត្សត្តំងពីពពលសម្នភសន៍ការងារដំបូង
មក្សពមលះ។ ពត្ើអ្ក្ស
ន គួរពធវើដូចពមតចពៅក្សនុងសាថនភាពដបបពនះ? អ្នក្សអាចពឆលើយត្បពៅកាន់និពយជក្ស ឬ
ភានក្ស់ងារពរជស
គល
គ ិ ក្សវញត្តមរយៈរពបៀបដូ
ចខាងពរកាម៖
ើ ពរសបុ
ិ
ើ
ក្់ងប
េោះក្ារចរចាប្ា
ង
ំ
ច
ប
ត
ើ
្
ឆ
ង
់
ាប
គន្ឹះសប្ម
ៀវត្ស
េូត្ដល់
ា រាក្ស់តបៀវត្សរ
ញ្ហ
ប
ព
ំ
អ្
ើ
ា
ក្ស
ភា
ំ ិ
់ចព
ញ នបំណងរង
់ទស់តទ ខ្ុំមា
ល
យ
ឹ ការងារ។
ន
តតៅនង
ម
ក្ស
ិ
ជ
តបើនតិ ោ
ដដលសមស័ក្សិ
ន
ក្ស
ស
ល
គ
ិ
ិ
េ
ុ
រប
ប
ញ
ជា
ំ
ថ្ន
ខ្
យ
ថ្ន
ោ
ុ
ើ
ជក្សយល់ត ញ
 អ្នក្សអាចនិ
ឹ បញ្ហជក្ស់ពើ
ប់ តេើយនតិ ោ
ិ តនង
េ
រ
វ
ព
ស
់
ញ បាយចត្
ប
ច
៖ ខ្ុំស
ន
ថ្ន
ា
ះ
ន
ច
ស
ត
ូ
ា
ដ
មា
ិ្
វ
រស
ើ
ម
លើ ត្ត
តពលដដលកា
ុសរត្ូវ
អ្នក្សអាចតឆយ
ើ រទទួលខ្
់ពរើ ាក្ស់តបៀវត្ស
ថមអ្ំពកា
ប
ដន
ប
រា
អ
ត្
ក្ស
ន
ម
់
យអ្
ិ
ល
ឱ
ន
ង
ចផតល់នូវព័ត្៌មា
ក្សតៅដត្ទទូចច
ិ នតិ ោជ
ក្ស/តលាក្សរសើ អា
លា
ត
 របសន
តត្ើ
ម
ឋ
ប
់ាន បុ៉ដនតជា
លខ្ុំញរាថ្ននចង
រាក្ស់តបៀវត្សដដ
អាចក្សំណត្់
រឬតទ?
ក្សរណើតនះ អ្នក្ស
ង
ន
ដដ
ក្ស
ន
។
រា
ត្
ុ
ុ
ផ
ំ
រងា
ប
កា
ទព
ន
របស់ខ្ុំតញ ៅក្សុង
ត ៎ ះេឺជាការរប
ពរបស់អ្នក្សតៅ
ស់អ្នក្សខ្ងតលើ
ប
ររ
ួ
ណ
ំ
ិ សមត្ថភា
ស
ង
សរត្ូវ នង
ុ
ន
ខ្
ឹ
តៅ
ល
ួ
ម
ន
ំ
ព
ទ
រ
់
ង
ល
ន
តៅ ឹ
ជក្សយ
ភាពសមរសប
ិ តបើនតិ ោ
 របសន
មួយ ដដលមាន
ះណា
ល
ត
ច
ន
ង
ថិ ក្សុ
ៀវត្សដដលសត្
ក្សរមិត្រាក្ស់តប
ក្សមនទន់ាន
នថ្ន នតិ ោជ ិ
ា
់
ក្ស
ជ
ញ្ហ
ប
ច
ះ។
ន ការងារត
់អ្នក្ស ត ៎ ះអា
ជា
ក្សុង
ក្ស់តបៀវត្សតដើមប ើ
សំណូមពររបស
ង
ន
ឹ
តៅ
ប
ត្
ល
យ
ត្់នូវក្សរមិត្រា
តឆ
ណ
ំ
ើ
ម
ក្ស
រព
ៗ
ន
យ
ួ
ម
ម
ក្ស
ិ
ន
ន ើ
តោជ
់
មចង់ឱយតបក្សខជ
ន ក្សរណើដដលនិ
ើ រមិត្រាក្ស
 ក្សុង
ានបងាាញពក្ស
យដបរជាពាោ
ល
តេើ
ដដ
យ
ួ
យ
ម
ត
ើ
ក្សខជនរូបណា
់តបៀវត្សតៅ
ើ ល
ើ រមិត្រាក្ស
ើ យក្សនូវតប
ិ ដត្ពផ
លេត្
តរជើសតរស
ង
ក្សំណត្់អ្ំពក្ស
ន
ឹ
តេ
ល
ផ
ធ
ទ
រឱយនិតោជក្សដដ
ល
រងា
ជា
កា
យ
ម
់
តរ
ើ
តេើ
ប
ង
ិ ជាច
អ្នក្សពត្
ួក្សតេតៅវ ិញ។
ល ឯងថ្ន តត្ើ
ព័ត្៌មានដល់ព
សួរខ្ួន
ច
អា
ក្ស
ន
អ្
ះ
តន
រត ះដដឬតទ ?
ងតេ។ ក្សរណើ
ុណភាពទនការងា
េ
ព
ំ
អ្
់
ើ
ល
រវ
ន
តបៀវត្សទបជា
ម
ិ ិ
ិ ត្ួច នង
ក្ស់ដខ្ត្ច
ចំណាយដត្រា
ន
៊
ហ្វ
យ
ត
ចំតណញ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
74
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
ភរើគួរចរចាដររណាភដើមបទទួ
ី លបានរបាក់ភរៀវរសខពស់?
