Uploaded by Long Nguyen

de-thi-mon-phan-tich-thiet-ke-he-thong-huong-doi-tuong-dh-dong-a

advertisement
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự do- Hạnh Phúc
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần : Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng
Đề thi số: 1
Số tín chỉ: 4 TC
Hình thức thi: Tự luận trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 90 phút
Áp dụng cho ngành: Tin học
Được sử dụng tài liệu 
Khoá:
Lớp:
Không được sử dụng tài liệu 
Người ra đề
Người duyệt đề
(Chữ ký)……………
- Họ và tên :
- Chức danh :
(Chữ ký)…………….
- Họ và tên :
- Chức danh :
(Sinh viên làm bài trên giấy thi. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DỤNG CỦA ĐỀ THI
Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)
Câu 1: Trong hình bên, thông điệp ( 2 ) là:
a.Time out
1
b. Procedure Call
2
c. Asynchronous
d. Balking
3
4
Câu 2: Phát biểu nào sau đây sai:
a. Sơ đồ trạng thái mô tả tất cả các trạng thái mà một đối tượng có thể có và sự chuyển dịch
của các trạng thái như là kết quả của các sự kiện.
b. Các sự kiện độc lập cũng có thể là các sự kiện song song
c. Một đối tượng không nhất thiết phải có trạng thái
d. Biểu đồ Use case mô tả chức năng hệ thống
Câu 3: Các sơ đồ nào thể hiện khía cạnh động của hệ thống
a. Use case, class, object, component, deployment
b. Class, object, component, deployment
c. Use case, class, object, statechart
d. Sequence, collaboration, statechart, activity
Câu 4: Trong hình (1) là kí hiệu của:
a. Boundary class
b. Control class
c. Static class
d. Entity class
Phần 2: Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Xác định quan hệ giữa 2 lớp sau:
a. Căn phòng có bức tường
b. Bàn phím và chuột là thiết bị ngoại vi
1
2
3
ThiNganHang.com
Câu 2: (2 điểm) Vẽ biểu đồ trạng thái của đối tượng xe hơi cần sửa chữa tại gara qua mô tả sau:
Có nhiều xe hơi của khách hàng yêu cầu được sửa chữa, chúng được đặt trong garage đợi
để sửa. Khi sửa chữa có thể cần phải thay phụ tùng mới, trong trường hợp đó cần phải đợi phụ
tùng mới được mua về để thay thế. Khi sửa xong xe, xe sẽ được lái thử. Theo kết quả thử, sẽ xác
định cần sửa chữa khác hoặc xe đã sẵn sàng để giao cho khách hàng. Khi đó, xe được đưa vào
garage đợi khách hàng đến lấy
Câu 3: (5 điểm) Quản lý thư viện trường Đại học
Trường đại học Đông Á cần xây dựng một phần mềm quản lí hệ thống thư viện của trường. Thư
viện này phục vụ nhiều đối tượng khác nhau như giáo viên, sinh viên trong trường và cán bộ của
các cơ quan ban ngành có nhu cầu. Bạn đọc có thể mượn sách, báo, tạp chí thuộc quyền quản lý
của thư viện. Ngoài ra bạn đọc còn có thể đăng kí mượn tiếp một số sách đang mượn nếu thủ thư
đồng ý cho gia hạn, yêu cầu sách, giữ tựa sách( nghĩa là nếu có nhiều người cùng mượn 1 quyển
sách thì người nào đăng kí trước sẽ được cho mượn trước). Ngoài các chức năng cơ bản của hệ
thống thư viện như mượn, trả, gia hạn,yêu cầu sách, giữ tựa sách… các chức năng khác như hỗ
trợ tìm kiếm sách cũng được thiết lập trong hệ thống này
Thông tin về sách báo, tạp chí hiện có trong thư viện cũng như thông tin về các độc giả được lưu
trữ trong cơ sở dữ liệu đặt ở máy trung tâm của thư viện. Hệ thống được xây dựng theo dạng Web
để cho người sử dụng có tương tác được từ bất kỳ một máy tính nào được nối mạng với máy chủ
của thư viện.
a. Xác định các actor, use case đi kèm actor và biểu đồ use case hệ thống (2 điểm)
b. Vẽ biểu đồ lớp mô tả hệ thống quản lý thư viện gồm các lớp sau: Người, thủ thư, bạn
đọc(sinh viên và cán bộ giảng viên), thẻ mượn, sách. (2 điểm)
c. Vẽ biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập và đổi mật khẩu.(1 điểm)
ThiNganHang.com
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự do- Hạnh Phúc
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần : Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng
Đề thi số: 2
Số tín chỉ: 4 TC
Hình thức thi: Tự luận trắc nghiệm
Thời gian làm bài: 90 phút
Áp dụng cho ngành: Tin học
Được sử dụng tài liệu 
Khoá:
Lớp:
Không được sử dụng tài liệu 
Người ra đề
Người duyệt đề
(Chữ ký)……………
- Họ và tên :
- Chức danh :
(Chữ ký)…………….
- Họ và tên :
- Chức danh :
Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm) (mỗi câu 0,5 điểm)
1a, 2c, 3d, 4d
Phần 2: Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Xác định quan hệ giữa 2 lớp sau:
a. Căn phòng có bức tường: quan hệ gộp aggregation, không thể là
composition vì bức tường đó cũng có thể thuộc về căn phòng khác.
Nếu căn phòng này mất đi chưa chắc bức tường mất
b. Bàn phím và chuột là thiết bị ngoại vi
Câu 2: (2 điểm) Vẽ biểu đồ trạng thái của đối tượng xe hơi cần sửa chữa tại gara
Câu 3: (5 điểm) Quản lý thư viện trường Đại học
a. Xác định các actor, use case đi kèm actor và biểu đồ use case hệ thống (2 điểm)
ThiNganHang.com
b. Vẽ biểu đồ lớp mô tả hệ thống quản lý thư viện gồm các lớp sau: Người, thủ thư, bạn đọc, thẻ
mượn, sách. (2 điểm)
c. Vẽ biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập và đổi mật khẩu.(1 điểm)
ThiNganHang.com