Uploaded by Braso Kocka

NEJ 8

advertisement
INOVOVANÝ TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN
PREDMET:
Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk
ROČNÍK:
ŠKOLSKÝ ROK:
ČASOVÁ DOTÁCIA
predmetu v hodinách:
UČEBNÉ ZDROJE:
ôsmy
2018/2019
ročne: 66
týždenne: 2
Projekt Deutsch 2
Pracovný zošit
Počítač, internet, výukové programy na CD
Lekcia/
poč.hod
Mesiac
IX
6
Obsahové štandardy
Gramatika, obsah
učiva
Prierezové
témy
Vedieť sa spýtať uvedenú otázku
a zároveň aj na ňu aktuálne reagovať.
Vedieť určiť čas.
Oboznámiť sa s opytovacími slovami
a ich pozíciou v opytovacej vete.
Vedieť povedať kedy a čo raňajkujem.
Poukázať na zásady správnej
životosprávy.
Prečítať a porozumieť uvedeným
textom.
Porozprávať, čo jedávam v škole
počas prestávok.
Zaradiť jedlá do skupiny zdravých
a nezdravých jedál. Vytvárať zložené
slová.
Poukázať na zásady správnej
životosprávy.
Vymenovať, čo obvykle jedávam na
obed.
Časovať slovesá essen
a trinken.
Multikulturálna
výchova
Nepriamy slovosled vo
vete.
Environment.
výchova
Na stole (Projekt 2.2)
Dialóg pri stole
Rozprávanie o tom, čo rád a čo nerád
jem
Spýtať sa iných na to, čo jedávajú
a pijú na obed a zároveň na uvedené
otázky adekvátne reagovať.
Vytvoriť jedálny lístok.
Časovať slovesá essen
a trinken.
Environment.
výchova
Čo rád ješ?
Recepty
Naučiť sa jednoduchý dialóg.
Porozprávať o tom, čo rád a čo nerád
jem.
Prečítať a porozumieť dva recepty.
Dokázať opísať prípravu svojho
obľúbeného jedla.
Nepriamy slovosled vo
vete.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Opakovanie učiva zo 7. ročníka
Tematický okruh
Jedlo
Pri stole
Jedálny lístok
Témy:
Koľko je hodín? Určovanie času
Kedy raňajkuješ?
Kedy a čo raňajkujem
Čo ješ cez prestávku?
Čo jedávajú v škole nemeckí žiaci
Čo jedávam v škole
Porovnanie stravovacích návykov
Čo ješ na obed?
Vymenovanie jedál
X
6
Miniprojekt: Moje obľúbené jedlo
Výkonové štandardy, ciele
Určovanie času
(upevnenie)
Opakovanie 2. lekcie
Upevnenie učiva, hodnotenie a seba– test č. 2 - napísanie, oprava, hodnotenie získaných vedomostí.
vyhodnotenie
XI
8
Jesenné prázdniny
Neosobné zámeno man
Naučiť sa, ako získať a ako poskytnúť
Tematický okruh: Nakupovanie
informáciu, kde sa daný tovar v Spojenie radovej číslovky
obchode nachádza a predáva.
s predložkou ( im ersten
Kde čo nájdem?
Stock)
Informácie o tovare
Precvičiť jednoduché frázy pri
nakupovaní – viesť dialóg na tému Spojenie ich möchte
Čím vám môžem poslúžiť?
obchod.
Vyjadrenie množstva
Jednoduché frázy pri nakupovaní
Naučiť sa názvy ovocia a zeleniny.
Na trhovisku – čo vám ponúknem?
Používať v dialógu názvy ovocia
a zeleniny a jednotky hmotnosti.
Názvy ovocia a zeleniny a označenie Upevniť používanie cien pri
ich množstva
nakupovaní.
Zahrať scénku o nakupovaní na
trhovisku.
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Lekcia/
poč.hod
Mesiac
XII
Obsahové štandardy
Chcel by si zmrzlinu?
6
Druhy zmrzliny a kupovanie zmrzliny
V kaviarni - dialóg
V supermarkete
Množstvá a obaly
Výkonové štandardy, ciele
Oboznámiť sa s jednotlivými druhmi
zmrzliny. Poznať a vedieť používať
jednoduché frázy pri kupovaní
zmrzliny.