សូ មអ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវើ
ម្ននការរាដរក្សចំព
និងអ្នក្សដដលទទួលបានការងារក្សុំ
ះការចរចាោមួយនិពយជក្សពលើក្សរណីរបាក្ស់
ពបៀវត្ស។ ម្ននន័យថា ការចរចាចង់បានរបាក្ស់ដខ្ខ្ពស់គោ
ឺ សិទរិធ បស់
អ្នក្ស ដរាបណ្តរត្ូវបានពធវើព
ើងពោយម្ននរពបៀប និងអ្ំណះអ្ំណ្តង
រត្ម
័ ឌ ននម្នទផ
ឹ រត្ូវដដលពោរពពៅត្តមលក្សខខ្ណ
ី ារការងារ។
ពេត្ុ
ពនះ ពត្អ្
ន គួរចរចាដបបណ្តោមួយនពិ យជក្សពៅពពលដដលអ្នក្សទទួលបានរបាក្ស់ពបៀវត្សទបោងអ្វី
ើ ក្ស
ដដលអ្នក្សរ ំពឹងគិត្?
ពបៀវត្ស៖
សូ មពិនិត្យពមល
ើ ពលើចំណុចគនលឹះខ្លះៗដដលគួរចងចាំពៅពពលចរចាអ្ំពីរបាក្ស់
់
ួ ានប្ាក្់ងបៀវត្សខពស
ើ ្បីទទល
គន្ឹះក្នុងក្ារចរចាងែម
យៈកាយវ ិការដបបតនះ
បៀវត្សត ះតទ។ ត្តមរ
ត
ក្ស់
ា
រ
ព
ំ
រអ្
ួ
ើ
ណ
ំ
ស
ង
លើ ភាលមៗតៅនឹ
យមន
ិ រត្ូវតឆយ
បៀវត្សដដល
ិ តចំតពាះរាក្ស់ត
 សញ្ជឹងេត្ិ បនចតិ ! ត
សូវតពញចត្
ន
ម
ក្ស
អ្ន
ិ
ថ្ន
ជក្ស
ោ
ត
ិ ឬនិ
ើ បុេគលក្ស
ជើសតរស
យ
ា ញតៅដល់ភានក្ស់ងារតរ
បងា
ល
ដដ
ដ
ើ រាក្ស់តបៀវត្សឱ
ញ្ហ
ស
ក្សលបងដំត ង
វាេជា
ា
ឺ
ង
ចន
ឹ
អា
ន
ុ
៊
េ
ម
ក្សុ
រ
់
ិ របស
ើ បុេគលក្ស
រតរជើសតរស
ក្សនុងន័យតនះ ភានក្ស់ងា
ទ។
ះត
យត
ឱ
់
ល
ផត
តរត្ៀម
តពលតរកាយ។
តេយ
ើ ផតល់ចតមលើយ
ន
មុ
ជា
ត្
េ
ក្ស
អ្ន
ិ
ឱយ
ល
ិ ឬក្ស៏ទុក្សតព
ខ្ពស់ជាងមុនបនតច
តស្ចំតពាះការ
មាាស អ្នក្សអាចតឆលើយបដិ
ស
ល
ចូ
ល
តព
ន
ុ
សម
វត្
ិ រាក្ស់តបៀ
ើ រមត្
ក្សារាវរជាវអ្ំពក្ស
ររាវរជាវតនះ
 របសនិ តបើ អ្នក្សានសិ
ណុចេនលះឹ តៅក្សនុងកា
ចំ
រ។
រងា
កា
ារ
ផ
ក្សនងទើ
ងលក្សខខ្័ណឌទូ តៅតៅ ុ
ដដលមានត្ទមលទបជា
ស
សដដលអ្នក្សអាច
វត្
បៀ
ត
ក្ស់
រា
វ
ូ
ន
់
ល
ផត
ើ . រាក្ស់តបៀវត្
រាក្សដ។ ទ២
ត្
ព
ន
ួ
ន
ំ
ិ
នច
មា
ល
សដដ
ើ . រាក្ស់តបៀវត្
របតភទៈ ទ១
ិ រាក្ស់តបៀវត្សបើ
ការងារ។
េេ
ឺ ួរផតល់នូវក្សរមត្
ំ យអ្នក្សតាះបង់តចល
ឱ
ច
អា
ល
ដដ
ពក្ស
បត
ក្ស់តបៀវត្សទ
ររស់តៅ។ ទើ៣. រា
ពង
ឹ អារស័យក្សនុងកា
វត្ស អ្នក្សេួរ
៍ចំតពាះបញ្ហារាក្ស់តបៀ
្ន
ស
ត
ដិ
រប
ះកា
ពា
ត
ំ
ួ ជាតរសចច
នរច
ំ ញ
លរូបអ្នក្សានតរត្ៀមខ្លួ
ដដលមានការអ្ប់រ ំ, ជ
គលក្ស
 តៅក្សនុងខ្ណៈតពលដដ
េ
ុ
ិ
ប
ប់
រមា
សស
វត្
បៀ
ត
ិ រាក្ស់
ញ នបងាាញថ្ន ក្សរមត្
ន
ររាវរជាវរបស់ខ្ុំា
តបៀវត្សក្សុង
ៈកា
យ
មរ
ត្ត
៖
ថ្ន
យ
ញ ចទទួលានរាក្ស់
នោ
ិ
ំ ញរបស់ខ្ុំអា
ជ
ត្
ម
ក្សរ
ិ
ំ
ថ្ន
នឿ
ត
ួន_____$។ ខ្ញុំមានជ
ឺ ទួលានចំន
៍ដូចខ្ញុំេទ
នង
ិ បទពតិ ា្ន
ះដដរឬតទ?
