Uploaded by Mette Jørgensen

Manual EasyMAG 7

advertisement
BRUGERMANUAL
4501 - 1991 - B - da - 2009/09 – P/N 4501 - 1991
DA
bioMérieux S.A. 69280 Marcy l'Etoile / Frankrig
RCS Lyon 673 620 399
Tlf. 33 (0)4 78 87 20 00 - Fax 33 (0)4 78 87 20 90
http://www.biomerieux.com
Advarsel
Indholdet i denne manual er baseret på software frigivelse 2.0.
Manualen opdateres regelmæssigt. Opdateringerne vil blive inkluderet i nye
softwarefrigivelser.
Informationen indeholdt i denne manual kan blive ændret, inden de
beskrevne produkter er tilgængelige.
Denne manual kan indeholde information eller referencer, som relaterer til
nogle bioMérieux S.A. produkter, software eller tjensteydelser, som ikke er
tilgængelige i det pågældende land for frigivelse. Det betyder ikke, at
bioMérieux S.A. påtænker at markedsføre sådanne produkter, software eller
tjenesteydelser i det pågældende land.
For rekvirering af kopier af publikationer eller en teknisk begæring kontakt
bioMérieux S.A. eller Deres lokale distributør.
VIGTIGT! Brugen af instrumentet og manualen forudsætter accept af nedenstående klausuler og klausuler opstillet i den regulatoriske pjece.
Varemærker
bioMérieux, det blå logo, NucliSENS, EasyQ, NASBA, easyMAG, miniMAG
og NucliSENtral er anvendt, under registrering og/eller registreret
varemærker tilhørende bioMérieux S.A. eller et af dettes datterselskaber.
Windows er et varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
Extran er et varemærke tilhørende Merck KGaA.
Decon er et varemærke tilhørende Decon Laboratories.
Java er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. jaxb-api.jar, jaxb
impl.jar, jaxb libs.jar, jaxb xjc.jar, jaxp api.jar og jax qname.jar forhandles som
hele binære jar-filer.
Sun er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc. og er underlagt
Sun's licensbetingelser.
W3C er et varemærke tilhørende Massachusetts Institute of Technology.
TouchWare er et varemærke tilhørende 3M Company.
Pentium er et varemærke tilhørende Intel Corporation.
CorelDRAW er et varemærke tilhørende Corel Corporation.
Ethvert andet navn eller varemærke er den respektive ejers ejendom.
Dette produkt omfatter software udviklet af Apache Software Foundation
(http://www.apache.org/). Apache Xerces og Xalan er en del af Apache XMLprojektet. Commons Command Line Interfaces, Commons IO og Commons
Lang (alle Apache-biblioteker). Commons BeanUtils, Commons Collections,
Commons Digester og Commons Logging er dele af Apache Jakarta
Commons-projektet. Alle de nævnte Apache-projekter er varemærker, der
tilhører Apache Software Foundation.
Brugermanual
iii
Find svar på yderligere open source-licensspørgsmål med forbindelse til
Apache Software Foundation på adressen http://www.apache.org/LICENSE.
Dette produkt omfatter software udviklet af Teodor Danciu
(http://jasperreports.sourceforge.net). Copyright © 2001 -2004 Teodor Danciu
([email protected]). Alle rettigheder forbeholdes.
Dette produkt omfatter iText software udviklet af Bruno Lowagie. iText
1.02b.jar forhandles som en hel binær jar-fil. iText's kildekodeversion kan på
betingelserne i Mozilla Public License fås via iText's website på adressen
http://www.lowagie.com. Find yderligere oplysninger om Mozilla Public
License på adressen http://www.mozilla.org.
Dette product omfatter 7-zip software udviklet af Igor Pavlov. 7za.exe
redistribueres som en hel binær fil. 7-zip kildekodeversionen kan i
overensstemmelse med betingelserne for GNU LGPL License fås fra 7-zip
websiden på adressen http://www.7-zip.org. Find yderligere oplysninger om
GNU LGPL License på adressen http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html.
Dette dokument indeholder billeder fra CorelDRAW 10, som er beskyttet af
rettighedslove i USA, Canada og andre lande. Anvendelse på licens.
© 2007-2009 bioMérieux S.A.
Billeder: bioMérieux / Trykt i Frankrig / bioMérieux S.A. RCS Lyon 673 620 399
iv
Brugermanual
Revideringer
Nedenstående liste over revideringer opsummerer udskiftninger eller
supplerende sider i brugermanualen.
Brugermanual
Version
Dato for trykning
Ændringer
Side(r) ændret
A - 2.0
2007/07
Oprettelse
Alle
B
2009/09
Ændring af
information om
retlige
bestemmelser og
forskrifter
Forsider, ii, iii, iv, v,
vi, vii, viii, 1-2, 1-5,
1-7, 1-8, 1-9, 1-10,
1-11, 2-7, 4-16, 6-2,
8-14
v
vi
Brugermanual
Som følge af softwareudviklingen kan der forekomme mindre variationer i de
dialogbokse, der er vist i dette dokument. Hvis der foretages ændringer, som
betyder, at denne vejledning ikke kan benyttes, vil der blive udarbejdet en
opdatering af vejledningen eller et tillæg til denne.
Der er gjort alt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er lige så
aktuelle og nøjagtige som på datoen for offentliggørelse eller revision. Der
gives dog ingen garanti for, og det er ej heller forudsat, at dokumentet er fri
for fejl, eller at specifikationerne er nøjagtige. bioMérieux forbeholder sig ret
til at foretage ændringer i dette dokument uden forudgående varsel.
Der findes supplerende oplysninger til denne brugervejledning i det "Tillæg til
NucliSENS easyMAG brugervejledningen", der følger med denne
vejledning. Kontakt din lokale forhandler for at få et ekstra eksemplar.
Anvendelse
NucliSENS easyMAG-platformen er beregnet til at blive brugt til automatisk
isolation (rensning og koncentration) af de samlede nucleinsyrer (RNA/DNA)
fra biologiske prøver. Til diagnostisk brug in vitro.
Vigtig information
NucliSENS easyMAG er diagnostisk medicinsk udstyr til brug in vitro.
Komponenterne i NucliSENS easyMAG-systemet må kun anvendes til de
specificerede formål.
NucliSENS easyMAG er designet, så det beskytter brugeren og prøverne,
forudsat at systemet betjenes i overensstemmelse med vejledningen i den
medfølgende dokumentation.
Brugeren må ikke tilslutte, installere eller udskifte udstyret eller softwaren
eller tage nogen af disse dele ud af drift uden godkendelse fra bioMérieux, og
ej heller omkonfigurere udstyr eller software på en måde, der ikke er
godkendt af bioMérieux.
Hvis udstyret betjenes på en måde, der ikke er i overensstemmelse med
specifikationerne fra bioMérieux, kan den beskyttelse, som udstyret er
beregnet til at yde, blive forringet.
Installation, ibrugtagning, reparationer og udtagning af drift må kun foretages
af uddannet og kvalificeret servicepersonale, der er godkendt af bioMérieux.
Udstyret er tungt og bør ikke løftes, uden at man følger korrekte procedurer.
Udstyret må ikke løftes eller flyttes uden assistance fra bioMérieux Field
Service Support.
Brugermanual
Underenhed
Vægt:
'Dry' (tørt) instrument, herunder LCD-monitor og tastatur
128 kg
Computer
8 Kg
vii
Teknisk hjælp
Angående teknisk asistance, herunder reservedele og forbrugsgenstande,
bedes du henvende dig til din lokale bioMérieux forhandler.
Ansvarsfralæggelse
bioMérieux fralægger sig hermed alt ansvar, udtrykkeligt eller underforstået,
for instrumentets og engangsmaterialernes ('systemets') egnethed og
fralægger sig desuden ethvet ansvar, både direkte, indirekte og som
følgevirkning, for anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med
anvisningerne på indlægssedlen. Kunden anerkender og accepterer, at
anvendelse af systemet til test af prøvetyper eller til andre indikationer end
dem, der er beskrevet på indlægssedlerne, udelukkende sker på kundens
egen risiko. Kunden anerkender og accepterer, at det er kundens ansvar
alene at validere systemet til enhver således påtænkt anvendelse, og at
afgøre, om systemet er velegnet til denne påtænkte anvendelse.
Valideringsundersøgelsesydelsen og den efterfølgende anvendelse af
systemet på basis af kundens valideringsundersøgelser er alene kundens
risiko og ansvar.
Garanti
bioMérieux fralægger sig alt ansvar, udtrykkeligt eller underforstået, herunder
underforståede garantier for SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL. bioMérieux er ikke ansvarlig for nogen tilfældige skader
eller følgevirkninger. BIOMÉRIEUX'S ANSVAR OVER FOR KUNDEN KAN
IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ELLER I FORBINDELSE MED
NOGET KRAV OVERSTIGE DET BELØB, DER ER BETALT TIL
BIOMÉRIEUX FOR DET PRODUKT ELLER DEN SERVICE, DER ER
GENSTAND FOR KRAVET.
viii
Brugermanual
Indholdsfortegnelse
Advarsel
Varemærker
iii
iii
Revideringer
1 Sikkerhed
Sikkerhedsoplysninger
Sikkerhedsforanstaltninger
Forsigtighedsmeddelelser
Forkortelser
Konventioner
1-2
1-3
1-8
1-10
1-11
2 Introduktion
Funktionsoversigt
Systemegenskaber
Om brugermanualen
2-2
2-9
2-11
3 Systemgrundlag
Oversigt
Brug af systemet
Om NucliSENS easyMAG reagenser
og engangsmaterialer
Begrænsninger
Specifikke symboler
3-2
3-4
3-10
3-16
3-16
4 Hardwarebeskrivelse
Arbejdsområde
Behandlingsområde
Reagensområde
Computer og ydre enheder
Bagsiden af instrumentet
4-2
4-8
4-11
4-13
4-16
5 Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Online manual
Menulinje
Klargøring af systemet til brug
Creating Assay Protocols
(Oprettelse af analyseprotokoller)
Brugermanual
Connect / Disconnect Instrument
(tilslut / afbryd instrument)
Initialize Instrument (initialiser instrument)
Clear Incidents (ryd hændelser)
Stop Instrument
Connect/Disconnect (tilslut/afbryd)
NucliSENtral
Clear Alarms (ryd alarmer)
7-4
7-4
7-5
7-5
7-6
7-7
8 Rengøring og vedligeholdelse
Introduktion
Planlægning
Spild
Rutinevedligeholdelse
Dekontaminationsprocedurer
Udskiftning af filtre og sikringer
Datavedligeholdelse
Bruger Tjekliste for vedligeholdelse
8-3
8-4
8-4
8-6
8-10
8-15
8-20
8-22
A Instrumentspecifikationer
General (generelt)
Driftsbetingelser
Transportbetingelser
Krav til system input
Behandling
Stregkodelæser
Udstyrsidentifikation
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-3
B Konfiguration af stregkodelæser
Fabrikkens understøttede
stregkodesymbologier
Konfiguration af stregkodelæser
B-2
B-3
5-2
5-11
5-12
5-17
C Genkalibrering af berøringsskærm
5-26
Menuen Daily Use (daglig brug)
Menuen Instrument
Menuen Settings (indstillinger)
Menuen Maintenance (vedligeholdelse)
Menuen Hjælp
6 Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Under drift
Visning af ekstraktionsresultater
Nedlukning af systemet
7 Device Status (status for enhed)
6-2
6-23
6-30
6-36
Sådan genkalibreres berøringsskærmen
C-2
D Softwarereference
D-2
D-28
D-33
D-42
D-48
ix
E Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
E-2
Indeks
x
Brugermanual
1 Sikkerhed
Sikkerhedsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Sikkerhedsforanstaltninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Advarselsmeddelelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Forsigtighedsmeddelelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8
Magnetiske apparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9
Forkortelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-10
Konventioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11
Sikkerhed
Sikkerhedsoplysninger
Sikkerhedsoplysninger
Det er afgørende, at de advarsler, forsigtighedsregler og sikkerhedskrav, der
er indeholdt i dette dokument, læses og forstås af brugeren, før systemet
tages i brug.
Advarselssymbolerne er anbragt på instrumentet for at henlede brugerens
opmærksomhed på potentielt farlige områder.
En advarselstrekant betyder følgende: 'Bemærk'. Se den relevante
dokumentation eller den medfølgende tekst, før du går videre. Hvis disse
instruktioner ikke følges, kan det føre til personskader eller ødelæggelse af
systemet.
Advarsler og forsigtighedsregler findes både på udstyret og i
dokumentationen, hvor de er relevante.
Alle brugere skal gøre sig bekendt med følgende symboler og deres
betydninger:
Denne etiket advarer om, at der er fare for skader på
komponenter inden for etikettens område på grund af statisk
elektricitet. Benyt en korrekt tilsluttet anti-statisk anordning
ved arbejde inden for området med sensitive komponenter.
Denne etiket advarer om, at der er genstande i nærheden,
der kan være så varme, at de giver forbrændinger. Før du
arbejder i et område, der er markeret med denne etiket, skal
du slukke for instrumentet og give det mulighed for at køle af.
Denne etiket advarer om muligheden for beskadigelse. Hold
kroppens ekstremiteter væk fra dette område, når
instrumentets dele bevæger sig.
Denne etiket advarer om risikoen for klemskader. Stik ikke
fingre eller andre ekstremiteter ind i et område, der er
markeret med dette symbol, mens instrumentet er i brug.
Denne etiket advarer om, at der er et stærkt magnetisk felt
inden for etikettens område.
Denne etiket advarer om, at signaler, der udsendes af
instrumentet, kan påvirke pacemakere negativt, så de ikke
fungerer korrekt.
Denne etiket advarer om, at et stof er skadeligt ved
inhalation, farligt at indtage og irriterende for øjnene og det
respiratoriske system.
Denne etiket advarer om, at et stof er korrosivt og kan
angribe metal og/eller nøgen hud.
1-2
Brugermanual
Sikkerhed
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikkerhedsforanstaltninger
Vær særligt opmærksom på følgende sikkerhedsforanstaltninger. Hvis disse
sikkerhedsforanstaltninger ignoreres, kan brugeren komme alvorligt til skade.
Hver enkelt forholdsregel er vigtig.
Før du foretager test af el-sikkerheden eller andet på instrumentet, bedes du
kontakte bioMérieux.
Når du arbejder omkring instrumentets blæser, mens strømmen er sluttet til,
skal du passe på ikke at sætte fingrene i nærheden af blæseren.
Advarselsmeddelelser
Forholdsregler mod elektrisk stød
Elektrisk udstyr kan forårsage elektrisk stød.
Installation, service og reparationer må kun foretages af autoriseret og
kvalificeret bioMérieux personale.
Strømudgang. Risiko for elektrisk stød.
Alle strømafbrydere skal være slukket ved tilslutning eller afkobling af kabler
til strømudgange.
Vi anbefaler tilslutning af dette instrument til et netkredsløb, der er beskyttet
med en fejlstrømsafbryder.
Forholdsregler mod biologisk farlige materialer
Alt in vitro diagnostisk udstyr, patientprøver, blodbaserede interne kontroller
og kvalitetssikringsprodukter (QC), der analyseres i dette system, såvel som
affald i affaldsbeholderne, skal behandles som potentielt biologisk farlige
materialer.
Sørg for at gennemføre passende dekontamination, hvis der spildes farlige
materialer på eller ned i udstyret eller de omliggende områder.
Brugermanual
1-3
Sikkerhed
Sikkerhedsforanstaltninger
Der benyttes farlige kemikalier (dvs. guanidinthiocyanat) i reagenssektionen.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Benyt passende
laboratoriesikkerhedsdragt, herunder beskyttelsesbriller og handsker, når du
arbejder i reagenssektionen eller håndterer reagensflaskerne.
Der findes potentielt farlige kemikalier og potentielt biologisk farlige
materialer i sugehovedet. Benyt passende laboratoriesikkerhedsdragt,
herunder beskyttelsesbriller og handsker, når du arbejder med sugehovedet.
Forholdsregler mod affaldsmaterialer
Behandl affaldsmateriale, herunder forbrugsstoffer og alle komponenter, der
kommer i kontakt med affaldsmaterialer, som om de indebærer de potentielle
farer, der ligger i prøver og reagenser, som benyttes til klargøring og
behandling af prøverne.
Behandl og bortskaf affaldsmaterialer, herunder forbrugsstoffer såsom
engangsopsugningsenheder og prøvestrimler, i overensstemmelse med
lokale, nationale og internationale procedurer og regulativer samt gældende
sikkerhedsprocedurer på installationsstedet.
Alle brugere skal være fortrolige med sikkerhedsdatablade for alle de
materialer, der benyttes i procedurerne til dette instrument, og de korrekte
procedurer til håndtering af disse materialer.
Specifikt skal alle affaldsmaterialer fra instrumentet behandles som potentielt
biologisk farlige og korrosive, og de må ikke komme i kontakt med
syreholdige materialer.
Materiale i affaldsflasken, drypbakken og konnektorerne til affaldsflasken,
drypbakkeudtømningen og servicetrykmåleren kan være potentielt biologisk
farligt.
Behandl dette materiale, som om det indebærer de potentielle farer, der
ligger i prøver og reagenser, som benyttes til klargøring og behandling af
prøverne.
Benyt passende laboratoriesikkerhedsdragt, herunder beskyttelsesbriller og
handsker, når du arbejder med disse elementer.
Behandl og bortskaf affaldsmaterialer i overensstemmelse med lokale,
nationale og internationale procedurer og regulativer samt gældende
sikkerhedsprocedurer på installationsstedet vedrørende farlige kemikalier og
potentielt biologisk farligt materiale.
1-4
Brugermanual
Sikkerhed
Sikkerhedsforanstaltninger
Prøver
Undgå direkte kontakt med prøver, da de kan være biologisk farlige. Tør
straks spildt materiale op, og dekontaminer berørte områder i henhold til de
procedurer, der er gældende for installationsstedet. Bær sikkerhedshandsker,
laboratoriekittel, sikkerheds- eller beskyttelsesbriller.
Foranstaltninger mod farlige kemikalier
NucliSENS easyMAG Lysis Buffer, NucliSENS easyMAG Extraction
Buffer 1 og affald fra instrumentet må ikke komme i kontakt med syreholdige
materialer. NucliSENS easyMAG Lysis Buffer kan frigøre cyanidgas ved
kontakt med syre. Den frigjorte mængde afhænger af mængden af både
buffer og det syreholdige materiale. Find flere oplysninger i
sikkerhedsdatabladene til NucliSENS easyMAG Lysis Buffer og
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 1.
Undgå kontakt med øjne, hud og tøj.
Hvis materialet spildes, skal området isoleres. Det må ikke trænge ned i
drænsystemer eller vandløb. Rens spildet op med absorberende materiale
(f.eks. klude), og rens det ramte område med rigeligt vand.
Krystalliserede dråber
Der kan opstå mulighed for eksponering af åndedrætsorganerne under
rengøring af krystalliseret lysisbuffer; ekstraktionsbuffer 1; guanidinthiocyanat
(GuSCN) indeholdende spilddråber, og der kan dannes støv.
Undgå dannelse af støv.
Farlig ved indånding.
Undgå indånding af støv.
Undgå kontakt med øjne, hud og tøj.
Bær sikkerhedshandsker (nitrilgummi), laboratoriekittel, sikkerheds- eller
beskyttelsesbriller.
Tør dråber af GuSCN op omgående. Fjern krystalliserede dråber omhyggeligt
med destilleret vand og vask området med en fiberfri klud med en 5 %
Extran-opløsning. Efter rengøring med 5 % Extran-opløsning, renses det
pågældende område med 70 % ethanol. Tør derefter området af med en
fiberfri klud med lidt siliconeolie. Dette gøres for at forhindre, at der kommer
GuSCN-krystaller igen.
Brugermanual
1-5
Sikkerhed
Sikkerhedsforanstaltninger
Krystalliseret spildt materiale
Der kan opstå mulighed for eksponering af åndedrætsorganerne under
rengøring af krystalliseret lysisbuffer; ekstraktionsbuffer 1; guanidinthiocyanat
(GuSCN) indeholdende spildt materiale, og der kan dannes støv.
Undgå dannelse af støv.
Farlig ved indånding.
Undgå indånding af støv.
Undgå kontakt med øjne, hud og tøj.
Bær sikkerhedshandsker (nitrilgummi), laboratoriekittel, sikkerheds- eller
beskyttelsesbriller.
Åndedrætsbeskyttelse er påkrævet, når der dannes støv (Filter FFP2, i
overensstemmelse med EN149).
Fjern omhyggeligt krystalliseret spildt materiale. Sprøjt området omhyggeligt
med vand og absorber med absorberende materiale (for eksempel fiberfrit
stof), vask det pågældende område med rigeligt vand. Rens derefter området
med en fiberfri klud med en 5 % Extran-opløsning. Gør derefter området rent
med 5% Extran-opløsningen og rens det pågældende område med 70 %
ethanol. Tør til sidst området af med en fiberfri klud med lidt siliconeolie.
Dette gøres for at forhindre, at der kommer GuSCN-krystaller igen.
Mekaniske sikkerhedsforanstaltninger
Beskyttelsesdækslet MÅ IKKE flyttes eller løftes, mens instrumentet er i drift.
Som med ethvert mekanisk system skal der træffes bestemte forholdsregler
ved arbejde med instrumentet. Instrumentet har et beskyttelsesdæksel, der
forhindrer brugeren i at komme i kontakt med bevægelige dele og aerosol.
Dækslet er forsynet med sikkerhedssensorer, der afbryder instrumentets drift,
hvis dækslet åbnes. bioMérieux har ikke noget ansvar for skader, der opstår
som følge af deaktivering af sikkerhedssensorerne
Hvis reagensdøren falder pludseligt ned, kan der ske personskader.
Vær forsigtig, når du arbejder i reagenssektionen.
Fare for klemning.
Der er mekanismer, der bevæger sig, inden for dækslet omkring
sugehovedområdet. Hænder og andre kropsdele må ikke komme i nærheden
af arbejdsområdet.
1-6
Brugermanual
Sikkerhed
Sikkerhedsforanstaltninger
Varmeren kan blive så varm, at den giver forbrændinger.
Rør ikke ved varmeren, mens instrumentet arbejder, og lad der gå mindst ti
minutter, efter at strømmen er afbrudt, før du berører varmeren.
Fare for forbrændinger.
De varme dele bliver tilgængelige, når drypbakken fjernes. Stik ikke nogen
del af kroppen ind i området, mens instrumentet er i drift, eller inden der er
gået mindst ti minutter, efter at strømmen til instrumentet er afbrudt.
Forholdsregler mod farlige magnetiske felter
Dette produkt indeholder meget stærke permanente magnetopstillinger.
Vær yderst forsigtig ved håndtering af værktøj og andre magnetiske
materialer i nærheden af de magnetiske opstillinger, da der pludselig kan
udvikles kraftige mekaniske kræfter.
Magnetisk følsomme emner såsom computerdisketter og bånd, audio- og
videokassetter og kreditkort skal holdes på afstand af de magnetiske
opstillinger, da de kan blive ødelagt af stærke magnetiske felter.
Personer med pacemaker må ikke benytte dette produkt, idet de stærke
magnetiske felter, der opstår i forbindelse med produktet, kan ødelægge
pacemakeren eller påvirke den negativt.
Brugermanual
1-7
Sikkerhed
Forsigtighedsmeddelelser
Forsigtighedsmeddelelser
Prøver
Sørg for, at prøver ikke indeholder fibre, støv eller andre uopløselige
kontaminanter. Hvis der er uopløselige kontaminanter i en prøve, kan der
måske ikke opnås korrekte analyseresultater.
Håndtering af rengørings- og desinfektionsopløsninger
Rengørings- og desinfektionsopløsninger har korrosive egenskaber. Benyt
altid beskyttelseshandsker (kemisk resistente) og beskyttelsesbriller, når du
arbejder med rengørings- og desinfektionsopløsninger.
Spild
Enhver væske, der spildes på NucliSENS easyMAG, kan resultere i at
systemet fungerer forkert. Hvis der spildes væske på NucliSENS easyMAG,
skal det straks tørres af, og stedet skal desinficeres.
NucliSENS easyMAG Spild af Lysis Buffer og NucliSENS easyMAG
Extraction Buffer 1
NucliSENS easyMAG Lysis Buffer, NucliSENS easyMAG Extraction
Buffer 1 og affald fra instrumentet må ikke komme i kontakt med syreholdige
materialer. NucliSENS easyMAG Lysis Buffer kan frigøre cyanidgas ved
kontakt med syre. Den frigjorte mængde afhænger af mængden af både
buffer og det syreholdige materiale. Læs flere oplysninger i
sikkerhedsdatabladene til lysisbufferen.
Fare for forbrændinger.
De varme dele bliver tilgængelige, når drypbakken fjernes. Stik ikke nogen
del af kroppen ind i området, mens instrumentet er i drift, eller inden der er
gået mindst ti minutter, efter at strømmen til instrumentet er afbrudt.
Beskadigede emballagematerialer
Undersøg emballagen til alle modtagne reagenser og engangsmateriale for
skader. Beskadiget emballage forhindrer ikke nødvendigvis, at indholdet kan
bruges. Men hvis den ydre emballage er beskadiget, skal brugeren sikre sig,
at indholdet er intakt, før det benyttes. Materialerne må ikke benyttes, hvis
skaden er mistænkelig.
Tredje parts software
Kun software, der er valideret sammen med NucliSENS easyMAG User
Software (Brugersoftware), må køre på NucliSENS easyMAG computeren
(PC'en). bioMérieux har intet ansvar for negative virkninger på tredje parts
software, der er installeret uden skriftlig godkendelse fra bioMérieux.
1-8
Brugermanual
Sikkerhed
Forsigtighedsmeddelelser
Datamanipulation
Enhver brugermanipulation af målte/beregnede data kan medføre, at der
indberettes ukorrekte resultater. Systemet er designet til at forhindre, at
dataene ændres af en bruger. Men hvis dette skulle forekomme, har
bioMérieux ikke noget ansvar for dataene i systemet eller for resultater, der
rapporteres på baggrund af sådanne data.
Computervirusinfektion
NucliSENS easyMAG-systemet skal holdes fri for computervira. I forbindelse
hermed anbefaler bioMérieux, at der foretages virusscanning på alle medier,
både de aftagelige og andre, før der overføres data til eller fra NucliSENS
easyMAG-systemet. Brug en brancheanerkendt virusscanner, og sørg for, at
den er opdateret med de nyeste virusdetektionsfiler.
Databeskyttelse
For at undgå datatab tilrådes det regelmæssigt at foretage backup af
computersystemet. Se afsnittet “Backup” på side 8-20.
Konfiguration af computeren
Computeren og dens operativsystem er omhyggeligt konfigureret til optimal
NucliSENS easyMAG ydelse. Ændring af denne konfiguration kan
vanskeliggøre instrumentets anvendelighed alvorligt.
Screen saveren i Windows XP er deaktiveret som standard.
Lad være med at aktivere screen saveren, da dette kan skade softwarens
ydeevne.
Sæt ikke computeren i standby-mode.
Når computeren sættes i standby-mode, bliver den afbrudt fra instrumentet.
Magnetiske apparater
Apparater, der udsender stærke magnetfelter, kan påvirke måledata eller
medføre fejlfunktion i instrumentet. Brug ikke sådanne enheder i umiddelbar
nærhed af instrumentet, når det er i drift.
Brugermanual
1-9
Sikkerhed
Forkortelser
Forkortelser
I denne manual benyttes følgende forkortelser:
1-10
Forkortelse
Definition
CE
Conformité Européenne
DNA
Deoxyribonucleinsyre
EN
European Norm (EU-standard)
FCC
Federal Communications Commission (Amerikansk
standardiseringsorgan)
GuSCN
Guanidinthiocyanat
ISO
International Organization for Standardization
(International standardiseringsorganisation)
IVD
In Vitro Diagnostic (In vitro diagnostik)
LAN
Local Area Network
LCD
Liquid Crystal Display
LED
Light Emitting Diode (lysdiode)
LLS
Liquid Level Sensor (væskestandssensor)
MAOI
Monoamino-oxidasehæmmere
MSDS
Material Safety Data Sheet (sikkerhedsdatablad)
NAD
Nucleic Acid Diagnostics (nucleinsyrediagnostik)
QC
Quality Control (kvalitetssikring)
RNA
Ribonucleinsyre
UL
Underwriters Laboratories Inc.
US
United States (USA)
Brugermanual
Sikkerhed
Konventioner
Konventioner
I denne manual benyttes følgende konventioner:
FARE: af sikkerhedsgrunde.
FORSIGTIG: for at sikre god vedligeholdelse af instrumentets driftstilstand.
VIGTIGT: for optimal præstation af operationer.
X
Procedurer
Procedurer beskriver handlinger, der skal følges af brugeren for at opnå
sikker udførelse af opgaver.
<F1>
Brugermanual
Betegnelser i klammeparenteser refererer til taster på tastaturet.
1-11
Sikkerhed
Konventioner
1-12
Brugermanual
2 Introduktion
Funktionsoversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Set forfra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Set bagfra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
Systemegenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
Om brugermanualen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Omfang og målgruppe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Brugerkvalifikation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-11
Introduktion
Funktionsoversigt
NucliSENS easyMAG-platformen er beregnet til at blive brugt til automatisk
isolation (oprensning og koncentration) af de samlede nucleinsyrer (RNA/
DNA) fra biologiske prøver. Til diagnostisk brug in vitro.
Figur 2-1: NucliSENS easyMAG-systemet
Funktionsoversigt
Denne sektion giver en oversigt over NucliSENS easyMAG med kort
beskrivelse af de store områder og deres funktion.
NucliSENS easyMAG-systemet består af:
2-2
•
NucliSENS easyMAG-instrument
•
NucliSENS easyMAG-computer, tastatur, håndholdt stregkodelæser og
berøringsskærm
•
NucliSENS easyMAG Brugersoftware
•
NucliSENS easyMAG Engangsmaterialer
•
NucliSENS easyMAG Lysis Buffer
•
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 1
•
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 2
•
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 3
•
NucliSENS easyMAG Magnetic Silica
•
Elektronisk multikanalpipette
•
Prøvestripholder.
Brugermanual
Introduktion
Funktionsoversigt
Følgende diagram viser de vigtigste interaktioner i systemet.
LIS
ag
lta
r
re
rd
to
B
I n e ha
st n
ru dl
kt ing
io
ne
r
tif
i
en
er
ne
r
Id
t
ta
io
kt
ul
tru
es
s
In
Instrument
(fluidik &
mekanik)
,r
er
m
ka Da
tio ta,
n
af
re
NucliSENtral
ar
m
Drevet af.....
Al
pl
e
en
s
ID
(p
r
øv
Software on
PC
(G
e
ek n)t
st es
ra t o
k t rd
io re
ns r
re
su
eID
)
Ge
er
Sa
te
s
r
t
lta
re
n-
rd
su
to
tre
s
Te
s
Te
te
r
EasyMAG
Engangsmateriale, prøver
Reagenser
Operatør
Eluat, affald
Reagens
Varme
Magnetisk
styrke
Prøver
Figur 2-2: NucliSENS easyMAG Systemets vigtigste interaktioner
Brugeren anbringer prøvestrips samt prøve, aspirator og reagenser i
instrumentet og identificerer de nødvendige prøver og protokollen til
computeren.
Computeren kontrollerer instrumentet ved at udsende kommandoer, der
kører en protokol.
Instrument gennemfører protokollen på prøverne.
I denne proces bliver brugeren informeret om forløb og hændelser via
softwaren på computeren.
Brugermanual
2-3
Introduktion
Funktionsoversigt
Når processen er færdig, fjerner brugeren eluatet og affaldsstofferne.
NucliSENtral er en ekstra funktion. Alle funktioner i forbindelse med
NucliSENtral, der er beskrevet i manualen, er kun relevante, hvis
NucliSENtral-funktionen er konfigureret (aktiveret).
Set forfra
Figur 2-3 viser de store områder på forsiden af NucliSENS easyMAG.
De følgende afsnit beskriver funktionen for hvert enkelt af disse områder.
12
11
13
10
9
8
1
7
5
2
3
6
4
Figur 2-3: Forsiden af NucliSENS easyMAG
På følgende liste identificeres emnerne i Figur 2-3, og disse emner er
beskrevet i de følgende afsnit.
1. Reagensmodul
8. Strøm- og fejlindikator
2. Filterdør
9. Låg til behandlingsområde
3. Stregkodelæser
10.Tastatur
4. Udtrækningsbakke
11. Berøringsskærm
5. Drypbakke
12.Elektronikområde
6. Arbejdsområde
13.Fluidikområde
7. Behandlingsområde
2-4
Brugermanual
Introduktion
Funktionsoversigt
Reagensmodul
Reagensmodulet indeholder reagensplatformene og
reagensmassesensorerne.
Der er anbragt fire 1 liters reagensflasker på platforme. Platformene er en del
af masseregistreringssystemet, der detekterer mængden af reagens i hver
enkelt reagensbeholder.
Flaskerne er stregkodemærkede og kan kun bruges én gang. Reagenset skal
'registreres' ved aflæsning af stregkoden på flasken, før reagenset kan
bruges.
Filterdør
Der er et kulfilter under reagensmodulet. Brugeren kan udskifte filteret ved at
åbne lågen nedad.
Stregkodelæser
Stregkodelæseren bruges til at identificere prøverne, kontrollerne,
prøvestripsene og reagenserne for brugersoftwaren.
Oplysninger om brug af stregkodelæseren ses på “Brug af
stregkodelæseren” på side 4-14.
Oplysninger om vedligeholdelse af stregkodelæseren ses i “Stregkodelæser”
på side 8-8.
Oplysninger om gendannelse af stregkodelæserens fabriksindstillinger ses i
“Konfiguration af stregkodelæser” på side B-3.
Arbejdsområde
Arbejdsområdet omfatter en arbejdsoverflade, hvor brugeren indsætter
prøvestrips i prøvestripholderen, en drypbakke og en bakke, der trækkes ud
fra den nederste del af instrumentet. Bag prøverne er der lysdioder til
indikation af prøvernes position.
Find flere oplysninger om prøvestrips, arbejdsområde og indsættelse af
prøver i “Arbejdsområde” på side 4-2.
Behandlingsområde og låg
Behandlingsområdet er beskyttet af et dæksel og et låg. Nærhedskontakter
og magneter detekterer, om låget er åbent, for at beskytte brugerne, mens
instrumentet er i drift. Instrumentet vil ikke lade nogen motor eller opvarmning
starte, hvis låget er åbent. Brugeren rådes til ikke at åbne dækslet, mens en
kørsel er i gang.
Dækslet er kun beregnet til at skulle fjernes af servicepersonale.
Behandlingsområdet indeholder mekanismer, der bevæger sig, og varme og
skarpe dele, der kan forårsage personskader, hvis de berøres under drift.
Fjern ikke dækslet på behandlingsområdet. Luk låget til behandlingsområdet,
før du betjener instrumentet. Forsøg ikke at omgå de interne låse.
På forsiden af instrumentets behandlingsområde er der et område, hvor
brugeren indsætter engangsopsugningsenhederne, der opsuger væske fra
prøvestripsene under en kørsel.
Brugermanual
2-5
Introduktion
Funktionsoversigt
Når en kørsel er startet, flytter prøvestripholderen sig ind i
behandlingsområdet, der indeholder de mekanismer, som instrumentet
bruger til behandling af prøverne. Disse mekanismer, bl.a.
engangsopsugningsenhederne, samt suge-, dispensing-, magnet- og
varmemekanismerne, er beskrevet i “Behandlingsområde” på side 4-8.
Afbryder
Afbryderen findes i højre side af instrumentet i nederste hjørne af panelet
nær bagsiden af instrumentet. Afbryderen har to positioner:
Position
State (tilstand)
Strømmen er afbrudt til hovedinstrumentet, men er stadig
tilsluttet LCD-monitoren.
Strømmen er tilgængelig for både hovedinstrumentet og LCDmonitoren.
Strøm- og fejlindikator
Strøm- og fejlindikatoren er anbragt på forsidedækslet i højre side af
instrumentet og er en trefarvet lysdiode, der benytter følgende tilstande:
Farve
State (tilstand)
Off
Strømmen er afbrudt.
Orange
Firmwaren kører ikke, eller instrumentet er ikke klar til
tilslutning til computeren.
Grøn
Firmwaren kører, og instrumentet er klar til tilslutning til
computeren.
Rød
Der er opstået en uløst fejl.
Tastatur og berøringsskærm
Tastaturet og berøringsskærmen er sluttet til computeren. Computeren
indeholder brugersoftware, som brugere benytter til installation af protokoller
og indtastning af oplysninger om prøver og kørselsordrer.
Computeren kommunikerer med instrumentet.
Få flere oplysninger om computeren og de tilhørende komponenter, herunder
tastaturet og berøringsskærmen i “Computer og ydre enheder” på side 4-13.
Elektronik- og fluidikområde
Instrumentets elektronik- og fluidikområde er anbragt på bagsiden af
instrumentet. Kun servicepersonale må åbne disse områder. De er ikke
beskrevet i detaljer i dette dokument.
2-6
Brugermanual
Introduktion
Funktionsoversigt
Set bagfra
Figur 2-4 viser de vigtigste funktioner på bagsiden af NucliSENS easyMAG.
I denne visning er elektronikområdet til venstre og fluidik-området til højre.
4
1
8
7
2
3
5
6
Figur 2-4: Bagsiden af NucliSENS easyMAG
De emner, der er identificeret i Figur 2-4, er:
1. Netstrømsindgang og sikringer
5. Kommunikationsforbindelse
2. Mærkeplade
6. Affaldstilslutninger
3. Serienummer
7. Vakuummålerforbindelse
4. Blæsere
8. LCD-monitorens strømudgang og
sikring
Strømtilslutning og sikringer
Her er hovedstrømmen sluttet til instrumentet, og her hentes LCD-monitorens
strøm.
Netstrømmen er koblet til stikket nederst til venstre, og stikket nederst til
højre giver strøm til LCD-monitoren.
De brugerudskiftelige sikringer er også anbragt her. Udskiftning af sikringer er
beskrevet under “Sikringsudskiftning” på side 8-16.
Mærkeplade
Mærkepladen indeholder vigtige lovmæssige oplysninger.
Serienummer
Nummeret er unikt for hvert enkelt instrument og skal angives ved
henvendelser om support.
Brugermanual
2-7
Introduktion
Funktionsoversigt
Blæsere
Der er en blæser i hvert bagsidepanel (elektronik til venstre og fluidik til
højre). Blæserne skal rotere under normale forhold.
Kommunikationsforbindelse
Dette er det kabel, der forbinder computeren med instrumentet. Brug kun det
røde kabel, der følger med systemet, til denne forbindelse. Se
“Computertilslutninger” på side 4-15 for at få oplysninger om placeringen af
kommunikationsforbindelsen til computeren.
Affaldstilslutninger
Disse er forbindelserne til affaldsslangen fra instrumentet til affaldsflasken,
tilslutningen til væskestandssensoren i affaldsflasken og en slange til
fjernelse af affaldsvæske i tilfælde af, at drypbakken bliver overfyldt.
Se “Affaldstilslutninger” på side 4-17, hvis du vil have flere oplysninger om
disse tilslutninger.
Vakuummålertilslutning
Denne er kun til brug for servicepersonalet. Denne forbindelse må ikke
blokeres eller tilsluttes nogen anordning.
2-8
Brugermanual
Introduktion
Systemegenskaber
Systemegenskaber
Opstart
Ved opstart vil instrumentet udføre følgende, forudsat at låget er lukket:
•
Flytte de bevægelige dele hen på deres startposition
•
Vaske engangssonderne med NucliSENS easyMAG Extraction
Buffer 3, hvis det ikke var det sidste reagens, der blev dispenseret, før
instrumentet sidst blev lukket ned.
NucliSENS easyMAG-systemet tilbyder en række værktøjer og funktioner til
hjælp til brugerne. En håndholdt stregkodelæser hjælper med ved indlæsning
af prøve- og reagens-ID'er og er desuden med til at identificere en bestemt
placering for et reagens eller en prøvestrip. En opsætning af lysdioder
placeret oven over prøvestripsene kan guide brugeren under tilsætning af
prøver og reagens. Vejledningsniveauet afhænger af det valgte arbejdsflow,
der er defineret i applikationens indstillingsvindue. En prøvestripholder er
med til at håndtere prøvestripsene, når de ikke er på instrumentet. En
elektronisk multikanalpipette, der er programmeret med specifikke
pipettesekvenser, kan bruges til yderligere forenkling af de resterende
manuelle dispenseringstrin. Endelig er applikationssoftwaren designet
omkring adskillige arbejdsprocesser. Den berøringsskærmbetjente software
giver let og direkte adgang til alle instrument- og kørselsrelaterede funktioner.
Systemet kan udføre følgende funktioner:
Trin
Handling
Forklaring
1.
Udført af brugeren.
Indsættelse af
prøvestrips og
engangsopsugnings
enheder.
2.
Inkubation
Giver tid til binding af nucleinsyre til Magnetic
Silica i lysisbuffer.
3.
Fanger Magnetic
Silica
Fanger Magnetic Silica mod prøvestrippens
væg.
4.
Guanidin-vask
a. Fjerner lysisbuffer og uønsket materiale fra
prøvestrippen og efterlader nucleinsyre
bundet til Magnetic Silica.
b. Dispenserer NucliSENS easyMAG
Extraction Buffer 1 (guanidin thiocyanat).
c. Skyller Magnetic Silica i bufferen.
5.
Brugermanual
Buffer 2 vask
Gentag ovenstående proces med NucliSENS
easyMAG Extraction Buffer 2.
2-9
Introduktion
Systemegenskaber
6.
Eluering
a. Gentager vasketrin med NucliSENS
easyMAG Extraction Buffer 3
(elueringsbuffer).
b. Fjerner alt uønsket materiale fra
prøvestrippen.
c. Dispenserer NucliSENS easyMAG
Extraction Buffer 3 (elueringsbuffer).
d. Varmer væsken i prøvestrippen.
e. Under opretholdelse af væsketemperaturen
skal Magnetic Silica skylles, idet man
gentagne gange overfører det fra den ene
side af prøvestrippen til den anden for at
sikre, at al nucleinsyre er fjernet fra
Magnetic Silica.
7.
Fjern Magnetic
Silica
Flytter fangmagneterne langsomt opad for at
føre silicapillen ud af eluat og op ad
prøvestrippens væg.
Kørselsafslutning
Efter kørselsafslutning vil instrumentet:
•
Sikre, at alle komponenter er på deres startposition
•
Skylle alle slanger, der er nødvendige for, at instrumentet kan vende
tilbage til ventestatus
Nødstandsning
Hvis det usandsynlige skulle ske, at der opstår et alvorligt problem eller en
fejlfunktion, der kræver øjeblikkelig afbrydelse af instrumentets aktivitet, skal
du fjerne netstrømstilslutningen fra instrumentet eller netforsyningen og sikre
dig, at instrumentet har standset al aktivitet, før du berører noget område på
instrumentet.
Hvis denne situation skulle opstå, bedes du kontakte din lokale bioMérieuxrepræsentant.
2-10
Brugermanual
Introduktion
Om brugermanualen
Om brugermanualen
Omfang og målgruppe
Dette dokument er beregnet til brugerne af NucliSENS easyMAG-systemet.
Den indeholder ikke beskrivelser af serviceprocedurer, der skal udføres af
bioMérieux eller virksomhedens repræsentanter.
Brugerkvalifikation
NucliSENS easyMAG-systemet skal betjenes af eller under ledelse af en
tekniker eller leder, der har gennemført en uddannelse hos bioMérieux eller
en lokal repræsentant.
Før betjening af systemet skal brugeren:
•
Læse og forstå brugermanualen og i hæftet “Generelle sikkerheds- og
lovgivningsmæssige oplysninger”.
•
Være kvalificeret til at bruge systemet
•
Være bekendt med alle relevante laboratorieprocedurer
•
Være bekendt med alle relevante sikkerhedsregler og -bestemmelser
Følg omhyggeligt de procedurer, der er specificeret i brugermanualen til
betjening og vedligeholdelse af systemet. Vedligeholdelse, der ikke er
beskrevet i brugermanualen, skal overlades til kvalificerede og veluddannede
serviceteknikere fra bioMérieux.
Brugermanual
2-11
Introduktion
Om brugermanualen
2-12
Brugermanual
3 Systemgrundlag
Oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Arbejdsprocedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Brug af en intern kontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Protokoller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Software og dataadministration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Princippet i NucliSENS easyMAG metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Brug af systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Beskrivelse af arbejdsprocedure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Detaljeret beskrivelse af arbejdsproceduren ‘on board’ . . . . . . . . . . . . 3-7
Detaljeret beskrivelse af arbejdsproceduren ‘off board’ . . . . . . . . . . . . 3-9
Om NucliSENS easyMAG reagenser og engangsmaterialer . . . . . . . . . 3-10
Advarsler og forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-11
Opbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Stabilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Procedureforholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-12
Nødvendige materialer og tilbehør, der ikke medfølger . . . . . . . . . . . 3-14
Klargøring af reagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
Nukleinsyreisolationsprocedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15
Begrænsninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Specifikke symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-16
Systemgrundlag
Oversigt
Oversigt
Nogle prøvetyper kræver forbehandling med henblik på at opnå en flydende
opløsning. Hvis du ønsker oplysninger og råd vedrørende forbehandling af
specifikke prøvematricer, bedes du kontakte din lokale bioMérieuxrepræsentant eller Global Customer Service.