Precvičiť posluch a čítanie s
porozumením.
Zahrať scénku.
Oboznámiť sa s množstvami a baleniami, v ktorých možno tovar kúpiť.
Vedieť priradiť obrázok k textu.
Gramatika, obsah
učiva
Rozkazovací spôsob
slovies
Mediálna
výchova
Zopakovanie modálnych
slovies
Multikultúrna
výchova
Upevnenie učiva, hodnotenie a sebaOpakovanie 3. lekcie
– test č. 2 - napísanie, oprava, hodnotenie získaných vedomostí.
vyhodnotenie
Vianoce (Projekt 1)
Vianočné tradície v nemecky
hovoriacich krajinách
Prierezové
témy
Uvedomiť si význam Vianoc
a zachovávania zvykov. Poukázať na
upevnenie priateľských vzťahov.
Vianočné prázdniny
I
Vianočné prázdniny
6
Tematický okruh:
Oblečenie, časti oblečenia, farby
Koľko stojí sako?
Pýtanie sa na ceny oblečenia
Ako sa ti páči táto farba?
Vlastný názor na farby
Moja obľúbená farba
Vlastný názor na časti oblečenia
Poznať a vedieť používať názvy Prídavné mená s určitým
oblečení.
členom v nominatíve a
Opýtať sa na cenu jednotlivých častí akuzatíve
oblečenia.
Skloňovanie
Identifikovať časti oblečenia podľa privlastňovacích zámen
farby. Pýtať sa na názor a vysloviť
vlastný názor o farbách.
Osobné zámená v datíve
Environm.
Výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Vyjadriť svoj názor na rôzne časti
oblečenia.
Porozprávať, čo nosím najradšej.
Čo nosíš najradšej?
Moje obľúbené oblečenie
II
6
Nevidel si moje tričko?
Kde sa oblečenie nachádza
Popoluška
Moderná verzia Popolušky dramatizácia rozprávky
Poznať a vedieť správne používať
predložky spájajúce sa s datívom
a s akuzatívom.
Pomocou slovných spojení s
predložkami vyjadriť, kde sa
oblečenie nachádza.
Používať jednoduché frázy pri
nakupovaní (keď si chcem niečo
Opakovanie 4. lekcie
vyskúšať, ak chcem povedať, čo sa
– test č. 3 - napísanie, oprava, mi páči,...).
vyhodnotenie
Upevnenie učiva, hodnotenie a sebahodnotenie získaných vedomostí.
Jarné prázdniny
Predložky s datívom
a akuzatívom
Environmentáln
a výchova
Podstatné meno
v akuzatíve (ich habe den,
die, das ...)
Mediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Lekcia/
poč.hod
Mesiac
III
6
Obsahové štandardy
Tematický okruh: Doprava
Výkonové štandardy, ciele
Vysvetliť, ako chodím do školy.
Ako chodíš do školy?
Gramatika, obsah
učiva
Nácvik posluchu
s porozumením
Ako ďaleko bývam – označenie
Vzdialenosť bydliska
vzdialenosti a času.
Predložky s datívom
Ako som cestoval do školy - tvorba
príbehu
Vymyslieť príbeh o tom, ako som
Časovanie slovesa fahren
Cestuješ autobusom?
cestoval do školy.
Oboznámiť
sa
s násobnými Násobné číslovky
Vhodné linky a časy odchodov
číslovkami.
autobusov – otázky
Vedieť, ako si kúpiť lístok na autobus.
Spýtať sa na vhodné linky a na časy
odchodov autobusov.
Cestuješ rád na bicykli?
Časti bicykla - slovná zásoba
IV
8
Veľkonočné prázdniny
Tematický okruh: Doprava
Články o bicykloch
porozumením
-
čítanie
Prierezové
témy
Environmentáln
a výchova
Dopravná
výchova
Multikultúrna
výchova
Vedieť pomenovať jednotlivé časti
bicykla. Porozumieť terminológii,
ktorá sa týka jednoduchej údržby
bicykla a bezpečnej jazdy.
Pomocou slovníkov porozumieť
uvedeným
textom.
Vyhľadať
neznáme slovíčka v slovníku. Na
základe
prečítania
vypracovať
s
cvičenia v pracov-nom zošite.