ក្សរមត្
ិ រាក្ស់តបៀវត្សតន
ំត ង
ើ
ចដ
អា
)
ជក្ស
ោ
ត
ក្ស/តលាក្សរសើ (និ
ក្សរមត្
ិ តនះ។ តត្ើតលា
ដិតស្ចំតពាះ
ណើររបស់អ្នក្ស ឬក្ស៏ប
ត
ំ
ស
ង
ន
ៅ
ឹ
ពត
ក្សភា
ិ អាចឯ
ើ បុេគលក្ស
រតរជើសតរស
ត្ នតិ ោជក្សឬភានក្ស់ងា
ទៀ
ក្សត
ម
ប់
ទ
ប

ិ ត។
ក្សត្វើការសតរមចចត្
ើ ទុក្សតពលឱយអ្ន
វត្ស តេយ
បៀ
ត
ក្ស់
រា
ត្
ម
ក្សរ
ិ
ំ
ង
ការដត ើ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
75
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
 សំណួរដដលតបក្សខជនេួរសួរខ្លួនឯង នង
ិ សួររត្ ប់តៅនតិ ោជក្សតពលសមាាសការងារ
ភរខ
្ ចភ្វកា
ើ ុ ុំអា
ើ រងារភនោះបានដដរឬភទ?
អ្នក្សរត្ូវដត្ហា៊នសដមតងនូវការពសាមះរត្ង់ចំព
រក្សព
ះខ្លួនឯងថា
អ្នក្សម្ននសមត្ថភាពរគប់រោន់
សរម្នប់បំពពញការងារ។ ពបើសិនមន
ន គង់រត្ូវបាននិពយជក្ស
ិ ម្ននពទ ពន៎ះមន
ិ យូរមន
ិ ឆ្ងប់អ្ក្ស
ើញថាោមនសមត្ថភាព ពេើយរបឈមនឹងការលាឈប់ ឬក្ស៏បពណតញពចញពីការងារ។
ភរើខុ ុំច
្ ង់បានការងារដដរឬភទ?
ការងារពនះអាចជំរុញទឹក្សចិត្តនិងពុ ះ
អ្នក្សរត្ូវដត្យល់ចាស់ ក្សុ ងច
ន ិត្ខ្
ត ួ នឯងថា
ល
ពនឿយណ្តយ ពទះបោ
ី នពិ យជក្សចង់បានអ្នក្សោបុគគលិក្សក្ស៏ពោយ។
រពធវើមន
ិ ពចះ
ភរខ
្ ចចញ្
ដខភនោះបានដដរឬភទ?
ិ
ើ ុ ុំអា
ិ ច ឹ មជវី រតាមរយៈរបាក់
ពពលខ្លះ
របពភទការងារដដលអ្នក្សចូលចត្
់ ង
គ រ់ បាក្ស់ចំណូលរគប់រោន់
ិ តបំផុត្មន
ិ អាចផគត្ផ
សរម្នប់រស់ពៅពនះពទ។
របសិនអ្នក្សោមនបញ្ហាេរិ ញ្ដ វត្ថុ
អ្នក្សអាចបនតោមួយការងារដដល
ចូលចិត្ពត េើយរពមទទួលយក្សរបាក្ស់ចំណូលទប។
ភរើមុខរុំដណងភនោះភទើរដររភងករ
ើ ងមីដមនភទ?
របសិនរក្សុមេ៊ុ នមួយម្ននបពងកើត្មុខ្ត្ំដណងែមី ម្ននន័យថារក្សុមេ៊ុ នពនះរក្សចពរម
ន
ី
ើ ឥត្ឈប់
ឈរ ពទើបរត្ូវការពរជើសពរសបុ
គល
គ ិ ក្សែមីឲ្យចូលបពរមកា
ើ
ើ រងារ។ មា៉ងពទៀត្ កាលណ្តម្ននមុខ្
ត្ំដណងពៅទំពនរក្ស៏ម្ននន័យថា អ្នក្សបំពពញការងារពីមុនលាឈប់ ឬរត្ូវបានបពណតញពចញ។ ពេត្ុ
ពនះ អ្នក្សរត្ូវម្ននការពិចារណ្តពលើចំណុចពនះផងដដរ។
ភរើអនកអាចព្នយល់ព្ីរភរៀររគរ់រគងភៅកនុងរកុមេុនបានដដរឬភទ?
ពទះបោ
អ្នក្សពពញចិត្ច
ត ំព
ី
ះការងារនង
៏ ន
ិ អ្ត្ថរបពយជន៍ពផសងៗក្ស៏ពោយ ប៉ុដនតក្សម
ិ រត្ូវពភលច
គិត្អ្ំពីរពបៀបម្នការរគប់រគង, គុណត្ម្មល, និងវបបធម៌ក្សដនលងពៅក្សដនលងពធវើការរបស់ ពៅហាវយ
ឬរបធានរគប់រគងផ្ទទល់របស់ អ្ក្ស
ន ពនះព
យ
ើ ។
ចំណុចទំងអ្ស់ ពនះ
ក្ស់ពន
័ ធោពពិ សសពៅនង
ឹ ការ
អ្នុវត្តការងាររបក្សបពោយពោគជ័យ នង
ិ រក្សាការងារបានយូរអ្ដងវងផងដដរ។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
76
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៦ «្ាំែួរេពល្ាា្ការងារ»
កំណត់ចណ
ំ
ំ!