NucliSENS easyMAG-systemet er beregnet til at blive brugt som et
universalt enkeltstående værktøj til nucleinsyreekstraktion.
NucliSENS easyMAG bruger ét enkelt sæt reagenser uafhængigt af
prøvetypen og arten af den nucleinsyre, der skal isoleres.
NucliSENS easyMAG-systemet er beregnet til behandling af ét batch (sæt)
prøver ad gangen. Et batch kan indeholde mellem 1 og 24 prøver. Da
instrumentet bruger en enkelt protokol til forskellige prøvematricer, kan
prøver beregnet til forskellige analyseapplikationer ofte kombineres i den
samme kørsel.
NucliSENS easyMAG-systemet er beregnet til at behandle en mængde på
24 ekstraktioner på mindre end én time.
Yderligere information om generisk ekstraktion kan findes i tillægget til denne
vejledning, se “Tillæg” på side E-1.
Arbejdsprocedurer
NucliSENS easyMAG giver fleksibilitet med hensyn til indføring af primære
prøver i systemet. Prøverne tilsættes til en særlig prøvestrip. I ét scenarie
placeres disse strips på instrumentet under prøvetilsætning, mens
prøvetilsætning i et andet scenarie udføres i et særligt laboratorieområde (for
eksempel et laminarflowskab), før stripsene indsættes i instrumentet.
Afhængigt af den aktuelle applikation eller laboratorieinfrastruktur kan
brugeren vælge det instrument, der skal udføre prøvelysis-trin med stripsene
i instrumentet, eller brugeren kan udføre dette trin med prøvestripsene uden
for instrumentet. Se “Beskrivelse af arbejdsprocedure” på side 3-4, hvis du vil
have flere oplysninger.
Brug af en intern kontrol
NucliSENS easyMAG-systemet understøtter brugen af en intern kalibrator
eller kontrol-RNA eller -DNA. En sådan kalibrator eller intern kontrol tilsættes
til den lyserede prøve som en intern standard med det formål at overvåge
hele systemets behandling i en bestemt analyse. Denne interne kontrol er
ikke en del af NucliSENS easyMAG-systemet.
3-2
Brugermanual
Systemgrundlag
Oversigt
Protokoller
I princippet bruger NucliSENS easyMAG-instrumentet en enkelt
ekstraktionsprotokol til at dække alle applikationer, men softwaren har
fleksibilitet til at håndtere mange protokoller. En separat protokol kan være
nødvendig, når nucleinsyren skal koncentreres i et volumen, der er mindre
end det definerede i den generiske protokol. Det kan desuden være
fordelagtigt at bruge protokoller, der er designet og valideret til brug i
kombination med en specifik analyseapplikation.
Software og dataadministration
NucliSENS easyMAG-brugersoftwaren tilbyder flere funktioner, f.eks.:
•
Støtte til brugerens klargøring og udførelse af en kørsel
•
Sporing af specifikke oplysninger om anvendte prøver og reagenser samt
fejl og protokolindstillinger.
•
Kontrol og overvågning af instrumentet.
•
Opbevaring af kørselsoplysninger, herunder hændelser og
reagensoplysninger.
•
Udveksling af data med LIS (via NucliSENtral)
Systemet understøtter prøve- og reagensidentifikation ved hjælp af en
stregkodelæser.
Princippet i NucliSENS easyMAG metoden
NucliSENS easyMAG-systemet er baseret på en generisk metode til binding
af nucleinsyrer fra komplekse biologiske prøver til Magnetic Silica.
Systemet arbejder med en flydende prøve. En prøve blandes med en
lysisbuffer, der indeholder et kaotropisk middel (GuSCN). Alle cellestoffer,
virale partikler, bakterier eller svampe, der er til stede i prøven, vil blive
ødelagt (lyseret) ved tilstedeværelsen af det kaotropiske middel, og derved
frigøres nucleinsyren. Lysisbufferen deaktiverer alle nucleaser, der er til
stede i prøven. Isolationsprocessen startes ved tilsætning af Magnetic Silica
til den lyserede prøve. Nucleinsyrer, der er til stede i lysatet, bindes til
Magnetic Silica under de høje saltkoncentrationer.
Magnetic Silica vaskes derefter flere gange med 2 vaskebuffere.
Derefter frigøres (elueres) nucleinsyrerne fra Magnetic Silica og koncentreres
i et specificeret volumen i elueringsbufferen. Denne elueringsproces kan
fremmes ved at skylle Magnetic Silica i elueringsbufferen ved en højere
temperatur.
Til sidst separeres Magnetic Silica fra elueringsbufferen, før den
koncentrerede nucleinsyreopløsning bliver tilgængelig for detektion i en
nedstrømsapplikation.
Brugermanual
3-3
Systemgrundlag
Brug af systemet
Brug af systemet
Beskrivelse af arbejdsprocedure
NucliSENS easyMAG-systemet understøtter to arbejdsprocedure-scenarier.
Det første scenarie, kaldet arbejdsproceduren ‘on board’, har til formål at
minimere antallet af manuelle pipetteringstrin og indeholder optimale
prøvesporingsegenskaber. Lysisbufferen tilsættes til prøvestripsene, mens
disse indsættes i instrumentet. Instrumentet tilsætter lysisbufferen til
prøverne og kontrollerer timingen for lysistrinet. Diagram over
arbejdsproceduren ‘on board’ kan ses i Figur 3-1 på side 3-5.
I det andet scenarie, kaldet arbejdsproceduren ‘off board’, udføres lysistrinet
manuelt, dvs. væk fra NucliSENS easyMAG-instrumentet, ved hjælp af et
særligt lysisglas. Efter prøvelysering overføres lysaterne manuelt til de
prøvestrips, der er indsat i instrumentet. Formålet med denne procedure er at
tilbyde brugeren fleksibilitet i prøvehåndteringen. De dedikerede lysisrør giver
mulighed for håndtering af inficerede prøver i et specielt laboratorieområde. I
tilfælde af udførelse af flere kørsler i et arbejdsskift giver arbejdsproceduren
‘off board’ mulighed for høj produktion i systemet, idet prøveklargøring i
lysisrør kan foretages parallelt med behandling af prøver i instrumentet.
Diagram over arbejdsproceduren ‘off board’ kan ses i Figur 3-2 på side 3-6.
Begge disse arbejdsprocedurer gøres lettere ved brug af en elektronisk
multikanalpipette, der halvautomatiserer overførslen af silica og, hvis en
sådan anvendes, en intern kontrol til lysatet i prøvestripsene. Hvis den
elektroniske multikanalpipette ikke bruges, anbefales arbejdsproceduren ‘off
board’. Derefter skal den forblanding, der er beskrevet i trin 6 herunder,
tilsættes til de lyserede prøver før overførslen til prøvestripsene, dvs. før trin
5 i arbejdsproceduren ‘off board’. Bland straks prøverne godt efter hvert
overførselstrin.
Systemet tillader mindre afvigelser fra disse arbejdsprocedurer for at give
brugeren mulighed for at finjustere systemet yderligere efter lokale behov.
Det er den enkelte brugers ansvar at validere standard arbejdsprocedure og
enhver afvigelse fra disse standard procedurer.
Se yderligere oplysninger i de enkelte brugsanvisninger, når du bruger disse
reagenser sammen med andre bioMérieux-produkter.
3-4
Brugermanual
Systemgrundlag
Brug af systemet
start instrument
Kontrol
klargør kørsel
prøve
magnetisk
silica
ID
ID
ID
start en kørsel
forblanding
tilsæt prøver
Tilsæt lysisbuffer,
inkuber prøve
afmål
til 8-brønds strip
tilsæt forblanding
homogeniser prøver
8-spids elektronisk pipette
ekstraktionskørsel i instrumentet
koncentreret silica
vask
eluering
lever et klart slutprodukt
gendan output
bortskaf
engangsmaterialer
automatisk
trin
manuelt trin
Figur 3-1: Arbejdsprocedure ‘on board’
Brugermanual
3-5
Systemgrundlag
Brug af systemet
Lysisbuffer
start instrument
prøve
kontrol
ID
klargør kørsel
magnetisk
silica
ID
ID
start en kørsel
bland prøve
i lysisbuffer
inkuber (lysis)
forblanding
overfør lyserede
Prøver til kar
afmål
til 8-brønds strip
tilsæt forblanding
homogeniseret prøve
8-spids elektronisk pipette
ekstraktionskørsel i instrumentet
koncentreret silica
vask
eluering
lever et klart slutprodukt
gendan output
bortskaf
engangsmaterialer
automatisk
trin
manuelt trin
Figur 3-2: Arbejdsprocedure ‘off board’
3-6
Brugermanual
Systemgrundlag
Brug af systemet
Detaljeret beskrivelse af arbejdsproceduren ‘on board’
X
Arbejdsprocedure ‘on board’
1. Start instrumentet
•
Start instrumentet og log dig på softwaren.
2. Klargør en kørsel
•
Indfør identifikationskoden for de prøver, der skal behandles i softwaren.
Brug stregkodelæseren på tastaturet.
•
Vælg ekstraktionsprotokollen, herunder prøvevolumen og
elueringsvolumen for hver prøve.
•
Tildel de prøver, der skal køres.
3. Vælg en kørsel
•
Vælg en klargjort kørsel.
•
Indsæt prøvestripsene og engangsopsugningsenhederne i instrumentet.
•
Scan reagens-ID- og prøvestrip-ID-koderne ved hjælp af
stregkodelæseren.
4. Tilsæt prøverne
•
Tag låget af røret med prøven.
•
Overfør den prøvemængde, der skal behandles, til prøvestrippen.
Prøvevolumener på op til 1.000 µl kan bruges.
Sørg for, at hver prøve overføres til den tilsvarende strip som angivet i
softwaren (se Kørselslayout, Lysdiode og/eller Udskriftslayout).
Stregkodelæseren kan efter behov bruges til at genidentificere hver prøve.
5. Start kørsel
•
Start den valgte kørsel. Instrumentet udfører den specificerede
lysisprocedure.
•
Fortsæt i mellemtiden med trin 6.
6. Klargør forblandingen
En intern kontrol (RNA eller DNA) kan på dette tidspunkt i proceduren
tilsættes, hvis effektiviteten af nucleinsyreisolationen skal overvåges.
Klargør en forblanding indeholdende intern kontrol (RNA eller DNA) og
silica. Denne gør det muligt at tilsætte disse to komponenter i ét trin.
Fortynd kontrollen i en særlig kontrolbuffer eller sterilt vand på en sådan
måde, at der tilsættes 50 µl pr. prøve. Forblandingen klargøres således
(tilstrækkelig til 8 prøver):
•
Brugermanual
Tilsæt 550 µl silicaopløsning til et rør indeholdende 550 µl intern
kontrolopløsning (RNA eller DNA) eller pyrogenfrit sterilt vand.
3-7
Systemgrundlag
Brug af systemet
•
Vortex den klargjorte blanding.
Blandingen må ikke centrifugeres.
•
Afmål 125 µl portioner i en 8-brønds strip, eventuelt ved hjælp af en
programmérbar elektronisk multikanalpipette.
7. Tilsæt forblanding til den lyserede prøve
•
Overfør 100 µl forblanding fra 8-brønds strippen til prøvestripsene med de
lyserede prøver, og homogenisér omhyggeligt blandingen, for eksempel
med en programmérbar elektronisk multikanelpipette.
8. Fortsæt ekstraktionskørslen
•
Fortsæt kørslen. Instrumentet foretager inkubation, vask, eluering og
partikelseparation fra elueringsbufferen.
Silica-inkubation kan også udføres 'off board', afhængigt af indstillingerne for
arbejdsproceduren.
9. Gendannelse af output
•
Gendan koncentreret nucleinsyre fra prøvestrippen ved hjælp af en
pipette (monokanal eller multikanal afhængigt af formatet for
engangstargetmaterialet).
10.Luk en kørsel
•
Bortskaf anvendte engangsmaterialer. Sørg for, at anvendte
engangsmaterialer behandles som mulige kontaminationskilder, og
bortskaf dem altid i lukkede affaldsbeholdere.
Som et alternativ til tilsætning af prøver, mens stripsene er anbragt i
instrumentet (trin 4), kan brugeren også tilsætte prøver med strippen placeret
på et laboratoriebord eller et laminarflowskab. Systemet indeholder en særlig
holder, der fastholder og transporterer prøvestrips.
For at optimere systemgennemløb kan brugeren klargøre
reagensforblandingen (trin 6) parallelt med trin 5.
3-8
Brugermanual
Systemgrundlag
Brug af systemet
Detaljeret beskrivelse af arbejdsproceduren ‘off board’
X
Arbejdsprocedure off board
1. Start instrumentet
Se trin 1 for arbejdsproceduren ‘on board’.
2. Klargør en kørsel
Se trin 2 for arbejdsproceduren ‘on board’.
3. Vælg en kørsel
Se trin 3 for arbejdsproceduren ‘on board’.
4. Tilsæt prøver til lysisbufferen
•
Se de instruktioner, der følger med produktet NucliSENS Lysis Buffer i
2 ml rør.
5. Overfør prøver til prøvestrip
•
Overfør de lyserede prøver til de prøvestrips, der er placeret på
instrumentet. Bemærk: Sørg for, at hver prøve overføres til den
tilsvarende prøvestripposition som angivet i softwaren (se Kørselslayout,
Lysdiode og/eller Udskriftslayout).
6. Klargør forblandingen
Se trin 6 for arbejdsproceduren ‘on board’.
7. Tilsæt forblanding til den lyserede prøve
Se trin 7 for arbejdsproceduren ‘on board’.
8. Start ekstraktionskørslen
•
Start den valgte kørsel. Instrumentet foretager inkubation, vask, eluering
og partikelseparation fra outputbuffer.
Silica-inkubation kan også udføres ‘off board’, afhængigt af indstillingerne for
arbejdsproceduren.
9. Gendannelse af output
Se trin 9 for arbejdsproceduren ‘on board’.
10.Luk en kørsel
Se trin 10 for arbejdsproceduren ‘on board’.
Rør indeholdende 2 ml lysisbuffer leveres af bioMérieux.
Ved trin 5 anbefales det, at man bruger en 5 ml pipette til at overføre lyserede
prøver fra røret til stripsene.
Brugermanual
3-9
Systemgrundlag
Om NucliSENS easyMAG reagenser og engangsmaterialer
Om NucliSENS easyMAG reagenser og engangsmaterialer
NucliSENS easyMAG-reagens omfatter følgende emner:
Reagens
Indhold
Beskrivelse
Advarsel
kategorier
NucliSENS easyMAG
Lysis Buffer
48 x
2 ml
Indeholder guanidinthiocyanat
R21/22
R32
S26
S36/37/39
NucliSENS easyMAG
Lysis Buffer
4x
1.000 ml
Indeholder guanidinthiocyanat
NucliSENS easyMAG
Magnetic Silica
48 x
0,6 ml
Indeholder silica suspenderet i biocid
opløsning
Farvekode: transparent
Farvekode: rød
R21/22
R32
S26
S36/37/39
Farvekode: transparent
NucliSENS easyMAG
Extraction Buffer 1
4x
1.000 ml
Indeholder guanidinthiocyanat
NucliSENS easyMAG
Extraction Buffer 2
4x
1.000 ml
Indeholder organisk buffer og biocid
opløsning
Farvekode: rød
R21/22
R32
S26
S36/37/39
Farvekode: hvid
NucliSENS easyMAG
Extraction Buffer 3
4x
1.000 ml
Indeholder uorganisk buffer og biocid
opløsning
Farvekode: blå
NucliSENS easyMAG
Engangsmaterialer
16 x 3
Hver blisterpakning indeholder 3
prøvestrips og 3
engangsopsugningsenheder.
Hver prøvestrip er forsynet med en unik
stregkode.
NucliSENS easyMAG-reagenser har følgende funktioner:
3-10
•
NucliSENS easyMAG Lysis Buffer (Z011LB) indeholder
guanidinthiocyanat. Lysisbufferen er designet til at ødelægge virale
partikler eller celler og til at deaktivere alle nucleaser efter tilsætning af
prøver.
•
NucliSENS easyMAG Magnetic Silica (Z011MS) bruges som en fast
fase til binding af de frigivne nucleinsyrer for at lette vask af
prøvekomponenter og guanidin, der kan forstyrre nucleinsyredetektion.
•
NucliSENS easyMAG Extraction Buffers 1 (Z011EB) og 2 (Z012EB) er
vaskebuffere.
•
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 3 (Z013EB) letter frigivning
(eluering) af rensede nucleinsyrer fra Magnetic Silica.
Brugermanual
Systemgrundlag
Om NucliSENS easyMAG reagenser og engangsmaterialer
NucliSENS easyMAG Engangsmaterialer (Z10XXX) har følgende
funktioner:
•
NucliSENS easyMAG Prøvestrips giver 8 reaktionskar. De er designet til
at indeholde 2 ml lysisbuffer, op til 1 ml prøve, Magnetic Silica (Z011MS)
og en ekstra intern kontrol.
•
NucliSENS easyMAG Engangsopsugningsenheder bruges til at
opsuge væske fra prøvestripkarrerne under vaskecyklusser. De er ikke
beregnet til dispensering af reagenser.
NucliSENS easyMAG Engangsmaterialer må kun bruges én gang.
Advarsler og forholdsregler
•
Visse reagenser indeholder guanidin thiocyanat.
•
R21/22: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.
•
R32: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
•
S26: Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge
kontaktes.
•
S36/37/39: Brug passende beskyttelsestøj, handsker og øjen- og
ansigtsbeskyttelse.
For at undgå dannelse af toksiske gasser må du ikke blande buffere, der
indeholder guanidin thiocyanat, med rengøringsmidler, som indeholder
blegemiddel.
Brugermanual
•
Bland ikke affald fra ekstraktions- og isolationsprocedurer, som indeholder
guanidinthiocyanat, med andet laboratorieaffald. Dette vil forhindre farlige
kemiske reaktioner i at opstå.
•
Spildt reagens skal altid håndteres på en passende måde (se
“Procedureforholdsregler” på side 3-12).
3-11
Systemgrundlag
Om NucliSENS easyMAG reagenser og engangsmaterialer
Opbevaring
•
Reagenser og engangsmaterialer skal beskyttes mod stærk varme eller
lys.
•
Det anbefales at opbevare ekstraktionsreagenserne i det område af
laboratoriet, der er afsat til isolation af nucleinsyrer, eller i et rent separat
rum.
•
Kun det nødvendige kvantum reagenser må tages frem.
•
Alle uåbnede reagenser skal omgående lægges til opbevaring.
•
Det kan ikke anbefales at gemme åbnede reagenser.
•
Reagenser må ikke nedfryses: Det vil føre til forringelse af visse
komponenters funktion.
•
Se venligst emballagen til reagenserne, hvis du ønsker flere oplysninger
om opbevaring.
•
Udløbsdatoen på komponentetiketterne angiver den dato, hvorefter
reagenserne eller engangsmaterialerne ikke længere må bruges.
Stregkodeetiketterne på reagenserne og engangsmaterialerne indeholder
oplysninger om den udløbsdato, der bliver fortolket af softwaren.
Softwaren vil advare brugeren, hvis der detekteres en udløbet dato på et
reagens eller et engangsmateriale.
•
NucliSENS easyMAG Lysis Buffer kan have en svag til synlig gullig farve.
Denne farvning er normal og har ikke nogen betydning for reagensernes
funktion.
•
Opbevaring af NucliSENS easyMAG Lysis Buffer ved 2-8 °C kan give
anledning til fremkomsten af krystaller på grund af den høje
saltkoncentration. Disse krystaller skal opløses under klargøring af
reagenset.
•
Andre ændringer i den fysiske tilstand af reagenser kan indikere ustabilitet
eller forringelse, og reagenserne må ikke bruges. Kontakt venligst din
lokale bioMérieux-repræsentant for at få hjælp, hvis du er i tvivl om,
hvorvidt et reagens er egnet til anvendelse.
•
Opbevar og klargør reagenserne til nucleinsyrefrigørelse i det område af
laboratoriet, hvor nucleinsyreisolationen skal foretages, eller i et rent
separat rum.
•
Når de først er indsat i reagensområdet i NucliSENS easyMAGinstrumentet, er NucliSENS easyMAG Lysis Buffer og NucliSENS
easyMAG Extraction Buffers 1, 2 og 3 stabile i op til 1 måned under de
omgivende forhold. Det er ikke tilladt at tage bufferne ud af instrumentet
igen for at opbevare dem uden for instrumentet. Hvis ekstraktionsbufferne
tages ud og indsættes igen, er der en høj risiko for bakterieforurening.
•
Før brug skal du sørge for, at Magnetic Silica-opløsningen ikke kommer i
nærheden af magneterne i NucliSENS easyMAG, da dette kan forringe
ydeevnen.
Stabilitet
Procedureforholdsregler
3-12
Brugermanual
Systemgrundlag
Om NucliSENS easyMAG reagenser og engangsmaterialer
•
Undgå kontamination eller overførsel fra prøve til prøve.
Åbnede reagenser, der er gemt til senere brug, er en potentiel kilde til
kontamination. Åbnede reagenser, der har ligget på lager, må kun bruges,
hvis det er helt sikkert, at de er fri for enhver kilde til kontamination.
Kontamination af reagenser med andre reagenser med nucleinsyrer og/eller
nucleaser vil påvirke resultatet af nucleinsyreisolationsprocedurer kraftigt. Det
anbefales ikke at gemme åbnede reagenser.
Brugermanual
•
Udfør nucleinsyreisolation i et særligt laboratorieområde (helst et lukket
område eller et stinkskab hvis arbejdsprocedure off board anvendes ), der
ikke er i forbindelse med laboratorieområder, hvor amplifikation eller
detektion af nucleinsyre skal finde sted.
•
Åbn ikke døren til behandlingsområdet under processen. Åbning af døren
til behandlingsområdet kan ødelægge prøverne.
•
Hold alle rør lukkede, når de ikke er i brug.
•
Brug dedikeret laboratorieudstyr. Pipetter og andet udstyr, der er blevet
brugt i ét laboratorieområde, må ikke bruges i andre områder.
•
Pipetter og andet udstyr, der er blevet brugt til nucleinsyreisolation, må
ikke bruges i laboratorieområder, hvor amplifikation eller detektion af
nucleinsyre skal finde sted.
•
Brug en frisk pipette eller pipettespids til hver pipetteringsopgave.
•
Brug pipetter med aerosolresistente spidser til væsker, der måske
indeholder nucleinsyre.
•
Der må kun være ét rør åbent på et givet tidspunkt under pipettering. Alle
andre rør skal holdes lukket og fysisk adskilt fra det rør, der aktuelt bliver
arbejdet med.
•
NucliSENS easyMAG-prøvestrips og engangsopsugningsenheder er kun
beregnet til engangsbrug. Genanvendelse af engangsmaterialer vil føre til
prøvekontamination og ugyldige resultater.
•
Stofferne må ikke pipetteres med munden.
•
Der må ikke ryges, spises eller drikkes i områder, hvor der arbejdes med
prøver eller reagens-kit.
•
Brug engangshandsker til arbejdet med klinisk materiale, der kan
indeholde target-nukleinsyrer. Skift handsker, når de har været i kontakt
med potentielt infektiøst materiale.
•
Behandl alle materialer, der er blevet brugt (herunder prøver, reagenser,
pipetter osv.), forsigtigt, som om de er i stand til at overføre infektiøse
stoffer.
•
Søg øjeblikkelig læge, hvis infektiøse stoffer indtages eller kommer i
kontakt med åbne sår, læsioner eller andre beskadigelser af huden.
•
Krystalliserede dråber
Tør dråber af GuSCN op omgående. Fjern krystalliserede dråber
omhyggeligt med destilleret vand og vask området med en fiberfri klud
med en 5% Extran-opløsning. Efter rengøring med 5% Extran-opløsning,
renses det pågældende område med 70% ethanol. Tør derefter området
af med en fiberfri klud med lidt siliconeolie. Dette gøres for at forhindre, at
der kommer GuSCN-krystaller igen.
3-13
Systemgrundlag
Om NucliSENS easyMAG reagenser og engangsmaterialer
•
Krystalliseret spildt materiale:
Fjern omhyggeligt krystalliseret spildt materiale. Spray området
omhyggeligt med vand og opsug med absorberende materiale (for
eksempel fiberfrit stof), vask det pågældende område med rigeligt vand.
Rens derefter området med en fiberfri klud med en 5% Extran-opløsning.
Gør derefter området rent med 5% Extran-opløsningen og rens det
pågældende område med 70% ethanol. Tør til sidst området af med en
fiberfri klud med lidt siliconeolie. Dette gøres for at forhindre, at der
kommer GuSCN-krystaller igen.
•
Saml de brugte engangsmaterialer i en beholder. Luk og fjern beholderen
efter hver nukleinsyreisolationsprocedure.
•
Bortskaf alt materiale, der bruges til nukleinsyreisolation, som om det
indeholder infektiøse stoffer.
•
Neddyp rør-racks, der er brugt under nucleinsyreisolation, i et
rengøringsmiddel (f.eks. Extran MAOI alkalisk, 5% opløsning) i mindst én
time efter hver nucleinsyreisolationsprocedure.
•
Ved brug af en centrifuge renses centrifugerotoren, der er blevet brugt til
nucleinsyreisolation, samt indersiden af centrifugen med et
rengøringsmiddel med jævne mellemrum (for eksempel en gang om
ugen), skyl med vand og lad det tørre.
•
Affaldsvæske fra nucleinsyrefrigivelsesprocedurerne med NucliSENS
easyMAG Lysis Buffer skal bortskaffes i overensstemmelse med de
lokale regler.
Nødvendige materialer og tilbehør, der ikke medfølger
•
3-14
Kalibrerede mikropipetter med volumenområdet 10-5.000 µl
•
Sterile, aerosolresistente engangsspidser
•
Minutur
•
Omryster
•
Absorberende papir
•
Engangshandsker
•
Rengøringsmidddel (f.eks. Extran MAOI alkalisk)
•
Affaldsbeholder med låg
•
8-brønds strips (til fordeling af forblandingen af Magnetic Silica og intern
kontrol).
Brugermanual
Systemgrundlag
Om NucliSENS easyMAG reagenser og engangsmaterialer
Klargøring af reagens
NucliSENS Lysis Buffer 2 ml
•
Se de enkelte brugsanvisninger, der følger med NucliSENS Lysis Buffer 2
ml kittet.
NucliSENS easyMAG Lysis Buffer 1000 ml og NucliSENS easyMAG
Extraction Buffer 1
•
Forvarm reagenset i ca. 30 minutter (anbefalet temperatur: 37 °C), før
proceduren startes, hvis reagenset har været opbevaret under
stuetemperatur.
•
Bland det grundigt med jævne mellemrum ved at endevende røret. Sørg
for, at alle krystaller bliver opløst under reagensklargøringen, og at
opløsningen har opnået stuetemperatur før brug.
NucliSENS easyMAG Magnetic Silica
•
NucliSENS easyMAG Magnetic Silica leveres i rør med tilstrækkelig
mængde reagenser til 8 prøver. Hvis der skal behandles færre end 8
prøver, skal de resterende reagenser lukkes til, markeres med datoen for
åbningen og bringes tilbage til lageret hurtigst muligt. Efter åbning kan
NucliSENS easyMAG Magnetic Silica opbevares i højst 14 dage.
•
Vortex røret til der er dannet en homogen suspension, før
isolationsproceduren indledes.
•
Vortex igen ved hvert pipetteringstrin.
NucliSENS easyMAG Magnetic Silica kan blive ødelagt af stærke
magnetiske felter. Sørg for, at silicaen opbevares og behandles langt væk fra
sådanne felter.
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 2
•
Det er ikke nødvendigt med nogen speciel klargøring.
•
Sørg for at opløsningen har rumtemperatur før brugen.
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 3
•
Det er ikke nødvendigt med nogen speciel klargøring.
•
Sørg for at opløsningen har rumtemperatur før brugen.
Nukleinsyreisolationsprocedure
•
Brugermanual
Ved brug af 2 ml-rørene med NucliSENS Lysis Buffer (arbejdsprocedure
‘off board’) bedes du se de enkelte medfølgende instruktioner, ilagt kittet.
3-15
Systemgrundlag
Begrænsninger
Begrænsninger
•
Brugeren har ansvar for validering af brugen af NucliSENS easyMAGekstraktionssystemet og for at sikre, at enhver procedure, der benyttes i
laboratoriet, er i overensstemmelse med lokale lovmæssige krav.
NucliSENS easyMAG-systemet understøtter fuldstændigt brugen af en
intern kontrol. Det anbefales at bruge interne kontroller til overvågning af
ekstraktionsprocessens præstation.
•
Der er foretaget begrænset validering af NucliSENS easyMAG Lysis
Buffer, NucliSENS easyMAG Magnetic Silica og NucliSENS easyMAG
Extraction Buffers 1, 2 og 3 ved hjælp af specifikke humane prøver, dvs.
plasma, serum, fuldblod, cerebrospinalvæske, spyt og fæces.
•
NucliSENS easyMAG-reagenser er fremstillet med den største omhu i
overensstemmelse med strenge fremstillingsprocedurer. Det kan dog ikke
garanteres, at reagenserne er helt fri for nukleinsyrekontamination, og det
er derfor muligt, at disse under brug kan interferere med amplifikation og
detektionsreaktioner for visse specifikke markører. Kontakt venligst din
lokale repræsentant for assistance.
•
Det kan ikke anbefales at blande tiloversblevne reagenser for at klargøre
en passende mængde til en ekstraktionskørsel, da dette kan betyde
blanding af forskellige lots med forskellige udløbsdatoer og blanding af
forskellige reagenser, hvilket kan resultere i farlige kemiske situationer.
•
NucliSENS easyMAG-prøvestrips er beregnet til at extrahere DNA/RNA,
ikke til at opbevare det. Fjern eluaterne fra stripsene snarest muligt, og
behandl dem i et amplifikations- og detektionssystem, eller opbevar dem i
en passende opbevaringsbeholder.
•
I tilfælde af statisk elektrisk udladning skal systemet slukkes og derefter
tændes igen. Hvis dette ikke sker, kan der opstå fejl i systemet.
•
NucliSENS easyMAG-systemet er et computerstyret system, der
gemmer både ekstraktionsordrer og ekstraktionsresultater elektronisk.
Hvis strømforsyningen til systemet afbrydes, kan der ske tab af data. Det
er brugerens ansvar at sikre, at der er en pålidelig strømforsyning til
rådighed. bioMérieux har ikke noget ansvar for tab af data som følge af
strømafbrydelser eller vandrebølger. For installationer, hvis
strømforsyning er ustabil, kan det kraftigt anbefales at indsætte en UPS
(Uninterruptible Power Supply). Find flere oplysninger om brugen af en
UPS hos repræsentanten for bioMérieux.
•
Den procedure og de mængder, der er angivet til brugen af en forblanding
af silica og en ekstra intern kontrol som beskrevet i denne manual (kapitel
2), er givet som et eksempel og har ikke til hensigt at tjene som en generel
procedure. Det kan være nødvendigt at tilpasse mængderne for at gøre
forblandingsmuligheden egnet til lokale procedurer.
Specifikke symboler
n
3-16
Må ikke genbruges
Brugermanual
4 Hardwarebeskrivelse
“Funktionsoversigt” på side 2-2 giver en kort introduktion til de vigtigste
hardwaredele. Dette afsnit giver en mere detaljeret beskrivelse af
hardwarekomponenterne og de funktioner, der involverer komponenterne.
Arbejdsområde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Prøveindsættelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Prøvestrips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
Transportable prøvestripholdere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
Drypbakke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-6
Prøvebakke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-7
Behandlingsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Dispensering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Aspiration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-8
Magneter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Varmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-10
Reagensområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Flasker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-11
Kulfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-12
Computer og ydre enheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-13
Tastatur og LCD-monitor / touch screen (berøringsskærm) . . . . . . . . 4-13
Barcode Reader (stregkodelæser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-14
Computertilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-15
Bagsiden af instrumentet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Strømtilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-16
Affaldstilslutninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-17
Hardwarebeskrivelse
Arbejdsområde
Arbejdsområde
Prøveindsættelsesområde
Prøveindsættelsesområdet findes på forsiden af instrumentet. Det er her,
prøvestripsene indsættes i prøvestripholderen. Prøvestripholderen bevæger
sig ind i behandlingsområdet, hvor prøverne skal behandles.
3
2
1
1
1
1
Figur 4-1: Prøveindsættelsesområdet for NucliSENS easyMAG
Delene i Figur 4-1 er:
1. Arme på prøvestripholderen.
2. En af de lysdioder, der bruges til at vejlede brugeren ved indsættelse af
prøver.
3. Prøvepositionsindikator i form af en stregkodeetiket over lysdioderne.
Instrumentet har en indikator (lysdiode) for hver prøveposition, så specifikke
strips kan identificeres til brugerhandlinger. Indikatorerne er anbragt bag ved
hver prøvestrip, og herover passer prøvestripsene ind i prøvestripholderen
(se Figur 4-1).
4-2
Brugermanual
Hardwarebeskrivelse
Arbejdsområde
Prøvestrips
Prøvestrips er af plastic og til engangsbrug, hver indeholdende en række
med otte kar, der kan indeholde prøver og de reagenser, der er nødvendige til
ekstraktionsprocessen (se Figur 4-2). Prøvestrips kan indsættes (clipses) i
prøvestripholderen foran behandlingsområdet, når holderen er i en
indsættelses- eller udtagelsesposition foran arbejdsområdet.
4
3
3
5
2
1
Figur 4-2: En prøvestrip
Delene i Figur 4-2 er:
1. Tap. Denne tap og fordybning gør den lettere at håndtere.
2. Prøvekar (1 af 8).
3. Flanger. Disse flanger glider under tappene i prøvestripholderens arme,
når prøvestrippen indsættes i NucliSENS easyMAG.
4. Låsetap. Denne klikker ind i prøvestripholderen for at holde strippen på
plads under behandling.
5. Stregkodeetiket.
Behandl og bortskaf prøvestripsene i overensstemmelse med procedurerne
for håndtering og bortskaffelse af potentielt biologisk farligt materiale.
Brugermanual
4-3
Hardwarebeskrivelse
Arbejdsområde
X
Sådan indsættes en prøvestrip
Figur 4-3: Indsættelse af en prøvestrip
1. Hold prøvestrippen ved fordybningen.
2. Skub stripkanterne ind i armene på prøvestripholderen under tapperne på
hver arm.
3. Skub strippen tilbage, til tappen på bagsiden klikker ind i rillen på
bagsiden.
Prøvestrips og engangssugeenhed skal optage de tilsvarende positioner.
Hvis der for eksempel er en prøvestrip på den midterste position, skal der
også være engangssugemateriale på den midterste position.
X
Sådan udtages en prøvestrip
Sørg for, at prøvestripholderen er i udtagelsesposition, hold prøvestripsene
ved fordybningen på forsiden, og træk dem forsigtigt ud af
prøvestripholderen.
4-4
Brugermanual
Hardwarebeskrivelse
Arbejdsområde
Transportable prøvestripholdere
Prøvestripholdere kan indeholde tre prøvestrips oprejst for at hjælpe
brugeren under pipettering af prøver eller opløsninger til og fra stripsene, når
disse ikke er i instrumentet. De er også beregnet til hjælp til transport af
prøvestripsene mellem instrumenter og/eller rum.
Figur 4-4: Prøvestrips i holder
Brugermanual
4-5
Hardwarebeskrivelse
Arbejdsområde
Drypbakke
Drypbakken er anbragt under behandlingsområdet. Fjern den ved at lade den
glide forsigtigt ud af instrumentet.
Figur 4-5: Drypbakken er delvis fjernet
Kontroller, at drypbakken er på plads, før du arbejder med NucliSENS
easyMAG-instrumentet. Ræk ikke ind over instrumentet, mens det er tændt.
Dele i bevægelse eller varme dele kan forårsage personskader.
Væskerne i drypbakken kan indeholde korrosive reagenser og potentielt
biologisk farlige stoffer. Brug altid handsker, når du rører ved drypbakken og
de materialer, der er samlet i den. Rens drypbakken, og bortskaf det samlede
materiale og spildevandet i overensstemmelse med installationsstedets
procedurer for bortskaffelse af biologisk farligt affald.
Check dagligt drypbakken, og bortskaf affaldsvæsken i overensstemmelse
med installationsstedets procedurer for bortskaffelse af biologisk farlige
kemikalier. En stigning i ophobning af affaldsvæske i drypbakken kan betyde,
at systemet er utæt. Kontakt din lokale bioMérieux-repræsentant hvis
affaldsmængden i drypbakken ser ud til at stige pludseligt eller blive
overdrevent stor.
4-6
Brugermanual
Hardwarebeskrivelse
Arbejdsområde
Prøvebakke
Prøvebakken er monteret under instrumentet. Skub bakken ud for at få en
flade at hvile prøverne på. Bemærk, at stregkodelæserholderen kan sidde på
begge sider af prøvebakken.
Figur 4-6: Forsiden af NucliSENS easyMAG viser prøvebakken trukket ud
under instrumentet
Brugermanual
4-7
Hardwarebeskrivelse
Behandlingsområde
Behandlingsområde
Behandlingsområdet indeholder bevægelige mekaniske dele og varmere og
er afskærmet for at forhindre ulykker. Behandlingsområdets dør kan løftes
op, så engangssugeenheden kan anbringes, og prøverne kan indsættes.
Døren skal dog være lukket, for at instrumentet kan køre prøverne.
Følgende afsnit beskriver enhedernes funktioner i behandlingsområdet.
Dispensering
Dispenseringssystemet overfører reagenser fra reagensflaskerne til
prøvestripsene. Mekanismerne i dispenseringssystemet er konstrueret, så de
kun er tilgængelige for servicepersonalet. De er ikke beskrevet i detaljer i
dette dokument.
Det eneste, brugeren skal gøre, er at sikre, at der er tilstrækkelig meget
reagens til kørslen. Se “Reagensområde” på side 4-11, hvis du vil have flere
oplysninger.
Aspiration
Engangssugeenheden opsuger væske fra prøvestripsene under behandling.
NucliSENS
easyMAG
Figur 4-7: Et engangssugemateriale
Engangssugeenheden clipses ind i instrumentet, så det kan opsuge væske
fra prøvestripsene. Der skal være engangssugeenhed til hver prøvestrip på
den tilsvarende position.
4-8
Brugermanual
Hardwarebeskrivelse
Behandlingsområde
X
Sådan indsættes engangssugeenheden
1. Hold engangssugeenheden ved fordybningen med pipettespidserne
pegende nedad og materialedelen pegende væk fra brugeren.
2. Skub enhedens sider nedad i en vinkel i aspirationshovedet.
Drejning af fjederbelastet mundstykke
Den holdte bladfjeder går i hak
Bladfjederen skubber
engangsmaterialet mod
bunden og forsiden
Fjederbelastet mundstykke
lukker O-ring på
engangsmateriale
Figur 4-8: Indsættelse af engangssugeenheden
3. Fortsæt med at skubbe forsigtigt og samtidig trykke let på fordybningen på
forsiden af enheden. Enheden skal først gå ned og derefter bagud et lille
stykke og endelig klikke på plads.
Figur 4-9: Engangssugeenhed på plads
Brugermanual
4-9
Hardwarebeskrivelse
Behandlingsområde
X
Sådan udtages en engangssugeenhed
1. Hold enheden ved indskæringen, og løft den let, indtil engangsenheden er
fri.
2. Skub enheden op og ud af sugehovedet.
Engangssugeenhedens tilslutningspunkt skal undersøges for
reagenssaltophobning og bør vaskes en gang om ugen. Se “Engangs-Oringe til aspirator” på side 8-8, hvis du vil have flere oplysninger.
Magneter
Magnetstængerne bevæger og fanger Magnetic Silica under vask og
aspiration.
Brugeren skal ikke foretage nogen handling i forbindelse med
magnetstængerne.
Varmer
Varmeren skal varme elueringsbufferen op til den ønskede temperatur til
separation af nucleinsyrerne (DNA/RNA) fra Magnetic Silica.
Varmerens temperatur indstilles i computerens software. Hvis softwaren
antyder problemer med varmeren, eller hvis der forekommer overopvarmning
(røg eller sortfarvning) af varmeren, bedes du kontakte Global Customer
Service.
4-10
Brugermanual
Hardwarebeskrivelse
Reagensområde
Reagensområde
Reagensområdet er et modul, der kan svinge væk fra instrumentet, så
servicepersonalet kan få adgang til det.
Der er plads til fire reagensflasker på platforme i reagensområdet. Et dæksel
beskytter reagensområdet mod det omgivende miljø.
Mængden af reagens i flaskerne detekteres af massesensorer i de
påhængslede platforme. Platformenes bevægelse må ikke hindres.
Flasker
Hver reagensflaske udgør en forsyningskilde til den buffer, der bruges af
dispenseringssystemet. Flaskerne er engangsflasker, der leveres af
bioMérieux.
Flaskehætterne er en del af instrumentet. De indeholder retvinklede
konnektorer, der er koblet til reagenstilgangsslangen på instrumentet.
Tilgangsslangerne for reagens er fastgjort til stellet.
Et tilgangsluftfilter, der er indbygget i flaskehætten, tillader ventilation, mens
det hindrer partikler i at trænge ind under aspiration. Dette system er vist i
Figur 4-10.
Tilgangsslangerne for
reagens er fastgjort
tæt på konnektoren
for at minimere dryp
Retvinklet
konnektor
Sugeslange med
tilgangsfilter
Massebaseret
niveausensor på
flaskeplatforme
Der er sat stregkodeetiketter for hver
flaskeplatform på slangeholderne
Figur 4-10: Reagensflasker og konnektor
Lad ikke reagensflaskerne tippe over. Hvis flaskerne tipper over, kan filteret
blive blokeret.
Brugermanual
4-11
Hardwarebeskrivelse
Reagensområde
Flaskerne må ikke udskiftes, mens en kørsel er i gang. Hvis en reagensflaske
fjernes under en kørsel, kan der komme en boble ind i reagensslangen,
hvilket kan resultere i en utilstrækkelig dispensering. Der udsendes en
advarselsalarm (W112), hvis en flaske fjernes under en kørsel. Denne
advarsel bliver også føjet til kørslen for at gøre problemet lettere at spore.
X
Sådan udskiftes en flaske
Tryk på udløsningsknappen (se Figur 4-11), kobl konnektoren fra, og løft
flasken ud af reagensområdet. Udskift flasken ved at koble den fra hætten og
derefter placere hætten på en ny flaske. Sæt den nye flaske ind i
reagensrummet, slut den retvinklede konnektor til hætten med begge hænder
for at sikre, at der ikke bruges for mange kræfter mod flaskeplatformen.
2
1
Figur 4-11: Flaskehætte og konnektor med udløsningsknappen angivet
Når du fjerner en konnektor fra en reagensflaske, skal du holde konnektoren
på plads, mens du trykker på udløsningsknappen, og lade konnektoren løsne
sig langsomt. Hvis konnektoren løsnes hurtigt, kan noget af reagenset blive
slynget ud. Brug beskyttelsesbriller under denne procedure.
Find flere oplysninger om placering og registrering af reagensflasker i “Trin 2:
Installer reagenser i instrumentet” på side 6-16.
Kulfilter
Kulfilteret er anbragt under reagensflaskeplatformene og skal udskiftes i
overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. Se “Kulfilter” på side 8-15
for at få oplysninger om, hvor ofte og hvordan kulfilteret skal udskiftes.
4-12
Brugermanual
Hardwarebeskrivelse
Computer og ydre enheder
Computer og ydre enheder
Computeren kommunikerer med NucliSENS easyMAG-instrumentet via en
kabelforbindelse. Brugeren benytter tastaturet og touch screenen, der er
sluttet til computeren, til kontrol af NucliSENS easyMAG-instrumentet.
Der er også koblet en stregkodelæser til computeren. Den identificerer
reagenserne og prøverne for softwaren.
Tastatur og LCD-monitor / touch screen (berøringsskærm)
Tastaturet er en forkortet version af et standardtastatur, der er beregnet til
montering på den medfølgende holder. Tastaturkablet skal kobles til bagsiden
af computeren.
LCD-monitoren / touch screen giver visuel feedback og kontrol gennem
NucliSENS easyMAG-softwaren. Softwaren viser funktioner som knapper,
som brugeren berører på skærmen. Softwaren er beskrevet i kapitel
“Softwarebeskrivelse” på side 5-1.
Der er tre kabler til LCD-monitoren / touch screen: strøm, touch screen og
monitor. Strømkablet sluttes til et stik på bagsiden af instrumentet (se flere
detaljer i “Strømtilslutninger” på side 4-16). Touch screen- og
monitorkablerne sluttes til computeren (se “Computertilslutninger” på side 415).
Tilslut kun den medfølgende LCD-monitor til LCD-strømstikket på bagsiden af
instrumentet.
Hvis det skulle blive nødvendigt at genkalibrere touch screen, bedes du læse
Bilag “Genkalibrering af berøringsskærm” på side C-1.
