Uploaded by Jacob Andreasson

Bioraffinaderi

advertisement
KBT271 Perspektiv på kemiteknisk verksamhet
Chalmers Tekniska Högskola
Jacob Andreasson
2019-04-08
Bioraffinaderi
1. Begreppet bioraffinaderi har sitt ursprung i begreppet oljeraffinaderi men att råvaran är
biomassa istället för råolja är inte enda skillnaden. Leta upp beskrivningar på bioraffinaderier
och oljeraffinaderier och reflektera kring vilka andra skillnader det kan finnas än råvaran.
Den största differensen mellan ett oljeraffinaderi och ett bioraffinaderi förutom skillnaden i råvaran är
att i ett oljeraffinaderi separerar man råolja till olika beståndsdelar, medan i ett bioraffinaderi använder
man sig av två typer av processer, biokemiska samt termokemiska, för att tillverka önskade produkter
av biobaserade råvaror.
2. Ge ett verkligt exempel på ett bioraffinaderi som bygger på en biokemisk process
(sockerplattform) och ett som bygger på en termokemisk process (syntesgasplattform); ange
både råvara, omvandlingsteknik och produkt/er
SEKAB är ett exempel på ett företag som använder sig av cellulosa vid produktion av etanol.
Processen består huvudsakligen av fyra steg: förbehandling, enzymatisk hydrolys, jäsning (biokemisk
process) och upparbetning. För att sammanfatta processen så bryts cellulosan ned till socker som
sedan jäses (fermentering) på traditionellt sätt vilket resulterar i etanol. 1
Meva Energy är ett företag som producerar syntesgas från restbiomassa som sedan kyls och kan
användas som processbränsle eller för elproduktion. Denna syntesgas framställs huvudsakligen genom
att använda sig av en termokemisk process i form av att förgasa skogsindustrins avfallsvirke. De
använder även som råvara restprodukter från jordbruk i form av skalrester, bark och restfibrer som
egentligen brukar lämnas kvar på åkrar och förmultnar. 2
3. Kan man säga att den omställning du studerar i ditt projekt (Ingenjören) har en koppling till
bioraffinaderier? Motivera vare sig svaret är ja eller nej.
Omställningen i projektet Ingenjören har en koppling till bioraffinaderier då det företag som vi
studerar, Perstorp, använder sig av en biomassa som råvara till sin RME-produkt. För att produkten
ska bli helt ”grön” behöver Perstorp även få sin metanol som används i processen att vara biobaserad
dvs. producerad av ett bioraffinaderi.
4. Vilka är utmaningarna när vi växlar över från fossila råvaror till biobaserade, både avseende
att få de nya lösningarna på plats och avseende den nya situation som uppstår?
Det finns ett flertal olika utmaningar vid denna omställning och det handlar huvudsakligen om att
utveckla förmågan om att kunna bestämma och bedöma olika sociala, ekonomiska och tekniska
möjligheter samt utmaningar som bioekonomin innebär. Ett exempel kan vara: Kommer våra odlingar
både att räcka till biomassa och mat när jordens befolkning ständigt ökar? Vi måste också garantera att
den biologiska mångfalden och näringsinnehållet upprätthålls i våra jordar. En annan sak är att värdera
om det måste ske en förändring i vårt beteende gällande konsumtion.
Viktigt är att hitta grundorsakerna till de problem vi har nu, så att man inte bara löser delar av
problemet eller skapar nya. Därefter gäller det att bygga framtidsscenarios som kan fungera som
underlag för att avgöra hur våra beslut skall tas på vägen mot ett hållbarare samhälle.
1
Lindgren, T. SEKAB. (e.t). SÅ GÖR VI SOCKER OCH ETANOL AV CELLULOSA. hämtad 2019-04-05, från
http://www.sekab.com/sv/bioraffinaderi/e-techprocessen/
2 Juntti, G. Energivärlden (2018, Oktober 29). Företaget som gör biogas av massaresterna. Hämtad 2019-04-05, från
https://www.energivarlden.se/artikel/foretaget-som-gor-biogas-av-massaresterna/
Download
Random flashcards
Radiobiology

39 Cards

Nomads

17 Cards

Ethnology

14 Cards

History of Europe

27 Cards

Create flashcards