កំហុវស្ែលបណាល
ឲ្
យធ្លាក់ពពលវម្ភាវកា
រងារ
១. មិនានតរត្ៀមខ្លនជា
មុន លុះតពលមក្សសមា
ួ
ា សមិនដឹងថ្នេួរត្វោ
ើ ៉ ងតម៉ច។
២. បងាាញពើឥរោបេ
ិ
មិនសូវយក្សចិត្តទុក្ស
ក្ស់ ឬរពតងើយក្សតនតយចំ
តពាះក្សិចចសមាាស។
ើ
៣. មិនបងាាញពចំណា
ើ
ប់អារមមណ៍ខ្លង
ំ កាលចំតពាះការងារ។
៤. ហ្វក្ស់មិនយល់ចាស
់ពើត្រមូវការ ឬលក្សខខ្ណ
ឌ របស់ការងារ។
៥. មិនានបងាាញព
ើការពិចរណាចាស់លាស់ព
ើរបកាសការងារ និងការទទួ
លខ្ុសរត្ូវក្សនងការងា
រ។
៦. មិនានតឆលើយសំណ
ុ
ួ រឲ្យតពញតលញ, ចំត
ោលតៅ ផទយតៅវ ិញផ
ុ
តល់ចតមើយ
ល ខ្លើតពក្ស។
៧. មិនយល់ចាស់ព
ច
ំ
ណ
ុ
ចលមអិត្ទនសំណួរ ន
ើ
ិងមិនានផតល់ចតមើយ
ល ត្តមលំ ប់លំត
យ។
៨. មិនានដសវងយល
់ឲ្យចាស់ពើជំ ញ ន
ិងលទធភាពរបស់ខ្ន។
ួល
៩. ហ្វក្ស់ារមាខ្លង
ំ តពក្សចំតពាះអ្ត្ថរបតោ
ជន៍ដដលចង់ានពកា
ើ រងារ
ប៉ុដនតមិនពាោមដស
វងយល់ឲ្យចាស់ថ្នកា
រងារនឹងផតល់អ្ើខ្
វ លះ។
១០. មិនានតរបរា
ើ ស់ភាានិោយដដលមា
នលក្សខណៈសមរមយដប
បផូ វកា
ល រ។
រងារ
ំ ពពលវម្ភាវកា
ចំណុចគួរចងច
តី
ី ុនមក្សក្ស។
វើ រងារពម
ល បព់ ធកា
ធា
ន
ម
ឬ
់
ិ
ប
ល
ធា
មត្ថភាព ពទះបី
សញ្ហដបរត្ ឬស
ត្
រម
ក្ស
ិ
ព
ំ
អ្
ី
ក្ស
េ
ុ
ក្ស
ំ
ុ
១. ក្ស
ី ុន។
លងការងារពម
ួ របញ្ហជក្សព់ ៅក្សដន
ស
ក្ស
សា
ច
អា
ក្ស
នពិ យជ
ន ុំ ។
ំពុងពសើ ស
ះការងារដដលក្ស
ព
ំ
់
ច
ង
ត្
ះរ
ម
ពសា
យរក្ស
ី រាយចំព
ី ព
២. បងាាញពភា
ា ញថាអ្នក្សសបា
ងា
ប
រ
ួ
គ
រ។
វ
កា
ធ
់ព
័ ដដលអ្នក្សធាលប ើ
ព៏ ោយ។
ហាវយ ឬសាថបន
ពៅ
រ,
រងា
់
កា
លងការងារពនះក្ស
ន
ដន
ក្ស
ពៅ
ិ
ក្ស
៣. ក្សុំរះគ
បា
ំ
ម្ននបញ្ហាឬការល
រពត្
ិ អ្នក្សអាច
កា
ព។
ះប
ី
ពទ
ន
ុ
ពម
ី
័ ធការងារ ឬអាជី
់ ន
ក្សព
ក្ស
ជ
យ
ព
ន
ឬ
ិ
ួ អ្នក្សសម្នភស
់ ោមយ
យក្សឈះន ចាញ
ក្ស
ដក្ស
រប
ម
យ
ា
៤. ក្សុំព
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
ះការងារ
77
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៧ «េរកាយេពល្ាា្ការងារ»
ជំពូកទី ៧
តប្កាយតពល្ម្ភា្ការងារ
 តត្េ
ើ រួ ត្វដ
ើ ូចតមតចតរកាយតពលសមាាសការងារ?
៙បនទប់ពស
ី ម្នភសចប់សពវរគប់ អ្នក្សទំនងោម្ននអារមមណ៍ធូររសាលនិងអ្ស់ ក្សីត
បារមភមយ
ួ រោ។ ប៉ុដនតក្សរណីពនះពុំដមនម្ននន័យថាអ្នក្សអ្ស់ ម្ននភារក្សិចរច ត្ូវបំពពញពនះ
ព
យ
ួ ពីរបនតពទៀត្គ៖
ើ ។ ការពត្
ិ អ្នក្សរត្ូវបនតអ្នុវត្តនូវចំណុចសំ ខាន់ចំនន
ឺ ការសរពសរ
លិខ្ិត្ដែលងអ្ំណរគុណចំព
ះអ្នក្សសម្នភស
លិខ្ិត្ពនះរត្ូវសរពសរពៅកាន់គណៈក្សមមការ
និងការក្សត្់រត្តក្សំណត្់ចំណ្តំពផសងៗ។
ឬអ្នក្សសម្នភសដដលម្ននសិទិក្ស
ធ ុ ងការ
ន
សពរមចចត្
គល
គ ិ ក្សដូចោ របធានដផនក្សធនធានមនុសស និងរបធាន
ើ ពរសបុ
ិ តពលើការពរជស
ើ