Brugermanual
4-13
Hardwarebeskrivelse
Computer og ydre enheder
Barcode Reader (stregkodelæser)
Der er koblet en stregkodelæser til instrumentet. Denne stregkode gør det
lettere at indføre stregkoderne i systemet og derved reducere risikoen for
indtastningsfejl.
Brug af stregkodelæseren
Når stregkodelæseren er i sin holder, vil den automatisk forsøge at scanne de
stregkoder, der bliver holdt op foran den. Bring stregkoden hen langs med
den røde linje. Linjen skal strække sig ud over begge ender af stregkoden.
Når du holder stregkodelæseren ud for holderen, skal du vende læserens
vindue mod stregkoden, trykke og holde udløseren og samtidig bringe den
røde linje hen langs med stregkoden.
Læseren bipper, og indikatoren bliver grøn, når stregkoden er registreret.
Hvis stregkoden ikke registreres, bipper enheden flere gange, og indikatoren
oven på læseren lyser rødt.
Hold ikke stregkoden for tæt på læseren.
Hvis læseren ikke registrerer stregkoden, skal du prøve at holde stregkoden
på lidt større afstand fra læseren, indtil den bliver registreret.
Efter et par sekunder slukker stregkodelæseren (medmindre den er i sin
holder). Hvis dette sker, skal du slippe udløseren og prøve igen.
Stregkodelæseren er konfigureret med fabriksindstillinger af bioMérieux.
NucliSENS easyMAG kan dog sættes til at virke med andre stregkodetyper
end dem, der er inkluderet i fabriksindstillingerne. Læs venligst
brugervejledningen til stregkodelæseren for at få vejledning i at klargøre
læseren.
Hvis det skulle blive nødvendigt at nulstille stregkodelæseren til
fabriksindstillingerne, bedes du læse Appendiks “Konfiguration af
stregkodelæser” på side B-1.
4-14
Brugermanual
Hardwarebeskrivelse
Computer og ydre enheder
Computertilslutninger
Følgende tabel viser de nødvendige tilslutninger mellem instrumentet og
NucliSENS easyMAG-systemets computer:
Konnektor
Type
Brugermanual
Funktion
Identifikation
Tastatur
Farve = violet
LCD-monitor
Ingen - unik konnektor
Touch screen
Mærket 'Touch screen'
Stregkodelæser
Mærket 'Stregkodelæser'
Instrumentkommunikation
Mærket 'Instrumentkommunikation'
Netværksforbindelser
Mærket 'Netværksforbindelser'
4-15
Hardwarebeskrivelse
Bagsiden af instrumentet
Bagsiden af instrumentet
Der findes en oversigt over funktionerne på bagsiden af NucliSENS
easyMAG i “Set bagfra” på side 2-7. Dette afsnit giver flere oplysninger om
disse funktioner, der kan kræve brugerindgreb.
Se også:
•
“Kommunikationsforbindelse” på side 2-8
•
“Sikringsudskiftning” på side 8-16.
Strømtilslutninger
Sørg for, at instrumentet og stikkontakten er slukket, før du tilslutter eller
frakobler nogen ledninger til eller fra instrumentet.
Der er et stik til strømindgang nederst til venstre på bagsiden af NucliSENS
easyMAG-instrumentet samt en strømudgang til LCD-monitoren (se Figur
4-12).
1
2
Figur 4-12: Strømtilslutninger
1 ind til instrumentet
2 til LCD-monitoren
Tilslut kun den medfølgende LCD-monitor til LCD-strømstikket.
4-16
Brugermanual
Hardwarebeskrivelse
Bagsiden af instrumentet
Affaldstilslutninger
Figuren viser affaldstilslutningerne fra NucliSENS easyMAG.
3
4
2
1
5
Figur 4-13: Affaldstilslutninger fra NucliSENS easyMAG
1 Drypbakke-overløb
2 Afløb til affaldsflaske
3 Konnektor til detekteringssensor for
affaldsflaske
X
4 Servicetrykmålerkonnektor;
5 Drypbakke-afløb
Sådan tømmes drypbakken
Tilslut de slanger, der er beregnet til drypbakkeafløbet, og lad den frie ende
løbe af i et passende afløb, så væskeniveauet er under toppen af
drypbakken. Hvis drypbakken ofte løber over, skal du kontakte din lokale
bioMérieux repræsentant for at få vejledning.
Brugermanual
4-17
Hardwarebeskrivelse
Bagsiden af instrumentet
X
Sådan tømmes affaldsbeholderen
Brug affaldsflaskens stativ som en hjælp til at forhindre flasken i at tippe over.
Hvis flasken tipper over, kan filteret blive vådt og tilstoppet, så det skal
udskiftes. Sørg for at holde filteret tørt, når du skal kassere affaldet.
1. Sørg for, at instrumentet er inaktivt (ikke virkende). NucliSENS
easyMAG-softwaren skal køre.
Tømning af affaldsflaskerne skal ske under softwarekontrol. Ellers vil
softwaren ikke registrere, at affaldet er tømt.
2. Aktivér processen for bortskaffelse af affald med knappen Tøm
affaldsbeholder (se “Tømning af affaldsbeholderen” på side 6-18 for at få
mere information).
3. Mens du trykker på udløserknappen til affaldsledningen, skal du tørre
konnektoren af hele vejen rundt med en absorberende klud fugtet med
alkohol for at opfange eventuelle dryp.
Affaldsvæsken udgør en potentiel biologisk fare. Vær omhyggelig med at
undgå at spilde affaldsvæske, mens du demonterer affaldsslangen.
4. Fjern affaldsflaskens hætte og kassér indholdet i overensstemmelse med
lokale regler på installationsstedet.
5. Tilslut affaldsflasken igen ved at sætte hætten på plads og derefter slutte
affaldsledningen til.
4-18
Brugermanual
5 Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Stregkodelæser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Berøringsskærm / touch screen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Logge på / logge af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
Skærmlayout. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5
Bekræftelsesdialogbokse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Advarselsdialogbokse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9
Fejldialogbokse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
Generelle knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
Online manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-11
Menulinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
Menustruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-12
Menuen Daily Use (daglig brug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-14
Menuen Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
Settings (indstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-15
Maintenance (Vedligeholdelse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16
Help (hjælp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-16
Klargøring af systemet til brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
User Administration (brugeradministration) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-17
Security Groups (Sikkerhedsgrupper). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-18
Protocol Inventory (protokolbibliotek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-22
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller). . . . . . . . . . 5-26
Oprette ny analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-27
Edit Assay (rediger analyse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-29
Promote Assay (forfrem analyse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-30
Aktivere/deaktivere analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-31
Application Settings (applikationsindstillinger) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-32
Maintenance (Vedligeholdelse). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-37
Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Softwaregrundlag
Computeren, der styrer instrumentet, kører operativsystemet Microsoft®
Windows XP®.
Applikationssoftwaren har et intuitivt grafisk interface, der er beregnet til at
vejlede brugeren gennem opgaverne.
NucliSENS easyMAG-systemet har en berøringsskærm/touch screen,
hvorigennem brugeren er i direkte interaktion med det grafiske interface.
Dette gør NucliSENS easyMAG-systemet let at anvende og reducerer
muligheden for brugerfejl.
Stregkodelæser
Stregkodelæseren er kun aktiv i følgende arbejdsområder:
•
Define Extraction Requests (definer ekstraktionsordrer)
•
Load Run (indlæs kørsel)
•
Reagent Inventory (reagenslager)
Brugeren behøver ikke at have indtastningsfokus på tekstfeltet før scanning
af en stregkode. En scannet stregkode bliver trykt i brugerindtastningsfeltet.
Hvis stregkodelæseren ikke virker, kan brugeren skrive en stregkode i
tekstfeltet og trykke på <Enter>.
X
Sådan læses og indtastes en stregkode
1. Vælg det felt, som stregkoden skal indtastes i.
Nogle stregkoder starter automatisk valg af det tilsvarende felt.
2. Peg med stregkodelæseren på stregkoden, eller anbring stregkoden foran
læseren, hvis den sidder i holderen. Sørg for, at læseren og stregkoden er
lige ud for hinanden.
3. Tryk på knappen Trigger (Udløser) på stregkodelæseren, hvis den ikke
sidder i holderen. Et bip bekræfter den korrekte registrering.
4. Stregkoden vises i feltet og accepteres af softwaren.
5-2
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Berøringsskærm / touch screen
Softwaren betjenes typisk med tryk på knapperne på berøringsskærmen.
Disse knapper kan også betjenes ved hjælp af tastaturmusen. Det anbefales
at bruge handsker ved brug af berørings-skærmen.
Overalt i resten af dette dokument har instruktioner som 'klik' eller 'vælg' den
samme betydning som "berør".
Når du berører skærmen, skal du snarere "prikke" end "trykke". "Prikket" skal
kun vare et kort øjeblik.
Du kan udføre rulning eller valg af flere emner på berøringsskærmen ved at
klikke på skærmen og vente et øjeblik, før du starter med at rulle ved at
trække ned eller op.
Multivalgsfunktion
For at vælge et antal sammenhængende rækker i en tabel skal du klikke på
den første række og holde tasten <Shift> nede, mens du klikker på den sidste
række. Alternativt kan du, når den første række er valgt, holde tasten <Shift>
ned og trykke på piletasterne <op> / <ned> og dermed tilføje række til valget
for hvert klik på <pilen>.
For at vælge et antal ikke-sammenhængende rækker i en tabel skal du klikke
på den første række og derefter trykke på tasten <Ctrl>, før du klikker på hver
af de ønskede rækker. Valgte rækker kan også fravælges ved at man klikker
på dem, mens man holder <Ctrl> nede.
Tabellens rækker kan sorteres i variabel rækkefølge efter behov.
Sortér med en fortløbende rækkefølge efter en bestemt kolonne ved at klikke
på kolonnens overskrift.
Hvis knappen A↓Z findes, kan du trykke på denne knap for at resette til den
oprindelige rækkefølge.
Brugermanual
5-3
Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Logge på / logge af
Dialogboksen Login giver brugeren mulighed for at logge på systemet.
Dialogboksen Login vises, når systemet er startet op, og der ikke er logget
nogen bruger på. Når en bruger er logget på, kan denne logge af igen ved at
klikke på knappen Nøgle på statuslinjen. Efter aflogningen vises
dialogboksen Login igen.
Figur 5-1: Dialogboksen Login
Dialogboksen Login indeholder felterne Name (Navn) og Password
(Password) og knapperne Login og Quit (Afslut). Det er nødvendigt at
indtaste gyldigt brugernavn og password for at logge på. Det er vigtigt at
benytte store og små bogstaver korrekt i password'et. Det betyder dog ikke
noget i brugernavnet.
Når du har sat strøm til instrumentet, er det nødvendigt at vente, til
instrumentets strømindikator er grøn, før du forsøger at logge på.
Se oplysninger om indstilling af brugernavne og passwords i “User
Administration (brugeradministration)” på side 5-17.
Når en bruger er logget på, men ikke har foretaget nogen handlinger i 15
minutter, vil brugeren automatisk blive logget af. Hvis brugeren logges af,
mens instrumentet arbejder, vil det fortsætte med at køre uden at blive
afbrudt.
5-4
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Skærmlayout
Skærmen er delt i fem områder
•
Alarmområde
•
Menulinje: hovedmenulinje og undermenulinje
•
Handlingslinje
•
Arbejdsområde
•
Statuslinje
Figur 5-2: NucliSENS easyMAG grafisk interface
1
2
3
4
Hovedværktøjslinje
Underværktøjslinje
Arbejdsområdenavn
Arbejdsområde
5 Handlingslinje
6 Statuslinje
7 Alarmområde
Alarmområde
Det trekantede område i øverste venstre hjørne af skærmen repræsenterer
alarmtavlen.
Der er defineret tre forskellige alarmer:
•
Instrumentalarm
•
Engangsmaterialealarm (reagenser, alle forbrugsstoffer og affald, der
befinder sig inden i instrumentet)
•
Tilslutningsalarm (for al datakommunikation via NucliSENtral)
Hver alarmknap kan have tre forskellige faser: OK (OK), Warning (Advarsel)
og Error (Fejl).
Brugermanual
5-5
Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Hver fase er repræsenteret af et ikon, der er karakteriseret ved sin farve og
sin form:
Figur 5-3: Alarmfaser
Farve og form
Betydning
Grøn og firkantet:
OK
Orange og trekantet:
Indikerer en advarsel.
Rød og rund:
En fejl er opstået. (Systemet kan standses
helt eller delvis).
Hver alarm er en aktiv knap, som giver mulighed for visning af information i et
specifikt arbejdsområde. Instrumentalarmer, engangsmaterialealarmer og
softwarealarmer vises i arbejdsområdet Device status (status for enhed).
Tilslutningsalarmer vises i arbejdsområdet NucliSENtral Status.
5-6
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Menulinje
Menu-linjen består af navigationsfunktioner i softwaren. Hver knap i
hovedmenulinjen repræsenterer en funktion eller en gruppe af funktioner.
Hvis knappen repræsenterer en gruppe af funktioner, er der en
undernavigationslinje, hvor de enkelte funktioner kan vælges. ToolTips er
tilgængelige for hver knap i hoved- og undernavigationslinjerne, selv om
disse kun virker, når der bliver benyttet mus. De virker ikke med
berøringsskærmen.
Figur 5-4: Menulinje
Menu-linjen bruges til at navigere blandt definerede arbejdsområder.
Navigationshandlinger har ikke nogen virkning på statuslinjen og
alarmsektionerne.
Hvis adgang til en navigationsknap ikke er mulig for den aktuelle bruger, der
er logget på, er navigationsknappen inaktiv, og der sker ikke noget, hvis den
forsøges aktiveret.
Når brugeren vælger en funktion i hovednavigationslinjen, vælges den første
funktion i undernavigationslinjen som standard, og det tilsvarende
arbejdsområde bliver vist. For hver valgt underfunktion viser arbejdsområdet
oplysninger, og handlingslinjen indeholder alle de funktioner, som brugeren
kan foretage på indholdet i arbejdsområdet.
Arbejdsområde
Midten af skærmbilledet er arbejdsområdet. Standardarbejdsområdet er
Device status (status for enhed), med mindre NucliSENtral kommunikation
er arktiveret, og der er en NucliSENtral alarm. I dette tilfælde vises
arbejdsområdet NucliSENtral Status som standardindstilling. Hvis der er en
instrumentalarm eller en engangsmaterialealarm vises arbejdsområdet
Device status som standardindstilling.
Navnet på det aktuelle arbejdsområde vises altid direkte under
undermenuerne.
Arbejdsområdet er det sted, hvor brugeren udfører en specifik opgave. Ved
valg af en menu eller undermenu vises det arbejdsområde, der er specifikt for
det pågældende emne. Hvert arbejdsområde har sin egen handlingslinje.
Handlingslinjen indeholder kun de knapper, der er relevante for det
pågældende arbejdsområdes funktion.
Et arbejdsområde indeholder ofte mere end ét vindue. For eksempel
indeholder arbejdsområdet Define Extraction Requests (definer
ekstraktionsordrer) en liste over eksisterende ekstraktionsordrer og et vindue,
der viser detaljerne for den aktuelt valgte ekstraktionsordre.
Brugermanual
5-7
Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Arbejdsområdets fanevinduer
I nogle arbejdsområder har vinduerne faner. Hver vinduesfane giver en
særlig visning af den aktuelle opgave. I arbejdsområdet Execute Run (Udfør
kørsel) er der for eksempel en fane til overvågning af det aktuelle
kørselsforløb og en anden fane, der viser detaljer om eventuelle fejl eller
advarsler, der er opstået.
Brug faneknapperne i øverste højre hjørne af vinduet til at skifte mellem de
forskellige visninger.
Handlingslinje
Handlingslinjen indeholder alle tilgængelige funktioner til det viste
indhold i arbejdsområdet. Disse handlinger er repræsenteret af
knapper, der gør brugeren i stand til at arbejde aktivt med de viste
oplysninger.
ToolTips er tilgængelige for alle handlingsemnerne. Nogle
handlinger, der bruges i mange skærmbilleder i softwaren, f.eks.
"Udskrift", er altid anbragt det samme sted og forekommer altid i
samme rækkefølge.
De knapper, der vises i handlingslinjen, er bestemt af det aktive
arbejdsområde. Knapperne virker kun på de oplysninger, der er vist
i arbejdsområdet.
Figur 5-5: Typisk handlingslinje
Statuslinje
Statuslinjen ses i bunden af skærmbilledet og giver generelle oplysninger om
applikationen. Nogle af de emner, der vises i statuslinjen, skifter sammen
med ændringerne i det arbejdsområde, der vises.
Figur 5-6: Statuslinje
Statuslinjen består af:
•
Aktuel dato og tid
•
KnappenLogin Access (log på for adgang)
•
Aktuelt brugerloginnavn
•
Instrument state (Instrumentstatus)
•
Indikator for instrumentforløbet
•
Indikator for applikationsforløbet
•
Applikationsnavn
Ved valg af knappen Login Access vises en dialogboks, hvori brugeren kan
afslutte applikationen, logge af eller ændre password.
5-8
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Bekræftelsesdialogbokse
Bekræftelsesdialogbokse vises ved mange funktioner, som for eksempel når
man ændrer eller sletter data.
Figur 5-7: Bekræftelsesdialogboks
Softwaren kræver bekræftelse, før brugeren kan fortsætte. Klik på Yes (ja) for
at fortsætte handlingen, klik på No (nej) for at afbryde handlingen.
Advarselsdialogbokse
Advarselsdialogbokse indikerer, at den valgte handling ikke blev foretaget
som forventet. Meddelelsen indeholder desuden råd om, hvordan situationen
kan afhjælpes.
Figur 5-8: Advarselsdialogboks
Klik på OK for at fjerne meddelelsen.
Brugermanual
5-9
Softwarebeskrivelse
Softwaregrundlag
Fejldialogbokse
Fejldialogbokse informerer brugeren om, at en eller flere fejl er opstået ved
start af en lysisbufferdispensering, start af en ekstraktionskørsel eller start af
en vedligeholdelsesprotokol. En fejl kan forårsages af en eller flere alarmer.
Fejldialogboksen viser de fejlrelaterede alarmer, der kan vælges af brugeren.
Du kan også lukke en meddelelsesdialogboks ved at trykke på tasten <ESC>
på tastaturet.
I en bekræftelsesdialogboks (Yes/No) vil aktivering af <ESC> automatisk
vælge knappen Nej.
Meddelelsesdialogboksen viser en beskrivelse af den valgte alarm, en årsag
til, at den vises, og råd om, hvordan problemet kan løses.
Figur 5-9: Fejldialogboks
Se “Fejlfinding” på side E-8, der indeholder en liste over fejlmeddelelser.
5-10
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Online manual
Generelle knapper
Følgende handlingsknapper vises igennem hele softwaren og har altid
samme funktion:
Save (gem)
Delete (slet)
Define new (definer ny)
Edit (rediger)
Print
Stop
Start
Add Remark (tilføj kommentar)
Online manual
NucliSENS easyMAG-applikationssoftwaren har en online brugermanual,
der kan hjælpe brugeren med at finde oplysninger hurtigt og bekvemt.
Ved at klikke på knappen Help (hjælp) på hovedmenulinjen eller knappe User
Manual (brugermanual) på undermenulinjen får brugeren mulighed for at se
online manualen.
Online systemet gør oplysningerne i brugermanualen tilgængelige på en
bekvem måde når og hvor brugeren har behov for dem.
Brugermanual
5-11
Softwarebeskrivelse
Menulinje
Menulinje
Hovedmenulinjen øverst på skærmbilledet viser en hovedmenu med
undermenupunkter, som giver adgang til applikationens forskellige
arbejdsområder. Følgende menu- og undermenupunkter kan vælges fra
hovedmenulinjen afhængigt af den aktuelle brugers adgangsrettigheder.
For at vælge en menu og vise dens undermenu skal du trykke på
menuknappen. Tryk derefter på en undermenu for at få vist det tilsvarende
arbejdsområde.
Alternativt kan du bruge funktionstasterne på tastaturet <F1>...<F5> til at
vælge menu, fra venstre til højre. For at vælge en undermenu skal du holde
<CTRL>-tasten nede, mens du trykker på en funktionstast. Hvis du for
eksempel trykker på <F1>, vælger du menuen Daily Use (daglig brug) menu.
Hvis du derefter trykker på <CTRL>-<F3> vælges arbejdsområdet Load Run
(indlæs kørsel).
Menustruktur
Daily Use (daglig brug)
Define Extraction Requests (definer ekstraktionsordrer)
Organize Runs (organiser kørsler)
Load Run (indlæs kørsel)
Execute Run (udfør kørsel)
View Results (vis resultater)
Instrument
Reagent Inventory (reagenslager)
Device Status (status for enhed)
NucliSENtral Status
5-12
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Menulinje
Settings (indstillinger)
Application Settings (indstillinger af applikation)
User Administration (brugeradministration)
Maintenance (vedligeholdelse)
Maintenance (vedligeholdelse)
Protocol Inventory (protokolbibliotek)
Assay Development (udvikling af analyse)
Help (hjælp)
About (om)
User Manual (brugermanual)
Brugermanual
5-13
Softwarebeskrivelse
Menulinje
Menuen Daily Use (daglig brug)
Menuen Daily Use (daglig brug) indeholder punkter, der bruges dagligt, når
der foretages ekstraktioner på NucliSENS easyMAG.
Define Extraction Requests (definer ekstraktionsordrer)
Brug dette arbejdsområde til at indtaste ekstraktionsordrer til softwaren ved
ganske enkelt at scanne prøverør. Softwaren opretter ekstraktionsordrer til
prøverørscanningerne ved at koble standardværdier for f.eks. ekstraktioner,
matrice og indgangs- og elueringsmængder til prøve-ID'erne. Disse værdier
kan derefter redigeres til de enkelte prøver.
Organize Runs (organiser kørsler)
Brugeren kombinerer ekstraktionsordrer i en eller flere kørsler i
arbejdsområdet Organize Runs (organiser kørsler).
Load Run (indlæs kørsel)
Softwaren kan guide brugeren til at tilsætte prøver til prøvestripsene på
instrumentet ved at aktivere lysdioderne over prøvestripkarrene. Der er også
vejledning til installation af engangsmaterialerne.
Hvis brugeren vælger at pipettere prøver til prøvestripsene i et
laminarflowskab, kan en udskrevet arbejdsliste, der oprettes af
brugersoftwaren, benyttes som vejledning.
Execute Run (udfør kørsel)
Under udførelse af en kørsel kan brugeren få vist forløbet i dette
skærmbillede.
Hvis der skulle opstå problemer, angives dette af Alarm knapperne i øverste
venstre del af skærmen. Brugeren kan derefter navigere til fanen Incidents
(hændelser) for at undersøge årsagen og eventuelt afhjælpe advarslen eller
fejlen.
View Results (vis resultater)
Resultaterne fra en udført kørsel kan vises i arbejdsområdet View Results
(vis resultater). Alle resultater, der hører til kørslen, kan blive vist, f.eks.
kørselslayout, anvendte reagenslotnumre, fejl og advarsler. Fra dette
arbejdsområde kan brugeren udskrive kørselsresultaterne eller bede om
gentagelser af ekstraktioner til særlige ekstraktionsordrer.
5-14
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Menulinje
Menuen Instrument
Menuen Instrument Instrument indeholder menupunkter, der vedrører
instrumenter.
Reagent Inventory (reagenslager)
Brugeren får adgang til reagenserne i instrumentet via arbejdsområdet
Reagent Inventory (reagenslager). Arbejdsområdet støtter flaskeskift og
undersøgelse af reagensdata. Når instrumentet signalerer, at brugerhandling
er påkrævet til reagensrelaterede begivenheder i instrumentet, vil brugeren
blive guidet til arbejdsområdet for at løse eventuelle reagenslagerrelaterede
problemer.
Device Status (status for enhed)
Brugeren kan overvåge instrumentstatus fra arbejdsområdet Device Status
(status for enhed). Når instrumentet signalerer, at brugerhandling er
påkrævet til instrumentrelaterede begivenheder, vil brugeren blive guidet til
arbejdsområdet for at løse eventuelle instrumentrelaterede problemer.
NucliSENtral Status
Brugeren kan overvåge NucliSENtral status fra arbejdsområdet
NucliSENtral Status. Alle hændelser vedrørende datakommunikationen via
NucliSENtral bliver vist i dette arbejdsområde.
Settings (indstillinger)
Menuen Settings (indstillinger) indeholder undermenuer til
applikationskonfiguration og brugeradministration.
Application Settings (indstillinger af applikation)
Applikationsrelaterede konfigurationspunkter kan indstilles og defineres fra
arbejdsområdet Application Settings (indstillinger af applikation). Fra dette
arbejdsområde kan arbejdsflowreferencer, kommunikationsindstillinger for
stregkodelæseren og kommunikationsindstillinger for NucliSENS easyMAG
instrument og NucliSENtral indstilles Det er desuden muligt at aktivere eller
deaktivere de forskellige lyde, der bruges i applikationssoftwaren.
User Administration (brugeradministration)
Adgang til dele af applikationens funktionalitet er begrænset for visse grupper
af brugere. Arbejdsområdet User Administration (brugeradministration)
indeholder funktioner til definition og administration af brugernes
adgangsrettigheder. Brugere kan defineres og tildeles til prædefinerede
sikkerhedsgrupper. Passwords kan nulstilles, og status for brugerkonti kan
indstilles eller deaktiveres.
Brugermanual
5-15
Softwarebeskrivelse
Menulinje
Maintenance (Vedligeholdelse)
Menuen Maintenance (vedligeholdelse) omfatter funktioner til udførelse og
administration af rutinevedligeholdelsesprotokoller.
Routine Maintenance (rutinevedligeholdelse)
Arbejdsområdet Routine Maintenance (rutinevedligeholdelse) indeholder
funktioner til gennemførelse af rutinevedligeholdelsesprotokoller på
NucliSENS easyMAG-instrumentet. Fra dette arbejdsområde kan brugeren
vælge og starte daglige, ugentlige og månedlige
rutinevedligeholdelsesprotokoller.
Protocol Inventory (protokolbibliotek)
Ekstraktionsprotokoller og vedligeholdelsesprotokoller kan tilføjes til og
fjernes fra softwaren. I arbejdsområdet Protocol Inventory (protokolbibliotek)
kan brugeren importere, vise, deaktivere og aktivere protokoller.
Assay Development (udvikling af analyse)
Nye analyseprotokoller kan oprettes på basis af eksisterende protokoller og
tilføjes på listen over tilgængelige protokoller. I arbejdsområdet Assay
Development (udvikling af analyse) kan brugeren oprette, redigere, slette,
deaktivere, aktivere og forfremme nye analyseprotokoller.
Help (hjælp)
I menuen Hjælp er der funktioner til visning af brugermanualen og information
om det aktuelle system, applikation og licens.
About (om)
Arbejdsområdet About (om) indeholder information om den installerede
programsoftware, systemindstillinger og licenser til software fra
udenforstående, som bruges af denne NucliSENS easyMAG software.
User Manual (brugermanual)
Brugermanualfilen kan vises ved at klikke på knappen Brugermanual.
Brugermanualen åbnes i et separat vindue.
5-16
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Klargøring af systemet til brug
Klargøring af systemet til brug
User Administration (brugeradministration)
NucliSENS easyMAG-systemet benytter brugernavne og
adgangsrettigheder for at kunne spore, hvilken bruger der aktuelt benytter
systemet, og for at begrænse adgangen til systemet for uautoriserede
personer. Hver bruger har et unikt brugernavn og er tildelt til en eller flere
sikkerhedsgrupper med prædefinerede adgangsrettigheder.
Brugernavne og deres sikkerhedsgruppet administreres i arbejdsområdet
User Administration (brugeradministration), der kan vælges fra menuen
Settings (indstillinger).
Figur 5-10: Arbejdsområdet User Administration (brugeradministration)
Oprettelse, ændring og sletning af brugere eller nulstilling af
brugerpasswords kræver systemadministratorrettigheder.
Brugermanual
5-17
Softwarebeskrivelse
Klargøring af systemet til brug
Security Groups (Sikkerhedsgrupper)
Systemet støtter fire sikkerhedsgrupper:
•
Laboratory Technician (Laboratorietekniker)
•
Laboratory Manager (Laboratoriechef)
•
Maintenance Engineer
•
System Administrator
Auto-generer
9
9
9
New (ny)
9
9
9
Save (gem)
9
9
9
Delete (slet)
9
9
9
Add Remark (tilføj
kommentar)
9
9
9
9
9
9
Create (opret)
9
9
9
Edit (rediger)
9
9
9
Delete (slet)
9
9
9
Add Remark (tilføj
kommentar)
9
9
9
Move up (flyt op)
9
9
9
Move down (flyt ned)
9
9
9
Auto-fill (autopåfyldning)
9
9
9
Remove (fjern)
9
9
9
Move to (flyt til)
9
9
9
Organize Runs
(organiser kørsler)
5-18
Maintenance Engineer
Define Extraction
Requests (definer
ekstraktionsordrer)
Lab Manager
Handling
Lab Technician
Arbejdsområde
System Administrator
En bruger skal være tildelt til mindst én af disse grupper for at kunne logge
på. Følgende tabel viser de tilladte handlinger for brugerne i hver
sikkerhedsgruppe. Den første indtastning i hvert arbejdsområde identificerer,
hvorvidt en bruger har tilladelse til at se det pågældende arbejdsområde ved
at trykke på undermenuknappen.
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Klargøring af systemet til brug
Load Run (Indlæs
kørsel, alle visninger)
Execute Run
(gennemfør kørsel, alle
visninger)
View Results (vis
resultat, alle visninger)
Reagent Inventory
(reagenslager)
9
9
9
Dispense lysis buffer
(dispenser lysisbuffer)
9
9
9
Start
9
9
9
Delete (slet)
9
9
9
Reagents inventory
(reagenslager)
9
9
9
Abort (afbryd)
9
9
9
Print
9
9
9
Add Remark (tilføj
kommentar)
9
9
9
9
9
9
Add Remark (tilføj
kommentar)
9
9
9
Abort (afbryd)
9
9
9
9
9
9
Repeat extraction
(gentag ekstraktion)
9
9
Assess (vurder)
9
9
Delete (slet)
9
9
Add Remark (tilføj
kommentar)
9
9
Export (eksporter)
9
9
Print
9
9
Send
9
9
9
9
9
Empty waste container
(tøm affaldsbeholder)
9
9
9
Back (tilbage)
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Disconnect (afbryd)
9
9
9
Initialize (initialiser)
9
9
9
Clear incidents (ryd
hændelser)
9
9
9
Stop
9
9
9
9
9
Device Status (status for
enhed)
Connect (tilslut)
NucliSENtral Status
Brugermanual
9
Connect (tilslut)
9
9
9
Disconnect (afbryd)
9
9
9
Clear alarms (ryd
alarmer)
9
9
9
9
5-19
Softwarebeskrivelse
Klargøring af systemet til brug
Application Settings
(indstillinger af
applikation)
User Administration
(brugeradministration)
Maintenance
(vedligeholdelse)
Save (gem)
9
9
9
9
9
New (ny)
9
Edit (rediger)
9
Delete (slet)
9
Reset password (reset
password)
9
9
Start
9
Reagents inventory
(reagenslager)
9
Abort (afbryd)
Protocol Inventory
(protokolbibliotek)
Assay Development
(udvikling af analyse)
9
9
9
Import (importer)
9
9
Activate (aktiver)
9
9
De-activate (deaktiver)
9
9
Delete (slet)
9
9
Aktiver NucliSENtral
9
9
Deaktiver NucliSENtral
9
9
9
9
New (ny)
9
9
Edit (rediger)
9
9
Promote (forfrem)
9
9
Activate (aktiver)
9
9
Deactivate (deaktiver)
9
9
Delete (slet)
9
9
About (om)
9
9
9
User Manual
(brugermanual)
9
9
9
9 = Tilgængelig for brugertype
5-20
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Klargøring af systemet til brug
X
Sådan oprettes en ny bruger
1. Vælg knappen Create New User (opret ny bruger). Dialogboksen New
User (ny bruger) vises.
Figur 5-11: Dialogboksen New User (ny bruger)
2. Indtast brugernavn og fulde navn i de relevante felter.
3. Sæt kontostatus til aktiveret, og vælg de relevante sikkerhedsgrupper.
4. Tryk på knappen OK for at tilføje de nye brugeroplysninger eller på Cancel
(Annuller) for at afbryde. Dialogboksen New User lukkes.
Det indtastede brugernavn vil blive tilføjet til brugerlisten, og
brugeroplysningerne vil blive vist i oplysningsvinduet.
X
Sådan ændres brugeroplysningerne
1. Vælg en brugerkonto i panelet Users (brugere).
2. Vælg knappen Modify User (ret bruger).
Dialogboksen Modify User (skift bruger) vises.
3. Ret brugeroplysningerne efter behov.
4. Tryk på knappen OK. Dialogboksen Modify user (skift bruger) lukkes.
De ændrede brugeroplysninger vises i oplysningsvinduet
X
Sådan resettes et password
1. Vælg en brugerkonto i panelet Users (brugere).
2. Vælg knappen Reset Password. En bekræftelsesdialogboks vises.
3. Vælg knappen OK i bekræftelsesdialogboksen.
Bekræftelsesdialogboksen lukker.
Password for den valgte bruger svarer til brugernavnet. Bemærk, at det er
vigtigt at benytte store og små bogstaver korrekt i password'et, mens det
ikke har nogen betydning i brugernavnet.
Brugermanual
5-21
Softwarebeskrivelse
Klargøring af systemet til brug
X
Sådan slettes en bruger
1. Vælg den ønskede brugerkonto i panelet Users.
2. Vælg knappen Delete User (slet bruger). En bekræftelsesdialogboks
vises.
3. Tryk på knappen OK i bekræftelsesdialogboksen.
Bekræftelsesdialogboksen lukker.
Den valgte bruger fjernes nu fra brugerlisten, og den slettede bruger kan
nu ikke længere logge på applikationen. Bemærk dog, at en bruger ikke
selv kan slette sin konto.
Protocol Inventory (protokolbibliotek)
NucliSENS easyMAG-systemet bruger ekstraktionsprotokoller til at instruere
instrumentet om, hvordan en ekstraktionskørsel skal udføres. Nogle
instrumentvedligeholdelsesaktiviteter understøttes af en eller flere
vedligeholdelsesprotokoller, der kan udføres på instrumentet på en måde,
der svarer til ekstraktionsprotokoller.
Protokoller kan importeres og administreres fra arbejdsområdet Protocol
Inventory.
Figur 5-12: Arbejdsområdet Protocol Inventory (protokolbibliotek)
Protocols (protokoller)
En protokol beskriver de trin, instrumentet skal bruge til udførelsen, og de
reagenser, der er nødvendige for at udføre en ekstraktions- eller
vedligeholdelseskørsel.
Protokoller kan være generiske protokoller eller analyseprotokoller. En
analyseprotokol er en protokol, der er beregnet til et bestemt område.
5-22
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Klargøring af systemet til brug
Protokoller kan identificeres som unikke ved deres navn og versionsnummer.
Protokoller kan være aktiverede eller deaktiverede. Kun aktive
analyseprotokoller eller generiske ekstraktionsprotokoller kan vælges, når
ekstraktionsordrerne bliver defineret.
Analyseprotokoller har en status tildelt afhnængigt af hvor langt de er fremme
i arbejdsområdet Assay Development (analysens udvikling). Den viste status
kan være ‘T’ for ‘Trial’ (forsøg) og ‘R’ for ‘Released’ (frigivet).
‘Trial’ og ‘Released’ analyseprotokoller kan aktiveres og deaktiveres til at
sende og modtage data til og fra NucliSENtral. Når en analyseprotokol er
aktiv, er den også aktiveret til modtagelse af data via NucliSENtral. Når
NucliSENtral ‘Send’ er aktiveret, aktiveres analyseprotokollen også til at
sende data til denne analyseprotokol via NucliSENtral.
X
Import af en analyse eller protokol
1. Vælg knappen Import Assay or Protocol (importer analyse eller protokol).
Dialogboksen Import Assay or Protocol (importer analyse eller protokol)
vises.
Figur 5-13: Dialogboksen Import Assay or Protocol
2. Find og vælg analysedefinitionen eller ekstraktionsprotokollen.
Protokolfiler er altid af filtypen ‘protokol’ (*.protocol) eller ‘analyse’
(*.assay).
3. Tryk på knappen Import. Dialogboksen Import Assay or Protocol (importer
analyse eller protokol) lukkes.
Den importerede analyse eller protokol vises i analyse/protokollisten, og
oplysningerne i analysen/protokollen vises i oplysningsvinduet.
Den netop importerede analysedefinition bliver defineret som aktiv.
Når en analyseprotokol importeres, vil den eller de tilsvarende/refererede
ekstraktionsprotokoller blive importeret automatisk. Hvis de tilsvarende
ekstraktionsprotokoller allerede er til stede, vil de ikke blive installeret.
Brugermanual
5-23
Softwarebeskrivelse
Klargøring af systemet til brug
X
Aktivering af en protokol
Over protokollisten vises en filterknap. Hvis du klikker på denne knap,
ændres listeindholdet fra ‘All Protocols’ (Alle protokoller) til ‘Active Protocols’
(Aktive protokoller) og vice versa.
1. Sæt filteret på protokollisten til ‘All protocols’. Vælg en inaktiv
analysedefinition eller protokol (med et rødt ‘2’ ud for) i protokollisten.
2. Vælg knappen Activate (aktiver). En bekræftelsesdialogboks vises.
3. Tryk på knappen OK i bekræftelsesdialogboksen.
Bekræftelsesdialogboksen lukker.
4. Analysedefinitionen eller protokollen er nu sat til aktiv, og markeringen ‘3’
vises ud for den.
En aktiveret protokol kan bruges til at definere en manuel ekstraktionsordre.
En aktiveret analyseprotokol med status ‘Trial’ og ‘Released’ kan også
modtage ekstraktionsordrer NucliSENtral.
X
Deaktivering af en protokol
1. Vælg en aktiv analysedefinition eller protokol (med et ‘3’ ud for) i
protokollisten.
2. Vælg knappen De-activate. En bekræftelsesdialogboks vises.
3. Tryk på knappen OK i bekræftelsesdialogboksen.
Bekræftelsesdialogboksen lukker.
4. Analysedefinitionen eller protokollen er nu sat til inaktiv, og et rødt ‘2’
vises ud for den. Når filteret på protokollisten er sat til aktive protokoller,
vises denne protokol ikke længere på listen.
En deaktiveret protokol kan ikke bruges til at definere en manuel
ekstraktionsordre.
5-24
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Klargøring af systemet til brug
X
Sletning af en protokol
1. Vælg den protokol der skal slettes på protokollisten.
2. Marker knappen Delete. En bekræftelsesdialogboks vises.
3. Tryk enten på knappen Yes i bekræftelsesdialogboksen for at bekræfte
sletningen eller No for at annullere handlingen. Bekræftelsesdialogboksen
lukker.
Når en ‘Trial’ og ‘Released‘ analyseprotokol slettes, meddeles denne ændring
i protokolkonfigurationen automatisk til NucliSENtral.
X
Aktiver afsendelse af data til NucliSENtral om en protokol
1. Vælg en analyseprotokol på protokollisten.
2. Klik på knappen Enable NucliSENtral connectivity (aktiver tilslutning) for
at gøre denne analyseprotokol tilgængelig for overførsel via NucliSENtral
netværket. En bekræftelsesdialogboks vises.
3. Klik på Yes (ja) for at udføre eller klik på No (nej) for at annullere.
Ekstraktionsresultater svarende til den aktiverede protokol kan sendes
gennem NucliSENtral. Denne ændring i protokolkonfigurationen meddeles
automatisk til NucliSENtral.
X
Deaktiver afsendelse af data til NucliSENtral om en protokol
1. Vælg en analyseprotokol på protokollisten.
2. Klik på knappen Disable NucliSENtral connectivity (deaktiver tilslutning)
for at deaktivere analyseprotokol for overførsel via NucliSENtral
netværket. En bekræftelsesdialogboks vises.
3. Klik på Yes (ja) for at udføre eller klik på No (nej) for at annullere.
Ekstraktionsresultater svarende til den deaktiverede protokol kan ikke sendes
gennem NucliSENtral. Denne ændring i protokolkonfigurationen meddeles
automatisk til NucliSENtral.
Brugermanual
5-25
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Denne NucliSENS easyMAG software aktiverer oprettelse af
analyseprotokoller.
Assay development er nødvendig for NucliSENS easyMAG at kunne
genkende LIS ordrer vedrørende en specifik prøve og analyse og for at
kunne videregive ekstraktionsinformation til NucliSENS EasyQ inkl. prøve/
analyse-kombinationen.
Arbejdsområdet Assay Development (analyseudvikling) er tilgængeligt i
menuen Maintenance (vedligeholdelse).
Se en detaljeret beskrivelse af elementerne i arbejdsområdet ‘Assay
Development’ i “Arbejdsområdet Assay Development (udvikling af analyse)”
på side D-46.
Figur 5-14: Arbejdsområdet Assay Development (udvikling af analyse)
5-26
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Oprette ny analyse
Følg nedenstående procedure for at oprette en ny analyse.
1. Åbn arbejdsområdet Assay Development (analyseudvikling) i menuen
Maintenance (vedligeholdelse).
2. Klik på knappen Create new assay (opret ny analyse) for at åbne
dialogboksen Create new assay (opret ny analyse).
Figur 5-15: Opret ny analysedialogboks
Brugermanual
5-27
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
3. Indtast eller vælg analyseinformation i de tilsvarende felter:
Assay Name
(analysens navn)
Version
Protokol
Intern kontrol/
kalibrator nødvendig
Sample Types
(prøvetyper)
Default Sample Type
(standard prøvetype)
Volume Range (ml)
(mængde-område
(ml))
Default Volume (ml)
(standardmængde
(ml))
Eluate Volumes (µl)
(Eluatvolumener (µl))
Default Eluate (µ)
(Standardeluatl) (µl))
Indtast navnet på den nye analyseprotokol.
Indtast en numerisk værdi i de tilsvarende
tekstfelter for at identificere analyseprotokollens
versionsnummer. Det tredje ciffer tilføjes
automatisk af systemet.
Vælg en ekstraktionsprotokosl som basis for den
nye analyseprotokol
Enabled
En kontrol eller kalibrator er
(aktiveret)
nødvendig for at køre denne
analyseprotokol.
Disabled
En kontrol eller kalibrator er ikke
(deaktiveret)
nødvendig for at køre denne
analyseprotokol.
Vælg én eller flere af de prøvetyper, der kan
bruges til analyseprotokollen.
Vælg standardprøvetypen for analyseprotokollen
på rullelisten.
Indtast intervallet for tilladte indgangsvolumener
for denne protokol.
Indtast standardindgangsvolumen for denne
protokol.
Vælg ét eller flere mulige eluatvolumener for
denne protokol.
Vælg standard-eluatvolumen for
analyseprotokollen på rullelisten.
4. Klik på OK for at gemme indtillingerne for analyseprotokollen og lukke
dialogboksen Create new assay (opret ny analyse).
Den nye analyseprotokol vises i listen over All unreleased assays (alle ikkefrigivne analyser) i ardejdsområdet Assay Development (analyseudvikling).
5-28
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Edit Assay (rediger analyse)
Følg proceduren herunder for at redigere en eksisterende analyse.
1. Åbn arbejdsområdet Assay Development (analyseudvikling) i menuen
Maintenance (vedligeholdelse).
2. Vælg en analyseprotokol, der skal redigeres, på listen over All unreleased
assays (alle ikke-frigivne analyser).
3. Klik på knappen Edit assay (rediger analyse). Dialogboksen Edit assay
(rediger analyse) vises.
Figur 5-16: Dialogboksen Edit assay (rediger analyse)
4. Rediger de ønskede analyseprotokolparametre.
Dialogboksen Edit assay (rediger analyse) er identisk med dialogboksen
Create new assay (opret ny analyse), men parametrene for analysens navn
og version kan ikke redigeres her.
5. Klik på OK for at gemme ændringerne.
Brugermanual
5-29
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Promote Assay (forfrem analyse)
Følg proceduren herunder for at forfremme en eksisterende analyse.
1. Åbn arbejdsområdet Assay Development (analyseudvikling) i menuen
Maintenance (vedligeholdelse).
2. Vælg en analyseprotokol med status 'Development' (udvikling) eller 'Trial'
(forsøg), der skal forefremmes, på listen over All assays (alle analyser).
3. Klik på knappen Promote assay (forefrem analyse). En
bekræftelsesdialogboks åbnes.
4. Klik på Yes for at forfremme en ‘Development’-analyse til ‘Trial’ (forsøg)
eller en ‘Trial’-analyse til ‘Released’ (frigivet).
Analyseprotokoller med status ‘Trial’ og ‘Released’ vises også i
arbejdsområdet Protocol Inventory (protokolbibliotek) og kan bruges til
NucliSENtral.
Hensigten med ‘Development’ og ‘Trial’ er, at disse analyser kun skal bruges i
udviklingsomgivelserne i dit laboratorium. Analyse-displaynavnene
indeholder en oplysning om, at du har en analyse med status ‘Development’
eller ‘Trial’ assay (dvs. der er et 'D' eller et 'T' i analysens navn).
