Uploaded by mordavid

breathing theory

advertisement
E numai vina ta.
ªtii ce ai de fãcut?
Trebuie sã iau cureaua.
Eu sunt. Vin.
Eºti bine?
Clementine!
- Trebuie sã plec.
- Ajutã-mã.
Ce s-a întâmplat?
Scuze cã deranjez,
dar am rãmas fãrã benzinã
la motocicletã.
Îmi poþi spune unde gãsesc
o benzinãrie, prin împrejurimi?
Trebuie sã plec...
- Ia-mã cu tine...
- Nu...
În mod normal n-aº întreba,
dar am vãzut maºina poliþiei în faþã...
Acum sunt în afara serviciului,
dar gãseºti o benzinãrie
cam la kilometri, în...
- Unde e?
- În partea aia.
- Urmeazã cursul râului.
- Super.
- O sã mã întorc dupã tine. Promit.
- Nu, ia-mã cu tine!
Ce cãutai în casa poliþistului?
Nu era casa unui poliþist.
- Alergam.
- În haine de stradã?
Te-am vãzut în casa acelui tip.
Cine crezi cã a bãtut la uºã
ºi te-a salvat pentru a putea
ieºi de acolo?
În ce belele te afli?
Nu ºtiu despre ce vorbeºti.
Nu mã aflu în nicio belea.
N-o sã-i spun mamei.
Te pot ajuta cu ceva?
Sunt prieten cu Emma.
- Am crezut cã putem merge la ºcoalã.
- Eºti Norman Bates.
- Aºa e.
- Am auzit multe despre tine.
Emma are gripã.
Cu boala ei, ne îngrijorãm
ori de câte ori apare un virus.
Va lipsi de la ºcoalã
cel puþin o sãptãmânã.
Dar va fi bine, nu?
- Cred cã da.
- Pot s-o vãd?
Voiam sã-i cer opinia
în legãturã cu ceva.
Sãptãmâna asta nu, Norman.
Se odihneºte.
N-are nevoie de agitaþie.
O sã-i spun cã ai trecut pe aici.
Se va bucura.
Perfect.
Mulþumesc, dle.
Norman.
Probabil cã n-ar trebui
sã-þi spun asta,
dar fiica mea te cam place.
ªi tu pari un puºti de treabã.
ªi ºtiu cã ºtii,
cã are multe...
...probleme.
Nu e puternicã
ºi e foarte tânãrã.
În multe ipostaze,
e doar o fatã obiºnuitã.
Aºa cã te rog...fii cu bun-simþ.
Am bun-simþ.
Salut.
Unde mergem?
Cunosc un mic motel.
Încã nu e deschis.
Se întâmplã sã fiu
prieten bun cu proprietara.
ªi între noi fie vorba...e foarte bunã.
Norman va ajunge acasã
de la ºcoalã pe la :.
Super. Asta ne dã o orã la dispoziþie.
Eºti îngrozitor de drãguþ.
Asta e nouã.
Nu mã refer la drãguþ
cu sensul de chipeº.
Vreau sã zic drãguþ ca...
ca atunci când te uiþi
la o femeie bãtrânã
ºi þi se pare fã e foarte frumoasã.
Ceva de genul ãsta.
Eu sunt o femeie bãtrânã?
Fã liniºte.
Poþi sã faci liniºte?
Salut, Norma.
Cum þi se par noile lenjerii de pat?
Acesta a e fiul meu, Dylan,
iar acesta e Zack Shelby.
Mã duc sã aduc maºina.
Norman.
Îmi pare nespus de rãu.
- Ce faci?
- Am fãcut niºte cumpãrãturi pentru casã.
Ce? O sã locuiesc aici o vreme.
Am crezut cã ar trebui sã contribui.
Eºti o femeie foarte interesantã, Norma.
De când te vezi cu poliþistul?
Nu cred cã asta e treaba ta.
Eu cred cã e.
Aº avea grijã
dacã aº fi în locul tãu.
- În legãturã cu ce?
- N-am încredere în el.
Asta e valabil pentru fiecare dintre voi.
E a doua oarã când vã prind
sãptãmâna asta, pe aceastã stradã.
