Uploaded by linda.ly1

attention deficit hyperactivity disorder

advertisement
1) Assessment impression/clinical formulation
a. rối loạn tăng động thiếu chú ý
2) Impacting home and school, treatment is necessary
a. Screening tools/ đánh giá: results
i. Inattention: không thể chú ý
ii. Hyperactivity: Tăng động
iii. Learning Problems: vấn đề học tập
iv. Executive Functioning: chức năng điều hành
v. Defiance/Aggression: sự thách thức, Hiếu chiến
vi. Peer Relations: quan hệ ngang hàng
3) Individual therapy, collateral, family
4) Treatment planning/goals
a. Strengths: điểm mạnh
b. Input
c. Goals/ mục tiêu:
i. Motivation: động lực, coping: đối phó, mindfulness: chánh niệm, set up: thiết
lập
d. Compliance: sự tuân thủ, direction: chi ̉ huy,
e. Self care: tự chăm sóc
f. coping: đối phó, relaxation: thư giãn, asking for help
g. tensions/conflicts: sự căng thẳng, cuộc xung đột
h. express: bày tỏ, experience kinh nghiệm
Download