'Released' (frigivne) analyser kan bruges i et laboratoriums rutinemæssige
omgivelser. ‘Released’ analyseprotokoller vil lade versions-ID'en stige med
én, hvorimod al anden information forbliver uændret. ‘Released’
analyseprotokoller kan ikke redigeres længere.
Det er laboratorieteknikernes ansvar at validere analyseprotokoller før de
forfremmer en analyseprotokol til status ‘Released’ (frigivet).
5-30
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Aktivere/deaktivere analyse
Følg proceduren herunder for at aktivere/deaktivere en eksisterende analyse.
1. Åbn arbejdsområdet Assay Development (analyseudvikling) i menuen
Maintenance (vedligeholdelse).
2. Vælg en analyseprotokol, der skal aktiveres/deaktiveres, på listen over All
assays (alle analyser).
3. Klik på knappen Activate assay (aktiver analyse) for at aktivere
analyseprotokollen, hvis den er deaktiveret. En bekræftelsesdialogboks
åbnes.
4. Klik på knappen Yes for at bekræfte handlingen.
Eller:
5. Klik på knappen Deactivate assay (deaktiver analyse) for at deaktivere
analyseprotokollen, hvis den er aktiveret. En bekræftelsesdialogboks
åbnes.
6. Klik på knappen Yes for at bekræfte handlingen.
Aktivering/deaktivering af analyseprotokoller i arbejdsområdet 'Assay
Development’ (analyseudvikling) vil oså blive tilpasset i området ‘Protocol
Inventory’ (protokollager).
Aktiverede analyseprotokoller kan bruges til definition af en manuel
ekstraktionsordre, deaktiverede analyseprotokoller kan ikke bruges til
definition af en manuel ekstraktionsordre.
Brugermanual
5-31
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Application Settings (applikationsindstillinger)
NucliSENS easyMAG-applikationsmiljøet kan sættes til at støtte specifikke
behov for en bestemt laboratorie- eller kundesituation.
Følgende applikationsindstillinger kan ændres:
•
Arbejdsprocedurepræferencer med relation til udførelse af en kørsel i
overensstemmelse med en prædefineret arbejdsprocedure.
•
Stregkodelæserindstillinger
•
Instrumentkommunikationsindstillinger
•
NucliSENtral kommunikationsindstillinger
•
Sounds (lyd)
Foretag ikke ændringer af applikationsindstillinger for stregkodelæser,
instrument og NucliSENtral kommunication uden først at have indhentet den
lokale bioMérieux-repræsentants accept.
Figur 5-17: Arbejdsområdet Application Settings
5-32
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Arbejdsprocedureindstillinger
Marker ikonet Workflow (arbejdsprocedure) i kolonnen Overview (oversigt) i
skærmens venstre side for at vise detaljerne om arbejdsproceduren i
arbejdsområdet.
Brugeren kan indstille følgende præferencer for at justere softwarens
arbejdsprocedureindstillinger, så de matcher de procedurer, der typisk
anvendes i laboratoriet.
•
Default Assay/Protocol (standard analyse/protokol):
Den protokol eller analyse, der vælges her, vil altid blive vist som standard
i arbejdsområdet Define extraction request (definer ekstraktionsordre).
•
Run name prefix type (præfiks til kørselsnavn):
Definer hvilken type præfiks, der skal tilføjes for at identificere en kørsel.
Vælg ’Literal’ (bogstav) hvis du vil indtaste dit eget præfiks under Run
Name Prefix eller vælg ‘Date’ for at lade programmet automatisk tilføje
den aktuelle dato til kørselsnavnet, når der oprettes en ny kørsel.
•
Run name prefix (præfiks til kørselsnavn):
Definer et præfiks, der vil blive sat ind som den første del af
kørselsnavnet, når brugeren definerer en ny kørsel. Præfikset kan
overskrives, når den nye kørsel bliver oprettet.
Hvis der er valgt ’Date’ vises kørselsnavnet som dato og et fortløbende
nummer.
•
Sample ID prefix (præfiks til prøve-ID):
Definer et præfiks, der vil blive sat ind som den første del af
prøveidentifikationen, når brugeren definerer en ny ekstraktionsordre.
Præfikset bruges kun, når ekstraktionsordren genereres ved hjælp af den
automatiske nummerfunktion. Præfikset bruges ikke ved definition af
ekstraktionsordrer i arbejdsområdet Define Extraction Request (definer
ekstraktionsordre). Præfikset kan overskrives, når den nye
ekstraktionsordre bliver oprettet.
•
Sample Type (primary eller lysed) (Prøvetype (primær eller lyseret)):
Definer en standard til de prøvetyper, der skal behandles af NucliSENS
easyMAG. Vælg 'Lysed' (lyseret) hvis prøverne generelt er lyserede
allerede. Vælg ellers 'Primary' (primær).
•
Default on board lysis addition (On/Off) (Standard for lysistilsætning
i instrumentet (til/fra)):
Når lysisbuffer tilsætningen skal foretages af NucliSENS easyMAG
instrumentet, skal du klikke på knappen On-board Lysis Incubation (onboard lysisbuffer tilsætningen). Denne indstilling er en standard, der kan
overstyres, når nye kørsler defineres.
Brugermanual
5-33
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
•
Default on board lysis incubation (On/Off) (Standard for
lysisinkubation i instrumentet (til/fra)):
Når lysisbuffer tilsætningen skal foretages af NucliSENS easyMAG
instrumentet, skal du klikke på knappen On-board Lysis Incubation (onboard lysisbuffer tilsætningen). Denne indstilling er en standard, der kan
overstyres = ændres, når nye kørsler defineres.
•
Sample addition guidance (On/Off) (Vejledning i prøvetilsætning (til/
fra)):
Klik på knappen Sample Addition Guidance (vejledning om
prøvetilsætning) for vejledning ved tilsætning af prøver til prøvestripsene.
Ved scanning af prøve-ID vil instrumentet tænde lysdioden på den
position, hvor prøven forventes ifølge det forud definerede kørselslayout.
Klik på knappen igen for at slå vejledningen fra.
•
Lysis reagent tracking(On/Off) (lysis-reagenssporing (til/fra)):
Klik på knappen Lysis reagent tracking for at tvinge operatøren til at
indtaste lot-numrene på lysisreagenser, før en kørsel kan startes. Klik på
knappen igen for at deaktivere lysisreagenssporingen.
•
Silica reagent tracking(On/Off) (silica-reagenssporing (til/fra)):
Klik på knappen Silica reagent tracking for at tvinge operatøren til at
indtaste lot-numrene på magnetic silica-reagenser, før en kørsel kan
startes. Klik på knappen igen for at deaktivere silicareagenssporingen.
•
Internal control reagent tracking (On/Off) (intern kontrolreagenssporing (til/fra)):
Klik på knappen Internal control reagent tracking for at tvinge operatøren
til at indtaste lot-numrene på internal control-reagenser, før en kørsel kan
startes. Klik på knappen igen for at deaktivere internal controlreagenssporingen.
5-34
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Kommunikationsindstillinger for stregkodelæser
Marker ikonet Barcode reader (stregkodelæser) i kolonnen Overview
(oversigt) i skærmens venstre side for at vise detaljerne om
stregkodelæseren i arbejdsområdet.
Følgende kommunikationsindstillinger for stregkodelæsere kan defineres:
•
Scanner Port (active COM ports) (Scannerport (aktive COM-porte))
•
Communication Speed (Kommunikationshastighed)
•
Communication Parity (Kommunikationsparitet)
•
Data bits (Databits)
•
Stop bits (Stopbits)
For hver af disse indstillinger kan brugeren vælge en værdi fra en valgboks.
Andre værdier end dem, der er vist i valgboksene, er ikke mulige.
Oplysninger om nulstilling af stregkodelæseren til fabriksindstillingerne ses
“Konfiguration af stregkodelæser” på side B-1.
Instrumentkommunikationsindstillinger
Marker ikonet Instrument Communication (instrumentkommunikation) i
kolonnen Overview (oversigt) i skærmens venstre side for at vise detaljerne
om instrumentkommunikation i arbejdsområdet.
Definer følgende instrumentkommunikationsindstillinger:
•
Instrument Port (Instrumentport):
•
IP address for instrument communication (IP-adresse til
instrumentkommunikation)
Denne værdi skal ligge mellem 1024 og 65535
Den krævede syntaks for denne værdi er xxx.xxx.xxx.xxx, hvor xxx skal
ligge mellem 0 og 255
NucliSENtral Kommunikationsindstillinger
Marker ikonet NucliSENtral Communication (kommunikation) i kolonnen
Overview (oversigt) i skærmens venstre side for at vise NucliSENtral
detaljerne om instrumentkommunikation i arbejdsområdet.
Definer følgende NucliSENtral kommunikationsindstillinger:
•
Aktiver NucliSENtral
Tjek for at aktivere kommunikation via NucliSENtral.
•
Application ID (applikations-ID):
Indtast en unik identifikation for NucliSENS easyMAG for at kunne
deltage i NucliSENtral datakommunikation.
Den Applikations-ID, der indtastes her, skal være den samme som den der
blev indtastet i Administrator softwaren til NucliSENtral.
Brugermanual
5-35
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
•
Port:
Indtast porten til NucliSENtral netværket. Denne værdi skal ligge mellem
1024 og 65535.
•
Adresse:
Indtast IP-adressen til NucliSENtral netværket.
Den krævede syntaks for denne værdi er xxx.xxx.xxx.xxx, hvor xxx skal
ligge mellem 0 og 255.
Lydindstillinger
Marker ikonet Sounds (lyse) i kolonnen Overview (oversigt) i skærmens
venstre side for at vise oplysninger om lyd-advarsler i arbejdsområdet.
Vælg On eller Off for følgende lydtyper:
•
Alarm Sound (Alarmlyd)
Afspilles, når en alarm opstår.
•
Protocol Finished Sound (protokol færdig-lyd)
Afspilles, når en ekstraktionsprotokol er vellykket udført. Bemærk, at der
skal komme en alarm, hvis udførelsen ikke er vellykket.
•
Dialog Sound (Dialoglyd)
Afspilles, når en advarsel, fejl eller bekræftelsesdialogboks vises.
Sådan gemmes applikationsindstillinger
For at gemme de ændrede indstillinger skal du trykke på knappen Save.
•
Arbejdsprocedureapplikationsindstillingerne bliver aktive umiddelbart
efter, at ændringerne er gemt. Det er ikke nødvendigt at genstarte
applikationen.
•
Når brugeren trykker på knappen Save, vil softwaren forsøge at koble sig
til stregkodelæseren med de givne indstillinger. Brugeren vil blive
informeret om, hvorvidt denne tilslutning lykkedes.
•
Instrumentkommunikationsindstillingerne bliver aktive ved næste
tilslutningsforsøg. For at aktivere indstillingerne skal du enten afkoble og
gentilkoble instrumentet i arbejdsområdet Device Status
(enhedsstatus)eller genstarte applikationen.
•
NucliSENtral indstillingerne kan kun ændres, hvis de IKKE er tilsluttet til
NucliSENtral.
•
Lydindstillingerne bliver aktive umiddelbart efter, at ændringerne er gemt.
Hvis indstillinger i arbejdsområdet 'Detaljer’ er blevet ændret og ikke gemt,
vises en bekræftelsesdialogboks. Brugeren skal bekræfte, hvis de ændrede
indstillinger skal gemmes, før der kan åbnes et andet programvindue.
5-36
Brugermanual
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
Maintenance (Vedligeholdelse)
NucliSENS easyMAG-systemet kræver regelmæssig vedligeholdelse. Nogle
vedligeholdelsesaktiviteter skal udføres af instrumentet. Til dette formål er
der emaintenance protocolsf (vedligeholdelsesprotokoller) til rådighed. Se
“Rengøring og vedligeholdelse” på side 8-1 for at få flere oplysninger.
Udfør rutinevedligeholdelsesprotokoller fra arbejdsområdet Maintenance.
Dette arbejdsområde viser en liste over tilgængelige
vedligeholdelsesprotokoller og detaljerede oplysninger om den valgte
protokol. De detaljerede oplysninger indeholder en liste over reagenser, der
skal installeres på instrumentet, før dette kan udføre den valgte protokol.
Figur 5-18: Arbejdsområdet Maintenance (vedligeholdelse)
Installation af vedligeholdelsesreagenser
Der skal installeres specifikke reagenser, før en vedligeholdelsesprotokol kan
startes.
Brugermanual
5-37
Softwarebeskrivelse
Creating Assay Protocols (Oprettelse af analyseprotokoller)
X
Sådan installeres vedligeholdelsesreagenser
1. Vælg den ønskede protokol på protokollisten. De detaljerede oplysninger
om protokollen vises i oplysningsvinduet. Når reagenser er påkrævede til
den valgte protokol, vil de blive vist på den ønskede reagensliste.
2. Tryk på knappen Install Maintenance Reagents (Installer
vedligeholdelsesreagenser). Dette vindue vil skifte til arbejdsområdet
Reagent Inventory (reagenslager).
3. Arbejsområdet Reagent Inventory (reagenslager) vil vise, hvilke
reagenser der skal installeres på hvilke reagenspositioner. Se flere
oplysninger om, hvordan du installerer de ønskede reagenser, i “Trin 2:
Installer reagenser i instrumentet” på side 6-16 og “Rengøring og
vedligeholdelse” på side 8-1.
4. Når reagenserne er installeret som de skal, skal du trykke på knappen
Back i arbejdsområdet Reagent Inventory (reagenslager).
Installation af engangsmaterialer til vedligeholdelse
Før en vedligeholdelsesprotokol kan startes, skal der installeres tre
engangssugematerialer og tre tomme prøvestrips.
Start af vedligeholdelsesprotokol
Når alle forudsætningerne for at starte vedligeholdelsesprotokollen er opfyldt,
vil knappen Start aktivere udførelsen af den valgte vedligeholdelsesprotokol.
Statuslinjen vil vise 'running maintenance protocol xxxx'
(vedligeholdelsesprotokollen xxxx kører). Når vedligeholdelsesprotokollen er
færdig, vil statuslinjen angive, at instrumentets status er 'idle' (inaktiv). Når
der opstår en fejl, vil statuslinjen angive status som 'error executing
maintenance protocol xxxx' (fejl ved udførelse af vedligeholdelsesprotokol
xxxx).
Standsning af vedligeholdelsesprotokol
Når en vedligeholdelsesprotokol kører, kan du stoppe den ved at vælge
knappen Stop. Instrumentet vil begynde at standse protokollen og vil angive
dette med statuslinjeinformationen 'aborting...' (afbryder...). Når protokollen er
stoppet, viser statuslinjen 'idle'.. (inaktiv)
5-38
Brugermanual
6 Driftsprocedurer
Dette kapitel leder brugeren gennem de procedurer, der er nødvendige for
betjening af NucliSENS easyMAG-systemet. Den hovedprocedure, som
brugeren møder, er kendt som Routine Extraction (rutineekstraktion).
Klargøring til drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Start af systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
Generelle laboratorieprocedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-3
Definer ekstraktionsordre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Organizing Runs (organisere kørsler). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-9
Indsættelse af en kørsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-14
Under drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-23
Udførelse af en kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-24
Udtagning af prøver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-25
Opbevaring af nucleinsyreekstraktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26
Skærmen Run Progress (kørsel, forløb) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-26
Skærmen Run Layout (kørsel, layout) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-27
Skærmen Incidens (hændelser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-28
Kørselsstatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-29
Visning af ekstraktionsresultater) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-30
Vurdering af en kørsel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-32
Udskrivning af kørselsoplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33
Eksport af kørselsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-33
Udsendelse af en gentagen ekstraktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-34
Tilføj kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-35
Sletning af kørsler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-35
Send kørselsresultater manuelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36
Nedlukning af systemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-36
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Klargøring til drift
Udpakning og genindpakning samt installation og afinstallation af systemet
skal altid udføres af kvalificeret bioMérieux personale.
Sørg for, at der ikke kører andre softwareapplikationer, før du starter
NucliSENS easyMAG brugersoftwaren.
Kørsel af andre softwareapplikationer samtidig med NucliSENS easyMAG
brugersoftwaren kan forringe systemets NucliSENS easyMAG funktion.
Det er tilladt at køre NucliSENtral administrator-applikationen ved siden af
NucliSENS easyMAG softwaren.
Start af systemet
For at starte både NucliSENS easyMAG-instrumentet og softwaren skal du
gøre følgende:
1. Tænd for computer og berøringsskærm / touch screen.
2. Tænd for instrumentet. Instrumentets lysdiode bliver orange for at angive,
at instrumentet initialiserer. Vent, til lysdioden bliver grøn eller rød.
3. Log på systemet ved at indtaste dit brugernavn og password. Bemærk, at
der skelnes mellem store og små bogstaver i passwords.
4. Softwaren viser arbejdsområdet Device Status (status for enhed)
Softwaren kører måske allerede, når instrumentet slukkes. Dette kan for
eksempel være tilfældet, hvis instrumentet ikke blev slukket under
softwarekontrollen.
For at starte systemet i dette tilfælde skal du gøre følgende:
1. Tænd for instrumentet. Instrumentets lysdiode bliver orange for at angive,
at instrumentet initialiserer. Vent, til lysdioden bliver grøn eller rød.
2. Log på systemet ved at indtaste dit brugernavn og password. Bemærk, at
der skelnes mellem store og små bogstaver i passwords.
3. Softwaren viser arbejdsområdet Device Status (status for enhed) (se
kapitel 7.)
4. Tilslut computeren og instrumentet ved at trykke på knappen Connect
(tilslut).
(Se også kapitel 7)
6-2
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Generelle laboratorieprocedurer
Læs venligst de procedureforholdsregler, der er beskrevet i
“Sikkerhedsforanstaltninger” på side 1-3.
Rutineekstraktion
Før prøver kan behandles, skal der indtastes oplysninger til klargøring af en
ekstraktion, eller de skal modtages via NucliSENtral. Menuen Daily Use
(daglig brug) fører brugeren gennem de trin, der skal udføres. Menuen har 5
undermenuer, der fra venstre til højre repræsenterer de næste trin, der er
nødvendige for at gennemføre en kørsel.
Ekstraktionsordrer, der allerede er modtaget via NucliSENtral, kan forsvinde
fra listen på grund af, at denne ordre behandles på en anden NucliSENS
easyMAG.
Klik på Daily Use (daglig brug) på hovedmenulinjen for at få vist
undermenupunkterne.
Klargøringen er opdelt i tre trin:
1. Define Extraction Requests (definer ekstraktionsordrer)...
2. Organize Runs (organiser kørsler)...
3. Loading the Run (indsæt kørslen)...
(i) Install sample strips and aspirator disposables (installer prøvestrips
og engangssugematerialer)
(ii) Install on board reagents (installer reagenser i instrumentet)
(iii) Load samples (indsæt prøver)
(iv) Add lysis (tilsæt lysisbuffer) (efter behov)
(v) Perform lysis Incubation (udfør lysis-inkubation) (efter behov)
(vi) Add pre-mix (tilsæt forblanding)
eller:
(vii) Add internal control (tilsæt intern kontrol)
(viii)Add Magnetic Silica (tilsæt magnetic silica)
Følgende afsnit beskriver de handlinger, der er nødvendige for at
gennemføre disse trin.
Brugermanual
6-3
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Definer ekstraktionsordre
At beordre ekstraktion for prøver er den første opgave i rutineekstraktionsarbejdsprocedurerne. Dette indebærer indtastning af information om
prøverne i systemet og bestilling af ekstraktion af prøverne. Brugeren
indtaster information om prøven i Define Extraction Requests (definer
ekstraktionsordrer) enten ved manuel indtastning (skrivning eller scanning)
eller ved hjælp af funktionen Auto-generate new extraction requests (generer
nye ekstraktionsordrer automatisk).
I dette arbejdsområde vises også ordrer modtaget fra LIS via NucliSENtral.
Figur 6-1: Arbejdsområdet Define Extraction Request (definer
ekstraktionsordre)
1. Klik på knappen Define Extraction Requests (definer ekstraktionsordre) på
undermenulinjen. Arbejdsområdet Define Extraction Requests (definer
ekstraktionsordre) vises. Standardindstillingerne vises.
Når der modtages en testordre fra NucliSENtral, vises lot-nummer for
lysisbuffer muligvis ikke. Det er muligt at angive lot-nummer for lysisbuffer
ved at redigere hver modtaget ordre eller ved at vælge flere modtagne
testordrer og tilføje en kommentar indeholdende dette lot-nummer.
Når der modtages en testordre fra NucliSENtral, bruges de standardværdier,
der er konfigureret i NucliSENtral softwaren. Hvis standardindstillingerne
ikke er konfigureret i NucliSENtral softwaren, udfyldes
standardindstillingerne af NucliSENS easyMAG ligesom i tilfældet med lokalt
oprettede ekstraktionsordrer.
6-4
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
2. Korriger standardindstillingerne for ekstraktions- Protocol, prøveindgangsVolume (mængde), Eluate-mængde, prøve Matrix, Type og Priority efter
behov.
Når der modtages en testordre fra NucliSENtral, er nogle egenskaber for
ekstraktionsordren skrivebeskyttede for at beskytte informationen i hele
NucliSENtral systemet.
3. Indtast prøve-ID i feltet Sample ID (prøve-ID) enten på tastaturet eller med
stregkodelæseren. Når du indtaster prøve-ID ved hjælp af tastaturet, skal
indtastningen bekræftes ved hjælp af tasten <Enter> på tastaturet eller
ved at klikke på knappen Save (gem).
Oplysningernes gyldighed kontrolleres. Hvis den indtastede prøve-ID
allerede er i systemet i kombination med den valgte (analyse) protokol,
vises en advarselsdialogboks. Dialogboksen beder brugeren om at
bekræfte indtastningen af et duplikat af ekstraktionsordren.
Hvis de indtastede ekstraktionsordreoplysninger er ugyldige, vil systemet
informere brugeren om årsagen og give mulighed for rettelser i
oplysningerne.
Systemet genererer en ekstraktionsordre ud fra de gyldige oplysninger.
Ekstraktionsordren vises i listen over de utildelte ekstraktionsordrer. De
gyldige ekstraktionsordreoplysninger gemmes i systemets database. På
listen over utildelte ekstraktionsordrer bestemmes rækkefølgen af
ekstraktionsordrer af den rækkefølge, hvori prøverne er logget ind, hvis
der ikke anvendes nogen sortering.
Gentag ovenstående procedure for at logge ekstra prøver ind.
Følgende funktioner er beregnet til at fremme en hurtig dataindtastning:
Når en ekstraktionsordre gemmes, vil indstillingerne for den pågældende
ordre blive husket. Disse indstillinger vil blive benyttet, når du opretter den
næste ekstraktionsordre.
'Enter'-tasten i feltet Sample ID gemmer de aktuelle værdier og opretter en ny
ekstraktionsordre (med de indstillinger, der er kopieret fra den tidligere gemte
testordre).
Ved scanning af en stregkode vil alle tidligere redigeringer først blive gemt, og
derefter oprettes og gemmes den scannede stregkode ved hjælp af de
huskede indstillinger.
Hvis brugeren indtaster en prøve-ID, der allerede er i systemet i kombination
med den valgte (analyse)protokol, beder programmet om bekræftelse. Hvis
brugeren bekræfter, at det er tilladt at give dobbelte testordrer, oprettes et
duplikat.
Brugermanual
6-5
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Følgende knapper er tilgængelige i denne undermenu.
Auto-Generate New Extraction Requests (generer automatisk nye
ekstraktionsordrer)
Ved at klikke på knappen Auto-generate new extraction requests (gener
automatisk nye ekstraktionsordrer) kan brugeren generere flere nye
ekstraktionsordrer på én gang på basis af indstillingerne i området Extraction
Request (ekstraktionsordre).
1. Brug funktionen Auto-generate new extraction requests (generer
automatisk nye ekstraktionsordrer) ved at klikke på den tilsvarende knap
på Action (handlings) linjen. Dialogboksen Autogenerate (autogenerer)
åbnes.
Figur 6-2: Arbejdsområdet Define Extraction Request (definer
ekstraktionsordre)
2. Indtast et præfiks til ekstraktionsordrenavnet i tekstfeltet Sample ID
(prøve-ID). Navnet på ekstraktionsordren bliver udvidet met et unikt
nummer efter auto-generering.
3. Vælg et på forhånd fastsat antal ekstraktionsordrer, der skal autogenereres fra rullelisten Size (størrelse). Du kan også indtaste et
brugerdefineret antal ved at redigere tekstfeltet direkte.
4. Klik på OK for at starte auto-generering.
Hvis flere auto-genererede ekstraktionsordrer har en identisk prøve-ID
(analyse)protokol-kombination med eksisterende ordrer i systemet, beder
programmet om bekræftelse, hvis der skulle blive genereret ekstra testordrer.
Enter New Extraction Request (Indtast ny ekstraktionsordre)
Ved at klikke på knappen Enter New Extraction Request (indtast ny
ekstraktionsordre) kan brugeren hurtigt indtaste en ny ekstraktionsordre.
Derved ryddes feltet Sample ID (prøve-ID), og de andre felter bliver udfyldt
med værdierne fra den sidst indtastede ekstraktionsordre. Hvis brugeren har
ændret, men endnu ikke gemt, den aktuelle ekstraktionsordre, når der
trykkes på knappen Enter new extraction request (indtast ny
ekstraktionsordre), gemmer softwaren først den aktuelle ordre.
6-6
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Edit Extraction Requests (rediger ekstraktionsordrer)
I arbejdsområdet Define Extraction Requests (definer ekstraktionsordrer) kan
brugeren ændre ekstraktionsordreoplysningerne.
Følg proceduren herunder for at redigere tidligere registrerede oplysninger.
1. Vælg den ekstraktionsordre, du vil redigere, på listen over Unassigned
(ikke tildelte) ekstraktionsordrer.
2. Ret oplysningerne i det detaljerede ekstraktionsordre-panel.
3. Klik på knappen Save (gem). Gyldigheden af de ændrede oplysninger
kontrolleres og gemmes i systemets database, hvis de er gyldige.
Når testordrerne er modtaget, kan nogle data i testordreinformationen ikke
redigeres. Al redigering bliver logget med testordren.
Delete Extraction Requests (slet ekstraktionsordrer)
I arbejdsområdet Define Extraction Requests (definer ekstraktionsordrer) kan
brugeren slette én eller flere ekstraktionsordrer.
Følg proceduren herunder for at slette ekstraktionsordrer.
1. Vælg de ekstraktionsordrer, du vil slette, på listen over ekstraktionsordrer.
2. Klik på knappen Delete (slet). En dialogboks beder brugeren om at
bekræfte sletningen.
'Multi-select' (vælg flere) er her aktiveret for at gøre det lettere at vælge flere
ekstraktionsordrer.
3. Klik på Yes for at bekræfte. Extraktionsordrerne fjernes fra systemets
database.
Brugermanual
6-7
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Add Remark (tilføj kommentar)
I arbejdsområdet Define Extraction Requests (definer ekstraktionsordrer) kan
brugeren tilføje en kommentar med fri tekst til en ekstraktionsordre.
Kommentarerne forbliver knyttet til ekstraktionsordren, så længe den er i
systemet.
Følg proceduren herunder for at tilføje en kommentar.
1. Vælg den ønskede ekstraktionsordre på listen over ekstraktionsordrer.
2. Klik på knappen Add Remark (tilføj kommentar). Kommentaren kan
skrives i den viste dialogboks.
3. Klik på Yes for at knytte kommentaren til ekstraktionsordren.
Kommentaren kan derefter føjes til kommentartabellen.
Vælg den relevante protokol
Tyl specifikke prøvetyper er der andre valgmuligheder i protokollerne for
NucliSENS easyMAG. Sørg for at vælge den rigtige protokol til prøvetypen i
ekstraktionsordren.
Nye protokoller fås gennem din lokale local bioMérieux repræsentant.
Angående installation af ny protokol, se “Protocol Inventory
(protokolbibliotek)” på side 5-22.
6-8
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Organizing Runs (organisere kørsler)
Den næste i rutineekstraktions-arbejdsgangen er at organisationen kørslen.
Vælg først undermenupunktet Organize Runs (organiser kørsler),
arbejdsområdet Organize Runs vises derefter:
Figur 6-3: Arbejdsområdet Organize Runs (organiser kørsler)
De forskellige trin i at organisere kørslen er følgende:
1. Create (opret) eller Select (vælg) en kørsel.
2. Vælg ekstraktionsordrer i panelet for utildelte ekstraktionsordrer eller scan
prøve-ID-stregkoden.
3. Hvis ekstraktionsordren er valgt manuelt, flyttes de valgte
ekstraktionsordrer til den valgte kørsel.
4. Kontroller de positioner, der er tildelt ekstraktionsordrerne.
5. Tilføj kommentarer til en kørsel eller til valgte prøver i kørselslayoutet, når
dette er relevant.
Brugermanual
6-9
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Oprettelse af en ny kørsel
Hvis der ikke er nogen kørsler klar til at blive behandlet, skal du oprette en ny.
Følg proceduren herunder for at oprette en ny kørsel.
Figur 6-4: Dialogboksen New Run (ny kørsel).
1. Klik på knappen New Run (ny kørsel). Dialogboksen New Run (ny kørsel)
kommer frem. (Præfikset til) kørselsnavnet genereres automatisk af
systemet, som defineret i Application Settings (indstillinger for
applikation).
2. Udfyld eller rediger det genererede kørselsnavn efter behov.
3. Accepter eller rediger standardinstillingerne for arbejdsprocedurerne ved
lysis-inkubation, silica-inkubation og prøvevejledning ved at klikke på den
tilsvarende knap i arbejdsområdet Workflow.
4. Klilk på OK. Kørslen oprettes og vises i listen Run (kørsel).
Når der foretages silica-inkubation uden for instrumentet, er det
laboratorieteknikerens ansvar at tage højde for de 10 minutters inkubation.
Hvis inkubationen varer under 10 minutter, kan dette påvirke resultatet af
ekstraktionen.
Indstilling af silica-inkubation uden for instrumentet er kun tilgængelig, når
ekstraktionsprotokollen understøtter dette.
6-10
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Flytning af ekstraktionsordrer til en kørsel
Følg proceduren herunder for at flytte ekstraktionsordrer til en kørsel.
1. Klik på knappen Auto fill run (auto-fyld kørsel) for hurtigt at tildele
ekstraktionsordrer. Alle kompatible ekstraktionsordrer fra listen vil blive
flyttet til kørselslayoutet (maks. 24 ekstraktionsordrer).
Alle ekstraktionsordrer flyttes til den kørsel, der er kompatibel med den første,
der er valgt på listen, begyndende med den næste kompatible
ekstraktionsordre på listen.
Eller:
1. Vælg den kørsel på listen Run (kørsel), som ekstraktionsordrerne skal
flyttes til. Den valgte kørsel vises i valgboksen, og kørselsoplysningerne
(Protocol (protokol) og Workflow (arbejdsprocedurer)).
2. Vælg ekstraktionsordrerne i den rigtige rækkefølge.
3. 'Multi-Select' (vælg flere) er her aktiveret for at gøre det lettere at vælge
flere ekstraktionsordrer.
Kun kompatible ekstraktionsordrer kan tildeles til den samme kørsel.
Analysen af den første ekstraktionsordre i valget eller kørslen indstiller
referenceparametrene. For at være kompatible skal ordrerne via deres
analyse henvise til den samme ekstraktionsprotokol, dvs. ordrer, der er
primære og lyserede, kan tildeles til én kørsel.
4. Klik på knappen Move to Run (flyt til kørsel).
Kørselslayoutet vil vise de prøvepositioner, som ekstraktionsordrerne er
tildelt til. Ekstraktionsordrer tildeles automatisk til en prøvestripposition,
der er i overensstemmelse med den rækkefølge, som de er vist med på
listen over utildelte ekstraktionsordrer.
Eller:
1. Vælg den kørsel på listen Run (kørsel), som ekstraktionsordrerne skal
flyttes til. Den valgte kørsel vises i valgboksen, og kørselsoplysningerne
(Protocol (protokol) og Workflow (arbejdsprocedurer)).
2. Scan prøve ID-stregkoden, og den automatisk tilknyttede
ekstraktionsordre vil blive valgt og flyttet hen til kørslen.
Kørselslayoutet vil vise de prøvepositioner, som ekstraktionsordrerne er
tildelt til. Ekstraktionsordrer tildeles automatisk til en prøvestripposition,
der er i overensstemmelse med den rækkefølge, som de er vist med på
listen over utildelte ekstraktionsordrer.
Brugermanual
6-11
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Det er muligt at flytte ordrer ved at scanne prøvens stregkode.
Når en ikke-tildelt testordreliste indeholder én test vedførende en scannet
prøve, vil denne ordre blive fremhævet og automatisk flyttet til kørslen. Der
udføres også tjek af kompatibilitet.
Når en ikke-tildelt testordreliste indeholder mere end én test vedrørende en
scannet prøve, vil disse ordrer blive fremhævet, og der bliver givet en
meddelelse.
Når en ikke-tildelt testordreliste ikke indeholder en kompatibel test
vedrørende en scannet prøve, vil der bliver givet meddelelse.
Fjernelse af ekstraktionsordrer fra en kørsel
Brugeren skal måske fjerne ekstraktionsordrer fra en kørsel.
Følg proceduren herunder for at fjerne ekstraktionsordrerne fra en kørsel.
1. På listen Run (kørsel) vælges den kørsel, der skal redigeres. Den valgte
kørsel vises.
2. Vælg de ekstraktionsordrer, der skal fjernes fra kørslen.
3. Klik på knappen Remove from run (fjern fra kørsel).
4. Ekstraktionsordren fjernes fra kørslen og flyttes til listen over utildelte
ekstraktionsordrer.
Redigering af en kørsel
Kørselsoplysninger, der kan ændres, er blandt andet kørselsnavn og
arbejdsprocedure-funktioner.
Følg proceduren herunder for at redigere en kørsel.
1. På listen Run (kørsel) vælges den kørsel, der skal redigeres.
2. Klik på knappen Edit Run (rediger kørsel). Dialogboksen Edit Run (rediger
kørsel) vises. Den er identisk med dialogboksen New Run (ny kørsel), der
er beskrevet i det foregående.
3. Ret eventuelt kørselsnavnet. Det er ikke muligt at ændre kørselsnavnet til
et navn, der allerede er i brug til en anden kørsel.
4. Ret eventuelt arbejdsprocedure-funktionerne. Bemærk, at
arbejdsprocedure-funktioner er begrænset til de funktioner, der er
kompatible med de ekstraktionsordrer, som allerede er i kørslen.
5. Tryk på OK, når du er færdig. Softwaren vil nu udføre ændringerne. Hvis
brugeren har forsøgt at foretage en ulovlig ændring, viser softwaren en
fejlmeddelelse.
6-12
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Flytning af ekstraktionsordrer op/ned i en kørsel
Ekstraktionsordrer kan flyttes til en anden position i kørslen. Det er nyttigt,
hvis brugeren ønsker at placere bestemte ekstraktionsordrer på den samme
prøvestrip.
Følg proceduren herunder for at flytte ekstraktionsordrer inden for en kørsel.
1. Vælg den ønskede ekstraktionsordre på listen Run (kørsel). 'Multi-select'
(vælg flere) er tilgængelig her.
2. For at flytte ekstraktionsordren eller -ordrerne op (i retning af lavere
positionsnumre), skal du klikke på knappen Move Up (flyt op).
3. For at flytte ekstraktionsordren eller -ordrerne ned (i retning af højere
positionsnumre), skal du klikke på knappen Move Down (flyt ned).
Sletning af en kørsel
Følg proceduren herunder for at slette en kørsel.
1. På listen Run (kørsel) vælges den kørsel, der skal slettes. Den valgte
kørsel vises i valgboksen.
2. Klik på knappen Delete Run (slet kørsel).
3. Klik på Yes (ja) for at bekræfte sletningen af den valgte kørsel. Efter
sletning af kørslen flyttes alle ekstraktionsordrer i kørslen tilbage til listen
over ikke-tildelte ekstraktionsordrer. Kørslen er slettet.
Hvis du skal slette en ubehandlet kørsel, der ikke vises på listen Run (kørsel)
i arbejdsområdet 'Organize Run' (organiser kørsel), er kørslen sandsynligvis
allerede 'i gang' hvad angår softwaren. Stands først kørslen ved at vælge den
på listen Run (kørsel) i arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel), og tryk på
knappen Stop. Kørslen skal nu være på listen Run (kørsel) i arbejdsområdet
View Results (skærmen Resultater), hvor den kan slettes.
Brugermanual
6-13
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Indsættelse af en kørsel
Før en ekstraktionskørsel kan gennemføres, skal prøverne klargøres og
indsættes i instrumentet. Denne opgave udføres i arbejdsområdet Load Run
(indsæt kørsel).
Figur 6-5: Arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel).
Hovedvinduet i arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) har fire faner, der
ses i øverste højre hjørne.
Progress View (forløbsvisning) - brugeren benytter denne
skærm til at afgøre, hvad der mangler at blive gjort, før
kørslen kan starte.
Skærmen Assign Kit reagents (tildel kit-reagenser) brugeren kan tildele forskellige reagenser til
ekstraktionsordrer efter behov.
Skærmen Layout - de tre kolonner viser ID'er for de prøver,
der hører til de tilsvarende tre prøvestrips.
Skærmen Incidents (hændelser) - alle fejl eller advarsler, der
kan forekomme under udførelse af kørsel, vises her.
6-14
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Foruden knapperne på linjenAction (handling) er der en gruppe på fire små
knapper i stregkodeindtastningsvinduet nederst til venstre i arbejdsområdet
Load Run (indsæt kørsel). Disse knapper angiver, om en scannet stregkode
repræsenterer en prøvestrip, en prøve, en intern kontrol, silica eller diluent.
Scan -Look-Fill (scanningsudfyldning)
Den foretrukne måde at indsætte en kørsel på er først at pipettere prøven og
derefter forblandingen af intern kontrol og silica ind i instrumentet. Softwaren
og instrumentet giver vejledning ved hjælp af lysende lysdioder på de
positioner, hvor brugeren skal pipettere prøven. Brugeren scanner en
prøverørsstregkode, ser på den lysende lysdiode og fylder prøven op på den
angivne position. Lysisbufferdispensering og inkubation kan udføres af
instrumentet.
Under nogle omstændigheder ønsker brugeren måske at gennemføre
prøvetagning, lysering og inkubation uden for instrumentet, for eksempel i et
biologisk sikkert skab. Softwaren kan udskrive en arbejdsliste til støtte ved
pipettering uden for instrumentet. Brugeren kan vælge sin egen
arbejdsmetode til den enkelte kørsel.
Sporing af reagenser
Brugeren kan også beslutte at pipettere forblandingen af intern kontrol og/
eller silica i et beskyttet miljø uden for instrumentet. Uanset om brugeren
pipetterer i eller uden for instrumentet, kan systemet spore dataene som
produkt- og lotnumre. Når systemet er konfigureret til reagenssporing, skal
softwaren kræve, at brugeren identificerer den interne kontrol og silica ved at
scanne deres stregkoder.
Opmærksomhedsindikatorer
En kørsel kan kun startes, efter at alle nødvendige opgaver er udført. Dette
omfatter indsættelse og identifikation af nye prøvestrips, tilsætning af alle
prøver og silica samt identifikation af reagenserne i instrumentet. Opgaver,
der er udført, viser en grøn firkant, mens opgaver, der kræver
opmærksomhed, signalerer dette med en orange advarselstrekant eller en
rød fejlcirkel. En kørsel kan kun startes, når der ikke er flere røde cirkler
tilbage.
Brugermanual
6-15
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Trin 1: Installer prøvestrips og engangssugematerialer
Følg proceduren herunder for at installere prøvestripsene og
engangssugematerialerne i instrumentet.
1. Vælg den kørsel, som prøverne klargøres til og indsættes i på listen Run.
Den valgte kørsel vises.
2. Åbn instrumentbehandlingsdøren og installer det nødvendige antal rene
sugespidser. Softwaren vil vise den åbning, som
engangssugematerialerne er indsat i.
3. Installer det nødvendige antal prøvestrips i stripåbningerne. Softwaren vil
vise, hvor stripsene er indsat.
4. Scan først positionsstregkoden og derefter prøvestripstregkoden, i denne
rækkefølge. Softwaren viser det scannede strip-ID og en given grøn
firkant for at indikere, at strippen er korrekt identificeret på den
pågældende position. Gentag dette for alle prøvestrips.
Trin 2: Installer reagenser i instrumentet
Reagenserne skal være til stede i NucliSENS easyMAG-systemet, før en
kørsel startes. Når kørslen eller kørslerne er arrangeret, angiver systemet,
om de nødvendige reagenser er til stede, eller om de skal indsættes i
systemet.
Når en ny reagensflaske er installeret, bliver brugeren bedt om at skrive
datoen for første åbning på flaskeetiketten. Reagenser er beregnet til
engangsbrug. De skal blive i systemet, indtil de er fuldstændig opbrugt.
Reagenser skal identificeres igen, når softwaren har været lukket ned.
Hvis reagens-batchet har passeret udløbsdatoen, vil der blive vist en
advarselsmeddelelse, når bioMérieux-stregkoden indtastes eller indlæses.
Følg proceduren herunder for at installere reagenserne i instrumentet.
1. Tryk på knappen Reagent Inventory (reagenslager) på linjen Action for at
navigere til arbejdsområdet Reagent Inventory.
2. Arbejdsområdet Reagent Inventory vil blive vist med markering af kørslen
og protokollen. Softwaren angiver, hvilke reagenser der er nødvendige til
en bestemt kørsel.
Det er ikke nødvendigt at have kørsler arrangeret for at kunne installere
reagenser.
6-16
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
3. Anbring reagensflaskerne på de angivne positioner med
stregkodeetiketterne pegende mod brugeren. Reagensflaskerne har
farvekodede hætter, der svarer til farverne på reagensglasholderne i
reagenssektionen og de farver, der er vist på skærmen Load Reagents
(Indsæt reagenser) i softwaren. Tilslut glassene til flaskerne.
4. For hver flaske skal positionsstregkoden scannes først og derefter
stregkoden på flaskeetiketten. Softwaren vil vise reagensmængderne og
den øvrige information, der er taget fra reagensstregkoden, f.eks.
reagensnavn, produkt-ID, lotnummer og udløbsdato.
5. Naviger tilbage til arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) med knappen
Tilbage.
Figur 6-6: Arbejdsområdet Reagent Inventory (reagenslager)
Linjen til venstre på hver flaske angiver flaskens volumen.
NucliSENS easyMAG-reagenserne har en holdbarhed i instrumentet på 1
måned. Fjern ikke flaskerne, når et arbejdsskift er færdigt. Lad dem blive på
plads for at sikre, at væskesystemet forbliver 'lukket'. Afkobling kan forårsage
bakterieforurening.
Brugermanual
6-17
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Tømning af affaldsbeholderen
Affald indeholder en blanding af biologiske og kemiske komponenter.
Det er vigtigt, at affaldsbeholderen tømmes regelmæssigt med passende
omhu (se herunder).
For at tømme affaldsbeholderen, så start altid med at vælge knappen Empty
out waste container (tøm affaldsbeholder) fra arbejdsområdet Reagent
Inventory (reagenslager). Tryk på knappen Empty out waste container (tøm
affaldsbeholder) for at starte kontrolleret bortskaffelse af affald.
Dialogboksen Waste Disposal (bortskaffelse af affald) vises derefter:
Figur 6-7: Dialogboksen Waste Disposable
For at tømme affaldsbeholderen skal du fortsætte med nedenstående
procedure:
1. Tag affaldsbeholderen ud af instrumentet.
2. Fjern indholdet af affaldsbeholderen sikkert (se “Sådan tømmes
affaldsbeholderen” på side 4-18 for at få oplysninger om, hvordan dette
gøres).
3. Sæt den tomme affaldsbeholder på plads og tilslut den igen i instrumentet.
4. Vælg bekræftelses-afkrydsningsboksen Waste Disposal (bortskaffelse af
affald) or at bekræfte, at beholderen er tom.
Vælg kun bekræftelsesafkrydsningsboksen, hvis affaldet rent faktisk er tømt
ud.
5. Tryk på knappen OK. Dialogboksen Waste Disposal (bortsakffelse af
affald) lukkes, og systemet vil registrere, at affaldsbeholderen er tom.
Affaldsbeholderen skal altid tømmes under softwarekontrol. Hvis
affaldsbeholderen tømmes, uden at der er softwarekontrol, vil softwaren ikke
registrere, at beholderen er tømt.
6-18
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Affald
Bortskaf kemisk og biologisk affald i overensstemmelse med de gældende
lokale love og bestemmelser. Vi anbefaler, at du kontakter myndighederne
eller et autoriseret affaldshåndteringsfirma, som kan give råd om, hvordan
denne type affald skal bortskaffes.
Occupational Health and Safety (Sikkerhed og sundhed på
arbejdspladsen)
Rengørings- og desinfektionsmidler og affald fra anvendelse af dem skal
behandles med den omhu, der er nødvendig ved arbejde med kemikalier, og i
overensstemmelse med installationsstedets arbejderbeskyttelses- og
sundhedsprocedurer. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug passende
beskyttelsestøj, passende øjen- og ansigtsbeskyttelse og velegnede
handsker. Aktiviteterne skal udføres i et godt ventileret rum. Vask hænder og/
eller ansigt, før du holder pause i arbejdet eller forlader arbejdspladsen.