Stupňovanie
mien
prídavných Environmentáln
a výchova
Slovosled vo vete po
spojke weil
Príslovky na určovanie
Povedať, ktorý je môj obľúbený resp. smeru rechts, links,
Voľba dopravného prostriedku a jej neobľúbený dopravný prostriedok geradeaus
odôvodnenie
a zdôvodniť prečo.
Opakovať
prostredníctvom
hry
Šťastnú cestu!
získané
jazykové
vedomosti.
Oboznámiť sa s pravidlami hry pre
Hra podľa inštrukcií v nemčine
štyri osoby a zahrať si ju.
Ako rád cestuješ?
Dopravná
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Opakovanie 5. lekcie
Upevnenie učiva, hodnotenie a seba– test č. 4 - napísanie, oprava, hodnotenie získaných vedomostí.
vyhodnotenie
V
8
Tematický okruh: Príroda
Príroda
Ročné obdobia – opis
Čítanie básničiek
Svet prírody – slovná zásoba
Ekologicky nezávadne v škole?
Opis školskej záhrady
Prieskum
Chrániš životné prostredie?
Odpadový materiál – slovná zásoba
Počúvanie a čítanie s porozumením
Zopakovať ročné obdobia. Popísať
počasie v jednotlivých ročných
obdobiach.
Prečítať básničky o počasí a o ročných obdobiach. Porozumieť im pomocou slovníka.
Oboznámiť sa so slovnou zásobou.
Vytvoriť hádanky a dávať ich
spolužiakom.
Opísať školskú záhradu podporujúcu
prirodzený biotop.
Zistiť, koľko stromov, vtákov a kvetov
sa nachádza v okolí školy.
Zhromažďovať informácie o okolí
školy.
Opísať odpadový materiál, ktorý sa
nosí do školy.
Vypočuť si humorný príbeh, ktorý komentuje naše zaobchádzanie s odpadkami. Zahrať scénku s Mimozemšťanom.
Otázky s was?, was für?
Spojenie es gibt
Predložka in (in der, in
dem, in die, in den, in das)
Environmentáln
a
výchova
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
kultúra
Lekcia/
poč.hod
Mesiac
VI
6
1
Obsahové štandardy
Výkonové štandardy, ciele
Gramatika, obsah
učiva
Žiacka akcia
Porozumieť komixu na základe práce
so slovníkom. Navrhnúť, ako možno
Návrhy na zlepšenie životného proszlepšiť životné prostredie a niektoré
tredia
z návrhov aj uskutočniť.
Návrhy na likvidáciu odpadu
Identifikovať jednotlivé druhy odpadu
a povedať, čo do ktorého kontajnera
Čo robíš pre životné prostredie?
patrí.
Tvorivé dielne
Porozprávať sa o triedení pevného
odpadu.
V jednotlivých skupinách: pripraviť
školskú výstavu malých plagátov,
zhotoviť odznak s problematikou životného prostredia, zhotoviť školský
plagát.
Opakovanie 6. lekcie
– test č. 5 - napísanie, oprava, Upevnenie učiva, hodnotenie a sebahodnotenie získaných vedomostí.
vyhodnotenie
Opakovanie a zhrnutie učiva.
Záverečný test, záverečné hodnotenie.
Zopakovať učivo podľa tém.
Prierezové témy:
ENV- enviromentálna výchova
OSR- osobnostný a sociálny rozvoj
OŽZ- ochrana života a zdravia
MEV- mediálna výchova
MKV-multik.výchova
FG – finančná gramotnosť
Inovovaný TVVP bol vypracovaný v súlade s iŠVP a s iŠKVP
Vypracoval: Mgr. Branislav Koczúr
Využitie tém finančnej gramotnosti v nemeckom jazyku 8. ročník
Prierezové
témy
Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
1. Nakupovanie- oblečenie
Téma: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
Kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a
rodiny.
Čiastková kompetencia: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o
nákupe
Úroveň 1: porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku/ služby v dvoch rôznych
obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie o nákupe, primerane veku.
2. Nakupovanie- platenie
Téma: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
Kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a
rodiny.
Čiastková kompetencia: Opísať používaie rôznych metód platenia
Úroveň 1: opísať, za čo všetko sa platí v domácnosti. Vysvetliť používanie peňazí v bežných
situáciách (hotovostná a bezhotovostná forma)
Download