Uploaded by haq sejati

Question 1

advertisement
Question 1
(Ethics)
[Soalan 1]
a)
Board of Engineers Malaysa (BEM) produces the Code of Professional
Conduct of an
engineer as the guidelines
in engineering
profession. Describe all FIVE (5) main
sections in this code?
[Lembaga
Jurutera Malaysia (BEM)
telah
mengeluarkan
Kod
Etika
bagi
seseor
an
g
juruter
a
seba
g
ai
rujukan di dalam
kerjaya
kejuruteraan
.
Terangkan
kesemua
lima (5) bahagian
utama
di dalam
kod
ini?
]
(5
Marks / Markah
Download
Random flashcards
Arab people

15 Cards

Radiobiology

39 Cards

Pastoralists

20 Cards

Radioactivity

30 Cards

Create flashcards