Assigned Kit Reagents (tildelte kit-reagenser)
Hver testordre kan have tildelt definerede kit-reagenser, som intern kontrol
eller silica.
Hvis der indføres flere kit-reagenser via stregkode-scanning eller manuel
indtastning, skal brugeren tildele disse reagenser til ekstraktionsordrerne.
Figur 6-8: Arbejdsområdet Assign Kit Reagents (tildel kit-reagenser)
Brugermanual
6-19
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
X
Sådan tildeles kit-reagenser til ekstraktionsordrer
1. Vælg fanen Assign Kit reagents (tildel kit-reagenser) i arbejdsområdet
Load run (indsæt kørsel). De øverste kolonner af Kit Reagents (kitreagenser) er en liste over alle de reagenser, der er indført til kørslen.
Kørsels-layoutet af Assigned Kit Reagents (tildelte kit-reagenser) kan vise
alle prøver i den valgte kørsel eller de tilsatte silica, den tilsatte intern
kontrol eller diluent pr. prøve.
2. På listen Kit Reagents (kit-reagenser) vælges de reagenser, du ønsker at
tildele til én eller flere prøver.
3. Vælg én eller flere prøver på listen Kit Reagents (kit-reagenser), som du
ønsker, at reagensen skal tildeles til.
4. Klik på knappen Add (tilføj) for at tildele kit-reagensen til de valgte
ekstraktionsordrer.
X
Sådan fjernes kit-reagenser fra ekstraktionsordrer
1. Vælg fanen Assign Kit reagents (tildel kit-reagenser) i arbejdsområdet
Load run (indsæt kørsel).
2. Vælg det korrekte layout og én eller flere kitreagenser tildelt til
ekstraktionsordrer, der bør fjernes.
3. Klik på knappen Remove (fjern) for at fjerne de tildelte reagenser.
Udskrivning af arbejdsliste
Det er muligt at bruge arbejdslisteudskriften som en hjælp til at placere
prøverne korrekt, når prøvetagning udføres uden for instrumentet.
X
Sådan udskrives arbejdslisten
1. Naviger til arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel).
2. På listen Run vælges den kørsel, der skal udskrives.
3. Klik på knappen Print i Action (handlings) linjen. Dialogboksen Print
kommer frem.
4. Klik på knappen OK. En arbejdsliste for den valgte kørsel udskrives.
6-20
Brugermanual
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
Add Remark (tilføj kommentar)
I arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) kan brugeren tilføje en
tekstkommentar til en kørsel. Kommentarer forbliver knyttet til kørslen, så
længe den er i systemet.
X
Sådan tilføjes en kommentar
1. På listen Run (kørsel) vælges den ønskede kørsel.
2. Klik på knappen Add Remark (tilføj kommentar). Kommentaren kan
skrives i den viste dialogboks.
3. Klik på knappen Yes for at knytte kommentaren til kørslen. Kommentaren
kan derefter føjes til tabellen Incidents (hændelser).
Bemærkninger kan tilføjes til en valgt ekstraktionsordre eller til en kørsel.
Trin 3: Load Samples (indsæt prøver)
Dispensering af prøver til prøvestripsene kan foretages enten uden for eller i
instrumentet. Ved dispensering af prøver uden for instrumentet kan udskriften
gennem Print Work List (Udskriv arbejdsliste) bruges som vejledning. Ved
dispensering af prøver i instrumentet kan den korrekte placering af prøven
bestemmes, ved at man ser på den prøvelayoutfane, der findes i
arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel). Systemet kan desuden
konfigureres til prøvetagningsvejledning i arbejdsområdet Settings.
X
Gør sådan
1. Sørg for, at prøvesporing er aktiveret i konfigurationsskærmbilledet.
2. Sørg for, at prøveknappen aktiveres i stregkodeindtastningssektionen i
nederste venstre hjørne af arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel).
3. Scan eller indtast en prøverørsidentifikation. Softwaren vil fremhæve ID'et,
og den tilsvarende lysdiode vil lyse. Hvis prøve-ID'et ikke hører til kørslen,
vil brugeren blive bedt om at tilsætte prøven til den aktive kørsel (hvis det
er muligt).
4. Gentag trin 2, indtil alle prøver er indsat.
Trin 4: Tilsæt lysisbuffer (efter behov)
Når kørslen er konfigureret til lysisbuffer-dispensering i instrumentet, skal du
følge nedenstående procedure for at tilsætte lysisbuffer til de primære prøver:
Brugermanual
6-21
Driftsprocedurer
Klargøring til drift
X
Sådan tilsættes lysisbuffer til de primære prøver
1. Installer lysisbufferen i overensstemmelse med proceduren “Trin 2:
Installer reagenser i instrumentet” på side 6-16.
2. Luk behandlingsdøren til NucliSENS easyMAG-instrumentet.
3. Vælg knappen Dispense Lysis (dispenser lysis), og tilsætningen af
lysisbufferen begynder for alle installerede strippositioner, der indeholder
primære prøver.
Trin 5: Udfør lysisinkubation (efter behov)
I tilfælde af lysisbuffertilsætning udført af instrumentet starter
lysisinkubationen automatisk med den inkubationstid, der er indstillet af
ekstraktionsprotokollen.
Trin 6: Tilsæt intern kontrol
X
Sådan tilsættes en internal control (intern kontro)
1. Tryk på knappen Internal Control input og indtast intern kontrollotnummeret (via tastaturet eller med stregkodelæseren), der står anført
på etiketten på posen.
2. Pipetter den interne kontrol til prøven i prøvestrippen.
3. Tildel det interne kontrol-lotnummer til prøvestrippositionen.
4. Softwaren skal angive, at den har registreret intern kontrol-lotnumrene
ved at vise dem ved den tilsvarende testordre.
Trin 7: Tilsæt Magnetic Silica
X
Sådan tilsætter du magnetic silica
1. Tryk på knappen Magnetic Silica input og indtast silica-partinummeret.
2. Pipetter Magnetic Silica til prøven i prøvestrippen.
3. Tildel magnetic silica-lotnummeret til prøvestrippositionen.
4. Softwaren skal angive, at den har registreret magnetic silical-lotnumrene
ved at vise dem ved den tilsvarende testordre.
Tilsætning af intern kontrol og silica kan udføres samtidig ved hjælp af
forblandingsfunktionen og en elektronisk multikanalpipette. Se “Brug af
systemet” på side 3-4 for at få flere oplysninger.
6-22
Brugermanual
Driftsprocedurer
Under drift
Under drift
X
Start af en kørsel
Reagenssporing kan aktiveres til internal control-, silica- og lysisbuffer. Når
sporing er aktiveret, men der ikke er indlæst reagensinformation, logger
softwaren en advarselshændelse for kørslen.
1. Vælg den kørsel, der skal ekstraheres.
En valgt kørsel vises i kørselsvalgboksen.
2. Klik på knappen Start.
Instrumentet begynder at behandle kørslen.
3. Operatøren bliver mindet om at tilsætte control/silica eller forblanding.
Lad være med at udtage eller udskifte nogen reagensflasker, mens kørslen er
i gang. Før kørslen udføres, har softwaren allerede kontrolleret, at
reagensflaskeniveauerne er tilstrækkelig høje til, at kørslen kan
gennemføres.
Åbn ikke behandlingsdøren, mens NucliSENS easyMAG er i drift. Hvis
procesdøren løftes, vil der komme en pause i behandlingen. Hvis dette sker i
de første 20 minutter af kørseln i mere end 20 sekunder kan aspiratornålene
blive tilstoppet. I værste fald kan ekstraktionen ikke fortsætte. Luk døren for at
fortsætte behandlingen.
Brugermanual
6-23
Driftsprocedurer
Under drift
Udførelse af en kørsel
Efter at kørslen er startet i arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel), går
systemet automatisk videre til arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel)
skærmen Progress (forløb). Brugeren kan overvåge kørselsforløbet her.
Figur 6-9: Arbejdsområdet Execute Run Progress (udfør kørsel, forløb).
Hovedvinduet i arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel) har tre faner, der
ses i øverste højre hjørne.
Progress View (skærmen forløb) - brugeren benytter denne
skærm til at overvåge kørselsforløbet. Det trin, der aktuelt
bliver udført, såvel som den resterende tid vises.
Layout skærm - her vises layoutet for den aktuelt behandlede
kørsel.
Skærmen Incidents (hændelser) - alle fejl eller advarsler, der
kan forekomme under udførelse af kørsel, vises her.
Standsning af en kørsel
Tryk på knappen Stop for at standse udførelse af kørslen. Softwaren vil bede
om bekræftelse, før kørslen faktisk bliver standset. Når en kørsel bliver
afbrudt på denne måde, markeres den som 'aborted' (afbrudt).
6-24
Brugermanual
Driftsprocedurer
Under drift
Add Remark (tilføj kommentar)
I arbejdsområdet Progress (forløb) kan brugeren tilføje en tekstkommentar til
den aktuelle kørsel. Kommentarerne forbliver knyttet til denne kørsel, så
længe den er i systemet.
X
Sådan tilføjes en kommentar
1. Klik på knappen Add Remark (tilføj kommentar). Kommentaren kan
skrives i den viste dialogboks.
2. Klik på knappen Yes for at knytte kommentaren til kørslen. Kommentaren
kan derefter føjes til kommentartabellen.
Bemærkninger kan tilføjes til en valgt ekstraktionsordre eller til en kørsel.
Udtagning af prøver
Når kørslen er færdig og NucliSENS easyMAG er inaktiv, skal de
ekstraherede prøver tages ud af NucliSENS easyMAG inden 30 minutter.
Vent til instrumentet er inaktivt, før du åbner låget og fjerner prøvestripsene.
Overfør den extraherede nucleinsyre fra strippen til et frisk rør ved hjælp af
en multikanalpipette eller en enkelt pipette. Pas på, at der ikke overføres
silicapartikler, da de kan forstyrre efterfølgende procedurer.
Før overførsel af eluaterne skal du sørge for, at det immobiliserede silica er
synligt i hver af de anvendte brønde. Hvis en brønd ikke indeholder silica, var
ekstraktionen ikke vellykket, og eluatet kan ikke bruges til
nedstrømsapplikationer.
Sørg for, at rørene mærkes korrekt, så hver enkelt prøve let kan identificeres.
Prøverne er nu klar til yderligere behandling. Hvis prøverne ikke skal bruges
straks i efterfølgende procedurer, skal de overføres til lager så hurtigt som
muligt.
Brugermanual
6-25
Driftsprocedurer
Under drift
Opbevaring af nucleinsyreekstraktioner
Brugeren er ansvarlig for validering af opbevaringsprocedurerne og
forholdene i deres laboratorium. Eluater kan typisk opbevares ved
stuetemperatur (±22 °C) i 2 timer, ved 2 til 8°C i 8 timer og 1 måned ved
-20°C til -70°C. Opbevaring af små mængder nucleinsyreekstrakt (dvs. 5 µl)
kan ikke anbefales.
Det er den enkelte brugers ansvar at etablere og validere passende
opbevaringsvilkår for hver laboratorieprocedure.
Se yderligere oplysninger i de enkelte brugsanvisninger, når du bruger disse
reagenser sammen med andre bioMérieux-produkter.
Skærmen Run Progress (kørsel, forløb)
Vælg Execute Run (udfør kørsel) progress (forløb) for at få vist en oversigt
over status for prøvestripsene og dertil hørende positioner. Når en prøve er til
stede, er dens position i strippen blå.
6-26
Brugermanual
Driftsprocedurer
Under drift
Skærmen Run Layout (kørsel, layout)
Layoutet for kørslen kan vises i arbejdsområdet Layout. Der vises information
om rækkefølgen af prøverne på de tilsvarende strips og holdere, og der kan
også vises flere detaljer ved at vælge enkelte prøver. (bemærk, at
arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) også har en Layout-skærm).
Figur 6-10: Arbejsområdet Execute Run Layout (udfør kørsel, layout)
X
Sådan vises kørselslayoutet den aktuelle kørsel
1. Vælg Execute Run (udfør kørsel) Layout for at få vist en oversigt over
status for prøvestripsene og de prøver, de indeholder.
2. Klik på en prøve for at vise prøven og information om systemet lige under
skærmen Layout:
Sample ID (prøve-ID), Volume (mængde), Eluate (eluat), Matrix,
Application (applikation), User (bruger), Timestamp (tidsstempel).
Hvis der er knyttet en kommentar eller en hændelse til den valgte prøve,
vises denne i en tabel neden for prøvedetaljerne.
Brugermanual
6-27
Driftsprocedurer
Under drift
Skærmen Incidens (hændelser)
Softwaren udsender fejl og advarsler, når der under ekstraktion opstår
situationer, som brugeren bør have orientering om. Alle sådanne hændelser
registreres i skærmen Incidents (hændelser) i arbejdsområdet Execute Run
(udfør kørsel) sammen med eventuelle kommentarer. (bemærk at
arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) og arbejdsområdet View Results
(skærmen resultater) også har skærme for Incidents (hændelser)).
Figur 6-11: Arbejdsområdet Execute Run Incidents (udfør kørsel, hændelser)
X
Følg nedenstående procedure for at få vist hændelser, der opstår under
ekstraktionsprocessen
1. Vælg skærmen Execute Run (udfør kørsel) skærmen Incidents
(hændelser) for at få en oversigt over alle hændelser og kommentarer i
kronologisk rækkefølge for den pågældende kørsel.
2. Softwaren viser en kort beskrivelse af hændelsen eller kommentaren samt
positionen for den prøvestrip, som hændelsen eller kommentaren drejer
sig om. Hvis hændelserne har relation til hele prøvestrippen, viser
softwaren den pågældende prøvestrip A, B eller C i positionsfeltet.
6-28
Brugermanual
Driftsprocedurer
Under drift
Der er tre typer hændelser: Fej-, advarsel, information. Hvor alvorlige de er,
er angivet med et ikon.
Fejl - Der er opstået noget, der kan føre til eller allerede har ført til fejl i
ekstraktionsprocessen, enten for en enkelt prøvestripposition, for en
hel prøvestrip eller for en hel kørsel.
Advarsel - Der gives yderligere information om en kørsel eller en
prøve.
Kommentar - En kommentar oprettet af en bruger.
Information - Nogle oplysninger om en kørsel, der hverken er en fejl
eller en advarsel.
3. Vælg en hændelse i tabellen for at få vist oplysninger, der kan være en
hjælp til at fortolke og afhjælpe hændelsen.
Kørselsstatus
Følgende regelsæt benyttes til at bestemme, om enkelte ekstraktionsordrer
eller endda hele kørslen skal betragtes som mislykket. Bemærk, at kun fejl
kan medføre fejlfunktion, ikke advarsler:
•
Når en fejl er opstået for et af de otte kar i prøvestrippen, vil den
ekstraktionsordre, der er tildelt det pågældende kar, blive betragtet som
mislykket.
•
Hvis en fejl er opstået for alle kar i alle de prøvestrips, som en
ekstraktionsordre er tildelt, kan det ikke betale sig at fortsætte
behandlingen. Hele kørslen skal derfor betragtes som mislykket.
•
Når en fejl er opstået for en hel prøvestrip, betragtes alle
ekstraktionsordrer, der er tildelt den pågældende prøvestrip, som
mislykkede.
•
Når der opstår en fejl, som gælder for hele kørslen, skal kørslen standses.
Kørslen og alle dens ekstraktionsordrer skal betragtes som mislykket.
Softwaren udsender en fejlmeddelelse, når elueringstemperaturen er uden
for området. Når der ikke vises nogen fejl i rapporterne betyder dette, at
elueringstemperaturen har ligget inden for det fastsatte område hele tiden, og
at elueringstemperaturen således er godkendt.
Brugermanual
6-29
Driftsprocedurer
Visning af ekstraktionsresultater
Visning af ekstraktionsresultater
En kørsel er færdig, når ekstraktionen er vellykket udført, når kørslen er
blevet betragtet som mislykket af systemet, eller når kørslen er blevet afbrudt
af brugeren. Resultaterne fra alle færdige kørsler kan undersøges i
arbejdsområdet View Results (vis resultater). Kørselsresultater kan vurderes,
printes, eksporteres, slettes og overføres til NucliSENtral netværket.
Kommentarer kan indtastes og gentagelser af ekstraktioner kan initieres.
Ekstraktionsresultatenre for NucliSENtral aktiverede analyse sendes
automatisk til NucliSENtral efter vurdering.
Figur 6-12: Arbejdsområdet View Results (vis resultater)
6-30
Brugermanual
Driftsprocedurer
Visning af ekstraktionsresultater
Hovedvinduet i arbejdsområdet View Results (vis resultater) har fem faner,
der ses i øverste højre hjørne.
Vis Run (kørsel) - brugeren benytter denne skærm til at afgøre,
om kørslen er gennemført vellykket eller ej. Denne skærm
angiver også, hvornår kørslen blev udført, af hvem og på hvilket
instrument.
Result layout view (resultatlayoutvisning) - brugeren benytter
denne visning til at se resultaterne for de enkelte
ekstraktionsordrer.
Skærmen Incidents (hændelser) - alle tilstedeværende fejl eller
kommentarer vises her.
Skærmen Assigned Kit Reagents (tildelte kit-reagenser) - Hvis
kit-reagenser er blevet tildelt til prøver i arbejdsområdet Load
Run (indsæt kørsel), vises disse reagenser uden for
instrumentet her.
Skærmen On-board Reagents (reagenser i instrumentet) - viser
de produkt- og lotnummer for reagenser i instrumentet, der blev
brugt i kørslen.
Brugermanual
6-31
Driftsprocedurer
Visning af ekstraktionsresultater
Vurdering af en kørsel
Vurdering af en kørsel er et middel til at angive, at kørslen er helt færdig og
kan 'arkiveres'. Vurdering af en kørsel sletter den ikke fra systemet, men
fjerner den fra aktivlisten ('ikke vurderede').
Efter at en kørsel er færdigudført, kan udførelsesstatus være en af følgende:
X
•
Completed (Færdig) - hele protokollen er udført. Generelt blev alle
ekstraktionsordrer udført uden problemer. Men enkelte ekstraktionsordrer
kan være behæftet med advarsler eller fejl. Generelt kan kørslen have
advarsler, men ikke fejl.
•
Failed (mislykket) - protokollen har måske ikke afsluttet udførelsen hele
vejen til afslutningen. Der er opstået en fejl ved selve kørslen, der er
opstået en fejl for hver prøvestrip, eller der er opstået fejl for hver
ekstraktionsordre. Yderligere behandling kunne ikke betale sig, og kørslen
blev afbrudt af systemet.
•
Aborted (afbrudt) - brugeren har standset kørslen.
Sådan vises information om kørslen
1. I kørselslisten skal du trykke på filterknappen for at få vist uvurderede
kørsler eller alle kørsler.
2. Vælg en kørsel, der skal vises. Den senest startede kørsel vises øverst på
kørselslisten. De kørselsrelaterede oplysninger vil blive vist i de fem
dedikerede fanevinduer:
•
Fanen General (generelt): Viser kørselsnavn, protokol, dato og
udførelsesstatus
•
Fanen Results (resultater): viser de ekstraktionsordrer, der er tildelt
denne kørsel
•
Fanen Incidents (hændelser): viser kørsels- og prøvestriprelaterede
fejl, advarsler og kommentarer
•
Fanen Reagents (reagenser): Viser information om al kørsel
vedrørende reagenser i instrumentet. I software version 1.0 vises (hvis
denne er indlæst) intern kontrolpartiinformation her.
•
Fanen Kit Inventory (kitlager): Viser den indlæste information om
reagens uden for instrumentet (silica, kontrol, lysis og diluent).
3. Vælg knappen Mark this run Assessed (marker denne kørsel som
vurderet) for at markere kørslen som vurderet. Kørslen vil ikke længere
blive vist, når filteret er indstillet til ikke vurderede kørsler.
Når kørslen er vurderet, bliver alle resultater vedrørende de NucliSENtral
aktiverede analyseprotokoller automatisk sendt via NucliSENtral.
6-32
Brugermanual
Driftsprocedurer
Visning af ekstraktionsresultater
Udskrivning af kørselsoplysninger
X
Sådan udskrives information om kørslen
1. Vælg filterfunktionen for at få vist alle ikke vurderede kørsler eller alle
kørsler.
2. Vælg en kørsel, der skal udskrives.
3. Vælg knappen Print. Tryk på OK for at udskrive kørslen.
Når en kørsel er udskrevet, bliver operatøren bedt om at markere kørslen
som vurderet.
Eksport af kørselsoplysninger
Kørselsoplysninger kan gemmes som en pdf-fil eller i tabulatorsepareret
format. Ugyldige kørsler kan ikke eksporteres til tabulatorsepareret format.
X
Sådan eksporteres information om kørslen
1. Vælg en kørsel, der skal eksporteres.
2. Vælg knappen Export (eksporter). Dialogboksen Export to (eksporter til)
kommer frem.
3. Vælg filtype, dvs. pdf-format eller tabulatorsepareret format.
4. Vælg den destination, som filen skal gemmes på, og vælg knappen OK.
Filen vil blive gemt i det valgte format på den valgte destination.
Når en kørsel er eksporteret, bliver operatøren bedt om at markere kørslen
som vurderet.
Brugermanual
6-33
Driftsprocedurer
Visning af ekstraktionsresultater
Udsendelse af en gentagen ekstraktion
Når en prøve skal gentestes, kan du initiere en gentagelse af en ekstraktion.
En identisk ekstraktionsordre bliver automatisk genereret og kan tildeles til en
behandling.
X
Sådan initieres en gentagen ekstraktion
Der kan kun initieres en gentagen ekstraktion for prøver i ikke vurderede
kørsler.
1. Vælg fanen Resultater i arbejdsområdet View Results (vis resultater). De
ekstraktionsordrerelaterede oplysninger vises.
2. Vælg de ekstraktionsordrer, for hvilke der skal initieres en gentagen
ekstraktion.
'Multi-select' (vælg flere) er her aktiveret for at gøre det lettere at vælge flere
ekstraktionsordrer.
3. Vælg knappen Repeat extraction (gentag ekstraktion). En meddelelse vil
bede om bekræftelse, før ekstraktionsordrerne bliver oprettet.
4. Bekræft meddelelsen. Der vil blive oprettet kopier af ekstraktionsordrer til
alle de valgte ekstraktionsordrer. De oprettede kopier af
ekstraktionsordrer bliver vist på listen over ikke tildelte ekstraktionsordrer.
De kan genkendes på ikonerne for gentagne ekstraktionsordrer.
Når der er kopier af ordrer i listen over utildelte ordrer, oplyser softwaren i en
bekræftelsesmeddelelse, at der for en prøve med <sample id (prøve id)>
allerede er en ordre.
Gentagne ekstraktioner sendes også via NucliSENtral til andre NucliSENS
easyMAG systemer.
6-34
Brugermanual
Driftsprocedurer
Visning af ekstraktionsresultater
Tilføj kommentarer
Der kan føjes ekstra tekstoplysninger til en kørsel.
X
Sådan tilføjes ekstra oplysninger til en kørsel
1. Vælg filterfunktionen for at få vist alle ikke vurderede kørsler eller alle
kørsler.
2. Vælg de kørsler, som de ekstra oplysninger skal føjes til.
3. Vælg knappen Add remark (tilføj kommentar). Der vises en dialogboks,
hvori kørsels- eller ekstraktionsordrerelaterede kommentarer kan
indsættes.
4. Marker kørselsafkrydsningsboksen, skriv oplysningsteksten og vælg
knappen OK. Der vil blive gemt ekstra oplysninger for alle valgte
kørselsordrer.
Bemærkninger kan tilføjes til en valgt ekstraktionsordre eller til en kørsel.
Sletning af kørsler
Kørsler kan slettes, når de ikke længere er nødvendige. Når en kørsel er
slettet, kan den ikke genskabes. Alle de ekstraktionsresultater, der er knyttet
til den pågældende kørsel, vil blive slettet.
Du kan lave en registrering af en kørsel ved at udskrive eller eksportere den
til en pdf-fil, før du sletter den.
X
Sådan slettes kørselsinformation
1. Vælg filterfunktionen for at få vist alle ikke vurderede kørsler eller alle
kørsler.
2. Vælg de kørsler, hvis oplysninger skal slettes.
3. Vælg knappen Delete Run (slet kørsel). I den fremkomne
bekræftelsesdialogboks bliver du spurgt, om du ønsker at fortsætte med
at slette.
4. Klik på Confirm (bekræft) og den valgte kørsel vil blive slettet.
Brugermanual
6-35
Driftsprocedurer
Nedlukning af systemet
Send kørselsresultater manuelt
Vurderede kørselsresultater med analyseprotokoller tildelt til mindst én prøve
kan sendes igen til NucliSENtral netværket.
X
Sådan sendes resultater igen
1. Vælg filterfunktionen for at få vist alle kørsler.
2. Vælg en kørsel/kørsler med mindst én prøve med en analyseprotokol
tildelt, hvis resultater skal sendes igen til NucliSENtral netværket.
3. Klik på knappen Send for at sende resultaterne til NucliSENtral
netværket. En dialogboks åbnes.
4. Klik på Yes (ja) for at bekræfte forsendelsen af kørselsresultaterne.
Hvis resultaterne ikke sendes via NucliSENtral automatisk, kan brugeren
sende disse resultater manuelt. Der er en visuel indikation (et ikon ved siden
af hver prøve) af, om resultaterne er blevet sendt eller ej.
Nedlukning af systemet
Efter hver arbejdsdag skal systemet (instrument + computer) lukkes ned.
Systemet skylles altid efter én kørsel - så det er ikke nødvendigt at skylle. Luk
først softwaren ned, også til instrumentet. Luk derefter computeren og sluk
for instrumentet ved at bruge afbryderknappen på instrumentet.
6-36
Brugermanual
7 Device Status (status for enhed)
Connect / Disconnect Instrument (tilslut / afbryd instrument). . . . . . . . . . . 7-4
Initialize Instrument (initialiser instrument) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-4
Clear Incidents (ryd hændelser). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Stop Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-5
Connect/Disconnect (tilslut/afbryd) NucliSENtral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-6
Connect / Disconnect (tilslut/afbryd) NucliSENtral . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7
Clear Alarms (ryd alarmer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-7
Device Status (status for enhed)
Arbejdsområdet Device Status er en grafisk oversigt over NucliSENS
easyMAG -systemet og status for hvert systemmodul. Ved hjælp af
alarmikonerne vil forekomsten af systemrelaterede hændelser blive meddelt
brugeren. Der er to måder at navigere til arbejdsområdet Device Status på:
alarmikonerne i tilfælde af, at der er opstået en hændelse, eller via
undermenupunktet Device Status.
Figur 7-1: Arbejdsområdet Device Status (status for enhed)
7-2
Brugermanual
Device Status (status for enhed)
Arbejdsområdet Device Status viser oplysninger om følgende enheder, og
hver af dem åbnes vha. sin egen knap:
Software
Instrument
Reagent Bay (reagenssektion)
Aspirator
Sample (prøve)
Dispenser
Heater (varmer)
Mixer (blander)
Magnetic Silica Capture (Magnetic Silica-griber)
For hver enhed er der en enhedsknap i venstre side af arbejdsområdet. Ud
for enhedsknapperne sidder et alarmikon:
•
Grøn firkant: Ingen hændelser for denne enhed
•
Orange trekant: Der er advarsler for denne enhed
•
Rød cirkel: Der er opstået fejl ved denne enhed
Når brugeren vælger en enhedsknap, vil den del af instrumentbilledet, der
repræsenterer den valgte enhed, blive fremhævet, og applikationssoftwaren
vil vise de tilsvarende detaljerede enhedsstatusoplysninger:
Enhedsnavn, status og mulige hændelser.
Når du vælger en hændelse, får du vist flere detaljerede oplysninger om den
pågældende hændelse.
Brugermanual
7-3
Device Status (status for enhed)
Connect / Disconnect Instrument (tilslut / afbryd instrument)
Connect / Disconnect Instrument (tilslut / afbryd instrument)
Når tilslutningen til instrumentet ikke er aktiv, og instrumentenhedsknappen
er valgt, skal oplysningspanelet for instrumentet vise status ‘Disconnected’
(afbrudt).
For at aktivere tilslutningen skal du trykke på knappen Connect instrument
(tilslut instrument).
For at instrumentet kan tilsluttes, skal det være tændt, strømindikatoren skal
være grøn, en fysisk tilslutning skal være tilgængelig, og instrumentets
tilslutningsindstillinger skal være gyldige. Se “Arbejdsområdet Application
Settings (indstillinger for applikation) - Instrument Communication
(instrumentkommunikation)” på side D-38.
Når instrumentstatus er ’Connected‘ (tilsluttet), afbryder du instrumentet ved
at trykke på knappen Disconnect instrument (afbryd instrument).
Initialize Instrument (initialiser instrument)
Når instrumentet har status ’Error’, kan det løse problemet at initialisere
instrumentet. Instrumentet behøver ikke en initialiseringscyklus, for at
advarslerne kan slettes. Brug knappen Clear Incidents (ryd hændelser) for at
blive fri for advarslerne (se herunder).
Initialiser instrumentet ved at trykke på knappen Initialize Instrument
(initialiser instrument). Softwaren kontrollerer, at en initialisering er tilladt og
beder om bekræftelse. Gennemførelse af en initialiseringscyklus tager lidt tid.
Status-linjen viser gIdleh (inaktiv) for at angive, at initialiseringen er vellykket
udført.
Initialisering af instrumentet nulstiller også instrumentalarmen, hvis den er sat
til.
Hvis stregkodelæseren er koblet til, men ikke virker, vil initialisering af
instrumentet ikke hjælpe. Stregkodelæseren skal være koblet til, før
applikationen startes op. En genstart af applikationen er kun nødvendig, hvis
læseren er tilkoblet, efter at applikationen er startet op.
Stregkodelæserindstillingerne skal derefter konfigureres korrekt i
arbejdsområdet ’Application Settings’ (indstillinger for applikation). Når
stregkodelæseren virker, kan den pågældende advarsel fjernes ved hjælp af
knappen Clear Incidents.
7-4
Brugermanual
Device Status (status for enhed)
Clear Incidents (ryd hændelser)
Clear Incidents (ryd hændelser)
Når instrumentet har observeret en advarsel (alarmkontrol af enheden viser
en orange trekant), kan advarslen normalt ordnes af brugeren, uden at
instrumentet behøver at blive initialiseret igen.
Fejl kan ikke fjernes med knappen Clear incidents. For at slette fejl skal du
bruge knappen Initialize instrument.
Fjern hændelserne ved at vælge en enhed og derefter vælge
hændelsessletningsknappen.
Når enheden er i fejlstatus (alarmkontrol af enheden viser en rød cirkel), kan
sletning af hændelsen ikke bruges til at slette fejlen.
Når hændelserne er slettet, og der ikke er opstået nogen fejl, vil
alarmkontrollen for den valgte enhed vise en grøn firkant (enheden er OK).
Hvis ikke nogen andre enheder er i advarselsstatus, vil instrumentets alarm
blive nulstillet.
Stop Instrument
Om nødvendigt kan brugeren standse instrumentet ved at trykke på knappen
Stop Instrument.
Hvis instrumentet er i gang med at dispensere lysisbuffer eller udføre en
ekstraktionskørsel eller en vedligeholdelseskørsel, kan det ikke standses
med denne knap. Hvis brugeren ønsker at standse instrumentet, kan dette
gøres i arbejdsområderne Load Run (indsæt kørsel), Execute Run (udfør
kørsel) eller Maintenance (vedligeholdelse).
Hvis instrumentet er afbrudt, kan Stop Instrument ikke bruges.
Brugermanual
7-5
Device Status (status for enhed)
Connect/Disconnect (tilslut/afbryd) NucliSENtral
Connect/Disconnect (tilslut/afbryd) NucliSENtral
Arbejdsområdet NucliSENtral Status viser en illustration af en typisk
NucliSENtral konfiguration og viser NucliSENtral tilslutningsstatus samt en
oversigt over NucliSENtral alarmer. Ved hjælp af alarmikonerne vil
forekomsten af systemrelaterede hændelser blive meddelt brugeren. Der er
to måder at navigere til arbejdsområdet NucliSENtral Statuspå: via
alarmikonerne i tilfælde af, at der er opstået en hændelse, eller via
undermenupunktet NucliSENtral Status.
Figur 7-2: NucliSENtral Arbejdsområdet Status
Applikationssoftwaren viser detaljeret NucliSENtral statusinformation i
området Details.
Når du vælger en hændelse, får du vist mere detaljerede oplysninger om den
pågældende hændelse.
Normalt foregår tilslutning til og afbrydelse fra NucliSENtral automatisk
under opstart og lukning.
7-6
Brugermanual
Device Status (status for enhed)
Clear Alarms (ryd alarmer)
Connect / Disconnect (tilslut/afbryd) NucliSENtral
Når tilslutningen til NucliSENtral ikke er aktiv, og knappen Connection Alarm
er valgt skal panelet detaljer vedrørende NucliSENtral status vise tilstanden
"Disconnected".
For at aktivere tilslutningen skal du trykke på knappen Connect
NucliSENtral.
For at man kan tilslutte til NucliSENtral netværket, skal NucliSENtral
netværksindstillingerne indtastes i arbejdsområdet Application Settings
(applikationsindstillinger) under NucliSENtral kommunikation.
Når instrumentstatus er ‘Connected’ (tilsluttet), afbryder du instrumentet ved
at trykke på knappen Disconnect (afbryd) NucliSENtral NucliSENtral
tilslutningen.
Clear Alarms (ryd alarmer)
Når softwaren har konstateret en NucliSENtral statusadvarsel, kan
advarslen normalt ordnes af brugeren, uden at instrumentet behøver at blive
initialiseret igen.
NucliSENtral status Errors (fejl) kan også ryddes med knappen Clear alarms
(ryd alarmer).
Ryd hændelserne ved a vælge en hændelse og derefter vælge knappen
Clear alarms.
Når hændelserne er slettet, og der ikke er opstået nogen fejl, vil
alarmkontrollen for ikonet Tilslutningsalarm vise en grøn firkant (enheden er
OK).
Brugermanual
7-7
Device Status (status for enhed)
Clear Alarms (ryd alarmer)
7-8
Brugermanual
8 Rengøring og vedligeholdelse
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-3
Planlægning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Spild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
Rutinevedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Daglig rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Ugentlig vedligeholdelse og inspektion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Overflader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-6
Inspicer filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Tastatur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Berøringsskærm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Prøvekarholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-7
Stregkodelæser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Engangs-O-ringe til aspirator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-8
Rensning af dispenseringskanyle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Hvert halve år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9
Dekontaminationsprocedurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10
Overview (oversigt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-10
Klargøring af systemet til service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11
Klargøring af systemet til transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-12
Templatedekontamination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-13
Dekontamination af udstyr som tages ud af brug . . . . . . . . . . . . . . . . 8-14
Udskiftning af filtre og sikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15
Filterudskiftning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-15
Sikringsudskiftning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-16
Datavedligeholdelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20
Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20
Forberedelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-20
Backup af databasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-21
Gendannelse af database. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22
Bruger Tjekliste for vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-22
Rengøring og vedligeholdelse
Før du foretager test af el-sikkerheden eller andet på instrumentet, bedes du
kontakte bioMérieux.
Behandl alt udstyr, prøver, blodbaserede interne kontroller og
kvalitetssikringsprodukter (QC), der analyseres i dette system, såvel som
affald i affaldsbeholderne, som potentielt biologisk farlige materialer. Håndter
alle materialer og mekaniske komponenter i overensstemmelse med
installationsstedets procedure for biologisk farligt materiale. Brug det
personlige beskyttelsesudstyr, der anbefales af installationsstedet, når du
håndterer disse komponenter, dvs. handsker, beskyttelsesbriller og
laboratoriebeskyttelsesdragt.
Det er muligt at stikke gennem beskyttelseshandsker. Derfor skal du være
ekstra forsigtig, når du arbejder i prøve- og reagensområder.
Brug ikke rengørings- eller dekontaminationsmidler, der vil reagere med
nogen del af udstyret eller materialerne
Rådfør dig med bioMérieux, hvis du på nogen måde er i tvivl om
kompatibiliteten mellem dekontaminations- eller rengøringsmidler og dele af
udstyret eller dets materialer.
Sørg for, at der ikke benyttes syreholdige stoffer i nærheden af udstyret.
Før du udfører vedligeholdelse eller rengøring, bortset fra de automatiske
vedligeholdelsesprotokoller, skal du sikre dig, at instrumentet, computeren og
berøringsskærmen er slukket for at undgå beskadigelse af systemet eller
personskader.
Separationsmagneterne er beskyttet mod korrosion med en coating af
silikoneolie. Efter rengøring af magneterne er det afgørende, at de får en ny
coating med silikoneolie. Silikoneolien følger med som en del af
reservedelssættet til instrumentet, og desuden fås den i handelen.
8-2
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Introduktion
Introduktion
NucliSENS easyMAG-systemet er designet til at reducere den
vedligeholdelse, brugeren skal udføre. Registrering af væskestanden samt
de ekstraktionsprotokoller, der omfatter systemskylningsprocedurer, sikrer, at
systemet automatisk holdes rent. Rutinevedligeholdelse er begrænset til
ugentlig rengøring af arbejdsområderne. Brugeren er desuden ansvarlig for
inspektion (og eventuelt udskiftning) af nogle af filtrene.
Vedligeholdelsesstrategien for NucliSENS easyMAG-systemet indebærer et
antal vedligeholdelsesprotokoller i instrumentet, der er beregnet til at hjælpe
brugeren ved rengøring af systemet før service, transport eller
templatedekontamination.
Af hensyn til brugeren er vedligeholdelsesstrategien og de relevante
vedligeholdelsesprotokoller ridset op i “Vedligeholdelses- og
dekontaminationsflowdiagram” på side 8-18.
Hvis de nødvendige vedligeholdelsesprocedurer bliver negligeret gentagne
gange, vil systemet fungere dårligere, hvilket kan resultere i væskespild,
længere ekstraktionstider og ringere ekstraktionseffektivitet. Bemærk også,
at det skal sikres, at arbejdsområdet holdes rent, at udstyret altid efterlades
rent, og at udstyret ikke bruges i andre områder af laboratoriet.
Brugermanual
8-3
Rengøring og vedligeholdelse
Planlægning
Planlægning
Emne
Hyppighed
Side
Rengøringsinspektion
Dagligt
8-6
Rutinevedligeholdelse
Ugentligt
8-6
Rensning af O-ringe til
aspiratormundstykke
Efter behov
8-8
Kulfilter
Ugentlig inspektion
8-15
Reagensflaskefilter
Ugentlig inspektion
8-16
Affaldsflaskefilter
Ugentlig inspektion
8-16
NucliSENS easyMAG-service
Hvert halve år
8-9
Dekontaminationsprocedurer
Efter behov
8-10
Følgende opløsninger bruges i vedligeholdelsesprocedurerne:
•
Pyrogen-frit sterilt vand
•
70% ethanol, REF: 284048
•
Rengøringsopløsning (5% rengøringsmiddel, f.eks. Decon 90 (Decon
Laboratories Limited) eller Extran®)
•
0,1% natriumhypochlorit
Spild
Spild af lysisbuffer
Lysisbuffer og affald fra instrumentet må ikke komme i kontakt med
syreholdige materialer. Lysisbuffer kan potentielt afgive cyanidgas ved
kontakt med syre. De mængder, der kan blive frigjort, afhænger af mængden
af både buffer og det syreholdige materiale. Læs flere oplysninger i
sikkerhedsdatabladene til lysisbufferen.
Undgå kontakt med øjne, hud og tøj.
Hvis der spildes lysisbuffer, skal området isoleres. Lysisbufferen må ikke
trænge ned i drænsystemer eller vandløb. Sug spildet op med absorberende
materiale (f.eks. klude), og rens det ramte område med rigeligt vand.
8-4
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Spild
Andet spild
Krystalliserede dråber
Der kan opstå mulighed for eksponering af åndedrætsorganerne under
rengøring af krystalliseret lysisbuffer, ekstraktionsbuffer 1, guanidinthiocyanat
indeholdende spilddråber, og der kan dannes støv.
Undgå dannelse af støv.
Farlig ved indånding.
Undgå indånding af støv.
Undgå kontakt med øjne, hud og tøj.
Bær sikkerhedshandsker (nitrilgummi), laboratoriekittel, sikkerheds- eller
beskyttelsesbriller.
Tør dråber af GuSCN op omgående. Fjern krystalliserede dråber omhyggeligt
med destilleret vand og vask området med en fiberfri klud med en 5% Extranopløsning. Efter rengøring med 5% Extran-opløsning, renses det
pågældende område med 70% ethanol. Tør derefter området af med en
fiberfri klud med lidt siliconeolie. Dette gøres for at forhindre, at der kommer
GuSCN-krystaller igen.
Krystalliseret spildt materiale
Der kan opstå mulighed for eksponering af åndedrætsorganerne under
rengøring af krystalliseret lysisbuffer; ekstraktionsbuffer 1; guanidinthiocyanat
indeholdende spild, og der kan dannes støv.
Undgå dannelse af støv.
Farlig ved indånding.
Undgå indånding af støv.
Undgå kontakt med øjne, hud og tøj.
Bær sikkerhedshandsker (nitrilgummi), laboratoriekittel, sikkerheds- eller
beskyttelsesbriller.
Åndedrætsbeskyttelse er påkrævet, når der dannes støv (Filter FFP2, i
overensstemmelse med EN149).
Fjern omhyggeligt krystalliseret spildt materiale. Spray området omhyggeligt
med vand og opsug med absorberende materiale (for eksempel fiberfrit stof),
vask det pågældende område med rigeligt vand. Rens derefter området med
en fiberfri klud med en 5 % Extran-opløsning. Gør derefter området rent med
5% Extran-opløsningen og rens det pågældende område med 70 % ethanol.
Tør til sidst området af med en fiberfri klud med lidt siliconeolie. Dette gøres
for at forhindre, at der kommer GuSCN-krystaller igen.
Brugermanual
8-5
Rengøring og vedligeholdelse
Rutinevedligeholdelse
Rutinevedligeholdelse
Daglig rengøring
NucliSENS easyMAG skal rengøres og inspiceres efter hver dag i
anvendelse på følgende måde:
•
Tøm og bortskaf indholdet af affaldsflasken til affaldssystemet for kemisk
affald i overensstemmelse med den lokale affaldsprocedure. Affaldet
indeholder guanidin thiocyanat. Skyl affaldsflasken med vand efter
tømning.
•
Tør alt spild op, idet ovenstående procedure overholdes.
Ugentlig vedligeholdelse og inspektion
Det anbefales, at disse rutinerengøringsopgaver udføres mindst én gang om
ugen eller efter behov.
Overflader
Rens instrumentet med en rengøringsopløsning (5% opløsning af et
rengøringsmiddel som f.eks. Decon 90 eller Extran). Tør området med
papirservietter, og rens derefter området med 70% ethanol. Tør det rent med
fiberfrie papirservietter.
Sørg for, at følgende områder bliver ordentligt dekontamineret:
•
Udvendige dæksler
•
Indvendige arbejdsoverflader (reagenssektion, drypbakke, skuffe,
indsættelsessektion til prøvestrip).
•
Dispenseringssonde og rengøringsstation til dispenseringssonde (om
nødvendigt)
•
Rens reagenshætter og reagensflaskekonnektorfittings med klude fugtet
med vand. Undgå at gøre reagenshætternes udluftningsfiltre våde.
Rens prøvestripholderen efter behov med en klud med rengøringsmiddel
eller vand. Tør holderen tør med fiberfrie papirservietter.
Rens kun magnetområderne, hvis det er nødvendigt. Sluk for instrumentet,
åbn prøvestripindsættelsessektionen ved at løsne de to skruer på forsiden,
og skub forsigtigt prøvestripholderen helt tilbage.
Brug en klud eller vatpind fugtet med afioniseret vand til at rense området,
idet du passer på ikke at beskadige magnetområderne eller den nærliggende
dispenseringskanylestation. Brug drypbakken til at samle vandet i. Smør
derefter en coting af silikoneolie på magnetområderne for at beskytte dem.
Der må ikke komme silikoneolie på andre dele af systemet. Husk også at
rense drypbakken:
8-6
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Rutinevedligeholdelse
Inspicer filtre
•
X
Inspicer reagenshætteudluftningsfiltrene. De skal være tørre og fri for
krystaller. Udskift filtrene efter behov. Det er en indikation for et blokeret
filter, hvis flasken opbygger et let undertryk.
Reagenshætteudluftningsfiltrene skal udskiftes på følgende måde
1. Oven på hver reagensflaskehætte er et lille hvidt filter, der filtrerer den luft,
der trænger ned i reagensflasken, efterhånden som væsken forbruges.
2. For at fjerne filteret skal du med en knibtang tage fat om den øverste del
af filteret og trække det ud af monteringshullet.
3. Installer et nyt filter ved at give det et let skub ind i monteringshullet.
Filteret vil være forseglet langs med monteringshullets væg.