Nu mã obligaþi sã dau amenzi.
Alt poliþist v-ar face praf, bine?
E ultima datã când vreau
sã vã vãd, aþi înþeles?
În regulã, cãraþi-vã de aici.
Norman?
- Nu miºca!
- Rahat!
Ce faci, Norman?
O luam pe...
...scurtãtura cãtre casã
de la magazinul video.
Tatãl prietenei mele a murit.
Am închiriat câteva filme, pe care am crezut
cã-i va face plãcere sã le vadã,
pentru a-ºi lua gândul de la probleme.
Moartea e ceva profund, nu-i aºa?
Cred cã da.
Eºti un copil sensibil, nu?
Ai de trecut prin multe.
O sã fiu sincer cu tine.
Pentru cã nu eºti un copil
ºi o sã înþelegi asta.
Îmi place mama ta.
E o femeie bunã.
Îmi pasã de ea.
Da.
Cred cã ar fi o idee bunã,
poate chiar o idee necesarã,
ca noi doi sã ne cunoaºtem mai bine.
Îþi place sã pescuieºti?
Nu ºtiu.
N-am fãcut-o niciodatã.
Serios?
Atunci o sã te învãþ cum se face.
E în regulã, am aranjat
totul cu mama ta.
O sã-þi placã.
Crede-mã.
Am locul meu secret.
Nu ºtie nimeni despre el.
E plin de peºte.
Îþi convine aºa?
Super. Vorbim în curând.
Norman, data viitoare
când te salut pe stradã...
...nu fugi.
Mom, trebuie sã vorbim.
Trebuie sã-þi spun ceva.
- Ce?
- E o fatã la el în pivniþã.
În pivniþa ofiþerului Shelby.
Are mai puþin de de ani.
E drogatã.
Cred cã avea o afacere
cu prostituate asiatice,
împreunã cu Keith Summers.
Am gãsit o carte,
scrisã de mânã,
în una din camere în noaptea
în care am strâns covoarele.
Era a unei fete din Asia
care a fost rãpitã
ºi a fost forþatã sã se prostitueze.
Nu credeam cã e real.
ªi nu ºtiam cã ofiþerul Shelby era implicat
pânã asearã când am intrat în casa lui
ºi am gãsit fata
la el în pivniþã.
De ce naiba ai intra în casa lui Zack?
Pentru a gãsi cureaua.
Tu mi-ai spus s-o fac.
Norman, nu þi-am zis niciodatã asta.
Ba da. Stãteai la mine în pat
ºi mi-ai spus cã ºtiu ce am de fãcut.
Cã trebuie sã recuperez cureaua.
Mamã, îþi spun cã e o fatã
închisã la el în pivniþã.
Dragule...
...uneori vezi ºi auzi
lucruri care nu sunt acolo.
- Nu e adevãrat.
- E adevãrat.
Nu vreau sã te îngrijorezi,
dar faci asta de ceva vreme.
E ca un fel de transã.
Nu vreau sã te îngrijorezi.
Nu fi speriat.
Dragule, vreau sã te protejez.
Nu...
Ce cauþi în pivniþã
în mijlocul nopþii?
Nu puteam sã dorm,
aºa cã-mi bãgam nasul pe aici.
Voiam doar sã-þi vãd restul casei.
Ce zici sã ne întoarcem în pat?
Unde ai fost noaptea trecutã?
Am fãcut o plãcintã cu curcan în plus
ºi i-am dus-o lui Shelby.
I-ai fãcut lui asta?
Eram treaz la :.
Nu erai aici.
Norman, trebuie sã încetezi cu asta.
- N-am încredere în el.
- Norman, eºti doar gelos.
Nu eºti obiºnuit
ca eu sã am pe cineva.
Nu-s gelos. Îmi eºti mamã,
nu prietenã.
Nu asta am vrut sã zic.
Vreau sã zic cã e ceva nou.
- Nu e un om rãu, Norman. Vreau sã-l placi.
- Nu-l plac.
Îi pasã de noi.
- Vrea sã te ducã la pescuit.
- Nu vreau sã merg.
E din cauza tatãlui tãu.
