Uploaded by Manuel Delgado

PROBLEMES DE FÓRMULES EMPÍRIQUES I MOLECULARS

advertisement
PROBLEMES DE FÓRMULES EMPÍRIQUES I MOLECULARS – QUÍMICA I
1. L’anàlisi d’un compost orgànic va proporcionar els següents resultats de composició
centesimal: 54,5% de carboni, 9,1% d’hidrogen i 36,4 d’oxigen. Es va determinar també
la seva massa molecular, 88 g/mol. Dedueix la fórmula molecular del compost. (Sol.
C4H8O2)
2. Un compost conté un 74,87% de carboni i un 25,13% d’hidrogen. Si és un compost
gasós que té per massa molecular 32,08 g/mol, quina és la seva fórmula empírica. (Sol.
CH4)
3. Un compost conté un 20,00% de carboni, un 26,65% d’oxigen i un 46,68% de nitrogen,
i la resta és hidrogen. Quina és la seva fórmula empírica? (Sol. CH4N2O)
4. Un hidrocarbur saturat gasós està format per un 80% de carboni. Quina és la seva
fórmula molecular si sabem que la seva massa molecular és 30 g/mol? (Sol. C2H6)
5. Per combustió de 2 g d’una substància orgànica formada per C, H i O es van obtenir
1,38 g de CO2 i 0,84 g d’H2O. Si sabem que la seva massa molecular és 126,02 g/mol
troba la fórmula empírica i la fórmula molecular. (Sol. CH3O3; C2H6O6)
6. El resultat de l’anàlisi d’un òxid de nitrogen ha donat que per cada 30,43 g de nitrogen
hi ha 69,57 g d’oxigen. Experimentalment, s’ha mesurat la massa molecular d’aquest
òxid de nitrogen i s’ha trobat que és 46 g/mol. Troba’n la fórmula empírica i molecular.
(Sol. NO2)
7. Una substància present una composició de 40% de carboni, 6,7% d’hidrogen i 53,3%
d’oxigen. Sabent que en 24 mg de substància hi ha aproximadament 2,4·1020
molècules, dedueix la fórmula molecular. (Sol. C2H4O2)
8. Un compost orgànic està constituït per carboni, hidrogen i oxigen. Quan es produeix la
combustió de 1,570 g del mateix, s’obté 3 g de diòxid de carboni i 1,842 g d’aigua.
Sabent que la massa molecular del compost és 46,14 g/mol, troba la fórmula
molecular. (Sol. C2H6O)
9. Un àcid orgànic està format per carboni, hidrogen i oxigen. De la combustió de 10 g del
compost s’obtenen 0,455 mols d’aigua i 0,455 mols de diòxid de carboni. A més,
sabem que la massa del compost és 88,16 g/mol. Esbrina la fórmula molecular. (Sol.
C4H8O2)
10. Quan fem cremar una mostra d’hidrocarbur, es formen 7,92 g de diòxid de carboni i
1,62 g de vapor d’aigua. La massa molecular d’aquest hidrocarbur és 26,1 g/mol.
Dedueix la fórmula empírica i molecular de l’hidrocarbur. (Sol. C2H2)
11. La cafeïna és un alcaloide important de propietats estimulants. Es troba en el cafè, en
el té, en les begudes de cola i en altres begudes. La seva composició centesimal és:
49,43% de C, 5,15% d’H, 28,83% de N, i la resta és O. Quan la cafeïna cristal·litza, ho fa
juntament amb una molècula d’aigua per cada molècula de cafeïna. La seva massa
molecular, que es pot determinar per diversos procediment, és 212,12 g/mol. Quina
fórmula molecular té? (Sol. C8H10N4O2)
12. En la combustió d’un gram d’un hidrocarbur es produeixen 3,14 g de diòxid de carboni.
a. Quina és la fórmula empírica de l’hidrocarbur? (Sol. CH2)
b. Quina és la fórmula molecular si la seva massa molecular és 42 g/mol? (Sol.
C3H6)
Download