•
Inspicer kulfilteret på forsiden under reagenssektionen. Filteret skal være
fri for synlig kondens. Udskift filteret efter behov.
•
Inspicer affaldsflaskefilteret, hver gang du tømmer flasken. Det skal være
tørt og fri for krystaller. Det er en indikation for et blokeret filter, hvis
flasken opbygger et let overtryk.
Tastatur
Rengør tasterne ved at tørre dem af med en klud dyppet i
rengøringsmiddelopløsning og derefter med 70% ethanol.
Berøringsskærm
Tør forsigtigt monitoren af med en klud eller en blød serviet fugtet med en
mild rengøringsmiddelopløsning eller et almindeligt tilgængeligt
rengøringsmiddel til LCD-skærme. Tryk kun let på displayet, og undgå, at der
kommer til at ligge væske på det. Gentag dette trin med ethanol 70%, og tør
derefter displayet af med en tør serviet eller en blød klud.
Prøvekarholder
Prøvekarholderen kan aftørres med en klud dyppet i
rengøringsmiddelopløsning og derefter med 70% ethanol, eller den kan
neddyppes i rengøringsmiddel og derefter 70% ethanol.
Brugermanual
8-7
Rengøring og vedligeholdelse
Rutinevedligeholdelse
Stregkodelæser
Læservinduet er følsomt. Når du renser læseren, skal du træffe følgende
forholdsregler:
X
•
Der må ikke komme slibende materialer på vinduet
•
Der må ikke sprøjtes vand eller andre rengøringsvæsker direkte ind på
vinduet
•
Fjern ikke læserens gummiforkant.
Sådan rengøres stregkodelæseren
1.
Skil stregkodelæseren ad:
2.
Fjern snavspartikler med en fugtig, fnugfri klud.
3.
Tør vinduet af med en serviet fugtet med destilleret vand.
Engangs-O-ringe til aspirator
Efter behov (saltophobning) skal O-ringene på aspiratormundstykket renses
med en vatpind dyppet i pyrogen-frit, sterilt vand. Brug rene materialer til
hvert nyt mundstykke.
1
Figur 8-1: Sugemundstykkeenhed (set nedefra),
viser O-ring (1)
8-8
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Rutinevedligeholdelse
Rensning af dispenseringskanyle
Hvis du har behov for at rense dispenseringskanylerne og glassene, kan du
rense ydersiden af kanylerne manuelt og/eller gennemføre
vedligeholdelsesprotokollen 'Clean Dispense needles' (rens
dispenseringskanyler).
Rens dispenseringskanylerne manuelt med en blød klud eller en vatpind
fugtet med pyrogen-frit, sterilt vand. Husk at bruge en ren klud eller vatpind til
hver kanyle. Tør kanylerne rene fra toppen til bunden, idet du passer på, at
du ikke trykker for hårdt på kanylerne. Toppen af kanylevaskestationen kan
renses med de samme typer rengøringsmidler.
Pas på, at du ikke kommer til at beskadige dispenseringskanylerne, og at der
ikke kommer væske på væskestandssensoren, der er placeret i nærheden af
kanylevaskestationen.
Rens glasset ved at gennemføre vedligeholdelsesprotokollen 'Clean
Dispense needles', der udfører en skylning af både makro- og
mikrodispenseringskredsløbet ved hjælp af NucliSENS easyMAG
Ekstraktionsbuffer 3.
For at gennemføre protokollen skal du navigere til arbejdsområdet
Maintenance og vælge vedligeholdelsesprotokollen ’Clean Dispense
needles’ (rens dispenseringsnåle). Følg instruktionerne på skærmen, og tryk
på startknappen, når du er klar.
Hvert halve år
Udføres under forebyggende vedligeholdelse af en bioMérieux-repræsentant.
Brugermanual
•
Udskift udsugningsluftfilteret i vakuumpumpen.
•
Udskift udluftningsfilteret på affaldsflasken.
8-9
Rengøring og vedligeholdelse
Dekontaminationsprocedurer
Dekontaminationsprocedurer
Overview (oversigt)
På grund af miljøkontamination i laboratoriet kan der opstå usynlige eller
uventede farer fra de biologiske og kemiske materialer i NucliSENS
easyMAG-systemet og dets udskiftelige samlinger og komponenter. Der skal
foretages desinfektioner for at beskytte brugere, servicepersonale,
fabriksreparationspersonale og alle andre, der kan komme i kontakt med
NucliSENS easyMAG-systemet eller dets udskiftelige samlinger og
komponenter.
Ansvarsfralæggelse:
Rengørings- og dekontaminationsprocedurerne, der er beskrevet her, er
udarbejdet med stor omhu. Men bioMérieux har dog ikke ansvar for
instrumentets tilstand, efter at der er udført rengøring eller dekontamination
på det.
Det er altid brugerens eget ansvar at rengøre og dekontaminere instrumentet.
Instrumentet skal altid renses og dekontamineres grundigt, før der foretages
serviceaktiviteter af en bioMérieux-repræsentant.
Systemet omfatter en række vedligeholdelsesprotokoller, der halvautomatisk
udfører mange forskellige dekontaminationsprocedurer. Udførelse af
vedligeholdelsesprotokoller kræver indsættelse af reagensflasker i systemet
med vand, rengøringsopløsning, ethanol, luft eller hypochlorit. Gem det første
sæt af tomme reagensflasker til dette formål.
Vedligeholdelsesprotokollerne gør brug af reagenser på samme måde som
de normale ekstraktionsprotokoller. Det betyder, at reagenserne skal
identificeres med deres unikke stregkode. Du kan finde et eksempel på
vedligeholdelsesprotokollers reagensstregkoder i slutningen af dette kapitel.
Vær altid omhyggelig ved håndtering eller bortskaffelse af biologisk og farligt
affaldsmateriale. Se SIKKERHEDSOPLYSNINGER i begyndelsen af denne
manual.
8-10
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Dekontaminationsprocedurer
Klargøring af systemet til service
Når systemet trænger til service, skal det renses grundigt først for at beskytte
serviceteknikeren. Rengøring af systemet før service involverer nogle
manuelle rengøringshandlinger og udførelse af 4 vedligeholdelsesprotokoller.
Disse protokoller er designet, så de først fjerner alle spor af reagenset fra
systemet og derefter renser systemet med rengøringsopløsning og ethanol
og endelig skyller med vand. Udfør vedligeholdelsesprotokollerne ved at
navigere til arbejdsområdet Maintenance og vælge den rette
vedligeholdelsesprotokol. Sørg for at følge flowdiagrammet vist i Figur 8-5.
For hver protokol skal du følge instruktionerne på skærmen og trykke på
startknappen, når du er klar.
X
Rens instrument
Figur 8-5 viser, at første trin i servicerengøringsprocessen er rengøring af
instrumentet i overensstemmelse med den ugentlige vedligeholdelse overfladeprocedure, der er beskrevet herover, fulgt af 4 automatiske
vedligeholdelsesprotokoller, som er angivet og forklaret herunder:
X
Instrument Clean Waste (rens instrumentaffald) (H2O)
1. Vælg og kør protokollen ‘Clean Waste (H2O)’ fra arbejdsområdet
Maintenance. Sørg for, at 4 reagensflasker med pyrogen-frit, steriliseret
vand indsættes og identificeres.
2. Tøm og skyl affaldsflasken, før du fortsætter med at fjerne alle spor af
guanidin thiocyanat fra systemet.
Affaldet indeholder guanidin thiocyanat.
Tøm og bortskaf indholdet af affaldsflasken til affaldssystemet for kemisk
affald i overensstemmelse med den lokale affaldsprocedure.
X
Clean aspirate (SOAP) (Rens aspirer (SÆBE))
1. Indsæt 3 tomme prøvestrips med 3ml rengøringsmiddelopløsning, og
indsæt 3 engangssugematerialer.
2. Vælg og kør protokollen ‘3 Clean Aspirate (Soap)’ (3 Rens aspirat (sæbe))
fra arbejdsområdet Maintenance.
Brugermanual
8-11
Rengøring og vedligeholdelse
Dekontaminationsprocedurer
X
Replace liquid (EtOH) (Udskift væske (EtOH))
1. Rens dækslet på dispenseringskanylevaskestationen med
rengøringsmiddelopløsning. Pas på, at dispenseringskanylerne ikke
beskadiges.
2. Indsæt 3 tomme prøvestrips og 3 engangssugematerialer i instrumentet.
3. Vælg og kør protokollen 'Replace Liquid (EtOH)' (udskift væske (EtOH))
fra vedligeholdelsesskærmen. Sørg for, at 4 reagensflasker med 70%
ethanol (REF: 284048) indsættes og identificeres.
4. Rens dækslet på dispenseringskanylevaskestationen med 70% ethanol.
Pas på, at dispenseringskanylerne ikke beskadiges.
X
Udskift væske (H2O)
1. Indsæt 3 tomme prøvestrips og 3 engangssugematerialer i instrumentet.
2. Vælg og kør protokollen 'Replace Liquid (H2O)' (udskift væske (H2O)) fra
vedligeholdelsesskærmen. Sørg for, at 4 reagensflasker med pyrogen-frit,
steriliseret vand indsættes og identificeres.
Klargøring af systemet til transport
Hvis det er nødvendigt at flytte systemet, skal det renses for at fjerne
eventuel kemisk og biologisk kontamination. Rengøringsproceduren til
transport er identisk med proceduren for servicerengøring med den
undtagelse, at den sidste protokol, skylning med vand, erstattes af en
protokol, hvor al væske udluftes. Dette forhindrer lækage under transport og
beskadigelse af systemet på grund af frysning/optøning.
Se Figur 8-5 og kapitlet “Klargøring af systemet til service” på side 8-11
ovenfor.
Husk at afslutte proceduren ved at udføre vedligeholdelsesprotokollen 6
Replace liquid (AIR) (udskift væske (LUFT)).
8-12
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Dekontaminationsprocedurer
Templatedekontamination
Undgå kontamination af NucliSENS easyMAG ved at følge god
laboratoriepraksis. Se “Sikkerhedsforanstaltninger” på side 1-3.
NucliSENS easyMAG instrumentet er et relativt lukket system, der bruger
reagenser, som udskiftes regelmæssigt, samt engangsmaterialer. Dette
skulle være med til at holde systemet rent. Mistanke om en
templatekontamination af reagenset kan afhjælpes ved, at de nedenfor
beskrevne procedurer følges.
Denne procedure skal kun benyttes, hvis der er mistanke om
nucleinsyrekontamination af instrumentets interne væskeveje. En sådan
instrumentkontamination kan opstå, hvis reagenset eller reagensflaskerne
bliver kontamineret.
Vær altid omhyggelig ved håndtering eller bortskaffelse af biologisk og farligt
affaldsmateriale. Se SIKKERHEDSOPLYSNINGER i begyndelsen af denne
manual.
X
Indledende dekontaminationsprocedure
1. Skyl alle instrumentglas med NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 3
eller pyrogen-frit, sterilt vand.
2. Rens overfladerne og arbejdsområderne med en 0,1%
natriumhypochloritopløsning fulgt af rengøring med afioniseret vand
Hvis der stadig er mistanke om kontamination, skal nedenstående procedure
for instrumentdekontamination følges.
X
Dekontamination af instrumenttemplate
1. Fjern alle engangsmaterialer. Rens alt spild eller krystallisering, der kan
være opstået ved brug af rengøringsmidler, se anvisningerne på side 8-4.
Rens grundigt instrumentets yderside, først med en mild
natriumhypochloritopløsning (0,1% natriumhypochlorit) og derefter med
en rengøringsmiddelopløsning. Gentag dette trin med ethanol 70%, og tør
derefter instrumentet af med en tør serviet eller en blød klud.
2. Tøm og bortskaf indholdet af affaldsflasken til affaldssystemet for kemisk
affald i overensstemmelse med den lokale affaldsprocedure. Affaldet
indeholder guanidin thiocyanat. Skyl affaldsflasken med vand efter
tømning.
3. Fjern NucliSENS easyMAG bufferflaskerne og kassér dem. Fjern filtrene
fra hætterne. Rens hætterne med hypochlorit,
rengøringsmiddelopløsning, ethanol og vand, og indsæt et nyt filter.
4. Udfør først protokollen 'Clean Waste (H2O)' (rens affald (H2O)) for at
fjerne eventuelle rester af lysisbuffer. Husk at tømme affaldsbeholderen,
før du fortsætter.
Brugermanual
8-13
Rengøring og vedligeholdelse
Dekontaminationsprocedurer
5. Udskift væsken i tomme reagensflasker med 0,1% natriumhypochlorit
(brug det første sæt af tomme reagensflasker til dette formål).
6. Indsæt 3 tomme prøvestrips i instrumentet, og sørg for, at de 3 tilsvarende
engangssugematerialer er på plads.
7. Vælg og kør protokollen ’Replace liquid (OCL)’ (udskift væske (OCL)) fra
arbejdsområdet Maintenance for at skylle med mild natriumhypochlorit.
8. Fjern de 4 reagensflasker, og tøm indholdet. Skyl flaskerne grundigt med
pyrogen-frit, sterilt vand.
9. Tøm affaldsflasken.
10.Indsæt 4 reagensflasker med pyrogen-frit, sterilt vand, og kør protokollen
’Clean Waste (H2O)’ fra vedligeholdelsesskærmen.
11. Tøm affaldsflasken.
X
Bulk affaldsflaskedekontamination
1. Tøm affaldsflasken og skyl den med vand.
2. Tilsæt 500ml rengøringsmiddelopløsning til flasken, og lad den stå i blød i
15 minutter med nogle mellemliggende blandinger af indholdet. Tøm
rengøringsmiddelopløsningen af affaldsbeholderen ud i affaldssystemet
for kemisk affald i overensstemmelse med den lokale affaldsprocedure.
3. Gentag dette trin med 70% ethanol
4. Rens ydersiden af affaldsflasken med rengøringsmiddelopløsning og 70%
ethanol, og skyl den af. Skyl affaldsflasken 3 gange med ca. 500ml
pyrogen-frit, sterilt vand. Hæld det overskydende vand ud og lad flasken
tørre.
Dekontamination af udstyr som tages ud af brug
Se brugsanvisningerne i hæftet “Generelle sikkerheds- og
lovgivningsmæssige oplysninger” og følg anvisningerne “Klargøring af
systemet til service” på side 8-11, “Klargøring af systemet til transport” på
side 8-12 og “Templatedekontamination” på side 8-13.
8-14
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Udskiftning af filtre og sikringer
Udskiftning af filtre og sikringer
Nogle filtre og sikringer kræver udskiftning på bestemte tidspunkter. Ofte vil
det ske som en del af den forebyggende vedligeholdelsesprocedure.
Følgende afsnit indeholder vejledning i udskiftning, hvis en sådan skulle blive
nødvendig.
Filterudskiftning
Vær særlig opmærksom ved håndteringen af reagenshætter. Brug et nyt sæt
handsker til rengøring og/eller udskiftning af sinker filter og sugeslanger pr.
flaskeposition.
Kulfilter
Der er et kulfilter under reagensflaskeplatformene. Adgang sker via en
ophængt dør.
Figur 8-2: Kulfilter med flowretningsindikator markeret
Udskift filteret ved at trykke på udløsningsknapperne i begge ender af filteret
og derefter fjerne filteret. Ved udskiftning af filteret skal det sikres, at
flowretningen, der er markeret på filteret, peger til højre. Udskiftningskulfiltre
skal rekvireres hos bioMérieux.
Brugermanual
8-15
Rengøring og vedligeholdelse
Udskiftning af filtre og sikringer
Reagensfilter
Dette er det filter, der er anbragt i enden af reagensflaskens rør.
Figur 8-3: Billedet viser reagensfilteret.
Udskift dette filter ved at trække røret ud og skubbe et nyt filter ind.
Udskiftningsreagensfiltre skal rekvireres hos bioMérieux.
Affaldsflaskefilter
Affaldsflaskefilteret skal udskiftes, hvis det bliver fugtigt.
Udskift filteret ved at skrue det med uret af affaldsflaskens hætte og skrue et
nyt på plads. Udskiftningsvaskeflaskefiltre skal rekvireres hos bioMérieux.
Sikringsudskiftning
Der er højspænding i instrumentet.
Før udskiftning af sikringer skal du slukke for instrumentet, slukke for
kontakten og tage ledningen af.
En sikring kan udskiftes ved at man drejer sikringsrilleholderen 45° mod uret.
Holderen kan nu fjernes og sikringen udskiftes. Skub sikringen og holderen
ind i fatningen og drej holderen med uret for at låse den på plads.
8-16
Sikring
Funktion
Klassificering
1
Indgående strøm
5 amp
2
Indgående strøm
5 amp
3
LCD-monitorstrøm
0,5 amp
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Udskiftning af filtre og sikringer
1
2
3
Figur 8-4: Sikringer
Udskiftningssikringer skal rekvireres hos instrumentets producent. Sikringer
må ikke erstattes med andre typer.
Brugermanual
8-17
Rengøring og vedligeholdelse
Udskiftning af filtre og sikringer
Figur 8-5: Vedligeholdelses- og dekontaminationsflowdiagram
8-18
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Udskiftning af filtre og sikringer
Pyrogen-frit sterilt vand
Vedligeholdelsesprotokoller: 'Clean Waste (H2O) (rens affald (H2O))', 'Replace liquid (H2O) (udskift væske
(H2O))'
70 % ethanol, REF: 284048
Vedligeholdelsesprotokol: 'Replace liquid (ETOH)' (udskift væske (ETOH))
Hypochlorit
Vedligeholdelsesprotokol: 'Replace liquid (OCL)' (udskift væske (OCL))
Rengøringsmiddelopløsning
Figur 8-6: Vedligeholdelsesprotokollens reagensstregkoder
Brugermanual
8-19
Rengøring og vedligeholdelse
Datavedligeholdelse
Datavedligeholdelse
God husførelse med instrumentdataene anbefales kraftigt.
Vurder kørslerne hver dag og slet færdige kørsler på månedsbasis. Det vil
opretholde optimal ydeevne.
Applikationssoftwaren kan gemme resultater fra mange kørsler, hvis brugeren
skulle ønske det. Man kan dog i så fald forvente en vis reduktion i softwarens
svartider. Hvis der er mistanke om, at der er en reduktion i softwarens
svartider, anbefales man at slette færdige kørsler fra databasen.
Bemærk, at størrelsen af databasen ikke influerer på instrumentets evne til at
udføre kørsler eller udføre pålidelige hentninger af data.
Backup
For at undgå tab af værdifulde data, for eksempel på grund af en ødelagt
harddisk, tilrådes regelmæssig backup af computersystemet. Især bør man
tage backup af databasen, der indeholder ekstraktionsordrer og
kørselsresultater, samt af mappen 'Logs' med hele instrumentets historik. For
at få oplysninger om backup af hele computeren, bedes du se Windows XP's
backup-procedure.
Backup- og gendannelsesprocedurerne, der er beskrevet herunder, kræver et
vist kendskab til Windows XP. Hvis brugeren ikke føler sig sikker nok til at
kunne gennemføre nedennævnte procedure, kontaktes den lokale
bioMérieux-repræsentant.
Proceduren herunder beskriver, hvordan backup af databasen udføres.
Backup af log-mappen sker på nøjagtig samme måde. Hvor proceduren
refererer til mappen "Database", bruges i stedet mappen "Logs".
Forberedelse
NucliSENS easyMAG-computeren leveres med et CD RW-drev og Ahead
Nero's InCD forudinstalleret. Kopiering til en CD er en sikker måde at gemme
en backup på, hvis der skulle opstå fejl i applikations-PC'ens harddisk.
Formater en 'rewritable' CD til brug med InCD (pakkens kopieringsprotokol),
før du forsøger at tage backup på CD RW'en.
Brugeren kan også vælge at gemme sine backups på harddisken alene. Gem
backup'erne i en bestemt mappe (f.eks. D:\backups), så de let kan findes,
hvis de skal bruges.
8-20
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Datavedligeholdelse
Backup af databasen
X
Backup af databasen udføres således
1.
Luk NucliSENS easyMAG brugersoftwaren.
Luk softwaren ved at trykke på knappen Nøgle i Status-linjen og derefter
på Quit. Sørg for, at funktionen Shutdown operating system (Luk
operativsystem) er fravalgt og tryk OK. Computeren skal lukke softwaren
og vise skrivebordet i Windows XP.
2.
Åbn Windows Explorer.
3.
Naviger til det drev og den mappe, hvor NucliSENS easyMAG
brugersoftwaren er installeret.Typisk er softwaren installeret i
D:\bioMérieux\easyMAG.
4.
I mappen skal du vælge mappen 'Database' og komprimere hele
mappen med funktionen 'Send til - ZIP-komprimeret mappe', en funktion,
der kan vælges i den lille menu, som fremkommer ved højreklik på
musen.
5.
Navngiv den komprimerede mappe med et passende navn.
Tip: Giv den komprimerede mappe navnet 'Database + softwareversion +
dato', f.eks. Database 1.0.50.0_2004_12_20. På denne måde kan backup'en
let identificeres, hvilket er en hjælp, hvis man bliver nødt til at gendanne den.
Softwareversionen findes i titellinjen NucliSENS easyMAG når når systemet
kører.
6.
Kopier den komprimerede mappe til CD RW'en ved hjælp af funktionen
'Send til - CD RW' - en funktion, der kan vælges i den lille menu, der
fremkommer ved højreklik på musen. Følg de instruktioner, der gives af
Windows, for at færdiggøre kopieringsprocessen.
Alternativt kan du flytte den komprimerede mappe til en mappe med
backups.
7.
Åbn den komprimerede mappe for at få vist dens indhold. Mappen skal
indeholde mindst følgende dele, for at backup'en er vellykket:
− mappen ’schema’
− filen ’objects.dat’
− en fil ved navn ’objects.dat’
8.
Brugermanual
Luk mappen for at afslutte backupproceduren.
8-21
Rengøring og vedligeholdelse
Bruger Tjekliste for vedligeholdelse
Gendannelse af database
Ved gendannelse af en backup sker der en uigenkaldelig sletning af alle
ekstraktionsordrer og kørsler, der aktuelt er i databasen. Brug kun funktionen
gendannelse af databasen, hvis der ikke er nogen anden måde at løse
problemet på.
Tag backup af den aktuelle database, før du forsøger at gendanne en
tidligere kopieret database. Tag backup af den aktuelle database ved at følge
proceduren, der er beskrevet i “Backup af databasen” på side 8-21.
Hvis du ikke er sikker på, hvordan du gendanner databasen, bør du ikke
fortsætte selv, men i stedet kontakte din lokale bioMérieux-repræsentant.
X
Backup af databasen udføres således
1.
Luk NucliSENS easyMAG User Software (brugersoftwaren).
2.
Åbn Windows Explorer.
3.
I installationsmappen skal du vælge mappen 'Database' og trykke på
Delete (slet). Tryk på Yes for at bekræfte. Derved slettes den aktuelle
(ødelagte) database.
Typisk er softwaren installeret i D:\bioMérieux\easyMAG.
4.
Naviger til backupmappen på CD RW'en. Alternativt kan du navigere til
backupmappen på harddisken.
5.
Vælg den komprimerede backup, der skal gendannes.
Udpak backup'en i den mappe, hvor NucliSENS easyMAG User
Software er installeret.
6.
Sørg for, at installationsmappen nu indeholder mappen Database.
Kontroller desuden, at mappen indeholder mindst følgende dele:
− mappen ’schema’
− filen ’objects.dat’
− en fil ved navn ’objects.dat’
7.
Genstart softwaren ved at dobbeltklikke på ikonet NucliSENS
easyMAG-software på skrivebordet. De ubehandlede
ekstraktionsordrer, kørsler og færdige kørsler skal nu være identiske
med det tidspunkt, hvor backup'en blev oprettet. Hvis softwaren ikke
opfører sig som forventet, bedes du kontakte din lokale bioMérieuxrepræsentant.
Gendannelse af instrumenthistorikken (mappen 'Logs') udføres på samme
måde. Udpak den relevante backup i mappen 'Logs' i den mappe, hvor
NucliSENS easyMAG User Software er installeret. Mappen skal derefter
indeholde et antal log-filer.
Bruger Tjekliste for vedligeholdelse
På den næste side finder du en tjekliste for
brugervedligeholdelsesprocedurer. Kopier eller udskriv denne side og
opbevar den i nærheden af NucliSENS easyMAG.
8-22
Brugermanual
Rengøring og vedligeholdelse
Bruger Tjekliste for vedligeholdelse
Brugermanual
8-23
Rengøring og vedligeholdelse
Bruger Tjekliste for vedligeholdelse
8-24
Brugermanual
A Instrumentspecifikationer
General (generelt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-2
Driftsbetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-2
Transportbetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-2
Krav til system input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-2
Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-2
Stregkodelæser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-2
Udstyrsidentifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A-3
Instrumentspecifikationer
General (generelt)
General (generelt)
Dimensioner
Vægt
1.000 mm bred x 650 mm dyb x 530 mm høj (uden computer, LCD-monitor
og tastatur)
128kg (tørt instrument inklusive LCD-monitor og tastatur)
8kg (computer)
Driftsbetingelser
Temperatur
Luftfugtighed
Strømforsyning
Nominel effekt
Højde
15º C til 30º C
Maksimum 80% relativ luftfugtighed ikke-kondenserende ved 30º C DB
100 – 240 VAC, 50/60Hz
400W
Op til 2.500 meter over havoverfladen
Transportbetingelser
Transporttemperatur
Luftfugtighed
-20º C til +60º C
Maksimum på 100% relativ fugtighed, ikke-kondenserende
Krav til system input
Kørselsstørrelse
1-24 prøver pr. kørsel.
Behandling
Opvarmning
Magnetic Silica
skyllefrekvens
62,5 til 85º C, maks 10 minutter
0,2 Hz til 1,4 Hz
Stregkodelæser
Formater
Minimumstørrelse
A-2
Code 128, Code 39, Interleave 2 af 5, Codabar og andre
Kan læse Code 128-stregkoder med minimum X dimension 0,167mm
(0,0066inch)
Brugermanual
Instrumentspecifikationer
Udstyrsidentifikation
Udstyrsidentifikation
Computer
Minimum konfiguration: Pentium® IV-processor (2,6GHz), 512Mb RDRAM,
harddiskdrev (>=10Gb), floppydiskdrev, CD RW-drev, intern højttaler,
tastatur, mus, to IEEE 802.3u 10/100 BASE-T Fast Ethernet-porte, Microsoft®
Windows XP® Professional, parallelport til udskrivning, seriel port, 2 x USB
2,0-porte.
Kun den bioMérieux-leverede NucliSENS easyMAG computer må bruges
sammen med dette instrument.
Monitor/berøringsskærm
Minimum konfiguration: 15" SVGA LCD berøringsskærm-monitor, 1024 x 768
pixler, 60Hz, sande farver.
Kun den bioMérieux-leverede NucliSENS easyMAG monitor/
berøringsskærm må bruges sammen med dette instrument.
Stregkodelæser
Datalogic ’Gryphon’ D130.
Kun den bioMérieux-leverede NucliSENS easyMAG stregkodelæser må
bruges sammen med dette instrument.
Brugermanual
A-3
Instrumentspecifikationer
Udstyrsidentifikation
A-4
Brugermanual
B Konfiguration af stregkodelæser
Fabrikkens understøttede stregkodesymbologier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-2
Konfiguration af stregkodelæser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-3
Valg af USB-com-interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-3
Gryphon-standarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-3
bioMérieux NucliSENS easyMAG-standarder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-3
Installationsprocedure og konfiguration af Gryphon D130
stregkodelæser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-4
Gendanne standardindstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-4
CODABAR stregkodeafkodning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-5
Tildele stregkode til COM4 port . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .B-5
Konfiguration af stregkodelæser
Fabrikkens understøttede stregkodesymbologier
Dette tillæg indeholder instruktioner om genkonfiguration af
stregkodelæseren til fabriksindstillingerne fra bioMérieux.
Før du ændrer stregkodelæserkonfigurationen, skal du sikre dig, at læserens
kommunikationsindstillinger i arbejdsområdet Application Settings
(applikationsindstillinger) er korrekte.
Fabrikkens understøttede stregkodesymbologier
Følgende stregkodesymbologier understøttes i fabriksindstillingerne for
stregkodelæseren:
B-2
•
EAN 8/EAN 13 / UPC A/UPC E uden ADD ON (check transmitteret ciffer,
ingen omregninger)
•
Interleaved 2 af 5 (check cifferkontrol og transmission, variabel
længdekode; 4-99 tegn)
•
Standard Code 39 (ingen check cifferkontrol, variabel længdekode; 1-99
tegn)
•
Code 128 (variabel længdekode; 1-99 tegn)
•
Codabar (ingen start/stop tegnlighedskontrol eller transmission)
Brugermanual
Konfiguration af stregkodelæser
Konfiguration af stregkodelæser
Konfiguration af stregkodelæser
Stregkodelæseren Gryphon D120 kan konfigureres ved scanning af en serie
stregkoder. Udfør følgende trin med det givne formål at genkonfigurere
stregkodelæseren.
Valg af USB-com-interface
Seriel emuleringsmode er påkrævet til NucliSENS easyMAG-systemet.
Scan nedenstående stregkode for at konfigurere læseren til seriel
emuleringsmode:
Gryphon-standarder
Scan nedenstående stregkode for at genkonfigurere Gryphon
stregkodelæseren til fabriksstandarder:
bioMérieux NucliSENS easyMAG-standarder
bioMérieux NucliSENS easyMAG-standardstregkodeindstillinger er defineret
som variationer til Gryphon D120 standardindstillinger. bioMérieuxindstillinger muliggør Codabar-symbologi og automatisk aflæsning af
stregkoder, når læseren sidder i holderen. Scan stregkoden herunder for at
aktivere bioMérieux NucliSENS easyMAG indstillingerne:
Brugermanual
B-3
Konfiguration af stregkodelæser
Konfiguration af stregkodelæser
Installationsprocedure og konfiguration af Gryphon D130 stregkodelæser
Sådan konfigureres stregkodelæseren (USB-COM interface)
Scan nedenstående stregkode for at konfigurere stregkoden til USB-COM
interface:
Der er leveret ekstra stregkoder til konfigurationen af D120 stregkodelæser.
Disse bør ikke bruges til opsætningen af D130 stregkodescanneren, da den
ikke vil fungere i auto-detekteringsmodus (i holderen). Hvis disse stregkoder
bruges, skal standardkonfigurationen gendannes som beskrevet i næste
afsnit.
Gendanne standardindstilling
D130 stregkodelæseren leveres med de korrekte indstillinger for brugen på
NucliSENS easyMAG. Denne procedure er kun nødvendig, hvis
indstillingerne er blevet ændret (som beskrevet i ovenstående afsnit). Denne
procedure kan imidlertid bruges til at sikre, at man bruger de korrekte
indstillinger.
Scan følgende stregkode for at gendanne standardindstillingen.
Scan følgende stregkode for at afslutte og gemme indstillingerne.
Denne procedure gendanner ikke stregkodelæseren på den oprindelige
serielle interface. SB-COM interface bibeholdes efter gendannelsen af
standardindstillingerne.
B-4
Brugermanual
Konfiguration af stregkodelæser
Konfiguration af stregkodelæser
CODABAR stregkodeafkodning
Codabar stregkodeafkodning er ikke aktiveret som standardindstilling i D130læseren. Hvis CODABAR indkodning er nødvendig, kan nedenstående
stregkoder scannes for at aktivere denne modus i læseren.
I NucliSENS easyMAG brugervejledningen er et afsnit om
Stregkodelæseren tilpasset (bilag B). I dette afsnit står der, at
stregkodelæseren kan konfigureres vd at scanne de viste stregkoder. Denne
procedure gælder kun for Gryphon D120. Hvis stregkoderne ved en
fejltagelser bliver scannet med D130 stregkodescanneren, vil scanneren
blive stående i konfigurationsmodus. Du kommer ud af denne modus ved at
scanne ovenstående stregkode og vælge ’Exit and save configuration’ (afslut
og gem konfiguration).
Tildele stregkode til COM4 port
Følgende procedure tildeler stregkodelæseren til den COM port-indstilling,
der anvendes af NucliSENS easyMAG softwaren.
X
Tildele stregkodelæser til COM port-indstilling
1. Klik på Start nederst til venstre på skærmen, klik derefter på Kontrolpanel.
2. Klik på System, derefter på fanen Hardware og derefter på
Enhedshåndtering.
3. Udvid porte (COM & LPT) ved at klikke på ’+’-tegnet.
Brugermanual
B-5
Konfiguration af stregkodelæser
Konfiguration af stregkodelæser
4. Stregkodescanneren (Datalogic Serial Emulation) er sædvanligvis ikke
standardindstillet på COM4. Hvis stregkodescanneren allerede er indstillet
på COM4, så gå videre til trin 7 for at afslutte installationen. Ellers fortsæt
til trin 5 for at tildele den rigtige COM port.
5. Højreklik på stregkodelæserporten (Datalogic Serial Emulation), vælg
Properties (egenskaber) og klik på fanen Port Settings (port-indstillinger).
Vælg Advanced (avanceret) og rediger derefter Com portens nummer til
COM4.
Hvis der tidligere er blevet installeret en stregkodelæser og den er blevet
tildelt til COM4, skal du fjerne denne tildeling. Dette gøres ved at udvide
Universal Serial Bus-controllerne og afinstallere USB2 Enhanced Host
Controller. De installerede USB-enheder bliver straks detekteret, og USB2
Enhanced Host Controller bliver reinstalleret til disse enheder.
Stregkodelæseren kan nu tildeles til COM4 som beskrevet ovenfor.
6. Vælg menuen Action (handling) og søg derefter efter hardwareændringer
for at bekræfte, at stregkodelæseren er blevet tildelt til COM4.
7. Klik to gange på OK for at afslutte og luk derefter vinduet
Enhedshåndtering. Klik på OK for at lukke vinduet Egenskaber for system.
Stregkodelæseren er installeret og kan tages i brug.
B-6
Brugermanual
C Genkalibrering af berøringsskærm
Sådan genkalibreres berøringsskærmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .C-2
Genkalibrering af berøringsskærm
Sådan genkalibreres berøringsskærmen
Sådan genkalibreres berøringsskærmen
Dette tillæg indeholder instruktion i genkalibrering af berøringsskærmen.
Denne procedure kræver, at berøringsskærmen er funktionsdygtig i en
bestemt minimumgrad. Hvis berøringsskærmen imidlertid ikke er tilstrækkelig
funktionsdygtig til, at denne procedure kan følges, skal den geninstalleres,
repareres eller udskiftes. I så fald bedes du kontakte din lokale bioMérieuxrepræsentant.
Kontroller hvilken berøringsskærm der forefindes.
Er det ELO touchscreen, foregår kalibreringen som beskrevet i følgende
procedure
Er det NEC touchscreen, foregår kalibreringen som beskrevet i “Sådan
genkalibreres berøringsskærmen (NEC)” på side C-5.
X
Sådan kalibreres berøringsskærmen (ELO)
1. Trepunkts-kalibrering af Elo touchscreen starter automatisk, når
kalibreringssoftwaren er installeret. Hvis kalibreringen skal udføres igen,
så dobbeltklik på knappen på skrivebordet for ’ELO touchscreen’kalibrering. Fortsæt med trin 3.
2. Hvis knappen på skrivebordet ikke findes kan du flytte musen til det
nederste højre hjørne af Quick start-knapperne.
3. Dobbeltklik på ikonet ELO.
4. Den næste skærm dukker op når du vælger knappen Align (placer) i fanen
General (generelt).
C-2
Brugermanual
Genkalibrering af berøringsskærm
Sådan genkalibreres berøringsskærmen
Figur C-1: Dialogboksen ELO Touchscreen Properties
(egenskaber for ELO touchscreen)
5. Kalibreringsskærmen kommer frem. Følg anvisningerne på skærmen for
at udføre trepunkts-kalibreringen. Tryk hver gang på kalibreringspunktet
inden for den tilladte tidsramme på omkring et sekund. Dette skal gøres
for alle tre punkters vedkommende.
Brugermanual
C-3
Genkalibrering af berøringsskærm
Sådan genkalibreres berøringsskærmen
6. Kontroller kalibreringen og tryk på det grønne mærke, hvis den er OK
(ellers gentag kalibreringen ved at væge den blå gentagelsespil)
Figur C-2: Der åbnes en dialogboks til bekræftelse af kalibreringen
C-4
Brugermanual
Genkalibrering af berøringsskærm
Sådan genkalibreres berøringsskærmen
X
Sådan genkalibreres berøringsskærmen (NEC)
1. Minimer eller luk NucliSENS easyMAG-applikationssoftwaren. Hvis det
lukkes, skal operativsystemet ikke lukkes ned.
2. På skrivebordet skal du klikke på ikonet TouchWare (TouchWare).
Skærmen TouchWare Properties (Egenskaber for TouchWare) vises
derefter:
Figur C-3: Skærmbilledet TouchWare Properties
(egenskaber for TouchWare)
Brugermanual
C-5
Genkalibrering af berøringsskærm
Sådan genkalibreres berøringsskærmen
3. Klik på knappen Calibrate (Kalibrer). Kalibreringsskærmbilledet bliver
derefter vist:
Figur C-4: Skærmbilledet TouchWare calibration (Touchware-kalibrering)
4. Berør hvert af de 4 objekter, når softwaren beder dig om det.
5. Efter en kort forsinkelse vises skærmbilledet Calibration Complete
(Kalibrering færdig):
Figur C-5: Skærmbilledet TouchWare done (Touchware udført)
6. Test berøringsskærmen efter instruktionerne i softwaren. Hvis alt er i
orden, skal du klikke på knappen Done (udført). Men hvis
berøringsskærmen skal genkalibreres, skal du klikke på knappen
Calibrate.
7. Når skærmbilledet TouchWare Properties vises igen, skal du afslutte
programmet ved at klikke på knappen Close (luk).
8. Maksimer eller genstart NucliSENS easyMAG-applikationssoftwaren.
C-6
Brugermanual
D Softwarereference
Dette bilag indeholder en oversigt over alle skærmbillederne i softwaren og
deres tilhørende kontroller.
Menuen Daily Use (daglig brug). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-2
Arbejdsområdet Define Extraction Requests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-2
Arbejdsområdet Organize Runs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-4
Arbejdsområdet Load Run . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-6
Arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-14
Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-20
Menuen Instrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-28
Arbejdsområdet Reagent Inventory (reagenslager) . . . . . . . . . . . . . .D-28
Arbejdsområdet Device Status (status for enhed) . . . . . . . . . . . . . . .D-30
Arbejdsområdet NucliSENtral Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-32
Menuen Settings (indstillinger). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-33
Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger for applikation) . . .D-33
Arbejdsområdet User Administration (brugeradministration) . . . . . . .D-41
Menuen Maintenance (vedligeholdelse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-42
Arbejdsområdet Maintenance (vedligeholdelse). . . . . . . . . . . . . . . . .D-42
Arbejdsområdet Protocol Inventory (protokollager) . . . . . . . . . . . . . .D-44
Arbejdsområdet Assay Development (udvikling af analyse). . . . . . . .D-46
Menuen Hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-48
Arbejdsområdet About (om) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-48
Arbejdsområdet User Manual (brugermanual) . . . . . . . . . . . . . . . . . .D-52
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet Define Extraction Requests
Arbejdsområdet Define Extraction Requests (definer ekstraktionsordrer) er
det arbejdsområde, hvori brugeren opretter ekstraktionsordrer. Brugeren
identificerer den primære eller lyserede prøve og vælger den ønskede
ekstraktionstype.
Figur D-1: Arbejdsområdet Define Extraction Requests
Unassigned (ikke tildelt)
Unassigned
Liste over ekstraktionsordrer, der endnu ikke er tildelt til en
(ikke tildelt)
kørsel.
Opdater listen over unassigned (ikke tildelte)
prøver til ordrer afsendt af NucliSENtral
(farvet symbol = aktiveret,
gråt symbol = deaktiveret)
Reset sorteringen af prøverne til datoen for
oprettelsen.
Kolonne 1
Angiver, at prøven er lyseret på forhånd.
Kolonne 2
D-2
Angiver, at prøven er mærket 'højt prioriteret'.
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Kolonne 3
Angiver at en ekstraktionsordre er en ordre til
at gentage.
Sample ID
Identifikation af prøve, f.eks. prøvestregkode.
(prøve-ID)
Protokol
Ekstraktionsprotokol eller analyseprotokol.
1/4
Valgt antal prøver/samlet antal prøver på listen.
Extraction Request (ekstraktionsordre)
Sample ID
Identifikation af prøve, f.eks. prøvestregkode.
(prøve-ID)
Matrix
Prøvetype, f.eks. plasma eller fuldblod.
Protocols
Ekstraktionsprotokol eller analyseprotokol.
(protokoller)
Volume (ml)
Prøvens indgangsvolumen. Skal ligge inden for det angivne
interval.
Range
Tilladte indgangsvolumener.
(interval)
Eluate (ml)
Den mængde eluat, der skal produceres. Vælg én.
Type
Primary
Prøven er ikke lyseret.
(primær)
Lysed
Prøven er lyseret. Indtast Lysis Lot ID i det
(lyseret)
tilstødende tekstfelt, hvis dette er relevant
Prioritet
Normal
Ekstraktionsordren har normal prioritet.
(Normal)
Høj
Ekstraktionsordren har høj prioritet.
Application
Angiver, på hvilken applikation ekstraktionsordren blev
(applikation)
oprettet. Indeholder applikationstype og applikations-ID, hvis
den ikke er oprettet på denne NucliSENS easyMAG, ellers
indeholder den en oplysning om, at den er 'oprettet lokalt'.
Timestamp
Datoen for oprettelsen af ekstraktionsordren.
(tidsstempel)
Created by
Login eller brugernavn for den bruger, som har oprettet
(oprettet af)
ekstraktionsordren.
Incidents and Remarks (hændelser og kommentarer)
Kolonne 1
Der vises et symbol for postens oprindelse. En kommentar
er altid oprettet af brugeren, hvorimod en hændelse angives
ved hjælp af et fejlstatus-ikon.
Kolonne 2
I denne kolonne angives ved hjælp af et symbol, om
bemærkningen/hændelsen er oprettet på det lokale system
eller stammer fra NucliSENtral.
Application
Angiver, på hvilken applikation hændelsen blev oprettet.
(applikation)
Indeholder applikationstype og applikations-ID, hvis den
ikke er oprettet på denne NucliSENS easyMAG, ellers
indeholder den en oplysning om, at den er 'oprettet lokalt'.
Code (kode)
Unik kode for hændelsen, hvis dette er relevant.
Beskrivelse
Beskrivelse af hændelsen eller teksten til kommentaren.
Timestamp
Datoen for oprettelsen af hændelsen eller kommentaren.
(tidsstempel)
Created by
Login eller brugernavn for den bruger, som har oprettet
(oprettet af)
hændelsen eller kommentaren.
Brugermanual
D-3
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet Organize Runs
Arbejdsområdet Organize Runs (organiser kørsler) er det sted, hvor brugeren
kombinerer de ekstraktions-ordrer, der skal behandles sammen i kørsler. En
kørsel kan oprettes ved at vælge ekstraktionsordrer på listen Unassigned
(ikke tildelte) og føre dem ind til kørslen, enten manuelt eller ved at scanne
prøve-ID stregkoderne. De to metoder kan kombineres.
Figur D-2: Arbejdsområdet Organize Runs (organiser kørsler)
Unassigned (ikke tildelt)
Unassigned
Liste over ekstraktionsordrer, der endnu ikke er tildelt til en kørsel.
(ikke tildelt)
Opdater listen over ikke tildelte prøver for ordrer
afsendt af NucliSENtral (farvet symbol = aktiveret,
gråt symbol = deaktiveret)
Kolonne 1
Reset sorteringen af prøverne til datoen for
oprettelsen.
Angiver, at prøven er lyseret på forhånd.
Kolonne 2
Angiver, at prøven er mærket 'højt prioriteret'.
Kolonne 3
Sample ID
(prøve-ID)
Protokol
1/22
D-4
Angiver, at en ekstraktionsordre ikke er blevet
markeret til gen-testning i arbejdsområdet View
Results (vis resultater).
Identifikation af prøve, typisk prøvestregkoden.
Ekstraktionsprotokol eller analyseprotokol.
Valgt antal prøver/samlet antal prøver på listen.
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Layout
Layout
Run (kørsel)
Size
(størrelse)
Protokol
Version
Workflow
(arbejdsflow)
1...24
Del af skærmen, der viser placeringen af ekstraktionsordrer på prøvestrips.
Unikt navn til kørslen, defineret da kørslen blev oprettet. Kan ændres.
Antal ekstraktionsordrer, der er tildelt til kørslen.
Ekstraktions-/analyseprotokol til denne kørsel.
Ekstraktions-/analyseprotokolversion.
Angiver om lysistilsætning i instrumentet er aktiveret
On-board lysis
eller deaktiveret.
addition
(tilsætning af lysis
i instrumentet)
Angiver, om lysisinkubation i instrumentet er aktiveret
On-board lysis
eller deaktiveret.
buffer incubation
(inkubation af
lysisbuffer i
instrumentet)
Angiver, om silicainkubation i instrumentet er aktiveret
On-board silica
eller deaktiveret.
incubation
(inkubation af
silica i
instrumentet)
Sample Guidance Angiver om prøvetilføjelse i instrumentet er aktiveret
(prøvevejledning) eller deaktiveret.