រគប់រគងដផនក្សោពដើម។ លិខ្ិត្អាចសរពសរក្សនុងទរមង់ោរក្សោសទំេំ (A4) ោក្ស់ក្សុ ងពរសាមសំ
ន
បុរត្ទំេំដូច
ោន។ មា៉ងពទៀត្អ្នក្សអាចសរពសរក្សនុងទរមង់រសពដៀងោនពនះពផញត្ត
ើ មអ្ុពី ម៉លក្ស៏បានសរម្នប់ក្សរណីបនទន់។
 ការសរតសរលខ្
ិ ត្
ិ ដេលងអ្ំណរេុណ
ពោយមន
់ ូរ
ិ ម្ននការបដងអរបងអងយ
អ្នក្សរត្ូវរួសរាន់សរពសរលិខ្ត្
ិ ដែលងអ្ំណរគុណជូនចំព
ះអ្នក្ស
សម្នភស ឬរបធានដផនក្សធនធានមនុសស។ ពពលពវលាសរម្នប់ការសរពសរពនះគឺម្ននសារសំ ខាន់ខាលង
ំ ណ្តស់
ោពពិ សស
របសិនពបអ្
ើ នក្សចង់ឲ្យលិខ្ត្
ិ ពនះទទួលបានមុនពពលអ្នក្សសម្នភសពធវពើ សចក្សតស
ី ពរមចចត្
ិ តចំព
ះ
ការពរជើសពរសបុ
គល
គ ិ ក្ស ឬផតល់ឱកាសការងារ។ ពេត្ុពនះគួរពផញើត្តមរយៈអ្ុពី ម៉លឲ្យបានពលឿនបំផុត្ បងាករ
ើ
ជួនោអ្នក្សសម្នភសពធវើពសចក្សតីសពរមចចិត្ក្ស
ត ុ ងរយៈពពលខ្ល
ន
ីបនទប់ពីសម្នភសចប់ភាលមៗ។
លិខ្ិត្ដែលងអ្ំណរគុណគួរពផ្ទតត្ពលើចំណុចសំ ខាន់ពីរគឺៈ
 ពាយមពនយល់អ្នក្សសម្នភសឲ្យនឹក្សព
នឹងការខ្ិត្ខ្ំផាយ
ើញព
ក្សគឺោនរណ្ត។ ក្សនុងន័យពនះពរបៀបបាន
ិ
ើងវញថាអ្ន
ណិជជក្សមមអ្ំពីខ្ួ នឯងមត
ល
ងពទៀត្ដូពចានះដដរ។
 អ្នក្សអាចម្ននឱកាសបំពពញបដនថមោសពងខបនូវក្សងវះខាត្ ឬចំណុចអ្វីដដលអ្នក្សពភលចមន
ិ បាន
បរយយពៅក្សន
ិ
ុ ងពពលសមាាស។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
78
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៧ «េរកាយេពល្ាា្ការងារ»
សារសំ ខាន់ម្នការសរពសរលិខ្ត្
ិ ដែលងអ្ំណរគុណក្ស៏អាចបងាាញនូវសីលធម៌, ការពោរព នង
ិ ឆនទៈ
មុត្ម្នំចំព
ះការដដលអ្នក្សចង់ពធវើ។ មា៉ងពទៀត្ លិខ្ិត្មួយទំពរ័ ក្ស៏អាចទញការចាប់អារមមណ៍បដនថមពទៀត្ពី
សំ ណ្តក្ស់អ្ក្ស
ន សម្នភស
ក្សរណីរូបអ្នក្សមន
ង
ិ សថិត្ពៅក្សនុងជពរមស
ើ ពរសសរម្នំ
ើ
អ្នក្សសម្នភសអាចពិចារណ្តផតល់
ឱកាសសរម្នប់សម្នភសពលើក្សទីពរី ដល់រូបអ្នក្សក្ស៏សឹងម្នន។ ពលើសពពី នះ របសិនពបក្សខជនដដលចូ លសម្នភស
ដម្ទមន
ិ បានសរពសរលិខ្ិត្ពៅអ្នក្សសម្នភស
ពន៎ះលិខ្ិត្របស់ អ្ក្ស
ន នឹងកាន់ដត្កាលយោវត្ថុដ៏ម្ននរបពយជន៍
សរម្នប់រត្បនត
ង
ន ដែមពទៀត្។
ឹ
ឹ សកាតនុពលរបស់ អ្ក្ស
ចំណុចគួរចងចាំ៖ លិខ្ិត្របស់ អ្ក្ស
ន រត្ូវដត្សរពសរក្សនុងរក្សបខ្ណឌវោ
ន
នក្ស់
ិ ជ ជីវៈ និងសីលធម៌ក្សុ ងការទំ
ទំនង។ ពចៀសវាងការពរបរើ បាស់ ភាសា ឬ
ក្សយពពចន៍មន
ិ សមរមយ នង
ិ ោក្ស់សម្នពធពលើអ្នក្សសម្នភសោពដើម។
ំ
្ អណ្
ិ ដលង
ិ ត
នុ លខ
ៅក្ង
ន
ង
់
ាន
ខ
ំ
ស
ុ
ច
ណ្
ំ
ច
ុ
រគណ្
ើ ុំ
យតសនស
ដដល ក្ស់ពាក្ស
ង
ណ
ដ
ំ
ត្
ខ្
ុ
ម
ឬ
ម ះការងារ
សរឲ្យចំតឈាមះ)
ំ ័រខ្ងតលើៈ តឈា
ឈាមះ សូមសរត
ត
់
ល
គ
ក្សាលទព
ា
ន
ស
ិ
រប
ក្ស/តលាក្សរសើ (
ជូនចំតពាះ តលា
ញ
ៈ
ើ
តផ
ូ
វ
រត្
ល
ដដ
គ
ៈ ឧទ. បណឌិត្
តឈាមះបុេល
រមិត្សញ្ហដបរត្
ក្ស
,
.
..
..