Nu poþi sã crezi cã un bãrbat
poate fi drãguþ.
- E o fatã la el în pivniþã, mamã!
- Nu e nicio fatã la el în pivniþã!
Am fost la el în pivniþã
noaptea trecutã ºi nu era nimic acolo!
Parcã eºti nebun.
Nu sunt nebun.
ªtiu ce am vãzut.
Uite.
M-a prins de gleznã
când încercam sã ies.
Mi-am fãcut singur asta?
- Norman, va fi bine.
- Nu e bine!
Ba da, va fi bine!
Zack vine la :
ºi tu o sã mergi la pescuit cu el!
Sfârºitul discuþiei.
Du-te ºi pregãteºte-te.
Cum te înþelegeai cu tatãl tãu?
Mama ta îmi spune
cã era puþin abuziv,
cã nu era un tip foarte drãguþ.
- Avea momentele sale.
- Te-a rãnit vreodatã, Norman?
Nu.
O sã fac parte din viaþa ta, Norman.
ªi vreau sã fac parte din viaþa ta.
Adevãrul e cã în fiecare zi
îmi risc locul de muncã
pentru a-þi proteja mama.
Procedând astfel,
te protejez ºi pe tine.
Uite...
Vreau sã am grijã de ea.
ªi vreau sã am grijã de tine.
Dar cred cã asta trebuie
sã înceapã cu încredere.
Trebuie sã ºtiu
cã pot avea încredere în tine, Norman.
Trebuie sã ºtii
cã poþi avea încredere în mine.
Poþi face asta?
Poþi avea încredere în mine?
Da, pot avea încredere în tine.
Asta e bine.
Asta mã face fericit.
Shelby.
Ajung imediat.
A intervenit ceva.
Trebuie sã opresc aici
mica noastrã întâlnire.
- Îmi pare rãu. Strânge undiþa.
- Bine.
E vorba de Keith.
E ceasul lui.
Ceasul cel urât.
Asta e.
Tãntãlãul...
Mã bucur cã ai venit
sã ne întâlnim.
Nicio problemã.
Eºti unul din puþinii oameni
pe care îi suport în preajma mea.
Se pare cã tu înþelegi.
Nu mã judeci
ºi nu mã forþezi sã mã înveselesc.
Nici nu ºtii ce uºurare imensã e.
Mã bucur. Adicã, pentru faptul
cã mã suporþi prin preajmã.
Moartea e un lucru ciudat, nu-i aºa?
Parcã are legãturã cu viaþa în sine.
Respirã, sunt prezenþi,
- ºi pleacã.
- Pleacã pentru totdeauna.
Dispar. N-o sã-i mai vezi niciodatã.
Niciodatã. E aiurea.
E un plan foarte prost,
oricine l-ar fi fãcut.
Cred cã amãrãciunea
e doar perioada de timp
de care are nevoie creierul
pentru a accepta cã cineva nu mai e.
Pentru cã tot corpul tãu,
mintea ta, întreaga ta fiinþã,
continuã sã de aducã înapoi
la momentul în care încã erau în viaþã.
Îi ia multã vreme corpului
pânã renunþã la asta.
Exact aºa e.
E cel mai greu lucru,
sã renunþi la o persoanã iubitã.
Îmi place sã stau cu tine, Norman.
Mã întreb a cui mânã au gãsit-o.
Ce mânã?
Au gãsit o mânã
în stare de descompunere
în plasa unui pescar.
Se ºtie a cui mânã era?
Nu, doar...mâna unui bãrbat.
Mamã! Mamã!
Ce e?
Mamã, au gãsit mâna unui bãrbat
într-o plasã de pescuit!
O mânã de bãrbat.
Nu merge acolo.
Te panichezi.
E doar o mânã.
Pot fi un milion de mâini diferite.
Dnã Bates, avem nevoie de dvs
sã veniþi cu noi la secþie.
De ce?
ªeriful Romero vrea sã vã punã
câteva întrebãri.
Vreau sã-mi spuneþi ce s-a întâmplat.
Pãi...
Eram acasã.
Poliþia a venit ºi mi-a spus
cã vreþi sã vorbiþi cu mine.