Hvert tal repræsenterer et enkelt kar i en prøvestrip.
Dette symbol foran et tal angiver en præ-lyseret
prøve.
Incidents (hændelser)
Kolonne 1
Der vises et symbol for postens oprindelse. En kommentar er altid oprettet
af brugeren, hvorimod en hændelse angives ved hjælp af et fejlstatus-ikon.
Code (kode)
Unik kode for hændelsen, hvis dette er relevant.
Position
Karnumme for testordren
Beskrivelse
Beskrivelse af hændelsen eller teksten til kommentaren.
Details (detaljer)
Type
Type hændelse f.eks. en advarsel eller en kommentar.
Position
Prøvestrip position (1-24)
Code (kode)
Unik kode for hændelsen, hvis dette er relevant.
Sample ID
Identifikation af prøve, typisk prøvestregkoden.
(prøve-ID)
Beskrivelse
Beskrivelse af hændelsen eller teksten til kommentaren.
Application
Angiver, på hvilken applikation hændelsen blev oprettet. Indeholder
(applikation)
applikationstype og applikations-ID, hvis den ikke er oprettet på denne
NucliSENS easyMAG, ellers indeholder den en oplysning om, at den er
'oprettet lokalt'.
Timestamp
Datoen for oprettelsen af hændelsen eller kommentaren.
(tidsstempel)
Created by
Login eller brugernavn for den bruger, som har oprettet hændelsen eller
(oprettet af)
kommentaren.
Brugermanual
D-5
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet Load Run
Arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) er det sted, hvor brugeren
indsætter engangsmaterialer og prøver. Kørslen kan startes, når alle
statusindikatorer er OK, hvilket vises med en grøn firkant. Vælg, hvilken slags
oplysninger der skal scannes eller skrives i stregkodeindtastningsområdet.
Vælg prøvestrip, prøver, intern kontrol eller silica.
Arbejdsområdet Load Run - Progress view (visning af forløb)
Denne visning fortæller brugeren, hvor langt indsættelsesprocessen er
kommet.
De pilelignende billeder repræsenterer de skridt, der skal tages: indsæt
prøver, dispenser lysisbuffer (efter behov), inkuber lysisbuffer, indsæt intern
kontrol og endelig indsæt silica.
Prøvestrips og engangsopsugningsenheder vises massivt, når de faktisk er
placeret i deres holdere i instrumentet. Prøvestrip-ID'en vises lige under
prøvestripbilledet.
Figur D-3: Arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel)- Progress view (visning
af forløb)
Info
Info
Run (kørsel)
Protokol
Size (størrelse)
D-6
Dette område identificerer den kørsel, der er ved at blive indsat.
Unikt navn til kørslen, defineret da kørslen blev oprettet.
Ekstraktionsprotokol og versionsnummer for denne kørsel.
Antallet af ekstraktionsordrer, der er tildelt til den valgte kørsel.
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsflow-ikoner
On-board lysis
addition (tilsætning af
lysis i instrumentet)
On-board lysis buffer
incubation (inkubation
af lysisbuffer i
instrumentet)
On-board silica
incubation (inkubation
af silica i instrumentet)
Sample Guidance
(prøvevejledning)
Angiver om lysistilsætning i
instrumentet er aktiveret (gul) eller
deaktiveret (hvid).
Angiver om lysisinkubation i
instrumentet er aktiveret (gul) eller
deaktiveret (hvid).
Angiver om silicainkubation i
instrumentet er aktiveret (gul) eller
deaktiveret (hvid).
Angiver om prøvetilsætning i
instrumentet er aktiveret (gul) eller
deaktiveret (hvid).
Barcode Input (stregkodeindlæsning)
Barcode Input
Dette område er der, hvor brugeren scanner stregkoder. Vælg
(stregkodeindlæsning) først typen.
Type
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en prøvestripstregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en prøvestregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en intern kontrolstregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en silicastregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en diluent-stregkode.
Position
Brugermanual
A, B eller C
Prøvestripposition fra venstre (A) via
midten (B) til højre (C).
Viser den scannede stregkode. Når
du ikke bruger stregkodescanneren,
skal du skrive stregkoden i dette felt.
D-7
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) - Assign Kit Reagents View
(visning af tildelte kit-reagenser)
Skærmen Assign Kit Reagents (tildelt kit-reagenser) viser de indsatte kitreagenspartier og prøve-ID'er i den ekstraktionsordrekørsel, der er ved at
blive indsat.
Hvis der skal bruges mere end ét kit-reagens i én kørsel, skal de tildeles til
ekstraktionsordrerne. Visningen omfatter tre layout-visninger med alle
indsatte kit-reagenser (silica, intern kontrol, diluent) og én layout-visning med
alle ekstraktionsordrer.
Figur D-4: Arbejdsområdet Load Run - skærmen Assign Kit Reagenser (tildel
kit-reagenser)
Kit Reagents (kit-reagenser)
Kit Reagents
Denne tabel indeholder en liste over alle kit(kit-reagenser)
reagenspartier, der er tilgængelige for en kørsel.
Silica
bioMérieux produkt-ID / lot-ID for Silica
Internal Control
bioMérieux produkt-ID / lot-ID for Internal Control
Diluent
bioMérieux produkt-ID / lot-ID for Diluent
Assigned Kit Reagents (tildelte kit-reagenser)
Denne tabel indeholder en liste over alle
Assigned Kit
ekstraktionsordrer for den aktuelt valgte kørsel og
Reagents
de tildelte kit-reagenser. Tabellen består af fire
(tildelte kitfaner for Samples, Silica, Internal Control and
reagenser)
Diluent (prøver, silica, intern kontrol og diluent).
1 - 24
Hvert tal repræsenterer et enkelt kar i en
prøvestrip.
Kolonne 2
Dette symbol angiver en præ-lyseret
prøve.
D-8
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Fanen Sample
(prøve)
Fanen Silica
Fanen Internal
control
Fanen Diluent
Brugermanual
Prøve-ID, protokol og protokol-versionsnummer for
ekstraktionsordren.
Produkt-ID og Lot-ID for den tildelte silica-reagens.
Produkt-ID og Lot-ID for den tildelte internal
control-reagens.
Produkt-ID og Lot-ID for den tildelte diluentreagens.
D-9
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) - skærmen Layout
Skærmen Layout viser prøve-ID'er for den ekstraktionsordrekørsel, der er
ved at blive indsat.
Prøvestrips og engangssugematerialer vises massivt, når de faktisk er
placeret i deres holdere i instrumentet. Prøvestrip-ID'en vises lige under
prøvestripbilledet.
Figur D-5: Arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) - skærmen Layout view
Barcode Input (stregkodeindlæsning)
Barcode Input
Dette område er der, hvor brugeren scanner stregkoder. Vælg først
(stregkodeindlæsning) typen.
Type
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en prøvestripstregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en prøvestregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en intern kontrolstregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en silicastregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en diluent ind.
Position
D-10
A, B eller C
Prøvestripposition fra venstre (A) via
midten (B) til højre (C).
Viser den scannede stregkode. Når du
ikke bruger stregkodescanneren, skal du
skrive stregkoden i dette felt.
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Layout
A
1-8
B
9-16
C
17-24
Brugermanual
Aspirator disposable A
(aspirator
engangsmateriale A)
Sample strip A
(prøvestrip A)
Status og aspirator disposable A (Status
for aspirator engangsmateriale A).
Status for prøvestrip A. Et blåt kar angiver
en prøve på det tilsvarende sted, hvidt
betyder et tomt kar.
Den scannede eller indtastede stregkode
vises under prøvestrippen.
Hvert tal repræsenterer et enkelt kar i prøvestrip A.
Aspirator disposable B Status of aspirator disposable B (status for
(aspirator
aspirator engangsmateriale B).
engangsmateriale B)
Sample strip B
Status for prøvestrip B. Et blåt kar angiver
(prøvestrip B)
en prøve på det tilsvarende sted, hvidt
betyder et tomt kar.
Den scannede eller indtastede stregkode
vises under prøvestrippen.
Hvert tal repræsenterer et enkelt kar i prøvestrip B.
Status of aspirator disposable C (status for
Aspirator disposable
C (aspirator
aspirator engangsmateriale C).
engangsmateriale C)
Sample strip C
Status for prøvestrip C. Et blåt kar angiver
(prøvestrip C)
en prøve på det tilsvarende sted, hvidt
betyder et tomt kar.
Den scannede eller indtastede stregkode
vises under prøvestrippen.
Hvert tal repræsenterer et enkelt kar i prøvestrip C.
D-11
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) - skærmen Incidents
(hændelser)
Når brugeren indsætter en kørsel, kan der forekomme adskillige fejl og
advarsler. På skærmen Incidents (hændelser) kan brugeren få vist
detaljerede oplysninger om sådanne hændelser. Desuden indeholder denne
skærm en liste med brugerkommentarer.
Du kan få vist detaljerne ved at vælge en hændelse eller kommentar i den
øverste liste. Detaljer om det valgte emne vises i den nederste del af
skærmen.
Figur D-6: Arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) - skærmen Incidents
(hændelser)
Barcode Input (stregkodeindlæsning)
Barcode Input
Dette område er der, hvor brugeren scanner stregkoder.
(stregkodeindlæsning) Vælg først typen.
Type
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en prøvestripstregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en prøvestregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en intern kontrolstregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en silicastregkode.
Klik på denne knap for at scanne eller
skrive en diluent ind.
D-12
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Position
A, B eller C
Prøvestripposition fra venstre (A) via
midten (B) til højre (C).
Viser den scannede stregkode. Når du
ikke bruger stregkodescanneren, skal du
skrive stregkoden i dette felt.
Incidents (hændelser)
Kolonne 1
Der vises et symbol for postens oprindelse. En
kommentar er altid oprettet af brugeren, hvorimod en
hændelse angives ved hjælp af et fejlstatus-ikon.
Code (kode)
Unik kode for hændelsen, hvis dette er relevant.
Position
Karnumme for testordren
Beskrivelse
Beskrivelse af hændelsen eller teksten til kommentaren.
Details (detaljer)
Type
Type hændelse f.eks. en advarsel eller en kommentar.
Position
Prøvestrip position (1-24)
Code (kode)
Unik kode for hændelsen, hvis dette er relevant.
Sample ID (prøve-ID)
Identifikation af prøve, typisk prøvestregkoden.
Beskrivelse
Beskrivelse af hændelsen eller teksten til kommentaren.
Application
Angiver, på hvilken applikation hændelsen blev oprettet.
(applikation)
Indeholder applikationstype og applikations-ID, hvis den
ikke er oprettet på denne NucliSENS easyMAG, ellers
indeholder den en oplysning om, at den er 'oprettet
lokalt'.
Timestamp
Datoen for oprettelsen af hændelsen eller kommentaren.
(tidsstempel)
Created by (oprettet
Login eller brugernavn for den bruger, som har oprettet
af)
hændelsen eller kommentaren.
Brugermanual
D-13
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel)
Arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel) vises automatisk, når brugeren
starter kørslen fra arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel).
Arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel) - skærmen Progress
(forløb)
Skærmen Progress (forløb) viser, hvor megen tid kørslen forventes at tage.
Ligesom i arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) repræsenterer de
pilelignende billeder de skridt, der skal tages: hentning, vask, eluering og
afslutning.
Indikatorerne over karrene viser status for ekstraktionsordren i det
pågældende kar.
Figur D-7: Arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel) - skærmen Progress
(forløb)
Info
Run (kørsel)
Protokol
Size
(størrelse)
D-14
Dette område identificerer den kørsel, der er ved at blive
indsat.
Unikt navn til kørslen, defineret da kørslen blev oprettet.
Ekstraktionsprotokol og versionsnummer for denne kørsel.
Antallet af ekstraktionsordrer, der er tildelt til den valgte
kørsel.
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsflowikoner
Brugermanual
On-board lysis
addition
(tilsætning af lysis
i instrumentet)
On-board lysis
buffer incubation
(inkubation af
lysisbuffer i
instrumentet)
On-board silica
incubation
(inkubation af
silica i
instrumentet)
Sample Guidance
(prøvevejledning)
Angiver om lysistilsætning i
instrumentet er aktiveret eller
deaktiveret.
Angiver, om lysisinkubation i
instrumentet er aktiveret eller
deaktiveret.
Angiver, om silicainkubation i
instrumentet er aktiveret eller
deaktiveret.
Angiver om prøvetilføjelse i
instrumentet er aktiveret eller
deaktiveret.
D-15
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel) - skærmen Layout
Skærmen Layout viser information om tildelingen af kar på prøvestripsene.
Der kan vises detaljeret information om hver enkelt prøve.
Figur D-8: Arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel) - skærmen Layout
Layout
Kolonne 1
Viser stregkoden og karrene på prøvestrip A med
prøve-ID, protokolnavn og versionsnummer.
1-8
Hvert tal repræsenterer et enkelt kar i prøvestrip A.
Kolonne 2
Viser stregkoden og karrene på prøvestrip B med
prøve-ID, protokolnavn og versionsnummer.
9-16
Hvert tal repræsenterer et enkelt kar i prøvestrip B.
Kolonne 3
Viser stregkoden og karrene på prøvestrip C med
prøve-ID, protokolnavn og versionsnummer.
17-24
Hvert tal repræsenterer et enkelt kar i prøvestrip C.
Sample Details (prøvedetaljer)
Sample ID
Identifikation af prøve, typisk prøvestregkoden.
(prøve-ID)
Volume (ml)
Prøvens indgangsvolumen.
Eluate (ml)
Den mængde eluat, der er produceret.
Matrix
Prøvetype, f.eks. plasma eller fuldblod.
Application
Angiver, på hvilken applikation ekstraktionsordren blev
(applikation)
oprettet. Indeholder applikationstype og applikationsID, hvis den ikke er oprettet på denne NucliSENS
easyMAG, ellers indeholder den en oplysning om, at
den er 'oprettet lokalt'.
Created by
Identifikation af den bruger, der oprettede
(oprettet af)
ekstraktionsordren.
D-16
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Timestamp
Tidspunktet for, hvornår ekstraktionsordren blev
(tidsstempel)
oprettet/modtaget.
Incidents (hændelser)
Kolonne 1
Der vises et symbol for postens oprindelse. En
kommentar er altid oprettet af brugeren, hvorimod en
hændelse angives ved hjælp af et fejlstatus-ikon.
Kolonne 2
I denne kolonne angives ved hjælp af et symbol, om
bemærkningen/hændelsen er oprettet på det lokale
system eller stammer fra NucliSENtral.
Application ID
ID for den applikation hvor hændelsen opstod, i givet
(applikations-ID)
fald.
Code (kode)
Unik kode for hændelsen, hvis dette er relevant.
Beskrivelse
Beskrivelse af hændelsen eller en brugerkommentar.
Time (tidspunkt)
Tidspunktet for, hvornår ekstraktionsordren blev
oprettet/modtaget.
Brugermanual
D-17
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel) - skærmen Incidents
(hændelser)
Når en kørsel bliver udført, kan der opstå adskillige fejl og advarsler. På
skærmen Incidents (hændelser) kan brugeren få vist detaljerede oplysninger
om sådanne hændelser. Desuden indeholder denne skærm en liste med
brugerkommentarer.
Du kan få vist detaljerne ved at vælge en hændelse eller kommentar i den
øverste liste. Detaljer om det valgte element vises i den nederste del af
skærmen.
Figur D-9: Arbejdsområdet Execute Run (udfør kørsel) - skærmen Incidents
(hændelser)
Incidents (hændelser)
Kolonne 1
Der vises et symbol for postens oprindelse. En kommentar
er altid oprettet af brugeren, hvorimod en hændelse
angives ved hjælp af et fejlstatus-ikon.
Code (kode)
Unik kode for hændelsen, hvis dette er relevant.
Position
Prøvestrip position (1-24)
Beskrivelse
Beskrivelse af hændelsen eller teksten til kommentaren.
Details (detaljer)
Type
Type hændelse f.eks. en advarsel eller en kommentar.
Position
Prøvestrip position (1-24)
Code (kode)
Unik kode for hændelsen, hvis dette er relevant.
Sample ID
Identifikation af prøve, typisk prøvestregkoden.
(prøve-ID)
Beskrivelse
Beskrivelse af hændelsen eller teksten til kommentaren.
D-18
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Application
(applikation)
Timestamp
(tidsstempel)
Created by
(oprettet af)
Brugermanual
Angiver, på hvilken applikation hændelsen blev oprettet.
Indeholder applikationstype og applikations-ID, hvis den
ikke er oprettet på denne NucliSENS easyMAG, ellers
indeholder den en oplysning om, at den er 'oprettet lokalt'.
Datoen for oprettelsen af hændelsen eller kommentaren.
Den bruger, der oprettede hændelsen eller kommentaren.
D-19
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet skærmen Results (resultater)
Brugeren inspicerer resultaterne af færdige kørsler i arbejdsområdet
skærmen Results (resultater). Arbejdsområdet skærmen Results (resultater)
viser både vellykkede kørsler og kørsler, der er mislykket på grund af fejl.
Via fire forskellige visninger kan brugeren fokusere på forskellige aspekter af
en færdig kørsel:
Skærmen General (generelt) – identificerer kørslen, da den blev udført, og
dens resultat.
Skærmen Results (resultater) – viser kørslens ekstraktionsordrer.
Skærmen Incidents (hændelser) – viser alle fejl, advarsler og kommentarer,
der er knyttet til kørslen.
Skærmen Tildelt kit-reagens – liste over reagenspartier til brug i kørslen, der
er blevet tildelt til ekstraktionerne.
Skærmen On-board Reagents (reagenser i instrumentet) – identificerer de
reagenser, der er benyttet til kørslen.
Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) - skærmen General
(generelt)
Skærmen General (generelt) viser detaljeret information om kørslen.
Figur D-10: Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) - skærmen
General (generelt)
D-20
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Run List (liste over kørsler)
Viser de kørsler, der endnu ikke er blevet vurderet.
Unassessed
Runs Only (kun
Klik på filterknappen for at få vist alle
ikke-evaluerede
kørsler, vurderede og ikke-vurderede.
kørsler)
Reset sorteringen af prøverne efter datoen
for oprettelsen.
Kolonne 1
Viser et symbol, hvis der er advarsler og kommentarer knyttet til
kørslen.
Name (navn)
Unikt navn til kørslen, defineret da kørslen blev oprettet.
Start Date
Dato og tidspunkt for start af kørslen.
(startdato)
General (generelt)
Run (kørsel)
Unikt navn på kørslen, defineret da kørslen blev oprettet.
Loaded (indsat)
Dato og tidspunkt for indsættelse af kørslen.
Status
Angiver, om kørslen blev gennemført, var mislykket eller blev
afbrudt. Bemærk, at en kørsel, der er gennemført, kan have fejl i en
eller flere enkelte ekstraktionsordrer, men ikke alle. Se detaljer i
skærmen Results (resultater).
Started (startet)
Dato og tidspunkt for start af kørslen.
Ended (sluttet)
Dato og tidspunkt for kørslens slutning.
Protokol
Ekstraktionsprotokol til denne kørsel. Inkluderer version.
Operatør)
Bruger, der indsatte kørslen.
Size (størrelse)
Antal ekstraktionsordrer, der er tildelt til kørslen.
Instrument
Identificerer det instrument, som kørslen er udført i. Inkluderer
instrumentets firmwareversion.
Assessed
Dato og tidspunkt for vurderingen af kørslen.
(vurderet)
Software
Softwareversion, som kørslen blev udført med.
Vurderingsperson Bruger, der vurderede kørslen.
ArbejdsflowOn-board lysis addition Angiver om lysistilsætning i instrumentet
ikoner
(tilsætning af lysis i
er aktiveret (gul) eller deaktiveret (hvid).
instrumentet)
Angiver om lysisinkubation i instrumentet
On-board lysis buffer
er aktiveret (gul) eller deaktiveret (hvid).
incubation (inkubation
af lysisbuffer i
instrumentet)
On-board silica
Angiver om silicainkubation i instrumentet
incubation (inkubation
er aktiveret (gul) eller deaktiveret (hvid).
af silica i instrumentet)
Sample Guidance
Angiver om prøvetilsætning i instrumentet
(prøvevejledning)
er aktiveret (gul) eller deaktiveret (hvid).
Remarks
Tabel med liste over brugerkommentarer.
(Kommentarer)
Beskrivelse
Brugerkommentar.
User (bruger)
Identificerer den bruger, der skrev kommentaren.
Time (tidspunkt)
Det tidspunkt, hvor kommentaren blev tilføjet.
Incidents
Liste over fejl- og advarselskoder, der er opstået. Hvis listen ikke er
(hændelser)
tom, kan du se flere oplysninger i Incidents (hændelser).
Brugermanual
D-21
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) – skærmen Results
(resultater)
Skærmen Results (resultater) viser resultatdata for alle prøver og information
vedrørende prøverne.
Figur D-11: Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) – skærmen
Results (resultater)
Prøver
1...24
Hvert tal repræsenterer et enkelt kar i en prøvestrip.
De kar, hvor en prøve skal indsættes, viser prøve-ID
og den anvendte protokol. Symboler foran tallet
angiver forskellig statusinformation.
Der vises et symbol for postens
Incident/
oprindelse. En kommentar er altid
Remark
oprettet af brugeren, hvorimod en
(hændelse/
hændelse angives ved hjælp af et
kommentar)
status-ikon.
Denne prøve er blevet lyseret uden
for instrumentet.
Angiver, at prøven er sendt.
Angiver, at prøven er sendt.
Angiver, at prøven ikke er sendt.
D-22
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Sample details (prøvedetaljer)
Sample ID (prøveIdentifikation af prøve, typisk prøvestregkoden.
ID)
Symboler foran prøve-ID angiver forskellig
statusinformation.
Denne prøve er blevet lyseret uden
for instrumentet.
Angiver, at prøven er mærket 'højt
prioriteret'.
Volume (ml)
Eluate (ml)
Matrix
Application
(applikation)
Angiver, at denne prøve ikke er blevet
markeret til gen-testning i
arbejdsområdet View Results (vis
resultater).
Prøvens indgangsvolumen.
Den mængde eluat, der er produceret.
Prøvetype, f.eks. plasma eller fuldblod.
Angiver, på hvilken applikation ekstraktionsordren
blev oprettet. Indeholder applikationstype og
applikations-ID, hvis den ikke er oprettet på denne
NucliSENS easyMAG, ellers indeholder den en
oplysning om, at den er 'oprettet lokalt'.
Bruger, der oprettede ekstraktionsordren
Created by (oprettet
af)
Timestamp
Datoen for oprettelsen af ekstraktionsordren.
(tidsstempel)
Sample Incidents (prøvehændelser)
Positional Incidents Afsnit, der viser hændelser og kommentarer
gældende for karret på position 1-24, der er valgt i
and Remarks
ovenstående liste.
(Positionsrelatered
e hændelser og
Bemærk: Dette afsnit viser ikke hændelser og
kommentarer)
kommentarer for prøvestrips eller for hele kørslen. (se
Kolonne 1
Kolonne 2
Application ID
(applikations-ID)
Code (kode)
Beskrivelse
Time (tidspunkt)
Brugermanual
skærmen Incidents (hændelser)).
Der vises et symbol for postens
Incident/
oprindelse. En kommentar er altid
Remark
oprettet af brugeren, hvorimod en
(hændelse/
hændelse angives ved hjælp af et
kommentar)
status-ikon.
Der vises et symbol for den applikation, hvori
hændelsen er opstået.
ID for den applikation, hvor hændelsen opstod.
Fejl- eller advarselskode. Kommentarer har ikke en
kode.
Beskrivelse af hændelsen eller en brugerkommentar.
Det tidspunkt, hvorpå hændelsen opstod, eller hvor
kommentaren blev tilføjet.
D-23
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) – skærmen Incidents
(hændelser)
Skærmen Incidents (hændelser) viser hændelser og kommentarer til den
valgte kørsel.
Figur D-12: Arbejdsområdet skærmen Results – skærmen Incidents
(hændelser)
Incidents (hændelser)
Der vises et symbol for postens
Kolonne 1
Incident/
oprindelse. En kommentar er altid oprettet
Remark
af brugeren, hvorimod en hændelse
(hændelse/
angives ved hjælp af et status-ikon.
kommentar)
Code (kode)
Fejl- eller advarselskode. Kommentarer har ikke en kode.
Position
1-24
Hændelsen gælder udelukkende for det
givne kar.
A, B eller C
Hændelsen gælder for prøvestrippen på
position A, B eller C
run (kørsel)
Hændelsen gælder for hele kørslen.
Beskrivelse
Beskrivelse af hændelsen eller en brugerkommentar.
Incident Details (hændelsesdetaljer)
Type
Fejl, advarsel, information eller kommentar.
Position
1-24
Hændelsen gælder udelukkende for det
givne kar.
A, B eller C
Hændelsen gælder for prøvestrippen på
position A, B eller C
run (kørsel)
Hændelsen gælder for hele kørslen.
Code (kode)
Fejl-, advarsels- eller informationskode. Kommentarer har
ikke en kode.
D-24
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Sample ID
(prøve-ID)
Beskrivelse
Application
(applikation)
Timestamp
(tidsstempel)
Created by
(oprettet af)
Brugermanual
Identifikation af prøve, typisk prøvestregkoden.
Beskrivelse af hændelsen eller en brugerkommentar.
Angiver, på hvilken applikation hændelsen blev oprettet.
Indeholder applikationstype og applikations-ID, hvis den
ikke er oprettet på denne NucliSENS easyMAG, ellers
indeholder den en oplysning om, at den er 'oprettet lokalt'.
Det tidspunkt, hvorpå hændelsen opstod, eller hvor
kommentaren blev tilføjet.
Bruger, der oprettede ekstraktionshændelsen.
D-25
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) – skærmen Assigned Kit
Reagents (tildelte kit-reagenser)
Skærmen Assigned Kit Reagents (tildelte kit-reagenser) viser de kitreagenser, der er tildelt til prøverne, og som er blevet brugt under
ekstraktionsprocessen.
Figur D-13: Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) – skærmen
Assigned Kit Reagents (tildelte kit-reagenser)
Assigned Kit Reagents (tildelte kit-reagenser)
1-24
Prøveposition
Kolonne 2
Angivelse af, om prøve er blevet lyseret
uden for instrumentet.
Sample
Prøve-ID og protokollens versionsnummer.
(prøve)
Silica
Silica reagens-lot anvendt til prøven.
Internal
Intern kontrol-reagens anvendt til prøven.
control
Lysis
Lysisreagens-lot anvendt til prøven, når lysering ikke er
udført på instrumentet.
D-26
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Daily Use (daglig brug)
Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) – skærmen Incidents
(hændelser)
Skærmen Reagents (reagenser) viser produkt- og lotnumre for de reagenser,
der blev brugt under ekstraktionsprocessen.
Flaskerne vises på skærmen, nøjagtigt som de er placeret i instrumentet.
Kalibrator/kontrol- og silicalotnumre vises under flaskerne.
Figur D-14: Arbejdsområdet skærmen Results (resultater) – skærmen
Reagents (reagenser)
Reagenser
Identifikation af reagensprodukt.
l
x
Brugermanual
Reagenslotnummer.
Reagensens udløbsdato.
D-27
Softwarereference
Menuen Instrument
Menuen Instrument
Arbejdsområdet Reagent Inventory (reagenslager)
Arbejdsområdet Reagent Inventory viser type og mængde for reagens i
flasker, der er installeret i instrumentet. Dette arbejdsområde støtter brugeren
ved installation og identifikation af de rette reagenser.
Arbejdsområdet Reagent Inventory (reagenslager) vises, når undermenuen
Reagent Inventory er valgt i menuen Instrument. Alternativt vises
arbejdsområdet Reagent Inventory (reagenslager), når brugeren trykker på
knappen Reagent Inventory i arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel).
Når arbejdsområdet Reagent Inventory (arbejdslager) kaldes fra
arbejdsområdet Load Run (indsæt kørsel) skal de oplysninger, der vises,
have relation til den kørsel, som brugeren er i gang med at indsætte. For
eksempel vil hver flaske vise, hvilken type reagens der er nødvendig for
kørslen, hvis der ikke er nogen flaske, eller hvis det er en forkert flaske, der er
placeret i øjeblikket.
Fejlindikatorer over flaskerne angiver, hvorvidt det reagens, der er installeret
på positionen, er korrekt for den valgte kørsel.
Figur D-15: Arbejdsområdet Reagent Inventory (reagenslager)
D-28
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Instrument
Info
Info
Dette område identificerer den kørsel, der er ved at blive
indsat.
Run (kørsel)
Unikt navn til kørslen, defineret da kørslen blev oprettet.
Alle ikke-vurderede kørsler kan vælges fra rullelisten.
Protokol
Ekstraktionsprotokol og versionsnummer for denne kørsel.
Size (størrelse)
Antallet af ekstraktionsordrer, der er tildelt til den valgte
kørsel.
Angiver om lysistilsætning i
Arbejdsflow-ikoner
On-board lysis
instrumentet er aktiveret (gul) eller
addition
(tilsætning af lysis deaktiveret (hvid).
i instrumentet)
Angiver om lysisinkubation i
On-board lysis
instrumentet er aktiveret (gul) eller
buffer incubation
deaktiveret (hvid).
(inkubation af
lysisbuffer i
instrumentet)
Angiver om silicainkubation i
On-board silica
instrumentet er aktiveret (gul) eller
incubation
deaktiveret (hvid).
(inkubation af
silica i
instrumentet)
Sample Guidance Angiver om prøvetilsætning i
(prøvevejledning) instrumentet er aktiveret (gul) eller
deaktiveret (hvid).
Barcode Input (stregkodeindlæsning)
Barcode Input
Dette område er der, hvor brugeren scanner stregkoder.
(stregkodeindlæsning) Vælg først flaskepositionen.
Position
Flaskeposition øverst til venstre (A), øverst til højre (B),
nederst til venstre (C) eller nederst til højre (D).
Viser den scannede stregkode. Når du ikke bruger
stregkodescanneren, skal du skrive stregkoden i dette felt.
Brugermanual
Name (navn)
Reagensnavn.
Identifikation af reagensprodukt.
l
x
Reagenslotnummer.
Reagensens udløbsdato.
D-29
Softwarereference
Menuen Instrument
Arbejdsområdet Device Status (status for enhed)
Arbejdsområdet Device Status (status for enhed) viser detaljeret information
om status for hver af de enheder, som systemet består af.
Figur D-16: Arbejdsområdet Device Status (status for enhed)
Overview (oversigt)
Overview
Klik på en knap for at få vist detaljerede oplysninger om
(oversigt)
en instrumentenhed (undersystem).
Vis status for softwaren.
Vis status for instrumentet.
Vis status for reagenssektionen.
Vis status for sugeenheden.
Vis status for prøveenheden.
Vis status for dispenseren.
Vis status for varmeren.
Vis status for mixeren.
D-30
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Instrument
Vis status for silicahentningsenheden.
Device (enhed)
Conncetion
State (status
for tilslutning)
Incidents
(hændelser)
Detail
(Detaljer)
Brugermanual
Navnet på den enhed, der er valgt i området Overview
(oversigt).
Status for den valgte enhed.
Viser hændelser, der gælder for den valgte enhed. Vælg
én for at få vist detaljer.
Detaljer om den valgte hændelse, hvis der er en sådan.
D-31
Softwarereference
Menuen Instrument
Arbejdsområdet NucliSENtral Status
Arbejdsområdet NucliSENtral Status viser detaljeret information om status
for tilslutning af NucliSENtral netværket.
Nedenstående eksempel viser en situation, hvori NucliSENtral netværket er
deaktiveret.
Figur D-17: NucliSENtral Arbejdsområdet Status
Overview (oversigt)
Overview
Illustration af en typisk NucliSENtral konfiguration.
(oversigt)
Details (detaljer)
Device (enhed) Netværkets NucliSENtral navn.
Conncetion
Status for NucliSENS easyMAG tilslutning til
State (status
NucliSENtral.
for tilslutning)
Network State
Status for NucliSENtral netværket.
(status for
netværk)
Incidents
Liste over hændelser vedrørende datakommunikation
(hændelser)
via NucliSENtral. Vælg én for at få vist detaljer.
Detail
Detaljer om den valgte hændelse, hvis der er en sådan.
(Detaljer)
D-32
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Settings (indstillinger)
Menuen Settings (indstillinger)
Menuen Settings indeholder arbejdsområder, hvor brugeren eller systemets
administrator kan konfigurere adskillige aspekter af systemet.
Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger for applikation)
ArbejdsområdetApplication Settings (indstillinger for applikation) indeholder
fem kategorier. Vælg en kategori i venstre side af arbejdsområdet for at få
vist eller for at ændre applikationsindstillinger, der hører til den pågældende
kategori.
Overview
(oversigt)
Brugermanual
Vælg en af kategorierne for at få vist eller for at ændre
indstillinger, der gælder for arbejdsflowet, stregkodelæseren,
instrumentkommunikationen eller lyde.
Workflow (arbejdsflow)
Vælg denne kategori for at
tilpasse systemet til lokale
behov.
Barcode Reader
Vælg denne kategori for at
(stregkodelæser)
ændre indstillingerne for
stregkodelæseren.
Instrument Communication Vælg denne kategori for at
(instrumentkommunikation) ændre den måde, hvorpå
softwaren kommunikerer med
instrumentet.
Vælg denne kategori for at
NucliSENtral
Communication
definere indstillingerne for
kommunikationen med
(kommunikation)
NucliSENtral netværket.
Sounds (lyd)
Vælg denne kategori for at slå
systemlyde til eller fra.
D-33
Softwarereference
Menuen Settings (indstillinger)
Arbejdsområdet Applications Settings (indstillinger for applikation) Workflow (arbejdsflow)
I nedenstående eksempel er arbejdsflowet konfigureret for protokollen
Generic 1.0.6 ved hjælp af primære prøver og lysisbufferdispensering og inkubation samt silica-inkubation i instrumentet. Både prøvesporing og
reagenssporing er deaktiveret. Autogenererede ekstraktionsordrer skal
hedde ’sample_##’, hvor ’##’ erstattes af fortløbende numre.
Figur D-18: Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger for
appplikation) - Workflow details (detaljer om arbejdsflow)
Details (detaljer)
Default Protocol
(standardprotokol)
Run name prefix
(præfiks til
kørselsnavn)
Run Name Prefix
(kørselsnavnspræfiks)
D-34
Vælg den protokol, der skal bruges som standard
til nye ekstraktionsordrer.
Literal (bogstav) Standard
kørselsnavnspræfiks
anvendes til nye
kørselsnavne.
Dato
Den aktuelle dato anvendes til
nye kørselsnavne. Hvis ’Date’
(dato) er valgt, er
valgmuligheden ’Run Name
Prefix’ (kørselsnavnspræfiks)
deaktiveret.
Standard for nye kørsler, hvis ’Literal’ (bogstav) er
valgt som type kørselsnavnspræfiks.
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Settings (indstillinger)
Sample ID Prefix
(prøve-ID præfiks)
Sample Type
(prøvetype)
Workflow Defaults
(standardindstillinger
for arbejdsflow)
Brugermanual
Standardpræfiks til prøve-ID til automatisk
genererede ekstraktionsordrer.
Se arbejdsområdet Organize Runs (organiser
kørsler) for at få oplysninger om automatisk
genererede ekstraktionsordrer (afsnit
Arbejdsområdet Organize Runs).
Primary
Vælg denne funktion, når du
(primær)
arbejder med primære prøver.
Lysed (lyseret)
Vælg denne funktion, når du
arbejder med lyserede prøver.
Vælg denne funktion (gul) for
On-board Lysis
at få instrumentet til at
Incubation
(lysis-inkubation inkubere prøverne i
lysisbuffer.
i instrumentet)
Vælg denne funktion (hvid) for
at inkubere prøverne i
lysisbuffer i instrumentet,
f.eks. i et beskyttelsesskab.
Vælg denne funktion (gul) for
On-board silica
at få instrumentet til at
incubation
inkubere silicareaktionen.
(inkubation af
Vælg denne funktion (hvid) for
silica i
at inkubere silicareaktionen
instrumentet)
uden for instrumentet, f.eks. i
et beskyttelsesskab.
Sample Addition Vælg denne funktion (gul) for
at slå prøvesporing til. Ved
Guidance
indsættelse af kørslen skal
(vejledning
brugeren identificere enkelte
vedrørende
prøver. Systemets lysdioder
prøvetilføjelse)
skal lyse for at indikere, hvor
den angivne prøve skal
pipetteres.
Vælg denne funktion (hvid) for
at slå prøvesporing fra.
D-35
Softwarereference
Menuen Settings (indstillinger)
Reagent Tracking
(reagenssporing)
Lysis Reagent
Tracking
(sporing af
lysisreagens)
Silica Reagent
Tracking (silicareagenssporing)
Internal control
reagent tracking
(intern kontrolreagenssporing)
D-36
Vælg denne funktion (gul) for
at slå lysis-reagenssporing til.
Brugeren skal identificere
lysisreagensen, før kørslen
kan startes.
Vælg denne funktion (hvid) for
at slå lysisreagenssporing fra.
Aktiver denne funktion (gul)
for at slå silicareagenssporing til. Brugeren
skal identificere
silicareagensen, før kørslen
kan startes.
Vælg denne funktion (hvid) for
at slå silica-reagenssporing
fra.
Vælg denne funktion (gul) for
at slå intern kontrolreagenssporing til. Brugeren
skal identificere intern kontrolreagensen, før kørslen kan
startes.
Vælg denne funktion (hvid) for
at slå intern kontrolreagenssporing fra.
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Settings (indstillinger)
Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger af applikation) Barcode Reader (stregkodelæser)
Kategorien Barcode Reader (stregkodelæser) bruges til at vise eller ændre
kommunikationsindstillinger, der gælder for stregkodelæseren.
Når stregkodelæseren ikke er tilsluttet, skal du først tilslutte den og derefter
genstarte softwaren. Efter at softwaren er genstartet, skal du prøve at scanne
stregkoderne i et af systemets stregkodeindtastningsområder, f.eks. i
arbejdsområdet Reagent Inventory (reagenslager). Kun når
stregkodelæseren ikke ser ud til at virke, skal du prøve at ændre
indstillingerne som beskrevet i dette afsnit.
Figur D-19: Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger af applikation) Barcode Reader (stregkodelæser)
Details (detaljer)
Scanner Port Vælg den COM-port, som stregkodelæseren er sluttet til.
(scannerport)
Speed
Transmissionshastighed.
(hastighed)
Parity
Den anvendte paritet.
(paritet)
Data Bits
Antal databits i en pakke.
Stop Bits
Antal stopbits i en pakke.
Brugermanual
D-37
Softwarereference
Menuen Settings (indstillinger)
Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger for applikation) Instrument Communication (instrumentkommunikation)
Ændring af disse indstillinger kan medføre, at kommunikationen mellem
instrumentet og softwaren går tabt.
Figur D-20: Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger for applikation)
- Instrument Communication (instrumenkommunikation)
Details (detaljer)
Instrument
Det portnummer, der bruges af instrumenttilslutningen.
Port
IP Address
Instrumentets IP-adresse.
(IP-adresse)
D-38
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Settings (indstillinger)
Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger for applikation) –
NucliSENtral Communication (kommunikation)
Ændring af disse indstillinger kan medføre, at kommunikationen mellem
softwaren og NucliSENtral netværket går tabt!
Figur D-21: Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger for applikation)
- NucliSENtral kommunikation
Details (detaljer)
Aktiver
Aktiver denne funktion for at aktivere NucliSENtral
NucliSENtral kommunikationen og indlæse NucliSENtral
netværksindstillingerne.
Application ID Indtast en unik identifikation for NucliSENS easyMAG for
(applikations- at kunne deltage i NucliSENtral datakommunikation.
ID)
Port
Indlæs porten til NucliSENtral netværket.
Adress
Indlæs IP-adresse for NucliSENtral netværket.
(adresse)
Brugermanual
D-39
Softwarereference
Menuen Settings (indstillinger)
Arbejdsområdet Application Settings (indstillinger for applikation) Sounds (lyde)
I nedenstående eksempel vil der lyde et bip eller en kort tone, når en protokol
afslutter sin udførelse, eller når en dialogboks vises. Forekomsten af en
alarm vil også blive signaleret med et bip.
Figur D-22: Application Settings (indstillinger for applikation) - Sound Details
(detaljer for lyd)
Alarm sound
(alarmlyd)
Protocol
Finished Sound
(protokol færdiglyd)
Dialog Sound
On
Off
On
Off
On
Off
D-40
Lyden er et bip, hvis der opstår en alarm.
Slå alarmlyden fra.
Bippet lyder, når en ekstraktionsprotokol
er færdigudført.
Slå protokollyden fra.
Der lyder et bip, når en bekræftelse, fejl
eller anden dialogboks vises.
Slå dialogbokslyden fra.
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Settings (indstillinger)
Arbejdsområdet User Administration (brugeradministration)
I arbejdsområdet User Administration (brugeradministration) kan du tilføje
eller fjerne brugerkonti. Brugere er medlemmer af prædefinerede
sikkerhedsgrupper. Medlemskabet af en eller flere sikkerhedsgrupper er
afgørende for, hvilke funktioner en bruger har adgang til.
Figur D-23: Arbejdsområdet User Administration (brugeradministration)
Users (brugere)
Users (brugere)
Kolonne 1
Viser de brugerkonti, systemet kender. Vælg en bruger for at få vist
detaljerne.
Brugerkonto aktiveret.
Brugerkonto deaktiveret.
User details (brugerdetaljer)
User Name
Brugerens loginnavn.
(brugernavn)
Full name (Fulde
Brugerens fulde navn
navn)
Account Status
Enabled
Brugeren har ret til at logge på og bruge systemet.
(status for konto)
(aktiveret)
Disabled
Brugeren har ikke ret til at logge på og bruge systemet.
(deaktiveret)
Security Groups
Sikkerhedsgrupper, som den valgte bruger har fået tildelt ret til.
(sikkerhedsgrupper) Som medlem af en bestemt gruppe har brugeren adgang til den pågældende
gruppes funktioner. For at bruge systemet skal brugeren være medlem af
mindst én sikkerhedsgruppe. En bruger kan høre til mere end én gruppe.
Brugermanual
D-41
Softwarereference
Menuen Maintenance (vedligeholdelse)
Menuen Maintenance (vedligeholdelse)
Arbejdsområdet Maintenance (vedligeholdelse)
Arbejdsområdet Maintenance (vedligeholdelse) er det sted, hvor brugeren
gennemfører rutinevedligeholdelsesprotokoller. Ligesom i arbejdsområdet
Load Run (indsæt kørsel) skal brugeren sikre sig, at alle de reagenser, der er
nødvendige til en bestemt vedligeholdelsesprotokol, er installeret.
Figur D-24: Arbejdsområdet Maintenance (vedligeholdelse)
Protocols (protokoller)
Protocols
Viser en liste over de tilgængelige
(protokoller)
vedligeholdelsesprotokoller. Vælg én for at få vist
detaljer.
Name (navn)
Navn på vedligeholdelsesprotokollen.
Version
Vedligeholdelsesprotokollens version.
Details (detaljer)
Protocol Name
Navn på vedligeholdelsesprotokollen.
(protokolnavn)
Version
Vedligeholdelsesprotokollens version.
Release Date
Frigivelsesdato for vedligeholdelsesprotokol.
(frigivelsesdato)
Beskrivelse
Beskrivelse af vedligeholdelsesprotokollen.
D-42
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Maintenance (vedligeholdelse)
Required
Regents
(nødvendige
reagenser)
Product Name
(produktnavn)
Product ID
(produkt-ID)
Anbefaling
Brugermanual
Viser de reagenser, der skal installeres i instrumentet,
for at det kan udføre den valgte
vedligeholdelsesprotokol.
Reagensproduktets navn.
Identifikation af reagensprodukt.
Råd om korrekt udførelse af
vedligeholdelsesprotokollen.
D-43
Softwarereference
Menuen Maintenance (vedligeholdelse)
Arbejdsområdet Protocol Inventory (protokolbibliotek)
Arbejdsområdet Protocol Inventory (protokolbibliotek) er det sted, hvor alle
protokoller vedligeholdes. Når en ny analyse, ekstraktionsprotokol eller
vedligeholdelsesprotokol bliver tilgængelig, kan den importeres her.
Protokoller kan aktiveres og deaktiveres med henblik på styring af, hvilke
protokoller der faktisk kan udføres.
Figur D-25: Arbejdsområdet Protocol Inventory (protokolbibliotek)
Active routine protocols (aktive rutineprotokoller)
Active routine
Viser de aktive ekstraktions- og vedligeholdelsesprotokoller. Vælg én
protocols (aktive
for at få vist detaljer.
rutineprotokoller)
Klik på filterknappen for at få vist både aktive og inaktive protokoller.
Kolonne 1
Aktiv protokol.
Inaktiv protokol.
Kolonne 2
Name (navn)
Kolonne 3
Protokol aktiveret til forsendelse til NucliSENtral
Protokollens navn.