ន
ធា
រប
ិ ត
នក្សមានចត្
ឹ រត្ូវដូចជា
ើ យរត្ម
អ្ំពកា
ើ រដដលអ្
ញ្ហជកក្ស់ត្ួ ទឲ្
ំឭក្ស
ប
រ
ម
ូ
យ
ស
ៈ
ោ
ទ
ន
ើ
ង
ួ
ិ
ន
ត្
ឲ្យចូលសមាាស ិ
ះការផតល់ឱកាស
ពា
ត
ំ
ច
ណ
ុ
រេ
ើ ដេលងអ្ំណ
វាក្សយខ្ណឌទ១
ើ ំតណើរការ
មាាស។
នក្សយល់អ្ំពដ
រស
អ្
រកា
ថ្ន
ំ
ណ
យ
ត
ើ
ះដ
ោ
ន
ំ ិ
ង
រក្សើ រាយចំតពា
រងារ។ រពមទ
ឺ
់ថ្ន អ្នក្សេជា
រមមណ៍ចំតពាះកា
អា
់
ប
ណា
ំ
ដដលអ្នក្សយល
៍
ច
ន
ណ
ម
មា
រម
ក្ស
ន
អា
់
អ្
ប
ថ្ន
់
ក្ស
ក
ជ
ណា
ំ
ញ្ហ
ច
ប
ព
ំ
ល
អ្
ើ
២
ខ្
ទ
ប
ខ
ឌ
ើ
តើ តង
ចក្សស
វាក្សយខ្ណ ើ
ត យផតល់នូវតស
ធ
ន
័
ព
់
ក្ស
រពា
កា
ច
ច
ិ ក្សិ
ើ នង
តរជើសតរស
បទេៃតរកាយ។
អ
រយៈតពលពរើ ឬ ើ
ើ ដ៏ល។
ន
ង
ជតរមស
ក្ស
ន
មា
៌
ុ
ត្
័
ព
រ
ួ
ក្សស
ងទូរស័ពទតៅា
ៈ រ ំឭក្សថ្នអ្នក្សនឹ
យ
កា
តរ
ង
ុ
ច
ឌ
វាក្សយខ្ណ
។
ងចុះេត្ថតលខ្
អ្ំណរេុណ និ
ង
ល
េ
រដ
កា
យ
បញ្ចប់ត
ា ន)
ិ អាសយ
នក្សទទួល នង
ះអ្
ម
តឈា
(
ង
ន
ខ្
នកា
ញើ ំបុរត្ត យមា
តផស
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
79
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៧ «េរកាយេពល្ាា្ការងារ»
 េំរូលខ្
ិ ត្
ិ ដេលងអ្ំណរេុណចំតពាះអ្នក្សសមាាស
April 25, 2015
Mr. Mak Arun
Director of Human Resources
Transparancy Auditing Firm
No. 78D, St. 271, Sangkat xxx, Khan Toulkork
Phnom Penh
Mr. Mak Arun:
Thank you for the oppotunity to meet and interview with you yesterday afternoon. The value and
goals of Transparancy Auditing to fit perfectly with my beliefs. The Assistant Auditor position
sounds challenging and exciting.
Transpancy Auditing´s involvement in the community should be commended. You are making the
city a better place to both work and raise a family. I was very impressed by all that you do and look
forward to becoming involved in such a program.
Once again, I appreciate the time you took from your busy schedule to meet with me. If you have
any further questions, please do not hesitate to contact me. I look forward to hearing from you
soon.
Sincerely,
Pov Doung
Note: style and format of Thank-you Letter was partly adopted from Extreme Resume Makeover.
 ការត្វតើ សចក្សតក្ស
ំ ដ
ើ ត្់សមាគល់អ្ព
ើ តំ ណើរការសមាាសការងារ
ក្សិចកា
ច រដ៏សំខាន់មយ
ួ ពទៀត្គឺការក្សត្់ចំណ្តំនូវសក្សមមភាពពផសងៗម្នដំពណើរការសម្នភសដូចោៈ
អ្នក្សពរត្ៀមពរៀបចំខ្ួ នបានលអ
ល
ដដរឬពទ?
ឬពទ?
ពត្ើអ្ក្ស
ន ម្ននទំនុក្សចិត្ប
ត ុណ្ត
៉ ណ ដដរ?
ពត្ើអ្ក្ស
ន ពឆលើយសំ ណួរបានរលូ នដដរ
ការក្សត្់ចំណ្តំដបបពនះអាចអ្នុញ្ហដត្ឲ្យអ្នក្សម្ននការពរត្ៀមខ្លួននិងដឹងពីក្សំេុស
សរម្នប់ការដក្សលមអពៅពពលសម្នភសពលើក្សពរកាយពទៀត្។
ពនះគឺ បងាករចំព
ពត្ើ
ឬចំណុចខ្វះខាត្
ពេត្ុផលមា៉ងពទៀត្សរម្នបការក្សត្់ចំណ្តំដបប
ះក្សរណីម្ននការផតល់សម្នភសពលើក្សទព
ី រី សរម្នប់ឱកាសការងារដដដល។ របសិនពបម្ន
ើ ន
អ្នក្សគួរក្សត្់ចំណ្តំនូវចំណុចខ្លះៗដូចោ៖
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