Nu mã refer la ce s-a întâmplat acum.
Mã refer la ce s-a întâmplat în noaptea
în care Keith Summers a dispãrut.
Dar v-am spus tot ce ºtiu.
Am gãsit fibre dintr-un covor
sub ceasul mâinii recuperate.
O sã le potrivim cu fibrele covorului
pe care-l scoteaþi din motel
în noaptea în care
Keith a dispãrut.
Sper sã vã distraþi fãcând asta.
Încerc sã te ajut.
ªtiu cã tu ai fãcut-o.
Cum poþi sã fii atât de sigur,
din moment ce nu eu am fãcut-o?
ªtiu pentru cã fac treaba asta
de de ani
ºi cunosc oamenii.
Vãd asta în interiorul lor.
E ca un dar.
ªi ºtiu cã tu ai fãcut-o.
Keith n-a fost un tip drãguþ.
ªtiu asta despre el.
ªtiu cã a fost implicat în multe lucruri,
unele dintre ele, care l-ar fi putut ucis.
De asemenea ºtiu
cã nu era fericit
pentru cã ºi-a pierdut casa
ºi pentru cã tu ai cumpãrat-o.
ªi e genul de om
care ar fi încercat
sã se rãzbune,
poate sã te ameninþe, sã te sperie.
Nu sunt speriatã.
Nu m-a speriat nimeni.
El nu mã sperie,
ºi nici tu n-o faci.
Þi-am spus tot ce ºtiu.
Þi-am spus
cã nu sunt implicatã în asta.
Putem încheia?
Unde ai aruncat covorul
pe care l-ai scos în acea noapte?
- Credeam cã ai zis cã-l aveþi.
- Nu, am zis cã-l vom testa.
Cum îl puteþi testa
dacã nu-l aveþi?
Sunt doar trei gropi de gunoi
unde ar putea fi aruncat.
O sã-l gãsesc.
Dar ne-ar fi de ajutor nouã
ºi în final ºi þie,
dacã mi-ai spune unde e.
- Nu-mi amintesc.
- Nu-þi aminteºti?
- Nu.
- Nu-þi aminteºti unde
ai aruncat un vagon de covoare?
Nu-mi amintesc.
Am terminat.
E imposibil sã mai gãsim covorul
în acel container.
- S-ar putea sã fie.
- A fost prima searã a noastrã aici.
- N-o sã fie acolo.
- Bine, atunci n-o sã fie acolo.
Cum zici tu.
Mi-ai zis "cum zici tu"?
Ce-i cu tine?
E din cauza lui Dylan?
Þi-a fãcut ceva?
Am ajuns.
Bunã. Am o problemã.
Mi-am aruncat din greºealã
verigheta la gunoi
ºi l-am lãsat la intersecþia strãzilor
Main ºi Hilcrest, în container.
Îmi puteþi spune unde e dus gunoiul?
Mamã, înceteazã!
Ce ar trebui sã fac, Norman?
E acolo ºi nu pot ajunge la el!
Nu pot ajunge la el!
Mamã!
Taci, mamã!
E vina ta!
Þi-am spus sã suni poliþia
în noaptea când s-a întâmplat.
Þi-am spus cã e o idee proastã.
Aveai tot dreptul sã te aperi.
Dar nu m-am apãrat!
L-am omorât cu sânge rece!
Nu ºtiu de ce am fãcut-o!
Eram foarte furioasã!
Furioasã cã vine la mine în casã
ºi cã mi-ar face aºa ceva!
Nu înþelegi, Norman.
Toatã viaþa mea am fost nevoitã
sã îndur tot felul de lucruri.
De ce fugi de mine tot timpul?
Nu fug.
Nu râde de mine.
N-o fac, doar cã...
Îmi pare rãu cã a trebuit
sã te descurci singur cu ea.
- E nebunã.
- Nici n-ai idee, Dylan.
Ce?
Tipul ãla, Keith Summers,
cel care lipseºte de când ne-am mutat noi.
A dat buzna în casã
ºi a atacat-o pe mama.
- A violat-o.
- Ce?
Eu eram ieºit. Am venit
ºi am gãsit-o în bucãtãrie
cu hainele sfâºiate
ºi cu capul pe masã.