’Released’ (frigivet) protokol
’Trial’ (forsøgs-) protokol
D-44
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Maintenance (vedligeholdelse)
Details (detaljer)
Name (navn)
Type
NucliSENtral Status
Status
State (tilstand)
Origin (oprindelse)
Default Matrix
(standardmatrix)
Release Date
(frigivelsesdato)
Volume Range (ml)
(mængde-område
(ml))
Default Volume (ml)
(standardmængde
(ml))
Eluate Volumes (ml)
(eluat-mængder (ml))
Default
Eluate (ml)
(standardeluat (ml))
Sample Types
(prøvetyper)
Matrix
Extraction Protocol
(ekstraktionsprotokol)
Products (produkter)
Product Name
(produktnavn)
Product ID (produktID)
Brugermanual
Protokollens navn og version.
Assay (analyse)
Den valgte protokol er en analyseprotokol.
Analyseprotokollen bruger en ekstraktionsprotokol
til at udføre den aktuelle ekstraktion.
Extraction
Den valgte protokol er en ekstraktionsprotokol.
(ekstraktion)
Maintenance
Den valgte protokol er en
(vedligeholdelse) vedligeholdelsesprotokol.
Enabled
Den valgte protokol er aktiveret til forsendelse til
(aktiveret)
NucliSENtral.
Disabled
Den valgte protokol er deaktiveret til forsendelse
(deaktiveret)
til NucliSENtral.
Active (aktiv)
Protokollen kan udføres.
Inactive (inaktiv)
Protokollen kan ikke udføres.
Trial (forsøg)
Protokollen har fået tildelt status ’Trial’ (forsøg).
Released
Protokollen har fået tildelt status ’Released’
(frigivet)
(frigivet).
Custom
Kunde-oprettet protokol.
(brugerdefineret)
bioMérieux
Protokol oprettet af bioMérieux.
Standardmatrix for denne protokol.
Den dato, hvor protokollen blev frigivet.
Området for tilladte indgangsmængder for denne protokol.
Den nødvendige standard-indgangsmængde for denne protokol.
Sæt af mulige eluat-mængder for denne protokol.
Den standardmængde eluat, der er produceret af denne protokol.
Viser de prøvetyper, som protokollen gælder for.
Matrix, som protokollen er velegnet til.
Viser ekstraktionsprotokol og versionsnummer brugt af den valgte
analyseprotokol.
Viser de reagenser, der skal installeres i instrumentet, for at det kan
udføre den valgte vedligeholdelsesprotokol.
Brug arbejdsområdet Reagents Inventory (reagenslager) til installation
af reagenserne.
Reagensproduktets navn.
Identifikation af reagensprodukt.
D-45
Softwarereference
Menuen Maintenance (vedligeholdelse)
Arbejdsområdet Assay Development (udvikling af analyse)
Arbejdsområdet Assay Development (udvikling af analyse) viser alle brugeroprettede analyseprotokoller med detaljer. Nye analyseprotokoller kan
oprettes, eller eksisterende analyseprotokoller kan redigeres.
Analyseprotokoller kan aktiveres og deaktiveres med henblik på styring af,
hvilke protokoller der aktuelt skal vises på listen. Analyseprotokoller kan også
forfremmes fra ’Development’ til ’Trial’ og fra ’Trial’ til ’Released’ status for at
være tilgængelige i arbejdsområdet Protocol Inventory.
Eksemplet herunder viser detaljer om en bruger-oprettet analyseprotokol.
Figur D-26: Arbejdsområdet Assay Development (udvikling af analyse)
All unreleased assays (alle ikke-frigivne analyser)
All unreleased assays
Liste over ikke-frigivne analyseprotokoller. Klik på
(alle ikke-frigivne
filterknappen for at få vist både frigivne og ikke-frigivne
analyser)
analyseprotokoller.
Kolonne 1
Aktiv analyseprotokol.
Inaktiv analyseprotokol.
Kolonne 2
Name (navn)
Kolonne 3
Den nyeste version af analysen i
dette udviklingstræ.
Analyseprotokollens navn.
’Released’ (frigivet)
analyseprotokol
’Trial’ (forsøgs-) analyseprotokol
’Development ' (udviklings)
analyseprotokol
D-46
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Maintenance (vedligeholdelse)
Version
Details (detaljer)
Name (navn)
Status
State (tilstand)
Origin (oprindelse)
Default Matrix
(standardmatrix)
Release Date
(frigivelsesdato)
Volume Range (ml)
(mængde-område (ml))
Default Volume (ml)
(standardmængde (ml))
Eluate Volumes (ml)
(eluat-mængder (ml))
Default
Eluate (ml)
(standardeluat (ml))
Unique ID (unik ID)
Sample Types
(prøvetyper)
Matrix
Extraction Protocol
(ekstraktionsprotokol)
Products (produkter)
Product Name
(produktnavn)
Product ID (produkt-ID)
Modifications
(ændringer)
Modification (ændring)
User ID (bruger-ID)
Timestamp
(tidsstempel)
Source Assay
(kildeanalyse)
Brugermanual
Version af analyseprotokollen.
Den valgte analyseprotokols navn og versionsnummer.
Active (aktiv)
Analyseprotokollen kan udføres.
Inactive (inaktiv)
Analyseprotokollen kan ikke
udføres.
Development
Analyseprotokollen har status
(udvikling)
’Development’ (udvikling).
Trial (forsøg)
Analyseprotokollen er blevet
forfremmet til ’Trial’ status.
Released
Analyseprotokollen er blevet
(frigivet)
forfremmet til ’Released’ (frigivet)
status.
Custom
Kunde-oprettet analyseprotokol.
(brugerdefineret)
Standardmatrix for denne protokol.
Den dato, hvor protokollen blev frigivet, hvis dette er
relevant.
Området for tilladte indgangsmængder for denne
protokol.
Den nødvendige standard-indgangsmængde for denne
protokol.
Sæt af mulige eluat-mængder for denne protokol.
Den standardmængde eluat, der er produceret af
denne protokol.
Hver analyseprotokol har fået tildelt en unik ID.
Indeholder en liste over de prøvetyper, som
analyseprotokollen gælder for.
Matrix, som analyseprotokollen er velegnet til.
Viser ekstraktionsprotokol og versionsnummer brugt af
den valgte analyseprotokol.
Viser de reagenser, der skal installeres i instrumentet,
for at det kan udføre den valgte analyseprotokol.
Brug arbejdsområdet Reagents Inventory
(reagenslager) til installation af reagenserne.
Reagensproduktets navn.
Identifikation af reagensprodukt.
Ændringer af analyseprotokollen siden
oprettelsesdatoen.
Type ændring (oprettelse, forfremmelse, redigering...).
Bruger, der foretog ændringen.
Dato for ændring
Analyseprotokol som den valgte analyseprotokol er
baseret på.
D-47
Softwarereference
Menuen Hjælp
Menuen Hjælp
Arbejdsområdet About (om)
Arbejdsområdet About (om) indeholder tre kategorier. Vælg en kategori i
venstre side af arbejdsområdet for at få vist information tilhørende den
pågældende kategori.
Overview
(oversigt)
Vælg én af kategorierne for at vise information om
applikationen, systemet eller anden software.
Application Info (info
Vælg denne kategori for at vise
om applikation)
information om den aktuelle
applikationssoftware.
System Info (info om
Vælg denne kategori for at vise
system)
information om systemet.
Credits
Vælg denne kategori for at vise
information om software fra
udenforstående firmaer = tredje part..
Arbejdsområdet About (om) - Application info (info om applikation)
Her vises information om applikationssoftwaren.
Figur D-27: Arbejdsområdet About (om) - Application info (info om
applikation)
D-48
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Hjælp
Application Info (info om applikation)
Product (produkt)
Applikationssoftwarens navn.
Company (firma)
Producenten af appplikationssoftwaren.
Version
Applikationssoftwarens navn.
Build Version
Detaljeret verionsnummer for
(modellens version)
applikationssoftwaren.
Release Date
Frigivelsesdato for applikationssoftware.
(frigivelsesdato)
Translations Version
De sprog, der er installeret i
(oversættelsesversion) applikationssoftwaren.
Versionsnummer for det delte
Instrument Shared
instrumentbibliotek.
Library Version
(instrumentversion
med delt bibliotek)
NucliSENtral Library
Versionsnummer for NucliSENtral bibliotek.
Version
easyLIB Library
Versionsnummer for easyLIB library.
Version
Current Language
Det aktuelle sprog i applikationssoftwaren.
(aktuelt sprog)
Available Languages
Liste over alle sprog, der er installeret i
(tilgængelige sprog)
applikationssoftwaren.
Language (sprog)
Installeret sprog.
Application
Sprog, der er tilgængeligt for
(applikation)
applikationssoftwaren.
User Manual
Brugermanual tilgængeligt på det valgte sprog.
(brugermanual)
Brugermanual
D-49
Softwarereference
Menuen Hjælp
Arbejdsområdet About (om) - System Info (info om systemet)
Her vises information om systemet.
Figur D-28: Arbejdsområdet About (om) - System Info (info om systemet)
System Info (info om system)
Memory Usage
Information om systemets forbrug af hukommelse.
(forbrug af
hukommelse)
Free Memory (fri
Mængde aktuelt fri hukommelse (kb)
hukommelse)
Used Memory
Mængde brugt hukommelse (kb)
(brugt
hukommelse)
Total memory
Mængde systemhukommelse i alt (kb)
(hukommelse i alt)
System Properties
En liste over forskellige oplysninger om systemets
(systemets
konfiguation og indstillinger.
egenskaber)
Name (navn)
Navnet på systemindstillingen eller
systemkonfigurationen.
Value (værdi)
Type eller værdi for systemindstillingen eller
systemkonfigurationen.
D-50
Brugermanual
Softwarereference
Menuen Hjælp
Arbejdsområdet About (om) – Credits
Her vises licensinformation om applikationssoftware fra udenforstående
firmaer.
Figur D-29: Arbejdsområdet About (om) – Credits
Credits
Licenses
(licenser)
Brugermanual
Erklæring om software fra udenforstående firmaer, som
anvendes af applikationssoftwaren.
D-51
Softwarereference
Menuen Hjælp
Arbejdsområdet User Manual (brugermanual)
Hvis arbejdsområdet User Manual (brugermanual) åbnes, åbnes
brugermanualfilen og vises i et separat vindue. Brugeren kan browse efter
information i denne elektroniske brugermanual.
Figur D-30: Arbejdsområdet User Manual (brugermanual)
D-52
Brugermanual
E Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-2
Korrekt brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-3
Oversigt og beskrivelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-3
Princippet i metoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-3
NucliSENS easyMAG Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-3
Advarsler og forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-4
Prøvetyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-4
Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-4
Begrænsninger for proceduren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-4
Egenskaber mht. præstation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-5
Egenskaber mht. pålidelighed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-7
Platformsegenskaber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-7
Reagenser og engangsmaterialer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-7
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-8
Symboler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-12
Tilgængelighed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-12
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
E-2
Brugermanual
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Korrekt brug
NucliSENS easyMAG-platformen er beregnet til at blive brugt til automatisk
isolation (rensning og koncentration) af de samlede nucleinsyrer (RNA/DNA)
fra biologiske prøver. Til diagnostisk brug in vitro.
Oversigt og beskrivelse
Dette tillæg er beregnet til at blive brugt som supplement til NucliSENS
easyMAG Brugermanualen for at forsyne brugeren med de oplysninger, der
er nødvendige for at udvikle og behandle "hjemmelavede"
nycleinsyreanalyse- og detektionsopløsninger. Efter at NucliSENS
easyMAG platformen er blevet korrekt valideret af brugeren, er de
nucleinsyrer, som er klargjort af NucliSENS easyMAG-platformen,
velegnede til en række forskellige nucleinsyreanalyse- og detektionsmetoder.
Se altid de enkelte brugsanvisninger for at få yderligere oplysninger, når du
benytter NucliSENS easyMAG-platformen i forbindelse med
nedstrømsanalyse- og detektionsplatforme.
Princippet i metoden
NucliSENS easyMAG Nucleinsyreekstraktionsmetoden er baseret på Boomkemi1 med Magnetic Silica-partikler. Kort fortalt bindes nukleinsyren til
silikapartiklerne ved høje saltkoncentrationer. Disse silicapartikler
forekommer i fast tilstand, og non-nucleinsyrekomponenter fjernes gennem
flere vaskninger, der udføres i NucliSENS easyMAG-instrumentet. Dernæst
elueres nucleinsyrer fra silicapartikler, og partiklerne fjernes fra de
ekstraherede prøver af NucliSENS easyMAG-instrumentet. Det
resulterende eluat indeholder rensede og koncentrerede total-nucleinsyrer.
NucliSENS easyMAG Platform
NucliSENS easyMAG ekstraktionsprodukter
r 200292
48 x 2 ml
NucliSENS Lysis Buffer
!
r 280134
4 x 1000 ml
NucliSENS easyMAG Lysis Buffer
!
r 280133
48 x 0,6 ml
NucliSENS easyMAG Magnetic Silica
r 280130
4 x 1000 ml
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 1
r 280131
4 x 1000 ml
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 2
r 280132
4 x 1000 ml
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 3
r 280135
48 x
NucliSENS easyMAG Engangsmaterialer
!
Se flere oplysninger om brugen af disse produkter i NucliSENS easyMAG
Brugermanualen (r 280163, kapitel 3, Systemgrundlag og kapitel 6,
Driftsprocedurer).
1. Boom R, Sol CJA, van der Noordaa J, et al. (1990). Rapid and simple method for purification
of nucleic acids. J.Clin.Microbiol.28, 495-503.
Brugermanual
E-3
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Advarsler og forholdsregler
Visse reagenser indeholder guanidinthiocyanat.
R21/22: Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R32: Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
S26: I tilfælde af, at det kommer i øjnene, skal du straks skylle med rigeligt
vand og søge læge.
S36/37/39: Brug passende beskyttelsestøj, handsker og øjen- og
ansigtsbeskyttelse.
Buffere, der indeholder guanidin thiocyanat, må ikke blandes med
rengøringsmidler, der indeholder blegemiddel. Spildevand fra ekstraktionsog isolationsprocedurer, som indeholder guanidin thiocyanat, må ikke
blandes med andet laboratoriespildevand. Hvis dette overholdes, hindres
farlige kemiske reaktioner i at opstå.
Opbevaring af NucliSENS easyMAG Lysis Buffer og NucliSENS easyMAG
Extraction Buffer 1 kan give anledning til fremkomst af krystaller på grund af
den høje saltkoncentration. Disse krystaller skal opløses under klargøring af
reagenset. Se NucliSENS easyMAG Brugermanualen (r 280163).
Prøvetyper
NucliSENS easyMAG-platformen er godkendt til plasma-, serum-, CSV-,
blod-, spyt- og fæces-prøver. Nogle prøvetyper (spyt og fæces) kræver
bestemte klargøringstrin før brug på NucliSENS easyMAG-platformen.
Rådfør dig med din lokale bioMérieux-repræsentant for at få detaljerede
instruktioner i disse procedurer.
Procedure
Se NucliSENS easyMAG Brugermanual (r 280163, kapitel 6,
Driftsprocedurer) for at få detaljerede instruktioner i NucliSENS easyMAGdriftsprocedurerne.
Begrænsninger for proceduren
Se NucliSENS easyMAG Brugermanual (r 280163, kapitel 3,
Systemgrundlag) for at få oplysninger om begrænsninger for proceduren.
E-4
Brugermanual
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Egenskaber mht. præstation
Egenskaberne mht. præstation er baseret på begrænsede undersøgelser.
Prøvetyper
Brugeren er ansvarlig for at NucliSENS easyMAG-platformen er godkendt i
den lokale indstilling i overensstemmelse med lokale regler og for at
bestemme, hvorvidt udførelsen af platformen opfylder behovet.
NucliSENS easyMAG-platformen understøtter brugen af interne kontroller/
kalibratorer, der kan være nødvendige til nedstrømsspecifik
nucleinsyreanalyse og -detektion. Brugen af interne kontroller kan være
gavnlig ved etablering eller overvågning af udførelsen af
ekstraktionsprocessen.
Viral nucleinsyregenfinding
For at detektere og analysere sjældne nucleinsyrer fra mikroorganismer som
f.eks. vira er NucliSENS easyMAG-platformen blevet brugt til at ekstrahere
virale nucleinsyrer fra forskellige prøvetyper. Viral genfinding af nucleinsyrer
blev målt ved at spike en fast mængde intakte virale partikler på primære
prøver. Den virale nucleinsyre blev detekteret i alle ekstraherede prøver ved
hjælp af realtids-PCR. Baseret på de målte tærskelcyklus'er1 (Ct-værdier)
blev mængden af viral nucleinsyre, der var til stede i de ekstraherede prøver,
estimeret til + (10-35%), ++ (35-70%) eller +++ (>70%). NucliSENS®
miniMAGTM blev benyttet som referenceekstraktionsmetode.
1. Tærskelcyklus'en (Ct value) er defineret som det PCR-cyklusnummer, hvor signalet passerer
basislinjen (tærsklen) og er statistisk signifikant over baggrundssignalet.
Brugermanual
E-5
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Genfinding af viral nucleinsyre i forskellige prøvetyper
Nucleinsyregenfinding
Prøve
n=
Prøve
volumen
NucliSENS
easyMAG
[i instrumentet]
NucliSENS
easyMAG
[uden for
instrumentet]
NucliSENS
miniMAG
Plasma
20
1 ml
9+++
9+++
9+++
Serum
20
1 ml
9+++
9+++
9+++
Blod
20
0,1 ml
9++ *
9+++
9+++
CSV
20
0,25 ml
9+++
9+++
9+++
Spyt **
40
0,25 ml
9+ ***
9+ ***
9+
Fæces **
20
100-400 mg
+*
+++
+++
Urin
20
1,5 ml
+*
+++
+++
9: Virale nucleinsyrer detekteret.
* Optimal følsomhed over for fuldblod, fæces og urin opnås ved arbejdsflowet uden for
instrumentet.
** Forbehandling af spyt- og fæcesprøver er obligatorisk, for at man kan opnå en konsistens, der
kan behandles af instrumentet. Oplysninger om den anbefalede forbehandlingsprocedure fås
hos din lokale bioMérieux-repræsentant.
*** For spyt- og fæcesprøver blev der genfundet mindre viral nucleinsyre sammenlignet med de
andre prøvetyper, fordi spyt- og fæcesprøver indeholder store mængder baggrundsnucleinsyrer.
Bemærk, at den samlede mængde nucleinsyre, der er genfundet fra spyt- og fæcesprøver, er
højere i sammenligning med de andre prøvetyper.
Fjernelse af nedstrøms applikationsinhibitorer
Fjernelse af inhibitorer blev verificeret ved analyse af NucliSENS easyMAGekstraktion af forskellige prøvetyper (plasma, serum, blod, CSV, spyt og
fæces), spiked med faste mængder intakte virale partikler. Fortyndede og
ufortyndede ekstraktioner blev analyseret i PCR-realtid for at opnå Ctværdier. Med undtagelse af fæcesprøver svarede forskellen i Ct-værdier
mellem ufortyndede og fortyndede ekstraktioner til fortyndingsfaktoren,
hvilket indikerede, at enhver hæmmende komponent, der var til stede i
primære prøver, blev passende fjernet/inaktiveret ved NucliSENS easyMAGekstraktionsproceduren.
For fæcesprøver kunne nogle nedstrøms applikationer opleve en grad af
hæmning. For at reducere hæmningen anbefales det at opløse de
ekstraherede prøver før detektion og/eller reducere mængden af
fæcesprøver, der skal behandles. Brugeren er ansvarlig for validering af
NucliSENS easyMAG-platformen i den lokale indstilling i overensstemmelse
med lokale regler for at bestemme, hvorvidt udførelsen af NucliSENS
easyMAG-platformen opfylder behovet.
E-6
Brugermanual
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Egenskaber mht. pålidelighed
Reproducerbarhed
Forskellen mellem NucliSENS easyMAG-ekstraktionskørsler blev vurderet
ved behandling af virale partikler spiked i vand i 11 uafhængige
ekstraktionskørsler. Variationskoefficienten (CV%) beregnet til Ct-værdier
opnået i realtids-PCR med ekstraktioner var <2%. Lignende resultater blev
fundet, da virale partikler blev direkte anvendt (uden ekstraktion) til realtidsPCR forstærkningsreaktionen (CV <2%). Dette indikerede, at
ekstraktionsprocessen ikke signifikant tilskrives de variationer, der
observeres i nedstrøms applikationer.
Prøve-til-prøvekontamination
Graden af prøve-til-prøvekontamination blev målt ved behandling af skiftevis
højpositive virale prøver (>108 kopier/ml) og negative prøver i den samme
kørsel. Lavpositive prøver (0,5*103 kopier/ml) blev inkluderet i hver kørsel for
at overvåge detektionssensitiviteten. Ekstraherede prøver blev analyseret
med realtids-NASBA. Den målte overførselsintensitet var <0,1 ppm baseret
på detektionsgrænsen for den anvendte analyse.
Platformsegenskaber
Throughput (behandlet mængde)
Workflow (arbejdsflow)
Time / Run
(tid / kørsel)
No. of specimen / Run
(antal prøver / kørsel)
On-board workflow (arbejdsflow
i instrumentet)
60 min.
24
Off-board workflow (arbejdsflow
uden for instrumentet)
40 min.
24
Fleksibilitet
Afhængigt af nedstrøms applikationsbehov kan både indgangsvolumen (0,1
til 1 ml) og udgangsvolumen (25 til 110 µl) variere, men det er brugerens
ansvar at validere forskellige indgangs- og udgangsvolumener i brugerens
egen laboratorieindstilling.
Generisk ekstraktionsprotokol
NucliSENS easyMAG-platformen bruger én generisk ekstraktionsprotokol
baseret på Boom-kemi til total nucleinsyreekstraktion for alle testede
prøvetyper.
Reagenser og engangsmaterialer
NucliSENS easyMAG-platformen bruger ét sæt reagenser for at udføre
generisk ekstraktion. Brug af platformen med reagenser og
engangsmaterialer, der ikke er frigivet af bioMérieux med det formål at
behandle prøver på NucliSENS easyMAG-instrumentet, kan resultere i
beskadigelse eller ødelæggelse af platformen og personskader for brugeren
eller patienten.
Brugermanual
E-7
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Fejlfinding
Fejlkode
Prioritet
Beskrivelse
Tilstand der udløser fejl
Løsning
Kontakt din lokale bioMérieux
repræsentant.
Instrument
2231
FATAL
Fejl i affaldslås
ved
initialisering
Sensorerne for affaldslåsen er
kombineret forkert - højdesensoren er inaktiv, fuldsensoren er aktiv. Sensorerne
har sandsynligvis fejl og bør
kontrolleres.
2232
ADVARSEL
Affaldslås fuld
ved
initialisering
Vent på at instrumentet
Sensoren for fuld affaldslås er
forsøger at genoprette.
aktiv under
initialiseringsproceduren.
Affaldslåsen vil forsøge at
genoprette ved rensning. Hvis
dette mislykkes, følger fejl 2242.
2233
ADVARSEL
Affaldslås
beregnet fuld
Affaldslåsen er blevet beregnet Vent på at instrumentet
forsøger at genoprette.
til at være fuld under
initialiseringsproceduren.
Affaldslåsen vil forsøge at
genoprette ved rensning. Hvis
dette mislykkes, følger fejl 2243.
2234
ADVARSEL
Affaldslås Højt
niveau ved
initialisering
Vent på at instrumentet
Sensoren for højt niveau i
forsøger at genoprette.
affaldslås er aktiv under
initialiseringsproceduren.
Affaldslåsen vil forsøge at
genoprette ved rensning. Hvis
dette mislykkes, følger fejl 2244.
2241
FATAL
Fejl i affaldslås
ved
initialisering
Sensorerne for affaldslåsen er
kombineret forkert efter forsøg
på genoprettelse - højdesensoren er inaktiv, fuldsensoren er aktiv. Sensorerne
har sandsynligvis fejl og bør
kontrolleres.
2242
FATAL
Affaldslås fuld
efter
initialisering
Kontakt din lokale bioMérieux
Sensoren for fuld affaldslås er
repræsentant.
stadig aktiv, efter at
initialiseringsproceduren har
forsøgt at oprette den ved at
tømme affaldslåsen. Sensoren
kan være behæftet med fejl eller
der kan være et problem med at
tømme affaldslåsen.
2243
FATAL
Affaldslås
beregnet fuld
efter
initialisering
Affaldslåsen er blevet beregnet Kontakt din lokale bioMérieux
repræsentant.
til at være fuld efter forsøg på
genoprettelse under
initialisering. Sensoren kan være
behæftet med fejl.
E-8
Kontakt din lokale bioMérieux
repræsentant.
Brugermanual
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Fejlkode
Prioritet
Beskrivelse
Tilstand der udløser fejl
Løsning
Instrument
2244
FATAL
Affaldslås Højt
niveau efter
initialisering
Kontakt din lokale bioMérieux
Sensoren for højt niveau i
affaldslås er stadig aktiv, efter at repræsentant.
initialiseringsproceduren har
forsøgt at tømme affaldslåsen.
Sensoren kan være behæftet
med fejl eller der kan være et
problem med at tømme
affaldslåsen.
2251
ADVARSEL
Affaldslås fejl i
kørsel
Sensorerne for affaldslåsen er
kombineret forkert - højdesensoren er inaktiv, fuldsensoren er aktiv. Sensorerne
har sandsynligvis fejl og bør
kontrolleres.
2252
FATAL
Affaldslås fuld i Instrument-firmwaren har
Kontroller tilslutningerne til
kørsel
detekteret, at affaldslåsen er fuld affaldsbeholderne eller tøm
eller næsten fuld.
affaldsbeholderen, når det er
muligt.
2253
FATAL
Affaldslås
beregnet fuld i
kørsel
Affaldslåsen er blevet beregnet Kontakt din lokale bioMérieux
til at være fuld, men sensoren for repræsentant.
fuld har endnu ikke udløst.
Sensoren kan være behæftet
med fejl.
2254
ADVARSEL
Affaldslås høj i
kørsel
Sensorerne for højt nivau i
affaldslås er aktiveret. Væskeudtømning til affaldsbeholderen
finder muligvis ikke sted.
2305
ADVARSEL
IPC-ventilator
svigter
Ventilatoren i Instrument-pc'en
Systemet vil fortsætte med at
er detekteret til at være standset fungere, men du bør kontakte
eller afkoblet.
din lokale bioMérieux
repræsentant for at få løst
problemet. Det frarådes at
indsætte nye kørsler, når køleventilatorerne har fejl.
2306
ADVARSEL
Elektronikventilator
svigter
Ventilatoren i elektronikområdet Systemet vil fortsætte med at
er detekteret til at være standset fungere, men du bør kontakte
eller afkoblet.
din lokale bioMérieux
repræsentant for at få løst
problemet. Det frarådes at
indsætte nye kørsler, når køleventilatorerne har fejl.
Brugermanual
Kontakt din lokale bioMérieux
repræsentant.
Kontroller tilslutningerne til
affaldsbeholderne eller tøm
affaldsbeholderen, når det er
muligt.
E-9
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Fejlkode
Prioritet
Beskrivelse
Tilstand der udløser fejl
Løsning
Instrument
2307
ADVARSEL
Behandlingsom Ventilatoren i
råde-ventilator behandlingsområdet er
svigter
detekteret til at være standset
eller afkoblet.
Systemet vil fortsætte med at
fungere, men du bør kontakte
din lokale bioMérieux
repræsentant for at få løst
problemet. Det frarådes at
indsætte nye kørsler, når køleventilatorerne har fejl.
2308
ADVARSEL
Fluidikventilator
svigter
Ventilatoren i fluidik-området er
detekteret til at være standset
eller afkoblet.
Systemet vil fortsætte med at
fungere, men du bør kontakte
din lokale bioMérieux
repræsentant for at få løst
problemet. Det frarådes at
indsætte nye kørsler, når køleventilatorerne har fejl.
2401
ADVARSEL
Trykafbryder
aktiveret
Kontroller
Der er opbygget et tryk i
affaldsbeholderen. Peri-pumpen affaldsbeholdertilslutningerne
på bagsiden af instrumentet.
kører ikke, og derfor bliver
affaldet ikke skyllet ud af
affaldsbeholderen.
2402
ADVARSEL
Trykafbryder
aktiveret
Problemet med overtrykket er
Der er opbygget et tryk i
affaldsbeholderen. Peri-pumpen løst.
kører ikke, og derfor bliver
affaldet ikke skyllet ud af
affaldsbeholderen.
E-10
Problem
Mulig årsag
Anbefaling
Hæmning i nedstrøms
applikation.
(1) Rester af lysisbuffer i
eluat på grund af forkert
tilsætning af lyserede prøver
til prøvekarret ved brug af
arbejdsflow uden for
instrumentet.
(1) Sørg for ikke at indføre skum,
når du tilsætter prøven til karret.
Der må ikke tilsættes mere end 3
ml blanding af prøve og lysis.
(2) Magnetic Silica-partikler
indført i nedstrøms
applikation.
(2) Sørg for ikke at berøre de
immobiliserede Magnetic Silicapartikler, når du tager de
ekstraherede prøver. Silicapartikler kan fjernes fra de
ekstraherede prøver ved
centrifugering/magnetisk
separation.
(3) Totalt nucleinsyreindhold
for højt til prøvetypen / den
enkelte behandlede prøve.
(3) Reducer mængden af
prøvevolumen, eller opløs de
ekstraherede prøver før analyse.
Brugermanual
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Intern RNA/DNAkontrol ikke (optimal)
detekteret i nedstrøms
applikation.
(1) Hæmning i nedstrøms
applikation.
(1) Se ovenfor.
(2) Mængden af spiked intern
kontrol for lav til de testede
prøver.
(2) Øg mængden af intern kontrolRNA/DNA til prøverne.
RNA/DNAgenfindelse med lavt
mål.
(1) Nucleasekontamination.
(1) Bekræft, at der er nucleaser til
stede i de ekstraherede prøver ved
at spike RNA/DNA. Udfør
dekontaminationsprocedure som
beskrevet i brugermanualen, før du
fortsætter med prøveekstraktion.
For visse nedstrøms applikationer
kan det være en fordel at bruge
interne kontroller ved etablering
eller overvågning af udførelsen af
ekstraktionsprocessen.
Rutineanvendelsen af positive og
negative kontroller kan også være
gavnlig.
(2) Ineffektivt lysistrin.
(2) Optimer lysistrinet for din
applikation.
(3) Driftstemperaturen er for
høj, hvilket resulterer i en
præmatur eluering under det
sidste vasketrin.
(3) Sænk temperaturen i det
område, hvor NucliSENS
easyMAG-platformen arbejder.
(4) Høj nucleinsyrebaggrund.
(4) I nogle tilfælde (f.eks. spyt/
fæces) kan eluatet indeholde en
meget stor mængde total
nucleinsyre resulterende i forringet
specifik RNA/DNA-gendannelse.
For at kunne gendanne ud fra dette
skal du fortynde eluatet eller
tilsætte en mindre mængde primær
prøve til ekstraktionsprocessen.
(1) Aspiratorerne er ikke
udskiftet.
(1) Genanvend ikke
engangsmaterialer.
(2) Manuelle trin (indsættelse
af prøve/tilsætning af
silicapartikler) ikke udført
nøjagtigt.
(2) Sørg for ikke at indføre skum,
når du tilsætter prøve /
silicapartikler til karret. Der må ikke
tilsættes mere end 3 ml prøve/ysis
blanding.
(3) Laboratorieområde/
instrument kontamineret på
grund af efteramplifikationshåndtering.
(3) Rengør området, og følg den
dekontaminationsprocedure, der er
beskrevet i brugermanualen.
(1) Viskositeten i prøve/
lysisblanding er for høj til, at
sugemodulet kan suge
væske effektivt fra
NucliSENS easyMAGprøvestripsene.
(1) Fjern prøven fra NucliSENS
easyMAG-prøvestripsene, før du
starter ekstraktionskørslen.
Krydskontamination
Spild
Brugermanual
E-11
Tillæg
Generisk ekstraktion, ekstra oplysninger
Symboler
r
Katalognummer
!
Forsigtig, se brugervejledningen
Tilgængelighed
For NucliSENS easyMAG-platformen
Artikel
Katalognummer
Tilstrækkeligt til
NucliSENS Lysis Buffer (2 ml/glas)
200292
48 ekstraktioner
NucliSENS easyMAG Lysis Buffer
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 1
(4 x 1000ml/flaske)
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 2
(4 x 1000ml/flaske)
NucliSENS easyMAG Extraction Buffer 3
(4 x 1000ml/flaske)
NucliSENS easyMAG Magnetic Silica
(48 x 0,6ml/vial)
280134
280130
384 ekstraktioner
384 ekstraktioner
280131
384 ekstraktioner
280132
384 ekstraktioner
280133
384 ekstraktioner
NucliSENS easyMAG Engangsmaterialer
(48 stk)
280135
384 ekstraktioner
NucliSENS easyMAG Instrumentstartpakke
280140
Til NucliSENS miniMAG-platformen
Artikel
Katalognummer
Tilstrækkeligt til
NucliSENS Magnetic Extraction Reagents
200293
48 ekstraktioner
NucliSENS miniMAG
200305
NucliSens EasyQ-produkter
E-12
Artikel
Katalognummer
Tilstrækkeligt til
NucliSENS EasyQ Basic Kit
280104
48 ekstraktioner
NucliSENS EasyQ Analyzer
200276
Brugermanual
Indeks
A
C
Administration
– user 5-17
Advarsel
– dialogbokse 5-9
Advarsler
– reagenser 3-11
Afbrydelse af instrumentet 7-4
Affald
– tilslutninger 4-17
Affaldsbeholder
– tømning 4-18, 6-18
Aktivering af en protokol 5-24
Aktivering af en protokol til NucliSENtral 5-25
Alarmer
– ryd 7-7
Alarmområde 5-5
Analyseprotokol
– betydning 5-22
Applikationsindstillinger 5-32
Arbejdsliste
– udskrivning 6-20
Arbejdsområde 5-7
Arbejdsområdets fanevinduer 5-8
arbejdsprocedurer. Se arbejdsprocedurescenarier
Arbejdsprocedurescenarier 3-4
Aspirator
– Rensning af O-ringe til aspirator 8-8
Assay (analyse)
– Create new (Definer ny) 5-27
– Development (udvikling) 5-30
– Edit (rediger) 5-29
– import 5-23
– Promote (forfrem) 5-30
– Released (frigivet) 5-30
– Trial (forsøg) 5-30
Assay Development (udvikling af analyse) 5-16
Clear Alarms (ryd alarmer) 7-7
CODABAR stregkodeafkodning B-5
Computer 4-13, A-3
Connect NucliSENtral 7-7
Connect/Disconnect NucliSENtral 7-6
Creating Assay Protocols (Oprettelse af
analyseprotokoller) 5-26
B
Backup af databasen 8-21
Begrænsninger 3-16
Behandlingsområde 4-8
Bekræftelsesdialogbokse 5-9
Berøringsskærm
– genkalibrering C-1
Beskrivelse af metoden 3-3
Brugerkvalifikation 2-11
Brugervedligeholdelse 8-22
Brugermanual
D
Dataadministration 3-3
Database
– Backup 8-21
– gendannelse 8-22
Datavedligeholdelse 8-20
Deaktivering af en protokol 5-24
Deaktivering af en protokol til NucliSENtral 5-25
Definer ekstraktionsordre 6-4
Device Status 5-15, 7-2
Dialogbokse
– advarsel 5-9
– bekræftelse 5-9
– fejl 5-10
Dimensioner A-2
Disconnect (afbryd) NucliSENtral 7-7
Drift
– klargøring 6-2
– oversigt 2-9
Driftsbetingelser A-2
Drypbakke 4-6
– tømning 4-17
E
Edit Assay (rediger analyse) 5-29
Eksport af kørselsoplysninger 6-33
Ekstraktionsordrer
– Auto-generer 6-6
– fjernelse 6-12
– flytning 6-11
– indtastning 6-6
– redigering 6-7
– sletning 6-7
– tilføjelse af kommentarer 6-8
Ekstraktionsresultater, visning 6-30
Engangssugeenhed 4-8
– indsættelse 4-9
– udtagning 4-10
Engangssugematerialer
– installation 6-16
Execute Run (udfør kørsel)
– Add Remark (tilføj kommentar) 6-25
1
Indeks
F
Fejldialogbokse 5-10
Filter
– kul 4-12
Fjernelse
– ekstraktionsordrer 6-12
– user 5-22
Flytning af ekstraktionsordrer 6-11, 6-13
Forholdsregler
– procedure 3-12
– reagenser 3-11
Funktionsoversigt 2-2
G
Gendannelse af databasen 8-22
Generel laboratorieprocedure 6-3
Generelle knapper 5-11
Generer automatisk nye ekstraktionsordrer 6-6
Genkalibrer berøringsskærmen (NEC) C-5
Give ordre til ekstraktion 6-4
Grupper 5-18
Gryphon D130 stregkodelæser
– Gendanne standardindstilling B-4
– Installation B-4
– Konfiguration B-4
Gryphon-standarder B-3
H
Heater (varmer) 4-10
Help (hjælp)
– About (om) 5-16
hjælp viii
Holdere 4-5
I
Import af en analyse eller protokol 5-23
Incidents (hændelser) 6-28
– rydde 7-5, 7-7
Indsæt
– run (kørsel) 6-14
Indsættelse
– Engangssugeenhed 4-9
– prøver 6-21
– prøvestrip 4-4
Indsættelse af prøver
– i instrumentet 4-4
– scenarier 3-2
Indtastning af en stregkode 5-2
Indtastning af nye ekstraktionsordrer 6-6
Initialize Instrument (Initialiser instrument) 7-4
Inkubation af lysis 6-22
2
Installation
– Engangssugematerialer 6-16
– prøvestrips 6-16
– reagenser i instrumentet 6-16
– vedligeholdelsesreagenser 5-37
Installation af engangsmaterialer til vedligeholdelse
5-38
Instrument
– afbrydelse 7-4
– kommunikationsindstillinger 5-35
– Stop 7-5
– tilslutning: 7-4
K
Kalibrator
– tilføje 6-22
Kalibrer berøringsskærm (ELO) C-2
Kit Reagents (kit-reagenser)
– Fjern tildeling fra ekstraktionsordrer 6-20
– Tildel til ekstraktionsordrer 6-20
Klargøring af reagenser 3-15
Klargøring til drift 6-2
Knapper
– generelle 5-11
Konfiguration 5-15
Kontroller 3-2
Kulfilter 4-12
– udskiftning 8-15
Kørselskommentarer
– tilføje 6-35
Kørselsoplysninger
– eksport 6-33
– udskrivning 6-33
– vurdering 6-32
Kørselsstatus 6-29
Kørsler
– sletning 6-35
L
Lager 5-15
Layout
– softwareskærm 5-5
LCD-monitor 4-13
Linje
– handling 5-8
Load Run (indlæs kørsel)
– Add Remark (tilføj kommentar) 6-21
Logge på 5-4
Lydindstillinger 5-36
Lysis
– inkubation 6-22
Brugermanual
Indeks
Lysisbuffer
– tilsætte 6-21
Læser
– stregkode 5-2
Læsning af en stregkode 5-2
M
Magnetiske kugler
– tilføje 6-22
Magnetstænger 4-10
Maintenance (vedligeholdelse) 5-37
Manualens målgruppe 2-11
Manualens omfang 2-11
Menuen Daily Use D-2
Menuen Daily Use (daglig brug) 5-14
Menuen Instrument 5-15
Menulinje 5-7, 5-12
Menustruktur 5-12
Metodebeskrivelse 3-3
N
Nedlukning af systemet 6-36
NucliSENS easymag-reagenser 3-10
NucliSENtral
– Connect (tilslut) 7-7
– Connect/disconnect 7-6
– Disconnect (afbryd) 7-7
NucliSENtral kommunikationsindstillinger 5-35
NucliSENtral Status 5-15
Nødvendigt udstyr 3-14
O
Om brugermanualen 2-11
Opmærksomhedsindikatorer 6-15
Oprette ny analyse 5-27
Oprettelse af en ny bruger 5-21, 6-20
Oprettelse af en ny kørsel 6-10
Organisere kørsler 6-9
O-ringe, rensning 8-8
Overview (oversigt)
– funktion 2-2
– system 3-2
P
Password
– reset 5-21
Principperne i easyMAG-metoden 3-3
Procedure
– Nukleinsyreisolation 3-15
Promote Assay (forfrem analyse) 5-30
Brugermanual
Protokol
– aktivering 5-24
– betydning 5-22
– deaktivering 5-24
– disabling (deaktivering) 5-25
– Enabling (aktivering) 5-25
– import 5-23
– lager 5-16, 5-22
– sletning 5-25
– typer 3-3
Prøvebakke 4-7
Prøveindsættelsesområde 4-2
Prøver
– indsættelse 6-21
– udtagning 6-25
Prøvestrip
– indsættelse 4-4
– installation 6-16
– udtagning 4-4
Prøvestripholdere 4-5
Prøvestrips 4-3
R
Reagens
– advarsler 3-11
– beskrivelser 3-10
– forholdsregler 3-11
– klargøring 3-15
– kontamination 3-13
– lager 5-15
– opbevaring 3-12
– stabilitet 3-12
Reagenser i instrumentet
– installation 6-16
Reagensers stabilitet 3-12
Reagensfilter
– udskiftning 8-16
Reagensflaske 4-11
– udskiftning 4-12
Redigering
– run (kørsel) 6-12
Redigering af ekstraktionsordrer 6-7
Released assay (frigivet analyse) 5-30
Rengøring
– stregkodelæser 8-8
Repeat extraction (gentag ekstraktion) 6-34
Reset af password 5-21
3
Indeks
Run (kørsel)
– flytning af ekstraktionsordrer 6-13
– indsæt 6-14
– oprettelse 6-10
– redigering 6-12
– sletning 6-13
– standsning 6-24
– start 6-23
– udførelse 6-24
Run Layout (kørsel, layout) 6-27
Run Progress (kørsel, forløb)
– Skærm 6-26
Rutinerengøring 8-6
Rutinevedligeholdelsesprotokol 5-37
Rydde hændelser 7-5
Statuslinje 5-8
Stop Instrument 7-5
Stregkode
– indtastning 5-2
Stregkodelæser
– fabriksunderstøttede symbologier B-2
– kommunikationsindstillinger 5-35
– konfiguration B-1, B-3
– rengøring 8-8
Strømtilslutninger 4-16
Symboler 3-16
system
– start 6-2
Systemoversigt 3-2
Sådan fjernes kit-reagenstildeling fra
ekstraktionsordrer 6-20
S
Scanner
– stregkode 5-2
Scanningsudfyldning 6-15
Scenarie. Se Arbejdsprocedure
Send kørselsresultater manuelt 6-36
Sende kørselsresultater 6-36
Serviceplanlægning 8-6
Set bagfra 2-7
Set forfra 2-4
Settings (indstillinger) 5-32
Sikkerhed
– Affaldsmateriale 1-4
– Biologisk farligt materiale 1-3
– Krystalliserede dråber 1-5
– Krystalliseret spildt materiale 1-6
Sikkerhedsgrupper 5-18
Sikring
– udskiftning 8-16
Sikringsudskiftning 8-16
Skærmen Run Layout (kørsel, layout) 6-27
Skærmen Run Progress (kørsel, forløb) 6-26
Sletning
– ekstraktionsordrer 6-7
– kørsler 6-35
– run (kørsel) 6-13
– user 5-22
Sletning af en protokol 5-25
Software og dataadministration 3-3
Softwaregrundlag 5-2
Softwareskærmlayout 5-5
Specifikationer A-1
Sporing af reagenser 6-15
Standsning af en kørsel 6-24
Start af en kørsel 6-23
Start af systemet 6-2
Status 7-2
4
T
Tastatur 4-13
Teknisk hjælp viii
Tildel kit-reagenser til ekstraktionsordrer 6-20
Tildele stregkode til COM4 port B-5
Tilføje
– kalibrator 6-22
– kørselskommentarer: 6-35
– magnetiske kugler 6-22
Tilslutning af instrumentet 7-4
Tilsætte
– lysisbuffer 6-21
Tjekliste
– Maintenance (vedligeholdelse) 8-22
Tjekliste for vedligeholdelse 8-22
Touch screen (berøringsskærm) 4-13
Trial assay (forsøgs-analyse) 5-30
Tømning af affaldsbeholderen 4-18, 6-18
Tømning af drypbakken 4-17
U
Udførelse af en kørsel 6-24
Udskiftning af
– filtre 8-15
– kulfilter 8-15
– reagensflasker 4-12
– sikring 8-16
Udskrivning af arbejdsliste 6-20
Udskrivning af kørselsoplysninger 6-33
Udtagning af en engangssugeenhed 4-10
Udtagning af en prøvestrip. 4-4
Udtagning af prøver 6-25
Brugermanual
Indeks
User (bruger)
– administration 5-17
– oprettelse 5-21, 6-20
– sletning 5-22
– ændring 5-21
V
Valg af USB-com-interface B-3
Visning af ekstraktionsresultater 6-30
Vurdering af kørselsoplysninger 6-32
Vægt: A-2
Vælg den relevante protokol 6-8
Æ
Ændring af brugeroplysningerne 5-21
Brugermanual
5
Indeks
6
Brugermanual
Related documents
Download