80
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៧ «េរកាយេពល្ាា្ការងារ»
ចំណុចគួរកត់វម្ភាល
់ពរកាយពពលវម្ភាវកា
រងារ
 តឈាមះអ្នក្សសមាាស ន
គ ដដលអ្នក្សានជួបក្ស
ិងបុេល
ន តពលសមាាស។
ុង
 សំណួរ ឬចណ
ំ ុ ចដដល
អ្នក្សអាចតរត្ៀមតរៀបច
អ្ក្ស
ន មានអារមណ
ម ៍ ថ្នមិនទន់តឆយ
ើល ានល អ តេត្ុតន
ំចតមើយ
ល ជាេើម
ម តងតទៀត្
 ចំណុចខ្លះដដលអ្ក្ស
ន ស
 ចំណុចដដលអ្នក្សចង់
។
ងស ័យថ្ន អ្នក្សសមាាស
មិនទន់ានាក្សស
ួរតៅត
និោយ ប៉ុដនតមនទន់
ិ
មានឱ
 ចំណុចដដលពនត្យតម
ិ ិ
ះ
យ
ើ ។
កាស និងតពលតវលារេ
ប់
ល
ើ តៅ ហ្វក្ស់មានភាពទក្ស់ទ
រោន់។
ញខ្លង
ំ ចំតពាះអ្នក្សសមាាស។
 អ្នក្សរត្ូវានតរជស
កា
ើ តរសឲ្យបតរម
ើ
ើ រងារ
បនទប់ពបា
ី នឆលងកាត្់ដំណ្តក្ស់កាលោពរចន
ើ ក្សនុងដំពណើរការដសវងរក្សការងារ
ក្សំណត្់របពភទការងារ, ការដសវងរក្សរបភព, ការពរៀបចំរបវត្តិរូបនិង
ពោយគត្
ិ ចាប់ពកា
ី រ
ក្សយពសនើសុំ, ការចូលសម្នភស និងការសរ
ពសរលិខ្ត្
ិ ដែលងអ្ំណរគុណ អ្នក្សដសវងរក្សការងារពធវហា
ើ ក្ស់ម្ននអារមមណ៍ថាបានចំណ្តយពពលពវលា, ការខ្ំ
របឹងដរបងទំងក្សម្នលង
ំ កាយចិត្ន
ត ិងរបាោញអ្ស់ ោពរចើនសនធឹក្ស។ ោមួយោនពនះ អារមមណ៍លាយ
ំោមួយការ
សបាយ, រ ំពភប
ើ និងក្សតីបារមភ ឬអ្ស់ សងឃម
ឹ ក្ស៏អាចពក្សើត្ម្ននរគប់ពពល ពោយពេត្ុថា អ្នក្សរត្ូវរង់ចាពំ មល
ើ
លទធផលម្នការោប់ ឬធាលក្ស់ពៅព
យ
ន ដសវង
ើ ។ ប៉ុដនត សាថនភាពទំងអ្ស់ ពនះគោ
ឺ លក្សខខ្ណឌធមមត្តសរម្នប់អ្ក្ស
រក្សការងារពធវើទូពៅដដលដត្ងជួបរបទះពោយពចៀសមន
ិ ផុត្។
ឬអារមមណ៍
ការងារពនះព
ដូពចនះ
អ្នក្សមន
ត យឲ្យសាថនភាព
ិ គួរបពណ្ត
ឬទពងវទ
ំ ពនះរគប់ដណតប់ពលើរូបកាយនង
ើ ង
ិ ការត្តំងចិត្ដត សវងរក្ស
យ
ើ ។
របសិនពបម
ើ ន
ិ ទន់បានោប់ោសាថពរ អ្នក្សរត្ូវដត្ខ្ិត្ខ្ំបនតពៅមុខ្ពទៀត្
ក្សុំពបាះបង់ឱកាសនិងការខ្ិត្ខ្ំឲ្យពសាះ។
ប៉ុដនតរត្ូវពាយមដសវងយល់ពី
ចំណុចខ្វះខាត្និងការដក្សលំ អ្បដនថមពទៀត្។ ផទុយពៅវញ
ផុត្ដដល
ិ ក្សតរី ក្សរាយបំ
ី
អ្នក្សទទួលបានគពឺ ៅពពលអ្នក្សរត្ូវបានសពរមចពរជើសពរសោសា
ថ ពរពោយរក្សុម
ើ
េ៊ុន ឬសាថប័ន។ ការផតល់ដំណឹងអ្ំពីការពរជើសពរសអាចរត្ូ
វបាបពធវើព
ើ
រយៈទូរស័ព។
ទ
ពពលទទួលបានទូរស័ ពពទ ៅចូ លផតល់ដំណឹងថា
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
ើងត្តម
អ្នក្សោប់
81
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៧ «េរកាយេពល្ាា្ការងារ»
ោបុគល
គ ិ ក្ស គម
ត ពស្រញ្ហជលពពក្ស ឬមន
ឺ ន
ិ គួរម្ននចិត្ក្ស
ិ រត្ូវនយ
ិ យថា «ទទួលរពម» ភាលមពនះពទ។ ពេត្ុផល
គឺអ្ក្ស
ន អាចពៅមន
ិ ទន់បានចរចាោនរគប់ចំណុចពៅព
អ្នក្សបាត្់បង់អ្ំណ្តចក្សនុងការចរចា។
ត្តមលំ នដ
ំ ូពចនះថា៖
ត លឲ្យ
ើយ ដូពចនះការទទួលយក្សការងារភាលមអាចបណ្ត
ពទះបីោក្សនុងចិត្អ្
ត ក្ស
ន ចង់ពឆលើយថាយល់រពមក្ស៏ពោយ
ខ្ញុំម្ននចំណ្តប់អារមមណ៍ចំព
របពយជន៍ដដលខ្ញុំអាចទទួលបាន។
ការចរច
អំណចម្ន
ះដំណឹងពនះ
ប៉ុដនតគរួ និយយ
ប៉ុដនតខ្ុ ំច
ញ ង់ដឹងបដនថមពទៀត្អ្ំពអ្
ី ត្ថ
ការងារ
មត្ណា?
?
ញការងាររ ិ
ព
ត
ំ
យប
ងតនះឬតទ
ឲ្
ន
ក្ស
ណ
ដ
ំ
អ្
ត្
់
ប
រូ
ប
ន
់
ងសរមា
ជក្សចងា
់ចរំ បក្សួត្របដជ
 តត្ើនតិ ោ
រង
ល
ដដ
សងតទៀត្
តបក្សខជនតផ
 តត្ើមាន
ត្ណា?
រត ះក្សរមិ
រងា
វ
កា
់
្
?