Am luat piedica de la uºã
ºi l-am lovit în cap,
iar el a leºinat.
Ea sângera foarte tare.
Cred cã s-a tãiat la mânã aºa cã
am alergat dupã trusa de prim-ajutor.
Când m-am întors în camerã,
ea îl înjunghia.
Nu o datã. De vreo de ori.
S-a pierdut cu firea.
N-a vrut sã sune poliþia,
chiar dacã i-am spus cã aºa ar trebui.
Sunt speriat, Dylan.
Fiecare clipã petrecutã aici
am trãit-o cu fricã.
ªeriful o suspecteazã
ºi e numai vina mea.
Am fãcut un lucru prostesc.
Keith Summers purta
o curea de poliþist
când a atacat-o pe mama,
iar eu am pãstrat-o.
Am ascuns-o sub pat.
Nu ºtiu de ce.
Iar Shelby, când au percheziþionat casa
a gãsit-o, e la el
ºi nu vrea s-o mai returneze.
ªi acum mama face lucruri pentru el
din cauzã cã-i este fricã, cred.
De asta ai intrat prin efracþie
la el în casã, pentru a recupera cureaua?
Ce am gãsit acolo,
sau ceea ce cred cã am gãsit
e o fatã. O fatã asiaticã.
O þinea închisã în pivniþã.
N-am putut s-o scot de acolo.
I-am spus c-o sã mã întorc s-o scot afarã.
- O sã te ajut.
- Mulþumesc.
E o fatã?
E drãguþã?
O placi?
Trimite-i mesaj ºi spune-i
cã mergi la ea.
Nu pot face asta.
- În mesaj doar mã salutã.
- Sigur cã poþi.
ªi dacã nu vrea sã merg la ea?
Fetele nu-þi trimit mesaj la seara
pentru cã nu vor sã mergi la ele.
Dã-i drumul. Crede-mã.
Mi-am tras-o când aveam ani.
Serios, trimite-i mesaj.
Nu pot sã cred cã am...
Nu trebuia sã fac asta.
Zice: "Super,
toþi ceilalþi dorm.
Sunt acasã.
Vino la mine."
Nu pot merge acum.
Nu cu toatã...
E o nebunie.
Ãsta e singurul lucru
care nu e nebunesc.
Fii un puºti de ani
pentru cinci minute.
Du-te ºi te distreazã.
- Acum?
- Da, acum.
Te aºteaptã, prostuþule.
Pleacã!
Du-te.
- Vrei sã mergem în camera mea?
- Unde e mama ta?
E sedatã.
Poþi sã te aºezi pe pat.
Mulþumesc pentru tot ajutorul
pe care mi l-ai acordat.
Nicio problemã.
M-am sãturat sã fiu tristã.
Vreau sã simt altceva
pentru o vreme.
Crezi cã sunt ciudatã?
Nu, nu cred cã eºti ciudatã.
Mulþumesc, Norman.
Plãcerea e de partea mea.
Norman, dragule?
- Unde e fratele tãu?
- A ieºit cu o fatã.
Despre ce naiba vorbeºti
prin "ieºit cu o fatã"? Ce fatã?
E cu o fatã, Norma.
E un puºti de ani
ºi a ieºit cu o fatã pe care o place.
ªi sper cã ºi-o va trage.
Sunt sigur cã o meritã
pentru cã-þi suportã nebuniile.
Suportã nebuniile mele?
Cum îndrãzneºti sã spui asta
despre mine? Cum îndrãzneºti?
Ce ºtii despre ce e între mine ºi Norman?
ªtiu tot ce e de ºtiu.
Am vorbit cu Norman.
Norman n-ar zice nimic rãu
despre mine.
- A zis destule.
- Ce a zis?
A zis destule încât
sã fie luat de lângã tine.
N-o sã mi-l ia nimeni.
Acea fatã o face chiar acum!
Înceteazã!
Te urãsc!
Norman?
Norman, tu eºti?
Norma Louise Bates, sunteþi arestatã
pentru uciderea lui Keith Summers.
Traducerea ºi adaptarea: Pinhead
www.titrãri.ro
Download