ត
ើ
ង
នក្សរមិត្ណា
 តត្ើអ្នក្សច
ប
ដ
់
ត្
ប
យ
ពងា
ជក្សមានភា
 តត្ើនតិ ោ
ការផតល់ឱកាវការងា
រ គួររតូវបានបញ្ជាក់អ
ំពីចំណុចវំខាន់ៗែូច
ខាពរកាម៖
 កាលបរតច
ិ ឆទចប់តផើម
ត ការងារ
 មុខ្ត្ំដណងការងា
រ
 រាក្ស់ដខ្ (រាក្ស់ប
ំណាច់តផសងៗ)
 តឈាមះរបធានរេប់
រេង
 ទើក្សដនង
ល បំតពញការងារ
 តមា៉ងការងារ (កា
រងារបដនម
ថ តមា៉ង)
 ការឈប់សរមាក្ស
(របចឆា
ំ ន .ំ ..)
 ការពិពណ៌ អ្ំពកា
ើ រងារ ឬលក្សខខ្ណឌការងារ
 ការទទល
ួ ខ្ុសរត្ូវរបស់បុេគល
ិក្ស ។ល។
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
82
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជាំពូកទី៧ «េរកាយេពល្ាា្ការងារ»
 ការចរចចំតពាះអ្ត្ថរបតោជន៍តផសងៗ
អ្នក្សមន
ិ គួរទទួលយល់រពមបំពពញការងារភាលមៗពោយមន
ិ បានចរចាបញ្ហជក្ស់អ្ំពីអ្ត្ថរបពយជន៍
ពភា
ិ ក្សាោនឲ្យបានោក្ស់លាក្ស់ពៅពលើលក្សខខ្ណឌពផសងៗពនះព
ឬ
យ
ើ ។ ោទូពៅ អ្ត្ថរបពយជន៍សរម្នប់រក្សុម
េ៊ុន ឬការងារនីមយ
ួ ៗមន
ិ ដូចោនពនះពទ។ ប៉ុដនត អ្នក្សគួរពិនិត្យពលើចំណុចសំ ខាន់ៗខ្លះដូ ចោ៖
 ពសវាធានរា៉ ប់រងសុ ខ្ភាព (សរម្នប់ផ្ទទល់ខ្ួ ន
ល ឬរគួសារក្សនុងបនទុក្ស)
 ទូរស័ពទ និងរបាក្ស់សរម្នប់ទូរសព័ទ
 មពធាបាយពធវើដំពណើរ (រែយនត, ម៉ូត្ូ, របាក្ស់ឧបត្ថមភ...)
 ក្សុំពយូទ័រសរម្នប់ពរបើរបាស់ ក្សុ ងក្សដនល
ន
ងការងារ
 ការបណុ ត ះបណ្ត
ត លបដនថម
 ពពលពវលាពធវកា
ើ រម្ននភាពបត្់ដបន
 របាក្ស់ពសវាដឹក្សជញ្ជូ នសរម្នប់ការត្តំងទីលំពៅែមី
 របាក្ស់បំណ្តច់ ឬរបាក្ស់ពសាធនវវត្ត
ិ ន៍
 ការឈប់សរម្នក្សរបចាំឆ្ងន ំ ។ល។
ពត្ើអ្ក្ស
ន អាចបដិពសធន៍មន
ិ ទទួលយក្សការងារពនះបានដដរឬពទ? ោទូពៅ ពបក្សខជនម្ននសិទិពធ ពញ
ពលញក្សនុងការបដិពសធន៍ចំព
ក្សនុងទផ
ី ារការងារចំព
ះការងារ
ក្សរណីការផតល់អ្ត្ថរបពយជន៍ឬរបាក្ស់ដខ្ទបោងក្សរមត្
ិ ធមមត្តពៅ
ះមុខ្ត្ំដណង នង
ិ ក្សរមត្
ិ សមត្ថភាពដូច ឬរបហាក្ស់របដេលោន។ របសិន ពរកាយពី
ការចរចាសុំ បពងកើនចំនួន ឬគុណភាពពេើយ និពយជក្សពៅដត្មន
ិ រពមពោយសំ អាងពេត្ុផលពផសងៗ ពន៎ះ
អ្នក្សក្ស៏ោមនជពរមស
ើ អ្វពី រៅពីនយ
ិ យថា «ពទ!» ប៉ុដនតរត្ូវនយ
ិ យដបបពនះក្សនុងទរមង់សុភាពរាបសារ នង
ិ មន
ិ
ពរក្សវពរកាធ រពមទំងជូនពរឲ្យនិពយជក្សដសវងរក្សបានបុគល
គ ិ ក្សដដលសមរសប។
ំ ូក្សទើ
 សរុបតសចក្សតជ
ើ ព
៙េេ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
83
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជំពូកទី
ត្ចកតីបញ្ច ប់
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
84
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជំពូកទី
កំណត់្ម្ភាល់
1.
ខលឹមសារ្ាំែួរ្តីពីការវាយតៃមលចាំេពាះតរមូវការេៅកនុងអាជីព (ទាំពរ័ ...) រតូវានដករ្ង់េចញពីឯកសារ Career Quizzes និពនធេោយ
John J. Liptak (ឆ្ាាំ ២០០៨)។
2.
លាំហាត់អនុវតតន៍្តីពីការែ្វងយល់ពីកែនលងការងារែដលចូលចិតត, វប្បធម៌កែនលងការងារ និងរេបៀបរគប់រគងកនុងកែនលងការងារ (ទាំពរ័ ...) រតូវ
ានដករ្ង់ពី
3.
្
4.
្
5.
្
6.
្
7.
្
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
85
េ្ៀវេៅែែនាំអាំពីវិធសា
ី ស្រ្តកង
នុ ការែ្វងរកការងារ្រាប់យុវជន
ជំពូកទី
ឯកសារពិតប្រោះ
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ / www.nea.gov.kh
86
Download
Random flashcards
Pastoralists

20 Cards

Radioactivity

30 Cards

Nomads

17 Cards

Marketing

46 Cards

Create flashcards